REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.01/21
Din 17 februarie 2017

„Cu privire la modificarea
bugetului raional
pentru anul 2017”

În temeiul art.43 punctul 1 (b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, art.18 (2), art.26 (3) al Legii nr.397-
XV din 16.10.2003, privind finanţele publice locale, art.16 al Legii nr.181 din
25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”, cap.X pct.10.1
lit.a), b), pct.10.2 lit.a) Ordinului Ministrului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015, ținând
cont de demersurile instituţiilor Consiliului raional,

Consiliul raional, DECIDE:

1. Se majorează planul de venituri ”Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale
din surse interne pentru instituţiile bugetare” (K6 – 144214) în sumă de
43780 lei la gimnaziul Gălășeni;

2. Din contul majorării veniturilor gimnaziului Gălășeni se majorează planul
de cheltuieli în sumă de 43780 lei, (K6 - 311120) pentru “ Repara ții
capitale ale clădirilor”;
3. Executarea deciziei, se pune în sarcina Direcţiei Finanţe, şef dna Aculina
Tăbîrţa;
4. Controlul executării asupra deciziei se pune în sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte
S.Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional A.Tcaci
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu
Șef Direcția Finanțe A. Tăbîrța