REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 01/13
din 17 februarie 2017

Cu privire la acordarea premiilor personalului de conducere
al IMSP ”Centrul de Sănătate Rîșcani”

În temeiul alineatului 1, lit a), art. 43 al Legii nr. 436-XVI din28 decembrie
2006 privind administrația publică locală, p.18 și 30 din Regulamentului privind
salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul
asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
837 din 06 iulie 2016 , a Regulamentelui IMSP ”Centrul de Sănătate Rîșcani” și
ținând cont de demersul consiliului administrative al IMSP CS Rîșcani nr.176 din
20.XII.2016,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se permite acordarea premiilor personalului de conducere al IMSP ”Centrul
de Sănătate Rîșcani”, pentru anul 2016 din contul economiei obținute la
fondul de salarizare după cum urmează:
- Ursu Nicolae , șef IMSP CS Rîșcani – 50% din salariu;
-Ghijdivan Laria, contabil-șef al IMSP CS Rîșcani – 50% din salariu

2. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii specialistul
principal din aparatul președintelui raionului, dl A.Zaincicovschi.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comsiei consultative
de specialitate în problem social-culturale, învățămînt, sănătate publică,
muncă și drept.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional A.Tcaci

Secretar
al Consiliului raional R. Postolachi

CONTRASEMNAT:
Serviciul Juridic A. Petraşescu
Serviciul Resurse Umane A. Zaincicovschi
Vicepreședinte G.Zamurdac
NOTĂ INFORMATIVĂ

Din partea Consiliului administrativ a IMSP ”Centrul de Sănătate Rîșcani”
a parvenit demersul nr. 176 din 20.12.2016 privind permisiunea de a premia
colaboratorii, inclusiv și administrația instituției, pentru rezultatele obținute în anul
2016 din contul economiei obținute la fondul de salarizare.
Conform art. 18 al Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 837
din 06 iulie 2016 acest lucru se permite.
Este propunerea de a aproba decizia în cauză.

Serviciul Resurse Umane A. Zaincicovschi