ใบงานที่ 1

เรื่อง ส่วนประกอบบนโปรแกรม Dreamweaver

ระดับชัน

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
รหัสวิชา ง 33101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 กล่่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ ด.ช.เทพฤทธิ ์ อ่น
่ ยวง ชัน
้ ม. 3/3 เลขที่ 32
คำาสั่ง

1. ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบต่างๆ บนโปรแกรม

Dreamweaver
1

2

3

4

ร.ร.บ.ด.๒ \ ใบความร้้

6

5

1-2

ฉบับที่ 1 : 17 พฤษภาคม 2553
ws 08-3-03

7

8

1.

คือ

2.

คือ

3.

คือ

4.

คือ

5.

คือ

6.

คือ

7.

คือ

8.

คือ

9.

คือ

10. คือ
11. คือ

Title Bar

1

9

Menu Bar

Document Bar
Insert Bar
Tool Bar

Panel Group
Tag selector
Status bar

Properties Palette
Window resize

Site information and download details

ร.ร.บ.ด.๒ \ ใบความร้้

2-2

ฉบับที่ 1 : 17 พฤษภาคม 2553
ws 08-3-03

11

2. จงอธิบายลักษณะการทำางานของมุมมองการทำางานทัง้ 3 มุมมอง
ดังนี้
1. มุมมองออกแบบ (Design View)
มุมมองแบบ Design เป็ นมุมมองการทำางานปรกติ ที ่
แสดงเหมือนจริงของเอกสารเว็บเพจ
2.

มุมมองโค้ด HTML (Code View)

มุมมองแบบ Code เป็ นมุมมองทีใ่ ช้ในการแก้ไขโค้ด
HTML หากผ้้ทีจ
่ ะใช้มุมมอง Code ในการจัดการกับ
ไฟล์ตอ
้ งมีความร้้เกีย
่ วกับโค้ด HTML
3.

มุมมองโค้ดและออกแบบ (Code & Design View)
จะแสดงทัง้ โค้ดและหน้าเว็บเพจ (Design) ทีก
่ ำาลัง
ทำางานอยู้พร้อม ๆกัน ทำาให้สามารถเปรียบเทียบด้
ผลลัพธ์ของโค้ดทีไ่ ด้สร้างขึน
้ มาในร้ปแบบของเว็บเพจ (
การทำางานกับโค้ดต้องมีความร้้เกีย
่ วกับภาษา HTML)

3. แถบ Insert Bar ช่วยในการทำางานด้านใด จงยกตัวอย่าง
ประกอบ

เครือ
่ งมือ Insert Bar หรือแถบเครือ
่ งมือ Insert เป็ นเครือ
่ งมือ
สำาคัญอันดับแรก ๆทีต
่ ้องทำาความร้้จัก ต้องเรียกใช้งานอยู้เป็ น
ประจำา เพราะเป็ นทีส
่ ำาหรับ จัดเก็บเครือ
่ งมือตูาง ๆ จำาเป็ น
สำาหรับการสร้างเว็บไซต์ แยกเครือ
่ งมือออกเป็ น 7 กลูุม เพือ

สะดวกตูอการใช้งาน

ร.ร.บ.ด.๒ \ ใบความร้้

3-2

ฉบับที่ 1 : 17 พฤษภาคม 2553
ws 08-3-03