REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr.01/ 12
din 17 februarie 2017

Cu privire la aprobarea organigramei IMSP SR Rîșcani și a Statelor de personal ale
IMSP Spitalul Raional Rîșcani, IMSP CS Rîșcani, Corlăteni, Mihăileni, Recea,
Văratic, Costești, Șaptebani, Vasileuți, Zăicani și ale ÎM Centrul Stomatologic Rîșcani

În temeiul alineatului 1, lit a), art. 43 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală; a Regulamentului privind salarizarea
angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării
obligatorii de asistenţă medical aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 837
din 06.07.2016, a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 962 din 01.10.2012, a
Regulamentelor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice, Ordinului Ministerului
Sănătății nr. 1038 din 23.12.2016 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor de
performanță a activității instituției medico-sanitare publice și Regulamentului
privind modul de evaluare a indicatorilor de performanță a activității instituției
medico-sanitare publiceşi, a scrisorii Ministerului Sănătății nr. 01-4/4-46 din
05.01.2017 ținând cont de solicitările consiliilor administrative ale acestor
instituţii, care în prealabil au fost coordonate cu Ministerul Sănătă ții al Republicii
Moldova,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se aprobă organigrama IMSP SR Rîșcani (anexa 1)
2. Se aprobă statele de funcţii ale personalului medical şi auxiliar ale:
1) IMSP “Spitalul raional Rîșcani”. ( anexa 2)
2) IMSP “Centrul de Sănătate Rîșcani”(anexa 3)
3) IMSP “Centrul de Sănătate Corlăteni”. (anexa 4)
4) IMSP “Centrul de Sănătate Mihăileni”. (anexa 5)
5) IMSP “Centrul de Sănătate Recea”. (anexa 6)
6) IMSP “Centrul de Sănătate Văratic”. (anexa 7)
7) IMSP “Centrul de Sănătate Costeşti”. (anexa 8)
8) IMSP “Centrul de Sănătate Şaptebani”. (anexa 9)
9) IMSP “Centrul de Sănătate Vasileuţi”. (anexa 10)
10)IMSP “Centrul de Sănătate Zăicani”. (anexa 11)
11)ÎM Centrul Stomatologic Rîșcani. ( anexa 12)

3. Se acceptă activitatea prin cumul pentru:
- dl Gheorghe Roșu, director al IMSP Spitalul raional Rî șcani 0,5 din salariul
funcției de medic ortoped-traumatolog, pînă la ocuparea funcției vacante;
- dna Moșanu Aglaia, șef IMSP CS Costești– 0,5 din salariul de func ție de medic
de familie ;
- dl Toma Andrei, șef IMSP CS Mihăileni– 0,5 din salariul de func ție de medic de
familie ;
- dna Velișcă Maria, șef IMSP CS Văratic– 0,25 din salariul de funcție de medic de
familie.
- dl Bîlici Vasile, șef IMSP CS Recea – 0,25 din salariul de func ție de medic de
familie.

4. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii dl A.Zaincicovschi,
Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

5.Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi socio-culturale, învăţămînt, protecţie socială, sănătate
publică, muncă, administraţie publică şi drept, preşedinte, Dl M.Cherdivară.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional A.Tcaci
Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI
Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului A.PETRAŞESCU
Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului A.Zaincicovschi
Vicepreședinte G.Zamurdac