REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizia nr.01/08
din 17 februarie 2017

Cu privire la efectuarea controlului
medical al recruţilor şi încorporarea
în serviciul militar în termen şi cel
civil în primăvara anului 2017

În temeiul art. 14 alin. 2 lit. x), art. 19 alin 4, art 29, 32 și lit.s), pct. (1) din
art.43, din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, art. 28 şi art. 29 din Legea Republicii Moldova nr.
1245-XV din 18.07.2002 “Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea
Patriei”, Legii Republicii Moldova nr. 156-XVI din 06.07.2007 “Cu privire la
organizarea serviciului civil (de alternativă)”, p.42 şi 47 din Regulamentul cu
privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu
termen redus, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 864
din 17.08.2005 şi în scopul organizării încorporării în serviciul militar în
termen, serviciul cu termen redus şi în serviciul civil,

Consiliul Raional DECIDE:

1. Se organizează încorporarea în serviciul militar în termen şi cel civil în
primăvara anului 2017, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova, nr. 864 din 17.08.2005.
2. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de recrutare-încorporare în serviciul
militar în termen şi cel civil (anexa nr.1).
2.1 În cazul în care membrii comisiei de recrutare-încorporare se vor elibera din
funcţiile publice deţinute, obligaţiunile acestora vor fi exercitate de persoanele
nou desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi decizii.
3. Secţia administrativ-militară va dirija activitatea comisiei medico-militare
conform graficului şi sarcinii de încorporare (anexa nr.2).
4. Primarii r-lui Rîşcani vor asigura:
4.1. Prezentarea recruţilor a.n.1991-1999 la comisia medico-militară şi de
recrutare-încorporare cu transport din contul autorităţii, conform graficului (anexa
nr.2).
4.2. Instituirea punctelor de recrutare, încorporare şi completare, în care vor fi
încadraţi salariaţi responsabili de evidenţa militară pentru perioada activităţii
comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare, din contul mijloacelor
disponibile ale bugetului local.
5. Directorul IMSP „Spitalul raional Rîşcani”, dl Gh.Roşu:
- va organiza efectuarea examenului medical obligatoriu al recruţilor a.n.1991-
1999 în IMSP „Spitalul raional Rîşcani”;
- va repartiza medici specialişti (medic chirurg, neurolog, psihiatru, oftalmolog,
internist, otorinolaringolog, dermatolog, stomatolog şi o asistentă medicală)
pentru efectuarea controlului medical al recruţilor, conform graficului de lucru
al comisiei de recrutare-încorporare;
- va păstra salariul mediu lunar, locul de muncă al medicilor implicaţi în
procesul de încorporare;
- în scopul investigaţiilor suplimentare şi concretizării diagnosticului preventiv
va rezerva 10 locuri-pat în IMSP „Spitalul raional Rîşcani” pentru perioada de
încorporare;
- va organiza efectuarea examenului rentghenologic, electrocardiogramei şi
racularea analizelor recruţilor, care nu au atins vîrsta de 18 ani pînă la
încorporare şi a celor cu vîrsta de la 18 pînă la 27 ani dar care din diferite
motive nu au fost încorporaţi.
6. Se aprobă componenţa nominală şi de rezervă a comisiei medico-militare (anexa
nr.3).
Programul de lucru al comisiei medico-militare de încorporare se stabileşte - de
pe data de 20.03.2017 pînă pe data de 31.07.2017 - de la ora 900 pînă la 1400.
Orele de predare a analizelor şi trecerii examenului rentghenologic şi
electrocardiogramei de la ora 900 pînă la 1400.
7. Şeful Inspectoratului de poliţie Rîşcani, dl O.Chilaru, în comun cu autorităţile
publice locale va întreprinde măsuri pentru identificarea şi reţinerea recruţilor,
care nu s-au prezentat, conform ordinului de chemare, la Secţia administrativ-
militară (l.d.p. Rîşcani), astfel eschivîndu-se de la prezentarea la comisia
medico-militară şi de la încorporare;
7.1. Va exercita controlul asupra respectării de către cetăţeni a regulilor de
evidenţă militară.
8. Se desemnează responsabil de executarea deciziei dna O.Timofeev – şef secţie
administrativ-militară (l.d.p. Rîşcani).
9. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei consultative
de specialitate pentru activităţi socio-culturale, învăţămînt, protecţie socială,
sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept.
Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional A.Tcaci

Secretar al Consiliului Raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Serviciul juridic A.Petra șescu
Șef DF A.Tăbîr ță
Șef DRÎTS V.Dandara
Director IMSP Spitalul raional G.Ro șu
Anexa Nr. 1
la decizia nr.01/08 din 17 februarie 2017

COMPONENŢA COMISIEI
de recrutare- încorporare în serviciul militar în termen şi cel civil
în primăvara anului 2017
PREŞEDINTELE COMISIEI:
1. Zamurdac Galina– vicepreşedinte al raionului
LOCŢIITORII PREŞEDINTELUI:
1. Timofeev Olga – Şef Secţie administrativ-militară,
2. Osipov Anatolie– specialist, serviciul Administrare publică, responsabil serviciului
civil
SECRETARUL COMISIEI:
1. Bargan Anna – specialist, Secţie administrativ-militară
MEMBRII COMISIEI:
1. Rusu Alexandru – Şef adjunct secţie securitate ordine publică, Inspectoratul de poliţie Rîşcani
2. Babin Ion – Şeful serviciului asistenţei medicale specializate de ambulator
3. Cibotaru Ion - reprezentantul trupelor de carabinieri, locotenent major

COMPONENŢA COMISIEI DE REZERVĂ:

LOCŢIITORII PREŞEDINTELUI:
1. Zaincicovschii Anatolii - reprezentantul Aparatului Preşedintelui raionului
2. Rulevschi Ina - specialist superior, Secţie administrativ-militară
MEMBRII COMISIEI :
1. Rebeja Valentin – Specialist principal secţie securitate ordine publică, IP Rîşcani
2. Guţu Alexandru - medic narcolog
3. Cibotaru Ion - reprezentantul trupelor de carabinieri, locotenent major
SECRETARUL COMISIEI:
1. Ivaneţ Maria –specialist superior, Secţia administrativ-militară

Secretar al Consiliului Raional R. Postolachi
Anexa Nr. 2
la decizia nr. 01/08
din 17 februarie 2017

GRAFICUL
ACTIVITĂŢII COMISIEI DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE ŞI

SARCINA DE ÎNCORPORARE PENTRU PRIMĂRIILE RAIONULUI

Sarcina Locul activității
Nr Data prezentării Data prezentării
Primăria prealabilă de comisiei medicale
d/o I etapa II etapa
încorporare de încorporare
1. Alexăndreşti 1 20.03.2017 02.05.2017 Spitalul raional
2. Aluniş 2 20.03.2017 02.05.2017 -/-
3. Borosenii Noi 2 20.03.2017 02.05.2017 -/-
4. Branişte 1 21.03.2017 03.05.2017 -/-
5. Corlăteni 4 21.03.2017 03.05.2017 -/-
6. Costeşti 3 21.03.2017 03.05.2017 -/-
7. Duruitoarea Nouă 1 22.03.2017 04.05.2017 -/-
8. Gălăşeni 2 22.03.2017 04.05.2017 -/-
9. Grinăuţi 1 22.03.2017 04.05.2017 -/-
10. Hiliuţi 2 23.03.2017 05.05.2017 -/-
11. Horodişte 1 23.03.2017 05.05.2017 -/-
12. Malinovscoe 1 23.03.2017 05.05.2017 -/-
13. Mihăileni 3 24.03.2017 10.05.2017 -/-
14. Nihoreni 2 24.03.2017 10.05.2017 -/-
15. Petruşeni 1 27.03.2017 11.05.2017 -/-
16. Pîrjota 1 27.03.2017 11.05.2017 -/-
17. Pociumbăuţi 1 27.03.2017 11.05.2017 -/-
18. Pociumbeni 1 27.03.2017 11.05.2017 -/-
19. Răcăria 1 28.03.2017 12.05.2017 -/-
20. Recea 2 28.03.2017 12.05.2017 -/-
21. Şaptebani 1 28.03.2017 12.05.2017 -/-
22. Singureni 2 29.03.2017 15.05.2017 -/-
23. Sturzeni 1 29.03.2017 15.05.2017 -/-
24. Şumna 1 29.03.2017 15.05.2017 -/-
25. Văratic 2 30.03.2017 16.05.2017 -/-
26. Vasileuţi 2 30.03.2017 16.05.2017 -/-
27. Zăicani 2 30.03.2017 16.05.2017 -/-
28. Rîşcani 6 20.03.-31.03.17 02.05.-31.05.17 -/-
TOTAL 50

ANEXA: Prezentarea recruţilor care, din motive întemeiate şi neîntemeiate, nu sau
prezentat la comisia de recrutate-încorporare se va efectua pe parcursul perioadei de
încorporare: fiecare marţi şi joi pînă la data de 31.07.2017.

Şef secţie administrativ-militară (l.d.p. Rîşcani)
căpitan Olga TIMOFEEV
Secretar al Consiliului Raional R. Postolachi
Anexa Nr. 3
la decizia nr. 01/08 din 17 februarie 2017

COMPONENŢA COMISIEI MEDICO-MILITARE

PREŞEDINTELE COMISIEI:

Babin Ion – Şef serviciului medical specializat de ambulator

MEMBRII COMISIEI:
Pîntea Olga – medic chirurg
Babin Serafima – medic internist
Guţu Alexandru – medic psihiatru
Bolgari Ghenadie – medic dermatolog
Gherghelegiu Tudor – medic otolaringolog
Lavric Svetlana – medic oftalmolog
Rîbac Ina – medic neuropatolog
Cărăruş Leonid – medic stomatolog

MEMBRII COMISIEI MEDICO-MILITARE DE REZERVĂ:

PREŞEDINTELE COMISIEI:
Guţu Alexandru – medic psihiatru

MEMBRII COMISIEI:
Costiuc Ecaterina – medic internist
Găină Alexandru – medic psihiatru
Şinderinschii Victor– medic dermatolog
Bejenari Mariana – medic oftalmolog
Serjantu Tudor – medic neuropatolog
Rîbac Ion - medic otolaringolog
Motelică Dumitru - medic chirurg
Bîlici Boris – medic stomatolog

Secretar al Consiliului raional R. Postolachi