REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizie nr.01/05
din 17 februarie 2017

Cu privire la Acordul de cooperare
între Consiliul raional Rîşcani
şi Powiat Kaliski, Republica Polonă
În scopul promovării şi reprezentării plenare şi efective a drepturilor şi intereselor
autorităţii publice locale de nivelul II atât la nivel naţional, cât și interna țional,
examinând nota informativă prezentată, ţinând cont de prevederile art.109 din Constituţia
Republicii Moldova, art. 10 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova nr. 1253-XII din 16.06.1992, în vigoare din 01.02.1998, art. 4 din Legea privind
descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006 şi în temeiul art. 43 alin. (1)
lit. t) şi alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se ia act de nota informativă privind Acordul de Cooperare. (anexa 1)
2. Se aprobă Acordul de Cooperare între Consiliul raional Rîşcani
reprezentat prin Preşedintele raionului şi Powiat Kalisz, Republica Plonă
reprezentat prin staroata Krzusztof Nosal. (Anexa 2)
3. Se încredințează președintelui raionului atribuția de semna Acordul de
Cooperare
4. Preşedintele raionului, va informa periodic Consiliul raional despre
acțiunile realizate în baza acordului de cooperare cu Powiat Kalisz.
5. Responsabil de executarea deciziei, se desemnează, președintele
raionului, dnul Iurie Urzică.
6. Monitorizarea realizării prezentei decizii, se pune în sarcina Comisiei
pentru activităţi social-culturale, învăţămînt, protecţie socială, sănătate
publică, muncă, administraţie publică şi drept.

Preşedinte al Şedinţei A.Tcaci

Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Specialist principal Serviciul Juridic A.Petraşescu
Vicepreședinte G.Zamurdac