You are on page 1of 1

Moeller zsebkönyv 2006.

február
Működtető- és jelzőkészülékek
Kapacitív közelítéskapcsolók LSC
Működési elv
Egy LSC kapacitív közelítéskapcsoló aktív Igen nagy vezetési értékük miatt a fémek
felületét két koncentrikusan elrendezett érik el a legnagyobb kapcsolási távolságot.
fémelektród képezi, amelyek egy A különböző fémekhez az induktív közelí-
"felhajtott" kondenzátor elektródjaiként téskapcsolóknál ismertetettekhez hasonló
képzelhetők el. Ezen kondenzátor elektród- csökkentő tényezőket nem kell figyelembe
felületei egy nagyfrekvenciás oszcillátor venni.
visszacsatoló ágában helyezkednek el. Úgy Nem vezető anyagú tárgyakkal
3 van összehangolva, hogy szabad felület (szigetelőkkel) történő működtetés:
esetén ne jöjjön rezgésbe. Ha tárgy közele- A kondenzátor elektródjai közé szigetelő-
dik a közelítéskapcsoló aktív felületéhez, anyagot helyezve a szigetelő e dielektromos
akkor az az elektródfelületek előtt lévő állandójának függvényében növekszik a ka-
elektromos térbe kerül. Ez a lapok közötti pacitás. Minden szilárd és folyékony anyag
csatolókapacitás növekedését idézi elő, az dielektromos állandója nagyobb, mint a
oszcillátor pedig rezegni kezd. A rezgés am- levegőé.
plitúdóját egy kiértékelő kapcsolás érzékeli, Ugyanígy hatnak a nem vezető anyagú tár-
majd kapcsolási paranccsá alakítja át. gyak egy kapacitív közelítéskapcsoló aktív
felületére. A csatolókapacitás növekszik. A
A+ nagyobb dielektromos állandójú anyagok-
nál nagyobb kapcsolási távolságok érhetők
el.
Megjegyzés
Szerves anyagok (fa, gabona stb.) érzékelé-
se esetén figyelembe veendő, hogy az elér-
hető kapcsolási távolságot nagymértékben
B– befolyásolja azok víztartalma. (evíz = 80!)
C
B A környezeti feltételek befolyása
d
A a b c Amint az a következő diagramból jól látha-
B tó,az Sr kapcsolási távolság az érzékelendő
C tárgy er dielektromos állandójától függ.
e Fémtárgyak esetén érhető el a maximális
kapcsolási távolság (100%).
a oszcillátor
Más anyagoknál ez az érzékelendő tárgy
b kiértékelő kapcsolás
dielektromos állandójától függően
c kapcsolóerősítő
csökken.
d kimenet
e tápegység
A,B főelektródok
C segédelektród

Befolyásolási módok
A kapacitív közelítéskapcsolók vezető és
nem vezető tárgyakkal egyaránt
működtethetők.
3-20