WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
jaargang 6 - nummer 27 - 9 juli 2010
ViavestA
zie pagina 6
Van Waay Interieurs
zie pagina 2
05 07 19 15
Dagtochten per boot naar Avifauna Aanpassing verkeerslichten Afscheid overblijfmoeder Joke Muziek Collectief Bodegraven
Waarschuwingen
kwaliteit zwemwater
Met het warme weer zoekt iedereen verkoe-
ling in en rond het water. Toch is het niet altijd
even verstandig om zomaar een plas in te dui-
ken. Door de aanhoudende warmte kunnen er
allerlei wieren en algen ontstaan die gezond-
heidsklachten kunnen veroorzaken. Bij het
Reeuwijkse Hout gold er vrijdag 28 juni nog
een waarschuwing van de provincie.
In de periode van 1 mei tot oktober con-
troleert de provincie elke twee weken de
water kwaliteit van meer dan honderd loca-
ties in Zuid-Holland. De provincie contro-
leert alleen officiële zwemwaterlocaties die
zijn aangegeven op de kaart op haar website
www.zuid-holland.nl/zwemwater. Het water
wordt onderzocht op bacteriën, helderheid en
aanwezigheid van blauwwieren. Soms is de
waterkwaliteit op een bepaalde plaats te slecht
om in te zwemmen, of is een locatie onveilig. In
dat geval kan de provincie maatregelen nemen
zoals een waarschuwing, een negatief zwem-
advies of zelfs een zwemverbod. De actuele
maatregelen worden altijd gemeld op de web-
site en ter plaatse met een bord en mededeling
in een vitrinekastje. Bel voor meer informatie
de zwemwatertelefoon, via (070) 441 75 50.
De zwemwatertelefoon is op werkdagen be-
reikbaar tussen 8.30 en 16.00 uur.
Nieuwe directeur
museumgoudA
Gerard de Kleijn (59) wordt per 1 oktober de
nieuwe directeur-bestuurder van museum-
goudA.
De Kleijn volgt Ranti Tjan op, die het museum
begin dit jaar verliet voor een baan als directeur
van het Europees Keramisch Werkcentrum in
Den Bosch. Ranti Tjan was 5,5 jaar directeur
van museumgoudA. Momenteel is Gerard de
Kleijn directeur van de Stichting Amersfoort-
in-C, waarin zijn gebundeld: het Mondriaan-
huis, het Armando Museum, het museum Fle-
hite en de Kunsthal KAdE in Amersfoort. Van
huis uit is Gerard de Kleijn onderwijssocioloog.
Hij was eerder actief in de stadsvernieuwing,
de volkshuisvesting, de sociale vernieuwing,
het onderwijs en het openbaar bestuur, als ge-
meentesecretaris, voordat hij museumdirecteur
in Amersfoort werd. In Amersfoort heeft hij een
fusie tussen de vier musea tot stand gebracht,
de nieuwbouw van KAdE en de renovatie van
het museum Flehite begeleid. MuseumgoudA
ziet in hem de man die de uitdaging aan kan
van een nieuwe profilering van het museum,
van het opvangen van de bezuinigingen en de
bijdrage aan de stadscultuur, de historie en de
promotie van de stad.
Deze zomer kunnen kinderen en jongeren
tussen de acht en 23 jaar in de hele stad
meedoen met verschillende zomeractivitei-
ten. Tot en met 14 augustus staan er allerlei
activiteiten op het programma. Van kanoën
tot het kijken van een goede film, van Ame-
rican Sports tot disco en van het circus tot het
bouwen van hutten. De eerste zomeractiviteit
was het ‘WK voetbal’ op maandag 5 juli bij
sporthal De Mammoet. Zie voor een overzicht
van activiteiten, en voor meer informatie op
www.gouda.nl/zomeringouda. Alle activi-
teiten worden mogelijk gemaakt door Sport.
Gouda, de Brede School, Factor-G en de
gemeente Gouda.
(Foto Hans de pater)
Oosthaven 54 Gouda · TeI: 0182 - 516998
AIIes incIusief!!
6
9
5
,-
INCLUSIEF BTW
Lapis Juweliers • Wijdstraat 16
2801 KC Gouda • 0182 - 58 38 88
INKOOP GOUD
Goudprijs bereikt
nieuw RECORD!!!
€33,- per gram (24 karaats)
Direct contant geld voor al uw goud
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda
Ekoland vruchtensap 3 pak
o.a tropische vruchten, multi vruchten,
appel of sinaasappelsap
1.
49
Biologisch voordeel
1.99
3x 200 ml
8uitenschoolse opvang
van ͔͛Ǥ͔͔ tot ͕͝Ǥ͔͔ uur
wwwǤspeelhonkǤnl
BSO’s
Nieuwehaven 147 0182-689753
Haal je scooterbewijs bij...
Koop je nieuwe scooter bij...
Dan betalen wij de
1/2 van het rijbewijs
Willem Barentszlaan 26, 2803 XP Gouda
Telefoon 0182-328989
www.oogcentrumgouda.nl
info@oogcentrumgouda.nl
Bestel uw lenzen met
één druk op de knop
Probeer onze nieuwe Webshop!
(denk wel aan uw oogcontroles!)
Zomeractiviteiten voor jeugd
Het zomerse weer zorgt voor veel plezier op en in het water.
2 ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
3B ARTIFORT AUPING BANZ BORD BENCH BESOUW CASSINA DE SEDE FLOS GELDERLAND HELDENSE HÜLSTA INTERSTAR JORI LEOLUX
MINOTTI MONTIS MOLTENI NEW CLASSICS NOTEBORN PASTOE POLIFORM SAHCO HESSLEIN SCHUITEMA TEMPUR VAN HOOF VAN ROSSUM
BENTHUIZEN
www.vanwaayinterieurs.com
Verbreepark 27, Benthuizen
(A12, afrit 8) T 079 - 331 12 00
E info@vanwaayinterieurs.com
3
7 auping boxsprings
3
7 eastborn boxsprings
3
diverse tempur/hulsta bedcombinaties
3
15 wandkasten
3
12 leolux bankstellen
3
25 eethoeken
3
30 fauteuils
3
25 karpetten
Vanwege ons 110-jarig bestaan hebben we voor het
najaar veel nieuwe collecties gekocht. Daarnaast
gaat onze Italiaanse designafdeling en slaapafdeling
grondig op de schop. Om plaats te maken op de
winkelvloer ruimen we daarom grondig op. Onze
showroommodellen (zelfs de nieuwste modellen) zijn
nu tegen hoge kortingen te krijgen!
Van Waay
moet leeg!
i.v.m. verbouwing / komst nieuwe collectie
JA
A
R
V
a
n

W
a
a
y
besta
a
t

d
i
t

j
a
a
r

V
a
n

W
a
a
y
b e s t a
a
t

d
i
t

j
a
a
r
K
o
r
t
in
g
e
n
1
0
-
7
0
%
3
GEMEENTE / ACTUEEL
De afgelopen weken uitten de twee nieuwe
politieke partijen in de Goudse gemeente-
raad, Gouda Positief en Trots op Nederland,
forse kritiek op het gemeentebestuur. Ze
beweerden, ieder op de eigen manier, dat de
gemeente inwoners van de stad onvoldoende
serieus neemt, en hen te weinig bij zaken
betrekt. Echt onder de indruk is burgemeester
Wim Cornelis niet van de soms harde woorden
die hij en zijn bestuur over zich heen kregen.
“Dit soort situaties zijn mij niet vreemd”, zegt
hij. “Maar er is verschil tussen verkiezings-
retoriek en bestuurstaal. Bij besturen gaat het
om de effectiviteit van de toon. Hoe kun je
bereiken wat je de kiezer beloofde? Dat is een
moeilijk proces.”
Wim Cornelis zit middenin zijn tweede termijn
als burgemeester van Gouda. In 2013 sluit hij
zijn bestuurlijke carrière van ruim dertig jaar
af. Dan wil hij zich, samen met zijn echt genote,
inzetten voor de samenleving in Elmina,
Ghana. “Wat mij in al die jaren het meeste op-
valt, is de positie die een burgemeester wordt
toegedicht. Het beeld van de burgemeester die
aan alle touwtjes trekt, is in flagrante tegenstel-
ling met de werkelijkheid. De raad zet de piket-
palen voor gemeentelijk beleid. Het college is
verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Een
burgemeester heeft daarbij geen macht. Die
verdeelt het spel, meer niet. In mijn geval is er
sprake van een ervaren spelverdeler. Het is toch
stom daar geen gebruik van te maken.”
Moeilijke zaken
“Nieuwe, frisse geluiden in de gemeenteraad
zijn altijd welkom”, vervolgt Cornelis. “Maar
in ons geval brengen die wel wat met zich mee.
We hebben nu twaalf partijen in de raad. Dat
krijgt consequenties voor de lengte van ver-
gaderingen, misschien wel voor de spreektijd
van partijen. Er moet wel worden bestuurd.
Wat nieuwe partijen moeten leren, is dat ze
zich altijd invoegen. Er zijn nu eenmaal eerder
genomen besluiten. De marges om die te ver-
anderen zijn gering. Je hebt met de historie te
maken. Bovendien zijn er geschreven en onge-
schreven regels. Die zijn er niet voor niets. De
komende raadperiode krijgt de stad te maken
met heel moeilijke zaken. Gouda maakt een pas
op de plaats. We moeten vijftien miljoen euro
bezuinigen, fundamentele keuzes maken. Heeft
Gouda bijvoorbeeld wel financiële ruimte
voor een Schouwburg, een museum, de Brede
School? Dat zijn essentiële dingen voor een
stad, maar we gaan ze onder de loep nemen. Je
kunt niet zomaar roepen dat we een blik ambte-
naren op straat moeten zetten. Dat aantal is de
afgelopen jaren al gehalveerd. Het mooie van
die nieuwe geluiden in de raad is overigens
dat we de voorstellen van die bezuinigingen
totaal anders aanpakken. We gaan met de raad
de wijken in, praten met iedereen. Uiteindelijk
komen daar beslissingen uit. Echt een zware
klus. Ik hoop dat iedere partij in diezelfde raad
dat beleid dan ook uitdraagt. Vergeet als partij
nooit het collectieve belang. Wees ambassadeur
van het bestuur. Het is de toon die de muziek
maakt. Op die manier draag je bij aan de posi-
tieve beleving van de stad. Die heeft op langere
termijn echt ongekende mogelijkheden.”
Gerard van Domselaar
Ouders lopen de kans om de kinderbijslag mis
te lopen als kinderen niet naar school gaan.
Dit is het resultaat van een samenwerking die
de gemeente Gouda met de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) heeft afgesloten. Een recente
verandering in de Algemene Kinderbijslagwet
maakt het mogelijk om het recht op kinder-
bijslag afhankelijk te maken van het volgen
van onderwijs.
De SVB sluit met alle gemeenten een conve-
nant af waarmee gemeente en onderwijspart-
ners een middel in handen hebben om school-
verzuim bij zestien- en zeventienjarigen tegen
te gaan. Gouda heeft dit convenant eveneens
ondertekend. Leerplichtambtenaren kunnen
het schoolverzuim via een webportal van de
SVB melden. De SVB kan dan besluiten om de
betaling van de kinderbijslag te stoppen. Deze
aanpak past goed bij het Goudse collegebeleid
dat erop is gericht om jongeren op school, aan
het werk of in een traject te hebben. Melding
aan de SVB is één van de mogelijke instrumen-
ten. De Wet op de Kinderbijslag is gewijzigd
om dit mogelijk te maken. De maatregel is van
kracht voor alle kinderen die na 1 oktober 2009
zestien jaar zijn geworden. Uiteraard worden,
voorafgaand aan de melding, de gevolgen van
het schoolverzuim aan de ouders kenbaar ge-
maakt en worden de ouders in staat gesteld om
maatregelen te treffen om hun kind weer naar
school te laten gaan. De betaling start weer
zodra volgens de leerplichtambtenaar geen
sprake meer is van verzuim.
In het Groenhovenpark wordt de komende
jaren een nieuw zwembad gebouwd dat de
huidige baden vervangt. De plannen hiervoor
zijn nu uitgewerkt in een ontwerpproject-
besluit.
Hierin zijn alle ruimtelijke gevolgen van de
bouw in kaart gebracht. Veiligheid, milieu
en bodemonderzoek zijn enkele aspecten
die onderzocht zijn. Bewoners zijn tijdens
een informatiebijeenkomst op 22 juni al
bijgepraat over de ontwikkelingen. De
stukken zijn vanaf 5 augustus te bekijken op
www.gouda.nl/bekendmakingen. Bewoners /
belanghebbenden hebben dan zes weken de tijd
om te reageren op de plannen.
Op de plek van De Tobbe moet binnen een paar jaar een nieuw zwembad komen.
Stop kinderbijslag bij spijbelen
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
24 karaats goud
Record goudprijs €31,- per gram
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Nieuwe zwembad stap dichterbij
Zo’n honderd dagen is de huidige gemeenteraad in functie. Wat is de voorzitter van die nieuwe raad opgevallen?
Burgemeester Wim Cornelis vertelt. Eerder kwamen nieuwkomers Trots op Nederland en Gouda Positief aan het
woord.
‘Het is de toon die de
muziek maakt’
Politieberichten
Op woensdag biedt ‘Gouwestad Radio’ vanaf 9.00 uur muziek
van Hollandse bodem in herhalingen van ‘Hollands Glorie’ en
‘Nationaal Product’, om 12.00 uur gevolgd door luchtige muziek
en hitweetjes in ‘Weekbreker’. Om 13.00 uur Hemelse Country in
‘Christian Country’, waarna een herhaling van het eerste uur van
het Marokkaanse service-programma ‘Arif’ te beluisteren is. Om
16.00 uur herhalingen van ‘Gouwestad Memories’ en ‘Weerspiegelingen
Van De Lokale Politiek’. Om 19.00 uur volgt het jongerenprogramma ‘Youth’,
waarna om 20.00 uur ‘Sin Radio’ de avond afsluit met nieuws en muziek op Dance-gebied.
‘Gouwestad Radio’ is te beluisteren via 97.7 FM (Kabel), 106.2 FM (Ether)
en als livestream via www.gouwestad.nl.
In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen uitzendingen van Gouwestad TV.

Sealbags met geld verloren
Een man uit Gouda heeft aangifte van vermis-
sing gedaan van twee sealbags met geld. Op
maandag 5 juli omstreeks 13.15 uur fietste de
man van de Ida Hoeve naar het winkelcentrum
Bloemendaal om geld te storten bij de bank.
Bij de bank kwam de man erachter dat hij twee
sealbags was verloren door een opening in zijn
tas. Hierdoor is de man onderweg honderden
euro’s verloren. De man is dezelfde route terug-
gefietst maar heeft niets gevonden. De politie
vraagt de eerlijke vinder deze sealbags naar het
politiebureau aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde
in Gouda te brengen. Men kan ook contact
opnemen met de politie via 0900-8844.
Getuigen dodelijke aanrijding
De politie zoekt getuigen van het noodlot-
tige ongeval van donderdag 1 juli. Deze vond
die middag rond 16.50 uur plaats op de krui-
sing van de Nieuwe Gouwe Oostzijde en de
Hanze weg in Gouda. Rond 17.00 uur reed een
52-jarige motorrijder op de Nieuwe Gouwe
Oostzijde in de richting van Coenecoop toen
hij in de flank reed van een auto die afsloeg
naar de Hanzeweg. De motorrijder overleed ter
In deze tijd van bezuinigen is een beloning voor een
voetballer van 300.000 euro boven op zijn salaris
ongepast.
Toelichting
Nederland zit in de finale van het wk-voetbal. Als zondag
gewonnen wordt krijgen de Nederlandse spelers circa
300.000 euro de man uitbetaald als premie. Terecht of
buiten proportioneel veel?
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Ik vind met vakantie gaan zo’n gedoe dat ik liever
thuis blijf.
Stelling van de Week
Eens 48,3 %
Oneens 44,8 %
Geen mening 6,9 %
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder
van de auto, een 53-jarige inwoner van Nieu-
werkerk aan den IJssel, is meegenomen naar
het politie bureau voor verhoor. De politie zoekt
naar getuigen van het ongeval die ze nog niet
heeft gesproken. Hen wordt verzocht contact
op te nemen met de politie via 0900-8844.
Wim Cornelis
4 ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Zeevishandel Kees Vrolijk
dat staat voor service en kwaliteit !!
Lange Tiendeweg 61 - 2801 KG Gouda - Tel: 0182 512363
Het nieuwe mosselseizoen is
weer begonnen!
Nu volop verkrijgbaar in verschillende sorteringen
Tilapiafilets nu € 1,59 (100 gram)
Naturel of in een huisgemaakte
marinade
Dikke gebakken zomerschol
nu € 0,99 (100 gram)
Heerlijk warm uit de pan
KOM KIJKEN EN VERGELIJK
VERS - VRIENDELIJK - VOORDEEL
TOPKWALITEIT
VAN DORP Slagerijen - Brederolaan 11 - Waddinxveen - Telefoon: 0182 - 63 61 79
Geopend: maandag t/m vrijdag 9:00 - 18:00 uur Zaterdag 8:00 - 17:00 uur!
Kijk voor het gehele assortiment op www.vandorpslagerijen.nl
Kipsaté
Shaslicks
Junior spies
Griekse spies
Mix grillspies
Biefstukspies
Lamsspies
Haassaté
Gyros spies
Barbosa spies
Mergez worstjes
Gem. karbonade
Gem. speklap
Gem. BBQ worst
Gem. lamskotelet
Gem. biefstuk
Gem. steaks
Gem. fletlapjes
Gem. ribeyesteak
Gem. entrecôte steak
T.bone steak
Rosbief
Fricandeau
Grillworst
Achterham
Gyrosrollade
Zeeuws spek
Lever
Salami
Kipflet rollade
Gebraden gehakt
Cervelaat
Boterhamworst
Rookvlees
Ontbijtspek
Lente salade
Beenhamsalade
Asperge salade
Filet Americain
Eiersalade
Franse salade
Pekelvlees
Shoarmarollade
Altijd de beste prijs en kwaliteit. Kom en kijk!!!
VOOR EEN BESTE BBQ
VOOR EEN HEERLIJK
ONTBIJT
Let op!
100 gram
€ 0,99
VAN DORP Slagerijen
Aanbieding geldig
van 8 t/m 14 juli
Zeelandse lamsracks
Nieuw!! Verse varkenshaas of
runderkogelbiefstuk
Paardekogelbiefstuk
Let op!
Kilo € 9,98
Let op!
Kilo € 11,98
Kilo € 9,98
2e Kilo € 4,98
Kilo € 4,98
Kilo € 4,98
Kilo € 4,98
Kilo € 3,98
Let op! Kilo € 9,98 3 stuks € 5,00
Kilo € 5,49
2e Kilo € 2,98
Kilo € 1,98
2e Kilo € 2,98
Fricandeau
of hamlappen
Speklappen z.z.
of speklappen m.z.
Boerenkarbonade
met vetrandje
Gebraden
spareribs
met saus
Kipflet
Kipdrumsticks of vleugels
Kippenpoten
Hele kippen ± Kilo
Lekkere
kiploempia’s
Kilo € 3,98
Kilo € 3,98
NIEUW BIJ
VAN DORP
vers en met veel vlees
Runder riblappen of
sucadelappen
Spareribs naturel
kilo € 6,98 2 kilo € 11,98
Heerlijk malse
ossenhaas
vers gesneden
Hals karbonade
of ribkarbonade
100 gram € 3,99
Let op!
Kilo € 4,98
Ribeye of entrecôte
supermals
9 Satétjes
9 Shaslicks
9 Junior spiesjes
9 Hamburgers
9 Bbq worsten
Let op aanvallen
45 st. € 39.98
Let op! Kilo € 17,98
WK Pakket


Geldig op 9 en 10 juli
Wij zijn wegens vakantie en verbouwing
gesloten van maandag 19 juli t/m 4 augustus
Donderdag 5 augustus staan
wij weer voor u klaar!
(5 halen 4 betalen)
Voor de finale!
Scoor de 5e haring gratis
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
5
FAMILIE
Deze week gingen de dagtochten per boot
naar Vogelpark Avifauna weer van start. Van-
uit elf aan het water gelegen plaatsen rond-
om Alphen aan den Rijn, te weten Den Haag,
Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Leiden,
Voorschoten, Gouda, Boskoop, Waddinxveen,
Bodegraven en Woerden worden bezoekers
met de boot opgehaald en ‘thuisgebracht’.
De tocht door het polderlandschap brengt de
bezoekers onder het genot van een drankje
en hapje ’s morgens naar Vogelpark Avifauna.
Onderweg vertelt de kapitein allerlei interes-
sante wetenswaardig heden en
ziet men al vele watervogels. De
boten varen deels over de histo-
rische water wegen, waaronder
de grens van het voormalige
Romeinse rijk (de Limes). Een-
maal in het vogelpark is er van
alles te beleven. Zo kan men
dagelijks de unieke vogeldemon-
straties bekijken, zelf vogels
voeren in de Lori Landing of op
zoek gaan naar tropische vogels
in de Filipijnenhal. In de reus-
achtige speeltuin kunnen kinde-
ren zich lekker uitleven. Aan het
einde van de middag arriveren
de bezoekers weer op het punt
van vertrek. De boten varen deze
zomer van tot en met vrijdag 13 augustus. In
Gouda vertrekt de boot op dinsdag en woens-
dag om 10.00 uur vanaf de Nieuwe Gouwe
Westzijde. Vervolgens meert het aan in Wad-
dinxveen (Loswal) en Boskoop (Hefbrug) waar
de vertrektijden zijn 10.50 uur (Waddinxveen)
en 11.15 uur (Boskoop). Op de donderdag en
vrijdag vaart de boot vanaf de Sluis in Bode-
graven en vertrekt dan om 10.45 uur. Prijzen
variëren tussen de zestien en negentien euro
en zijn inclusief bezoek aan het vogelpark.
Zie voor alle tijden, opstapplaatsen en prijzen
www.avifauna.nl.
Lezersactie: Met korting per boot naar Avifauna
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
*HHQYRHWEDOPDDUWDSDV
Iedere dinsdag t/m donderdag onbeperkt tapas eten
voor € 19,50 pp (voor voorwaarden zie onze website)
Tapasbar TAPAS
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
Tel: 0182 523035
www.tapasbar.nu
keuken geopend
van 16.00 – 22.00 uur
Maandag gesloten
Regelmatig LIVE muziek
Start dagtochten per
boot naar Avifauna
Kinderen mogen zelf de vogels voeren.
De boekenplank van Ineke Verkaaik
De VVV is verhuisd en de straat met veel par-
ticuliere winkeliers is weer behoorlijk gevuld.
Op zaterdag hangt aan de winkelpuien tussen
de Goudse rood-witte vlaggen nu een blauwe
nieuwkomer. De blauw-witte vlag van de VVV
geeft de winkelstraat een extra dimensie. Het
vlaggen kan alleen worden georganiseerd in
een winkelstraat met persoonlijke betrokken-
heid... De Goudse Tiendeweg! De reisgidsen
voor uw vakantiebestemming voorzien u van
alle informatie die u wenst. In alle soorten en
prijsklassen, met of zonder plattegrond, in-
formatie over de regionale producten, nood-
zakelijke informatie voor noodgevallen (in
de landstaal) ontbreekt ook zelden. Kortom:
handig om via uw boekhandel zo’n reisgids
mee te nemen naar het verre buitenland. De
toerist die Gouda bezoekt heeft hopelijk ook
een nieuwe versie van zo’n gids... Anders blijft
hij zoeken naar een VVV op de Markt!
E R
I K
WK 2010 in Zuid-Afrika
winnaar...ORANJE?
€ 26,99
Stap op bij de Nieuwe Gouwe Westzijde in
Gouda en geniet van een ontspannen boot-
tocht. Vervolgens kunt een bezoek brengen
aan Vogelpark Avifauna. Voer zelf de honing-
papegaaien of kijk bij het voeren van de
pinguïns en pelikanen. Mis ook de unieke
vogeldemonstratie niet. Kinderen kunnen
zich in Avifauna bovendien uitleven in de
reusachtige speeltuin. Na een bezoek van
2,5 uur aan het Vogelpark vertrekt de boot
weer naar Gouda.
Lezers van de Krant van Gouda krijgen op
vertoon van onderstaande bon korting voor
dit dagje uit. Zij betalen slechts vijftien euro
per persoon. Kinderen krijgen bovendien
een gratis attractiebandje voor de speeltuin.
Deze kortingsactie geldt van 6 juli tot en met
13 augustus 2010, van dinsdag tot en met
vrijdag. Opstappen in Gouda kan om 10.00
uur aan de Nieuwe Gouwe Westzijde. Rond
12.15 uur arriveert de boot bij Vogelpark Avi-
fauna. Om 15.30 uur stapt iedereen weer aan
boord en rond 17.45 uur legt het schip weer
aan bij de Nieuwe Gouwe Westzijde. Opstap-
pen kan ook in Den Haag, Rijswijk, Voorburg,
Leidschendam, Voorschoten, Leiden, Wad-
dinxveen, Boskoop, Woerden en Bodegra-
ven. Reserveren kan bij Vogelpark Avifauna,
(0172) 487 575 o.v.v. De Krant van Gouda
actie. Lever bijgevoegde bon ingevuld in bij
de opstapplaats van de boot. Vergeet niet uw
reserveringsnummer in te vullen. Informatie:
www.avifauna.nl.
Voorletters: Achternaam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Aantal personen:
E-mail:
Reserveringsnr:
't +rt|+aa ¹1 · z°z¹ || :te|w|||
Ie|. ò¹°z - 1+ zI °° · |aleñ|am+-ara|wer|.er.|ce.a|
WWW.LUMA-DRUKWERKSERVICE.NL
Voor al uw Handelsdrukwerk,
verenigingsdrukwerk, familiedrukwerk, copy-
en printservice en grafsche vormgeving.
Expositie herkomst voedsel
Onder grote belangstelling van ouders, deel-
nemende kinderen en docenten heeft wet-
houder Daphne Bergman de foto-expositie
Proef de Polder/Say Cheese! geopend.
Leerlingen van de Goudse binnenstadsscho-
len Aloysius en Casimir hebben een werk-
bezoek gebracht aan kaasboerderij ‘t Klooster
in Haastrecht. Onder leiding van de fotografen
Hermen Buurman en Pim Mul hebben zij de
herkomst van ons dagelijks voedsel vastgelegd.
De expositie is tot 15 juli te bezichtigen bij Zoet
en Zalig aan de Spieringstraat in Gouda. Kijk
voor meer informatie op: ww.proefdepolder.eu.
Scholieren bekijken de expositie (foto Pim Mul).
6
ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Aan de rand van de Goudse binnenstad wordt Koningshof
gerea liseerd. Een buitengewoon plezierige woon locatie, met de
vele voorzieningen van de Goudse binnenstad op enkele minuten
loopafstand.
Kom a.s. zaterdag langs tijdens het Open Huis!
Zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom
om het compleet ingerichte modelappartement te bekijken en
om al uw vragen te stellen aan onze medewerkers. U vindt het
model appartement aan de Kandeelstraat 1 in Gouda.
APPARTEMENTEN KONINGSHOF
º 3 kamerapparfemenfen
º prlvéparkeerplaafs ln de sfalllnqqaraqe
º enerqlelabel A
º prl|zen vanal 6 221.000,- v.o.n.
º uw E-premle van 6 30.000,- qaaf hler noq van al,
deze acfle loopf fof 31 |ull 2010
kijk voor meer informatie op www.koningshofgouda.nl
*
Vraag ons naar de voorwaarden. Eurowoning
®
is een product van Koningsveste CV. Wllf u een alspraak op maaf? Bel 0º00 - EÜRCWCNlNG (0º00 - 387 óº óó, lokaal farlel)
De laatste appartementen
met € 30.000,- E-premie
*
Sinds 1950
Meubelstofering van rijtuig
tot designbank.
Tel. 0182 - 51 45 05
Meridiaan 13-15 - 2801 DA - Couda
www.meubeIstoñeerderijkoemans.nI
GRATIS HAAL EN BRENGSERVICE !!!
In 2009 geheel gerenoveerde knusse starterswoning
Passage 63
2741 HB Waddinxveen
teI 0182-611111
maiI: info@era-waddinxveen.nI
www.era-waddinxveen.nI
Nieuwstraat 81a te Boskoop
Oorspronkelijke vraagprijs:
€ 179.000,-- kk
Donderdag 29 juli 2010 om 17.00 uur
€ 145.000,-- kk
Veilingdatum:
B
ezich
tig
in
g

o
p
afsp
raak!
MOORDRECHT
Zwanendreef 13
VERHUIZEN ZONDER KLUSSEN! Goed onder-
houden en lichte 5-kamer uitgebouwde eengezins-
woning met 2 dakkapellen. Gelegen in ruim opgezette
woonwijk aan de rand van Moordrecht in de buurt van
uitvalswegen (A12/A20). Bouwjaar ca. 1995. Indeling:
moderne keuken, uitgebouwde woonkamer, 4 slaap-
kamers, badkamer, ruime voorzolder en zonnige
achtertuin met vrijstaande berging en achterom.
Vraagprijs: €269.000,-- k.k.
GOUDA
Wilhelmina van Pruisenlaan 1
Goed onderhouden kwadrantwoning met fraaie zonni-
ge tuin (Z), op een perceel van bijna 200 m². Gelegen
in de wijk ‘Goverwelle’, met een vrije ligging aan de
achterzijde, nabij winkels, uitvalswegen en NS-station.
Bouwjaar ca. 1990. Indeling: lichte woonkamer met
brede schuifpui, open keuken, 3 slaapkamers, moderne
badkamer en een grote zolderruimte met mogelijkheid
tot het creëren van een 4e slaapkamer.
Vraagprijs: €209.000,-- k.k.
WADDINXVEEN
Alpherwetering 133
Goed onderhouden, zeer ruime 6-kamer hoekeen-
gezinswoning met zonnige voor- en achtertuin.
Gelegen in ruim opgezette en kindvriendelijke woon-
wijk, in de buurt van winkels en scholen.
Parkeergelegenheid voor de deur. In de wijk zijn
speelvoorzieningen voor de kinderen. Bouwjaar ca.
1979, inhoud ca. 395 m³, gebruiksopp. ca. 145 m²,
perceelopp. 143 m². Indeling: woonkamer, keuken,
5 slaapkamers en badkamer.
Vraagprijs: €259.500,-- k.k.
KLEIN AMERIKA 15 • 2806 CA GOUDA
TEL. (0182) 511 283
GOUDA@VIAVESTA.NL
WWW.VIAVESTA.NL
ÓÓK HET ADRES
VOOR AANKOOPBEMIDDELING
EN TAXATIES
GOUDA
Blekerssingel 67
Fraaie, gerenoveerde stadswoning met zonnige achter-
tuin, ca. 14 m. diep met geïsoleerde berging en
achterom. Gelegen aan de rand van het centrum, dicht-
bij NS-station en uitvalswegen. Bouwjaar ca. 1900.
Indeling: sfeervolle woonkamer met brede eiken vloer-
delen, open keuken met inbouwapparatuur, bijkeuken,
5 slaapkamers, badkamer met bad en douche. Glad
gestucte wandafwerking, planken vloeren op de
verdiepingen, kapisolatie en grotendeels voorzien van
dubbel glas.
Vraagprijs: € 300.000,-- k.k
V
E
R
K
O
C
H
T
V
E
R
K
O
C
H
T
U W L O K A L E E N R E G I O N A L E M A K E L A A R
GOUDA
Gravestein 24
Fraai gelegen en ruime tussenwoning met aan de
voorzijde vrij uitzicht over een kinderspeeltuin met veel
groen. Bouwjaar 1976. Deze verzorgde woning is
voorzien van een doorzon woonkamer, dichte keuken,
4 slaapkamers, licht afgewerkte badkamer en een
dakkapel op de 2e verdieping. Gelegen in de goed
bereikbare woonwijk ‘Bloemendaal’, nabij het winkel-
centrum, scholen en sportfaciliteiten. Voorzien van
houten kozijnen met grotendeels dubbele beglazing.
Vraagprijs: €219.000,-- k.k.
GOUDA
Jaagpad 2a
I N P R I J S V E R L A A G D
Top-appartement aan de rand van het historisch cen-
trum, op de hoek waar de Nieuwe Gouwe de Goudse
singels binnenstroomt. Op de bovenste verdieping
(3e etage) gelegen keurig hoekappartement, in het
kleinschalige appartementencomplex “Goede Waagen”
met stenen berging en eigen parkeerplaats. Bouwjaar
1979. Indeling: woonkamer, ruime eetkeuken, 1 slaap-
kamer met deur naar het balkon, badkamer en
apparatenruimte. Mogelijkheid tot bouw van een
vliering. Bijdrage VvE, € 78,- per maand.
Vraagprijs € 139.500,- k.k.
GOUDA
IJssellaan 146
WERK IN UITVOERING. Gedeeltelijk gerenoveerde
30-jaren eengezinswoning met zonnige tuin (ZW) met
achterom. Funderingsherstel heeft in 2009 plaats-
gevonden. Gelegen in de wijk Kort Haarlem in een
rustige straat, dichtbij het centrum, Schouwburg en
NS-station. Bouwjaar ca. 1924. Indeling: lichte, ruime
woonkamer, moderne keuken, bijkeuken, 3 slaap-
kamers, zolder met groot Velux dakraam.
Vraagprijs: €167.500,-- k.k.
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
7
BOUWEN EN WONEN
BOUWEN WONEN &
BANGERT
MAKELAAR & TAXATEUR
DE AANKOOPSPECIALIST
AANKOOPBEGELEIDING
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF
T. 0182 600 624
M. 06 52 33 34 70
WWW.BANGERTMAKELAAR.NL
H.J. Natte jr.
Schildersbedrijf en verfhandel
Tel. (0182) 51 62 52
Fax (0182) 55 06 08
mobiel (0651) 38 09 26
kleiwegstraat 22
2801 GM Gouda
Deze zomer start de provincie met het
vervangen en verbeteren van de software van
de verkeerslichten op haar wegen. Hiermee
voldoen alle verkeerslichten van de provincie
aan dezelfde kwaliteitseisen voor het afwik-
kelen van het verkeer.
De verkeerslichten hebben een slim rekenpro-
gramma dat bepaalt hoeveel rood en groen de
verschillende richtingen krijgen. Deze software
wordt uitgebreid, waardoor de verkeerslichten
op afstand kunnen worden gecontroleerd en
aangestuurd. Daarmee kan snel worden ge-
reageerd op storingen, drukte of ongevallen.
Ook worden ze voorzien van een systeem
dat hulpdiensten in geval van nood groen
licht geeft wanneer ze aan komen rijden. De
werkzaam heden hiervoor vinden zoveel moge-
lijk ‘s nachts of tussen de spitsperiodes plaats.
Daardoor ondervindt het verkeer er volgens
de provincie vrijwel geen hinder van. Naast
de aanpassingen aan de software vervangt de
provincie ook alle lampen in de verkeerlichten
door LED-verlichting. Hiermee bespaart de
provincie veel energie.
Dynamisch Verkeersmanagement
De provincie Zuid-Holland streeft naar een
veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer
op de provinciale wegen en wil haar wegen
optimaal benutten. Hiervoor worden diverse
maatregelen ingezet, zoals dynamische route-
informatiepanelen (DRIP’s), groene golven en
dynamische snelheidsadviezen. Het vervangen
en verbeteren van de provinciale verkeers-
lichten maken hier onderdeel van uit. Deze
projecten zijn opgenomen in het programma
Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) van
provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie
over Dynamisch Verkeersmanagement kijk op
www.zuid-holland.nl.
De verkeerslichten krijgen nieuwe software die op afstand te besturen is.
Aanpassing software
verkeerslichten
Van maandag 12 juli tot en met vrijdag
6 augustus is de Blekerssingel afgesloten
voor alle verkeer. De weg wordt opgehoogd,
putten worden vervangen en er komt nieuw
asfalt. Er wordt in de zomervakantie gewerkt
zodat er minder over-
last is. De werkzaam-
heden vinden plaats
vanaf de kruising
Karnemelksloot tot aan
de kruising Kleiweg-
plein.

Fietsers en scooters
kunnen ook niet over de
Blekerssingel. Verder is
de doorsteek vanaf de
schouwburg (Schouw-
burglaan) richting de
stad afgesloten. Er is
een omleiding via de
Korte Vest, Convent-
straat en Houtmans-
gracht. Omleidingroutes
worden buiten en binnen
de stad aangegeven. Het
parkeer terrein Schouwburgplein blijft bereik-
baar via de omleidingroute Vredebest, Noot-
hoven van Goorstraat en Jan van der Heijden-
straat. Meer informatie over werken aan de stad
via www.gouda.nl/werkaandestad.
Groot onderhoud Blekerssingel
De komende maand gaat de Blekerssingel op de schop. Een overzicht met bereik-
baarheid Schouwburgplein en fietsroutes.
De Brede School Gouda verzorgde vorige
week woensdag in samenwerking met
Sport•Gouda een afsluitend buurtsportfeest
inclusief lunch voor alle basisschoolkinderen
uit Korte Akkeren.
Het hele schooljaar door waren er elke maan-
dag en vrijdag tientallen kinderen gezellig
aan buurtsporten op het wijkveld achter basis-
school de Kindervriend. In de vakanties wer-
den speciale activiteiten georganiseerd. Zo is er
geschaatst, gezwommen en gedanst. De meer-
dere malen georganiseerde grote buurtsport-
feesten waren een succes: hieraan namen per
keer meer dan 125 kinderen deel. Dit jaar van
buurtsport werd afgesloten met een feestelijke
lunch. Hierna waren er voor de kinderen ver-
schillende sport- en spelactiviteiten.
Buurtsportfeest in Korte Akkeren
Met een lunch en een buurtsportfeest sloten de Brede School Gouda en Sport.Gouda een geslaagd jaar af.
‘Voorzichtig met hoogbouw’
De CDA Statenfractie heeft het provincie-
bestuur gevraagd een duidelijke visie te ont-
wikkelen op hoogbouw in de nationale land-
schappen zoals de Hoeksche Waard en het
Groene Hart. De fractie vindt dat hoogbouw
in beginsel ongewenst is als dit teveel in con-
trast komt te staan met het landschap, en
vraagt de provincie om voorzichtigheid.
CDA Statenlid Theo Edel mist in de zojuist
vastgestelde Provinciale Structuurvisie een
duidelijke keuze van de kant van de provin-
cie. Hij vraagt zich dan ook af of het unieke
karakter van de nationale landschappen hier-
mee wel voldoende gewaarborgd kan blijven.
“Door middel van een uitgesproken visie zou
de provincie haar beleid duidelijker voor het
voetlicht kunnen brengen.” Aanleiding voor
het verzoek vormen de plannen voor hoog-
bouw aan het Haringvliet in de Hoeksche
Waard. Zorgvuldigheid moet het sleutelwoord
zijn volgens Theo Edel. “Je moet wel heel goed
kijken of je met hoogbouw op een bepaalde
plek het landschappelijk karakter niet aantast.
Als je besluit om hoogbouw te plaatsen ergens
in een nationaal landschap, dan moet dat niet
voor te grote contrasten zorgen.”
Lange Tiendew
eg 66 - 2801 KJ G
ouda
w
w
w
.d
u
ijv
e
n
d
ijk
w
o
n
e
n
.n
l
O
P
R
U
I
M
I
N
G
2
2

J
U
N
I

t
/
m
1
7

J
U
L
I

2
0
1
0
Z
I
E

O
N
Z
E

W
E
B
S
I
T
E
V
A
R
I
E
R
D
R
A
A
IFA
U
TEU
IL M
O
D
EL P
EEL C
LU
B

v
a
n
1
5
1
9
,-
9
9
9
,
-
n
u
v
o
o
r
8
ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Vraagprijs € 275.000,-- von
Vraagprijs € 200.000,-- von
Vraagprijs € 175.000,-- k.k.
Vraagprijs € 490.000,-- k.k.
• ruime nieuwbouwwoning met tuin en berging
• in zeer fraaie straat in het historische centrum
• aanvragen parkeervergunning is mogelijk
• uitstekende isolatie
• energielabel A dus lage stookkosten
• groot wooncomfort
• woonoppervlakte 106m2, excl. berging
• bezichtigen is mogelijk op afspraak
• ruime, nieuwgebouwde appartementen
• alle woningen hebben grote terrassen, een
separate berging en parkeerplaats
• woonoppervlakte vanaf 85m2 excl. berging
• uitstekende isolatie
• Energielabel A dus lage stookkosten
• groot wooncomfort
• hoge plafonds, veel ramen, veel lichtinval.
• rustige ligging aan de rand van Moordrecht
• bezichtigen is mogelijk op afspraak
• gunstig geprijsde eengezinswoning met
keukenuitbouw en dakkapel
• ruime voor- en achtertuin met stenen berging
en achterom
• goede staat van onderhoud
• 4 slaapkamers en moderne keuken
• gunstig gelegen vlakbij winkels, scholen,
Reeuwijkse Plassen en Goudse Hout
• woonoppervlakte 95m2 excl. berging
• aan eeuwenoude landweg gelegen vrijstaand
woonhuis (gemeentelijk Monument)
• met royale oprit via brug en groot bijgebouw
(gemeentelijk Monument) ca. 260m2
• woonoppervlakte 195m2, eigen grond 3560m2
• bestemming ter plaatse is Wonen
• het geheel verkeert in een eenvoudige staat van
onderhoud en afwerking
• bouwkundige rapportage ter inzage
• collegiale verkoop met Viavesta Makelaars & Adviseurs
GOUDA, ACHTER DE VISMARKT 90
MOORDRECHT, NICOLAAS BEETSLAAN
GOUDA, TRISTANSTRAAT 65
GOUDA, BLOEMENDAALSWEG 37
MERIDIAAN 39
2801 DA GOUDA
T 0182 - 538 400
I WWW.BOER-GOUDA.NL
IEDERE ZATERDAG OPEN.
VOLG ONS OP TWITTER VOOR ONS
NIEUWSTE AANBOD EN ANDERE NIEUWTJES!
V oor zowel bedrijven als particulieren.
s Aanleg, onderhoudENADVISErINGVAN
ELEKTROTECHNISCHEINSTALLATIES
s Sterkstroom- en zwakstroominstallaties
s K euringen elektra woningen, gereedschappen, etc.
V oor al uw elektra
werkzaamheden.
^^^PQZZLSZ[PQUUS
Edisonstraat 6, Gouda
T el. 0182 52 65 46
H.J. Natte jr.
Schildersbedrijf en verfhandel
Tel. (0182) 51 62 52
Fax (0182) 55 06 08
mobiel (0651) 38 09 26
kleiwegstraat 22
2801 GM Gouda
Coenecoop 144a, 2741 PE Waddinxveen
Tel: 0182 - 63 27 66
www.tegelhuiswaddinxveen.nl
Geopend: di. t/m za. van 9.30 - 17.00
maandag alleen op afspraak.
ZOMER
a k t i e !
ZOMER
a k t i e !
OP UW COMPLETE VLOER
TOT
*Vraag onze verkopers naar de voorwaarden
30% KORTING*
30% KORTING*
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
9
ADVERTENTIE
Passage Woonhart
Coppeliaschouw 14
2726 JA Zoetermeer
Tel. 079 331 21 48
Bezoek onze showroom of kijk op onze website voor onze zeer ruime collectie !
teak en koloniale meubelen
ook voor uw
cadeaus!
www.dessa.nl
MAATWERK OOK MOGELIJK !
=VbhigV]dghnhiZbZc
;g^hhZajX]iW^ccZc!
^chZXiZcWj^iZc
0e:iele: v~: [:isse ¦uc¦l :~~: ¦~sl v~:
:ugge: o[ ~:oe:e i:secle:¨
De ¦~:sl:~ ¡¦isse¦o:oeu: /¦¦u:e is oe
o¡¦ossi:g De.e Li|.o:oe:e ¦o:oeu:
¦ouol :el ~¦s oe ove:ige ¦~:sl:~ ¦o:
¡:ooucle:, i:secle: weg v~: uw ¦eve:s
:iooe¦e: e: voo:¦o:l i:secle:Lele: e:
s¦~¡e¦o.e :~c¦le: Mel ¦~:sl:~ ¦o::e:
¦u:l u uw s¦~~¡, woo: o[ we:¦:ui:le
¦ee:¦i|¦ e: o:ge¦i:oe:o ve:li¦e:e:¹
\:~~g uw ¦~:sl:~s¡eci~¦isl :~~: oe :oge¦i|¦¦eoe:.
<gVi^h^coZi]dgW^_VVchX]V[
=VbhigVEa^hh‚]dgYZjg
6aajgZd[`,*!""`dgi^c\de
ZZcVcYZg=VbhigVegdYjXi
B
d
u
j
f
6RAAGUW(AMSTRASPECIALISTNAARDEMOGELIJKHEDEN
Landelijk wonen met voorzieningen binnen handbereik
Appartementencomplex
‘Bovenland’
i n Waddi nxveen
Mi n i mu m i n k o me n v a n a f € 3 5 . 0 0 0 , = o p j a a r b a s i s e n /o f a a n t o o n b a a r e i g e n v e r mo g e n
Sl ui ti ngsdatum i nschri jvi ng: 1 september 2010. Voor meer i nformati e zi e www.woonpartners-mh. nl
De i nf or mat i e ma p kunt u a a nv r a ge n bi j Woonpa r t ne r s Mi dde n- Hol l a nd ( 0182) 64 64 64
Huurprijzen varieren tussen € 771,77 en € 893,23
servicekosten € 39,00
10
ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V., Calandstraat 4, Dordrecht
Telefoon 078-633 39 11, e-mail info@kavels-bellevue.nl
Ontwikkeling en realisatie:
10 fraai gelegen kavels met eigen aanlegsteiger ( Gesitueerd aan de oever van de Hollandsche IJssel in Haastrecht (nabij Gouda) ( Kavels
variërend van circa 685 m
2
tot 1.160 m
2
( Als koper van een kavel kunt u onder meer kiezen voor de Romantische villa of het Klassieke
herenhuis ( Maar ook de realisatie van een ontwerp door uw eigen architect behoort tot de mogelijkheden ( De eerste kavels worden
opgeleverd vanaf eind 2010!
* Transport kavel in 6% overdrachtsbelastingsfeer
Romantische villa met woonoppervlakte van ruim 245 m
2

Prijs vanaf % 695.000,-* v.o.n. inclusief garage en kavel vanaf 685 m
2
www.kavels-bellevue.nl
Klassiek herenhuis met woonoppervlakte van ruim 240 m
2
Prijs vanaf % 730.000,-* v.o.n. inclusief garage en kavel vanaf 685 m
2
BELLEVUE
B U I T E N G O E D
H A A S T R E C H T
stijlvol wonen
aan het water
R
t
E
t
C
2
0
7
6
4
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
11 BOUWEN EN WONEN
SelektHuis houdt op 12 juli
van 16.00 tot 20.00 uur
open huis in de nieuw ge-
bouwde woning aan de Hoek-
eindseweg 18 in Bleiswijk.
Zo kunnen bezoekers zonder
afspraak en vrijblijvend even
binnen lopen en een woning
in de praktijk bekijken.
De eind vorig jaar geheel
vernieuwde showroom van
SelektHuis is gevestigd aan
de Ambachtweg 14 in Moor-
drecht. Ook daar informeren
de adviseurs van Selekt-
Huis bezoekers graag over
alle mogelijkheden. Voor
een showroombezoek is het wel verstandig
even een afspraak te maken. Zodoende weet
men zeker dat er voldoende tijd voor de klant
ingeruimd wordt. “Onze formule is al jarenlang
een waarborg voor hoge kwaliteit. Alle wonin-
gen worden traditioneel gebouwd, zijn vrij
indeelbaar, zeer energiezuinig, eenvoudig aan
te passen qua afmeting stijl en luxe en nog eens
financieel aantrekkelijk ook”, laat SelektHuis
weten. De gratis bochure is aan te vragen via
de website www.selekthuis.nl.
Het bouwbord is geplaatst op het bouw terrein
van het Huis van de Stad en begin septem-
ber gaat de eerste paal de grond in: de start
van het nieuwe Goudse stadhuis gaat begin-
nen. Dit maakte burgemeester Wim Cornelis
bekend tijdens de gemeenteraadsvergadering
op 30 juni.
Door het verkrijgen van de bouwvergunning
en na het verwijderen van de spoorbom staan
alle lichten op groen. De verwachting is dat
het stadhuis in mei 2012 wordt opgeleverd en
de ambtenaren vervolgens hun intrek kunnen
nemen in het nieuwe gebouw. Ook het UWV
Werkbedrijf zal zich in dit gebouw vestigen;
het bedrijf werkt nu al zij aan zij met de
gemeente in de stadswinkel aan Klein Amerika.
De gemeentelijke organisatie is nu verspreid
over drie verschillende locaties. “Burgers en
ondernemers moeten hierdoor soms onnodig
van de ene naar de andere locatie. Verschillen-
de gebouwen zijn ook niet efficiënt en kostbaar
in gebruik en onderhoud. De kosten voor het
Huis van de Stad komen uit de bestaande be-
groting en leiden niet tot hogere uitgaven voor
de gemeente. Het leidt juist tot bezuinigingen
en een betere dienstverlening naar de burgers
toe. De nieuwbouw is tevens voor de ge-
meente een opmaat om zich meer te richten op
het ontmoeten van en samenwerken met haar
burgers. Dit krijgt onder andere vorm in een
vergadercentrum op de derde verdieping waar-
van de raadzaal onderdeel uitmaakt”, verklaart
de gemeente. Zie voor verdere informatie
www.gouda.nl/huisvandestad.
Begin september gaat achter het Goudse station de eerste paal de grond in van het Huis van de Stad.
Eerste paal in zicht Huis van de Stad
BOUWEN WONEN &
Open dag SelektHuis
AMERSFOORT I MOORDRECHT I RIJSSEN I SNEEK I THOLEN
VOLOP GENIETEN
MOOI WONEN
NIEUWE ACTIEMODELLEN!
VOORDELIG GEPRIJSD
OPEN HUIS
BREITHORN - 12 JULI - BLEISWIJK
Bezoek ons Open Huis in woningtype Breithorn op maandag
12 juli van 16.00 - 20.00 uur. U bent van harte welkom aan de
Hoekeindseweg 18 te Bleiswijk.
GRATIS
BROCHURE
bel 0548-537555
of kijk op
WWW.SELEKTHUIS.NL
Cyclus startte maandag met de bestrijding
van de eikenprocessierups die in de Emma-
straat is aangetroffen. Raak de rupsen en de
spinsels niet aan omdat deze gezondheids-
klachten geven.

De eikenprocessierups is een behaarde rups
die in de zomermaanden in een groot deel van
Nederland voorkomt. De rupsen gaan ’s nachts
groepsgewijs (in processie) op zoek naar voed-
sel (eikenbladen), vandaar de naam eikenpro-
cessierups. De brandharen van de rups zijn de
veroorzakers van overlast. Bij contact met de
brandharen, kunnen gezondheidsklachten ont-
staan, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan
ogen of luchtwegen. Bij gezondheidsklachten
wordt geadviseerd contact op te nemen met de
huisarts. De bestrijding van de rupsen gebeurt
met een biologisch middel dat op de bladeren
gespoten wordt die de rupsen eten. Na twee tot
vijf dagen gaan de rupsen dood. Daarna worden
de rupsen opgezogen. Cyclus onderzoekt of
de rups op meer plaatsen in Gouda voorkomt.
Wie de rups zelf ergens ziet kan dit doorgeven
aan de gemeente op 14 0182. Belangrijk is om
de rups niet zelf te bestrijden. Meer informa-
tie over eikenprocessierups is te vinden in de
folder op www.gouda.nl.
Bestrijding eikenprocessierups
Heropening Karwei Gouda
Karwei Gouda heropende op woensdag
7 juli zijn deuren. De bouwmarkt heeft een
volledige restyling ondergaan op de be-
staande locatie, Marconistraat 121 in Gouda.
De opening wordt tot en met zondag 11 juli
gevierd met spectaculaire kortingen, speciale
acties en allerlei leuke activiteiten.
Karwei Gouda is ingericht volgens het nieuw-
ste concept van Karwei, dat al succesvol is
geïntroduceerd bij veertig Karwei-bouwmark-
ten. Naast het uitgebreide basis doe-het-zelf
assortiment heeft het uitgebreide collecties
voor tuin, verf, behang, vloeren, tegels en
gordijnen. Ook kan men er diverse artikelen
op maat laten maken. Klanten kunnen tijdens
de openingsweek voordelig kennis maken met
de vernieuwde bouwmarkt. Tot en met zondag
11 juli profiteert iedereen van vijftien pro-
cent openingskorting op het hele assortiment.
Tijdens de openingsweek zijn er verschillende
kinderactiviteiten, productdemonstraties en
wordt er tot en met zondag 11 juli gratis pro-
fessioneel interieuradvies gegeven. Kijk voor
de tijden op www.Karwei.nl.
Woningtype Breithorn met stolpkap van SelektHuis.
12
ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Met een SNS Plafondrente Hypotheek
profiteer je altijd van variabele rente.
Als de rente laag staat betaal je namelijk
weinig. En als de rente hoog staat betaal je
nog steeds niet te veel. Je hebt namelijk de
zekerheid van een vooraf afge spro ken
maximale rente: het renteplafond.
Daarmee weet je zeker dat je het huis dat
je koopt ook echt kan betalen. En dan
ben je natuurlijk niet ineens zorgenvrij,
maar kun je wel een stuk rustiger wonen.
Lees daarom het Prospectus Hypotheken
op snsbank.nl en maak een afspraak met
een SNS adviseur.
SNS
Plafondrente
Hypotheek
variabele rente
met
bescherming
Drie NK-titels voor Waddinxveense biatleten
Aan het NK Zomerbiatlon, georganiseerd door
de Koninklijke Nederlandse Schutters Asso-
ciatie (KNSA), deden afgelopen zaterdag vier
Waddinxveense biatleten uit twee families
mee: Lilian (twaalf jaar) en Carine (elf) Leijn
en Tosca (zestien) en Nicole (dertien) de Wit.
Zij wisten (net als vorig jaar) de eerste plaats
te veroveren in hun eigen junioren klasse en
daarmee de titel Nederlands Kampioen op
hun naam te zetten. Nicole de Wit (dertien
jaar) werd tweede in de eigen junioren klasse.
Zomerbiatlon is de sport waarbij hardlopen en
schieten met een luchtwapen wordt afgewis-
seld. De vier dames zijn lid van de biatlon-
vereniging RW Rottemeren in Bergschenhoek
en doen ook mee aan de zomerbiatlon compe-
titie in Duitsland (regio Westfalen/Dortmund).
Alle dames zijn ook fanatieke langlaufers bij
de langlaufvereniging Gouda en komen de laat-
ste jaren uit op het NK Langlauf.
Goud voor Waddinxveense bokser
Marichelle de Jong uit Waddinxveen heeft
voor sensatie gezorgd in Griekenland. Zij
won zondag het Minoan toernooi op Kreta.
Het toernooi in Griekenland was sterk bezet
met onder andere de Britse en Europees
Kampioene Savanna Marshall als deelneem-
ster. De 34-jarige bokster versloeg in de finale
de Russische Kosova Svetlana met 11-8 op
ervaring en snelheid. Eerder in het toernooi
versloeg de Waddinxveense bokster de Duitse
Jessica Lory (10-5) en de Poolse Justyna
Scrozyzynska (11-9). Nouchka Fontijn, net als
De Jong lid van de Rotterdamse boksschool
Van ’t Hof, strandde in de kwartfinale op de
Duitse Ulrike Bruckner (11-9). Dit toernooi
is een onderdeel van de voorbereiding op de
EU-kampioenschappen in augustus in
Hongarije en de WK in september in Barbados.
Marichelle de Jong bereidt zich voor op de
Europese bokskampioenschappen 2011.
Ook komend seizoen Hart Sport Fit
Sinds maart kunnen ex-hartpatiënten die na
de hartrevalidatie het advies hebben gekregen
‘om meer te gaan bewegen’ bij TOOS terecht.
Dit Hart Sport Fit uur is speciaal voor ex-hart-
patiënten die onder deskundige begeleiding
willen sporten. Van de gemeente Waddinxveen
heeft TOOS een opstartsubsidie gekregen om
deze les te kunnen geven. Door deze opstart-
subsidie gaat TOOS ook in het nieuwe seizoen
door met de les Hart Sport Fit. De eerste les na
de zomervakantie is maandag 16 augustus van
9.00 tot 10.00 uur. Mensen kunnen zich aan-
melden als ze in het bezit zijn van een beweeg-
pas van de cardioloog. Hierna vind eerst een
intake gesprek plaats met de docent. Er wordt
gesport in een gemengde groep. Een AED is
aanwezig en er wordt met een calamiteiten-
plan gewerkt. De lessen worden gegeven door
Emmie de Graaff in de Sportzaal van TOOS
Plaza aan de Staringlaan 18 in Waddinxveen.
Voor meer informatie kan men contact op-
nemen met de docent, telefoon (0180) 633 002
of kijk op www.tooswaddinxveen.nl.
De wijkagent en...
Vakantiegevoel
Twee leerlingen van Stichting Vonk, Nienke
Kersies en Roxy Zwijnenburg, hebben vorige
week vrijdag steunbetuigingen voor Stichting
Vonk overhandigd aan wethouder Dorenda
Gerts.
Stichting Vonk verkeert in zwaar weer. Het
gemeentebestuur is van plan om met ingang
van 2012 fors te bezuinigingen op de subsidie
aan Stichting Vonk voor het programma kunst
en cultuur. De tarieven voor de lesgelden zullen
dan meer dan verdubbeld moeten worden. Het
bestuur van de stichting is van mening dat als
deze plannen doorgaan dit het einde van de
kunst- en cultuuractiviteiten in Waddinxveen
zal betekenen. Dit kan ook voor andere acti-
viteiten van de stichting belangrijke gevolgen
hebben. Bestuur, medewerkers, vrijwilligers
en leerlingen zijn daarom een actie gestart
om Vonk in stand te houden. De actie heeft in
Waddinxveen veel bijval gekregen en zal wor-
den voortgezet. Inmiddels zijn er al honderden
reacties binnengekomen. De reacties van
leerlingen en mede werkers zijn in boekvorm
gebundeld, hand tekeningen zijn verzameld
en daarnaast hebben veel Waddinxveners
hun reactie geplaatst op de speciale website
www.vonkmoetblijven.nl.
Lessen onbetaalbaar
De steunbetuigingen werden vrijdag overhan-
digd tijdens de jaarlijkse muzikale afsluiting
van het lesseizoen van de leerlingen van de
klarinet- en saxofoongroep van docent Bernd
Jahn. Dit vond plaats op het binnenplein van
gebouw Kreater. Martin Kraaijestein, voorzit-
ter van Stichting Vonk, benadrukte nog eens
het belang van het behoud van kunst en cultuur
in Waddinxveen. “Als de bezuinigingen door-
gaan zullen niet alleen de lessen onbetaalbaar
worden, maar zal er ook een einde komen aan
allerlei andere culturele activiteiten die door
Vonk en anderen worden georganiseerd. Een
gemeente als Waddinxveen hoort toch een
cultureel centrum te hebben.” Hoewel wet-
houder Dorenda Gerts onder de indruk zei te
zijn van de ambiance van deze muzikale bij-
eenkomst, wees zij er wel op dat de financiële
problematiek in Waddinxveen ernstig is. De
wethouder beloofde de steunbetuigingen om de
kunst en cultuur sector van Vonk te behouden
in het college aan de orde te stellen.
Kinderen uit de groepen zes tot en met acht waren afgelopen maandag en dinsdag druk bezig met tenten en hutten
maken. Die dagen organiseerde de ‘Brede School Noord’ in samenwerking met korfbalvereniging Korbis en buiten-
schoolse opvang ‘Humanitas’ een workshop ‘Tenten en Hutten maken’. Deze activiteit was speciaal voor kinderen
uit Groenwaard, de Vondel- en Oranjewijk.
Burgemeester Bert Cremers heeft afgelopen woensdag samen met Patrick de officiële opening verricht van een nieuw
voetbalveldje aan de Puttelaan. Patrick is een jongen van veertien jaar. Hij heeft handtekeningen verzameld om zo
een verhard voetbalveldje gerealiseerd te krijgen in zijn eigen wijk. Toen hij genoeg handtekeningen had verzameld
klopte hij aan bij het Wijkplatform Leefbare wijken Bomenwijk/Groenswaard. Zowel het wijkplatform als de
gemeente bleek bereid hiervoor een financiële bijdrage te geven.
Kinderen bouwen eigen tent
Eigen trapveldje voor de jeugd
Tuk Tuk
Gourmet Express
Geopend: ma. t/m vr. 12.00 - 20.00 uur
za. t/m zo. 15.00 - 20.00 uur
Versbereide
Thaise maaltijden
Afhalen en bezorgen
Tel. 06 - 38 91 58 56
Kerkweg-Oost 169 - 2741 HC Waddinxveen
Vonk overhandigt
steunbetuigingen
WADDINXVEEN
13
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Kort nieuws
“He vakantieganger... terug?” Het is meer een
vaststelling dan een vraag van collega Johan.
Hij heeft nachtdienst gehad. “Goede vakantie
gehad?”
“Heerlijk”, is mijn reactie. “Lekker gefietst
en goed weer gehad”. Om het gelijk van
mijn stelling te onderstrepen trek ik mijn
korte broek iets op. Op mijn bovenbeen heeft
de fietsbroek een afscheiding getekend. De
onderzijde is pantybruin. Het bovenstuk is
lijkwit. Het beeld roept een hilarische reactie
op bij de collega’s. “Ik ga me snel even
omkleden, dan kunnen jullie naar huis”.
Net op tijd realiseer ik mij dat de voor malige
herenkleedkamer nu het domein is van de
vrouwelijke collega’s. Voor onze kleedkamer
moet ik een deur verder. Het heeft alles te
maken met de samenvoeging van ons team
met dat van Bodegraven. Het is woekeren met
de ruimte in het bureau.
Het is weer wennen zo de eerste dag na de
vakantie. Vanwege het lekkere weer sta ik hier
op teenslippers terwijl mijn schoenen thuis
staan! Gelukkig kan ik de situatie redden
met mijn bikeschoenen. Iets later los ik de
collega’s van de nacht af.
Mijn broek voelt warm aan. Niet alleen om-
dat ik weken in korte broek geleefd heb maar
vooral, ontdek ik, omdat ik in mijn winter-
pantalon sta. “Ik ben met winterweer op
vakantie gegaan en kom in zomerweer terug”,
verklaar ik dit gegeven aan de collega’s.
Tijd om de winterbroek met het zomermodel
te wisselen krijg ik niet. Op het meldscherm
verschijnt een woninginbraak aan de Noord-
kade. Met collega Kimm ga ik ter plaatse. Een
open gebroken raam. In de woning het beken-
de beeld. Openstaande en doorzochte laden
en kasten. De bewoners staan er ontredderd
bij. Vooral omdat zij tijdens de inbraak boven
lagen te slapen. “De laptop is te vervangen,
maar het idee dat onbekenden in je huis
hebben gelopen en je spullen hebben gezeten
vind ik erg”, verwoordt de vrouw haar gevoel.
Iets wat we altijd horen na een inbraak. Het
blijft een onthutsende ervaring, weet ik.
Onderweg naar het bureau krijgen wij een
melding van een aanrijding met letsel op de
Kanaaldijk. Met zwaailicht en sirene banen
wij ons een weg door de ochtendspits. Op de
kruising staat het stilleven van de aanrijding;
een schuin stilstaande auto en een op de zij-
kant liggende motor. De berijder ligt gewond
op de grond.
Kimm en ik verdelen de taken en handelen
de aanrijding af. Het vakantiegevoel is inmid-
dels ver weg. Alsof je niet bent weg geweest,
realiseer ik me. Ik noem het altijd maar het
idee van de rij-
dende trein. Stap
het bureau binnen
en je wordt gelijk
meegesleurd in de
dingen van alle dag
en realiseer me:
welcome back my
friend in the show
that never ends….!
Gerard Hazebroek
De vier Waddinxveense biatleten.
14 ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Het waren tropische temperaturen in de
theaterzaal van het Evertshuis op donder-
dagavond 1 juli. Het podium stond vol met
drumtoestellen tijdens de jaarlijkse Drum &
Slagwerk eindpresentatie van Muziek Collec-
tief Bodegraven.
De leerlingen maakten er een ware happening
van en van de warmte hadden ze zekere geen
last. Veel familieleden zaten op de tribune en
genoten zichtbaar van hun kinderen die met het
slagwerk een wereldreis maakten van Japan tot
Afrika. Dat er niet altijd instrumenten nodig
zijn om muziek te maken kon men horen bij de
bodysound stukken. Tenslotte waren er tijdens
dit concert ook dertig drummers op hun drum-
stel tegelijkertijd met elkaar een treinreis aan
het maken en waarna zij ook een gezamenlijke
improvisatie ten gehore brachten.
Oranje in de finale doet
Bodegraven uitbundig feestvieren
Open Water Zwemmen
Het was feest dinsdagavond 6 juli in Bode-
graven. Direct na de overwinning op Uruguay
waren er overal straatfeesten te zien.
Toeterend en met veel vuurwerk is de overwin-
ning gevierd. Op de hoek van de Brugstraat en
de Van Tolstraat leek het wel of Nederland de
wereldtitel al gewonnen had, maar dit weten de
voetballiefhebbers pas op zondagavond 11 juli.
Door de mooie overwinning van 3-2 zit Neder-
land voor het eerst na de WK-finales in 1974
(Duitsland) en 1978 (Argentinië) weer in een
WK-finale. Als de wedstrijd zondag gewonnen
wordt gaat Bodegraven zeker nog een keer op
zijn kop.
Het Open Water Zwemmen dat georganiseerd
wordt door Hoogenboom BZ&PC is afgelo-
pen zondagochtend om 12.00 uur onder een
prachtige blauwe hemel van start gegaan.
Veel wedstrijdzwemmers waren naar Bode-
graven gekomen om een van de prijzen te
winnen. Van Heerenveen tot Stadskanaal en
zelfs uit België waren er deelnemers naar de
wedstrijdbaan gekomen.
Het zwemmen gebeurde tussen de brug in
het centrum en de brug in Nieuwerbrug. Dit
was dan ook meteen de grootste afstand die
gezwommen moest worden en die genoteerd
staat als de ‘5000 meter met krommingen’.
De andere zwemafstanden bedroegen 250, 500
1000 en 2000 meter. Maar niet alleen de zwem-
mers hadden het prima naar hun zin maar ook
de toeschouwers konden volop genieten van de
wedstrijd. Het mooie van de baan in Bodegra-
ven is dat me de hele baan mee kan lopen om de
zwemmers aan te moedigen. “Vaak zijn er open
water wedstrijden in een groot meer en zie je
eigenlijk alleen de start en finish goed”, aldus
een van de supporters. De scheepvaart had
dit keer even geen voorrang en de Oude Rijn
was dan ook tijdelijk afgesloten. Wel waren er
doorvaarten toegestaan op bepaalde tijden als
er geen wedstrijden waren. Dit gebeurde dan
wel onder begeleiding.
Voor een kapotte autoruit is het niet meer
nodig om Bodegraven uit te gaan. Sinds
12 juni heeft Marco Holewijn in het voor-
malige pand van taxi Heemskerk aan de
Wilhel minastraat 51 de deuren geopend van
Autoglas Bodegraven.
Al enkele maanden voor de opening is het
Bodegraafse bedrijf actief bezig op de weg.
Met drie auto’s en twee vaste monteurs heeft de
regio van Bodegraven al kennis mogen maken
met het bedrijf. Nadat de voorruit van de auto
kapot is kan de klant dit melden bij Autoglas
Bodegraven. Via internet wordt een bericht
naar de monteur gestuurd die hierna naar de
desbetreffende klant gaat. Autoglas Bodegra-
ven werkt zonder eigen risico tot 150 euro
die op de vervanging van ruiten zit. Zo werkt
het bedrijf met alle verzekeringsmaatschap-
pijen van Nederland en door het dragen van het
eigen risico is het bedrijf de goedkoopste in de
regio. Aan wie geen ruitdekking in het verzeke-
ringspakket heeft, geeft Autoglas Bodegraven
een hoge korting. “De voorruit van de auto is
zeer belangrijk en is een dragend onderdeel
van de carrosserie van de auto”, vertelt eige-
naar Holewijn. “Want het zorgt voor een groot
gedeelte voor de stevigheid van de auto. Dus
ga niet te lang rijden met een kapotte voorruit,
want dit heeft zeker invloed op uw veiligheid
bij een eventueel ongeval.” Autoglas Bode-
graven heeft een 24 uur-service voor de voor-
ruit. Is het sterretje in de voorruit niet groter
dan een twee euromuntstuk, dan kan dit altijd
gerepareerd worden. Autoglas Bodegraven,
Wilhelminastraat 51, telefoon (0172) 850 597
Zie ook: www.autoglas-bodegraven.nl.
Gezellige drukte langs de kant op het jaagpad bij Bodegraven (foto Pancras Kuipers).
Dertig drummers sluiten het jaar af van Muziek Collectief Bodegraven (foto Pancras Kuipers).
Op de hoek van de Brugstraat en de Van Tolstraat was het één groot feest na de overwinning op Uruguay
(foto Pancras Kuipers).
In het voormalige pand van Taxi Heemskerk, zit nu Autoglas Bodegraven (foto Pancras Kuipers).
Autoglas Bodegraven staat klaar
bij glasschade
ŽĚĞŐƌĂǀĞŶDŽŶĚnjŽƌŐͻsƌŝũĞEĞƐƐĞϮϰͻϮϰϭϭ'WŽĚĞŐƌĂǀĞŶ
EŝĞƵǁŐĞǀĞƐƟŐĚŝŶŽĚĞŐƌĂǀĞŶ͊
tŝůƚƵĞĞŶŐĞnjŽŶĚ͕ƐĐŚŽŽŶ͕ŵŽŽŝĞŶƐƚƌĂůĞŶĚŐĞďŝƚ͍
tŝůƚƵͲƉƌŽďůĞŵĞŶŝŶƵǁŵŽŶĚǀŽŽƌŬŽŵĞŶͲĞĞŶŐŽĞĚƌƵŝŬĞŶĚĞĂĚĞŵŚĞďďĞŶͲ
ŐĞĞŶďůŽĞĚĞŶĚŽĨƚĞƌƵŐŐĞƚƌŽŬŬĞŶƚĂŶĚǀůĞĞƐͲƚĂŶĚƐƚĞĞŶǀƌŝũnjŝũŶͲ
͞ƌĞŐĞůŵĂƟŐŶŝĞƵǁĞŐĂĂƚũĞƐ͟ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ
ĞůŽŶƐŐĞƌƵƐƚǀŽŽƌĞĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐƐŐĞƐƉƌĞŬϬϭϳϮͲϲϭϭϳϵϵ͘
ĞƌĞŝŬďĂĂƌǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐƚͬŵǀƌŝũĚĂŐǀĂŶϴ͗ϬϬƚŽƚϭϲ͗ϯϬ
DŽŶĚŚLJŐŝģŶŝƐƚ
Tropische afsluiting
Muziek Collectief
15
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
BODEGRAVEN-REEUWIJK
16
ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
WK FINALE 2010
NEDERLAND VS ???
Met GRATIS Live muziek van
diverse artisten en diverse top DJ’s
Markt 24 - 2801 JJ Gouda
0182 - 51 15 25
www.swingingouda.nl
Markt 30 - 2801 JJ Gouda
0182 - 548 897
www.tofingouda.nl
Het feest begint om 16.00 uur!

Gratis barbecue van
16.30 tot 18.30 uur
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
17
ADVERTENTIE
Meer info op:
www.tofingouda.nl
Donderdag 15 juli 2010
VIP kaarten en normale
kaarten verkrijgbaar bij
TOF
Markt 30 2801
JJ Gouda
Presenteert TOF
Thomas Berge
18
ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
De Van der Linden Groep biedt u, naast de nieuwst e modellen Hyundai & Seat , een compleet pakket van dienst en. Hieronder
valt reparatie, onderhoud, schadeherstel, reclame (o.a. belettering), hnanciering, lease en verzekering van uw auto.
Gemiddeld hebben wij ook 250 top occasions op voorraad. Hierbij kunt u denken aan zowel jong gebruikte occasions, als
bedrijfswagens. Voor nog meer informatie over onze groep kunt u natuurlijk altijd onze internetsite raadplegen.
Wij het en u van hart e welkom op één van onze vest igingen!
Coenecoop 140 - 141
Tel. : 0182- 63 21 00
WADDI NXVEEN
Aut oschade Waddi nx veen Van Der Li nden Waddi nx veen Van Der Li nden Waddi nx veen
www.vanderlinden-groep.nl
Hyundai At os v. a. 2005 € 5. 950, -
Hyundai Accent v. a. 2008 € 9. 750, -
Hyundai Getz v.a. 2004 C 5.950,-
Hyundai H300 02- 2010 € 17. 250, -
Hyundai i10 ( diverse uit voeringen) v. a. 2008 € 7. 950, -
Hyundai i20 ( diverse uit voeringen) v. a. 2009 € 11. 495, -
Hyundai Mat rix 1. 6 v. a. 2004 € 7. 250, -
Hyundai Sonat a 2. 0 v. a. 1999 € 5. 000, -
Hyundai Sonat a 3. 3 V6 St yle 03- 2006 € 16. 950, -
Hyundai Tucson v. a. 2005 € 13. 950, -
Hyundai Sant a Fé 2. 7 V6 A/ T Navi 4wd 07- 2008 € 32. 950, -
Hyundai XG 2. 5 V6 12- 2000 € 6. 950, -
Seat Ibiza SC 1.4 Sportup 01-2009 C 14.950,-
Seat Alt ea v. a. 2005 € 11. 950, -
Seat Alt ea Freet rack 4x4 08- 2007 € 26. 950, -
Seat Arosa 1. 4 03- 2000 € 3. 950, -
Seat Leon 1. 6 St ella 02- 2003 € 9. 950, -
Seat Leon 1. 4 TSI Sport 03- 2008 € 19. 450, -
Audi S8 4. 2 QUATTRO 07- 2002 € 15. 950, -
BMW 330 XD Touring Execut ive Aut . 11- 2002 € 10. 950, -
Daihat su Terios 4WD Aut . 11- 2006 € 15. 250, -
Daihat su Cuore 1. 0 Aut omaat 11- 2004 € 5. 950, -
Fiat Panda 1. 2 A/ T Emot ion 01- 2007 € 8. 950, -
Fiat Seicent o 1. 1 Act ive + ABS 06- 2005 € 5. 150, -
Ford Ka 1. 3 Collect ion 08- 2007 € 5. 950, -
Ford Focus CC 2. 0 Tit anium 07- 2007 € 20. 950, -
Kia Sport age 2. 0 X- execut ive 02- 2005 € 12. 350, -
Kia Sport age 2. 0 X- clusive 05- 2007 € 15. 950, -
Mazda 3 1.6 Touring Sedan 09-2008 C 15.750,-
Mazda 6 MPS 2.3 Turbo 03-2008 C 30.940,-
Mercedes B170 Aut omaat 09- 2005 € 17. 950, -
Mini One 1. 6 Pepper 10- 2007 € 15. 750, -
Nissan Almera Tino 2. 2 DCI 05- 2003 € 6. 250, -
Nissan Murano 3. 5 V6 A/ T 06- 2007 € 25. 950, -
Opel Corsa 1. 0 Rhyt m 04- 2005 € 5. 950, -
Opel Zahra 1.6 MaxxCool 04-2005 C 11.250,-
Renault Twingo 1. 2 Expression 07- 2004 € 5. 450, -
Toyot a Yaris 1. 3 SOL 01- 2007 € 10. 950, -
Toyot a Corolla Verso 1. 8 A/ T 08- 2002 € 14. 250, -
VW Polo 1. 4 5- drs 06- 2005 € 9. 950, -
VW Golf 1. 4 TSi Opt ive 01- 2008 € 18. 450, -
Seat Deal er Occasi ons
* zetfouten in advertentie voorbehouden
Hy undai Deal er Occasi ons
Hyundai At os 1.1 Dynami c Joy
02-2007 Onder andere voorzien van: Stuurbekrachtiging,
Cent rale vergrendeling, Airbag, Radio/ CD speler,
neerklapbare acht erbank, et c...
€ 6.950,-
WWW. VANDERLI NDEN- GROEP. NL
Over i ge Occasi ons
Over i ge Occasi ons
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
19
ADVERTENTIE
AUTO BRUIJNEN BODEGRAVEN
Spanjeweg 10 (Ind.terrein Groote Wetering) tel.: (0172) 65 00 13
e-mail: info@autobruijnen.nl, kijk ook op www.autobruijnen.nl
ERKEND PEUGEOT REPARATEUR EN DISTRIBUTEUR ONDERDELEN.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Peugeot 207 1.4 3drs € 10.495,-
Zilvergrijs, 02/2007, 39.330 km,
o.a. airco, radio/CD-speler, elektrische ramen
Peugeot 207 1.4 3drs € 10.495,-
Zilvergrijs, 06/2007, 44.903 km,
o.a. airco, radio/CD-speler, elektrische ramen
Peugeot 207 1.4 5drs € 13.495,-
Donkergrijs, 03/2008, 33.826 km,
o.a. airco, cruise control, radio/CD-speler
Peugeot 207 1.4 5drs € 13.495,-
Donkerblauw, 04/2008, 40.486 km,
o.a. airco, cruise control, radio/CD-speler
Peugeot 207 1.4 5drs € 13.495,-
Donkergrijs, 05/2008, 19.936 km,
o.a. airco, cruise control, radio/CD-speler
Peugeot 207 1.6 5drs € 17.950,-
Zwart, 12/2009, 4.323 km,
o.a. climate control, navigatie, carkit
Peugeot 207 1.4 SW € 15.495,-
Zilvergrijs, 03/2009, 23.644km,
o.a. climate control, lichtmetalen velgen
Nissan Pixo 1.0
68 pk Acenta
Diverse kleuren, metallic lak. Met o.a.:
Handbediende airconditioning, accessoire optie-
pakket “LM Velgen” P, achterbank in delen
neerklapbaar (50/50), afdekking bagageruimte,
bestuurders- en passagierairbag, bumpers in
carrosseriekleur, in hoogte verstelbaar stuurwiel,
mistlampen voor, pedaalontkoppelingsmechanisme,
ABS, bekerhouders (2 x voor, 2 x achter), buiten-
spiegels en portiergrepen in carrosseriekleur,
centrale portiervergrendeling met afstands-
bediening, ISOFIX-bevestigingspunten
achter (2x)
20 ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
4DPPUFSDFOUSVNSFFVXJKL
6XFYDMVTJFWFTDPPUFSMFWFSBODJFS
XXXTDPPUFSDFOUSVNDPN
¥an Ieeuwenhoekstraat 8a
2811 0w keeuwìjk
]eI. 0182 - 39 26 51
Mob. 06 - 277 550 94
zat. 10 t/m
w
o.14 juIì
8
,
,
P
SUJO
H
t150 retour bìj aankoop
nìeuw
e scooter !!!
Zonaanbidders
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
21 GEZONDHEID / FAMILIE
Taart, felicitaties en tranen van trots en
vreugde. Dat waren de ingrediënten van een
feeste lijke bijeenkomst op 2 juli bij de ZOG
MH op de Hoge Gouwe in Gouda. De aanlei-
ding voor deze bijeenkomst was de uitreiking
door Petra van Buren, directeur van de ZOG-
MH, van het certificaat ‘Ervaringsdeskundige’.
Om dit certificaat te kunnen behalen hadden de
deelnemers met goed gevolg de cursus ‘Werken
met eigen ervaring’ afgerond. Na een jaren-
lang gevecht rondom depressie, verslaving of
andere (GGZ) diagnose, was de uitreiking van
de certificaten een terecht moment om trots op
te zijn. Voor alle deelnemers aan de cursus be-
tekende het certificaat dan ook een persoonlijke
overwinning. En tevens het officiële startsein
om als voorlichter van de GGZ/verslavingszorg
aan de slag te gaan. Met als doel het taboe en de
stigmatisering op het gebied van de psychiatrie
en de verslavingszorg tegen te gaan. Een op de
vier Nederlanders wordt tijdens zijn leven ge-
confronteerd met psychische problematiek. De
boodschap is dan ook: het kan iedereen over-
komen. De ZOG MH heeft momenteel rond de
twintig ervaringsdeskundigen als vrijwilliger
in dienst. Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Odette Hensen, project-
leider, (0182) 519 060.
Plein Kindervriend opgefrist
‘Zonnig ID’ wint eerste prijs
Mijn patiënte Bianca vertelt enthousiast over
haar vakantieplannen: “Oh, heerlijk, twee
weken samen rondreizen door Egypte! Daar-
na nog duiken en uitrusten in het zuiden. Het
wordt heet, maar daar kunnen we goed tegen.”
Mevrouw Vermeer, haar zeventigjarige zaal-
genote zegt: “Wees voorzichtig met de zon.
Ik zat vroeger graag op het strand. Eerst een
beetje verbranden en dan bruin worden. Zo
ging dat jarenlang goed tot er een vreemd
plekje verscheen naast mijn oor: huidkanker.
Zomaar onverwacht! Ik schrok me naar. Bij
het woord huidkanker dacht ik aan een mela-
noom, maar daar was gelukkig geen sprake
van. Het werd operatief verwijderd. Vorig jaar
kwam er eenzelfde plekje op mijn wang. Dit
bleek oppervlakkiger, een voorstadium van
kanker. Bij de huidarts kreeg ik fotodyna-
mische therapie. Het lijkt een beetje op be-
stralen, maar dat is het niet. Gelukkig is alles
goed en zie je er niets meer van. Ik wil je niet
bang maken, maar de zon is verraderlijk”.
Bianca glimlacht en zegt: “Ik schrik niet hoor.
Ik heb me al voorbereid. Ik heb zelfs een
huidtypetest gedaan via internet waarmee je
kunt bekijken hoe lang je veilig in de zon kunt
blijven. De tijd tussen 12.00 en 15.00 uur is
het meest verraderlijk. Dat viel me tegen: je
mag korter in de zon, je moet je vaker insme-
ren en met een hogere factor dan je denkt.”
Extra aandacht vraag ik voor jonge kinderen.
Sommige kleintjes hebben ‘s zomers vuur-
rode schoudertjes. Zij spelen gewoon door in
de zon en hebben het niet in de gaten. Sneu
als ze het ’s nachts moeten bezuren. Laat ze
liever in de schaduw spelen en zet een petje
of hoedje op hun bolletje.
Geniet van de zon, maar wees verstandig en
probeer niet steeds te verbranden. Een ge-
waarschuwd mens telt immers voor twee.
Fijne vakantie toegewenst!
Vera
vera@ghz.nl
www.ghz.nl/weblog
Vera is verpleegkundige
in het Groene Hart
Ziekenhuis in Gouda
Basisschool de Kindervriend uit Gouda bestond vorig jaar vijftig jaar. De school kreeg ter gelegenheid van dit jubi-
leum van de Brede School Gouda ‘pleinplakkers’ cadeau. Dat was een goede reden om het hele plein eens op te fris-
sen. De kinderen hebben geld ingezameld met een stroopwafelactie en ook de Stichting Jantje Beton hielp een handje
mee. Daardoor kon vorige week een prachtig plein ontstaan: met parkeerplaatsen, een zebrapad, ganzenbord en
hinkelbanen. Bovendien werden de betonnen bielzen in de kleuren van de school geschilderd. Na de zomer vakantie
kunnen de kinderen hier extra speelplezier aan beleven en wellicht komt er dan ook nog een nieuw toestel bij.
Het team ‘Zonnig ID’, bestaande uit zeven studenten Elektrotechniek van ROC ID College in Gouda, heeft tijdens
de zonnebootrace 2010 de eerste prijs in de standaardklasse in de wacht gesleept. Het team deed voor het eerst mee
aan de race van Vlissingen naar Middelburg. De eerste prijs was de kroon op enkele maanden hard werken tijdens
en buiten de lessen. Eind februari schreef docent Chrit van Dieten het team in voor de race en kregen de jongens de
opdracht om deel te nemen, ervaring op te doen en als het even kon te winnen. Het docententeam Techniek zag in
deze opdracht een ideale situatie om competentiegericht onderwijs succesvol in de praktijk te brengen.
Bijna vier van de vijf jongeren vinden de rook-
vrije horeca een goede of zeer goede zaak.
Dat blijkt uit een onderzoek dat STIVORO
door TNS NIPO heeft laten uitvoeren onder
4.600 jongeren.
Deze steun voor een rookvrij verblijf in horeca-
gelegenheden is sinds de invoering van de
rookvrije horeca in 2008 toegenomen. “Het
is positief dat het draagvlak voor de rookvrije
horeca toeneemt. Dit geeft aan dat niet-roken
bij de jeugd sterker de norm wordt en dat be-
paalt weer in belangrijke mate of jongeren wel
of niet gaan roken”, aldus Lies van Gennip,
directeur STIVORO. “Het is echter zorgelijk
dat de hinder die jongeren van tabaksrook in
de horeca ondervinden, toeneemt. Horeca-
ondernemers zouden hier meer hun verant-
woordelijkheid moeten nemen en de tabakswet
naleven.”
Meer steun voor rookvrije horeca
Professionele ondersteuning nodig bij het
STOPPEN MET ROKEN?
Lasertherapie, wetenschappelijk ontwikkeld!
Lasercentra N.O, vestiging Rotterdam
Alexanderpolder (10 min. van Gouda)
Kosten € 150, echter € 100 vergoeding
door TRIAS. Ook andere zorgverzekeraars
vergoeden, bv Zilveren Kruis 75 %
Informeer bij ons.
Bel: 0900 - 4378 678 / 0900 - gestopt
zie ook www.laserpraktijk-lemelerveld.nl
Kort nieuws
De zon discrimineert
Bijna de helft van de niet-westerse allochtonen
heeft een vitamine D-tekort, ten opzichte
van zes procent van de Nederlanders. Recent
onderzoek door promovendus Irene van der
Meer, GGD-epidemiologe, laat zien dat huid-
type de belangrijkste factor is. Bij het onder-
zoek onder 600 volwassenen bleek dat het
tekort aan vitamine D het grootst was bij vol-
wassenen met een Surinaams-Hindoestaanse
achtergrond, namelijk 51 procent. Maar
ook mensen met een Surinaams-Creoolse
(45 pro cent), Turkse (41 procent), Marokkaanse
(37 procent) en sub-Sahars Afrikaanse (negen-
tien procent) achtergrond hebben vaak een
tekort. Van de autochtone Nederlanders had
zes procent een vitamine D tekort. Een lichte
huid is veel beter in staat om in de zomer onder
invloed van zonlicht vitamine D aan te maken
dan een donkere huid. Vitamine D is samen met
calcium belangrijk voor een goede botopbouw
en het behoud ervan. Daarnaast speelt vitamine
D een belangrijke rol bij een goede spierfunctie
en bij het immuunsysteem. Meer informatie is
te vinden op de website van het Vitamine Infor-
matie Bureau www.vitamine-info.nl.
Huttendorp Gouda-Oost
Wijkcentrum ‘t Wiel en wijkcentrum De Toren
organiseren weer een ‘Huttendorpweek’ voor
zo’n tweehonderd kinderen in de leeftijd van
zes tot en met dertien jaar. Dit jaar vindt het
huttendorp Gouda-Oost plaats in de tweede
week van de zomervakantie, van maandag
12 tot en met vrijdag 16 juli. Het thema dit jaar
is ‘Boefjes’. Kinderen kunnen zich nog inschrij-
ven voor dit evenement. Een weekkaart (inclu-
sief dagje uit) kost 35 euro. Een timmerkaart
is te koop voor twintig euro. Inschrijven kan
op vrijdag 9 juli, van 11.00 tot 15.00 uur en
zaterdag 10 juli, van 11.00 tot 15.00 uur op het
huttendorpterrein in het park aan het einde van
de Scharroosingel. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met Leon Collignon, be-
reikbaar in wijkcentrum de Toren, telefoon
(0182) 514 256 of e-mail: toren@factor-g.nl.
Leven met diabetes in beeld
Dit jaar wordt de landelijke fotowedstrijd
Diabetes 24/7 georganiseerd. Tot en met
15 oktober kunnen deelnemers hun foto’s
uploaden via de website: www.diabetes24-7.nl.
De wedstrijd kent twee competities, voor ama-
teur- en vakfotografen. Er zijn vijf catego-
rieën: diabetes en lifestyle, diabetes en zorg,
diabetes en carrière, diabetes jij en ik en een
vrije categorie. Diabetes 24/7 is een project
van Platform Wereld Diabetes Dag, ter gele-
genheid van het vijftienjarig jubileum van de
Nederlandse Diabetes Federatie. Doelstelling
van de fotowedstrijd is de bekendheid, accep-
tatie en preventie van diabetes in Nederland te
vergroten. In Nederland hebben ruim een mil-
joen mensen diabetes. Per jaar neemt dit aantal
toe met 71.000 nieuwe patiënten. Deelnemers
Ervaringsdeskundigen
krijgen certificaat
De ervaringsdeskundigen zijn trots op hun certificaat.
aan de fotowedstrijd kunnen voor meerdere
categorieën inzenden. Rond Wereld Diabetes-
dag, 14 november, worden de winnaars van
de wedstrijd bekend gemaakt. De inzendingen
worden beoordeeld door een professionele jury
waarin onder andere topfotograaf Corbino en
nieuwslezeres Sacha de Boer zitting nemen. De
winnende foto’s zullen worden opgenomen in
de landelijke expositie Diabetes 24/7. In beide
competities zijn per categorie mooie prijzen te
winnen.
22 PERSONEEL
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Exotic Green Uitzendorganisatie BV is een van de grotere spelers in de
markt op het gebied van fexibele arbeidsbemiddeling van voornamelijk
Oost-Europese medewerkers. Vanuit onze kantoren in Etten-Leur en De
Lier zenden wij dagelijks meer dan 1200 medewerkers uit naar klanten
in de agrarische, industriële en logistieke sector en de (non) food- en
verpakkingsindustrie.
Wij zijn per direct op zoek naar:
Verkoper
regio West-NederIand m/v
Heb jij het verkopen in je bloed en ben je fexibel en gedreven ?
Werkzaamheden
Het benaderen van potentiële zakelijke prospects binnen een vastgestelde
regio, wat natuurlijk bekend terrein voor je is. Je werkt zeer zelfstandig en
brengt verslag uit van prospectbezoeken. Affniteit met de tuinbouwbranche
is hierbij een pré. Als verkoper draag je zorg voor de realisatie van de
verkooptargets en procescontrole van het te werk stellen van uitzendkrachten.
Wij bieden
Een prettige werkomgeving en een goede sfeer binnen een organisatie met
korte communicatielijnen. Prima salaris en natuurlijk een auto van de zaak.
Onze kandidaat weet wat hij kan, en neemt met minder geen genoegen.
Informatie of soIIiciteren
Voor meer informatie kun je kijken op onze website, www.exoticgreen.nl.
Sollicitaties kun je sturen naar vacature@exoticgreen.nl of Exotic Green
Uitzendorganisatie BV, t.a.v. Eric Verdonk, Postbus 639, 4870 AP Etten-Leur.
Exotic Green Uitzendorganisatie BV Telefoon: 076-5040845
Postbus 639 Telefax: 076-5040847
4870 AP Etten-Leur E-mail: info@exoticgreen.nl
Website: www.exoticgreen.nl
Speel t oest el l en Spor t t oest el l en Wat er gl i j banen
Voor meer informat ie
bezoek onze websit e
w w w .vamoo.nl
I nt er esse?
St uur dan een brief,
vergezeld van CV binnen
t wee weken naar:
Vamoo Playgrounds
T. a. v. Karen Maessen
De Vlonder 26
5427 DC Boekel
E- mail:
verkoop@vamoo. nl
Al 15 j aar is Vamoo Play-
grounds producent van
hoogwaardige speelt oes-
t ellen voor kinderen in
elke leeft ij dsgroep.
Speelt oest ellen ont wik-
kelen en produceren die
een posit ieve invloed
hebben op de ont wikkeling
van kinderen, dàt is ons
st reven.
Vamoo Playgrounds is een bedrij f dat zich richt op
ont werp, product ie, verkoop, plaat sing en on-
derhoud van speel- en sport t oest ellen waarbij de
eindgebruiker, het kind cent raal st aat . Daarnaast
legt Vamoo Playgrounds valdempende ondergron-
den aan. Het bedrij f is gevest igd in Boekel ( NBr) ,
richt zich op de gemeent elij ke markt , scholen, rec-
reat ieve sect or en speelt uinverenigingen en heeft
geheel Nederland als afzet gebied. Voor de regio
West , Noord- en Zuid- Holland zoeken wij op kort e
t ermij n kandidat en voor de funct ie van:

VERKOOPADVI SEUR en
JUNI OR VERKOOPADVI SEUR M/ V
Je kernt aak ligt in het onderhouden en verdiepen
van best aande relat ies en het werven van nieuwe
klant en. Je bent daarvoor op de hoogt e van huidi-
ge vraagst ukken en nieuwe ont wikkelingen m. b. t .
de inricht ing van de openbare ruimt e op het gebied
van spelen.
Wij zoeken een kandidaat met een MBO werk-
en denkniveau. Je bent een t eamplayer die ook
zelfst andig opt imaal funct ioneert . Verder herken j e
j ezelf in de volgende gedragscrit eria: init iat iefrij k,
pro- act ief, communicat ief vaardig, volhardend,
represent at ief, daadkracht ig, klant - en result aat -
gericht .
Voor deze zelfst andige funct ie met veel
verant woordelij kheid biedt Vamoo Playgrounds j ou
een pret t ig werkklimaat in een groeiend, succesvol
bedrij f waar ondernemen, samenwerken en elkaars
compet ent ies ont wikkelen sleut elwoorden zij n.
Dirk Jan Blok Notaris, het jongste notariskantoor van
Gouda, gelegen in Goverwelle zoekt per direct:

1. Junior secretaresse
Wij denken aan een schoolverlaatster die het leuk vindt ondersteunende
werkzaamheden te verrichten, zoals onder andere het bedienen van de
telefoon, het ontvangen van cliënten, het afwikkelen van de correspond-
entie, het beheren van de agenda, het onder begeleiding maken van
akten. Deze functie betreft een full-time baan.

2. Notarieel medewerk(st)er
In deze functie is het zaak zelfstandig te kunnen werken aan dossiers
die het gehele notariële werkgebied kunnen bestrijken. Onroerend goed,
familierecht, erfrecht en ondernemingsrecht zijn gebieden waar mee je te
maken zult krijgen. Ervaring in het Notariaat is zeker een pré.

Voor beide functies is het goed beheersen van de Nederlandse taal een
vereiste.

Voor vragen kun je contact opnemen met Petra Erkens of Dirk Jan Blok:

Dirk Jan Blok Notaris
W. van Pruisenlaan 143
2807 KH Gouda
0182 - 67 00 28
notaris@blok.knb.nlAcquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Gezocht

Vacatures
Heb jij voor zorg of welzijn?
Beschik je over relevante diploma’s?
Dan is Care2Care op zoek naar jou!
Gratis bemiddeling in de regio Zuid-Holland

Grote kans dat ook jouw droombaan erbij zit!
Bekijk meer dan 325 actuele vacatures op :
www.care2care.nl
Vakantiekrachten m/v
Voor de komende zomerperiode zoeken wij in de regio’s Rijnstreek en
Rijnmond scholieren en studenten die graag in de zorg willen werken en bij
voorkeur een opleiding in de zorg volgen. Lijkt het je leuk om zo wat
werkervaring op te doen, kijk dan op www.care2care.nl en reageer!!


Maak jij het verschil?
Zorgpartners Midden- Holland zoekt voor Verpleeghuis Bloemendaal in Gouda

Ervaren en enthousiaste verzorgenden
Voor diverse afdelingen, waaronder kortverblijf en Psychogeriatrie
Vacature nr. 0100305 en 0100307
Geïnteresseerd? Kijk voor uitgebreide informatie over de vacature op
www.zorgpartners.nl
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
23
WERK & SCHOLING
“Joke bedankt”, zongen vorige week donder-
dag alle leerlingen van basisschool de Triangel
uit Gouda uit volle borst. Overblijfmoeder
Joke Bokhove nam na 23 jaar afscheid van
de basisschool en werd verrast met cadeau-
tjes, bloemen en liedjes tijdens een spontaan
afscheidsfeestje.
“Het was een geweldig afscheid. Ik was totaal
verrast door alle lieve woorden, knutselwerken
en liedjes van de kinderen. Het valt niet mee
om na al die mooie jaren afscheid te nemen.
Maar ik nader de 65 jaar en op een gegeven
moment moet je keuzes maken. Mijn man is
twee jaar geleden met pre-pensioen gegaan,
maar door mijn overblijfwerk was er weinig
ruimte om leuke dingen te doen. Daarom heb
ik nu dus toch besloten te stoppen”, blikt Joke
Bokhove terug. Sinds haar oudste zoon in 1978
naar de toenmalige basisschool de Driemaster
ging, is ze bij de school betrokken. Toen
23 jaar geleden er een wet kwam waarbij
basisscholen verplicht waren de mogelijkheid
tot overblijven aan te bieden, meldde Joke zich
aan als overblijfmoeder. “We begonnen met
een groepje van twee of drie kinderen. Dit is
in de loop der jaren enorm veranderd. Na de
fusie van de Driemaster, de Goudsbloem en de
Kardinaal Alfrinkschool ontstond de Triangel
waar we met een nieuwe groep overblijf-
moeders startten. Dit team van toen is nu bijna
nog intact. Met een vast team van zes overblijf-
moeders begeleiden we dagelijks gemiddeld
vijftig kinderen tussen de middag.”
Nieuwe levensfase
Niet alleen het aantal kinderen is veranderd
maar ook de kinderen zelf. “Kinderen groeien
tegenwoordig anders op. Neem alleen al de
computer, waardoor kinderen veel wijzer zijn
dan vroeger. Ook de benadering is heel anders.
Waar het vroeger mevrouw Bokhove was, is het
nu juf Joke. Met alle voor- en nadelen van dien.
Al moet ik zeggen dat ik het alleen als voordeel
heb ervaren. Je groeit erin mee en dat zal ik
zeker gaan missen. Het waren hele mooie jaren,
maar nu is er een nieuwe levensfase aangebro-
ken waarvan ik ook wil gaan genieten.”
Door Bonnie van Doorn
Stagelopen bij Stadstoezicht
Studenten van het ROC ID College kunnen stagen blijven lopen bij Stadstoezicht in Gouda. Vorige week donder-
dag ondertekenden burgemeester Wim Cornelis en de voorzitter van het College van Bestuur van ROC ID College
Otto Jelsma daarvoor een convenant. In het convenant staat de samenwerking beschreven tussen Stadstoezicht en de
ROC ID opleiding Toezicht en Veiligheid. De ondertekening betekende een verlenging van een eerder convenant uit
2007. De resultaten van de samenwerking zijn positief.
Locatie: De Meander
Vmbo basis-beroepsgerichte leerweg:
Sakina Belhaj (Gouda), Mohamed El-Jilali (Gouda), Yousri
Tighadouini (Gouda),
Vmbo kader-beroepsgerichte leerweg:
Kimberley Adney (Gouda), Jan Bogosian (Gouda), Benita
Buitelaar (Reeuwijk), Roger van der Graaf (Gouda), Kirsten van
der Hoeven (Gouda), Imane El Karbachi (Gouda), Adelaide dos
Santos da Enarnacao (Gouda), Masoud Sindi (Moordrecht).
Locatie: Antoniuscollege Gouda
Mavo:
Tamara van Groningen (Gouda), Joey Neugebauer (Gouda).
Havo:
Jasper Blikman (Gouda), Safae Irezzi (Gouda), Jimmy Knoot
(Gouda), Redouan Saddiki (Moordrecht), Nicolas Silva de
Alfeu (Oudewater), Sandra Tak (Reeuwijk).
Vwo:
Cinco Adema (Reeuwijk), Andreja Andrejevic (Gouda), Dylan
Blom (Reeuwijk), Bo Hoogerhout (Gouda), Suzanne Verhart
(Gouda).
Vmbo
Enya Hofman (Moordrecht), Talitha Plas (Gouda), Marinka van
der Wenden (Stolwijk).
Havo
Albert-Jan Don (Bodegraven), Marjolijn van Dooijeweert
(Bodegraven), Wichert Kalkman (Waddinxveen), Pieter Meijer
(Schoonhoven), Coert de Jong (Montfoort).
Atheneum
Robert de Jong (Bodegraven), Bastiaan van der Vlist (Bodegra-
ven), Loura de Wit (Gouda).
Locatie Kanaalstraat: vmbo - kader- en basisberoepsgerich-
te leerwegen, LWOO
Rodney Hertog (Gouda), Michael Sijpkes (Gouda), Yasmine
Kodati (Moordrecht).
Locatie Winterdijk: vmbo - theoretische/gemengde leer-
weg
Jelmar Boef (Reeuwijk) Collin Bosschieter (Gouda), Femke van
der Horst (Gouda), Sharelle Neugebauer (Gouda), Davey Streef-
kerk (Moordrecht), Valerie Valk (Gouda).
Locatie Heemskerkstraat: havo
Kimberly van den Hoek (Reeuwijk), Robbert Groenendijk
(Bodegraven), Valerie Ruijgrok (Moordrecht), Damiën Freriks
(Gouda), Anouk de Pater (Moordrecht), Bianca van Meeuwen
(Gouda), Roshan Nejal (Gouda), Stella Landskroon (Gouda).
Locatie Heemskerkstraat: atheneum
Robin Bruijniks (Gouda), Anouk Rozendaal (Gouda), Disa
Ottesen (Reeuwijk), Rebecca Kamperman (Gouda), Rens de
Jong (Reeuwijk), Felicia Toekoen (Gouda), Wouter van Duijn
(Gouda).
Locatie Heemskerkstraat: gymnasium
Geert-Jan Aries (Gouda), Kirsten Janssen (Gouda).
Mavo
Robin Bleeker (Gouda), Nadine den Hertog (Gouda), Quincy
Plomp (Gouda), Anouk Vink (Haastrecht), Marleen van der
Waal (Gouda), Sallam Yaacoubi (Gouda), Walid El Youzghi
(Gouda).

Havo
Kevin Blaazer (Gouda), Eva Bonten (Gouda), Ties Bontenbal
(Haastrecht), Jeroen Borgman (Gouda), Loes Doop (Gouda),
Kjell van den Elshout (Gouda), Nick Fraanje (Gouda), Karim
Sharafeldin (Gouda), Mieke Sicking (Gouda), Jet Stolk
(Gouda), Chantal de Wit (Reeuwijk).

Atheneum
Fairouz Akoudad (Gouda), Lotte Betlem (Gouda), Vivianne
Driessen (Gouda), Dewi Schouten (Gouda).
Tijdens het afscheidsfeestje van overblijfmoeder Joke zetten alle leerlingen van basisschool de Triangel haar in het
zonnetje.
GREEN FUTURE
Het project van de GOA en Wellantcollege Gouda
zoekt:

Enthousiaste IeerIing- hoveniers BBL

Heb jij binnenkort je VMBO-diploma op zak?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste,
gemotiveerde mensen die willen werken en
leren in het groen.

Wat hebben wij te bieden:
% Baan garantie voor de duur van de opleiding
% werkervaring op doen bij diverse bedrijven.
% doorbetaling van de schooldag
% Het hele jaar door ben jij verzekerd van werk.
% Betaling volgens CAO
% Bonus van C230,00 voor het behalen van elk
schooljaar.

Interesse?
Voor meer informatie en aanmelding kijk op
onze website www.goagroeneruimte.nl
.
Bel tijdens kantooruren 0317- 41 08 95 en
vraag naar Claire Willekens of Valentin Herrera.

U kunt ook de heer Stolwijk van het
Wellantcollege mailen voor vragen op het
Mail adres plm.stolwijk@wellant.nl
Vacature
Geslaagden tweede tijdvak
Timmer- en metselwedstrijd
Vijftien leerling-timmerlieden en vier leer-
ling-metselaars strijden volgende week dins-
dag, woensdag en donderdag in Waddinx-
veen tegen elkaar in een wedstrijd in hun
vak gebied. De deelnemers zijn schoolver laters
van het vmbo, afdeling bouw, en zijn op 21 juni
begonnen aan een volgende opleiding, de
zogeheten BBL 2 opleiding.
Zij maken een werkstuk in de leerlingwerk-
plaats van het Samenwerkingsverband Prak-
tijkopleiding Bouw Gouwe en Rijnstreek B.V.,
Maarten Schoutenstraat 6 in Waddinxveen. De
wedstrijd vindt plaats op dinsdag 13, woensdag
14 en donderdag 15 juli. Aansluitend vindt de
prijsuitreiking plaats op donderdag 15 juli van
16.00 tot 16.30 uur. Bezoekers zijn welkom
op de tweede en derde wedstrijddag tussen
10.00 en 16.00 uur of bij de prijsuitreiking.
Het doel van de wedstrijd is om te laten zien
dat, ondanks dat het nu wat minder gaat in deze
sector, de bouw een goede toekomst biedt.
Carmelcollege Gouda
Driestar College
Goudse Waarden
Leo Vroman
Overblijfmoeder Joke
neemt afscheid
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan
-huis in Gouda, Reeuwijk, Haastrecht, Moordrecht,
Waddinxveen, Bodegraven, Nieuwerbrug en Driebrug-
gen en op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk
(1x), Schoon hoven (3x), Bodegraven (1x) en Berg ambacht
(1x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
info@goudamediagroep.nl of (0182) 322 456 (werk-
dagen).
De website van het Nationaal Farmaceutisch
Museum in Gouda is vernieuwd. Opvallend,
helder, actueel en overzichtelijk, dat wil de
website www.farmaceutischmuseum.nl zijn.
Verleden, heden en toekomst komen samen
in het Nationaal Farmaceutisch Museum in
Gouda. Hier krijgt de bezoeker een beeld van
de ontwikkeling van het apothekersvak door
de eeuwen heen. Ook is er aandacht voor de
vele ontwikkelingen op het gebied van genees-
middelen in de twintigste en 21ste eeuw.
Nieuwe site Farmaceutisch Museum
24 WK PAGINA
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
DH17 SLIJTERIJ
KERKLAAN 23
MOORDRECHT
T 085 8774344
JTERIJ
N 23
CHT
344

Ą
9
,9
9

por ílos
Eon typisoh Nooorlunos proouot out in
oombinutio mot oon biort|o vorot oo
oronìon. Orun|o Kopstoot|o is oon |onoo
|onovor oio oozoot is. lrinìvi|zo: sohonì
hot Orun|o Kopstoot|o in oon |onovor
oluus|o. orinì hotin oon touo op on
ouurnu hot biort|o or uohtor uun¦
Ooniot orvun. muur orinì
EK-Topper: Oranje
Kopatootjel b00ml
Kom tijdens het WK voetbal naar
het Moterhuis Gouda en scoor een
oranje strandbal!
Keerkring 3 Gouda
Tel. 0182 - 68 39 39
www.motPrhuis.nl
GEEN ZI N I N VOETBAL?
KOM MET JE VRI ENDI NNEN
DI NEREN BI J BANGKOK CI TY
ZET JE MAN
OP DE BANK
TEVENS WK BEZORGI NG VAN 18 .0 0 TOT 2 1.0 0
Lange Tiendeweg 57 Gouda
Tel.: 0182 - 551 333
www.bangkok-city.nl
Sportclubpartner levert producten en concepten in de promotionele
sfeer voor sportclubs, bedrijven, organisaties en evenementen.
Merchandisingartikelen zoals fansjaals, paraplu’s, minikits,
caps, vanen, enz. Met uw bedrijfs- of clublogo geborduurd
of bedrukt? Bij ons bent u aan het juiste adres. Maar ook
vlaggen, -masten en banieren leveren wij voor scherpe prijzen.
Bij Sportclubpartner scoort ú altijd!
Nieuwe sport of bedrijfskleding nodig?
Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.
www.sportclubpartner.nl info@sportclubpartner.nl
tel. fax 0182 517242 of 06- 29 251 532
Alle wedstrijden op 14 grote schermen!
Het WK kijk je natuurlijk
bij TOF & Swing
Markt 30 - Gouda - 0182 - 548 897
www.tofingouda.nl
A''e weds|rijden op !4 ¤ro|e schermen'
He| WI |ij| je na|00r'ij|
bij 1OI S Swin¤
Mar|| 24 - 2S0! JJ Co0da - 0!S2 - 5! !5 25
Zo. |/m wo. van !0.00 |o| 00.00 00r. Do. van !0.00 - 0!.00 00r.
Vr. en za. van !0.00 - 04.00 00r.
Mar|| 24 2S0! JJ Co0da 0!S2 5! !5 25
wwwǤswinqinqoudaǤn|
ZEUGSTRAAT 5
2801 JB GOUDA
0182-518499
Ook in de lobbes en of
woodies kun je alle
wedstrijden van oranje
op grote schermen zien
World Cup Final 2010
GH7DSSHULM
GH7DSSHULM
Bij ons is het altijd feest.
(SSL^LKZ[YPQKLUVW
NYV[LZJOLYTLU
>PQaLUKLUVVRI\P[LU
VWOL[[LYYHZ\P[
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
25 WK / EVENEMENTEN
Voor het eerst in 32 jaar wist Oranje zich dins-
dag 6 juli te plaatsen voor een WK-finale.
Dinsdag stond het in de halve finale tegen
Uruguay. Miljoenen Nederlanders zaten aan
de buis gekluisterd en gingen compleet uit
hun dak toen Giovanni van Bronckhorst de
openingstreffer maakte.
Vlak voor rust werd het stil nadat Diego Forlan
de gelijkmaker binnenschoot. De mannen van
Van Marwijk wisten zich na rust te herpakken.
Een bekeken schot van Wesley Sneijder en een
kopbal van Arjen Robben stelden de finale-
plek veilig. In de slotminuten werd het nog erg
spannend toen Maximilliano Pereira de 3-2
binnenschoot. Maar twee minuten later floot de
scheidsrechter af. In heel Nederland ontstond
een waar volksfeest. Ook in Gouda kleurde de
Markt oranje. In kroegen en cafés bekeken vele
fans de wedstrijd op grote tv’s. Een orkest van
de Pionier liep door de binnenstad en zorgde
voor een gezellige sfeer. Tot middernacht werd
er volop gefeest rondom de Markt. Er was
veel politie was op de been, maar volgens een
woordvoerder van de politie zijn er geen onge-
regeldheden geweest. Op naar de finale!
Maak de leukste finalefoto
Oranje schrijft historie door zondag voor de
derde keer ooit in de WK-finale te staan. De
Krant van Gouda is nieuwsgierig naar hoe u
deze beleeft. Mail uw leukste foto met bijschrift
(maximaal 200 woorden) voor dinsdag 13 juli
naar info@goudamediagroep.nl en wie weet
staat uw WK-ervaring met foto in de krant van
17 juli.
Evenementen t/m 23 oktober
Woensdag 14 juli Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 15 juli Kaas- en ambachtenmarkt Gouda
Zondag 18 juli Houtmansplantsoenconcert 14.00 uur
Dinsdag 20 juli Braderie Markt Gouda
Woensdag 21 juli Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 22 juli Kaas- en ambachtenmarkt Gouda
Zondag 25 juli Houtmansplantsoenconcert 14.00 uur
Woensdag 28 juli Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 29 juli Kaas- en ambachtenmarkt Gouda
Zondag 1 augustus Houtmansplantsoenconcert 14.00 uur
Dinsdag 3 augustus Braderie Markt Gouda
Woensdag 4 augustus Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 5 augustus Kaas- en ambachtenmarkt Gouda
Zondag 8 augustus Laatste Houtmansplantsoenconcert 14.00 uur
Woensdag 11 augustus Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 12 augustus Kaas- en ambachtenmarkt Gouda
Woensdag 18 augustus Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 19 augustus Kaas- en ambachtenmarkt Gouda
Woensdag 25 augustus Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 26 augustus Laatste Kaas- en Ambachtenmarkt Gouda
Donderdag 26 augustus Midzomermarkt Tiendeweg/Zeugstraat Gouda 9.00 tot 21.00 uur
Woensdag 1 september Gouds Montmartre antiek en curiosa
Zaterdag 4 september Yes Gouda Jazz Goudse schouwburg
Zondag 5 september Gouda koopzondag en Stoffenspektakel
Woensdag 8 september Laatste Gouds Montmartre antiek en curiosa
Donderdag 9 t/m zaterdag 11 september Najaarsmarkt Bodegraven
Dinsdag 21 t/m zondag 26 september Kermis Gouda
Zaterdag 2 oktober Open dag Sint-Janskerk Gouda
Vrijdag 10 september Goudse Singelloop
Dinsdag 19 t/m zaterdag 23 oktober Kermis Waddinxveen
De Goudse Evenementen Reeks
Korte Groenendaal 11-13 Gouda
Tel. (0182) 51 49 19
www.deth.nl
Een groot volksfeest!
26 TROUWPAGINA
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Juwelier van Deth behoort tot één van de grootste in trouwringen
van Nederland en bestaat al 150 jaar.
U kunt kiezen uit de merken Desiree, Promises, Colom, EL design, Dora en Calisto.
Trouwringen kopen is bij Van Deth een waar feest.
Het moment van aankoop wordt als leuke herinnering vastgelegd en direct meegegeven.
Daarnaast krijgt u tevens een mooie wandklok van Seiko cadeau.
En u kunt als klap op de vuurpijl ook nog sparen voor een gratis diamant!
Korte Groenendaal 11-13 Gouda Tel. (0182) 51 49 19
www.deth.nl
romises
Gebackerij van den Berg maakt de mooiste
bruidstaarten. Naast een uitgebreid assortiment
op onze website hebben wij nu ook een
gespecialiseerde bruidstaartenwinkel.
Wij verwelkomen u graag in onze winkel aan de
Lange Groenendaal 32 te Gouda.
www.vd-berg.nl • info@vd-berg.nl
L. Groenendaal 32 Gouda
tel. 0182-529975
Passage 31 Waddinxveen
tel. 0182-612044
7GJ> 9HBD9: DE B66I
kijk ook op: www.eIseIino.nI
Bij ons vindt u:
- Nieuwe joponnen
- Knippokketten
- Een grote coIIectie
bruidsstoffen, ook
gekIeurde stoffen
@Zg`higVVi)%
')&&6:7dYZ\gVkZc
IZa#%&,'"+&(,*&
O
p 21 mei maakt en zij de st ap naar het st adhuis van Gouda en gaven Nancy Kempers en Danny
Gardenier elkaar het j awoord. ’s Avonds werd het een geweldig feest in de St olp- I nn in St ol-
wij k. Het bruidspaar ont vangt een waardecheque van 100 euro die is t e best eden bij j uwelier
Van Det h aan de Kort e Groenendaal in Gouda. Wilt u ook het bruidspaar van de maand zij n? St uur uw
t rouwkaart op naar De Krant van Gouda, Crabet hst raat 38- D, 2801 AN Gouda onder vermelding van
“ t rouwpagina” .
U als bruidspaar van de maand ?
will you marry me?
)
T
r ouwpagi na
Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk, Tel (0182) 392882 www.zalencentrumdebrug.nl
Vier je droomfeest in een van de sfeervolle zalen
van De Brug! Gastheer Arie van Sinttruije heet
jullie van harte welkom. Bel (0182) 392882 voor
een afspraak over de mogelijkheden.
Bruiloften voor groepen t/m 44 personen
ook Thaise bruiloft mogelijk met
boeddhistische monnik
Lange Tiendeweg 57 Gouda
Tel.: 0182 - 551 333
info@bangkok-city.nl
www.bangkok-city.nl
Wilt u ook één keer in
de maand advert eren
op de bruidspagina, bel dan:
Ellen Konij nenberg
0182- 322453
Lieke van der Heide
0182- 322452
PROE F DE GOL F $ PORY. NL
LEER NU GOLFEN MEY EEN
VOORDELIGE $YARYER$CUR$U$I
- 3 gol¾essen van 1 uur
- 3 maanden vrij gebruik van alle
oefenfaciliteiten
- Beginners golfset t.w.v. 6 125.-
- 1 ballenkaart (300 oetenballen)
GOLF, vLLL TL LLUK OM N|LT TL DOLN
Nu voor
sIechts
1S0.
-
per persoon
Teletoon 0182 58 39 33 - www.goltbaan-ljsselweloe.nl
DE PALTROK
w w w. pa ltrok. nl
D I E R E N K L I N I E K
M.W. van der Wijden
J. van der Kolk
Dierenartsen voor gezelschapsdieren
Pelmolenerf 59, 2807 EX Gouda
Telefoon 0182-511215
www.paltrok.nl
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
27
FAMILIE / UITGAAN
In de avond en nacht van vrijdag 9 juli is het
Nationale NachtvlinderNacht. Op zoveel
mogelijk plaatsen in Nederland wordt in deze
nacht gekeken naar nachtvlinders met behulp
van lakens, lampen en stroop. Dat kan in de
eigen achtertuin, maar ook met een georga-
niseerde excursie. In Gouda en omgeving is
dat bij Stichting Heemtuin Goudse Hout en bij
het Loetbos. Kijk voor een overzicht van alle
excursies op www.nachtvlindernacht.nl.
Bij een nachtvlinderexcursie gaan deelnemers
midden in de nacht het bos in, gewapend met
een pot stroop. Bij andere excursies spant men
juist een laken en zet er een felle lamp bij. Dit
doen ze om beestjes met namen als agaatvlin-
der, huismoeder, rood weeskind en windepijl-
staart te lokken. Zo ook bij de Heemtuin Goud-
se Hout. Op een laken en op bomen worden
smeersels aangebracht en met een speciale lamp
lokken ze de nachtvlinders. De excursie start
om 21.30 uur en eindigt rond 24.00 uur. Een
zaklamp wordt aanbevolen. Toegang is gratis
en voor koffie, thee, frisdrank en andere versna-
peringen wordt gezorgd. Bij slecht weer gaat
het niet door. Zie ww.heemtuingoudsehout.nl.
Bij het Loetbos (nabij de Hendrikshoeve, ook
bekend als kano-centrum en/of hooiberg) be-
gint de ezcursie bij het invallen van de duister-
nis - tussen 1.00 en 2.00 uur in de nacht. Bij
slecht vlinderweer, vooral bij regen, gaat de
excursie niet door. Contactpersoon voor deze
excursie is H.Bouter van KNNV-Gouda en
omstreken, e-mail huig.bouter@caiway.nl.
Grasaren
Goudse doet mee
aan Popstars
Nieuw jeugd-
werk-initiatief
Kort geleden kwamen de eigenaren van
Chenna, een twee jaar oude Tervuerense
Herder, met haar op het spreekuur, omdat
Chenna zo’n pijn aan haar oor had. Ze was
tijdens het uitlaten door gras gerend en had
daarbij plots haar kop scheef gehouden. Ze
schudde met haar kop en had duidelijk pijn.
Met behulp van een otoscoop (een ‘oor-
kijker’) was er een grasaar in de gehoorgang
te zien. Gelukkig konden we deze grasaar
meteen d.m.v. een tangetje verwijderen.
Grasaren zijn de bloeiende delen van gras: Je
vindt ze op lang gras in voorjaar en zomer.
Aan 1 zijde zijn ze puntig, de andere zijde
bestaat uit sprieten met weerhaakjes. Door
deze vorm blijven grasaren haken in de haren
en kruipen vervolgens verder. Het worden
ook wel kruipers genoemd. Grasaren kunnen
zoals genoemd in de oren terecht komen,
maar ook in de huid tussen de tenen, in de
neus en in het slijmvlies rondom de ogen.
Door de weerhaken komen de aren uit zich-
zelf niet naar buiten.
Madeninfectie bij het konijn
Helaas zien we de afgelopen weken weer veel
konijnen met een madeninfectie. Dit is een
ernstige infectie en wordt veroorzaakt door
strontvliegen (groene vliegen). De vliegen
leggen hun eitjes in de huid van het konijn of
in aan het konijnenlichaam gekoekte poep.
De eitjes groeien uit tot maden (langwerpige,
wormachtige parasieten van 1 mm tot 1 cm
lang), die vervolgens verder de huid inkrui-
pen. Ze kunnen op deze manier binnen enkele
uren grote wonden veroorzaken.
Zeker met warm weer is het belangrijk
uw konijn twee keer per dag goed te bekij-
ken. Wanneer de vacht nat of vies is moet
hier meteen wat aan gedaan worden. Een
veel voorkomende oorzaak is diarree, wat
konijnen bijvoorbeeld krijgen wanneer ze te
weinig hooi en teveel krachtvoer eten. Tevens
is het belangrijk ervoor te zorgen dat er geen
vliegen bij uw konijn kunnen komen. Ver-
schoon natte plekken in de kooi in warme
seizoenen elke dag. Het buitenhok kunt u
afschermen met vliegengaas.
Hebt u vragen over bovenstaande of andere
onderwerpen, loop gerust even binnen of bel
of mail ons.
De Goudse zangeres Bertha Verbeek doet mee aan
Popstars 2010 van SBS 6. Vrijdagavond 9 juli is
de eerste uitzending van deze talentenshow. Naar
eigen zeggen gaat ze er alles aan doen om Henk Jan
Smits en de rest van de jury te overtuigen van haar
talent. Zie voor meer informatie over Bertha Verbeek
www.noa.rock-band.nl.
Infocentrum De Hartloper in Reeuwijk
organiseert op zondagmiddag 22 augustus
in Reeuwijk aan het surfstrand, een mode-
show met ECO- en Fair Trade Mode: de Fair
Fashion Fair.
De modeshow was vorig jaar zo’n succes
dat De Hartloper besloten heeft het dit jaar
wat grootser op te zetten. Op zondagmiddag
22 augustus zal daarom de Fair Fashion Fair
plaatsvinden. Dit gebeurt in samenwerking
met Sari, een winkelketen met een vestiging in
Gouda. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Er is nog plaats voor enkele kramen of activi-
teiten. Wereldwinkel Reeuwijk komt met een
kraam met accessoires, er is muziek en dans.
Wie iets wil doen dat aansluit bij het thema kan
contact opnemen met De Hartlopen via dehart-
loper@gmail.com of bel (0172) 615 393.
www.dewereldvandranken.nl
DE WERELD VAN WIJNEN!
ZOMERSE WEKEN!
Belle Epine
Rouge Merlot-Syrah
Gemaakt van de druivenrassen
Syrah en Merlot. Donkerrood van
kleur, geurt naar rood en zwart fruit.
De smaak is soepel en aangenaam
zacht. Aan te bevelen bij
vleesgerechten, wild en kazen.
Blanc Chardonnay-Viognier
Gemaakt van de druivenrassen
Chardonnay en Viognier.
Bleekgeel van kleur. In de neus
iets van bloemen. In de mond fris
en fruitige aroma’s. Lekker als
aperitief bij salades of visgerechten.
5.49 0.75 Liter
Hooghoudt
Graanjenever
1.0 Liter
10.49
Coebergh
Classic
1.0 Liter
8.99
Esbjaerg
Vodka
1.0 Liter
11.49
SLIJTERIJ WIJNHANDEL
GROENENDAAL
Lange Groenendaal 44 GOUDA
tel. (0182) 52 19 30
6 fl essen voor
2
5
.0
0
Er komen binnenkort twee nieuwe kledingformules naar
de binnenstad van Gouda. Na de zomer zal de kleding-
keten America Today een winkel openen op de kop van
de Kleiweg in het recent gerestaureerde pand waarin
ooit een fietsenwinkel zat. America Today is van dezelfde
eigenaar als de winkelformule Cool Cat die een filiaal
aan het begin van de Hoogstraat heeft. Cool Cat heeft
145 filialen in binnen- en buitenland. America Today,
dat in 2006 werd overgenomen, heeft inmiddels 55
filialen in Nederland, België, Frankrijk en Italië. Rond
1 augustus opent de Society Shop een winkel op de hoek
van de Markt en de Korte Tiendeweg waar ooit kantoorboekhandel Verzijl zat en daarna kantoorvakhandel MADO.
The Society Shop begon in 1936 als overhemdenwinkel in Amsterdam en groeide in de jaren tachtig uit tot veertig
filialen in Nederland. Na enige wisselingen in de directie
en een paar reorganisaties telt de keten nu bijna dertig
vestigingen.
Fair Fashion Fair
zoekt deelnemers
Nachtvlinders kijken
Op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland wordt in
deze nacht gekeken naar nachtvlinders met behulp van
lakens, lampen en stroop (foto De Vlinderstichting).
Nieuwe kledingformules naar Gouda
De Protestantse gemeente van Gouda is
gestart met een initiatief op het terrein van
het plaatselijk jeugdwerk: het Protestants
Jeugdcentrum STEP. Met dit nieuwe initiatief
willen de Hervormde en Gereformeerde
kerken samen een impuls geven aan het
jeugdwerk. Dit initiatief is mede ontstaan
door de inzet van JOP en HGJB, twee lande-
lijke jeugdorganisaties.
Vanuit een gezamenlijke bezinning op het
jeugdwerk hebben zeven kerken in Gouda het
initiatief genomen om STEP op te richten.
Hierbij word gebruik gemaakt van de expertise
van HGJB en JOP als landelijke jeugdwerk-
organisaties. Met dit initiatief is een samenwer-
king ontstaan tussen de Sint-Janskerk, Oost-
poort, Pauluskerk, Westerkerk, Vredeskerk, de
Bron en de Veste. Met STEP als Protestants
Jeugdcentrum wil de Protestantse gemeente in
Gouda een impuls geven aan de kwaliteit van
het jeugdwerk en ondersteuning bieden aan de
ruim 300 vrijwilligers die bij het jeugdwerk
betrokken zijn. Met ‘STEP in Gouda’ wil de
Protestantse gemeente een bijdrage leveren aan
het welzijn van de totale Goudse jeugd. Dat
laatste gebeurt door het organiseren van eigen
activiteiten, maar vooral door te participeren
in diverse verbanden rondom jeugdwelzijn in
Gouda. STEP is een afkorting van de begrip-
pen STeunpunt, Expertise en Protestants waar-
mee de doelstelling van het Protestants Jeugd-
centrum getypeerd is.
Banketbakkerij
Van Dijk & Zn
Sinds 1890
Doelenstraat 22-32, Gouda
Tel. 0182 - 51 40 10
www.123gebak.nl
Kruidcake,
nu 2 van € 6,50
€ 4,98
Banketbakkers
bonbons
nu half pond van € 7,50
voor €6,50
Wij zijn genomineerd,
en u profiteerd!!
Wij zijn op vakantie van 12 juli
t/m 31 juli. Vanaf 2 augustus
staan we weer voor u klaar.
Deze week:
allerhande koekjes,
half pond € 4,40
28
AUTO / BEDRIJVEN
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Waar nog niet zo lang geleden de restanten
van de monumentale Sara Lydiahoeve (anno
1892) in Zoetermeer stond, daar prijkt nu
de nieuwe loot aan de stam van horeca-
ondernemer Erwin Rozendal. De eigenaar van
restaurant en hotel De Beukenhof in Oegst-
geest heeft na Noordwijk, Oegstgeest, Haar-
lem, Amsterdam, Den Haag en Leiden nu ook
een Koetjes en Kalfjes in Zoetermeer.
Het restaurant heeft twee verdiepingen, waar-
van de bovenverdieping in open verbinding
staat met de begane grond. Bij binnenkomst
vallen de drie reusachtige kroonluchters direct
op, zo ook de twintig meter lange pui met
aangrenzend het grote zomerterras. Koetjes
Zoetermeer is trouw locatie en men kan hier
ook terecht voor ‘feestvieren en zakendoen’.
“Koetjes en Kalfjes is een moderne bistro
waarin verse producten centraal staan en waar
je kunt eten voor een betaalbare prijs. Je kunt
hier terecht voor lunch, diner en high tea in een
ongedwongen sfeer. Het restaurant is geschikt
voor groepen, zowel zakelijk als privé”, licht
Erwin Rozendal toe.
Moorddiner
Hij vervolgt: “Er zijn verschillende ruimtes
gecreëerd, waarin elk plekje zijn eigen sfeer
uitstraalt. Elk restaurant is uniek door zijn
locatie, maar altijd herkenbaar qua inrichting
en menukaart. De menukaart is Frans en
Italiaans georiënteerd met een Aziatische
‘touch’ en wisselt regelmatig. De restaurants in
Leiden, Oegstgeest, Noordwijk en Zoetermeer
hebben de beschikking over een sfeervolle privé
ruimte met bargelegenheid, die te reserveren is
voor een besloten lunch, diner, receptie, borrel
of het ‘Whodunnit’ moorddiner.” Zie voor meer
informatie: www.koetjesenkalfjes.com.
De komende vier weken houdt Wereld winkel
Gouda fikse opruiming. De reden: ze gaan
ruimte maken voor de nieuwe collectie. Die
ligt vanaf 6 september in de schappen.
Er gaat van alles uit: sieraden, tassen (ook
van leer), sjaals, woonaccessoires en servies.
Tijdens de zomeractie kunnen klanten een
koffiepakket winnen ter waarde van veertig,
twintig of tien euro. Bij aankoop van twee
pakken koffie moeten ze hun aankoopbon en
actiekaart (verkrijgbaar in de winkel) inleve-
ren. Uit alle deelnemers worden drie prijzen
getrokken. Iedereen kan zo vaak meedoen als
hij wil. Deze actie loopt tot en met 31 augustus
2010. De winnaars worden in september
bekend gemaakt.
Win koffiepakket bij Wereldwinkel
Read Shop per
direct gesloten
‘Koetjes en Kalfjes:
stoer met vleugje chic’
Sinds afgelopen maandag is de Read Shop
die in Gouda gevestigd is in de Nieuwe Markt
Passage gesloten. Volgens de eigenaar Maxim
Visser komt dit door de huurverhoging die
hem is aangezegd.
Zaterdag kregen alle klanten in zijn winkel
een briefje waarin Visser zegt dat hij “tot zijn
grote spijt en met veel tegenzin” heeft moeten
besluiten zijn winkel te sluiten. Wat hij verder
gaat doen weet hij nog niet. Op de Kleiweg
in Gouda gaat ook een winkel sluiten. Op de
etalageramen van de Expo staat te lezen dat de
winkel gaat sluiten wegens een verhuizing naar
Alkmaar.
De politie in het gebied Gouwe IJssel consta-
teert dat bij een aantal bedrijven is ingebro-
ken via het dak. In de eerste zes maanden van
dit jaar werd er zes keer ingebroken door een
gat in het dak te maken of door via het dak te
klimmen naar een raam.
In alle gevallen was de inbraak gericht op de
kluis. Bij drie bedrijven werd de kluis daadwer-
kelijk weggenomen. Uit een vierde kluis werd
geld gestolen. Twee inbraken vonden plaats in
Gouda, bij een tankstation en een horecagele-
genheid, in Reeuwijk en Nieuwerbrug in een
winkel, in Waddinxveen bij een tankstation
en in Boskoop bij een sportcomplex. Personen
die verdachte situaties zien, wordt gevraagd de
politie te bellen via 1-1-2. Als er bijvoorbeeld
mensen zonder duidelijke reden op een dak zijn
of zich verdacht gedragen in de omgeving van
een bedrijf. Het noteren van het signalement en
eventueel een kenteken kan de politie verder
helpen in het onderzoek.
Inbraken bij bedrijven
De snelste en goedkoopste weg om Uw rijbewijs te halen.
Lessen vanaf €24,- en nog geld terug??
Dat kan bij Verkeersschool De Goede Weg!!
Kijk op www.verkeersschool-degoedeweg.nl voor meer info
Waarom duur doen als het goedkoop kan?!
De beste cadeauwinkel van Gouda
Lange Groenendaal 38, 2801 LT Gouda, 0182-525260
www.wereldwinkelgouda.nl
Ontdek het heerlijke exotische Mongozo
bier in vier sprankelende smaken.
Steun hiermee een goed doel én win
op www.mongozo.com/zomeractie
een fantastische reis!
AutoRas b.v.
Gouda 0182 - 539220
Woerden 0348 - 416030
www.autoras.nl

• Reparatie of vervanging en onderhoud
• Gratis controle
• Zeer scherpe prijzen
• Al 40 jaar de specialist voor alle merken auto’s
Auto airco stuk!!
Bel ons en wij helpen u direct!
Laat nu uw airco reinigen, actieprijs ½19,-
Z
a
t
e
r
d
a
g

s
e
r
v
i
c
e
o
p

a
f
s
p
r
a
a
k
!
van Dasselaar & partners
klik hier
voor kennismaking
met ons bedrijf
Keerkring 61 - 2801 DG Gouda
www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888
Financieel Alert
WK
Op kantoor hebben wij een poule voor de
WK. Ik doe normaal daar nooit aan mee, want
ik heb helemaal geen verstand van voetbal.
Nu ben ik onder druk gezet en ben toch mee
gaan doen. En de verliezer moet een week
afwassen.
De gorilla
Jaarlijks doen beleggingsexperts een voor-
spelling wat de koersen gaan doen. Allerlei
experts doen mee en niet te vergeten de gorilla.
De gorilla staat model voor een onwetend
iemand die met pijltjes naar een dartbord
gooit. En weet u wie er meestal wint? Nee,
niet de experts, maar de pijltjes gooiende
gorilla. Het is daarom ook niet verwonder-
lijk dat beleggingen minder opbrengen dat u
eigenlijk dacht. En dat de experts die uw pen-
sioengeld beheren van uw pensioenfonds er
vaak naast zitten. De gevolgen zijn wel hard.
Uw pensioenpremie gaat namelijk omhoog,
omdat de rendementen tegenvallen.
Wie is de expert?
Het is toch wel vreemd, dat er zoveel kennis is
van de financiële markten, maar dat we toch
helemaal niet weten waar het naar toe gaat.
Welke krachten bepalen uw pensioen of het
rendement op uw beleggingen.Het blijft daar-
om een voorzichtig gesprek dat wij met klan-
ten voeren over toekomstige rendementen.
Wij kunnen u niets beloven.
WK
Ik zal niet testen of mijn pijltjes het beter
doen dan de financiële experts. Oh wacht, laat
ik eens meedoen met de WK poule. Het enige
dat op het spel staat is een week afwassen.
Zou ik de poule
kunnen winnen zon-
der enige kennis.
Ik moet helaas toe-
geven, dat het mijn
beurt is om vol-
gende week de hele
week af te wassen.
Tim van Dasselaar
tim@vandasselaar.com
Super de Boer
wordt Jumbo
Wijziging in
postkantoren
Jumbo Supermarkten bereikt op woensdag
14 juli in Gouda een mijlpaal in de geschiede-
nis van het familiebedrijf. Op die dag wordt in
winkelcentrum Bloemendaal aan de Ruigen-
burg 2, de 150ste Jumbo geopend. De winkel
in Gouda is de eerste ondernemer van Super
de Boer die Jumbo wordt. Deze opening wordt
gevierd met een reeks feestelijke activiteiten.
De nieuwe Jumbo heeft een vloeroppervlakte
van 1611 m². Paradepaardje is het versplein,
waar de klanten een zeer ruime keuze hebben uit
dagverse producten. Filiaalmanager Erwin van
Steendam: “Van het begin af aan kreeg ik veel
positieve reacties van mensen die hoopten dat
ze zouden kunnen gaan profiteren van de unie-
ke Jumbo formule. Maar ook de medewerkers
van de winkel werden al snel aangestoken met
het Jumbo virus. We zijn enthousiast om met
deze formule te gaan werken.’’ Ter gelegenheid
van de opening geeft Jumbo’s eigen popgroep
Djumbo om 9.00 uur een spetterend optreden.
Ook is er een swingende kok aan wezig, die de
klanten verrast met allerlei lekkernijen. Daar-
naast krijgen de eerste driehonderd klanten
traditiegetrouw een bosje bloemen en is er een
gratis vers appeltaartje voor klanten die vanaf
25 euro boodschappen doen. Deze actie loopt
tot en met zaterdag 17 juli.
TNT Post opent in Gouda twee nieuwe post-
kantoren in winkels. Deze postkantoren van
TNT Post nemen de dienstverlening over van
het hoofdpostkantoor aan de Ronsseweg 7,
met uitzondering van de ING dienstverlening.
Klanten kunnen straks voor het kopen van
post- en pakketzegels, het wereldwijd versturen
van brieven, pakketten en aangetekende post
nu ook terecht bij Plus Koornneef aan de Thor-
beckelaan 1 in Gouda en bij Van den Tooren
aan de Willem en Marialaan 46 in Gouda. In
Plus Koornneef kan men ook terecht voor het
overschrijven van kentekens en het kopen van
OV abonnementen. Samen met de vier bestaan-
de postkantoren van TNT Post en het Business
Point nemen de nieuwe postkantoren sinds
8 juli de dienstverlening van het hoofdpostkan-
toor aan Ronsseweg 7 over. Daarnaast zijn er
ook 27 postzegelverkooppunten in Gouda. Kijk
op www.tntpost.nl voor de adressen.
Het restaurant heeft twee verdiepingen, waarvan de
bovenverdieping in open verbinding staat met de begane
grond.
29
SPORT / FAMILIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Toptrainer/coach Robbert
Paul Aalbregt is door chris-
telijke scholengemeen-
schap De Goudse Waarden
en de Goudse Mixed Hockey
Club (GMHC) aangesteld als
docent Highschool Hockey
en als coördinator Jongste
Jeugd bij GMHC.
“Hiermee wordt invul-
ling gegeven aan ons
samenwerkingsverband van
school en vereniging om
top- en breedtesport beter
en professio neler te onder-
steunen en onze ambities
op maatschappelijk en spor-
tief gebied verder inhoud
te geven”, reageren Jos
Berg, lid van het College
van Bestuur van De Goudse
Waarden en GMHC-voorzitter Jan-Willem
van Gelder in een gezamenlijke verklaring.
Scholen gemeenschap De Goudse Waarden en
de Goudse Mixed Hockey Club gaan nauw
samenwerken om de ontwikkeling van het
hockeyonderwijs op zowel de school als op
de vereniging te verbeteren en te verbreden.
De gemeente heeft daarvoor in het kader van
de landelijke impuls Brede Scholen, Sport en
Cultuur een subsidie verleend. Met ingang van
het schooljaar 2010-2011 zal Robbert Paul
Aalbregt de Highschool Hockey opzetten voor
de sporttalentklas van De Goudse Waarden.
Hockeyonderwijs
“Het plan voorziet er in dat de jongste jeugd
van zes tot twaalf jaar kwalitatief hoogwaar-
dig hockeyonderwijs aangeboden krijgt en
junioren vanaf twaalf jaar aansluitend vanuit
de Hockey Highschool een verdere intensieve
hockey opleiding krijgen. Dit concept is uniek
in Nederland en draagt bij aan een kwalita-
tieve ontwikkeling van de sport zoals dit door
NOC-NSF en KNHB wordt gepropageerd.”
Daarnaast zal Robbert Paul Aalbregt clinics
verzorgen voor Goudse scholen en wordt hij
trainingscoördinator voor de jongste jeugd bij
Gouda. Voor De Goudse Waarden is dit een
belangrijke stap in de ontwikkeling tot LOOT-
school. LOOT staat voor Landelijk Overleg
Onderwijs en Topsport. De Goudse Mixed
Hockey Club wil zich graag ontwikkelen naar
een sterke sportvereniging met een breed en
toegankelijk sportaanbod voor scholen, na-
schoolse opvang, ouderen en de wijk en hoog-
waardig hockeyonderwijs voor alle leden.
Olympia Cricket gastheer voor
Nederlands dameselftal
Activiteiten Goudse kinderboerderij
Start Open Gouds kampioenschap
jeu de boules in jubileumjaar
Op maandag 12 en 19 juli is het Groen-
hovenpark in Gouda het decor voor een twee-
tal trainingssessies van de selectie van het
Nederlands dames cricket elftal.
Voor Nathalie Hennis betekent dit een terugkeer
op het oude nest. Zij begon haar cricketcarrière
bij Olympia. Inmiddels is zij doorgedrongen tot
de Nederlandse selectie. Het damesteam van
coach Ed de Moura Correia komt dit seizoen
uit in de vierde divisie van het Engelse County
Championships. Vanaf 18.00 uur start de trai-
ning en deze is open voor bezoekers.
Tijdens de zomervakantie zijn er dagelijks
activiteiten op kinderboerderij ‘De Goudse
Hofsteden’ aan de Bloemendaalseweg 34a
in Gouda. Op woensdag 14 juli en woensdag
4 augustus is er bovendien een piratenfeest
Kinderen tussen twee en tien jaar kunnen
dagelijks kiezen uit verschillende knutsel-
mogelijkheden, zoals het maken van een
vlieger, het beschilderen van een klokje, of
het knutselen van een windgong. De prijzen
variëren, maar deelname is mogelijk vanaf
2,75 euro. Vanaf 10.30 tot 16.00 uur staan de
benodigde spullen klaar in de kantine. Het is
niet nodig om vooraf aan te melden. Ook is
het mogelijk een speurtocht te doen op het erf
met vragen over de dieren van de kinderboer-
derij. Daarnaast zijn er dagelijks poffertjes,
pannenkoeken of tosti’s verkrijgbaar. De kin-
derboerderij is in de zomervakantie iedere dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op de website
www.kinderboerderijgouda.nl is een volledig
en actueel overzicht te zien van alle activiteiten.
Jeu de Boules Vereniging Gouda bestaat op
11 september 25 jaar. Een van de jubileum-
activiteiten is het introduceren van het Open
Gouds kampioenschap op zaterdag 7 augus-
tus.
Dit Open Gouds kampioenschap is toeganke-
lijk voor alle inwoners van Gouda en omstre-
ken. Het toernooi wordt gespeeld met doublet-
ten, dit betekent twee tegen twee. Toch kan
men zich individueel inschrijven. Voor wie
geen partner heeft om mee te spelen, zoekt
de Jeu de Boules Vereniging voor die dag een
partner. De inschrijfkosten bedragen vier euro
per persoon. Het toernooi begint om 10.30 uur,
maar iedereen dient uiterlijk om 10.00 uur
aanwezig te zijn. Aanmelden kan tot en met
6 augustus via telefoonnummer: (06) 137 606 80
of per e-mail: inschrijven@jbvgouda.nl (via
www.jbvgouda.nl).
AV Gouda atleet Said Kanfaoui vertrok
2 juli naar Marokko waar hij vijf weken een
trainingsstage afwerkt. In Tanger wil hij zich op
twee kilometer hoogte voorbereiden op diverse
lopen die er na de zomervakantie zitten aan te
komen. Waaronder de Goudse Singelloop die
op vrijdag 10 september plaatsvindt.
Atleet Sandor Bron van AV Gouda liep zondag
een achtste tijd bij de wedstrijd in Schip-
luiden. In regenachtige en warme weers-
omstandig heden legde hij de twaalf kilometer
af in een tijd van 41.43 minuten. In de categorie
veertig plus was deze tijd goed voor een tweede
plaats.
Onlangs is de eerste paal geslagen voor de
(ver)nieuwbouw van dorpshuis Custwijc in
Driebruggen. Het multifunctionele dorpshuis
krijgt een grotere sportzaal met twee gym-
zalen. Ook vindt er een inpandige verbouwing
plaats.
De kleed- en doucheruimtes worden verplaatst
naar de voormalige feestzaal. In deze zaal komt
een verdiepingsvloer, waardoor de feestzaal
naar boven verhuist. Op de verdieping wordt
ook een tribune geplaatst, met uitzicht op de
sportzaal. Voor het horecagedeelte en de peuter-
speelzaal verandert er weinig. Deze blijven op
hun vertrouwde plek in Custwijc. Nadat de
gemeenteraad in december 2009 een bedrag
ter beschikking stelde voor de (ver)nieuwbouw
van het dorpshuis, zijn de werkzaamheden in
mei 2010 gestart. Naar verwachting is Custwijc
vanaf 1 november 2010 weer open voor alle
gebruikers.
Kanfaoui op hoogtestage
Viede plaats Sandor Bron
BEL NU: 0182 - 37 20 29
erkend
Lid van
Wij zijn u graag van dienst bij al uw installatiewerk.
Zowel bedrijfsmatig als particulier kunt u een beroep
op ons doen. Als erkend installatiebedrijf zorgen
wij voor de juiste vakmensen voor iedere klus.
Kies ook voor de specialist op het gebied van
installatietechniek. Wij maken het graag en goed!
Ook voor al uw electrotechnische installaties
INSTALLATIE VAKMAN NODIG?
Dorpshuis krijgt grotere sportzaal
Invulling Goudse
Highschool Hockey
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
Jan Willem van Gelder, voorzitter Goudse Mixed Hockey Club (links) en Eelco
van der Kruk, adjunct-directeur van De Goudse Waarden na ondertekening van
de samenwerkingsovereenkomst.
De eerste paal is geslagen voor de (ver)nieuwbouw van
dorpshuis Custwijc.
Iedereen mag meedoen tijdens het eerste Open Gouds
kampioenschap.
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
30 ADVERTENTIE
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U kunt uw goud aangetekend opsturen!
Bij ontvangst maken wij het bedrag direct over d.m.v. internetbankieren!
Record goudprijs €31,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
De film ‘Soul kitchen’ van
de Turks-Duitse regisseur
Fatih Akin gaat over de
rasoptimist Zinos (Adam
Bousdoukos), een Griekse
immigrant die het kleine
restaurant ‘Soul kitchen’
runt in Hamburg. Deze
film is komende dagen te
zien in Filmhuis Gouda.
Zakelijk gaat het hem niet
bepaald voor de wind, en
ook privé houdt het alle-
maal niet over. Zijn broer
Illias (Moritz Bleibtreu)
zit in de gevangenis, zijn
vriendin gaat voor haar werk naar China en
zelf kampt Zinos met chronische rugklachten.
Vanwege zijn gezondheidsproblemen neemt
hij een echte chef-kok in dienst, maar daarmee
zijn de problemen geenszins voorbij. Zinos’
vaste klandizie houdt namelijk van frites met
schnitzel, terwijl de nieuwe kok veel hoogdra-
vender menu-ideeën heeft. Het wordt er niet
beter op wanneer Zinos’ broer als ober in het
restaurant komt werken. ‘Soul kitchen’ is een
actueel portret van multicultureel Duitsland.
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
31
THEATER EN FILM
Dat er geen voorstellingen in de zomer te zien zijn, betekent niet dat er niets gebeurt in de
schouwburg. Integendeel! Bijna alle afdelingen zijn in de zomermaanden druk bezig met de
voorbereidingen van het nieuwe theaterseizoen. Wat er dan precies allemaal gedaan wordt?
De komende weken zullen wij u op de hoogte stellen van de activiteiten in het gebouw aan de
Boelekade. En dat is genoeg kunnen wij u vertellen! Lees en kijk mee achter de schermen van
uw schouwburg!
Niet alleen tijdens uw vakantie kunt u veel ontdekken over het buitenland; ook in de schouwburg
is er door het seizoen heen veel te ontdekken over diverse culturen. De komende weken introdu-
ceren wij voorstellingen die over een bepaald land gaan of er vandaan komen. We beginnen met
het mooie en bruisende Italië.
Vakantieland Italië
Italië; bekend van het lekkere eten, de Italiaanse film, de rijke historie, prachtige kunst en...
schitterend theater!
Opera Tosca - Woensdag 29 september 2010, Grote zaal, 20.00 uur
‘Tosca’ is niet alleen Giacomo Puccini’s meest hartverscheurende opera, maar sowieso een van de
meest dramatische en emotionele muziektheaterwerken ooit gemaakt. De Italiaan Puccini tekende
zijn karakters muzikaal zeer scherp en wondermooi, wat hoge eisen stelt aan de uitvoerenden.
‘Tosca’ ging in 1900 in Rome in première en was direct een wereldhit. Het werk bevat dan ook
alle ingrediënten die romantische opera’s tot een succes maken: liefde en dood, macht en geweld,
corruptie en hartstocht. Iedereen smulde van het complot dat de vileine politiechef Scarpia weeft
rondom zijn politieke tegenstan-
der Mario Cavaradossi en diens
geliefde, de zangeres Floria Tosca.
De opera bevat tal van momenten
die klassiek geworden zijn, zoals de
aria’s van Cavaradossi, diens duet
met Tosca uit de eerste acte en het
beroemde ‘Visi d’arte’ de onover-
troffen aria van Tosca waarin ze
haar tragische lot bezingt. De opera
wordt Italiaans gezongen en is voor-
zien van Nederlandse boventiteling.
I Compani - Zaterdag 2 oktober 2010, Kleine zaal,
20.30 uur
‘Mangiare!’, een muzikaal spektakel in negen
gangen, een ervaring om je vingers bij af te likken!
Jazzgroepen bestaan vaak maar kort en zelden 25 jaar.
Als dat wel zo is dan is er iets bijzonders aan de hand
en dat geldt zeker voor de Nederlandse I Compani.
Sinds 1985 timmert de eigenzinnige groep van saxo-
fonist/componist Bo van de Graaf aan de weg met
spraak makende, multimediale producties. Tijd dus
voor een uniek jubileumprogramma; ‘Mangiare!’
In dit programma wordt het beste uit 25 jaar I Com-
pani gebracht: prachtige muziek uit de films van de
Italiaan Fellini, delen uit de I Compani-producties
AIDA, De Liefde, Circusism en het recente Last Tango
in Paris. Zoals de titel al aangeeft, gebeurt er tijdens
‘Mangiare!’ ook iets bijzonders met eten; opvallende,
mooie en hilarische eet scènes uit de Italiaanse cinema
vormen namelijk letterlijk het decor voor dit feeste-
lijke concert!
Enrico Pace - Woensdag 24 november 2010, Kleine zaal, 20.30 uur
Meesterpianist Enrico Pace is gebo-
ren in 1967 in Rimini, Italië. Hij stu-
deerde piano bij Franco Scala, eerst
aan het Rossini Conservatorium in
Pesaro en later aan de Accademia
Pianistica Incontri col Maestro in
Imola. Zijn concertcarrière nam een
hoge vlucht nadat hij met overwel-
digend succes eerste prijzen won van
het Internatio nale Yamaha Concours
in Stresa in 1987 en van het tweede
Internationaal Franz Liszt Pianocon-
cours in Utrecht twee jaar later. Hij
treedt over de hele wereld veelvul-
dig op en is in november in Gouda
te bewonderen! Hij brengt ons twee
stukken van Liszt ten gehore; Années de Pèlerinage - Première Année: Suisse en Années de
Pèlerinage - Deuxième Année: Italië.
Surf voor meer informatie over alle voorstellingen en reser-
veringen naar: www.goudseschouwburg.nl
Samenstelling: Goudse Schouwburg
Meesterpianist Enrico Pace treedt over de hele wereld veelvuldig op
en is in november in Gouda te bewonderen (foto Marco Borggreve).
Kok en eigenaar in de keuken van het kleine restaurant ‘Soul kitchen’.
Achter de schermen
bij Goudse Schouwburg
Filmhuis Gouda
Uitladder
Portret multicultureel Duitsland
Vrijdag 9 juli
Gouda, Nachtvlindernacht in de Heemtuin,
vanaf 21.30 uur.
Zaterdag 10 juli
Gouda, Jaarlijkse Erasmus’ Ezelstocht
vanaf Sint-Janskerk, aanvang 10.00 uur, zie
www.erasmusgouda.nl.
Maandag 12 juli
Gouda, Huttendorpweek voor kinderen in
de leeftijd van zes tot en met dertien jaar in
Gouda-Oost. Duurt tot en met vrijdag 16 juli.
Woensdag 14 juli
Gouda, Gouds Montmartre, antiek- en curiosa-
markt op de Markt, van 9.00 tot 17.00 uur.
Gouda, Concert voor orgel en trompet, aanvang
20.00 uur.
Exposities
Boskoop, Wisseltentoonstelling ‘Flora, meer
dan een gebouw’ in Boomkwekerijmuseum
Boskoop. Te bezoeken tot en met 11 september.
Gouda, Tentoonstelling ‘Atlantikwall’ in
Verzetsmuseum Zuid-Holland. Te zien tot
1 september.
Gouda, Tentoonstelling ‘Facing Man’ van
Jurrian van den Haak. Te zien tot en met 28
augustus in museumgoudA, Achter de Kerk 14,
Gouda en op de website www.ruim1op10.nl.
Gouda, Expositie Goudse Kunstkring ‘Binnen-
kijken’ in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt
100. Openingstijden: vrijdag 9 juli van l0.00
tot 18.00 uur en zaterdag 10 juli van 10.00 tot
l7.00 uur. Toegang gratis.
Gouda, Expositie Art&Souvenirs in Pand
Roodbol, Achter de Kerk 13. Geopend woens-
dag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Te zien tot 1 augustus. Toegang gratis.
Gouda, Expositie etsen van Jan Willem Nortier
in museumgoudA. Te zien tot 15 augustus.
Reeuwijk, Tentoonstelling Lithurgische
Gewaden van de periode 1850-1930 in Streek-
museum Oudheidkamer Reeuwijk. Te zien tot
1 augustus.
Reeuwijk, Expositie aquarellen met als thema
‘Over koetjes en kalfjes’ in informatiecentrum
De Hartloper, te zien de hele maand juli.
Gouda, Tentoonstelling ‘Revealing the
Invisible - the Art of Stansfield/Hooykaas from
Different Perspectives’ in museumgoudA, van
5 septmeber tot en met 31 oktober. Officiële
opening zondag 5 september 15.00 uur.
Vrijdag 9 juli
20.30 uur: Soul kitchen
Zaterdag 10 juli
20.30 uur: Le concert
Zondag 11 juli
20.30 uur: Soul kitchen
Maandag 12 juli
20.30 uur: Disgrace
Dinsdag 13 juli
20.30 uur: Soul kitchen
Woensdag 14 juli
20.30 uur: Oceans
Donderdag 15 juli
20.30 uur: Los Viajes Del Viento
Vrijdag 16 juli
20.30 uur: Oceans
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 8 t/m woensdag 14 juli 2010
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
i.v.m. zomervakantie geen Vrijdag Voordeelmatinee
www.arcadebios.nl
SHREK VOOR EEUWIG EN ALTIJD
Geheel Nederlands gesproken 2D versie
dagelijks 18.45 en 14.15
Nederlandse première
do. t/m za. 18.45, 5e week
THE A-TEAM
SHREK VOOR EEUWIG EN ALTIJD
Geheel Nederlands gesproken 2D versie
TOY STORY 3
Geheel Nederlands gesproken 2D versie
dagelijks 14.15 en 18.45
Nederlandse première
dagelijks 14.00, 3e week
THE KARATE KID
wo. 14-07-2010 19.30
Nederlandse voorpremière
THETWILIGHT SAGA: ECLIPSE
dagelijks 13.45, 18.45 en 21.30, 2e week
w
dagelijks 21.00, 7e week
SEX AND THE CITY 2
do. t/m di. 21.05, 9e week
zo., ma. en di. 19.00, 13e week
ROBIN HOOD
DE GELUKKIGE HUISVROUW
‘Tosca’ is niet alleen Giacomo Puccini’s meest hartverscheurende
opera, maar sowieso een van de meest dramatische en emotionele
muziektheaterwerken ooit gemaakt (foto Julianne Zitzlsperger).
32
Nummer 27, 9 juli 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
GOUDA
0182 - 55 12 55
Westhaven 36
2801 PK Gouda
gouda@dupreemakelaars.nl
Cappenersteeg 16, 18, 20, 22, 24
Koopsom:
Midden in het historische en gezellige centrum van Gouda, in en rond de Cappernersteeg, worden een aantal autenthieke panden en woningen volledig gerenoveerd. De verkoop van de
eerste 5 woningen en 1 appartement start nu! Een unieke mogelijkheid op een betaalbare totaal gerenoveerde historische woning in de sfeervolle binnenstad, op steenworp afstand van
de Markt, winkels, de schouwburg, restaurants, terrassen en het station.
Voor ons complete woningaanbod, kijk op
www.dupreemakelaars.nl
Dupree Makelaars Deskundig op het gebied van verkoop • aankoop • verhuur • taxaties
REEUWIJK
0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
Cappenersteeg 16, 3 kamers, € 179.500,- v.o.n.
Cappenersteeg 18, 3 kamers, € 140.000,- v.o.n.
Cappenersteeg 20, 3 kamers, € 165.000,- v.o.n.
Cappenersteeg 22, 3 kamers, € 165.000,- v.o.n.
Cappenersteeg 24, 3 kamers, € 175.000,- v.o.n.
De woningen hebben een eigen buitenruimte op de begane grond
Cappenersteeg 21, bovenwoning, 3 kamers, oppervlakte 56m2 € 165.000,- v.o.n. heeft een eigen buitenruimte op de woonverdieping.
Alle woningen worden opgeleverd voorzien van badkamer, toilet en keuken. Verwarming door middel van een nieuwe HR cv ketel.
Bijzonderheden:
- karakteristieke panden
- Volledig gerenoveerd opgeleverd
Woonoppervlakte, inclusief verdieping (ex. trapsparing)
Nummer 16: circa 61m
2
Nummer 18: circa 42m
2
Nummer 20: circa 53m
2
Nummer 22: circa 52m
2
Nummer 24: circa 62m
2
Cappenersteeg 21
Koopsom € 165.000,- v.o.n.
Midden in het historische en gezellige centrum van Gouda gelegen
volledig gerenoveerd appartement met karakteristieke gevel. Een
unieke kans om op een pracht locatie te wonen in een sfeervol
authentiek appartement met de gemakken van nieuwbouw.
Uiteraard zijn de Markt, restaurants, schouwburg, cafés, terrassen
en het station op steenworp afstand.
Bijzonderheden
- De woning wordt volledig gerenoveerd opgeleverd.
- De woning wordt inclusief sanitair opgeleverd.
- Verwarmd door middel van een nieuwe cv-ketel.
Algemene gegevens
Bouwjaar circa 1900 (gerenoveerd in 2010)
Woonoppervlakte circa 56m²
- Inclusief, badkamer, toilet en keuken.
- Modern gemak in een historisch pand
- Nieuwe HR cv ketel
- Eigen buitenruimte
- V.O.N. dus géén bijkomende k.k.

Related Interests