Zarządzenie

Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 9/2004
z 26 marca 2004 r.

w sprawie: Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie uchwał Senatu Politechniki Gdańskiej: nr 72/04/XX z 25 lutego 2004 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia, nr 74/04/XX
z 25 lutego 2004 r. w sprawie: sformułowania § 10 Uczelnianego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz 78/04/XX z 24 marca 2004 r. w sprawie zmian
w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

§1
Na Politechnice Gdańskiej wprowadza się Uczelniany System Zapewnienia Jakości
Kształcenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

Rektor

prof. dr hab. inŜ. Janusz RACHOŃ
otrzymują:
jednostki organizacyjne
wg rozdzielnika

załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora PG
nr 9/2004 z 26.03.2004 r.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Troska o stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz rozwijająca się dynamicznie współpraca
międzynarodowa, tworzona zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów, a takŜe
postanowienia Deklaracji Bolońskiej, nakładają na społeczność akademicką obowiązek
wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz mechanizmów jego
monitorowania i doskonalenia. Wzmocnienie akademickiego charakteru Politechniki
Gdańskiej to szansa i gwarancja na poczesne miejsce w europejskim obszarze edukacyjnym.
§1
Zasadnicze cele Systemu:
1) stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Politechnice Gdańskiej,
2) podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
3) tworzenia jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia oraz
programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach,
szczególnie w Unii Europejskiej,
4) zwiększenie mobilności studentów, w kraju i z zagranicą,
5) informowanie społeczeństwa, w szczególności uczniów szkół średnich, kandydatów na
studia, pracodawców oraz administrację państwową i samorządową, o metodach
oceny jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów.
§2
System obejmuje:
1) monitorowanie standardów akademickich,
2) ocenę procesu nauczania,
3) ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
4) ocenę dostępności informacji na temat kształcenia,
5) ocenę mobilności studentów,
6) ocenę warunków socjalnych studentów,
7) zbieranie opinii absolwentów Politechniki Gdańskiej o przebiegu odbytych studiów,
8) zbieranie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów Politechniki
Gdańskiej,
9) wypracowanie instrumentów słuŜących do realizacji pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
§3
1. Monitorowanie standardów akademickich polega na systematycznej analizie i ocenie
na danym kierunku studiów:
1) składu kadry nauczającej z udokumentowanym dorobkiem naukowym w danej
dziedzinie i dyscyplinie oraz dorobkiem dydaktycznym,
2) zgodności programów nauczania z obowiązującymi standardami nauczania,
3) obsady zajęć przez profesorów i doktorów habilitowanych i specjalistów z przemysłu.

2. O poziomie naukowym jednostki stanowią uprawnienia akademickie, a mianowicie
prawa do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego a takŜe kategoria przyznana
jednostce przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
§4
Ocena procesu nauczania dla danego kierunku obejmuje wszystkie poziomy kształcenia
(inŜynierskie, magisterskie jednolite, magisterskie uzupełniające) i systemy studiów (dzienne,
wieczorowe, zaoczne). Składa się ona z oceny:
1) charakterystyki kierunku studiów,
2) sylwetki absolwenta,
3) programu nauczania,
4) planu studiów,
5) szczegółowych programów poszczególnych przedmiotów,
6) realizowanego system punktowego (ECTS),
7) wymagań egzaminacyjnych,
8) wymagań stawianych pracom dyplomowym (inŜynierskim i magisterskim),
9) programu i realizacji praktyk studenckich.
§5
1. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa się na
podstawie analizy danych pochodzących z dokumentacji procesu dydaktycznego oraz
oceny zajęć i dotyczy:
1) zgodności merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów z obowiązującymi
standardami nauczania i programem nauczania,
2) warunków realizacji kształcenia, na które składają się:
infrastruktura dydaktyczna: sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe, laboratoria,
w tym laboratoria komputerowe, wyposaŜenie w środki audiowizualne, dostęp
studentów do komputerów poza godzinami zajęć dydaktycznych itp.,
a) liczebności studentów w grupach wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych,
projektowych, seminaryjnych,
b) wyposaŜenie bibliotek i czytelni, dostęp studentów do komputerowych baz danych
i katalogów w Uczelni i poza nią (liczba woluminów i warunki lokalowe),
c) ocena pracy dziekanatów, obsługi studentów, poziom komputeryzacji.
2. Ocena jakości zajęć dydaktycznych jest wspomagana anonimową ankietą oceny
przedmiotu wypełnianą dobrowolnie przez studentów Politechniki Gdańskiej.
3. Ankieta oceny przedmiotu obowiązuje wszystkie wydziały. MoŜna ją uzupełnić
o dodatkowe pytania uwzględniające specyfikę realizowanego na wydziale kierunku
studiów.
4. Zalecany tryb postępowania, propozycję ankiety oceny przedmiotu przez studentów
zostanie wprowadzony zarządzeniem rektora PG.
5. Istotnym instrumentem oceny jakości procesu dydaktycznego są okresowe hospitacje
zajęć. Z przeprowadzonych hospitacji sporządza się protokoły.
6. Hospitacje zajęć dydaktycznych dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich,
a przede wszystkim doktorantów i młodszych pracowników naukowo–dydaktycznych.
Są one waŜnym elementem w procesie kształcenia i doskonalenia kadry.
2

7. Hospitacje zajęć dydaktycznych powinny być prowadzone przez doświadczonych
nauczycieli akademickich, uznanych dydaktyków, w tym równieŜ przez
emerytowanych profesorów Politechniki Gdańskiej.
8. Zalecany tryb postępowania i wzór protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych zastanie
wprowadzony zarządzeniem Rektora PG
9. Wyniki ankiety oceny przedmiotu i uwagi zapisane w protokołach hospitacji zajęć
dydaktycznych są wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników i w procesie
awansowania nauczycieli akademickich. Stanowią równieŜ jedno z podstawowych
kryteriów przy przyznawaniu corocznych nagród za działalność dydaktyczną.
Z pracownikami, którzy uzyskali negatywne opinie, dziekan i kierownik katedry muszą
przedyskutować powody otrzymanej opinii.
10. Wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych oraz inne informacje personalne
dotyczące jakości kształcenia pozostają dostępne do wiadomości władz rektorskich,
dziekańskich, kierowników katedr i samorządu studentów.
§6
Ocena dostępności informacji na temat kształcenia dotyczy:
1) dokładnych i aktualnych informacji o ofercie dydaktycznej Uczelni, jakości kształcenia
i poziomie wykształcenia absolwentów, które muszą być dostępne dla wszystkich
zainteresowanych, a w szczególności dla uczniów szkół średnich, potencjalnych
kandydatów na studia, studentów i doktorantów, pracodawców i administracji
państwowej i samorządowej, nauczycieli akademickich i całego środowiska
naukowego,
2) oferty dydaktycznej, która musi zawierać dane o zasadach rekrutacji, poziomach
kształcenia i systemach studiów, sylwetce absolwenta, o rodzajach obowiązujących
praktyk w czasie studiów, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych
i innych moŜliwościach kształcenia na danym kierunku studiów i na wydziale.
W ofercie naleŜy zwracać uwagę na przyznane certyfikaty jakości kształcenia
i róŜne formy studiowania (m.in. indywidualny tok studiów, wyjazdy zagraniczne
dla najlepszych studentów). NaleŜy podkreślać stwarzane przez Uczelnię warunki do
działalności naukowej (m.in. koła naukowe studentów), kulturalnej i sportowej,
a. informacji, które muszą być powszechnie dostępne w wersji pisemnej (informatory,
katalogi, ulotki, plakaty, wydawnictwa dydaktyczne itp.) i elektronicznej (internet),
b. aktywnych form promocji kierunku studiów, wydziału i uczelni realizowanych przez
okresowe spotkania z młodzieŜą, nauczycielami szkół średnich, studentami
i doktorantami (dni otwarte wydziału, targi edukacyjne, festiwal nauki, olimpiady,
konkursy, konferencje naukowe, seminaria, spotkania dyskusyjne itp.). Niezbędna
jest prezentacja moŜliwości i jakości kształcenia studentów Politechniki Gdańskiej
w prasie, radiu i telewizji.
§7
Ocena programu dotyczącego moŜliwości wymiany (mobilności) studentów i jego realizacji,
w tym wymiana studentów w ramach umów pomiędzy uczelniami, realizacji umów
dotyczących wspólnych dyplomów.
3

§8
Na jakość kształcenia mają równieŜ wpływ warunki socjalne studentów, wobec czego naleŜy
sprawdzać warunki w domach studenckich, działanie stołówek, barów, a takŜe klubów
studenckich działających w domach studenckich.
§9
1. UwaŜa się za celowe zasięganie opinii absolwentów Politechniki Gdańskiej o programie
nauczania, kadrze nauczającej, organizacji procesu kształcenia i osiągniętych efektach
edukacji, o wadach i zaletach odbytych studiów. Absolwenci danego kierunku studiów,
anonimowo i dobrowolnie, wyraŜają swoją opinię za pomocą ankiety.
2. Zalecany tryb postępowania i propozycję sposobu ankietyzacji absolwentów zostanie
wprowadzony zarządzeniem rektora PG
3.

UwaŜa się za celowe zasięganie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych
absolwentów Politechniki Gdańskiej. Wydziały regulują same procedury zbierania opinii.

§ 10
Zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia wymaga profesjonalnie przygotowanej
kadry nauczającej. Niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne uczestników studiów
doktoranckich oraz rozpoczynających pracę na uczelni asystentów, adiunktów, wykładowców
i starszych wykładowców. KaŜda z tych osób, jeśli nie posiada uzyskanych wcześniej
formalnych kwalifikacji pedagogicznych, jest zobowiązana przejść jednosemestralny kurs
pedagogiczny w wymiarze minimum 60 godzin, organizowany w ramach studium
doktoranckiego lub przez zainteresowane wydziały. W kursach pedagogicznych mogą
uczestniczyć równieŜ pozostali pracownicy, w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji
zawodowych.
§ 11
Uzupełnieniem opisowej oceny jakości procesu kształcenia są dane liczbowe
charakteryzujące kadrę i studentów, a takŜe rodzaj i liczbę godzin zajęć, praktyk oraz
zaplecze dydaktyczno–techniczne na danym kierunku studiów.

§ 12
Z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia integralnie związane są
Wydziałowe Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia. Sposób ich funkcjonowania regulują
postanowienia Rad Wydziałów.

4

§ 13
Na okres kadencji rektor powołuje pełnomocnika rektora ds. akredytacji i jakości kształcenia,
a dziekani pełnomocników wydziałowych. Pełnomocnicy są zobowiązani do uczestniczenia
w pracach nad Raportami Samooceny przygotowywanymi na Ŝądanie Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.
§ 14
1.

Rady Wydziałów przynajmniej raz w roku akademickim poświęcają jedno ze swoich
posiedzeń zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach, wykorzystując
w tym zakresie informacje zgromadzone w wyniku stosowania Uczelnianego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia.

2.

Protokoły z posiedzeń Rad Wydziałów dotyczących jakości kształcenia powinny być
przekazane prorektorowi ds. kształcenia w terminie do końca maja kaŜdego roku
akademickiego.
§ 15

Za realizację powyŜszych ustaleń odpowiadają dziekani wydziałów.
§ 16
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia i Wydziałowe Systemy powinny być
wykorzystane do:
1) stałego doskonalenia warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego,
2) prowadzenia przejrzystej polityki kadrowej,
3) nagradzania pracowników,
4) wspierania innowacji dydaktycznych,
5) polityki uczelni w zakresie naboru (limitów miejsc) na kierunki studiów, powoływania
nowych kierunków studiów.
§ 17
Analizy i oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dokonuje Senat Politechniki Gdańskiej w kaŜdym roku akademickim na posiedzeniu
w czerwcu.

5

Załącznik nr 1
do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie § 5 ust. 4 i § 9 ust. 2 Zarządzenia Rektora PG nr nr 9/2004 z 26.03.2004 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, ustala się
co następuje:
1. Ocena przez studentów zajęć dydaktycznych dotyczy kaŜdego przedmiotu zawartego
w programie studiów dla danego kierunku, specjalności oraz rodzaju i systemu
studiów.
2. Na początku kaŜdego semestru dziekan przygotowuje ramowy plan przeprowadzenia
oceny zajęć dydaktycznych przez studentów i przekazuje go Prorektorowi ds.
Kształcenia do 31 października w semestrze zimowym, a do 15 marca w semestrze
letnim. Plan ten zawiera nazwy przedmiotów oraz liczby studentów w danym
semestrze.
3. Przedmiot (z tym samym prowadzącym) podlega ocenie przynajmniej raz na trzy lata,
chyba Ŝe ocena w opinii dziekana była negatywna, to corocznie.
4. Ocena odbywa się w ostatnich dwóch tygodniach semestru na podstawie anonimowej
ankiety oceny przedmiotu.
5. Ankieta oceny przedmiotu obowiązuje wszystkie wydziały. MoŜna ją uzupełnić
o dodatkowe pytania uwzględniające specyfikę realizowanego na wydziale kierunku
studiów. Zalecany arkusz ankiety oceny przedmiotu zawiera załącznik nr 3.
6. Arkusze ankiety oceny przedmiotu są rozdawane studentom, a po ich wypełnieniu
zbierane przez osoby upowaŜnione przez dziekana. Wypełnione arkusze ankiety,
w zaklejonej kopercie, są przekazywane dziekanowi. Prowadzący zajęcia jest
nieobecny w czasie wypełniania ankiet przez studentów, nie moŜe ingerować w ich
wypełnianie, nie moŜe mieć dostępu do wypełnionych arkuszy przed opracowaniem
wyników ankiet.
7. Wypełnione arkusze ankiety oceny kursu oraz inne dane osobowe są poufne. Dostęp
do tych danych ma dziekan i osoby przez niego upowaŜnione. Dziekan jest
zobowiązany do poinformowania prowadzącego zajęcia o wynikach ankiety w ciągu
miesiąca od jej przeprowadzenia.
8. Wyniki ankiet są pomocne w wyborze najlepszego dydaktyka na kaŜdym wydziale
w danym roku akademickim, który otrzymuje nagrodę Rektora.
9. UwaŜa się za celowe zasięganie opinii absolwentów Politechniki Gdańskiej o
programie nauczania, kadrze nauczającej, organizacji kształcenia i osiągniętych
efektach edukacji.
10. Absolwenci danego kierunku studiów, anonimowo i dobrowolnie, wyraŜają swoją
opinię za pomocą ankiety. MoŜna ją uzupełnić o dodatkowe pytania uwzględniające
specyfikę danego kierunku studiów. Zalecany wzór ankiety zawiera załącznik nr 4.
11. SondaŜ opinii absolwentów powinien odbywać się w kaŜdym roku akademickim po
przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych.
12. UwaŜa się za celowe zasięganie opinii pracodawców o poziom kształcenia
absolwentów Politechniki Gdańskiej.
13. Za organizację oceny zajęć dydaktycznych przez studentów, sondaŜu opinii
absolwentów, sondaŜu opinii pracodawców, opracowanie wyników ankiet oraz za

wykorzystanie wyników oceny i opinii w procesie doskonalenia jakości kształcenia
odpowiada dziekan.
14. Dziekan informuje radę wydziału o wynikach ankiet na posiedzeniach w październiku
i marcu.
15. PowyŜsze ustalenia obowiązują z dniem ogłoszenia Zarządzenia nr 9/2004
z 26.03.2004 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia jakości
Kształcenia.

Załącznik nr 2
do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie § 5 ust. 8 Zarządzenia nr 9/2004 z 26.03.2004 r. w sprawie wprowadzenia
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, ustala się co następuje:
1. Hospitacje zajęć dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich, a przede wszystkim
doktorantów i młodszych pracowników naukowo–dydaktycznych. Są one waŜnym
elementem kształcenia kadry.
2. Hospitacje zajęć powinny być prowadzone przez doświadczonych nauczycieli
akademickich, uznanych dydaktyków, w tym równieŜ przez emerytowanych
profesorów Politechniki Gdańskiej.
3. Na początku kaŜdego semestru dziekan przygotowuje ramowy plan przeprowadzenia
hospitacji i przekazuje go Prorektorowi ds. Kształcenia do 31 października w
semestrze zimowym, a do 15 marca w semestrze letnim. Plan hospitacji zawiera
nazwy przedmiotów realizowanych w danym semestrze, miejsca zajęć oraz nazwiska
hospitowanych i hospitujących. Zajęcia danego pracownika powinny być hospitowane
przynajmniej raz na trzy lata, jeŜeli wyniki hospitacji w danym roku są pozytywne.
4. W przypadku hospitacji nauczycieli akademickich prowadzących przedmioty
ogólnouczelniane, dziekan przygotowuje ramowy plan hospitacji w porozumieniu
z kierownikiem jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie tych przedmiotów.
5. Wizytacja zajęć dydaktycznych przez hospitującego odbywa się w sposób
niezapowiedziany, w dowolnym terminie zajęć danego semestru.
6. Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół. Protokół z hospitacji przekazuje
hospitujący dziekanowi z zachowaniem poufności. Hospitujący jest zobowiązany w
ciągu 1 tygodnia po hospitacji omówić treść protokołu z hospitowanym. Zalecany
wzór protokołu z hospitacji zajęć zawiera załącznik nr 5.
7. Protokoły z hospitacji zajęć oraz inne dane osobowe są poufne. Dostęp do tych danych
ma dziekan oraz bezpośredni przełoŜony hospitowanego.
8. Uwagi zapisane w protokołach z hospitacji zajęć są wykorzystywane w okresowych
ocenach pracowników i w awansowaniu nauczycieli akademickich. Stanowią one
wytyczne do obsady personalnej zajęć dydaktycznych.
9. Za organizację hospitacji na wydziale oraz za wykorzystanie opinii i wniosków
wynikających z hospitacji odpowiada dziekan.
10. Dziekan na radzie wydziału w czerwcu i w lutym informuje o wynikach hospitacji.
11. PowyŜsze ustalenia obowiązują z dniem ogłoszenia Zarządzenia w sprawie
wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Załącznik nr 3
do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Ankieta studenckiej oceny zajęć dydaktycznych
ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
1.

Nazwisko i Imię ocenianego nauczyciela ....................................................................................................

2.

Pełna nazwa przedmiotu ..............................................................................................................................

3.

Rodzaj zajęć (wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt – podkreśl właściwy)

4.

Sem. ........................... Kierunek studiów.................................................................................................

Proszę wypełnić ankietę zaznaczając (kółkiem, krzyŜykiem lub podkreślając) odpowiednią ocenę z przedziału od 1 do 5, przy czym:
1 oznacza ocenę najgorszą, 3 oznacza ocenę przeciętną oraz 5 oznacza ocenę najlepszą

1) przygotowanie nauczyciela do zajęć

1 2 3 4 5

2) zrozumiałość przekazywanych treści nauczania

1 2 3 4 5

3) sposób przekazywania wiedzy

1 2 3 4 5

4) punktualność i obecność nauczyciela na zajęciach

1 2 3 4 5

5) właściwe wykorzystanie czasu zajęć

1 2 3 4 5

6) jasność kryteriów zaliczania

1 2 3 4 5

7) podejście do studenta

1 2 3 4 5

Zaznacz krzyŜykiem maksimum 3 największe wady ocenianych zajęć: 

1. zbyt duŜe tempo 
2. nudne zajęcia 

3. mało czasu na kolokwiach 
4. mało przykładów 

5. zbyt obszerny materiał 
6. trudny przedmiot 
7. brak materiałów 
8. słabe materiały 

9. niekompetentny prowadzący 

10. wysoki próg zaliczeń 

11. niespójne prowadzenie 

12. nieczytelne pismo na tablicy 
13. zbyt teoretyczny 

14. prowadzący zbyt cicho mówi 
15. niedostępność konsultacji 

16. inne .........................................................

9

lub  brak wad

Informacja o studencie wypełniającym ankietę:
Jak często uczęszczam na ocenione powyŜej zajęcia:
1.
2.
3.
4.
5.

1 2 3 4 5

nie uczęszczam – mniej niŜ 10% obecności
uczęszczam rzadko – około 25% obecności
uczęszczam często – około 50% obecności
uczęszczam prawie zawsze – około 75% obecności
uczęszczam regularnie – powyŜej 90% obecności

Dotychczasowa średnia ocen ze studiów:
(dot. studentów od drugiego semestru)
1
2
3
(3,0-3,5) (3,51-4,0) (4,01-4,5)

1 2 3 4 5
4
(4,51-5,0)

5
>5

10

Załącznik nr 4
do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Ankieta absolwenta
Kierunek studiów
Specjalność
Średnia ocen ze studiów
Ocena pracy dyplomowej
Ogólna ocena na dyplomie

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Proszę wypełnić ankietę podkreślając odpowiednią ocenę z przedziału od 1 do 5 przy czym:
1 oznacza ocenę najgorszą, 3 ocenę przeciętną oraz 5 oznacza ocenę najlepszą.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przydatność studiów z punktu widzenia poznania:
problemów teoretycznych
problemów technicznych
metod rozwiązywania problemów
trendów rozwojowych
technologii
standardów
umiejętności zarządzania
pracy zespołowej
wykonywanego zawodu
wartości etycznych

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

Ocena ogólna poziomu studiów i jakości kadry:
wykłady
ćwiczenia
laboratorium
seminarium
praktyki
przyjazność
rzetelność
pracownicy samodzielni (prof., dr hab.)
adiunkci, asystenci
dziekanat

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

III.

Podaj trzy nazwy najlepszych (wg Pani/Pana oceny) firm zatrudniających
naszych absolwentów:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

IV.

Podaj trzy najwaŜniejsze kryteria, które zadecydowały o takim wyborze firm:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

11

Załącznik nr 5
do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

ARKUSZ HOSPITACJI
ARKUSZ HOSPITACJI
przeprowadzonej w dniu ........................
I. Dane ogólne:
1. Osoba hospitowana: (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)
...................................................................................................................................
2. Katedra: .....................................................................................................................
3. Rodzaj hospitacji: zapowiedziana, nie zapowiedziana, interwencyjna.
4. Przedmiot: .................................... Rodzaj: mgr, inŜ.................kierunek...................
5. Typ zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium.
6. Sala nr:...............
7. Czas trwania zajęć: od godz. ....... min. ....... do godz. ....... min. .......
8. Którą z kolei godzinę zajęć studentów w danym dniu stanowią zajęcia hospitowane? ......
9. Którą z kolei godzinę zajęć hospitowanego w danym dniu stanowią zajęcia hospitowane? ......
10. Stan osobowy grupy: ........... Obecnych: .........
11. Osoby hospitujące: (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
II. Uwagi o pracy hospitowanego nauczyciela
A. Ocena przygotowania się do zajęć i ich merytorycznej poprawności:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
B. Technika nauczania i organizacja pracy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
C. Predyspozycje pedagogiczne i wychowawcze: (szczególną uwagę zwrócić na klarowność wypowiedzi, istnienie
sprzęŜenia zwrotnego między prowadzącym i słuchaczami, dykcję wytwarzanie motywacji, korygowanie poprawności
wypowiedzi studentów itp.)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

12

D. Zgodność tematyki prowadzonych zajęć z programem:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
E. Inne uwagi dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
III. Uwagi o warunkach prowadzenia zajęć:
(wielkość sali, stan jej wyposaŜenia, pomoce dydaktyczne, oświetlenie, temperatura itp.)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
IV. Podsumowanie i wnioski pohospitacyjne:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
V. Zalecenia dla wizytowanego nauczyciela:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
VI. Zalecenia dla administratora sali dydaktycznej:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Podpis osoby hospitowanej

..........................................

Podpisy osób hospitujących: ..........................................
..........................................

13