Центар за туризам, културу и спорт

Број: 49/2017
Дана: 24.02.2017. године
Сврљиг

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), в.д. директор Центра за туризам, културу и спорт доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :

ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице бр. 2, број понуде 18.01-87180/1-17, од 13.02.2017.
који је понудио цену од 6,36 динара за KWh за вишу тарифу и 4,04 динара за KWh за
нижу тарифу, без ПДВ-а.

Образложење

Наручилац је дана 03.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке број 14/2017, за јавну набавку добара - „Јавна набавка добара- електричне
енерије“, редни број ЈНМВ 1.1.2.

Ознака и назив из општег речника јавних набавки – 09310000 – електрична
енергија.
За наведену јавну набавку наручилац је упутио позив за подношење понуда дана
07.02.2017. године на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa je једна понуда.
Неблаговремених понуда није било.
У извештају о стручној оцени понуда број 43/2017 од 20.02.2017.године, Комисија
за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци

Наручилац: Центар за туризам, културу и спорт, Сврљиг.
Предмет набавке: Јавна набавка добара- електричне енерије“, редни број ЈНМВ
1.1.2.

Ознака и назив из општег речника јавних набавки – 09310000 – електрична
енергија.
Процењена вредност јавне набавке – 604.166,00 динара, за коју се спроводи
поступак јавне набавке мале вредности у редовном поступку, ЈН добара број 1.1.2 за 2017.
годину, по позиву за подношење понуда објављеном у складу са чл. 57. ЗЈН, на Порталу
УЈН дана 07.02.2017. године и на интернет страници наручиоца.
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца, дана 20.02.2017.
године у 12,30 часова, од стране Комисије за јавну набавку формиране решењем број 14-
1/2017 од 03.02.2017. године, у следећем саставу:

Дејана Митић, дипл.правник
Миланче Костић, члан
Драган Савић, члан

2. Подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 20.02.2017. године до 12,00 часова, пристигле су понуде
следећих понуђача и то:

1. ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице бр. 2

Неблаговремених понуда није било.

3. Подаци о одбијеним понудама

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

4. Начин примене методологије пондера

Критеријум за оцењивање је најнижа понуђена цена. Применом наведеног
критеријума комисија не може направити ранг листу понуђача, јер је примљена једна
понуда, и то:
1 ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице бр. 2, број понуде 18.01-87180/1-17, који је
понудио цену од 6,36 динара за KWh за вишу тарифу и 4,04 динара за KWh за
нижу тарифу, без ПДВ-а.

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда
понуђача
ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице бр. 2, број понуде 18.01-87180/1-17, од
13.02.2017. који је понудио цену од 6,36 динара за KWh за вишу тарифу и 4,04 динара за
KWh за нижу тарифу, без ПДВ-а и предлаже наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач неће набавку извршити уз помоћ подизвођача.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о
додели уговора којим је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен:

ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице бр. 2, број понуде 18.01-87180/1-17, од
13.02.2017. који је понудио цену од 6,36 динара за KWh за вишу тарифу и 4,04 динара
за KWh за нижу тарифу, без ПДВ-а.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да
садржи елементе прописане чланом 151. ЗЈН-а. Подносилац захтева дужан је да
уплати таксу на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06 у износу од 60.000,00
динара,

в.д. ДИРЕКТОР

Марко Младеновић