REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.01/14
din 17 februarie 2017

Cu privire la aprobarea dispoziţiilor nr. 02 din
13 ianuarie 2017 „Cu privire la delegarea în
Polonia” și nr. 06 din 27 ianuarie 2017 „Cu
privire la delegarea la Brașov, România”

În baza invitaţiei oficiale a Guvernatorului regiunii Kalisz, Polonia, dli
Krzusztof Nosal, din 15.12.2016, în scop de serviciu și pentru a identifica
posibilități de colaboreare și oportunități de dezvoltare a diferitor ramuri ale
economiei raionului, în conformitate cu p. 9, 15 şi 19 din Regulamentul cu privire
la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 10 din 05.01.2012, art. 43 lit. (n) din Legea 436-XIV din
28.12.2006,

Consiliul Raional Decide:

1. Se aprobă dispozițiile:
- nr. 02 din 13 ianuarie 2017 „Cu privire la delegarea în Polonia”
- nr. 06 din 27 ianuarie 2017 „Cu privire la delegarea la Brașov, România”

2. Se desemnează responsabil pentru executarea deciziilor, în termini legali, dl
Anatolie Zaincicovschi, specialist principal, Serviciul Resurse Umane din
aparatul Președintelui raionului.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional A.Tcaci

Secretar
al Consiliului raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Serviciul Juridic Anatolie Petrașescu
Serviciul Resurse Umane Anatolie Zaincicovschi