REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizia nr.01/09
din 17 februarie 2017

Cu privire la modificarea destinației unui teren și declararea lucrărilor de
construcție de utilitate publică

În temeiul art.43 alin (1) lit. d1) din Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, art.12 al. 4) din Legea nr.1308 din 25.07.1997
Privind prețul normativ și modul de vînzare – cumpărare a pămîntului, art. 71 din
Codul Funciar, în conformitate cu decizia consiliului raional nr. 03/12 din 08
august 2016, Cu privire la aprobarea actului de transmitere a terenului, decizia
consiliului raional nr. 03/16 din 08 august 2016 Cu privire la participarea
Consiliului raional Rîșcani în Proiectul regional Oportunităţi de realizare a
produselor alimentare autohtone, cu creşterea veniturilor populaţiei în regiunea de
nord-vest a Republicii Moldova” și decizia 01/04 din 17 februarie 2017 Cu privire
la acordul Consiliului raional Rîşcani, în calitate de aplicant, la implementarea
proiectului Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţei regionale
en-gros şi a spaţiilor destinate activităţilor non-agricole” în raionul Rîşcani,
ținând cont de Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Documentului Unic de
Program pentru anii 2017-2020 și de decizia Consiliului Național de Dezvoltare
din prin care a fost aprobată suma de 7 mln lei pentru perioada 2017, în baza
Materialelor realizate de Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în
vederea realizării notei executantului - Institutului Național de Cercetări și
Proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii
"Urbanproiect" din 28.12 2016, pentru a amplasa piața regională Rîșcani,
examinând materialele prezentate,

Consiliul raional Rîșcani DECIDE:
1. Se modifică categoria de destinație a 3,503 ha de teren agricol (grad de
bonitate 36 puncte), cu nr. cadastral 7144106.163, proprietate publică a Consiliului
raional Rîșcani, amplasat pe adresa or. Rîșcani cu trecerea în categoria de terenuri
destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale
(pentru construcții domeniul public), în scopul proiectării și construcției P ieţei
regionale EN-Gros şi a spaţiilor destinate activităţilor non-agricole (lucrări de
utilitate publică).
2.Se solicită Oficiului Cadastral Teritorial Rîșcani modificarea documentației
cadastrale referitor la teren, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și
deciziei date.
3. Se stabilește ca până la începutul construcției vor fi decopertate straturile:
fertil și potențial fertil la adâncimea indicată în planul pedologic.
4.Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii dl Iurie Urzică,
președinte al raionului.
5. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi
amenajarea teritoriului.

Președinte al ședinței
Consiliul raional A.Tcaci
Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI
Contrasemnat:
Specialist principal al S.J. A. PETRAȘESCU
ȘEF SCGCD I.COSTE ȚCHI
SERVICIUL CADASTRU A.BORȘ
CONTABIL-ȘEF O.ZUBCOVA