REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizia nr.01/10
din 17 februarie 2017

Cu privire la abrogarea deciziei
nr. 01/23 din 20 februarie 2014 Cu privire la expunerea la licitaţie
a unor bunuri imobile şi a terenului aferent
și nr. 01/13 din 25 februarie 2016
Cu privire la transmiterea bunului pentru construcție

În temeiul art.43 alin.1 lit. c) și al.2 din Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind
administrația publică locală,

Consiliul raional Rîșcani DECIDE:

1. Se abrogă decizia nr.01/23 din 20.02.2014, Cu privire la expunerea la licitație a unor
bunuri imobile și terenul aferent ( Tabăra de sport).

2. Se abrogă punctele 2,3,4,5 ale deciziei nr.01/13 din 25.02.2016, Cu privire la
transmiterea terenului pentru construcție (proprietatea APL de nivelul II (teren intravilan
cu suprafața de 15 ari), în gestiunea Ministerului Sănătății al Republicii Moldova,
Substației AMU Rîșcani).

3. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii, specialistul principal,
Aparatul Președintelui raionului, dl. A. Petrașescu.

4. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate
în problemele sociale, învățămînt, protecție socială, sănătate publică, muncă și drept,
președinte dl. M. Cherdivară.

Președinte al ședinței Consiliul raional A.Tcaci

Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI

Contrasemnat;
Specialist principal, S.J. A. PETRAȘESCU
CONTABIL ȘEF O.ZUBCOVA
SPECIALIST SECȚIA ECONOMIE L.TAȘCIUC