REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 01/19
din 17 februarie 2017

Cu privire la aprobarea Programului
de efectuare a auditului intern
pentru anul 2017

În conformitate cu art. 43 p. (1) lit. f) din Legea privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

Consiliului raional DECIDE:

1. Se aprobă Programul de efectuare a auditului intern pentru anul 2017 (se
anexează).

2.Executarea deciziei, va fi asigurată de către Serviciul audit intern al Consiliului
Raional Rîșcani pînă la finele anului 2017.

3. Controlul asupra executării prezentei deciziei se pune în sarcina Președintelui
Raionului Rîșcani.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului Raional A.Tcaci

Secretar
al Consiliului Raional Rodica Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal Serviciu juridic A.Petra șescu
Auditor intern A.Crigan,