REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.01/22
din 17 februarie 2017

Cu privire la susținerea și premierea copiilor și tinerilor dotați

În conformitate cu lit.s), art. 43 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art. 141 al Codului Educației al Republicii Moldova
nr. 152 din 17.07.2014 și în scopul creerii unor condiții optime de dezvoltare și
manifestare a capacităților intelectuale, artistice, sportive și tehnico-aplicative ale
copiilor și tinerilor dotați,

Consiliul Raional DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la susținerea și premierea copiilor și
tinerilor dotați. ( Anexa nr. 1)
2. Se aprobă componența consiliului raional de Coordonare a activităților de
susținere și premiere a copiilor și tinerilor dotați. ( Anexa nr. 2)
3. Se stabilește că pentru susținerea și premierea copiilor și tinerilor dotați vor
fi valorificate mijloace financiare din contul donații creat prin
sponsorizările din partea agenților economici.
4. Se desemnează responsabil de executarea prezentei Decizii dna Galina
Zamurdac, vicepreședinte al raionului în probleme sociale.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei de
specialitate în problemele sociale, învățământ, protecție socială , sănătate
publică, muncă și drept.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional A.Tcaci

Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI

Contrasemnat:
Vicepreședinte G.Zamurdac
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A.PETRAŞESCU
Șef DF A.Tăbîr ță
Șef DÎTS V.Dandara
Șef SC E.Garbuz

anexa 1 la decizia nr.01/21
din 17 februarie 2017

REGULAMENT
cu privire la susținerea și premierea copiilor și tinerilor dotaţi
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la susținerea și premierea copiilor și tinerilor dotaţi
(în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul art. 141 al Codului Educa ției
al Republicii Moldova în scopul asigurării condițiilor pentru dezvoltarea
personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale şi fizice la
nivelul potenţialului maxim.
2. Prezentul Regulament stabileşte activităţile de identificare, dezvoltare,
susţinere și premiere a copiilor și tinerilor dotați în domeniile intelectual, sportiv,
artistic şi tehnico-aplicativ.
3. Coordonarea, la nivel raional, a activităţilor de susţinere și premiere a
copiilor și tinerilor dotaţi revine Consiliului de Coordonare, constituit din
reprezentanţi ai Direcției Învățămînt, Tineret și Sport la disciplinele şcolare, Secției
Cultură la disciplinele cu profil muzical, coregrafic, teatral şi arte plastice, din
profesori preuniversitari, specialişti în domeniul artelor, consilieri raionali.
Componenţa Consiliului de Coordonare se aprobă prin decizia Consiliului Raional.
Preşedinte al Consiliului este vicepreședintele în problemele sociale.
4. Consiliul Raional de Coordonare adoptă decizii privind:
a) stimularea copiilor și tinerilor de a participa la olimpiade, concursuri,
competiții zonale, republicane, internaționale;
b) susţinerea financiară a copiilor și tinerilor distinşi, inclusiv a celor invitaţi la
studii peste hotare, la prezentarea actelor confirmative;
c) stimularea profesorilor, şi specialiștilor în domenii, implicaţi în procesul de
perfecţionare a cunoştinţelor şi de dezvoltare a aptitudinilor copiilor și tinerilor
dotaţi în domeniile de referinţă;
d) finanţarea proiectelor de activitate ştiinţifică și inventativă a elevilor;
e) susţinerea activităţii de mediatizare a activităţii de creaţie şi cercetare
ştiinţifică a copiilor și tinerilor, organizare a expoziţiilor, altor acţiuni orientate spre
sporirea prestigiului domeniilor de educaţie, cercetare, ştiinţă şi creaţie.
5. Consiliul raional de Coordonare se convoacă în şedinţe în funcţie de
necesitate. Şedinţa este considerată deliberativă, dacă la ea participă cel puţin două
treimi din componenţa nominală a Consiliului. Deciziile se adoptă prin simpla
majoritate a voturilor celor prezenţi, se consemnează într-un proces-verbal şi se
aprobă de către preşedintele Consiliului.
6. Prezentul Regulament vizează:
a) copii și tineri dotaţi, care au demonstrat un potenţial special (la sport, muzică,
coregrafie, alte arte) sau intelectual deosebit (la disciplinele de studiu general), cu
performanţe certificate la nivel zonal, republican sau la nivel internaţional;
b) copii și tineri dotaţi invitaţi sau înscrişi la studii peste hotarele ţării ca urmare
a performanţelor obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor internaţionale,
fiind delegaţi oficial de către ministerul respectiv.
c)colective artistice care au obținut performanțe certificate la nivel zonal,
republican sau internațional.
d) pedagogii, conducătorii artistici, antrenorii, discipolii cărora au ob ținut
performanțe la nivel zonal, republican sau internațional.
II. Premii şi alte stimulări
7. Pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor, competi țiilor şi
concursurilor zonale, republicane, şi internaţionale, Consiliul raional de coordonare
acordă premii, în limita bugetului aprobat (până la cuantumul sumelor prevăzute în
tabelul de mai jos), în funcţie de valoarea performanţei obţinute:

a) Performanțe individuale:
Premiu (lei)
Activitatea
(premiul I premiul II premiul III
Olimpiade, concursuri republicane/ 5000 3000 2000
conducător 1500 1500 1500
Olimpiade, concursuri zonale/ 1000 700 500
Conducător 400 400 400

b) Performanțe colective:
Activitatea Premiul I Premiul II Premiul III
Olimpiade, concursuri, competiții 7000/2000 5000/2000 3000/1500
republicane / conducători
Olimpiade, concursuri, competiții 5000/2000 3000/2000 2000/1500
zonale/ conducători
c). Pentru performanțe (loc I, II, III) obținute la concursuri, competiții
internaționale avizate de către ministerele de resort se acordă premiu de 10.000 lei,
și conducătorului – 3000 lei.
d). Pentru elevul care a susținut examenele de BAC cu media minimum 9.00 în
prima sesiune se acordă premiu în valoare de 5000 lei, iar pentru cel care va ob ține
media 10.00 se acordă 10.000 lei.

III. Dispoziţii finale
8. Activităţile de susţinere și premiere a copiilor și tinerilor dotaţi se
organizează şi se desfăşoară în funcţie de disponibilităţile structurilor educaţionale
și serviciilor publice şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și
alte acte normative în vigoare.

Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI
Anexa nr. 2
la decizia 01/21 din 17 februarie 2017

Consiliul de Coordonare a activităților de

susținere și premiere a copiilor și tinerilor dotați

1. Zamurdac Galina, vicepreședinte al raionului, președinte;
2. Dandara Viorel. Șef DÎTS Rîșcani;
3. Garbuz Emilia, șef SC;
4. Cherdivară Mircea, președinte al comisiei de specialitate în problemele
sociale, învățămînt, protecție socială, sănătate publică, muncă și drept;
5. Irimciuc Alexandru, consilier raional, director SRL „Stîncăuți”;
6. Danu Ion,consilier raional, director SRL „Vilata Agro
7. Duminică Daniel,consilier raional, director SRL „Cutezătorul Agricol”;

Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI