REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 01/11
din 17 februarie 2017

Cu privire la modificarea componenței
Consiliului Administrativ al IMSP
„Centrul de Sănătate Vasileuți”

În temeiul art. 43 alineatului 1, lit p) și q) din Legea nr. 436-XVI din28
decembrie 2006 privind administrația publică locală, a Regulamentelui IMSP
„Centrul de Sănătate Vasileuți” și demersului nr. 2 din 03.01.2017,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă modificarea componenței Consiliului Administrativ al IMSP
„Centrul de Sănătate Vasileuți” prin schimbarea sintagmei “Ceaicovscaia
Evdochia” cu “Sotnic Liliana”.

2. Se desmnează responsabil de executarea prezentei decizii dl Cazacu
Constantin – șef IMSP “Centru de Sănătate Vasileuți”

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comsiei consultative
de specialitate în probleme social-culturale, învățămînt, sănătate publică,
muncă și drept.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional A.Tcaci

Secretar
al Consiliului raional R. Postolachi

CONTRASEMNAT:

Serviciul Juridic A. Petraşescu

Serviciul Resurse Umane A. Zaincicovschi