REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.01/ 07
din 17 februarie 2017

„ Cu privire la indemnizaţia de conducere
pentru funcţiile didactice de conducere
din învăţământul preuniversitar”

În temeiul art 43, al(1) lit. p(și q) din Legea Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, p.4 și anexe 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „ Cu privire la condiţiile de salarizare a
personalului din instituţiile bugetare” ,

Consiliul Raional DECIDE:
1. Se stabileşte mărimea indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii
instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raion conform tabelului nr. 2 la
anexa nr. 1 din H.G nr. 381 din 13.04.2006 ( Anexa nr. 1).

2. Se stabileşte mărimea indemnizaţiei de conducere pentru directorii adjuncţi
ai instituţiilor de învăţămînt preuniveritar din raion conform tabelului nr. 2 la
anexa nr. 1 din H.G nr. 381 din 13.04.2006 ( Anexa nr. 2).

3. Responsabil de îndeplinirea prezentei decizii se desemnează D.R.Î.T.S
Rîşcani ( şef Viorel Dandara) şi Direcţia Finanţe ( şef Aculina Tăbîrţă).

4. Responsabil de controlul îndeplinirii prezentei decizii se desemnează
Comisia de specialitate pentru cultură, învăţământ, asistenţă socială şi drept.

Preşedinte al şedinţei Consiliului Raional A.Tcaci
Secretar Consiliului Raional R. Postolachi

Contrasemnat :
Serviciul juridic A.Petra șescu
Șef DRÎTS V.Dandara
Vicepreședinte G.Zamurdac

Șef DF A.Tăbîrță