REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.01/20
din 17 februarie 2017

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional
nr.07/02 din 09.12.2016 Cu privire la aprobarea în lectura a doua
a bugetului raional pentru anul 2017”

În temeiul art. 81, punctul 6 din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006, privind
administraţia publică locală; art. 3, punctul (2) al Legii Republicii Moldova nr.397
– XV din 16.10.2003, privind finanţele publice locale, cap. X din Setul
Metodologic aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se modifică anexa nr.11 din decizia Consiliului raional nr.07/02 din
09.12.2016 Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional
pentru anul 2017, punctul 1.2 cifra “150.0 ” se substituie cu cifra “114,89”
şi se completeză cu textul: “achiziţionarea acelor pentru stilouri-injectoare,
teste și lancete pentru glucomente la 8 copii – 35,11 mii lei”;
2. Se desemnează responsabil de executarea prezentei deciziei, Direcţia
Finanţe, şef dna Aculina Tăbîrţa;
3. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte
S.Tulicii.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional A.Tcaci
Secretar al
Consiliului raional Rodica Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu

Șef Direcția Finanțe A. Tăbîrța