REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.01/16
din 17 februarie 2017

Cu privire la asigurarea accesului la informație
și mecanismul de consultare publică
cu societatea civilă în procesul decizional

În temeiul legii 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, art. 11 alin. (3) din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârii Guvernului Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, legii nr. 982 din
11.05.2000 privind accesul la informaţie, legii nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziţiile publice, legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de
interese, legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, ținând cont de Raportul de monitorizare și punctajul
oferit administrațiilor publice locale și de Ghidul de recomandări pentru
îmbunătățirea nivelului de transparență în activitatea administrației publice
locale de nivelul al doilea,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedurile interne
referitoare la transparenţa în procesul decizional și asigurarea accesului la
informație (anexa 1)
2. Se ia act de lista organizaţilor neguvernamentale pe domenii de
activitate (anexa 2).
3. Subdiviziunile consiliului raional, instituțiile publice și serviciile
fondate de consiliul raional şi serviciile publice desconcentrate ale acestora,
în termen de până la 1 lună:
- vor institui procedurile interne referitoare la transparenţa în procesul
decizional;
- vor desemna responsabilii de coordonare a procesului de consultare
publică cu societatea civilă în procesul decizional și asigurarea accesului la
informație;
- vor institui linia telefonică instituţională de informare a societăţii civile;
- vor elabora şi vor publica lista organizaţiilor neguvernamentale pe
domenii de activitate.
4. Se desemnează responsabil de asigurarea transparenței procesului
decizional și a accesului la informație, secretarul consiliului raional.
5. Se abrogă decizia consiliului raional nr. 03/10 din 29 aprilie 2010
cu privire la transparența în procesul decizional.
6. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii
vicepreședintele raionului, dna G.Zamurdac.
7.Controlul executării Deciziei se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi socio-culturale, învăţământ,
protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept,
preşedinte dl M. Cherdivară.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional A.Tcaci

Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI
Contrasemnat:
vicepreședinte al raionului G. ZAMURDAC
specialist principal A.PETRAŞESCU
vicepreședinte al raionului Z.Tcaci
specialist principal A.Zaincicovschi
șef DASPF M. TUREA
șef Direcție finanțe A.Tăbîr ță
șef DRÎTS V.Dandara
șef secția economie I.Frecău țanu
șef SCGCD I.Coste țchi
șef secția agricultură L. Țurcanu
șef secția cultură E.Garbuz
șef serviciul arhivă G Strateciuc
contabil șef aparatul președintelui raionului O.Zubcova
serviciul cadastru A.Bor ș
șef IMSP CS Rîșcani I.Ursu
director IMSP Spitalul raional G.Ro șu
Anexă 1
la decizia 01/16 din 17 februarie 2017

REGULAMENT
cu privire la asigurarea accesului la informație și mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional

1. Regulamentul cu privire asigurarea accesului la informație și mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional (în continuare –
Regulament) este elaborat în scopul asigurării aplicării uniforme a prevederilor
Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional şi a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”,
pentru a spori responsabilitatea Consiliul raional Rîșcani şi a îmbunătăţi calitatea
deciziilor elaborate şi adoptate prin intermediul consultării cetăţenilor, asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate (în continuare – părţi
interesate) și a asigura accesul la informație.
2. Prezentul Regulament stabileşte procedura de organizare a consultărilor publice
cu societatea civilă pentru asigurarea transparenţei procesului decizional, accesul la
informație în cadrul Consiliul raional Rîșcani.
3. Prevederile prezentului Regulament se aplică în procesul de elaborare şi
adoptare a proiectelor de decizie, normative, administrative (în continuare –
proiecte de decizii) care pot avea impact economic, de mediu şi social asupra
modului de viaţă şi drepturilor omului, sănătăţii şi protecţiei sociale, serviciilor
publice.
4. Consiliul raional Rîșcani asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele
aferente prin publicarea lor obligatorie pe pagina web oficială a instituţiei,
www.riscani.md;

II. Transparenţa procesului de elaborare a deciziilor. Informarea în procesul
decizional. Consultările publice.
5. Informarea privind procesul decizional se face pe calea informării generale,
pentru un public larg nedefinit, şi pe calea informării direcţionate, pentru părţi
interesate definite, incluse în lista prevăzută în pct. 36 din prezentul Regulament,
sau alte părţi interesate care au solicitat în scris informarea.
6. Informarea generală şi cea direcţionată sunt obligatorii în cazul anunţării despre
iniţierea elaborării proiectului de decizie şi organizarea tuturor consultărilor
publice.
7. Informarea generală se efectuează prin publicarea obligatorie a informaţiei pe
pagina web oficială a Consiliul raional Rîșcani, precum şi prin difuzarea, după caz,
a unui comunicat de presă în mijloacele de informare locale.
8. Informarea direcţionată se efectuează prin transmiterea informaţiei privind
procesul decizional prin intermediul poştei electronice ori expedierea scrisorilor la
adresa părţilor interesate sau cea indicată de solicitant.
9. Informarea publicului cu privire la iniţierea elaborării proiectelor de decizii se
realizează cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de consultarea proiectului de
decizie de către subdiviziunea-autor din cadrul Consiliul raional Rîșcani.
10. Pentru facilitarea accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul
decizional în cadrul Consiliul raional Rîșcani, pe pagina web oficială sunt create
compartimente dedicate transparenţei decizionale, unde se va plasa informaţia cu
privire la:
1) regulile interne privind asigurarea accesului la informație și mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
2) informaţia privind numele, prenumele, funcţia şi numărul de contact al
persoanei responsabile de procesul decizional în cadrul autorităţii publice;
3) programele (trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii, cu
indicarea proiectelor care urmează a fi supuse obligatoriu consultării publice;
4) anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei;
5) anunţurile privind retragerea unui proiect din procesul de elaborare;
6) anunţurile privind organizarea consultării publice;
7) proiectele de decizii şi materialele aferente acestora, precum şi deciziile
adoptate;
8) rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice
consultative, sinteza recomandărilor);
9) raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului decizional.
11. Informaţia despre organizarea consultărilor publice privind proiectul de decizie
este prezentată în forma unui anunţ, însoţit de proiectul deciziei şi materialele
aferente acestuia (note informative comprehensive, studii analitice, analize ex-ante,
tabele de concordanţă cu legislaţia comunitară, alte materiale care au stat la baza
elaborării proiectului de decizie etc.), conform anexei la Hotărîrea Guvernului nr.
967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu
societatea civilă în procesul decizional”.
12. După iniţierea procesului de elaborare a deciziei, Consiliul raional Rîșcani va
plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, anunţul respectiv, conform pct.36
din prezentul Regulament.
13. Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente sunt
făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de
decizie.
14. Anunţul privind organizarea consultărilor publice poate fi retras de pe pagina
web oficială a Consiliului raional Rîșcani doar după ce va fi plasat un alt anunţ
despre retragerea proiectului de decizie supus procedurilor de consultare publică,
indicând motivul.
15. Subdiviziuniea-autor a Consiliului raional Rîșcani planifică procesul de
consultare public conform următoarelor etape:
1) determinarea proiectului deciziei care urmează a fi supus consultării publice;
2) identificarea părţilor interesate pe domeniile de activitate;
3) selectarea modalităţilor de consultare publică;
4) estimarea costurilor consultării publice;
5) anunţarea organizării consultărilor publice;
6) recepţionarea şi analiza recomandărilor, precum şi întocmirea sintezei
recomandărilor, cu acceptarea sau neacceptarea lor;
7) definitivarea proiectului de decizie în baza recomandărilor parvenite.
16. Modalităţile de consultare publică sunt selectate de fiecare subdiviziune-autor a
Consiliului raional Rîșcani în parte, fiind utilizate separat sau cumulativ, după cum
urmează:
1) solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale,
mediului academic;
2) instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad hoc;
3) organizarea dezbaterilor publice;
4) desfăşurarea audierilor publice;
5) realizarea sondajelor publice;
6) alte modalităţi de consultare publică.
17. Subdivziunea-autor înregistrează toate recomandările părţilor interesate
parvenite pe parcursul desfăşurării consultării publice a proiectului de decizie şi le
include în sinteza recomandărilor.
18. Recomandările verbale sunt reflectate în procese-verbale întocmite de
subdiviziunea-autor, iar cele scrise sau în formă electronică se înregistrează în
registrul de intrare a documentelor a Consiliului raional Rîșcaniui.
19. Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va
constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la
iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind
organizarea consultărilor publice. La solicitarea părţilor interesate, Consiliul
raional Rîșcani poate prelungi termenul de prezentare a recomandărilor.
20. Dacă, în termenul stabilit la pct. 19 din prezentul Regulament, părţile interesate
nu au prezentat recomandări, proiectul de decizie se consideră consultat public fără
recomandări.
21. Subdiviziunea-autor analizează recomandările parvenite împreună cu alte
subdiviziuni instituţionale din cadrul Consiliului raional Rîșcani, după caz, şi
decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în parte,
sistematizându-le într-o sinteză privind consultarea proiectului de decizie,
întocmită în forma unui tabel. În cazul unei decizii de respingere a recomandărilor,
aceasta se argumentează temeinic.
22. Sinteza recomandărilor recepţionate se plasează pe pagina web oficială a
Consiliului raional Rîșcani şi/sau se afişează la sediul acesteia într-un spaţiu
accesibil publicului şi/sau se difuzează în mass-media centrală sau locală, după
caz.
23. În caz de retragere a unui proiect de decizie din procesul de consultare publică,
subdiviziunea-autor care a iniţiat procesul de elaborare plasează anunţul despre
retragere pe pagina web oficială a Consiliul raional Rîșcaniui, indicînd motivul.
24. După finalizarea consultării publice a proiectului deciziei, subdiviziunea-autor
întocmeşte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie.
25. În cazul modificării esenţiale (schimbării conceptului, extinderii obiectului şi
sferei de aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de
decizie supus procedurilor de consultare, dacă modificarea respectivă nu a survenit
în urma consultării publice, Consiliul raional Rîșcani supune proiectul respectiv
consultării publice repetate.

III. Transparenţa procesului de adoptare a deciziilor
26. Deciziile adoptate de către consiliu şi supuse consultării publice sunt făcute
publice în conformitate cu Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la
informaţie şi pct. 36 din prezentul Regulament.
27. Şedinţele în cadrul cărora se examinează şi se adoptată deciziile sunt publice,
cu excepţia cazurilor în care la şedinţe sunt examinate sau audiate informaţii
oficiale cu accesibilitate limitată, conform art. 7 din Legea privind accesul la
informaţie.
Argumentarea desfăşurării şedinţelor închise va fi făcută publică.
28. Limitarea accesului persoanelor interesate va fi admisă doar la acele şedinţe
sau părţi ale şedinţei în care, conform ordinii de zi urmează să fie examinate decizii
sau comunicate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform Legii privind
accesul la informaţie.
29. Data, ora şi adresa unde se va desfăşura şedinţa publică şi ordinea de zi a
acesteia sunt anunţate de cocnsiliul raional, cu cel puţin 3 zile lucrătoare.
30. Participarea părţilor interesate se asigură în limitele locurilor disponibile din
sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de persoana care prezidează şedinţa,
în conformitate cu interesul fiecărei părţi interesate faţă de subiectele examinate în
cadrul şedinţei publice.
31. La şedinţele publice este asigurat accesul reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă, care pot retransmite on-line lucrările şedinţelor respective.
32. Modalităţile de organizare şi participare la şedinţele publice în cadrul autorităţii
publice sunt stabilite în regulile interne şi sunt aduse la cunoştinţă participanţilor la
şedinţă, care sunt obligaţi să le respecte.
33. Rezultatele şedinţelor respective sunt făcute publice, prin publicarea , după caz,
acestora pe pagina web oficială a Consiliului raional Rîșcani.

IV. Atribuţiile persoanei responsabile de coordonare a procesului de
consultare publică în procesul decizional
34. Persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică este
funcţionarul public sau angajatul Consiliul raional Rîșcani abilitat cu funcţia de
coordonare şi monitorizare a respectării etapelor de consultare în procesul de
elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii din cadrul instituţiei.
35. Atribuţiile de bază ale persoanei responsabile de coordonare a procesului de
consultare publică:
1) este responsabil pentru asigurarea transparenţei procesului decizional din cadrul
Consiliului raional Rîșcani;
2) monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei în procesul de
elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii;
3) întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului
decizional în cadrul Consiliului raional Rîșcani.
V. Atribuţiile persoanei responsabile de publicarea pe site-ul Consiliului
raional a informațiilor privind transparenţa în procesul decizional, achiziţiile
publice, conflictul de interese și cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public.
36.Persoană responsabilă de publicarea pe site-ul Consiliului raional a
informațiilor privind transparenţa în procesul decizional, achiziţiile publice,
conflictul de interese și cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
este funcţionarul public sau angajatul Consiliul raional Rîșcani abilitat cu funcţia
respectivă.
1) pregătirea listei generale a părţilor interesate, care va fi actualizată
simestrial;
2) plasarea pe pagina web a listei părţilor interesate, inclusiv solicitarea
participării altor doritori de a participa în cadrul procesului decizional;
3) informarea, conform legislaţiei, a părţilor interesate despre iniţierea
consultării publice;
4) plasarea pe pagina web a anunţului de iniţiere a elaborării deciziei, privind
organizarea consultărilor publice, proiectului deciziei, materialelor aferente
proiectului de decizie;
5) plasarea pe pagina web a informațiilor cu privire la achiziţiile publice, etica
profesională conflictul de interese și cu privire la resursele umane, serviciile
sociale, întreprinderile municipal, administararea proprietății publice;
6) întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului
decizional în cadrul Consiliului raional Rîșcani.
7) plasează pe sit-ul web al autorităților locale link pentru a oferi posibilitatea
de interpelare online a conducerii autorității cu respectarea procedurii de
petiționare stabilite de legislația în vigoare.
8) crează și actualizează permanent baza de date pe pagina web, arhivată pentru
cel puțin ultimii doi ani, cu informații privind înregistrările video/audio de la
ședințele consiliului raional.
9) publică pe web bugetul pentru cel puțin ultimii trei ani consecutivi.

VI. Atribuţiile subdiviziunilor responsabile de elaborarea proiectelor de
decizii
37. Subdiviziunea-autor este unitatea din cadrul Consiliului raional Rîșcani
responsabilă de iniţierea, desfăşurarea şi prezentarea rezultatelor consultării
fiecărui proiect de decizie.
38. Şeful subdiviziunii-autor desemnează un responsabil de desfăşurarea
procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunii respective, de regulă persoana
responsabilă de elaborarea actului normativ.
39. Instituie consiliul consultative sau un grup de lucru permanent sau grup de
lucru ad-hoc care participă la procesul decizional, fiind acele platforme de dialog
continuu și eficient între consiliul raional/ subdiviziuneaşi societatea civilă.
40. Atribuţiile responsabilului de desfăşurarea procedurilor de consultare publică a
unui proiect de decizie, din cadrul subdiviziunii-autor, includ:
1) identificarea părţilor interesate care urmează a fi consultate în cazul fiecărui
proiect de decizie;
2) organizarea procedurilor de consultare publică;
3) întocmirea procesului-verbal privind consultarea publică a părţilor
interesate;
4) redactarea sintezei recomandărilor prezentate în cadrul consultării;
5) întocmirea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie;
6) informarea persoanei responsabilă de coordonarea procesului de consultare
publică din cadrul Consiliului raional Rîșcani despre iniţierea şi rezultatele
consultării fiecărui proiect de decizie în parte.

VII. Atribuţiile subdiviziunilor responsabile de elaborarea informa țiilor cu
privire la achiziţiile publice, etica profesională conflictul de interese, resursele
umane, serviciile sociale, întreprinderile municipale, administararea
proprietății publice.
a) responsabil de achiziții publice elaborează și prezintă:
1) anunțurile de achiziții publice
2) rezultatele achizițiilor publice
3) planurile de achiziții publice
4) rezultatele licitațiilor, concursurilor, negocierilor directe de vânzare,
locațiune și arendă a bunurilor care sunt proprietate a consiliului raional
5) rezultatelor concursurilor
6) aduce la cunoștință publică declarațiile pe proprie răspundere de
confidențialitate şi imparțialitate ale membrilor grupului de lucru, prin
care se confirmă absența circumstanțelor care pot duce la conflicte de
interese
b) serviciul juridic elaborează și prezintă:
1) spațiile date locațiune/ arendă , bunurilor care se află în proprietatea consiliului
raional
2) lista întreprinderilor municipale fondate de consiliul raional

c) secția economie elaborează și prezintă:
1)documentele de politici privind dezvoltarea social-economică a raionului (strategii,
prognoze, planuri, programe)
d) serviciul resurse umane elaborează și prezintă:
1) funcțiile vacante existente în serviciul public
2) numărul şi numele candidaților care au participat la concursurile de selec ție
pentru posturile vacante anunțate
3) informații din procesele-verbale ale comisiei de selectare a candida ților pentru
funcția vacantă, incluzând evaluarea comisiei şi clasamentul solicitanților.
4) CV-ul președintelui raionului, care include informații cu privire la studiile,
experiența de muncă, apartenența anterioară la societățile comerciale și organiza țiile non-
profit
5) declarațiile cu privire la venituri şi proprietate ale președintelui și
vicepreședinților raioanelor
6) Codul de etică pentru aleșii locali,
7) Cod de etică pentru angajații autorităților administrației publice raionale
8) Cod de etică pentru angajații instituțiilor bugetare, între prinderilor publice,
precum și pentru angajații întreprinderilor fondate sau în cadrul cărora administra ția
publică raională deține pachetul majoritar
9) Mecanismul de raportare a comportamentului lipsit de etică,

e) direcția Asistență socială și protecție a familiei elaborează și preznită:
1) informații depline privind programele de asistență socială adoptate,
informații despre serviciile sociale furnizate şi modalitatea de aplicare pentru
un potențial beneficiar
2) informație privind serviciile sociale existente
3) informații referitoare la instituțiile de asistență socială înființate de consiliul
raional
4) numărul beneficiarilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a
anului și nici sumele achitate acestora.
5) numărul persoanelor vulnerabile sau al sinistraților care au beneficiat de
ajutor financiar unic din fondul de rezervă al raionului sau din alte surse

f) conducătorii întreprinderilor municipale elaborează și preznită
1) datele, privind programele şi proiectele, inclusiv de asisten ță tehnică, ale căror
beneficiari sau executanți sunt autoritățile administrației publice
2) CV-urile conducătorilor tuturor întreprinderilor municipale şi ai societăților
comerciale cu pachet majoritar deținut de unitatea administrativ-teritorială
3) analiza financiară a întreprinderilor municipale din subordinea Consiliului, care
conține informații privind structura activelor, patrimoniul, veniturile, creanțele, datoriile
acestor entități.
g) direcția finanțe elaborează și prezintă:
1) informații despre consultările publice și proiectul de buget, care include o
descriere a tuturor elementelor (programe, subprograme și alte elemente ale bugetului),
inclusiv o scurtă justificare pentru fiecare element în sec țiunea de venituri și sec țiunea de
cheltuieli.
2) bugetul actual .
3) rapoartele privind executarea bugetului anual

VIII. Interacţiunea dintre persoană responsabilă de publicarea pe site-ul
Consiliului raional a informațiilor şi subdiviziunile responsabile de elaborarea
proiectelor de decizii
41. Consultarea publică în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie
este iniţiată şi desfăşurată de către subdiviziunea-autor din cadrul Consiliului
raional Rîșcani.
42. Procedura de consultare a proiectului de decizie elaborat se sincronizează cu
etapa de avizare a acestuia de către autorităţile publice şi instituţiile publice
interesate, în conformitate cu legislaţia.
43. Subdiviziunea-autor informează persoana responsabilă de publicarea pe
site-ul Consiliului raional a informațiilor despre iniţierea şi rezultatele
consultării fiecărui proiect de decizie în parte.
44. Responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare publică din
subdiviziunile autor are obligaţia de a transmite persoanei responsabile de
publicarea pe site-ul Consiliului raional a informa țiilor informaţia necesară
pentru întocmirea raportului anual privind transparenţa în procesul decizional.
45. Subdiviziunile responsabile de elaborarea informațiilor conform terminilor și
rigorilor legislației elaborează și prezintă în format electronic și hârtie informa țiile
necesare pentru a asigura accesul la informație persoanei responsabile de
publicarea pe site-ul Consiliului raional a informațiilor privind transparenţa în
procesul decizional, achiziţiile publice, conflictul de interese și cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public.

IX. Întocmirea şi păstrarea dosarului privind elaborarea proiectului de
decizie
46. Responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare publică din cadrul
subdiviziunii-autor poartă răspundere pentru întocmirea dosarului privind
elaborarea proiectului de decizie.
47. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie va include:
1) anunţul de iniţiere a elaborării decizie;
2) anunţul de organizare a consultărilor publice;
3) proiectul de decizie;
4) materialele aferente proiectului de decizie, precum şi deciziile adoptate (note
informative, alte informaţii relevante);
5) procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică;
6) recomanderile parvenite şi sinteza acestora.
48. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este păstrat în cadrul
subdiviziunii-autor.

X. Elaborarea raportului anual privind transparenţa procesului decizional
49. Consiliul raional Rîșcani va întocmi şi va aduce la cunoştinţa publicului
rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional, care vor conţine:
1) numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică respectivă pe parcursul anului
de referinţă;
2) numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional;
3) numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice
organizate;
4) numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii publice au fost
contestate pentru nerespectarea prezentului Regulament şi sancţiunile aplicate
pentru încălcarea acestuia.
50. Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional se elaborează de
către persoana responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică din
cadrul Consiliului raional Rîșcani, cu participarea tuturor subdiviziunilor interne,
va fi făcut public nu mai tîrziu de sfîrşitul lunii ianuarie al anului imediat următor
anului de referinţă.
Anexă
la Regulamentul cu privire la asigurarea accesului la informație și mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional

ANUNŢ-TIP
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

………................................................................. iniţiază, începînd cu data de
(denumirea autorităţii
publice) ....................................................................................................................,
consultarea publică a proiectului de lege/proiectului de hotărîre/proiectului de
ordin etc...........................................................................................................
(denumirea proiectului)
Scopul proiectului este ............................................................................................
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este .................................
..................................................................................................................................
Prevederile de bază ale proiectului sînt ...................................................................
Beneficiarii proiectului de decizie sînt ....................................................................
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice
sînt...............................................................................................................
Impactul estimat al proiectului de decizie este.......................................................
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în
vigoare.....................................................................................................................,
(denumirea documentelor relevante)
prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare ..............................................
şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte
..................................................................................................................................
(denumirea documentelor relevante)
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi
expediate pînă pe data de ......................., pe adresa dnei/dl............................., pe
adresa electronică: ................................., la numărul de telefon ........................
sau pe adresa..................................................................................................... (adresa
sediului autorităţii publice)
Proiectul deciziei.......................................................................................... şi nota
(denumirea)
informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de
reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie
etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială ..........................................................
(adresa)
sau la sediul.............................................................................................................,
(denumirea autorităţii publice)
situat pe adresa .......................................................................................................

Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI