REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 01/15
din 17februarie 2017

“Cu privire la transmiterea cu titlu
gratuit a bunurilor distincte - produse alimentare”

În temeiul art.74, punctului 5 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, p.1 alin.2, p.13-16 din
Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015, în temeiul dispoziției
Președintelui raionului Rîșcani nr.06 din 06.02.2017,

Consiliul Raional DECIDE:

1. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui
raionului în proprietatea Primăriei Costești, bunurilor distincte-produse
alimentare în sumă de 18 799 lei, 28 bani.
2. Se instituie comisia de transmitere a bunului în componenţa:
Preşedintele comisiei: Zamurdac Galina, vicepreşedinte al raionului
Membrii comisiei Petrașecu Anatol, specialist principal, Serviciul Juridic
Dandara Viorel, șef, DÎTS Rîșcani
Zubcova Olga, contabil şef, Aparatul Președintelui
Catelli Viorel, specialist principal, DÎTS Rîșcani
Glasu Nelu, primar, orașul Costești
Pelin Ludmila, șef grădinița de copii Costești
Briceag Tatiana, șef, grădinița de copii, Damașcani
Chibzii Ecaterina, șef, grădinița de copii, Păscăuți
3. Contabilitatea Aparatului Preşedintelui raionului (dna O.Zubcova) va efectua
transmiterea bunurilor conform legislaţiei în vigoare în termen pînă la data
de 20 februarie 2017.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ
Preşedinte al şedinţei
Consiliului Raional A.Tcaci
Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal SJ A.Petraşescu
Executor: Contabil şef O.Zubcova
Vicepreședinte G.Zamurdac
Șef DRÎTS V.Dandara