ความรู, จริยธรรม, ความเปนมืออาชีพ

ความรูเกี่ยวกับกฎขอบังคับการประกอบวิชาชีพ
ผูใหคําแนะนําการโยกยายถิ่นฐาน
การแปลนี้ไดจัดทําขึ้นโดย MARA เพื่อชวยใหผูวาจางเขาใจเกี่ยวกับกฎขอบังคับการประกอบวิชาชีพ
ผูใหคําแนะนําการโยกยายถิ่นฐานฉบับราชการ (IRMAP) ซึ่งมีแตในภาษาอังกฤษเทานั้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณไดเลือกใชตัวแทนดําเนินเรื่องโยกยายถิ่นฐานที่ไดรับการจดทะเบียน!
ตัวแทนดําเนินเรื่องโยกยายถิ่นฐานที่ไดรับการจดทะเบียนเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ในระดับสูงจะตองมีความสามารถในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ และหมัน
่ ปรับปรุง
ความรูด
 านกฎหมายและขั้นตอนการโยกยายถิ่นฐานใหทน
ั สมัยอยูเสมอ
ผูใหบริการโยกยายถิ่นฐานที่ไมจดทะเบียนขึน
้ ตรงกับสํานักงานทะเบียนตัวแทนโยกยายถิน
่ ฐาน
(Office of the Migration Agents Registration Authority - OMARA) ถือเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย
เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหความรูแกคุณในการใชตัวแทน
ตัวแทนดําเนินเรื่องโยกยายถิ่นฐานที่จดทะเบียน
ตัวแทนดําเนินเรือ
่ งโยกยายถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย
จะตองจดทะเบียน ตัวแทนดําเนินเรื่องโยกยายถิน
่ ฐานที่
จดทะเบียน (RMA) จะมีระเบียบปฏิบัติแสดงไวใหเห็น
อยางชัดเจนในสํานักงาน และพรอมมอบใหคุณหากได
รับการรองขอ
ตัวแทน RMA จะตอง:
ƒ ซื่อตรงกับลูกคาเกี่ยวกับโอกาสที่จะไดรับวีซาที่คุณ
ไดยื่นใบสมัคร
ƒ หมั่นแจงความคืบหนาของใบสมัครและการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่อาจมีผลตอใบสมัครของคุณ
ƒ ติดตอไดงายในชวงเวลาทํางาน และแจงใหทราบ
หากมีการเปลี่ยนแปลงในการติดตอ
ƒ ปฏิบัติตามขอบเขตกฎหมาย, คํานึงถึงประโยชน
ของคุณเปนที่ตั้ง, ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณ
ตลอดจนปกปองขอมูลของคุณที่สงวนเปนความลับ
ƒ เปดเผยผลประโยชนที่ไดรับซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
การสมัครของคุณ และไมกระทําการใดๆ แทนคุณ
ในกรณีที่อาจทําใหเกิดขอขัดแยง
ƒ กอนเริ่มดําเนินงานไดจัดทํารายละเอียดของงานบริการ
ที่จะทํา, คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ขึ้นเปน
ลายลักษณอักษรใหกับคุณ
และหลังจบงานก็ไดทําเอกสารทํานองเดียวกันเกี่ยวกับงานบริการที่ไดทํา
ขึ้นจริงและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้น
ƒ คิดคาธรรมเนียมสมเหตุสมผล และหากคุณชําระ
ลวงหนา ไดนําฝากในบัญชีธนาคารที่แยกไวตางหาก
ƒ ใหคําแนะนําที่ถูกตองทันทวงที และแจงผลการ
สมัครใหคุณทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได
ƒ ใหคําแนะนําที่ถูกตองภายในเวลาที่ควร และแจง
เกี่ยวกับผลการสมัครของคุณเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุด

การรองทุกข
คุณไมควรประสบปญหากับงานบริการของ RMA แตหาก
เกิดขึ้นก็ควรพยายามแกปญหากับตัวแทนรายนั้นโดยตรง
กอน หากคุณยังไมสามารถจัดการกับปญหาไดจึงคอย
ติดตอถึง MARA ในการนี้คุณจะตองกรอกแบบฟอรม
ใบรองทุกขอยางเปนทางการซึ่งจะจัดสงใหกับตัวแทนใน
ระหวางขั้นตอนการไตสวนของ OMARA
ซึ่งมีความยุติธรรม
และไมมีอคติกับฝายใดฝายหนึ่ง
หากคุณมีความประสงคจะตรวจสอบการจดทะเบียนของ
ตัวแทนของคุณ
หรือตองการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน
การรองทุกข โปรดเขาชมเว็บไซตของ OMARAไดที่
www.mara.gov.au
สํานักงาน OMARA
ตามกฎหมายโยกยายถิ่นฐาน 1958 (Migration Act
1958)
และกฎขอบังคับสําหรับตัวแทนดําเนินเรื่องโยกยายถิ่นฐาน
1998 (Migration Agents Regulations 1998) สํานักงาน
MARA มีหนาที่:
ƒ ขึ้นทะเบียนตัวแทนดําเนินเรื่องโยกยายถิ่นฐานรายใหม
และ ตอทะเบียนใหกับตัวแทนดําเนินเรื่องโยกยายถิ่น
ฐานที่จดทะเบียนแลว
ƒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการเขาเปนตัวแทน และการ
พัฒนาวิชาชีพใหกับตัวแทนอยางตอเนื่อง
ƒ สอดสองดูแลการดําเนินงานของ RMA
ƒ ไตสวนการรองทุกขที่มีตอ RMA และดําเนินการ
ลงโทษทางวินัยตามเหมาะสม
อยางไรก็ตามO MARA ไมสามารถใหความชวยเหลือใน
เรื่องการสมัคร/ผูค
 ําประกันของคุณ หรือ ออกคําสั่งให
RMA คืนเงินใหกับคุณได

มีผลใชไดถึง 1 มกราคม 2011

Level 8, 22 Market St Sydney 2000

www.mara.gov.au
T: +61 2 9078 3552
1300 226 272