AKTIVIS

Jurnal Akademik Persatuan Budaya Melayu Institut Pendidikan Nasional Kampus Townsville
Jilid IV, 2004 ISSN NO: 0219-7022
REDAKSI
Penaslhat
Md Ali Hanifiah
Editor
Mohd Pilchay Gani Mohd Abdul Aziz
Jawatankuasa Penerbitan
Nur Anamaria Binle Mohamed Amin
Nur Namira Binle Mazlan
Nur Ain Bin1e Mohamed Amin
Mohamed Arizal Bin Ahmad
Sili Nura.hikin Binle Ajmain
Farhanah Binle Suralman
Norlin Binle Man.or
Hafizah Binle Jumaeh
Muhammad Luqman Bin Mohd Shapie
Aktivis merupakan gabungan
rentetan fra.a Aktif·Tiru.-Vi.i.
Aktif merujuk kepada kegigihan
dalam merealisasikan vis; jurnaf in;
iaitu merevolu,i pemikiran Me/ayu.
Tirus merujuk kepGda pemikiran luas
yang .emakin terfoku.agar lebih
khu.u. kepada objektif vi.i.
Vis; jurna/ in; ;aitu merevolusikan
pemikiran Melayu merupakan sstu
u.aha unit bahasa Me/ayu kampu.
Townsville untuk merubah tanggapan
pelatih terhadap pengajian Mefayu
setempat. Pelatih djperkenafkan
kepada varia,; yang terdapat dalam
dunia linguirtik, tatabahasa,
kesu.a.teraan dan budaya Mefayu.
Kefuasan ilmupengetahuan ini
kemudiannya dikhu,u.kan atau
difoku.kan agar terhasifnya karya
yang mengerakkan minda pembaca.
PENGISIAN
Kal' Editor ..
Tokoh Aktivis .
Is. Kontemporari
Dasar
Belanjawan 2004: Kesan Terhadap Rakyat ..
· .
Bahasa
Pragm'tik Bahasa Melayu Baku .
Bahasa Inovatif Banqsa Progresjf .
Melayu Tanpa Alam, 'lanpa Penbahasa .
Budaya
Sik.ap Dan SifatMasyarakat Melayu Kontemporari .
Cinta Bollywood .
Budaya Komunikasi Melayu
Agama
Sains Dan Agama .....
Homo Sapiens Bukan AI Qayyum ...
Etika Oaripada Sudut Sekvlar Dan Agama .
EHi sastera
Peranan lstana dalam Perkembangan Kesusasteraan Melayu lama
Zaman Jepun Mangkin Genre Satira Melayu .
Cabaran Singapura dalam Sastera Melayu Kontemporari .
Sastera Serantau
Orde lama danOrde Baru Dalam Kesusasteraan Indonesia .
Perkembangan Drama Malaysia . .
MIS dan Perkembangan Penulisan Cerpen Di Brunei Darussalam.
Melayu Thailand dan Persuratannya .
Penulisan Kreatif
Fa/safah
Aku Melayu Bodoh
l
.....
Teman, letaki, Wanita dan ...
Cetpen
Kelana Purba .
Penyelesaian .
Skrip
Rosak Badan Kerana Penyakit, Rosak Bangsa Kerana Laku .
Sajak
Kita .
Aku Si Anak Bumi .....
aukan Salah Aku .
Gadis Melayu Terakhir
Merdeka . ..
Hampir Putus UdahKita ..
Maafkanku Salina.
2
4
7
10
12
1S
17
20
23
2S
27
29
33
3&
38
41
4&
SO
S&
&2
&&
71
73
77
80
83
22
24
32
40
49
87
B8
Jurna/ AKTIVISmerupakan penerbitan berkala bermula Mei 2001. Aktivis bersifat separa akademik. Jo3 menyentuh perihal
pengajian bahasa, kesusasteraan dan budaya Me/ayu. Artikel yang diterbitkan merupakan gumpalan idea dan kajian
para penuntut /nstitut Pendidikan Nasiona/ (N/E) Kampus Townsville @Hak cipta PERBUYU (NfE). Mana-mana bahagian
penerbitan tidak boleh digunakan dafam apa bentuk sekalipun tanpa kebenaran pengerusi PERBUYU (NfE).
Ikon keris menikan kekata AKTfVfSdi muk.a hadapan jurnal me/ambangkan usaha merevo/usi pengajian MeJayusetempat
dengan menerbitkan hasiJ kerja penuntut institusi pengajian tinggi dol/ambentuk sepere akademik. Usahaini diharapkan
dapat meniup semangat melestarikan dol/ampengajian Melayu setempat. Tikaman keris melambangkan suntikan nafas
segar kepada aktiviti pengajian Me/ayu setempat.
Aktivis-Jurnal Akademik Jihd IV2004
_ C " ~ ~ . _ . , ,. 'w rot 1 '?IS r,.· I 'in
KATA EDITOR
Aktivis memasuki tahun ke empat penerbitannya. Kereneaman bahan-bahan semakin ketara
dengan kematangan para guru pelatih menghasilkan karya-karya dan bahan penulisan
bersumberkan kajian dan penyelidikan yang dijalankan. Aktivis edis; ini bersifat lebih global
dengan pembahagian yang lebih reneam iaitu bahagian isu kontemporari yang merangkumi
aspek dasar pemerintah, bahasa, budaya dan agama dalam konteks yang lebih kritikal dan
progresif.
Perubahan-perubahan dasar di Singapura dibineangkan seeara kritikal dengan tumpuan
diberikan terhadap kesan belanjawan 2004 ke atas rakyat Singapura. Trend terkini dalam dunia
hiburan dan sikap masyarakat Meiayu kontemporari juga dikupas untuk seimbangkan komentar
yang dibuat dalam melihat korelasi perkembangan dasar dan keutuhan rnasyarakat Melayu
dalam menyesuaikan diri dalam dunia baru ini. Perubahan dasar juga dapat dilihat dalam negara
ASEAN lain iaitu Myanmar yang berjaya meningkatkan ekonominya setelah membuat perubahan
dasar dalam dan luar negaranya.
Bahasa merupakan satu komponen yang mendapat pandangan dari sudut sosiolinguistik yang
pelbagai iaitu peri hal pragmatik bahasa Melayu baku di Singapura dalam genre dan media
yang berbeza dan kepentingan inovasi dalam bahasa Melayu untuk menjamin lestarl bahasa
melewati zaman hiperglobalisasi dan proliberalisme ini. Fungsi peribahasa tidak akan bermakna
tanpa mengetahui etimologinya. Maka satu kajian telah menonjolkan peranan flora dan fauna
yang disulami dengan logik sebagai asas penerbitan peribahasa Melayu.
Dalam konteks peranan dan fungsi agama, terdapat perbineangan mengenai sains dan agama
yang sebenarnya meninjau teori evolusi Darwin seeara terperinei da/am usaha penulis
merasionalkan agama dari sudut fahaman saintifik. Sumbangan agama terhadap perkembangan
dunia sains juga dibineangkan seeara terperinei dengan melihat sains daripada perspektif sains
tulen atau sains tabii, sains gunaan dan sains soslal. Etika sering mengikut perkembangan aqarna.
Maka isu etlka dalam masyarakat tldak dapat diketepikan lebih-Iebih lagi dalam zaman
liberalisme ini. Konsep etika dilihat dari perspektif sekular dan agama. Aspek pragmatik
berbudaya dalam masyarakat Melayu juga disentuh dalam hal komunikasi.
Bahagian kesusasteraan pula bersifat menyerantau. Selain Iiputan mengenai dunia persuratan
Singapura. terdapat juga penyelidikan yang dijalankan terhadap perkembangan kesusasteraan
di Brunei, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Satu kajian khusus dilakukan terhadap
perkembangan sastera di Singapura da/am era meneabar ini termasuk pengganasan,
kemelesetan ekonomi, penyakit-penyakit kronik, dan sebagainya. Karya-karya yang diterbitkan
sekitar tahun 2000-an di Singapura diasosiasikan dengan perkembangan semasa tempatan dan
sarwajagat.
Di Brunei pula kajian mengenai eerpen-eerpen yang dihasilkan para penulis Brunei sejak
bermulanya penulisan tersebut pada era 30'an hingga mutakhir ini. Konsep Melayu-Islam-Beraja
(MIB) dikupas sebagai landasan kepada perkembangan pendekatan dan teori sastera di Brunei
yang menyaksikan perkembangan dalam penulisan eerpen daripada pendekatan konvensional
kepada pasea-modenisme. Terdapatjuga beberapa karya eksperimen yang menggunakan watak-
watak abstrak termasuk haiwan dan pseudo.
2 Aktivis.Jurnal Akademik Jihd IV 2004
Malaysia
panjang
wayang
aiiran ya
Thailand
melestar
ke periru
dan nah,
Perkemt
bermula
pueuk pi
panqnas
menyum
Selain itl
pada za
bersumb
sci-ii me
dan prin
pula mel
peranan
Penerbit
Singapw
50) yang
dan penl
setinggi-
jurnal in
Mohaml
akin ketara
penulisan
sbih global
ieranqkurnl
:ritikal dan
1 tumpuan
a/amdunia
1 komentar
cat Melayu
lam negara
perubahan
uistik yang
dan media
:ari bahasa
,bermakna
dan fauna
Jan agama
ra penulis
embangan
iektif sains
Ianagama.
arn zaman
pragmatik
oersuratan
usasteraan
terhadap
19anasan,
Iiterbitkan
patan dan
Jnei sejak
am-Beraja
1 di Brunei
ivensional
.an watak-
.. ; 1
r
Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai sejarah perkembangan drama yang agak
panjang. Perkembangan drama d; Malaysia boleh dijejaki dengan permulaannya daripada
wayang kulit kepada drama moden. Drama di Malaysia telah berkembang mengikut aliran-
aliran yang selarasdengan zamannya.
Thailand merupakan sebuah negara bukan Melayu yang membuktikan kemampuannya untuk
melestarikan bahasa Melayu. Bermula daripada sekolah pondok, bahasa Melayu diajar hingga
ke peringkat universiti. Sajak-sajak di Thailand merupakan perakam keadaan sosial masyarakat
dan naluri mereka dalam menghadapi perubahan zaman dan semangat nasionalisme.
Perkembangan kesusasteraan di Indonesia pula sangat rencam sehingga terhasilnya 4 orde
bermula daripada zaman Sukarno hingga kini. Perubahan dasar yang mengikuti perubahan
pucuk pimpinan di Indonesia secara langsung membawa kepada tahap ketelusan dalam proses
penghasilan sesuatu karya. Keadaan in; menghasilkan satu fenomena menarik iaitu ia
menyumbang kepada penyuburan sastera bersumberkan agama.
Selain itu terdapat juga perbincangan dalam konteks perkembangan kesusasteraan Melayu
pada zaman tradisional. Bidang kreatif pula menampilkan tiga bentuk iaitu penulisan
bersumberkan falsafah, cerpen saim fiksyen dan sajak-sajak kontemporari. Dua buah cerpen
sci-fi merupakan satu eksperimen yang dilakukan dalam melihat sejauh mana aktiviti harian
dan prinsip bangsa Melayu dapat direalisasikan dalam bentuk sedemikian. Penulisan falsafah
pula merupakan taakulan penulis terhadap fenomena mencari diri bangsa dan menentukan
peranan dua jenis manusia di bumi ini berdasarkan fitrah kewujudan kedua-duanya.
Penerbitan jurnal ini telah mendapat sokongan yang berterusan daripada Majlis Ugama Islam
Singapura (MUIS), Majlis Bahasa Melayu Singapura (MBMS) dan Angkatan Sasterawan SO (ASAS
50) yang mempunyai sikap dan peranan proaktif dalam menyemarakkan lagi dunia pengajian
dan penyelidikan umumnya dan peri hal alamMelayu khususnya. Pihak menerbit menghulurkan
setinggi-tinggi terima kasih di atas sumbangan yang dihulurkan dalam menjayakan penerbitan
jurnal ini.
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz
AktiVls-Jurnal Akademik Jilid IV2004 )
51
p
TOKOH AKTIVIS
"Dampingi anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tersendiri
seperti diri saya semasa keeil. Dengan mendampingi mereka,
kita dapat semaeam kepuasan dalam membentuk jiwa dan
inspirasi mereka."
Encik Harun Abdul Ghani merupakan seorang mantan Setiausaha Politik Ehwal Dalam Negeri
yang telah banyak menyumbang bakti kepada bangsa dan negara. Selain mendntai bangsa
dan negara, beliau juga memperjuangkan aktiviti kebudayaan dengan melibatkan diri dalam
persatuan-persatuan budaya seperti Sriwana dan Gabungan. Sebelum melibatkan diri dalam
arena politik Singapura, beliau berkhidmat sebagai seorang guru, penolonq pengetua dan
kemudian menjadi penulis khas di CDIS untuk mata pelajaran. Sumbangan beliau dalam jurusan
pendidikan serta dunia politik telah mengangkat martabat masyarakat Melayu ke tarat yang
lebih tinggi.
Cikgu Harun Ghani mula berjinak-jinak dalam bidang siasah pada tahun 1959 sernasa beliau
sedang mengajar di Pulau Brani. Kecenderungan beliau terhadap parti politik PAP telah
mencetuskan keinginan beliau untuk menceburkan diri dalarn arena ini. Namun dernikian, niat
atau tujuan sebenar beliau untuk menjadi ahli politik telah dipersoalkan. Secara tidak langsung,
kejadian ini telah membuat beliau seakantawar hati untuk meneruskan hasratnya untuk bergiat
dalam bidang politik. Lantas, beliau menumpukan perhatian dan bergiat dengan lebih aktif
lagi dalam Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS).
Beliau dan Encik Sidek Sanif, presiden KGMS pada ketika itu, bekerjasama sebaqai anggota
editor dalam penerbitan rnajalah ·PETIR". Rencana-rencana Inggeris yang telah rnereka
terjemahkan ke dalam bahasa Melayu ataupun sebaliknya pula dimuatkan di dalam majalah
"SEKATA".
Pada tahun 1976, apabila Encik Sidek Sanif diundang untuk menjadi salahseorang calon pilihan
raya, Cikgu Harun Ghani telah mengambil kesempatan ini untuk merealisasikan keinginannya
untuk menjadi ahli PAP sepenuhnya. Sekaligus, beliau juga dapat membantu dan menyokong
ternan seperjuangannya itu dalam bidang politik. Selain itu, Cikgu Harun Ghani, Eneik Mohd
Maidin Packer dan Encik Yatiman Yusof juga bertanggungjawab menterjemahkan ucapan
menteri ke dalam bahasa Melayu secara spontan.
Sumbangan beliau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Melayu arnat tinggi nilainya.
Salah satu pencapaian beliau yang arnat ketara ialah kejayaaan beliau membendung masalah
penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat Melayu. Beliau bukan sahaja telah
mengorbankan masa dan tenaga, bahkan sanggup mengeluarkan wang sendiri semata-mata
ingin melihat anak-anak muda Melayu berjaya dan tidak terus dibelenggui anasir-anasir negatif
yang menjadi teras kemunduran masyarakat Melayu setempat. Selain itu, beliau juga amat
prihatin tentang keluarga dan kebajikan bekas penagih dadah serta kemasukan semula bekas
penagih ini ke dalam masyarakat. Lantas, beliau telah mendapatkan kerjasama badan-badan
Melayu/lslam untuk menangani situasi yang mengganggu ini.
Kendala yang paling mencabar yang terpaksa beliau tempuhi adalah mengubah persepsi
masyarakatnya sendiri. Masyarakat Melayu pada ketika itu bertanggapan bahawa dadah ini
telah sengaja disediakan oleh pihak pemerintah untuk melemahkan masyarakat Melayu. Beliau
cuba memadamkan tanggapan yang salah ini di kalangan masyarakat Melayu dengan
.. AktNis-Jumllll Abdemik Jilid IV 201>4
mengete
telah mel
berleluas
tetapi sel
Kini, sete
mernpun
Melayu n
dlsebabk
merungu
lain sepe
hebat. 01
yang ten
Namun c
sedar ak.
mahupui
masyara]
seiring t,
budaya c
Beliau m
rasatake
yang tid,
Ibunda a
Langkah
kepentin
tolak kel
mencaba
mati seb
ombak Sl
Cikgu H,
beliau bs
mendorc
dilaluiny
usia van!
Akhir ka
akan me
anak-an'
mereka,
Siti Nur,
NurNa.
lam Negeri
tai bangsa
diri dalam
diri dalam
getua dan
am jurusan
taraf yang
rasa beliau
PAP telah
ukian, niat
: langsung,
tuk bergiat
lebih aktif
•i anggota
rh mereka
m majalah
Ion pilihan
nginannya
ienyokonq
,cik Mohd
sn ucapan
,i nilainya.
g masalah
.aja telah
nata-mata
Isirnegatif
juga amat
,ui a bekas
lan-badan
, persepsi
dadah ini
ryu. Beliau
u dengan
r
)
mengetengahkan isu penyalahgunaan dadah ini kepada pihak pemerintah. Pihak pemerintah
telah mempraktikkan langkah-Iangkah tertentu untuk membanteras masalah ini daripada terus
berleluasa dalam negeri kerana agenda ini tidak dilihat sebaqai masalah masyarakat Melayu
tetapi sebagai masalah nasional.
Kin;' setelah bersara, Cikgu Harun Ghani berpendapat bahawa masyarakat hari in; masih lag;
mempunyai corak pernikiran yang negatif terhadap masyarakat mereka sendiri. Masyarakat
Melayu masih bertanggapan bahawa diri mereka masih terkebelakang. Pemikiran ini mungkin
disebabkan keadaan masyarakat Melayu yang tidak mahu memandang jauh dan masih
merungut tentang kedaifan sendiri. Sedangkan, terdapat banyak masyarakat di negara-negara
lain seperti Mexico dan Filipina yang terpaksa mengharungi cabaran kehidupan yang lebih
hebat. Oleh itu, beliau menekankan bahawa masyarakat Melayu senarusnya melihat kesukaran
yang terpaksa mereka tempuhi ini sebagai satu cabaran yang perlu digagahi.
Namun demikian, beliau juga menambah bahawa masyarakat Melayu hari ini sudah semakin
sedar akan kepentinqan pendidikan dan kedudukan ekonomi. IImu, baik dari sudut duniawi
mahupun ukhrawi merupakan tunggak kejayaan seseorang individu mahupun sesebuah
masyarakat. Cikgu Harun Ghani juga menegaskan bahawa agama dan budaya perlu bergerak
seiring tatkala menghadapi cabaran globalisasi dan dunia kosmopolitan, "Agama dijunjung,
budaya dikelek".
Beliau mengatakan bahawa masyarakat Melayu perlu bersikap progresif dan bergerak tanpa
rasa takut dalam menghadapi setiap cabaran. Biarpun kita terpaksa berjuang dalam keadaan
yang tidak seimbang, perjuangan perlu diteruskan. Beliau juga berpendapat bahawa bahasa
Ibunda akan terus hidup seandainya masyarakat Melayu masih mahu memperjuangkannya.
langkah yang ambil oleh pemerintah dalam melonggarkan pembelajaran bahasa Ibunda dan
kepentingan mata pelajaran ini untuk kemasukan ke universiti tidak harus dilihat sebagai titik
tolak kepupusan bahasa ini. Malahan, perubahan ini perlu dilihat sebagai fenomena yang
mencabar semangat perjuangan kita. Beliau mengatakan bahawa semangat kita tidak harus
mati sebelum perjuangan in; mati untuk mencapai visi masyarakat, "Biar ribut melanda, biar
ombak sekeras manapun, perjuangan tetap berjalan terus."
Cikgu Harun Ghani tidak mempunyai idola atau sesiapa yang telah memberi inspirasi untuk
beliau berbakti kepada masyarakat. Diri beliau sendiri merupakan inspirasi terbesar yang telah
mendorong beliau untuk menyumbangkan budi kepada bangsa dan negara. Keperitan yang
dilaluinya sebagai seorang anak yatim yang terpaksa menanggung kehidupan diri sendiri dari
usia yang muda telah membawa kesedaran dalam dirinya.
Akhir kata daripada pejuang yang berwibawa ini, khas untuk para bakal guru pelatih yang
akan menjadi pendidik generasi akan datang, nasihat beliau adalah agar kita mendampingi
anak-anak murid kita untuk memahami jiwa mereka demi mendidik serta membentuk dir!
mereka menjadi rakyat yang berguna.
Siti Nurashikin Bte Ajmain
Nur Namira Bte Mazlan
AkademikJihd IV 2()(H 5
XI t ?T£srrtm~ rr •.
Biodata Encik Harun Abdul Ghani
• Oilahirkan pada 3 Mel 1939
Pendidikan di Maktab Perguruan Sultan Inggeris (SITC)
Pengalaman Dalam Bidang Pendidikan
1954 - 5ekolah Melayu Tanjong Katong (guru pelatih)
1955 - Sekolah Melayu Tanglin Tinggl (guru pelatih)
1958 - 5ekolah Melayu Telok Saga (Guru 8ahasa Melayu)
1961 - Sekolah Menengah Gan En9 Seng (Guru Bahasa MelayuJ
1963 - 5ekolah Menengah Sigiap (Guru Bahasa Melayu)
1964 - Sekolah Menengah Dunman (Guru Bahasa MeJayu, PenoJong Setiausaha Sukan)
• 1965 - 5ekolah Menengah Telok Kurau (Guru Bahasa Melayu dan Lstitisn Jasmani)
• 1970 - 5eko/ah Menengah Yusoff Ishak (Guru Bahasa Melayu)
• 1970 - Seko/ah Menengah 8artley (Guru Bahasa MelayuJ
• 1971 - 5eko/ah Tun Seti Lanang (Guru 8ahasa Melayu, Setiausaha Sukan)
• 1983 - Seko/ah Rendah lnggeris GuiJIemard (Pen%ng Pengetua)
• 1987 - Penulis 8uku Pengetahuan Islam (IRK) di COIS
Penglibatan Dalam Pertubuhan Dan Kerja-Kerja Kemasyarakatan
1969 - Setlausaha Agung Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS)
• 1965-1986 - Chairman Malay Teachers' Multi-Purpose Co-Operative
• 1963-1973 - Anggota Lembaga Tetap Kongress
• 1989 ~ Naib Presiden Perwanit
• 1976 - Naib Pengerusi Parti Tindakan Rakyat Cawangan Kolam Ayer
• 1976-1984 - Pengerusi Pusat Pendidikan Cawangan Ko/am Ayer
• 1976-1980 - Editor Majalah 'Petit'
1978-1986 - Darullhsan Muslim Orphanage Education Committee
• 1980 - Government's Malay Language Committee
• 1984 - Malay AHairs Bureau
• 1987 - Committee Member Singapore Local Council For Mosques
• 1988 - Second Vice-Chairman Malay Anti-Drug Task Force Committee
• 1990 - Member Of The Boerd of Trustees Industrial And Services Co-Operative Society (lSCOS) -
Pingat Dan Penghargaan
• 1980 - Pingat Berkebolehan (Efficiency Medal)
• 1985 - Pingat 8akti Masyarakat (Community Service Medal)
• 1985 - Singapore Schools Sports Council Meritorious Award
• 1987 - Pingat Perkhldmatan Masyarakat (Socisl Service Medal)
• 1988 - Certificate Of Honour (Singapore National Co-Operative Federation)
Jun 1989 - Di/antik Setiausaha Politik. Ehwal Dalam Neqen
• Ogos 1991 . Oilantik salah seorang daripada Empat Anggota Parlimen Hong Kah GRC
• Sept 1991 - DiliMtik semu/a Setiausaha Politik Ehwal Dafam Negeri
"Orang yang berjiwa merdeka tidak akan gentar menghadapi
tanggungjawab, kemerdekaan jiwa disertakan kemerdekaan budi,
tidaklah dapat dibeli dengan pujukan haria benda dan kedudukan yang
tinggi,'
Hamka
6 Aktlvis-JurnalAlu.demikJilid IV 2004
Belanjaw
pada 27
Aspek el
ditekank:
hanya rnr
pad a mas
pemerint
lnsentif-ii
keuntun;
mernudai
Pemerint
yang ben
daripada
keuntun;
memperc
syarikat 10
Syarikat-s
kegiatan-
Antara p
pemoton
peniaga.
perniaqa:
Belanjaw.
menarik
menqernl
badan-ba
kini keny
pemerint.
Cukai pei
mungkin
demikian,
telah me
memanfa
dikenakar
digunaka
mengikut
golongan
fitrah dal,
kepada 0
sesi bela'
memanda
Keperitan
semakin n
sebanyak
15C05) -
,
,
DASAR
BELANJAWAN 2004: KESAN TERHADAP RAKYAT
Nur Namira Mazlan
Belanjawan 2004 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Singapura, BG Lee Hsien Loong
pada 27 Februari talu telah mencorak lanskap baru dalam pembangunan negara Singapura.
Aspek ekonomi merupakan fokus utama belanjawan kali ini. Isu-isu sosial tidak begitu
ditekankan memandangkan tiada rumusan lengkapyang diketengahkan sebaliknya pemerintah
hanya menyatakan bahawa masalah-masalah tersebut akan dibincangkan secara berperingkat
pada masa akan datang. Reaksi masyarakat amat mengecewakan. Ramai menganggap bahawa
pemerintah tidak berjaya mengatasi masalah-masalah yang kritikal seperti pembuangan kerja.
Insentif-insentif baru yang diperkenalkan lebih berorientasikan keuntungan negara dan bukan
keuntungan rakyat, Keadaan ini amat memb!mbangkan. Apakah belanjawan kali ini bakal
memudaratkan masyarakat ataupun sebatlknya?
Pemerintah Singapura ingin mewujudkan sistem kapitalisme iaitu sistem ekonomi dan politik
yang berorientasikan pemilikan harta benda, industri dan perniagaannya kepada sektor swasta
daripada kerajaan, dan syariket-syarikat digalakkan bersaing antara satu sama lainuntuk meraih
keuntungan. Sistem ini diharapkan dapat memastikan keadaan ekonomi Singapura serrtiasa
memperoleh keuntungan. Lebih banyak sektor telah dlkorporatkan dan ini bermakna syarikat-
syarikat lebih bebas membuat keputusan walaupun masih perlu merujuk kepada pemerintah.
Syarikat-syarikat pengangkutan awam dan hospital-hospital telah mula diswastakan. Maka
kegiatan-kegiatannya akan dikendalikan sendiri dan bukan lagl menjadi milik pemerintah.
Antara perkara-perkara yang telah diketengahkan dalam belanjawan ini ialah mengenai
pemotongan cukai korporat sebanyak 20 peratus yang merupakan petanda baik untuk para
peniaga. Langkah ini diharapkan dapat menggalakkan rakyat untuk menceburi bidang
perniagaan serta menarik orang-orang asing melabur di Singapura.
Belanjawan ini membawa reaksi atau kesan kepada rakyat Singapura. Golongan peniaga dapat
menarik nafas lega kerana langkah ini membuka lebih banyak peluang untuk mereka
mengembangkan sayap perniagaan ke peringkat antarabangsa. Jika dahulu, berkhidmat di
badan-badan pemerintah dikatakan dapat memberi jaminan pekerjaan dan gaji yang tetap,
kini kenyataan tersebut dapat disangkal. Rakyat Singapura yang bekerja di sektor-sektor
pemerintah juga diselebungi kebimbangan ekoran fenomena pembuangan kerja.
Cukai peribadi tidak mengalami pemotongan dan secara luaran dapat dirumuskan pemerintah
mungkin lebih prihatin akan keuntungan perniagaan berbanding hal kebajikan rakyat. Namun
demikian, jika diperhalusi sebab mengapa cukai peribadi tidak dipotong, pemerintah sebenarnya
telah membuat suatu keputusan yang rasional. Cukai peribadi jika dipotong hanya akan
memanfaatkan golongan yang kaya kerana sumbangan mereka akan berkurangan. lujuan
dikenakan cukai peribadi ialah untuk menambah pendapatan pemerintah (revenue) agar dapat
digunakan untuk pentadbiran negara. Rakyat juga membayar cukai peribadi yang berbeza
mengikut gaji masing-masing. 5istem ini boleh diumpamakan cara Robin Hood merompak
golongan yang kaya untuk memberi kesenangan kepada golongan miskin; ataupun konsep
fitrah dalam Islam iaitu zakat yang diwajibkan ke atas setiap umat Islam untuk memberi bantuan
kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Cukai perlbadi telah dikurangkan semasa sesi-
sesi belanjawan yang lalu dan tidak ada alasan kukuh untuk terus mengurangkannya
memandangkan ekonomi Singapura tidak secerah dahulu.
Keperitan rakyat lebih tertumpu kepada kos kehidupan di Singapura yang sernakin hari,
semakin meningkat. Dalambelanjawan ini juga, pemerintah telah mengurangkan cukai kereta
sebanyak 20 peratus agar rakyat Singapura lebih mudah memilikinya. Di sini dapat kita lihat
Akrivrs-jurnal Akadermk Jilid IV 2004 7
ironisnya. Pemerintah pada suatu ketika dahulu telah cuba mengurangkan pemilikan kenderaan
dengan mengenakan bayaran-bayaran khas di laluan-Ialuan tertentu seperti di kawasan bandar
(CBD). 5istem Bayaran Elektronik Jalanraya (ERP) yang diperkenalkan juga seakan menghalang
rakyat dari memiliki kenderaan kerana kos penggunaannya amat tinggi. Persoalan yang timbul
ialah mengapa diturunkan harga kereta tetapi tidak harga perumahan sedangkan kini rakyat
mendapati agak sukar membeli rumah semenjak pemotongan sumbangan tabung simpanan
pekerja (CPF) tahun lalu. Rumah merupakan keperluan manakala kereta merupakan satu
kemewahan. Pemerintah sebenarnya bijak mengatur strategi. Jika kos kereta dikurangkan,
lebih ramai yang akan mahu membelinya. Pemerintah tidak akan mengalami kerugian besar
kerana harga sijil hak pemilikan (COE) boleh berubah-ubah mengikut pertaruhan dan jaJanraya-
jalanraya di Singapura merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah.
Harga cukai rokok telah dinaikkan. Ini merupakan langkah posit if pemerintah kerana tujuannya
ialah mengekang tabiat merokok di kalangan rakyat terutama anak mudi. Kesan yang berbeza
akan dirasai dua golongan rakyat iaitu golongan perokok dan yang bukan perokok. Golongan
perokok mempunyai dua pilihan iaitu untuk berhenti merokok ataupun membuang duit untuk
meneruskan tabiat tersebut. Pemerintah juga telah menilai semula yuran universiti iaitu
mahasiswa hanya membayar 25 peratus daripada kos pembelajaran manakala pemerintah akan
menokok lagi 75 peratus. Ini juga merupakan langkah yang positif kerana memberi ruang
kepada para pelajar untuk melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat universiti. Hospital-
hospital juga telah mengenakan sistem penempatan wad kelas yang baru mengrkut pendapatan
pesakit memandangkan para pesakit lebih gemar duduk di wad kelas C yang mengenakan
harga yang terendah kerana subsidi pemerintah yang tinggi. Ini juga merupakan langkah yang
baik agar rakyat tidak akan menyalahgunakan subsidi pemerintah.
Namun demikian, isu yang amat membimbangkan ialah sikap pemerintah yang mengalu-alukan
kedatangan bakat-bakat asing ke 5ingapura. Pemerintah telah menyatakan bahawa industri-
industri seperti farmasi, penerbangan dan kajian sains hayat memerlukan kemahiran pakar-
pakar dari luar negara yang lebih berpengalaman. Pemerintah kini lebih fleksibel menerima
bakat-bakat asing ke Singapura dan baru-baru ini juga, pemerintah menggalakkan rakyat asing
memiliki kerakyatan Singapura. Kesannya, rakyat perlu bersaing dengan warga asing untuk
merebut peluang pekerjaan. Keadaan inilah yang menyebabkan ramai di antara rakyat
Singapura yang dibuang kerja ataupun menganggur. Secara tidak langsung, bakat-bakat asing
ini akan mengambil alih tugas-tugas yang seharusnya diberikan kepada rakyat Singapura.
Masalah timbul apabila bakat-bakat asing ini membuat keputusan untuk pulang ke tanahair
setelah berkhidmat di Singapura. Ini bermakna, pelaburan pemerintah terhadap bakat-bakat
asing ini tidak membawa pulangan yang memanfaatkan sebaliknya bakal memudaratkan masa
depan rakyat Singapura. Walaupun bakat-bakat asing dapat menyumbang kepada ekonomi
negara namun periuk nasi rakyat bakal terjejas. Ini secara tidak langsung akan mengurangkan
tahap keyakinan rakyat terhadap pemerintah. Kewibawaan pemerintah akan sentiasa
dipersoalkan rakyat.
Satu lagi masalah yang dihadapi Singapura ialah kadar kelahiran yang rendah. Tahun lalu,
pemerintah telah memperuntukkan 200 juta dolar untuk memperkenalkan insentif-insentif
baru agar pasangan Singapura dapat melahirkan lebih ramai zuriat tetapi kadar kelahiran
Singapura masih yang terendah di dunia. Cara-cara seperti memberikan cuti 2 bulan untuk ibu-
ibu bekerja yang baru melahirkan serta menyediakan tempat-tempat penjagaan anak agar
ibu-ibu ini dapat kembali bekerja masih belum dapat meyakinkan rakyat untuk mendirikan
rumahtangga dan membina keluarga. Hidup di 5ingapura lebih berpusat kepada kestabilan
ekonomi peribad; dan wan/ta-wan;ta kini lebih mementingkan kerjaya dari segala-galanya.
Rakyat tid,
masyarakat
Belanjawar
ekonomi. ~
kerana ini (
langsung jl
akan meng
Ketidakstal
ataupun ya
tanggapan
tidak terdo
5elain itu, I
didedahkar
ke arah ke:
terhadap p'
kerapkali r
menerirna ]
padajangk
kehadiran
pekerjaan t
bermastaur
kekurangar
5ingapura I
Rakyat dar
negara yan
pelbagai bi
pemerinta
diperkenal
pernbanqui
aspek-aspel
Pemerintat
mengambil
positif dala
tidak dicub
I kenderaan
isan bandar
renqhalanq
lang timbul
, kini rakyat
9 simpanan
pakan satu
kurangkan,
ugian besar
n jalanraya-
atujuannya
Ing berbeza
:. Golongan
J duit untuk
Jersiti iaitu
rintah akan
rberi ruang
ti, Hospital-
aendapatan
ienqenakan
ngkah yang
~ a l u - a l u k a n
Na industri-
.iran pakar-
I menerima
"akyat asing
.sing untuk
tara rakyat
bakat asing
gapura.
ke tanahair
iakat-bakat
atkan masa
fa ekonomi
Igurangkan
In sentiasa
Tahun lalu,
1tif-insentif
,r kelahiran
1 untuk ibu-
I anak agar
mendirikan
I kestabilan
rla-qalanya.
Rakyat tidak harus dipersalahkan seratus peratus kerana pemerintah terlalu mengharapkan
masyarakat yang serba boleh, yang dapat melaksanakan segala pekerjaan yang dituntut.
Belanjawan tahun ini amat mengesankan rakyat terutama sekali yang berkaitan dengan aspek
ekonomi. Negara kini lebih menekankan kepentingan meraih keuntungan dalam perniagaan
kerana inl dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi Singapura. Rakyat secaratidak
langsung juga akan terjejas kerana pembangunan ekonomi bermakna pendapatan rakyat juga
akan mengalami perubahan dan strategi ini hanya dapat memanfaatkan golongan peniaga.
Ketidakstabilan keadaan ekonomi juga akan menatijahkan kewujudan rakyat yang tidak yakin
ataupun yang telah hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Jika setiap rakyat mempunyai
tanggapan bahawa belanjawan tahun Ini tidak menepati kemahuan mereka, rakyat mungkin
tidak terdorong untuk merealisasikan aspirasi pemerintah.
Selaln itu, kesan kepada masyarakat juga boleh dllihat dari aspek sosial. Masyarakat kini telah
didedahkan kepada perubahan-perubahan baru yang leblh bersifat mencorak minda masyarakat
ke arah keterbukaan. Singapura ingin membangunkan negara yang serba dengan tumpuan
terhadap pengorbanan rakyat. Ketidakadilan boleh dikatakan telah berlaku kerana pemerintah
kerapkall mengetengahkan sesuatu langkah yang baru dan mengharapkan masyarakat
menerima perubahan sebegitu dengan serta-merta. Kesan sosial mungkin tidak begitu ketara
pada jangka waktu terdekat kini tetapi pada masa akan datang, dapat disaksikan bagaimana
kehadiran warganegara asing akan mendominasi kehidupan rakyat Singapura. Peluang
pekerjaan tidak lagi seperti dahulu dan kesusahan hidup di Singapura akan membuat rakyat
bermastautin di negara-negara lain. Jika ini berlaku, Singapura akan mengalami masalah
kekurangan penduduk yang dapat memberi sumbangan kepada negara.
Singapura juga dikenali sebagai negara yang mempunyai slstem pemerintahan yang cekap.
Rakyat dapat berbangga dengan kemampuan pemerintah membangunkan Singapura dari
negara yang tidak memiliki apa-apa sehingga negara yang telah memperoleh kemajuan dalam
pelbagai bidang. Keadaan politik tidak akan berubah kerana rakyat akan tetap menyokong
pemerintah walaupun ada ketidaksenangan mengenai langkah-Iangkah baru yang
diperkenalkan. Dapat dirumuskan, faktor ekonomi merupakan faktor terpenting untuk
pembangunan negara pada masaini. Aspek ini telah diberikan keutamaan berbanding dengan
aspek-aspek yang lain.
Pemerlntah kini telah mengatur strategi yang berbeza dan sebenarnya pemerlntah telah
mengambil risiko tinggi apabila membuat pembaharuan-pembaharuan tersebut. Rakyat perlu
positif dalam mengharungi proses perubahan ini kerana hasilnya tidak akan diketahui selagi
tidak dicuba.
Aktivis-Jurnal Akademik JilidIV 2004 9
P' "[ 'T
DASAR
MENGHADAPI CABARAN PERUBAHAN
Hasfina Abu Bakar
Sejak zaman pimpinan mantan Perdana Menteri Encik lee Kuan Yew, hingga ke zaman Perdana
Menteri Encik Goh Chok Tong, rakyat Singapura telah mengalami berbagai-bagai perubahan
dasar negara dari sudut pendidikan hingga ke isu perdagangan. Perubahan dalam dasar-dasar
negara perlu bagi memberi ruang bagi negara kita bergerak seiring dengan negara-negara
maju yang lain. Kita tidak harus terus berada di takuk lama. Perubahan dari segi sikap dan
minda sangat mustahak untuk menghapuskan cara lama yang tidak lagi relevan bagi
menghasilkan 'Singapura Baru' seperti yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri.
Timbalan Perdana Menteri, BG lee Hsien loong, terbukti mempunyai visi yang sarna dengan
kedua-dua pemimpin yang lebih mapan dan berpengalaman. Beliau telah mendedahkan dasar
baru pemerintah yang lebih bersikap terbuka tentang penyertaan sivik di kalangan rakyat
disamping meluaskan sernpadan keterbukaan itu. Pemimpin-pemimpin Singapura kini lebih
sedar bahawa rakyatnya menginginkan peluang untuk berkongsi dan menyuarakan pendapat
mereka demi kebaikan negara. Justeru, Encik Lee berpendapat bahawa keterbukaan itu sangat
perlu kerana dunia hari ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan pemerintah tidak menguasai
sepenuhnya sesuatu pengetahuan. Pemerintah juga sedar bahawa sikap keterbukaan harus
digalakkan agar pemimpin dan rakyat dapat saling bertukar-tukar pendapat kerana golongan
muda dan lebih berpelajaran kini lebih didedahkan kepada budaya global dan lebih berani
membuat eksperimen. Golongan elit ini berani menghadapi cabaran dalam perubahan dan
tidak takut membuat kesilapan dalam menghadapi perubahan kerana mereka sedar banyak
yang boleh dipelajari melalui kesilapan.
Generasi muda Singapura lahir selepas Singapura mencapai kemerdekaan. Namun demikian,
mereka tidak hanya berpeluk tubuh dan menerima sahaja pencapaian yang diperolehi nenek
moyang mereka tanpa ada inisiatif untuk memperjuangkan pembangunan negara. Mereka
tetap menginginkan peranan utama bagi memastikan Singapura terus pesat membangun
daripada kesan revolusi demi revolusi dalam mengharungi cabaran globalisasi. Pemerintah kini
lebih fleksibel dan memikirkan alternatif demi penakatan negara. Oleh itu, salah satu dasar
keterbukaan yang sangat dialu-alukan oleh warga negara Singapura ialah meluaskan peluang
bagi rakyat memberi pandangan. Pemerintah pula akan mempertimbangkan dan melaksanakan
usulan rakyat yang boleh diterima di peringkat nasional. Namun demikian, setiap pandangan
haruslah disusuli dengan garis panduan terutama bagi perbincangan awam mengenai dasar
atau undang-undang. Ini juga penting kerana kita tidak boleh membiarkan isu kaum, agama
dan keselamatan dibincangkan secara sewenang-wenangnya hingga menggugat kemakmuran
negara.
Pemerintah Singapura juga akan menjalankan perbahasan tentang isu nasional dan dasar
pemerintah secara mendalam dan menyeluruh. Mana-mana usulan atau kritikan rakyat yang
tidak dipersetujui pemerintah akan dijawab dan dibidas, namun demikian, pemerintah tetap
menyambut baik setiap perdebatan.
Perubahan dasar pemerintah ternyata amat diperlukan lebih-Iebih lagi bagi memastikan
golongan yang kurang berkemampuan mendapat bantuan kewangan seperti subsidi bagi kos
rawatan di hospital. Kumpulan maklum balas Kesihatan dan Pembangunan Fizikal yang
membentangkan dapatan mereka kepada pihak media, dipengerusi Dr Lee Kheng Hock,
melaporkan bahawa sebanyak 64 peratus daripada kira-kira 2,000 responden bimbang akan
tumpuan institusi penjagaan kesihatan hanya kepada keuntungan. Mereka berpendapat
institusi-institusi tersebut harus dikawal dan harus ada langkah drastik seperti menetapkan kos
rawatan di semua hospital awam (Berita Harian, 3 Januari 2004). Melalui tinjauan ini, dapat
10 Aktivis-Jurllal Abd"mik JilidIV2(l()i
dirumuskar
yang bersa:
menyemak
perubahan
Satu cara y,
menggalak
Sesi perjum
perkara yar
yang lebih I
Dalam kehit
kuat pada a
dasar peme
pemerintah
badan-bad'
kaum sejeni
menghorm;
seumpama
nubunqan :
Namun der
perubahan-
kini akan rr
masa untuk
jangkaan m
dilaksanaka
Bertanggur
Muis kepad.
setempat.
Presiden M
pendidikan,
sekular. Be
kurikulum s
menyumba
membolehk
kelak.
Melalui uca
madrasah \
pembangur
agama pad;
Setiap detik
menyemak
bergerak SE
dan mernb.
berser takai
perbincanq:
lain dan d'
sempurna.
rrnan Perdana
ai perubahan
n dasar-dasar
egara-negara
egi sikap dan
relevan bagi
i.
same dengan
dahkan dasar
anqan rakyat
ura kini lebih
'an pendapat
Ian itu sangat
tk menguasai
oukaan harus
ma goJongan
lebih berani
rubahan dan
sedar banyak
un demikian,
.rolehi nenek
ara. Mereka
membangun
merintah kini
.h satu dasar
skan peluang
lelaksanakan
p pandangan
ngenai dasar
caum, agama
kemakmuran
al dan dasar
, rakyat yang
>rintah tetap
memastikan
lSidi bagi kos
Fizikal yang
<hong Hock,
mbang akan

letapkan kos
an ini, dapat
dirumuskan bahawa persepsi rakyat sangat penting dan perlu bagi memberikan maklum balas
yang bersangkutan dengan rakyat Singapura. Daripada maklum balas itu pemerintah dapat
menyemak dan mengambil tindakan yang wajar bagi menangani sesuatumasalah dan mernbuat
perubahan jika timbul keperluan.
Satu cara yang dilakarkan dalam memupuk persefahaman antara pemerintah dan rakyat ialah
menggalakkan lebih banyak penyertaan sivik dan meluaskan dasar keterbukaan pemerintah.
Sesi perjumpaan antara wakil pemirnpin dan wakil rakyat yang membincang secara terbuka
perkara yang menjadi kepentingan awam khususnya akan menggalakkan hubungan dua hala
yang lebih berkesan,
Dalam kehidupan masyarakat Melayu Singapura pula, sebagai masyarakat Islamyang berpegang
kuat pada akidah, mereka perlu bijak menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam
dasar pemerintah yang kadang-kalanya agak drastik dan sukar untuk diterima. Sebagai contoh,
pemerintah kin; lebih bersikap terbuka dan menerima golongan "gay" untuk berkhidmat dalam
badan-badan pemerintah seperti yang diistiharkan oleh Perdana Menteri. Walaupun hubungan
kaum sejenistidak dapat diterima oleh masyarakat Islam, demi penakatan negara mereka tetap
menghormati dasar pemerintah. Salah satu cara yang terbaik bagi menghadapi perubahan
seumpama ini adalah dengan menasihatkan dan memperingatkan sesame akan larangan
hubungan sejenis dalam agama Islam.
Namun demikian, badan-badan Melayu Islam juga banyak meneladani pemerintah melalui
perubahan-perubahan dasar mereka. Sebagai contoh, Majlils Ugama Islam Singapura (Muis)
kini akan menyemak secara menyeluruh sistem pendidikan madrasah separuh dan sepenuh
masa untuk memastikan pendidikan Islam kekal relevan dan dinamik serta dapat memenuhi
jangkaan masyarakat pada masadepan (Berita Minggu, 4 Januari 2004). Rancangan yang akan
dilaksanakan secara bertahap-tahap dalam rnasa tiga tahun ini telah dibentangkan oleh Menteri
Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr YaacobIbrahim dalam seminar Pelan Kerja
Muis kepada para pemimpin badan-badan Melayu/lslam, madrasah-madrasah dan masjid-masjid
setempat.
Presiden Muis, Haji Alami Musa, pula menambah bahawa semakan rneluas terhadap sistem
pendidikan, kurikulum dan sukatan pelajaran akan dijalankan sepertl yang diadakan di sekolah
sekular. Beliau menambah bahawa madrasah-madrasah akan menyediakan kandungan dan
kurikulum sistempendidikan yang sesuai bagi membangunkan anak-anak Melayu/lslam untuk
menyumbang kepada negara dalam rnasa 10 tahun. Justeru, pendidikan mereka harus
membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan sekitaran apabila mereka dewasa dan bekerja
kelak.
Melalui ucapan tersebut, dapat disimpulkan bahawa perubahan dalam dasar sistempendidikan
madrasah bergerak ke arah kemajuan, bukan hanya untuk agama, tetapi kemajuan dan
pembangunan negara. Madrasah yang bakal melahirkan golongan asatizah dan pemimpin
agama pada masa depan kini menitikberatkan operasi dalam konteks Singapura.
Setiap detik rakyat menghadapi peralihan atau perubahan dalam kehidupan. Pemerintah sering
menyemak dan merubah dasar-dasar demi penakatan negara dan memastikan Singapura terus
bergerak seiring dengan arus globalisasi. Rakyat harus bijak menilai perubahan-perubahan
dan memberikan maklum balas melalui perdebatan berlandaskan pemikiran yang waras
bersertakan bukti, bukan mengikut perasaan. Melalui maklum balas, tinjauan, forum,
perbincangan dan perdebatan, pemerintah dan rakyat akan lebih memahami antara satu sama
lain dan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan lebih berkesan dan
sempurna.
Aktivl5-JuFnal Akademii<. Jihd IV 2004 I I
- :
i2. ;:-
PERUBAHAN PARADIGMA KUNCI PEMBANGUNAN MYANMAR
Mohamad ArizaI Bin Ahmad
Pada31 Mei 1997, dalam satu mesyuarat negara-negara ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting) di
Kuala Lumpur, Myanmar bersama Laos dan Kambodia telah diterima untuk menyertai ASEAN
bermula dari Julai 1997. Pada 23 Julai 1997 di Subang Jaya, Malaysia, Myanmar diiktirafkan
secara rasmi sebagai anggota ASEAN. Penyertaan Myanmar di dalam ASEAN tercetus akibat
kesedaran politik negara itu tetapi tidak boleh dinafikan bahawa penyertaan Myanmar juga
disebabkan oleh keperluan ekonomi negara itu.
ASEAN telah mengalami pelbagai perubahan semenjak ia ditubuhkan pada tahun 1967.
Keprihatinan negara-negara ASEAN terhadap kepentingan menyesuaikan dasar-dasar negara
kepada perkembangan ekonomi dunia perlu demi penakatan ASEAN secara keseluruhan.
Penyesuaian sosioekonomi negara-negara ASEAN juga penting untuk membentuk identiti
mereka yang tersendiri sekaligus merapatkan jurang ASEAN dengan negara-negara yang lain.
Perhubungan dua hala antara ASEAN dengan negara-negara lain perlu dieratkan lagi demi
kemakmuran dan kestabilan ekonomi. Negara-negara ASEAN perlu berintergrasi dan bergerak
ke arah peningkatan secara kolektif bagi mencapai matlamat ini. Kejayaan ASEAN dalam
memperkenalkan dasar perdagangan bebas (ASEAN Free Trade Area) pada awal abad ke 20
menunjukkan kewibawaannya sebagai satu unit ekonomi yang berkebolehan. Jumlah negara-
negara yang menyertai ASEAN telah meningkat daripada lima negara kepada sepuluh negara
semenjak ia ditubuhkan.
Beberapa r
Myanmarti
masalah sc
ditutup, pe
diadakan t.
mentadbir
regimen te
hadiah nol
Kegiatan rt
balak ke TI
telah meml
kerugian k.
1992telah r
dasar-dasar
negara itu
sebagai kei
Win telah I
dengansec
alih oleh SE
Restoratio!
dibunuh se
yang mene
I
I
,
I
j
I
I
'$7
h1 ~ • '<'1
DASAR
Myanmar merupakan sebuah negara yang amat kaya dengan hasil bumi. Pada suatu ketika
Myanmar merupakan pengeksport berasdi Asia yang terbesar. Budayanya merupakan integrasi
agama Hindu, Buddha dan fahaman animisme. Pada tahun 1886, Inggeris telah berjaya
menumpaskan empayar Myanmar yang berkuasa pada waktu itu. Penjajahan Inggeris
merupakan satu usaha pihak Inggeris untuk memonopoli kawasan Asia ini atas dasar ekonomi
sahaja. Beberapa pemberontakan berlaku tetapi Inggeris berkuasa juga sehingga kedatangan
Jepun pada tahun 1942. Pada 7 Januari 1948, Myanmar telah mencapai kemerdekaan apabila
pihak Inggeris menumpukan kuasanya ke atas India. Kemerdekaan Myanmar disambut dengan
penuh kegembiraan oleh rakyat Myanmar tetapi ia merupakan permulaan detik hitam dalam
sejarah negara itu. 8ermula tahun 1948 sehingga 19S8, kerajaan Myanmar yang baru itu cuba
mentadbirkan sistem demokrasi tetapi Perdana Menteri Myanmar pada masa itu, U Nu, tidak
dapat mengatasi krisis-krisis yang dihadapinya seperti pemberontakan sebuah parti komunis,
peperangan sivil, gejala rasuahdi dalam parlimen dan sistemekonomi yang merugikan (Burmese
Way to Socialism).
Padatahun 1962, Ne Win, seorang jeneral tentera telah mengambil alih pemerintahan Myanmar
secarapaksa. Ramai pelajar yang menentangnya telah terkorban. Ne Win mengamalkan sistem
komunis yang dipelopori Lenin tetapi menganggap sistemnya sebagai sistem sosialisme. Ne
Win telah menangkap dan membunuh semua anggota parti politik yang bersayap kiri untuk
menjaga kedudukannya. Kejayaan NeWin merupakan keruntuhan Myanmar dari segala aspek.
Myanmar yang kaya dengan hasil bumi menjadi antara negara yang termiskin sekali di dunia.
Ne Win mempraktikkan ekonomi tertutup, iaitu pertalian ekonomi Myanmar dengan negara-
negara lain diputuskan. Para pelancong hanya diberikan tempoh 24 jam sahaja untuk
meninggalkan negara itu. Usaha-usaha perdagangan oleh rakyat atau bangsa asing diharamkan,
ramai peniaga-peniaga India dan Cina dihalau keluar dari Myanmar. Mata wang Myanmar
runtuh, mengakibatkan rusuhan yang besar.
Pada tahun 1988, Ne Win meminta Pertubuhan 8angsa-bangsa Bersatu (PBB/United Nations)
mengiktiratkan Myanmar sebagai negara dunia keempat (Fourth World) untuk melayakkan
Padatahun
pelancong I
semula, ra
budayanya
usaha perm
hilang daru
US$70juta
ke Myanrna
telah meml
Padatahun
di sernpad.
Mandalay c
ke Lashio. P
Myanmar k
pula, berbe
jalan raya d
Walaupuni
itu.
Pada tahur
Myanmar n
kawasan in
Bryant juga
negara yan
keadaan d
kekurangar
kawasan AI
12 Aktivis-JumalAkademlk JilidIV 2004
IMAR
tahun 1967.
Iasar negara
:eseluruhan.
rtuk identiti
ra yang lain.
sn lagi demi
lan bergera k
SEAN dalam
I abad ke 20
nlah negara-
,uluh negara
I Meeting) di
ertai ASEAN
diiktirafkan
cetus akibat
{anmar juga
suatu ketika
can integrasi
,'ah berjaya
an Inggeris
sarekonomi
kedatangan
:aanapabila
lbut dengan
1itam dalam
aru itu cuba
U Nu, tidak
rti komunis,
an (Burmese
an Myanmar
Ikan sistem
Isialisme. Ne
,p kiri untuk
egala aspek.
.ali di dunia.
gan negara-
Ihaja untuk
:liharamkan,
Ig Myanmar
ted Nations)
melayakkan
f
1
negara itu menerima bantuan kewangan daripada PBB. Ne Win kemudian meletak jawatan
sebagai ketua negara tetapi beliau tetap aktif dalam pentadbiran negara itu secara senyap. Ne
Win telah memainkan peranan 'the puppet master', dia menguasai setiap ketua negara dan
dengan secara tidak langsung terus mentadbir Myanmar. Padatahun ini juga, Myanmar diambiJ
alih oleh sebuah parti politik yang juga dikuasai Ne Win, SLORC atau the State Law and Order
Restoration Council. Padamasayang sama 3000 pelajar yang prihatin tentang kornplot NeWin
dibunuh secara kejam. Pembunuhan secara kejam itu dikuatkuasakan ke atas sesiapa sahaja
yang menentang kerajaan.
Beberapa hari kernudian, 1000 orang rakyat Myanmar ditembak mati. Keadaan kekecohan di
Myanmartidak pulih. Akibat daripada kekerasan dan kekejeman regimen Ne Win ini, pelbagai
masalah sosial dan ekonomi melanda Myanmar. Universiti ditutup, kedai-kedai tempatan
ditutup, perpustakaan-perpustakaan juga ditutup. Pada tahun 1990, satu pilihanraya telah
diadakan tetapi kerana parti SLORC kalah, undi-undi itu semua ditarik balik dan SLORC terus
mentadbir Myanmar. Pada tahun 1988juga, seorang wanita, Aung Suu Kyi, telah menentang
regimen tentera itu secara hebat sekali dan dia juga ditangkap. Aung merupakan pemenang
hadiah nobel dan penangkapannya telah mendatangkan kemarahan negara-negara lain.
Kegiatan regimen itu dalam kegiatan-kegiatan haram seperti mengeksport dadah dan kayu
balak ke Thailand telah memburukkan lagi keadaan. Penjualan kayu balak ke Thailand juga
telah memburukkan alam sekitar Myanmar. Cara sistem pentadbiran Ne Win telah membawa
kerugian kepada Myanmar dari segala aspek tetapi perlantikan Jeneral Than 5hwe pada tahun
1992telah membawa perubahan yang positif kepada negara itu. General Than telah mengubah
dasar-dasar regimen sebelumnya.
Pada tahun 1996, Myanmar mengadakan satu kempen dengan harapan untuk menggalakkan
pelancong melawat negara itu, "Visit Myanmar Year". Selainitu, istana negara juga telah dibina
semula, ramai pelancong yang telah berpusu-pusu melawat Myanmar kerana keunikan
budayanya dan 'pagoda-pagoda' yang terdapat di negara itu, Kempen ini merupakan satu
usaha pemerintah yang baru untuk meningkatkan keadaan ekonomi Myanmar yang telah lama
hilang daripada ekonomi sejagat. Padatahun ini juga Myanmar meraih keuntungan sebanyak
US$70 juta hasil daripada industri pelancongan kerana sebanyak 250,000 para pelancong telah
ke Myanmar. Perubahan dasar pemerintah untuk membenarkan pelancong masuk ke Myanmar
telah membantu mempertingkatkan ekonominya.
Padatahun 1993, kerajaan (ina telah slap membina sebuah jembatan merentasi 5ungai 5hweli,
di sempadan Cina dan Myanmar untuk mewujudkan perhubungan trafik dua hala antara
Mandalay dan Yunan sekaligus memberikan nafas baru kepada laluan kereta api dari Mandalay
ke Lashio. Perkembangan ini boleh dikatakan satu usaha pemerintah demi penakatan ekonomi
Myanmar kerana Mandalay kini sibuk dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Pada tahun 1994
pula, berbagai prasarana moden dinaikkan di Mandalay, antaranya bank-bank, hotel-hotel,
jalan raya diperbarui dan banyak kedai-kedai dibuka. Myanmar telah menampakkan kemajuan.
Walaupun iatidak setaraf dengan negara-negara lain namun penting bagi pembangunan negara
itu.
Pada tahun 1997, satu kenyataan seorang pengkaji, Bryant, telah mengumumkan bahawa
Myanmar mempunyai alam sernula semula jadi yang terbaik di dunia kerana jika dijaga rapi,
kawasan ini boleh memainkan peranan yang penting da/am pembangunan negara itu. Menurut
Bryant juga, alam semula jadi itu merupakan hasil dari penjagaan yang ketat oleh ketua-ketua
negara yang dahulu. Daripada kenyataan ini, Myanmar boleh dikatakan amat bertuah kerana
keadaan dunia yang pesat membangun telah mengakibatkan pencemaran udara dan
kekurangan oksigen di udara. Kawasan ini Myanmar boleh menjadi satuturnpuan sejaqat seperti
kawasan Amazon di Amerika.
AktlVis-Jurnal Akademik Jllld IV 2004 13
Hasil minyak dan gas di Myanmar juga boleh menjadi mangkin kepada ekonorni negara itu.
Keprihatinan pemerintah terserlah apabila mereka memberikan kontrak kepada beberapa
negara seperti Australia, Jepun, Perancis, Inggeris dan Arnerika Syarikat untuk membuat kajian,
mencari dan memproses gas dan minyak di Myanmar. Perkembangan ini pentlng kerana krta
maklum bahawa kekayaan Brunei dan Arab Saudi adalah hasil minyak yang begitu banyak dan
Myanmar juga mungkin dapat rneraih hasil yang serupa.
Batu-batu seperti zamrud, emas dan bermacam-macam lagl boleh didapati di kawasan
pergunungan Myanmar. Batu-batu berharga ini rnarnpu menaikkan lagi ekonomi Myanmar
dalam usaha pemulihan ekonominya. Batu-batu itu dijual dan dieksport ke luar negara seperti
Hong Kong. Pada tahun 1995 juga, sebuah syarikat Myanmar yang mengendalikan penjualan
batu-batu ini telah meraih keuntungan sebanyak US$7.2juta.
Dari segi ekonorni juga, Myanmartelah menampakkan peningkatan dari segi pendapatan hasil
bumi. Hasil bumi seperti beras, kacang, jagung, biji sesame dan biji bunga matahari menjadi
hasil utama mereka. Misalnya, hasil beras dari tahun 1960 hlngga 1993 menlngkat sebanyak 45
paratus, hasil biji sesame meningkat sebanyak 68 peratus dan hasil biji bunga matahari
meningkat sebanyak 1,230 peratus. Peningkatan ini merupakan satu usaha yang positif yang
dapat meningkatkan basi] eksport Myanmar ke luar negara sekaligus memajukan ekonomi
negara. Secara keseluruhan hasil bumi Myanmar telah menlngkat sebanyak 104 peratus dari
tahun 1960 sehingga 1993.
Penyertaan Myanmar di dalam ASEAN tentu akan rnemnqkatkan lagi prestasi sosloekonominya
yang masih membangun. Satu kekurangan yang terdapat mungkin dari segi keintelektualan
rakyalnya yang kurang mementingkan pendidlkan, tetapi sebagai sebuah negara yang meraih
keuntungan ekonomi melalui industri pelancongan dan hasil bumi yang rneluas, Myanmar rnasih
mampu menandingi negara-negara lain. Penyertaannya dalam ASEAN mungkln mampu
mengubah sistem politiknya yang rnaslh kabur dan dikuasai reglm tentera. Namun demikian,
regimen General Than lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintah yang sebelumnya.
Negara-negara ASEAN yang lebih maju mungkln boleh membantu Myanmar dalam
pembentukan sistern politiknya, sistern pendldikannya, memperkenalkan teknologi maklumat
kepada rakyatnya tetapi kawasan semulajadi harus diawasi supaya akan terus subur dan menjadi
satu keunikan negara ini pada rnasa hadapan berbanding dengan negara-negara lain yang
kebuntuan kawasan seperti ini. Myanmar juga telah bersetuju untuk meringankan cukai yang
dikenakan bagi perdagangan seperti yang tertera di dalam perjanjian perdagangan bebas
ASEAN (Asia Free Trade Area). Kemasukan Myanmar ke dalam ASEAN juga bererti bahawa
negara itu perlu menghormati beberapa perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara
ASEAN yang lain seperti zon nuklear bebas (Southeast Asian Nudear Free Zone), Deklaras;
Bangkok 1967 (Bangkok Declaration of 1967) dan the TAC(Treaty of Amity and Cooperation).
Dasar pemerlntah Myanmar untuk menyertai ASEAN merupakan yang terpenting sekali bagi
negara itu kerana kepakaran negara lain boleh digunakan untuk memajukan negara demi
memajukan dan penakatan ASEAN secara kolektif serta mengikuti perkembangan semasadunia
sejagat.
Bibliografi
Wong Tai-Chee & Mohan Singh,200f. Development and Challenge: South East Asia In the New
Milleniurn. Times Academic Press
Thomas R Leinbach & Richard Ulack, 1000. Southeast Asia: Diversity and Development. Prentice Hall
HamIShMcRae, 1994. The World In 2002 : Power, Culture and Prosperity. Harvard Business School Press
14 Aktivis-J1umal Alademik Jilid IV 2004
Dewasa in
Singapura
yang utar
membukti
berguna u
Bahasa M
dibanggak
massa sece
BahasaME
sejak sepu
Sepanjang
bagi akhbe
dikatakan
penggunc
mengamal
Malah, par
yang betu
wartawan
aktif dalar
pelajar de
sebaqainv,
yang dime
penulisen
ketara di r
Dalam bid
baku ama·
dek hujan
dalammel
pengguna
pengguna
panduan,
juga masil
terpaksa n
"trend ger
Bagi televi
media ma,
hampir ke
baku, sam
maklumat
amatlahtil
Namun b e ~
meningka·
menimbull
semakin b;
yang "keir
1i negara itu.
da beberapa
nbuat kajian,
kerana kita
u banyak dan
di kawasan
mi Myanmar
egara seperti
an penjualan
:lapatan hasil
hari menjadi
. sebanyak 4S
ga matahari
I positif yang
{an ekonomi
peratus dari
iekonominya
ntelektualan
yang meraih
anmarmasih
[kin mampu
in demikian,
ielurnnya.
'mar dalam
gi maklumat
dan menjadi
ra lain yang
n cukai yang
inqan bebas
erti bahawa
·gara-negara
el, Deklarasi
ooperation),
sekali bagi
legara demi
emasa dunia
1 ;n the New
.ntice Halt
Schoof Press
r
t
BAHASA
PRAGMATIK BAHASAMELAYU BAKU
Karmila Bte Hussin
Dewasa ini, media massa boleh dikatakan sebagai satu wahana penting bagi segenap rakyat
Singapura. Media massa, baik media elektronik mahupun media cetak, memainkan peranan
yang utama dalam menghiburkan masyarakat. Di samping itu, media massa juga telah
membuktikan keberkesanannya dalam mencerna maklumat dan ilmu pengetahuan yang
berguna untuk semua lapisan masyarakat. Hingga ke hari ini, media massa yang menggunakan
Bahasa Melayu khasnya, ternyata telah mencapai satu tahap kecemerlangan yang boJeh
dibanggakan dalam merealisasikan fungsi-fungsi tersebut. Satu lagi fungsi yang dilakukan media
massa secara tidak lang sung ialah peranannya dalam memajukan Bahasa Melayu, khususnya,
Bahasa Melayu baku yang telah ditetapkan sebagai bahasa rasmi masyarakat Melayu Singapura
sejak sepuluh tahun yang lalu.
Sepanjang dekad ini, penggunaan bahasa baku dalam media cetak amatlah balk, terutamanya
bag; akhbar-akhosr yakni Berita Harian dan Berita Minggu. Sememangnya, akhbar-akhbar boleh
dikatakan sebagai satu sumber media rnassa yang telah berjaya mempertahankan mutu
penggunaan bahasa baku. Ini pastinya sesuai dengan hakikat bahawa akhbar-akhbar
mengamalkan penulisan yang rasmi dan tujuan utamanya juga untuk menyampaikan maklumat.
Malah, para pelajar sering digalakkan merujuk kepada akhbar-akhbar bagi penggunaan bahasa
yang betul dan menjadikan cara penulisan yang diamalkan itu sebagai contoh tauJadan. Para
wartawan dan penulis-penulisyang terlibatdalam penghasilan akhbar-akhbar memang begitu
aktif dalam usaha mereka untuk meningkatkan prestasi bahasa Melayu di kalangan pelajar-
pelajar dengan terbitnya ruang-ruang khas seperti Tunas Harapan, Coretan Remaja dan
sebagainya. Walaupun kita dapat melihat penggunaan kekata Inggeris, atau kekata Inggeris
yang dimeJayukan yang semakin meningkat, keperluan media massa untuk menyesuaikan corak
penulisan dengan keadaan sernasa memang tidak dapat dielakkan lagi. Trend in; juga arnatlah
ketara di majalah-majalah dewasa ini.
Dalam bidang media elektronik, khususnya radio dan televisyen pula, penggunaan bahasa
baku amat digalakkan dan bahasa rasmi ini masih boleh diumpamakan sebagai tidak lapuk
dek hujan dan tidak lekang dek panas. Radio terutarnanya pasti telah menyedari peranannya
dalam melestarikan bahasa Melayu baku dan oJeh itu juruhebah-juruhebah masih kekal dengan
penggunaan bahasa baku yang balk. Radio Warna terutamanya, tetap memastikan bahawa
penggunaan bahasa baku masih diamalkan dalam menyediakan pelbagai ruang maklumat,
panduan, ilmu pengetahuan dan hiburan bagi para pendengarnya. Juruhebah-juruhebah Ria
juga masih mengamalkan bahasa baku hampir setiap masa walaupun kadang-kala mereka
terpaksa menggunakan kekata Inggeris pada masa-masa tertentu demi menyesuaikan konsep
"trend generasi terkini" yang mereka amalkan.
Bagi televisyen pula, kita dapat melihat satu evolusi yang hampir sama dengan sumber-sumber
media massa yang lainnya. Pada awal tahun gO'an, memang tidak dapat dinafikan bahawa
hampir kesemua rancangan-rancangan di saluran Melayu mengamalkan penggunaan bahasa
baku, sama ada di dalam drama, "teater komedi" ataupun rancangan-rancangan bercorak
maklumat mahupun hiburan. Pada masa tersebut, kualiti rancangan-rancangan yang disiarkan
amatlah tinggi dan penggunaan bahasa rasmi itu tidak memperlihatkan kejanggalan langsung.
Namun begitu, sesua; dengan arus kemodenan. keperluan untuk mengubah penggunaan bahasa
meningkat demi meningkatkan lagi mutu penyiaran. Perubahan ini dianggap perlu untuk
menimbulkan suasana yang realistik dan semulajadi dalam sesebuah drama terutamanya. Maka,
semakin banyak rancangan-rancangan televisyen yang mengamalkan bahasa pasar dan bahasa
yang "keinggerisan". Ini merupakan satu evolusi bahasa yang tidak boleh dielakkan.
IV IS
L,JLP3-RZ4i (Oji
j, !Z. AP*"",,,'
f 5 etten 7 < r 't
T
Oleh kerana media massa merupakan satu wadah yang memainkan peranan penting da/am
penakatan bahasa Melayu, usaha sumber-sumbernya yang berkaitan dengan bahasa Melayu
menjadi penentu kepada kecemerlangan dan mutu bahasa Melayu yang wujud di Singapura.
Ini berdasarkan hakikat bahawa media massa terdedah kepada segenap lapisan masyarakat,
baik yang tua mahupun yang muda. Galangan muda terutamanya memerlukan media massa
untuk memantapkan perbendaharaan bahasa mereka demi meraih kejayaan bagi pe/ajaran
mereka. Sekiranya terdapat pelajar-pelajar yang lemah dalam Bahasa Melayu, selain ajaran
guru-guru mereka, media massa juga dapat menunjukkan contoh penggunaan bahasa Melayu
yang baik. lusteru, kecemer/angan pelajar-pelajar Melayu kita juga dapat ditingkatkan.
Malah, bahasa baku sememangnya bukan satu kaedah penggunaan bahasa yang mengangkang
kebebasan atau menyekat mutu penyiaran. Faktor yang lebih penting dalam menentukan kualiti
sesebuah drama, rancangan atau penulisan ialah kreativiti dan keunggulan watak-watak yang
ditanjalkan atau pihak-pihak yang terlibat itu sendiri. Penggunaan bahasa baku bukan
merupakan suatu yang mustahil dalam arena media massa. Malah, sekiranya diaplikasikan
dengan sewajarnya, mutu dan nilai estetika sesebuah rancangan ataupun penulisan dapat
dipertingkatkan lagi.
Di samping itu, penggunaan bahasa baku juga melambangkan budaya masyarakat Melayu
yang sapan dan beretika. Sekiranya media massa mengamalkannya. mereka tentunya
menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat kerana dalam konteks Singapura, media
massa amat berpengaruh. Penggunaan bahasa baku di kalangan pihak media massa sepenuhnya
juga dapat membuktikan lagi peranan pihak tersebut dalam menakatkan bahasa Melayu di
Singapura. Maka, ini juga menunjukkan bahawa pihak media massa sama-sama berganding
bahu dengan para sasterawan. budayawan dan bahasawan untuk merealisasikan kejayaan
masyarakat Melayu dari aspek sosial,
Selain itu, dengan penggunaan bahasa baku di media massa di tahap yang sernpurna. imej
negara Singapura juga secara tidak langsung baleh dimartabatkan. Bayangkan pandangan
negara-negara lain di rantau in; terhadap Singapura sekiranya tahap penggunaan bahasa baku
di negara kita berada di tahap yang tinggi. Singapura pasnnya akan dilihat sebagai sebuah
negara yang berupaya mengecapi kejayaan secara menyeluruh kerana bahasa merupakan satu
komponen yang amat penting dalam aspek sosia! sesebuah negara. Sekiranya media massa
mengamalkan bahasa baku yang baik, ia juga dapat membuktikan kepada negara lain betapa
usaha untuk menyeragamkan bahasa bukan rnerupakan satu usaha yang mustahil atau sia-sia.
MenteJah lagi, usaha untuk menggunakan bahasa MeJayu baku di tahap yang sempurna
bukanlah satu usaha yang rumit atau terlalu sukar untuk direalisasikan. Sekiranya kesedaran
mengenai kepentingan untuk memartabatkan bahasa wujud, usaha in; bo/eh di/akukan atau
dimulakan bila-bila masa sahaja. Sememangnya, media massa tidak akan dibiarkan 'terkantang-
kanting sendirian' untuk rnelakukannva, masyarakat umum dan galongan elita Melayu juga
pasti akan dapat bersama-sama berganding bahu mereaJisasikan aspiras! tersebut. Langkah
permulaan adalah kesedaran pihak media massa itu sendiri terhadap kepentingan ini.
'6 Aktiyi1-Jurr>al Akadem,k JihdIV 21)0.4
Perkara van
kepustaka,
Melayu unt
peradaban
mempelba,
perpustaka<
yang matar
ilrnu buken
mengangka
Satu cantah
besar. Begit
l
berjaya me
Kejayaan m
bahasa men
menjadi rn,
menterjema
dalam duni
pribumi ini r
agar cakupa
menggunak
sesuatu van·
Sebenarnya.
bahasa mer
teknolagi y,
antarabanq
oleh dunia. I
bahasa mer
mencapai k,
Maka crane
mampu mer
untuk mena
bahasa Mel,
yang meJim
bahasa Mel
berguna sel
Islam bertat
tidak lagi re
Bahasa pribl
global sepe,
daJamtakur
Negara Cin.
buku-buku I
aleh nega"
sntinq dalam
,hasa Melayu
:Ji Singapura.
masyarakat,
media massa
19i pelajaran
selain ajaran
ihasa Melayu
'atkan.
engongkong
itukan kualiti
c-watak yang
baku bukan
:Jiaplikasikan
ulisan dapat
akat Melayu
ka tentunya
spura, media
, sepenuhnya
sa Melayu di
, berganding
:an kejayaan
'puma, imej
, pandangan
bahasa baku
iaqai sebuah
-upakan satu
nedra massa
3 lain betapa
I atau sia-sia.
,g sempurna
,a kesedaran
akukan atau
'terkontang-
Melayu juga
iut. langkah
n ini.
,
!
BAHASA
BAHASA INOVATIF BANGSA PROGRESIF
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz
Perkara yang penting dalam mengukuhkan peradaban dan pencapaian bangsa ialah melalui
kepustakaan bangsatersebut. Penting bagi kita memperbanyakkan kepustakaan dalam bahasa
Melayu untuk meningkatkan keintelektualan masyarakat Meiayu sekaligus menaikkan
peradaban Melayu. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan memperbanyakkan dan
mempelbagaikan buku-buku terjemahan, tulisan-tulisan akademik dan pembinaan
perpustakaan. Kepustakaan diperlukan untuk mematangkan bahasa sesuatu bangsa. Bahasa
yang matang maknanya merupakan bahasa yang berfungsi yakni mampu mengungkapkan
ilmu bukan sekadar ejaan yang teratur dan bertatabahasa sahaja. Bahasa yang matang mampu
mengangkat kedudukan bangsanya dari tamadun peradabannya.
Satucontoh kemampuan bahasa pribumi ialah negara Norway yang kedI tetapi berteknologi
besar. Begitu juga Finland. Negara-negara tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri dan
berjaya menghasiikan teknoiogi perabot iaitu "IKEA" dan telekomunikasi iaitu "Nokia".
Kejayaan mereka in; sebenarnya berputik daripada kepustakaan mereka yang luas sehingga
bahasamereka mampu menjadi bahasailmu dan teknologi. Kemampuan bahasa mereka telah
menjadi mangkin kepada perkembangan ilmu mereka kerana bahasa mereka mampu
menterjemah banyak ilmu-ilmu asingdalam bahasa asing. IImu ini akhirnya menghasilkan inovasi
dalam dunia penciptaan yang kemudiannya digunakan oleh dunia. (iptaan dalam bahasa
pribumi ini mampu diterima dunia kerana ia telah diterjemah semula ke dalam bahasaInggeris
agar cakupannya lebih luas, Ini merupakan strategi bijak, Masyarakat Norway dan Finland telah
menggunakan bahasa ibunda mereka untuk belajar teknologi asing kemudiannya mencipta
sesuatuyang berguna dan dipasarkan dalam bahasa global seperti Inggeris, misalnya.
Sebenarnya, kejayaan mereka terletak di kepustakaan mereka yang banyak dan luas sehingga
bahasa mereka mampu menjadi bahasa ilmu yang menjanakan ilmu dengan menggunakan
teknoiogi yang dibawa oleh bahasalain seperti bahasaInggeris. Namun demikian, di peringkat
antarabangsa mereka menggunakan bahasa Inggeris agar teknologi mereka dapat dimanfaat
oleh dunia. Negara German merupakan satu lagi negara yang mundur selama300tahun kerana
bahasa mereka dipelajari dalam bahasa latin dan Peraneis. Namun demikian, mereka mula
mencapai kemajuan apabila mula menggunakan bahasa mereka sendiri.
Maka orang Melayu perlu membina pustaka bahasa Melayu dengan lebih gigih lagi agar ia
mampu mempunyai takungan kosa kata dan maklumat dalam bahasaMelayu yang mencukupi
untuk menangani penterjemahan ilmu dari bahasa-bahasa lain dan merealisasikan dalam pola
bahasa Melayu sendiri agar dapat dimanfaatkan oleh penutur bahasa Melayu sendiri. Maklumat
yang melimpah ruah ini akhirnya akan menjanakan ilmu yang baru dan asli daripada penutur
bahasa Melayu sendiri yang berpotensi dimanfaatkan dunia. 5esungguhnya ilmu itu tidak
berguna sehingga ia bertukar menjadi teknologi. Ini terbukti dengan kegagalan kesultanan
Islambertahan daripada serangan Mongol (1258 M) kerana teknologi mereka telah lapuk dan
tidak lagi relevan berbanding dengan teknologi tentera Mongol.
Bahasa pribumi sebenarnyatidak selemahyang kita tanggapi apabila berbanding dengan bahasa
global seperti Inggeris. Bahasa pribumi juga berkemampuan untuk inovasi. Jumlah kosa kata
dalam takungan bahasaitu menjadi ukuran.lebih banyak kosa kata lebih balk kemampuannya.
Negara (ina, Korea dan Jepun misalnya, telah menunjukkan peningkatan dalam pembelian
buku-buku bahasaInggeris sebanyak 10%. Namun demikian jumlah buku-buku yang dihasilkan
oleh negara-negara tersebut dalam bahasa pribumi mereka meningkat sebanyak 300%. Ini
Aktivis-Jurllal Akadernik [ihd IV 2004 I 7
membuktikan bahawa perlunya ada buku-buku baru bagi masyarakat pembaea dalam bahasa
mereka sendiri yang sesuai dengan zaman mereka agar pemikiran mereka juga berkembang
dengan arus maklumat baru yang dihasilkan. la juga membuktikan bahawa negara-negara
terbebut mempunyai sikap proaktif terhadap kemampuan bahasa mereka dan sentiasa cuba
menjana bahasa mereka melalui penulisan dan penerbitan. Ternyata, mereka juga menggunakan
bahasa asing untuk kepentingan bahasa mereka sendiri bukan sebaliknya.
Pengalaman negara-negara Norway, Finland, (ina, Korea dan Jepun membuktikan bahawa
sikap terhadap bahasa mesti jelas jika ingin mencapai kemajuan. Bahasa asing seharusnya
digunakan untuk mengukuhkan bahasa pribumi bukan untuk mencemarkannya kerana bahasa
yang kukuh bakal mengukuhkan tamadun bangsa manakala bahasa yang tercemar bakal
meneemarkan harapan dan tamadun bangsa. Usaha meningkatkan kepustakaan Melayu sedang
giat dijalankan dengan terkumpulnya sebanyak B5 juta kata dalam bahasa Melayu dan
penghasilan "Kamus Nusantara" yang terisi dengan daftar kata daripada bahasa Brunei, Indo-
nesia dan Malaysia. la merupakan projek pertama serumpun dikendalikan oleh Dewan Bahasa
dan Pustaka Brunei. selain itu terdapat juga usaha mewajibkan pengajaran dan pembelajaran
penulisan akademik memandangkan ia dapat menyumbang kepada kepustakaan. Penulisan
bentuk ini juga mampu menambah takungan kosa kata bahasa Melayu secara formal.
Bangsa yang berjaya mempunyai kekuatan dalam penulisan. Setakat ini, bangsa Melayu hanya
mampu mengumpul bahan-bahan tetapi tidak marnpu melakukan ekspresi kreatif. Akibatnya,
orang asing yang lebih kreatif mampu menggunakan bahan terse but kerana mereka lebih
kreatif. Masalah ini timbul kerana orang Melayu tidak tahu menulis cara akademik. Maka sistem
pengajaran dan pembelajaran harus memberi tumpuan kepada pengajaran wacana akademik
dan menghasilkan manual penulisan akademik. sehubungan ini, setiap tajuk bagi kertas kerja
yang bakal disampaikan dalam seminar mahupun lain-lain pertemuan harus lebih bersifat multi-
disiplin bukan hanya membincangkan perkara bahasa dan sastera dalam konteks bidang itu
sahaja. 5ebaliknya, ia lebih bersifat pengaplikasian bahasa dan sastera. Bidang-bidang yang
berkaitan dengan sains dan teknologi harus dipelopori dalam kertas keria. Perkembangan
seurnpama ini berlaku kerana perkembangan ilmu yang dipelopori barat. Akibatnya masyarakat
Nusantara menjadi konsumsi barat.
Sebenarnya Melayu Nusantara hanya bijak menjulang kebesaran kebudayaan mereka tetapi
tidak gagah kerana terpaksa menyesuaikan keadaan dan perkembangan kehidupan mereka
dengan mengikut perkembangan orang lain sedangkan mereka tidak pernah mampu menarik
orang lain untuk mengikut mereka. Orang Melayu perlu menggunakan zaman berteknologi
ini untuk memperkasakan bahasa Melayu. Namun demikian, usaha ini memerlukan penglibatan
orang ramai dan para pemutus dasar untuk sarna-sarna rnerealisasikan agenda memartabatkan
bahasa Melayu bukan menjadikan ia mangsa proses pemasaran. Golongan profesional dan
korporat diperlukan dalam mengangkat kedudukan sastera itu daripada terus terpinggir atau
ditenggelamkan oleh cabaran budaya yang lebih besar. Pemerkasaan bahasa Melayu harus
didokong oleh semua pihak terutama di kalangan pemimpin, intelek dan linguis.
Bahasa Melayu perlu fungsional tetapi tidak semestinya menjejas kesetiaan penutur terhadap
bahasanya iaitu perlu juga ada rasa memiliki terhadap bahasa tersebut agar ia tidak mudah
dicemari atau pupus. Maka satu cara ialah dengan menghilangkan batasan dialek kerana
kehomogenan akan menyatukan penutur. Maka pembakuan bahasa menjadi lebih penting
terutama sekali dalam zaman dunia tanpa sempadan. Fenomena globalisasi menjadi mangkin
kepada keper/uan bahasa baku di bumi Melayu ini. Pembakuan juga akan dapat menangani
peneemaran bahasa terutama di media (etak dan elektronik yang perlu diambil perhatian kerana
ini akan menggugat kualiti dan keperkasaan sesuatu bahasa. Selain itu, penggunaan bahasa
18 Aktivls-Jurnal Akadt!mik Jihd [V2004
Melayudi
harus dih
Dad segi
seseoran,
mudah m
Melayu k
bentuk y,
Anwar rr
Kesimpu
seharusn
kreativiti
memper
globali«
bahasa.
meming
Masyara
Melayu
sebagai
juga pel
memarn
hahasa
selain b
kelomp
undang
Peranei
penyel,
Bahasa
mener
memak
Sinqap:
Dalam
bangsa
Biblio!
AJraf, J
MalaYSI
Awang
Dewan
Brune;.
Dewan
Bahasa
Dewan
Pustak
Md Pit
Angka
Md Pit
dan Sci
Raja h
Mengo
'lam bahasa
'erkembang
Jara-negara
ntiasa cuba
nggunakan
In bahawa
ieharusnya
rna bahasa
mar bakal
iyu sedang
elayu dan
mei, Indo-
an Bahasa
Ibelajaran
Penu/isan
II.
,yuhanya

eka lebih
ka sistem
kademik
tas kerja
at multi-
lang itu
og yang
·bangan
;yarakat
1 tetap.
mereka
renank
:nologi
libatan
oatkan
al dan
ir atau
harus
tadap
iudah
erana
nting
19k;n
iqani

lhasa
Melayu di media cetak dan elektronik juga perlu dipertingkatkan. Penggunaan bahasaInggeris
harus dihadkan selaku pendukung sahaja bukan pentadbir bahasa dan bangsa Melayu.
Dari segi kreativiti berbahasa pula, kebebasan dalam segala bidang perlu diberi pendldikan.
Seseorang yang ingin bebas itu perlu menghormati tradisi agar pencemaran asing tidak akan
mudah meresapke dalamjiwa jati diri. Kreativiti harus memanfaatkan pembangunan peradaban
Melayu kini. Beberapa penulis Indonesia yang menyesuaikan bahan yang ada kepada suatu
bentuk yang baru. Misalnya, Sutardji telah menyesuaikan mantera kepada puisi moden, Chairil
Anwar menghasilkan puisi lirik manakala Rendra membawa idea baru dalam struktur lama.
Kesimpulannya konsep memelihara yang lama yang baik dan mencari yang baru yang balk. Ini
seharusnya menjadi dasar kreativiti. Dasar ini juga merupakan dasar dalam hukum fiqih. Maka
kreativiti tidak seharusnya sesuatu yang mencemarkan kerana inginkan perbezaan. Persoalan
memperkasakan bahasa Melayu dalam saingan dengan bahasa Inggeris timbul kerana era
globalisasi yang menekankan sainsdan teknologi. Maka sikap kita adalah penentu kedudukan
bahasa. Sikap masyarakat yang mementingkan bahasa Inggeris akan secara langsung
meminggirkan bahasa Melayu.
Masyarakat perlu bersikap lebih terbuka dan rasional iaitu perlu ada tempat bagi bahasa
Melayu dan bahasa Inggeris yakni bahasa Melayu sebagai bahasajati diri dan bahasa Inggeris
sebagai bahasa ilmu dalam mengecapi arus perkembangan pesat sains dan teknologi. Kita
juga perlu memelihara ranah (domain) bahasa Melayu agar tidak diambil alih bahasa Inggeris
memandangkan bahasa dunia kini bersifat dwibahasa. Satu cara yang baik dalam memastikan
bahasa akan terus berkembang secara asli ialah memasukkan para ilmuan dari bidang-bidang
selain bahasa seperti para jurutera, doktor, peguam, pakar komputer dan saintis ke dalam
kelompok penggubal bahasa. Unsur pemantauan perlu dilakukan dengan adanya undang-
undang bahasa seperti yang terdapat di negara Perancis yang menjaga fungsi bahasa. Bahasa
Perancis dianggap sebagai pemelihara dan pengembang budaya, bahasa teknologi dan
penyelarasan budaya.
Bahasa yang inovatif tidak akan mengharapkan belas kasihan penggubal dasar untuk
meneruskan kewujudannya di bumi ini kerana ia diperlukan oleh penggubal untuk
memakmurkan negara. Sekiranya tahap ini mampu dicapai oleh bahasa Melayu, khususnya di
Singapura, masalah kepupusan peranan atau kepentingan bahasa itu tidak akan ketara lagi.
Dalam jangka panjang pula, bangsayang dianggap keterbelakang akan bangun menjadi sebuah
bangsa progresif.
Sibliografi
Asraf, 1996. Manifesto Budaya - Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa. Kuala Lumpur: Persatuan Unguistik
Malaysia.
Awang Setiyen, 1995. Ceritera Bahasa. Kuala Lumpur.' Dewan Bahasa dan Pustaka
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 1998a. Melayu Brunei Abad ke 21. Brunei: Dewan Bahasa dan Pusteke
Brunei.
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 1998b. Melayu Islam Beraja - Suatu Pendekatan. Brunei: Dewan
Bahasa dan Pustaka Brunei.
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2003a. Seminar Bahasa dan Sastera. Brunei: Dewan Bahasa dan
Pustaka Brunei
Md Pitchay Geni BMAA 2000. Melayu Singapura da/am Kritikan - Isu Bahasa dan Bangsa. Singapura :
Angkatan Sasterawan 50.
Md PitchayGani BMAA. Mangkin Kreativiti dafam Bahasa. Kertaskerja disampaikan di Seminar Bahasa
dan Sastera sempena Persidangan MABB/M/MASTERA ke 43,9-12 Mac 2004 di Kuala Lumpur.
Raja Haji Mukhtaruddin Bin Raja Md Oain, 1976. Pembinaan Bahasa Melayu - Saw Pengkajian Khusus
Mengena; Perancangan Bahasa di Malaysia. Tesis PHD. Un;versiti Malaya. Kuala Lumpur.
Aktivi1.Jurnal Akademik Jllid IV 2004 19
BAHASA
MELAYU TANPA ALAM. TANPA PERIBAHASA
Siti Raihana Binte Husainni
Masyarakat Melayu lama hidup rapat dengan alam persekitaran yang berlatarkan kehijauan
dan berintikan haiwan-haiwan. Kedudukan Tanah Melayu di kawasan Asia yang dipenuhi
belantara dan gunung-ganang menjadi kawasan penempatan masyarakat Melayu yang
membina rumah-rumah kampung dengan bahan-bahan asli yang mudah didapati di dalam
hutan rimba. Jika kita meniti salasilah masyarakat Melayu, kita akan dapati bahawa Melayu
yang telah mempunyai peradaban dan tamadun yang dikenali sebenarnya merupakan
keturunan masyarakat asli atau jakun. Masyarakat ini telah mengalami evolusi sehingga
mencapai tahap peradaban yang bertamadun dan dikenali sebagai masyarakat Melayu lama.
Kehidupan mereka berubah daripada hidup secara nomad kepada yang dilengkapi pakaian
yang menutup tubuh, tempat penginapan, beragama dan pekerjaan.
Orang-orang Jakun atau Sakai merupakan manusia-manusia yang hidup di dalam hutan. Oleh
itu, perhubungan orang-orang Sakai dengan alam lebih akrab kerana kehidupan mereka
dilingkari dan dikelilingi alam sepenuhnya. Pengetahuan yang ditimba kesan pergaulan sebati
orang-orang Jakun dengan alam menjadi percikan ilmu bagi masyarakat Melayu yang
mengaplikasikan pengetahuan ini berdasarkan pengalaman nenek-moyang mereka. Ini ditokok
dengan pengalaman mereka sendiri yang mempunyai pengamatan yang jitu terhadap alam
sekitaran.
Peribahasa karangan masyarakat Melayu, menurut Za'ba (1965), boleh mencakupi
perumpamaan, pepatah, bidalan perbilangan dan Iidah pendeta. Peribahasa ini merupakan
susunan atau lafaz selapistetapi mempunyai makna dua lapis, yakni tersirat dan tersurat, yang
ber1ungi terutamanya untuk menasihat, menyindir atau memberi pengajaran. Tafsirandenotatif
peribahasa membuktikan kejituan pengamatan masyarakat Melayu. Tafsiran konotatif
peribahasa pula memperlihatkan ketelusan serta kebijaksanaan masyarakat Melayu yang mampu
mengaitkan sifat sesuatu objek di dalam kehidupan seharian mereka dengan maksud yang
ingin disampaikan kepada si pendengar.
Hakikat peradaban masyarakat Melayu dulu yang hidup dilingkari alam membuatkan
masyarakat Melayu tidak lari daripada menggunakan tumbuhan dan haiwan bersama sifat-
sifat mereka dalam mengarang peribahasa. Penglibatan masyarakat Melayu dengan haiwan
dan tumbuhan meliputi tiga elemen bumi yakni yang hidup di langit, darat dan air.
Haiwan-haiwan yang digunakan mencakupi yang diternak serta yang buas. Oemi penakatan
dan mendapat rezeki, masyarakat Melayu menjadi nelayan, penternak, pemburu dan petani.
Pekerjaan-perkerjaan ini melibatkan perhubungan manusia dengan haiwan.
Masyarakat Melayu harus mengetahui cara hidup haiwan-haiwan yang bersangkutan demi
melakukan kerja dengan baik dan berkesan. Seperti contoh, seorang nelayan haruslah
mengetahui cara terbaik untuk menangkap ikan-ikan tertentu, tempat yang mereka gemari
seperti perairan tohor atau dalam, umpan kegemaran mereka, cara dan waktu terbaik untuk
menangkap dan sebagainya. Semua ini akan ditimba para nelayan melalui pengalaman serta
tunjuk ajar generasi sebelumnya. Pengalaman berdasarkan pengamatan mereka inilah yang
membuat mereka berupaya menghasilkan peribahasa bersangkutan binatang-binatang yang
terlibat di dalam skop kehidupan atau pekerjaan mereka.
Haiwan-haiwan laut yang digunakan di dalam peribahasa seperti haruan makan anak yang
bererti seorang bapa yang mencabul kehormatan anaknya sendiri. Ikan haruan banyak
kegunaannya di dalam masyarakat Melayu. lsi ikan haruan dimakan kerana dipercayai dapat
memangkin pemulihan luka-Iuka di badan. Ikan ini juga dibuat pati dan diminum untuk
20 AkOvIJ-JUrNl Akademlk Jilid IV 2004
menamt
masyaral
kelakuar
litote at,
secara bt
Bagi hai
antaranl
menjadi
Padi, yar
huma de
te\urnya
daripad,
juga da]
Haiwan
sifatnya
Peribah.
berhaml
diingini
sebagai
kerana .
akan me
dlsambe
Rebana
disamb.
menyuk
ayam m
seandai
menjad
yang g'
mencut
terbaru
menqq:
Seqala :
keadaa
Selain~
sekelilii
dijadik
peralat
khasiat
diperhr
bergar
sebaga
kemud
Peribal
merup
luaran
menye
denqai
kehijauan
l dipenuhi
{ayu yang
i di dalam
va Melayu
erupakan
sehingga
'ayu Jama.
Ii pakaian
tan.Oleh
1 mereka
an sebati
ryu yang
Ii ditokok
lap alam
ncakupi
rupakan
'at, yang
enotatif
inotatit
mampu
Jd yang
uatkan
a sitar-
haiwan
akatan
)etani.
I demi
ruslah
lemari
untuk
f
serta
yang
yang
t-
~ :
yang f
nyak
t
lapat
,
ntuk
I
menambahkan kecergasan tenaga untuk melakukan pekerjaan seharian. Pemerhatian
masyarakat Melayu atau nelayan yang tajam membolehkan mereka menggunakan sifat serta
kelakuan ikan ini yang memakan anaknya sendiri untuk hidup dan menggunakannya sebagai
litot« atau ibarat untuk menjelaskan kelakuan terkutuk seorang ayahterhadap anaknya sendiri
secara beralas agar lebih sopan dan halus.
Bagi haiwan yang diternak pula, ayam banyak digunakan dalam pengarangan peribahasa
antaranya, bagai ayam berteJur di atas timbunan padi yang mengibaratkan seseorang yang
menjadi senang kerana menumpang kesenanganorang lain. Makanan utama ayam ialah padi.
Padi, yang telah ditaman setelah dituai dilonggokkan sebelum ditumbuk untuk memisahkan
huma dengan beras. Lantas, ayamyang bertelur di ataspadi, selainselamat kerana menghindar
telurnya daripada pecahatau retak kerana kusyenyang diberikan oleh padi dan perlindungan
daripada dilihat dek haiwan yang gemar memakan telur ayam seperti ular dan manusia, padi
juga dapat menjadi makanan kepada anak ayam yang bakal menetas.
Haiwan buas pula, misalnya golongan unggas seperti burung helang yang dikenali dengan
sifatnya yang gemar menyambar mangsanya seperti ayam dan tikus sering digunakan.
Peribahasa sepantun helang dengan ayam, lambat laun disambar juga yang membawa erti jika
berhampiran dengan sesuatu yang berlawanan itu akhirnya terjadi juga sesuatu yang tidak
diingini atau tidak baik. Masyarakat Melayu yang menternak ayam untuk daging, telur ataupun
sebagai ayam sabungan amat berhati-hati setiap kali terlihat helang berlegar-Iegar di angkasa
kerana ia petanda si helang sedang mencari makanan. Melihat helang, orang-orang Melayu
akan mengumpulkan ayam-ayam merekadi dalam reban demi menyelamatkan mereka daripada
disambar.
Reban ayam merupakan tempat yang selamat yang dapat menghindar ayam-ayamitu daripada
disambar kerana kedudukan reban ayam yang biasanya terletak dibawah rumah, lantas
menyukarkan si helang untuk mendapatkan mereka. Sifat ayamyang lemah, terutamanya anak
ayam menjadikan mereka mangsayang mudah bagi helang. Masyarakat Melayu tahu bahawa
seandainya dibiarkan sahaja ayam-ayam itu terus berkeliaran, pasti seeker daripadanya akan
menjadi mangsa. Helang, di dalam peribahasa-peribahasa Melayu sering melambangkan sesuatu
yang gagah dan sukar dikalahkan. Sifat helang yang tidak mudah berputus asa dan terus
mencuba untuk mendapat apa yang dihajatinya diperlihatkan menerusi sifatnya yang akan
terbang di awan dalam satu bulatan di tempat mangsanya dikesan. Perbuatan sebegini
menggambarkan semangat helang yang kuat, sehinggakan apajua cabaransanggup ditempuhi.
Segala sifat ini berjaya ditukil masyarakat Melayu menerusi ketajaman mereka memerhatikan
keadaan sekeliling dan menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam peribahasa Melayu
Selain haiwan, kegunaan tumbuhan atau flora terserlah di daJam peribahasaMelayu. Tumbuhan
sekeliling masyarakat Melayu diketahui kegunaannya, sifatnya dan penghidupannya. Selain
dijadikan makanan, tumbuhan-tumbuhan juga diuji daya ketahanannya untuk dijadikan
peralatan-peralatan seperti membuat rumah, reban, kerusi, alat musik seperti rebana, dikaji
khasiat perubatannya untuk mengubat luka. manawar racun dan menyegarkan tubuh serta
diperhatikan carapenumbuhannya, samaada melilit di pokok, berkeliaran di tanah yang lembab,
bergantungan di dahan atau membesar di bawah tanah, menegak setelah ranum dan
sebagainya. Kegunaan setiap bahagian pokok diketahui masyarakat Melayu, Pengetahuan ini
kemudiannya diterapkan ke dalam pembentukan peribahasa.
Peribahasa seperti durian menunjukkan pangsa yang bermaksud menunjukkan kehebatan diri
merupakan antara contoh tumbuhan yang menjadi sumber peribahasa. Sebiji durian, di
luarannya berwarna hijau, berduri banyak dan mengeluarkan bau yang dianggap kurang
menyenangkan. Namun demikian, warna hijau kulit yang malap dan tidak menarik berganti
dengan warna kuning yang kaVa apabila dikupas. Bau durian yang tidak enak pula diganti
Akti'Yi!-Jurnal AkJdemik JjJjd JV2004 2 J
117' TirlnW t nr 7
dengan rasa isi durian yang lembut, lemak dan manis. Ada yang menganggap rasa dan gambaran
isi durian mampu meluputkan segala ketidaksenangan terhadap bau serta bentuk durian
tersebut. Lantas, masyarakat Melayu menyifatkan searang yang secara luaran seakan
memperlihatkan dirinya seorang yang biasa dan tidak penting berupaya memperlihatkan
kehebatan dirinya seperti sebiji durian.
Keakraban masyarakat Melayu dengan alam haiwani dan alam nabati sama ada secara sedar
atau tidak banyak mempengaruhi pemikiran mereka sehingga tercetusnya pengarangan
peribahasa yang menerapkan unsur-unsur dan sifat-sifat yang dimiliki organisma-arganisma
alamiah ini. Kegunaan bahan-bahan ini bukan sahaja bijak, malah bertepatan dengan fungsi
peribahasa yang bertujuan menyampaikan sesuatu buah fikiran secara berselindung. Hasil
kejituan pengamatan masyarakat Melayu menatijahkan sebuah pemikiran yang arif mengaitkan
manusia dengan keadaan sekitar secara tepat dan munasabah sehingga sebilangan besar
peribahasa yang wujud melibatkan penggunaan alam. Pendek kata, seandainya kewujudan
alam di dalam masyarakat Meiayu dibiarkan taksa tanpa penelitian jitu, mustahillah peribahasa
dicipta.
SAJAK
KITA
di kancah itu
mereka bertempuran
antara pan]i merah dan putih
entah mana dalam genggaman
medan
berdarah ia dengan tikaman lidah
manusia memakan manusia
kata tiada kota
madah tiada makna
perjuangan kau laungkan
racun kau disuapkan
dari tangan tauIan
tangan kau panggil ternan
tanah ini
tiada tempat tangis tawa
tidak tertampung kasih mesra
hanya mereka bermuka dua
kerana yang cinta
pasti ranap akhirnya
begitulah kita...
Siti Raihana Husainni

Mela
kem:

men!
Mas)
berp-
dan
kura
Kem
kewa
dan I
kelas
send;
dalar
sendi
Mere
beru:
gaji y
Mela
untul
korru
kini t
ibu p.
ini k'
akan

iranir
Mela
barry,
"BaG
Perib
peny;
berm
sesua
dipik:
tetap
tanpa
yang
dan s
Sikap
tidak
mere
kepa.
men,
perib
masy,
rnbaran
durian
seakan
hatkan
~ sedar
'angan
anisma
fungsi
" Hasil
[aitkan
besar
Jjudan
rahasa
BUDAYA
SIKAP DAN SIFAT MASYARAKAT MELAYU KONTEMPORARI
Muhammad Luqman Bin Mohd Shapie
Masyarakat Melayu kini mempunyai sikap dan sifat tersendiri; berbeza dcngan masyarakat
Melayu dahulu. Masyarakat Melayu dahulu mempraktikkan budaya (peradaban, ketamadunan,
kemajuan akal fikiran dan akal budi) Melayu. Berbezadengan kebanyakan masyarakat Melayu
kini yang hanya berbangsa Melayu tetapi berbudaya, bersikapdan bersifat kebaratan dan tidak
mengamalkan nilai-nilai murni sebagai seorang Melayu.
Masyarakat Melayu kini sering dikaitkan dengan kegagalan kerana masih ramai yang
berpendidikan rendah. Masih rama; pelajar yang berhenti sekolah seawal sekolah menengah
dan hakikatnya, golongan seperti mereka ini tidak maju dalam kehidupan; cetek ilmu dan
kurang pendidikan sedangkan pendidikan amat penting dalam zaman globalisasi ini.
Kemunduran golongan yang berpendidikan rendah ini mungkin beralasankan masalah
kewangan, masalahkeluarga yang menyebabkantekanan kepada pelajar untuk berhenti belajar
dan masalah pelajar itu sendiri yang tidak mahu belajar kerana sudah puas berada di dalam
kelasbertahun-tahun. Alasan ini semuatidak munasabahkerana masalah ini dieari oleh mereka
sendiri. Masalah kewangan berpunca kerana golongan Melayu itu sendiri yang terlalu memilih
dalam pekerjaan dan hanya memilih pekerjaan yang ada status tinggi sedangkan diri mereka
sendiri tidak berkelayakan tinggi.
Mereka yang mengalami masalah kewangan ini bukan sahaja memilih tetapi tidak mahu
berusaha mempertingkatkan diri mereka agar mendapat lebih banyak pilihan kerja dengan
gaji yang memadai dengan kelayakan mereka. Sikapmalas sering wujud dalam diri masyarakat
Melayu. Sikap negatif seperti inilah yang akan menghambat diri, keluarga dan masyarakat
untuk terus maju seperti bangsa lain. Masalah keluarga pula disebabkan oleh kurangnya
komunikasi sesama suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anak. Ramai remaja Melayu
kin; bernikah pada umur yang masih mentah dan remaja perempuan ini telah menjadi seorang
ibu pada usiayang muda. Sungguh menyedihkan kerana seandainya keluarga muda yang dibina
ini kekal dan diberkati Tuhan, sudah tentu kadar perceraian dan pertengkaran serius tidak
akan terus melonjak naik.
Hakikatnya kes-kes perceraian dan pergaduhan di dalam rumahtangga terus meningkat dan
ironinya kebanyakan kes-kes ini melibatkan masyarakat Melayu. Sampai bilakah masyarakat
Melayu terus terperangkap dalam masalah-masalah seperti ini sedangkan agama Islam sudah
banyak mendidik tentang kepentingan ilmu (ini jelas dengan turunnya ayat pertama iaitu
"Bacalah") dan mengajar umatnya tentang keharmonian di dalam rumahtangga.
Peribahasa bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing, juga merupakan satu
penyakit yang sering melanda masyarakat Melayu. Sikapmementingkan diri sendiri tanpa hidup
bermasyarakat kini dipraktikkan oleh kebanyakan orang Melayu. Mereka yang sudah mencapai
sesuatuyang dihajati dan mengecap kejayaan, terus melupakan tanggungjawab yang perlu
dipikul dalam membantu masyarakat yang memerlukan. Ramai yang berilmu menggunung
tetapi tidak menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat. Mereka harwa ingin hidup senang
tanpa perlu menyebar dan mendidik insan yang kurang ilmu pengetahuannya. Kini ramai Melayu
yang hidup berada terus melupakan mereka yang kelaparan, kekurangan wang untuk belajar
dan sebagainya.
Sikapmerekayang hanyamementingkan diri sendiri ini perlu dibasmi kerana masyarakat Melayu
tidak akan maju malahan terus mundur dari aspekekonomi dan ilmu pengetahuan. Sepatutnya
mereka yang telah dianugerahkan kelebihan yang tidak berkekalan ini terus menyumbang
kepada masyarakat kerana kepakaran mereka dalam sesuatu bidang itu dapat membantu
menaiktarafkan imej, ekonomi dan bangsa Melayu itu sendiri. Apa nilainya peribahasa-
peribahasa yang menggalakkan saling tolong-menolong dan membantu-membantu sesama
masyarakat jika ia tidak dipraktikkan oleh masyarakat Melayu itu sendiri?
Aktivis-JurnalAkademikJilid IV 2004 23
, J
"rna'
tW
Bertanam tebu di bibir, bertanam halla di hati menerangkan bahawa mulut berkata manis
tetapi hati berniat jahat. Golongan Melayu kini ramai yang bersikap sedemikian. Mereka seperti
inilah yang bermuka-muka. Memuji di hadapan seseorang tetapi mengutuk dan memfitnah di
belakang orang itu, Golongan masyarakat Melayu seperti ini adalah punca keretakan
persahabatan. Sikap negatif seperti ini jika tidak dihapuskan akan terus berleluasa. Agama
Islam melarang umatnya memfitnah, mengutuk atau menghina sesama manusia. Seandainya
bangsa Meiayu sendiri bersikap sedemikian terhadap bangsanya sendiri, sudah tentu perbalahan
akan berlaku dan akhirnya hilanglah perpaduan dan keharmonian bermasyarakat yang
disebabkan kepura-puraan dan fitnah yang tersebar luas.
Golongan Melayu/lslam yang berpakaian menutup aurat sahaja tidak bererti sudah menjamin
syurga di akhirat kelak. Seandainya mereka ini hanya memaparkan imej Islam secara zahir
tetapi bersikap zalim sesama umat dan bangsa secarabatinnya, sudah tentu amalan yang baik
itu tergantung di Padang Mahsyar kelak. Bukankah lebih mulia sekiranya mereka ini
menyempurnakan ajaran Islam secara zahir dan batin dan mempererat perpaduan bangsa
Melayu dan mempertahankan nilai-nilai suci agama Islam? Bersikap dalam kepura-puraan tidak
akan menyelesaikan masalah. Berterus terang dan berusaha memperbetulkan keadaan adalah
jawapan kepada segala masalah yang timbul.
Kesimpulannya, masyarakat Melayu mampu maju dalam semua bidang seandainya mereka
rajin berusaha, mempunyai visi, komitmen dan belajar dari kesilapan supaya mencapai kejayaan
dan kebahagiaan di dunia dan juga ketenangan di akhirat kelak. Sikap dan sifat yang bercanggah
dengan ajar an Islam tidak akan membawa kit a ke mana-mana malahan dikutuk dan dibenci
Pencipta Agung kita. Bangkitlah Melayu dan gunakan akal yang telah dikurniakan untuk terus
maju dalam kehidupan dari kedua-dua aspek - duniawi dan ukhrawi.
SAJAK
AKUSfANAKBUMf
Aku si anak bumi
Aku si anak: nusa
Aku berdiri di anlara
Kerak sejarah
Cahaya hari muka
Aku si anak: bumi
Bumi Melayu masa kini
Aku tak mahu sendiri
Aku perlu berdikari
Tidakkah kau mengerti
Aku si anak: bumi
Selagi aku berdiri
Selagi aku sendiri
Sudikah kau menerimaku
Si anak bumi
Mohamed Pitchay Gani Bin MohamedAbdulAziz
24 Akrivls-Jumal Akademik jihdIV 2004
Revolu:
hanya i
rnernpe
jinak m
it like B
Sarnbui
don, Pe
'Laqaar
menjac
Filemte
keserm,
Amerik
berkon
orang E
bangsa
orang I
Keserm
buahla
ia seak,
lagu-Ia
mengu
si dara
yang m
mereke
Tidak II
tidak rr
ini. Pel,
dan M;
dan me
kaca te
dalam
mereks
Menga
Mungk
dengar
menyer
perasa.
penoni
airrnat:
rnelupz
filem t,
Penye,
kemun
manis
.eperti
nah di
'takan
\gama
Jainya
ilahan
yang
Ijamin
zahir
9 baik
ka ini
anqsa
I tidak
«iaiah
iereka
ayaan
199ah
ibenci
: terus
BUDAYA
CINTA BOLLYWOOD
Siti Khairunnisa Binte Ariffin
Revolusi Bollywood telah berleluasa di setiap pelusuk dunia. Suatu industri filem yang dahulu
hanya terkenal di negeri India kini diminati orang ramai yang berbilang bangsa dan berjaya
mempengaruhi industri fi/em yang terbesar di dunia iaitu Hollywood. Hollywood kini berjinak-
jinak mengeluarkan filem-filem yang mempunyai unsur-unsur budaya India seperti filem 'Bend
it like Bechkam', 'Monsoon Wedding', 'EastMeets West', 'Bollywood/Hollywood' dan 'The Guru'.
Sambutan yang diterima amat memuaskan dan pawagam-pawagam di Amerika Syarikat, Lon-
don, Perancis, Indonesia. Malaysia dan juga Singapura memainkan fi/em-filem Bollywood. Filem
'Lagaan' yang dicalonkan dalam anugerah perfileman unggul Hollywood iaitu 'Oscar Award',
rnenjadi suatu kebanggaan industri perfileman Bollywood.
Filemterbaru 'Kal Ho Na Ho' yang bermaksud 'Esok Mungkin Datang Atau Tidak' berjaya menjual
kesemua tiket pada hari pertama pelancarannya dan mengumpul sebanyak dua juta dolar
Amerika selama seminggu di New York. Terdapat beberapa lelaman internet yang bertujuan
berkongsi pendapat dan minat terhadap Bollywood, yang ramai penggunanya terdiri daripada
orang Barat. Revolusi ini tidak kurang hebatnya di Singapura sendiri, terutama sekali di kalangan
bangsa Melayu. Apakah sebenarnya tarikan Bollywood ini sehinggakan ia menjadi kegilaan
orang ramai?
Kesemua fi/em Bol'ywood berunsur 'musical', iaitu mempunyai lebih kurang enam atau tujuh
buah lagu di dalam setiap filem, tidak kira genre cinta, drama atau komedi. Tanpa lagu-Iagu ini
ia seakan-akan tidak sah bagi filern Bollywood. Adegan berjoget juga harus dimuatkan dalam
lagu-Iagu tersebut untuk melengkapkan lagi babak tersebut. Adegan lagu-Iagu ini bertujuan
menguatkan lagi kesansesuatukejadian dan menyentuh perasaanpemina\. Contohnya, apabila
si dara putus cinta dengan si teruna, maka dia akan menyanyikan sebuah lagu dengan lirik
yang menceritakan tentang perasaan hibanya. Biasanya nada lagu itu pasti mendayu-dayu dan
mereka yang mendengarnya turut terasa kesedihan itu.
Tidak lupa juga kepada pelakon-pelakon Bollywood yang kacak dan jelita. Bagi mereka yang
tidak minat terhadap Bollywood pun mengakui akan kekacakan dan kejelitaan pelakon-pelakon
ini. Pelakon-pelakon seperti Shahrukh Khan. Hrithik Roshan, Amir Khan, Kajol, Rani Mukherjee
dan Madhuri Dixit berjaya menambat hati peminat dengan lakonan mereka yang berkesan
dan membuat jantung mereka berdegup tiap kali melihat pujaan mereka di pawagam atau di
kaca televisyen. Tidak hairanlah kalau ada di antara mereka yang terbawa-bawa hingga ke
dalam mimpi. Peminat-peminat Bollywood biasanya menghafal lagu dan gaya tarian idola
mereka dan sanggup meniru apa saja yang dilakukan oleh pujaan mereka.
Mengapakah bangsa Melayu mudah menerima atau terjebak dalam revolusi Bollywood ini?
Mungkin sifat-sifat yang ditonjolkan dalam filem-filem Bollywood ini mempunyai persamaan
dengan sifat-sifat orang Melayu. Orang Melayu memang suka kepada unsur-unsur emosi iaitu
menyentuh perasaan. Kemungkinan orang Melayu memang berjiwa lembut dan suka melayani
perasaan. Filem-filem Bollywood mempunyai jalan cerita yang bermain dengan perasaan
penonton. Ada kala ia membuat penonton bergelak ketawa dan kedenq-kaia menitiskan
airmata. Faktor ini menjadikan filem-filem Bollywood suatu eskapisme bagi penonton untuk
melupakan masalah hidup dan dibuai angan-angan dan perasaan apabila menonton filem-
filem tersebut.
Penyerapan unsur·unsur India dalam dunia perfileman Melayu sejak dari dahulu lagi
kemungkinan menjadi salah satu sebab mudahnya penerapan Bollywood ke dalam bangsa
~
blu"
Akti...is-Jurnal Akademik Jilid rv 10Qo1 25
Melayu kerana filem-filem Melayu dahulu mempunyai unsur-unsur filem India. Sebuah petikan
dari buku 'P. Ramlee- The Bright Star' oleh James Harding menyatakan bahawa Dato' L.Krishnen
ialah di antara seorang yang mula-mula yang mengarah filem-filem Melayu. Antara filem-filem
yang mula-mula diterbitkan ialah 'Panggilan Pulau', 'Takdir Ilahi', 'Antara Senyumdan Tangisan'
telah dibintangi Allahyarham TanSri P.Ramlee, pelakon Melayu yang unggul. Filem-filem yang
diterbitkan mempunyai unsur-unsur dan cita rasa bangsa India, iaitu unsur-unsur drama yang
bermain dengan perasaan dan juga nyanyian dan tarian. Dato' L.Krishnen kemudiannya
mengajar P.Ramlee tentang selok-belok dunia perfileman dan P.Ramlee kemudiannya
menyambung tradisi tersebut. Sehingga hari ini, filem-filem Melayu mempunyai lagu-Iagu yang
dimainkan yang bersesuaian dengan adegan-adegan yang ingin diberi kesan kepada penonton.
Namun demikian, mengapakah masyarakat Melayu keterlaluan dalam meminati filem-filem
Bollywood hingga terbawa-bawa ke dalam kehidupan mereka? Kita dapat melihat di Geylang
Serai, suatu lambang kemelayuan, kini telah "dicemari" budaya Bollywood ini. Terdapat kedai-
kedai yang menjual cakera padat filem-filem Bollywood dan juga pakaian-pakaian India.
Sewaktu bazaar Hari Raya, terdapat beberapa gerai besar yang menjual pakaian-pakaian India
seperti 'Punjab]'. 'Ghagra' dan 'Kurta'. Gerai-gerai membuat lukisan inai menjadi rebutan ramai.
Lagu-Iagu yang bergema bukanlah lagu Hari Raya, tetapi lagu terbaru dan filem-filem
Bollywood.
Bazar Deepavali bukan lagi menjadi tumpuan bangsa India, malahan bangsa Melayu turut
mengunjungi bazar perayaan tersebut. Apakah sebabnya? Tentulah untuk membeli pakaian-
pakaian Bollywood yang murah-murah dan cakera padat filem-filem Bollywood. Konsert-konsert
Bollywood seperti 'Bollywood Extravaganza' turut dihadiri orang Melayu. Mereka sanggup
berbelanja beratus-ratus dolar hanya untuk melihat pelakon pujaan mereka beraksi di depan
mata. Ada juga yang berpeluang menaiki ke atas pentas dan berpelukan bersama idol amereka.
Alangkah gembiranya mereka yang beruntung itu!
Kegilaan Bollywood ini semestinya tidak boleh dibiarkan menjadi sesuatu yang keterlaluan.
Masyarakat Melayutelah menganggap minat kepada Bollywood ini sebahagian daripada hidup
mereka. la tidak menghairankan jika minat kepada BOIlYWood ini dapat menguasai budaya
Melayu. Filem Melayu telah kurang diminati, lagu-Iagu asli Melayu kurang didengari, sewaktu
Hari Raya, pakaian tradisional Melayu diganti dengan 'Punjabi'. Jika dibandingkan konsert
Dato' S.M Salim atau M.Nasir dengan konsert Shahrukh Khan, kemungkinan besar konsert
Shahrukh Khan akan mendapat sarnbutan yang lebih menggalakkan. Tarian Melayu yang lemah
lembut dan mencerminkan sifat orang Melayu digantikan dengan gelek-gelek Bollywood.
Haruskah perkara ini diteruskan?
Orang Melayu tidak sepatutnya begitu ta'sub dengan kegilaan kepada Bollywood ini. Janganlah
keterlaluan mengagungkan budaya orang lain sehinggakan tercicir budaya sendiri. Siapa lagi
yang harus mempertahankan dan memperjuangkan sesuatu budaya itu jikalau bukan pengamal
budaya itu sendiri? Budaya melambangkan Bangsa. Jika kita tidak mengamalkan budaya kita
sendiri, maka hilanglah budaya Melayu di mata dunia. Renungkanlah.
26 Akti....is-jurnal AJademik Jilid IV 2001
Keka)
rnasy,
masih
kosrrx
nilai )
Mela\
Menu
nilai-r
Me/a,
tempi
berm:
Dunia
pelba.
Ingge
lain k
mena
sehari
Orang
p e n u ~
teruta
perbu
yang'
mene
pende
suara
berasa
apa y<
Bangs,
etika J
begini
maki ~
Kadan
seseor
kesala
mend.
keada.
Selain
ketika
rnenyh
berbu.
Masya
periba
mengE
petikan
rishnen
m-filem
mqisan:
m yang
ia yang
liannya
iannya
jU yang
ionton,
n-filem
ieylang
! kedai-
I India.
m India
t ramal.
,-filem
J turut
rkaian-
consert
,nggup
depan
iereka.
laluan.
I hidup
iudaya
waktu
onsert
onsert
lemah
wood.
Janlah
)a lagi
gamal
la klta
'" is¢!
BUDAYA
BUDAYA KOMUNIKASI MELAYU
Hafizah Binte Jumaeh
Kekayaan orang Melayu pasti akan menjelma di minda orang yang mendengarnya setiap kali
masyarakat Melayu disebut-sebut. Kaya bahasa, kaya budaya, Itulah Melayu. Bahasa Melayu
masih lagi digunakan sebaqai bahasa pertuturan walaupun di negara yang menuju ke arah era
kosmopolitan seperti Singapura. Melayu yang kaya dengan budaya dan bahasa yang mempunyai
nilai yang ting9i tidak akan pupus di dunia selagi budaya Melayu dipraktikkan dan bahasa
Melayu sentiasa dijadikan bahasa ketika berbicara.
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, cetakan tahun 1994, etika bermaksud 'prinsip moral atau
nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan'. Orang
Melayu banyak etikanya yang dimulakan oleh nenek moyang kita. Antaranya lalah etika di
tempat kerja, etika ketika makan, etika berkawan, etika ketrampllan diri, etika perbualan dan
bermacam-macam lagi.
Dunia ini tidak akan senyap selagi manusia hidup di dunia. Manusia berbual menggunakan
pelbagai bahasa. Bahasa Melayu, Tamil, Cina dan juga bahasa yang dlgunakan ramai, Bahasa
Inggeris. Namun demikian, Bahasa Melayu sedikit-sebanyak berlainan daripada bahasa-bahasa
lain kerana bahasa Melayu mempunyai etika tersendiri. Cara seseorang itu bercakap
menampilkan ketrampilannya. Justeru, etika perbualaan amat penting dalam kehidupan
seharian.
Orang Melayu ketika berbual penuh dengan adat dan kesopanan. Lembut tutur bieara dan
penuh kesantunan. Biasanya seseorang itu tidak akan meningglkan suaranya ketika berbual
terutama sekali apabila yang muda berbieara dengan yang tua. Meninggikan suara ketika
perbualan dalam etika Melayu berrnakna seseorang ltu bersikap kurang ajar terhadap orang
yang diajak bicara. Seseorang itu haruslah berbual dengan nada yang rendah dan jangan
men eng king atau memekik ketika berbual kerana dianggap tidak hormat kepada
pendengarnya. Seseorang itu haruslah mengawal dirinya daripada mernekik atau meninggikan
suara terutama sekali apabila seseoranq itu berada dalam keadaan yang tidak stabil seperti
berasa marah pada saat itu kerana mereka yang sedang marah lazimnya tidak menghiraukan
apa yang mereka katakan dan bernada tinggi apabila bertutur-bicara.
Bangsa Melayu terkenal dengan bahasanya yang halus dan lemah·lembut. Justeru, dalam
etika perbualan, orang Melayu tidak menggunakan bahasa yang kesat. Perkataan-perkataan
begini bermaksud yang tidak baik dan tidak mendatangkan faedah. Seperti contoh adalah
maki hamun. Orang Melayu juga kebanyakannya tidak lokek dengan perkataan 'minta maaf'.
Kadangkala perkataan yang semudah Ini memainkan peranan yang besar dan penting. Hatl
seseorang itu akan berasa sejuk sedikit apabila orang yang bersalah itu meminta maaf atas
kesalahan yang telah dilakukan. Hanya dengan perkataan 'maaf', hati Melayu boleh cair
mendengarnya. Tidak rugi untuk meminta maaf jika kemaafan itu memperbaiki sesuatu
keadaan.
Selain bersopan santun dan bertutur dengan bahasa yang halus, masyarakat Melayu juga beralas
ketika berbual. Beralas di slni bermaksud berhati-hati apabila bertutur bicara supaya tidak
menyinggung perasaaan orang lain. Masyarakat MeJayu biasanya berfikir seketika sebeJum
berbual dengan seseorang untuk mengelakkan diri darlpada menyakiti hati orang lain.
Masyarakat Melayu zaman dahulu pula mempunyai bahasa beralas seperti pantun dan
peribahasa. Peribahasa digunakan untuk menyindir seseorang itu secara tidak langsung dan
mengelak daripada menyakiti hati orang yang hendak dlsindir Seperti contoh, 'diberi betis,
Aktivls-Jurnal Akademlk JiUd IV 2004 27
rt' .
-pt
hendakkan peha pula'. Peribahasa ini digunakan untuk menyindir seseorang yang inginkan
sesuatu yang berlebihan setelah menerima kehendaknya. Bagi pantun pula, biasanya ia
digunakan apabila rombongan-rombongan Melayu masuk meminang anak dara orang. Bahasa
sebeqini digunakan supaya lebih sopan apabila berbieara dan bahasa begini mempunyai nilai
yang tinggi dan mendalam. Masyarakat Melayu hingga kini masih lagi mempraktikkan erika
perbualan beralas.
Orang-orang Melayu dahulu pantang apabila anak-anak mereka menyampuk ketika orang
dewasa sedang berbual ataupun mereka memasang telinga terhadap apa yang diperbualkan.
Pada zaman dahulu, anak-anak disuruh rnasuk ke dalam bilik setiap kali ada tetamu yang
berkunjung untuk mengelakkan enak-anak daripada mendengar dan menyampuk ketika or-
ang dewasa sedang berbual. Menyampuk dalam perbualan orang tua bermakna kita kurang
didikan dan juga kurang sopan.
Selain itu, satu daripada etika perbualan ialah tidak bereakap ketika mulut kita penuh dengan
makanan. Etika ini masih dipraktikkan hingga kini. Kita tidak dibenarkan bereakap ketika mulut
kita penuh dengan makanan ataupun sedang makan kerana orang lain tidak akan dapat
mendengar apa yang dikatakan dengan jelas. Justeru, sukar untuk pendengar memahami apa
yang dikatakan apabila mulut itu penuh dengan makanan. Bayangkanlah juga, betapa malunya
jika sedang kita berbual dengan mu!ut yang penuh dengan makanan, makanan itu tersembur
keluar. Pasti memalukan!
Bahasa Melayu ialah bahasa yang lembut. Maka seseorang yang bertutur, lazimnya
menggunakan kata ganti diri sepertl 'saya dan awak' ataupun 'I dan you' akan digunakan
daripada 'kau dan aku' yang berbunyi lebih kasar dalam perbualan. Etika perbualan sebegini
digunakan sekarang dan dengan zaman yang moden sebegini, kata ganti diri ' I dan you' leblh
popular di kalangan orang Melayu sekarang. Walauapapun, kata ganti nama yang digunakan
baik 'saya dan awak' atau 'I dan you', adalah bahasa yang lembut yang disamakan dengan
masyarakat Melayu.
Ketika berbual dengan kanak-kanak pula, kita hendaklah menjaga etika perbualan kita kerana
kanak-kanak ini cepat menangkap sesuatuyang baru dldengar atau yang baru sahajadipelajari.
Etika perbualan banyak mengajar klta menjaga hati dan perasaan orang lain. Misalnya, jika
kita ke sebuah majlis dan makanannya tidaklah seberapa lazat, kita tidak boleh memberi komen
yang negatif pada ketika itu. Juga, kita tidak boleh mengumpat tentang seseorang itu baik di
hadapan ataupun di belakangnya.
Selain etika perbualan yang diketengahkan di atas. orang Melayu berbual dengan jujur dan
ikhlas dari hati. Seseorang yang ingin berbual haruslah mempunyai keyakinan diri dan tahu
tentang apa yang akan dikatakan supaya seseorang itu tidak akan gagap ketika berbual di
khalayak ramai. Bereakapdengan jujur dan ikhlas amat penting. Caraini akan membuat orang
ramai lebih mempercayai diri klta. Hidup ini akan menjadi lebih senang apabila seseorang itu
bereakap yang benar. Juga, amat payah untuk orang ramai mempereayai seseorang yang suka
berdusta kerana kita tidak tahu bila seseorang itu bercakap yang benar dan bila dia berbohong
atau mengatakan sesuatu yang tidak ikhlas. Ingatlah akan etika perbualan supaya kita
meninggalkan kesan yang posit it pada pertemuan pertama.
28 IV2004
Sains (
Perker
manus
teknol
menja
mener
dan te
umma
ahli-at
Sains t
dan sa
tentan
boleh·
boleh
merup
tindak
telah (
Teknol
tujuan
Terdap
Sains E
ini. Sail
faham
bahaw
Perind
banda'
sebago
bergar
masyar
dalam
Sebali]
bahan
sains n
hanya
ini.
Keperc
kejadu
asas m
moder
kehenc
segala
yang c
perger

persoa
Aliran
melak,
sistem
unkan
'ya ia
ahasa
Ii nilai
etika
orang
alkan.
yang
'a or-
urang
!ngan
11ulut
:Japat
1i apa
lunya
mbur
rnnya
iakan
legini
lebih
iakan
'ngan
erena
lajari.
I, jlka
omen
aik di
r dan
tahu
ral di
}rang
.g itu
suka
hong
kita
1
AGAMA
SAINS DAN AGAMA
Siti Raihana Husainni
Sains dan teknologi merupakan teras kemajuan fizikal ummah di serata dunia pad a hari ini.
Perkembangannya yang pesat serta penemuan-penemuan baru telah memudahkan kehidupan
manusia sejagat. Ada yang menganggap zaman ini sebagai mereu kegemilangan sains dan
teknologi yang dlpelopori Barat. Perkara yang dahulunya merupakan khayalan sains kinl telah
menjadi kenyataan. Bidang sains dan teknologi masing-masing seakan ber/umba untuk
menerajui peradaban masa depan. Justeru dalam hal ini sumbangan Islamdalam bidang sains
dan teknologi seolah-olah dilupakan sedangkan Islam pernah menerajui persada peradaban
ummah pada suatu ketika dahulu dengan mengungguli tamadun dunia dengan sumbangan
ahli-ahli sains Islam ketika itu.
Sains boleh dibahagikan kepada tiga cabang yakni sains tulen atau sains tabii, sains gunaan
dan sains sosial, Sains tabli merupakan penyelidlkan asas untuk memperbaharui pengetahuan
tentang manusia dan alam semesta ini tanpa mengambil kira sama ada pengetahuan tersebut
boleh digunakan atau tidak. Sains gunaan pula melibatkan penyelidikan perkara-perkara yang
boleh digunakan di dalam kehidupan seperti perubatan dan pertanian. Sains sosial pula
merupakan pengkajian kelakuan manusia seeara individu atau masyarakat serta reaksi dan
tlndak balasnya terhadap alam sekitar sepertl bidang sosiologi, antropoloqi dan lain-lain yang
telah diterima urnumsebagai eabang sains moden.
Teknologi pula bermaksud penggunaan bersistemkan pengetahuan-pengetahuan sains untuk
tujuan-tujuan amali dan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan manusia.
Terdapat pertembungan besar yang berlaku antara pemahaman Sains Islamdengan pendekatan
Sains Barat Moden yang melibatkan prinsip dan dasar dalam proses penerokaan di alam sains
ini. Sains Moden yang mempunyai latarbelakang yang tersendiri telah mewujudkan suatu bentuk
fahaman yang telah berakar umbi kepada masyarakat hari ini. Sejarah silam meneatatkan
bahawa sains Barat moden merupakan salns yang dibangunkan setelah tereetusnya Revolusi
Perindustrlan pada akhir abad ke IBM yang telah mengubah masyarakat tani kepada masyarakat
bandar. Revolusi Peraneisyang tercetus pada akhir abad ke IBM pula telah menjadikan teknologi
sebagai salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia. Sains dan teknologi seterumya
berganding bahu melahirkan eiptaan-eiptaan yang boleh digunakan untuk pembangunan
masyarakat. Selepas Revolusi Peraneis, agama Kristian tidak lagi memainkan peranan utama
dalam kehidupan masyarakat Eropah kerana tewas dalam pertarungan dengan sains.
Sebaliknya telah muneul suatu gambaran alam dan rnasa depan yang baharu terhadap tamadun
baharu Eropah apabila sains dan teknologi telah dijadikan teras peradaban Barat, Kesannya,
sains mewujudkan fahaman materialisma yang rnerujuk kepada falsafah yang mempereayal
hanya benda yang konkrit menyebabkan adanya dan terjadinya segala sesuatu dalam dunia
ini,
Kepereayaan rm membolehkan manusia menjawab soalan-soalan dasar berkenaan asal-usul
kejadian manusia dan alam semesta, tujuan dan matlamat hidup manusia, keperluan-keperluan
asasmanusia dan jalan untuk manusia mencapai cita-cita tersebut. Peranan sains dan teknologi
moden dalam konteks ini amat jelas sekali, iaitu sebagai alat untuk menjawab kehendak-
kehendak metafizik materialisme tersebut. Seeara umum fahaman materialisme menganggap
segala yang wujud itu adalah jirim (bahan) sahaja dan segala sesuatu yang berbentuk roh,
yang dipereayai agama, tidak wujud, malahan mereka boleh dikaji dari sudut pergerakan-
pergerakan atom atau elektron, seperti fikiran manusia. Hasilnya, kebanyakan para sains
berpegang kepada teori-teori materialisme, dan mereka tidak memperdulikan persoalan-
persoalan agama yang mereka selalu menganggap bahawa agama itu didirikan di atas lagenda.
Aliran yang dianuti salns Barat moden ini menjadikan manusia sebagai penentu yang berkuasa
melakar slstem penilaian dan kebenaran tersendiri. Mereka tidak menerima sistem lain seperti
sistem agama. Hal ini meletakkan taraf sains Barat moden ke tahap yang tertinggi. Sains Barat
Aktivis-jlJrn;t1 Ako!.demik jllidIV 200'1 29
tr
moden akhirnya menjana kebebasan berfikir dengan sebebas-bebasnya oleh manusia yang
mempunyai kekuatan mutlak tamadun ini yang terletak kepada kekuatan mereka menggunakan
akal. Akibatnya dimensi dan sistem nilai mereka hanya berasaskan prinsip keinsanan walaupun
fnereka pereaya kepada kewujudan tuhan. Akibatnya, sistem nilai dan kepercayaan tentang
kewujudan tuhan terletak kepada beqaimana loglk akal menanggapmya.
Isains Barat moden meletakkan garis pemisah yang jelas antara peranan sains dengan peranan
'aqarna untuk mengatasi konflik yang wujud antara sistem berfikir yang bersifat logik semata-
I
mat a
dengan sistem nilai yang berdasarkan konsep wahyu. Agama hanya berbentuk upacara,
Imanakala sains mempunyai peranan yang tersendiri yang tidak boleh disepadukan dengan
'sistem nilai. Catatan sejarah lampau menunjukkan betapa pada suatu ketika pada zaman
'kegemilangan tamadun Islam, masyarakat Islam telah membina satu tradisi salns yang telah
'menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kelahiran dan pertumbuhan sains moden di
Eropah. Sains Islam telah menempah kejayaan gemilang dalam semua bidang sains, dari ilmu
bintang, sains hayat hinggalah kepada ilmu seni bina pada zaman perkembangan Islam antara
abad ke 7M hingga ke 16M. suatu kenyataan yang diakui Barat sendiri ialah peranan yang
dimainkan oleh Islam dalam meperkenalkan sainsnya ke Eropah melalui universiti-universiti di
Andalus pada abad ke 13 M.
Sains dan teknologi dalam Islam hanya merupakan cabang ilmu yang melengkapkan tamadun
islam. la bukan merupakan iimu asasatau dasar dalam Islamtetapi sekadarsebahagian daripada
ajaran Islam secara keseluruhannya. Justeru sains dan teknologi lsiami adalah pengetahuan
dan perkembangan sains dan teknologi yang berteraskan kepada pendekatan dan prinsip is-
lam. Oleh itu Islam tidak memandang sains dan teknologi sebagai satu-satunya yang utama
yang dapat mengembalikan zaman kegemilangan tersebut. Kejatuhan Islam bukan kerana Is-
lam tidak mampu menyesuaikan ajarannya dengan perkembangan semasa tetapi kejatuhan
Islam itu adalah atas sifat pengikut-pengikutnya sendiri yang telah lalai terhadap tugas dan
fungsi sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan alam ini mengikut ketentuanNya.
Tamadun Islam seperti pada zaman kegemilanganya akan hanya wujud jika masyarakat Islam
kemball kepada ajaran Allah dan RasulNya melalui Quran dan Sunnah. Umat Islam mesti kembali
kepada pengabdian kepada Allah keseluruhannya, dengan keyakinan yang benar-benar mantap.
Tamadun-tamadun yang lain juga akan menemui kehancuran sekiranya membelakangkan Al-
lah. Sains Islam mempunyai hubungan yang rapat dengan konsep dasar Islam. Segala aspek
kehidupan berpunca daripada asas yang satu iaitu kalimah Tauhid yang membawa dua
pengertian utama. Pertamanya yang bersangkutan dengan alam semesta. Setiap sesuatu yang
wujud di dunia ini termasuk manusia, haiwan, tumbuhan dan planet adalah ciptaan Allah.
Pengertian kedua dari kallmah Tauhid ini ialah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt
adalah dengan perancangan tertentu yang hanya diketahuiNya. Oleh itu kejadian malam dan
siang, tumbuhan dan haiwan, semuanya patuh kepada ketentuan Allah.
Perancangan Allah swt. meliputi segala yang ada di dalam alam semesta ini. Begitu juga
Allah tidak menciptakan manusia kemudian dibiarkan begitu sahaja tanpa pedoman. Malah
manusia telah disediakan dengan peraturan-peraturan untuk hid up, secara individu dan
bermasyarakat Manusia adalah makhluk Allah yang paling istimewa kerana dianugerahi akal
fikiran yang membezakannya daripada makhluk lain sehingga mampu memahami sesuatu yang
di luar jangkaan pancaindera. Kuasa istimewa yang ada pada manusia ini dapat memahami
kewujudan alam ghaib dan sebagainya. Dengan tersedianya kuasa berfikir di dalam otak
manusia, Allah swt. telah memberi kebebasan kepada manusia untuk melakukan apa sahaja
sama ada untuk hidup dengan patuh mengikut keseluruhan ketentuan Allah berpandukan
kepada al-Quran atau engkar kepada peraturan dan ketetapan Allah kerana akal fikirannya
telah terpesong daripada fitrah yang Allah tetapkan kepadanya sehingga musnahnya alam ini
adalah hasil dari tangan-tangan manusia yang enggan patuh kepada perintah dan larangan
Allah.
30 Akti... is-Jurnal Akademilt. Jifid IV 2004
h.....
Sains
sains (
sains
rnerar
sebag
tafsir .
undar
sains I
perbe:
sains I
telah
Islam
tidak .
tandu
siapa ~
yang r
terjaw
Sebalil
di anti
fikiran
ditaml
lam ya
Quran
firman
sari pal
ahli s
rnernb.
secara
dalam
wujud
5emer
Darwir
berasa
pula b,
sederh
sekalip
manus
manus
telah c
kelem'
yang tl
mencij
AI-Qur
750 ruj
kepad,
kekuas
renung
dan be
rnenyai
am ser
ia yang
unakan
daupun
entang
eranan
ernata-
pacara,
Jengan
zaman
9 telah
aden di
"i ilmu
antara
n yang
~ r s i t j di
madun
rripada
tahuan
nsip Is-
utama
'ana Is-
atuhan
las dan
It Islam
embali
iantap.
<anAI-
aspek
fa dua
u yang
Allah.
sh swt.
imdan
u juga
Malah
lu dan
hi akal
uyang
iaharni
n otak
sahaja
dukan
'annya
lam ini
angan
Sains Islam tidak terhad kepada sains mengenai dunia jasmani sahaja malah termasuk juga
sainsal-Quran dan al-Hadith. Lebih tepat lagi , Ibnu Khaldun telah menamakan cabang utama
sains yang dipelajari dalam dunia Islam. Pertamanya sains intelek atau falsafah yang
merangkumi aspek-aspek perubatan, pertanian, kimia, geometri, aritmetik, astronomi dan
sebagainya. Keduanya ialah sains tranmisi yang merangkumi pelajaran mengenai al Quran,
tafsir dan bacaannya, al-Hadith, percakapan dan perbuatan Rasulullah saw. Sains dan falsafah
undang-undang manusia atau ilmu hukum (syariah), tasawuf, usuluddin dan bahasa. Lantas,
sains Islam tidak memisahkan ilmu wahyu dari dari i1mu intelek. Ini merupakan ciri utama
perbezaannya dengan sainsBarat moden, yang menekankan bahawa ilmu yang diterima sebagai
sains hanyalah ilmu yang datangnya daripada pemikiran manusia sahaja. IImu wahyu yang
telah dijadikan rujukan dalam segala aspek kehidupan Muslim, telah meletakkan ahli sains
Islam ke taraf yang sewajarnya dengan sifat manusia itu sendiri. Dengan itu alam semesta
tidak dipandang sebagai sesuatu yang bebas daripada penciptaNya, malahan segala tindak-
tanduknya adalah atas ketentuanNya. Ahli sains Islam tidak lagi menanyakan soalan seperti
siapa kita? Dari mana kita datang? Ke mana kita akan pergi? Apakah aiam semesta ini? Siapakah
yang menciptakan dan siapa yang mengawalnya? Dan pelbagai persoalan lagi yang semuanya
terjawab melalui wahyu yang datangnya dari Allah.
Sebaliknya bagi ahli sains Barat moden berfahaman materialisme, soatan-soalan ini merupakan
di antara soalan-soalan yang masih belum dijawab dan akan terus mengganggu ketenteraman
fikiran mereka. SainsBarat Moden yang berteraskan kepada kemampuan fikiran manusia dan
ditambah dengan fahaman materialisme telah mewujudkan pertembungan dengan sains is-
lam yang bertunjangkan wahyu Allah. Seperti contoh, dalam asal-usui kejadian manusia. AI-
Quran menegaskan bahawa manusia berasal dari Adam, dan Adam pula dari tanah, seperti
firman Allah (maksudnya) "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu
saripati (berasal) dari tanah." (al-Mu'minun:12) Bagi mendalami hakikat kejadian manusia ini,
ahli sains Muslim menyelidik unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia serta
membandingkannya dengan unsur-unsur yang ada dalam tanah, Mengikut penyelidikan terakhir
secara analisis kimia, terdapat 105 jenis unsur dalam tanah dan kesemuanya didapati berada
dalam diri manusia, walaupun berbeza dari segi kadarnya. Juga terdapat beberapa unsur yang
wujud dengan kuantiti yang kecil dan tidak mudah dikesan.
Sementara itu asal usul manusia menurut pandangan sains Barat yang dipelopori oleh Charles
Darwin, seorang ahli biologi yang mengemukakan Teori Evolusi berpendapat bahawa manusia
berasal dari binatang, khususnyadari binatang yang berupa manusiamawas. Manakala binatang
pula berasal dari ameba, sejenis haiwan yang mempunyai satu sel, iaitu organisma yang paling
sederhana. Dengan mengaitkan manusia dengan binatang pula, tidak kira bagaimana kompleks
sekalipun, berasal dari organisma termudah maka wujudlah pertalian yang berterusan di antara
manusia dan benda-benda lain yang hidup. Teori Evolusi ini tidak diterima dalam Islam kerana
manusia telah dijadikan oleh Allah swt dalam keadaan yang sempurna dan lengkap. Manusia
telah dibekalkan oleh Allah dengan paras rupa, fitrah, fikiran, serta sifat-sifat kebaikan dan
kelemahan. Ini telah mencukupi untuk manusia hidup di dunia bagi melaksanakan amanah
yang telah ditentukan oleh Allah. Firman Allah swt. (maksudnya): "Sesungguhnya Kami telah
mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (At-Tin:4)
AI-Quran merupakan wahyu rujukan utama umat Islam. Di dalamnya terdapat lebih kurang
750 rujukan berkaitan dengan ilmu (Sulaiman Nordin, 1984: 2). Sifat al-Quran yang diturunkan
kepada ummat manusia yang menerangkan ilmu pengetahuan sebenarnya sebagai tanda
kekuasaan dan keagungan Allah. Banyak ayat al-Quran menerangkan secara mudah mengenai
renungan dan amatan umum ini. Namun demikian, iajuga mempunyai data yang lebih terperinci
dan berkait rapat dengan fakta-fakta yang yang ditemui sains moden. Umpamanya al-Quran
menyatakan tentang langit, bulan, bintang, matahari serta fenomena astronomi yang lain secara
am sahaja. la memberi peringatan dan renungan kepada manusia dan rnenyuruh manusia
Aktivis-Jurn;,.1 Akademik Jilid IV 2004 3 I
,BiLk! •• l ,.xL ;q;.,
menggunakan akal fikiran untuk meneroka pengertian sebenar tentang kewujudan langit,
bumi serta apa-apa sahaja yang terkandung di antara keduanya.
AI-Quran akan sentiasa mencabar seluruh umat manusia pada setiap zaman dengan pelbagai
rahsia ilmu pengetahuan yang ada pada zaman itu untuk menunjukkan kepada manusia tanda-
tanda dan hujah-hujah i1miah kekuasaan Allah. Hari ini manusia mengagungkan penggunaan
sains dan teknologi sebagai satu bidang ilmu yang boleh menyelesaikan pelbagai rnasalah
keperluan harian manusia. Pada masa yang sama ia mempamerkan pengajian sains adalah
selari dengan kenyataan al-Ouran dan al-Sunnah. Allah telah menerangkan kebenaran al-Quran
melalui firmanNya (maksud); "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda
(kekuasaan) Kami di segenap bidang (penjuru) dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah
bagi mereka bahawa al-Quran itu adalah suatu kebenaran (al-Haq)" (Fussilat: 53)
SAJAK
BUKANSALAHAKU
Tidak!
Jangan salahkan aku
lni semua bukan pintaku
Ya benar
lni bukan salah aku
Ibu
Sejak engkau pergi
Aku dipulaukan
Tiada yang hiraukanku
Aku diibaratkan
Seorang anak buangan I
Adakah ini salah aku?
Sedangkan raut wajahmu
Tidak pernah kutatap
Kerana kau pergi
Setelah kelahiranku
Ya. kau yang bersalah!
Terhadap dirimu
Dan diriku
Kerana engkau aku dicemuh
Dikata sebagai penyebab pemergianmu
Aku dihina
Kerana dilahirkan
Tidak cukup sifat
Ya benar
Jika kau dengar nasi hat doktor
Pastinya aku tiada di sini
Dan kau
Akan terus hidup
Ya benar
lni semua bukan salahku
Ini salah kaul
Kadangkala kurasa
Hidup ini tiada maknanya...
Seri Rahayu Binte Othman
32 Aktivis-Jumal Ak.lidemik Jilid IV 20CH
..
Pada N,
penulis,
Di dalar
membe
dipelop
politik t
cendeki
buah fil
oleh Da
Menuru
di atas s
beliau j'
Darwin,
di Perar
bukti-bi
yang m
fittest"
dasar la
laut. Pu
Menuru
laitu me
mereka
antara I
evolusi
The De'
same 9'
camper
nerves,
follows
dengan
sokonq,
Hampir
di Edinl
biak se
melalui
sel-sel y
seekor I
kambin
bahawe
itu me,
perubai
langit,
elbagai
I tanda-
gunaan
nasalah
adalah
I-Quran
r-tanda
jelaslah
AGAMA
HOMO SAPIENS BUKAN AL-QAYYUM
Mohamad Arizal Bin Ahmad
MReligion is the belief in an ever living God, that is, in a Divine Mind and
will ruling the Universe and holding moral relations with mankind. M
- JamesMartineau
Pada November 1859, sebuah buku berjudul " Origin of Species ", yang ditulis oleh seorang
penulis, pengembara dan pengkaji hayat German, CharlesDarwin, telah menggegarkan dunia.
Di dalam bukunya itu Darwin telah mengemukakan teori evolusi ( theory of evolution) yang
memberi pengertian baru bagi sejarah kehidupan manusia sejagat. Hingga kini teori yang
dipelopori Darwin itu masihhebat dibahaskan oleh ahli-ahli perubatan, sains, psikologi, sosiologi,
politik dan masyarakat secara umum. Teorinya itu mencetuskan idea-idea baru di kalangan
cendekiawan dan perbalahan di antara ketua-ketua agama sejagat. Masing-masing memberikan
buah fikiran mereka dengan dalil-dalil yang kukuh namun ombak kontroversi yang dibawa
oleh Darwin itu masih belum dapat diredakan.
Menurut Darwin, manusia, segalaflora dan fauna, bumi dan seluruh alam mengalami perubahan
di atas satu dasar, iaitu melalui satu proses yang semulajadi (natural selection), namun menurut
beliau juga dunia bermula dari satu letupan atom yang besar sekali ( TheBig Bang). Sebelum
Darwin, telah dihasilkan usaha-usaha yang serupa oleh Lamarck dan Geoffrey de Saint-Hilare
di Perancis. Namun demikian, teori-teori yang dikemukakan oleh mereka tidak mempunyai
bukti-bukti yang kukuh dan ilmu sainstidak dapat menerima teori-teori tanpa dalil dan bukti
yang maujud. Menurut Darwin, evolusi alam semulajadi mengikut konsep " survival of the
fittest ", iaitu konsep penakatan, satu contoh yang dikemukakannya adalah batu karang di
dasar laut yang dianggap sebagai proses daripada pecahan pulau-pulau yang terdapat di dasar
laut. Pulau-pulau yang tidak dapat bertahan terpecah lalu terciptalah batu-batu karang.
Menurut teori beliau juga, perubahan alam juga mengikut konsep penyesuaian (adaptation),
iaitu manusia dan segalakehidupan di dunia ini berubah untuk menyesuaikan sifat dan bentuk
mereka dengan alam semulajadi. Selain itu Darwin juga telah menimbulkan persengketaan
antara para saintis dan ahli agama dengan keterangannya bahawa manusia merupakan satu
evolusi dari spesies monyet. Di dalam keterangan yang terdapat di dalam buku kedua beliau "
The Descent of Man ", Darwin menjelaskan " It is notorious that man is constructed on the
same general type or model with the other mammals. All the bones in his skeleton can be
compared with the corresponding bones in a monkey, bat or seal. So it is with his muscles,
nerves, blood-vessels, and internal viscera. The brain, the most important of all the organs,
follows the same law." Dengan keterangan ini Darwin menyimpulkan asal usul manusia dan
dengan berkelengkapan kajian-kajian yang teliti dan jitu, teori evolusinya telah mendapat
sokongan kuat terutama daripada kalangan pengkaji sainsdan pengkaji hayat,
Hampir 40 dekad selepas itu, pada 24 Februari 1997, sekumpulan pakar sainsdi Institut Roslin
di Edinburgh, Scotland, membuat satu pengumuman bahawa mereka telah berjaya meniru
biak seekor mamalia buat julung-julung kalinya. Dolly, seeker kambing yang telah ditiru biak
melalui proses "somatic cell nuclear transfer" dicipta oleh pakar saintis dengan menggunakan
sel-sel yang tertentu daripada seekor kambing jantan dan menggabungkannya dengan telur
seekor kambing betina. Embrio yang tercipta itu kemudian dimasukkan ke dalam rahim seekor
kambing betina. Pada masayang sama, suratkhabar Star Tribune edisi 8 Ogos 1997, melaporkan
bahawa seekor kerbau juga telah ditiru biak di Wisconsin. Kejayaan dua kumpulan pakar sains
itu membuka beberapa kemungkinan dan mempunyai implikasi yang tinggi dari aspek
perubatan dan penternakan malah tidak hairan apabila sebuah artikel Associated Press, pada
Aktivis-Jurnal AkaderrukJilJd IV 2004 33
tit :u J "'" ',_, a.wett $ $l"
t10nn
Julai 1997 mengumumkan bahawa dua orang pakar sains lulusan Harvard telah mendakwa
bahawa mereka telah berjaya mencipta organ-organ manusia melalui proses yang sama.
Perkembangan-perkembangan yang dibawa oleh dunia sains ini seolah-olah menolak segala
dasar-dasar agama, tidak kira agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha ataupun Yahudi. Teori
evolusi dan prosestiru biak yang diperkenalkan oleh pakar-pakar kaji hayat dan sainsditentang
habis-habisan oleh ahli-ahli dan penganut-penganut agama sejagat. Steve Berg, di dalam akhbar
Star Tribune edisi 26 April, 1997 berkata " Since the introduction of Dolly, the cloned sheep, the
world has not quite been the same. Some scholars see her as the most profound challenge to
Christianity since Ga/i/eo's observation that earth was not the centre of universe. Dolly has
engaged ethicists and theologians from all traditions." Dari kenyataan Berg ini, dapat
disimpulkan bahawa proses tiru biak bukan hanya melanggar dalil-dalil agama tetapi juga
etika kemanusiaan.
Teori evolusi yang dibawa oleh Darwin pula melanggar segalaajaran agama sejagat, menafikan
kewujudan tuhan sebagai kuasa mutlak. Teori evolusi Darwin juga menolak kepercayaan
manusia sejagat terutama penganut-penganut Islam, Kristian dan Yahudi mengenai asal usul
manusia yang bermula dengan tersingkirnya Adam dan Hawa dari syurga. Teori Darwin itu
juga secara tidak langsung memperkecilkan kitab-kitab agama yang menjadi buku panduan
bagi penganut-penganut agama sejagat semenjak berabad lamanya seperti kitab Bhagavad
Ghita (Agama Hindu) dan kitab Torah (Agama Yahudi). Secara keseluruhan, dengan tidak
memihak kepada sebarang agama atau kepercayaan, kedua-dua perkembangan sains ini boleh
disifatkan sebagai radikal kerana tidak menilai natijahnya terhadap agama, moral dan etika
sejagat.
Melihat dari perspektif Islam, teori evolusi Darwin itu sama sekali tidak menepati inti kitab
suci AI-Quran. Merujuk kepada kitab suci Allah s.w.t ini dengan firmanNya di dalam Surah al-
Mu'minin (23: 12-14), " Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari sesuatu
saripati ( berasal ) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (tersimpan) dalam
tempat kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal
darah itu Kami jadikan segumpal daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk)
lain." Sebagai seorang Islam maka tidaklah dapat kita menerima keterangan Darwin bahawa
semua kejadian merupakan satu proses semulajadi dan sebagai hambaNYA tidaklah dapat kita
meniru biak manusia atau sebarang binatang dan tumbuhan dan kerana hanya Dia Yang Maha
Berkuasa. Sebagai seorang Islamjuga, Islam memang menggalakkan umatnya berfikir, menimba
ilmu dan mengkaji segala ciptaanNya tetapi mengikuti dalil-dalil AI-Quran.
Jika direnung sejarah, pada Zaman Keemasan 'slam, yang bermula pada zaman kerajaan
Abbasiyyah, telah masuknya ilmu-ilmu akal dan berkembangnya falsafah, terbina pusat-pusat
pendidikan formal dan bermulanya pengkajian dan penyelidikan ilmu-ilmu baru di negara-
negara Islam. Menurut keterangan seorang sejarawan dan saintis Barat, SirWilliam Cecil Doupler,
"Selepas dua abad kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. terdapat kegiatan teologi yang kuat
dalam Islam." Menurut beliau juga perkembangan sains berpindah dari Eropah ke Timur Barat
dan"Ahli Kimia Iskandariyyah abad pertama boleh dianggap sebagai yang pertama menyedari
dan berusaha menyelesaikan persoalan kimia." Satu sebab kejayaan saintis-saintis Islam ini
adalah AI-Quran menekankan al-tafakkur, iaitu berfikir dan memerhati, dan al-tashkir, iaitu
mengkaji dan memahami perjalanan alam. Kepiawaian dan keintelektualan saintis-saintis Is-
lam yang pertama ini dapat dibuktikan melalui penulisan Ibnu Sina yang dijadikan buku teks
pengajian perubatan di Eropah dan dianggap masih relevan hingga kini. Apakah perbezaan
antara 'saintis-saintis Islam yang unggul itu dengan saintis-saintis Barat yang sekarang ?
34 Akuvis-Jul"NIl Abdemlk Jilid IV 20004
tnmw
Acual
rnenc
manu
senjat
semul
yang·
Kuran
) dan
rnasya
sains
perke
kepiru
sains I
Di dal
teori [
Beliau
kedua
imej n
dalam
pernb
darips
Morri:
learn .
sini ad
keran:
yang'
Jika ki
memb
akaI fi
"Mam
melali
khalif
dijalar
akal fi
kekac,
pedon
ungka
tetapi
denga
BibliCl
Benjan
Eva/uti
Desma
Desma
Gary E.
Norhal
mdakwa
rna.
k segala
di. Teori
itentang
nakhbar
-eep, the
lenge to
lolly has
i, dapat
api juga
enafikan
"cayaan
asal usul
rwin itu
ianduan
,agavad
In tidak
ni boleh
an etika
,ti kitab
.urah al-
sesuatu
,) dalam
,gumpal
'bentuk)
bahawa
ipat kita
'g Maha
ienirnba
.erajaan
at-pusat
negara-
)oupler,
ng kuat
ur Barat
-nyedari
slam ini
cir, iaitu
sintis ls-
iku teks
rbezaan
?
Acuan i1mu Barat yang memutuskan hubungan akaI dengan iman dan wahyu ini terbukti
mencetuskan kepincangan yang berbagai-bagai hampir dalam setiap bidang kehidupan
manusia. Pertama, penciptaan senjata yang boleh membunuh jutaan manusia (seperti senjata-
senjata nuklear). Kedua, pemusnahanalamsemulajadi menyebabkan kekacauan di dalam sistem
semulajadi itu (fenomena el-nino dan el-nina). Ketiga, dengan wujudnya penyakit-penyakit
yang tidak dapat diatasi mana-mana pihak dan mengorbankan jutaan nyawa seperti Sindrom
Kurang Daya Tahan Melawan Penyakit ( AIDS ), Sindrom Sesak Nafas Secara Mendadak ( SARS
) dan Demam Burung (Bird Flu) dan terakhir dengan mewujudkan pelbagai anasir di dalam
masyarakat sejagat seperti rasuah, jenayah kolar putih dan keruntuhan akhlak. Pakar-pakar
sains yang menyokong teori Darwin, menyokong proses tiru biak dan perkembangan-
perkembangan sains yang lain kebuntuan, mengapa mereka tidak dapat mengatasi segala
kepincangan yang berlaku atau mereka tidak peduli akan kepincangan yang dibawa oleh dunia
sains mereka?
Di dalam buku Desmond Morris yang pertama, The Naked Ape, beliau seperti merealisasikan
teori Darwin dengan memperlihatkan kehidupan manusia yang berketurunan spesies monyet.
Beliau mengemukakan tabiat-tabiat dan cara hidup manusia yang normal. Di dalam buku
keduanya, yang mempunyai kesinambungan dengan buku pertamanya, beliau meneruskan
imej manusia sebagai keturunan monyet dan mengemukakan segala kejelikan yang terjadi di
dalam kehidupan manusia yang hidup di sekitaran yang serba moden dan tertekan, seperti
pembunuhan, tabiat seks yang diluar kebiasaan dan tekanan psikologi. Idea-idea yang lahir
daripada penulisan Morris itu bukan rekaan tetapi satu realiti kehidupan yang nyata. Menurut
Morris" If man is to survive, and turn his environment into a magnificent game park, he must
learn the new, and sometimes difficult rule of the human zoo." Satu perkara yang menarik di
sini adalah gambaran yang Morris berikan, iaitu segalakejelikan manusia, lahir atas satu sebab,
kerana tiada mengikut sebarang dalil agama, misalnya AIDS wujud kerana tabiat seks manusia
yang unorthodox, luar dari kelaziman dan sekarang mereka dilemparkan satu balak dari Tuhan.
Jika kita mengkaji buku yang kedua Morris, ia bukan sahaja merealisasikan teori Darwin malah
memberikan gambaran manusia-manusia yang boleh diibaratkan sebagai monyet kerana tiada
akal fikiran.
"Manusia tidak akan mampu menguasai segalanya", bukan satu kenyataan yang kosong tetapi
melalui bukti-bukti yang cukup banyak yang telah diperbincangkan. Manusia, sebagai seorang
khalifah Allah S.W.t. boleh melibatkan diri dalam kajian-kajian sainstetapi kajian-kajian yang
dijalankannya haruslah dirujuk kepada firman-firman Allah S.W.t. dan dengan menggunakan
akal fikirannya yang dikurniakan Tuhan sambil tidak melupakan isu-isuetika dan moral. Segala
kekacauan, kejelikan dan kemudaratan yang menimpa manusia sejagat kini haruslah dijadikan
pedoman, satu peringatan bahawa tiada yang lebih berkuasa kecualiNya. Jika direnung
ungkapan James Martineau di bahagian awal esei ini, Tuhan bukan sahaja Maha Mengetahui
tetapi Tuhan juga raja seluruh alam dan ikatan antara Tuhan dan manusia tidak akan putus
dengan pengajaran demi pengajaran.
Bibliografi
Benjamin Farrington, 1982. What Darwin Really Said: An Introduction to His Life and the Theory of
Evolution. New York: ShockenBooks
Desmond Morris, 1977. The Naked Ape. Great Britain: Grafton
Desmond Morris, 1979. The Human Zoo. Great Britain: Grahon
Gary E. McCuen, 7998. Cloning Science and Society. USA: Gary E. McCuen Publications, Inc
Norhafizah Orner, 1996. Pendidikan Islamdan I/mu Sains. Selangor : Sir; Tasawwur Islam
Aktivis-Jurnal Akademik Jilid IV 200-4 35
, z ::,r
AGAMA
ETIKA DARIPADA SUDUT SEKULAR DAN AGAMA
Nurhayati binte Nasir
Pengetahuan mengenai etika adalah penting dalam kehidupan kita walaupun ramai di antara
kita yang tidak menyedarinya. Sebenarnya, persoalan mengenai etlka, nilai-nilai baik dan budi
bahasa ini sudah lama dibincangkan seawal tamadun manusia lagi. Namun begitu, tingkah
laku moral atau etika pada zaman moden agak berbeza dengan yang diamalkan oleh manusia
pada zaman dahulu. Contohnya kisah Habil dan Qabil, dua orang putera Nabi Adam yang
bersengketa mengakibatkan salahseorang daripada mereka (Habil) terbunuh. Seorang terbunuh
disebabkan kejujuran melambangkan kebaikan manakala yang satu lagi melambangkan
kejahatan.
Malah ahli falsafah Greek sebelum Plato dan Aristotle seperti Heraclitus, misalnya telah
membahaskan persoalan nilai baik dan buruk. Heraclitus menghubungkan idea tentang baik
dan buruk sebagai dua tenaga yang wujud dalam dua keadaan yang harrnoni, manakala
Democritius pula menghubungkan kebaikan dengan perasaan gembira yang terdapat dalam
diri seseorang.
Etika berasal dari perkataan Greek, ethos yang memberi makna satu bidang kajian yang dapat
berfungsi sebagai penentu kepada perlakuan yang dianggap baik dan buruk. la juga dapat
diertikan sebagai 'kebiasaan' atau budaya. Aristotle pernah memberi pengertian etika sebagai
persoalan mengenai perkara-perkara yang baik dari segi individu.
Konsep etika dapat dihuraikan dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai etika merupakan unsur
penting bagi mencerminkan keperibadian seseorang khususnya bagi memantapkan pergaulan
dalam kelompok masyarakat kerana kita berada dalam struktur masyarakat yang berbilang
etnik, bangsa, agama dan bahasa. Sememangnya kita tidak dapat lari daripada kenyataan
bahawa kita perlu menyesuaikan diri dalam sesuatu tempat atau situasi tanpa berkelakuan
sewenang-wenangnya serta menghormati keunikan orang lain sebagai salah satu jalan untuk
kedamaian dan keharmonian hidup masyarakat.
Dari sudut agama, etika memainkan peranan penting bagi memastikan kesucian sesebuah
agama itu tidak dicemari. Contohnya, Islam menggalakkan umatnya sentiasa menutup aurat.
Selain itu, seseorang muslim sejati haruslah mempunyai sifat amanah, bersopan santun, jujur
dan sebagainya. Islam juga mewajibkan sesiapa yang ingin memasuki masjid berpakaian sopan
serta menutup aurat. Menutup aurat sudah sepatutnya menjadi perkara yang biasa bagi
masyarakat yang bertamadun. Oleh itu, tidak keterlaluan bagi agama menuntut umatnya
memakai pakaian sopan jikalau ingin memasuki perkarangan masjid. Apatah lagi dengan
kemodenan, manusia sudah terlalu keBaratan dan memakai pakaian mengikut trend tanpa
mengira sebanyak manapun kulit tubuh mereka yang terdedah. Perasaan malu untuk berjalan
di khalayak tidak wujud lagi dalam masyarakat hari ini.
Namun demikian, dunia Barat tidak boleh disalahkan seratus peratus kerana berbeza dengan
biharawati (nun) di Singapura misalnya, biharawati di Barat masih mengenakan pakaian yang
hampir serupa dengan ustazah-ustazah di sini. Mereka masih mengekalkan pakaian ala jubah
dan tudung. Meskipun di Barat terdapat mereka yang berpakaian agak ranggi namun seperti
masjid, sesiapa yang ingin memasuki gereja juga diminta mengenakan pakaian yang menutup
aurat dan sopan.
36 Aktivi$-Jurml Aludem'k Jilid IV 2 ~
Bukan I
rumah
mengir
wenan
menun
Namun
agama
mengh
perlu ~
diikuti.
rnencei
Dari su
etika y
harus b
dengar
yang te
iaitu "I
'sarna'.
sekolat
bagi m
seoram
muka k
Sudut s
sosial n
keyakir
adat d.
bermal
peratui
kita be
Bud; pI
dalam
mernuc
diri terl
mulia r
II ••• sopc
rnenca
merosa
jj antara
jan budi
tingkah
manusia
,m yang
erbunuh
ianqkan
'a telah
ng baik
anakala
t dalam
9 dapat
1 dapat
sebaqai
1 unsur
gaulan
rbilang
yataan
lakuan
untuk
.ebuah
aurat.
I, jujur
sopan
l bagi
iatnya
engan
tanpa
'rjalan
enqan
,yang
jubah
eperti
rutup
Bukan hanya kita perlu berpakaian sopan apabila ingin memasuki rumah Tuhan tetapi memasuki
rumah teman dan kaum kerabat sekalipun, kita perlu berpakaian sopan, Kita juga pasti
menginginkan tetamu yang hadir di rumah berpakaian sopan dan tidak berpakaian sewenang-
wenangnya serta menghormati kita sebagai tuan rumah. Dengan cara ini sebenarnya kita
menunjukkan bahawa kita berbudi bahasa dan menghormati orang lain.
Namun demikian, etika ini tidak hanya tertakluk kepada agama Islamdan Krist/an sahaja. Malah,
agama Katolik, Buddha, Hindu dan agama-agama lain juga memerlukan kita mengikuti serta
menghormati etika yang telah ditetapkan. Tidak kira kita agama apa yang kita anuti, kita
perlu peka bahawa setiap agama itu suci dan telah memperuntukkan nila-nilai yang perlu
diikuti. Apatah lagi jikalau kita membawa identiti sesebuah agama itu, kita seharusnva tidak
mencemari imej agama itu dengan sesuka hati.
Dari sudut sekula. pula, sekolah merupakan tempat yang mempunyai banyak peraturan atau
etika yang harus dipatuhi. Antara contohnya ialah, cara pemakaian murid itu, rambut yang
harus berwarna asli, peraturan tentang kasut yang dipakai, cara seseorang murid itu berinteraksi
dengan guru-gurunya dan sebagainya. Sebenarnya, jikalau kita teliti, rasional di sebalik etika
yang telah ditetapkan, kita dapat terapkan satu kata kunci bagi segala etika yang ditetapkan
iaitu "disiplin". Segala-galanya untuk memastikan bahawa setiap murid itu berdisiplin dan
'sama'. Sama yang membawa rnaksud tidak ada yang membezakan antara murid sesebuah
sekolah itu dan peraturan atau apa sahaja yang disediakan untuk mereka sernua. Ini juga penting
bagi memastikan sistern di sesebuah sekolah itu adil dan murid-murid yang dihasilkan adalah
seorang yang berhemah tinggi, mempunyai disiplin yang teguh dan akan berjaya pada hari
muka kelak,
Sudut sekular bukan hanya merangkumi etika sekolah malah etika sosial secara amnya. Etika
sosial melibatkan tingkah laku yang baik, budi pekerti yang baik, imej sosial yang baik serta
keyakinan diri dan gaya diri yang baik. Semuanya ini pula berdasarkan amalan yang diiktiraf,
adat dan tradisi yang diikuti keseluruhan anggota masyarakat yang menganggotainya. Ini
bermakna, selain sekolah, di majlis-majlis tertentu, di mahkamah atau di mana sahaja terdapat
peraturan-peraturan yang harus diikuti termasuk daripada cara kita berpakaian kepada cara
kita berbual,
Budi pekerti dan sopan santun yang dipunyai seseorang itu akan menaikkan martabat dirinya
dalam struktur masyarakat. Penyesuaian diri terhadap etika dan budaya orang lain akan
memudahkan seseorang itu diterima dan diasimilasikan dalam budaya tersebut. Penyesuaian
diri terhadap etika juga penting kerana bukan sahaja ia dapat menonjolkan keperibadian yang
mulia malah melambangkan ketinggian darjat manusia. Daripada hadith riwayat Baihaqi:
"...sopan santun ltu dapat mencairkan (melebur) dosa dan kesalahan seumpama air dapat
mencairkan salju. Budi kasar itu dapat merosakkan amal usaha seumpama cuka dapat
merosakkan rnadu."
"Peliharalah yang lama tetapi ketahuilah yang bam."
R.G.H. Siu
Akti ...is-Jurnal Akadermk Jihd IV 2004 37
r
ESEI SASTERA
PERANAN ISlANA DALAM PERKEMBANGAN KESUSASlERAAN
MELAYU LAMA
Norlin Binte Mansor
Istana, menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997), ditakrifkan sebagai rumah kediaman raja
atau ketua negara. Selain menjadi tempat perlindungan raja dan keluarga serta orang-orang
yang berkhidmat untuk negara, istana sebenarnya memainkan peranan yang amat penting
dalam perkembangan kesusasteraan Melayu. Sastera Melayu tradisional dalam bentuk tulisan
kebanyakannya dihasilkan selepas abad ke-16. Pada masa itu, masyarakat Melayu telah pun
memeluk agama Islam dan menguasai tulisan Jawi.
Disebabkan kemah iran menulis dan membaca yang belum begitu luas tersebar, hanya orang-
orang tertentu sahaja yang dapat menguasai kedua-dua bidang tersebut, Sebilangan kecil or-
ang-orang yang pandai menulis ini pula terdiri daripada pujangga istana ataupun penults khas
kepada golongan bangsawan.
Tugas pujangga istana ini ialah mengarang warkah-warkah rasmi yang hendak dikirim oleh
raja kepada raja-raja lain dan juga membaca warkah-warkah yang diterima daripada sahabat-
sahabat raja di balairung istana. Setelah diketahui ada hikayat baru yang belum dimiliki raja,
biasanya usaha akan dijalankan untuk mendapatkan hikayat tersebut untuk disalin.
Pujangga istanalah yang ditugaskan untuk menyalin hikayat tersebut. Kerja yang dilakukan
oleh pujangga istana ini ialah atas perintah raja dan karangan yang disalinnya pula bukanlah
milik dirinya sendiri. Oleh itu, salinan karya-karya yang dilakukan oleh pujangga istana sering
tidak bernama.
Selain menyalin kembali naskhah-naskhah yang sememangnya telah wujud, pujangga istana
juga diarah untuk mengarang karangan baru demi memenuhi kehendak raja. Hal ini jelas dapat
dilihatjika kita merujuk kembali kepada hasil-hasil sasterasejarah dan hikayat. Sejarah Melayu
adalah hasil sastera yang lahir di dalam istana. Contoh yang terdekat adalah Tun Seri Lanang
yang telah diperintah oleh raja sendiri untuk menghasilkan karya Su/alatus Sa/atin (Salasilah
Sultan-Sultan).
Hal ini menyebabkan istana berkembang menjadi pusat penyalinan manuskrip atau tempat
terhasilnya karya-karya kesusasteraan bertulis. Bagaimanapun, karya-karya yang dihasilkan
tidaklah terhad kepada bidang kesusasteraan sahaja. Malah, karya-karya ini juga rneliputi
bidang-bidang lain seperti agama, sejarah dan perubatan.
Justeru, muncullah pusat penyalinan atau penerbitan hasil kesusasteraan apabila terdapat pusat
pemerintahan raja-raja Melayu. Kehadiran pusat-pusat ini di dalam istana juga disebabkan
adanya keperluan terhadap karya-karya tersebut. Lazimnya, penghuni istana, seperti puteri-
puteri raja sahaja yang mempunyai waktu terluang yang boleh digunakan untuk membaca
atau mendengar orang membaca hikayat. Raja-raja pula memerlukan sesuatu hasil karya itu
untuk menerangkan asal-usulnya atau berasa perlu sesuatu hal tersebut diketahui oleh anak
cucu pada zaman kemudian.
Selain puteri-puteri dan raja-raja yang telah disebutkan di atas, hanya golongan bangsawan
atau go longan yang memerintah juga berasa perlu untuk mengemukakan sesuatu keterangan
tentang sesuatu peristiwa yang dianggap penting bagi orang-orang terkemudian. Akhir sekali,
hanya golongan bangsawan sahajayang mampu mengupah atau membayar seseorang itu untuk
menyalin atau menulis sesuatu karya itu. Hanya raja sahaja yang mempunyai pujangga untuk
berkhidmat atau melakukan hal-hal tersebut untuknya.
38 AJ(ovls-Jumal Abdemik JilidIV 2004
AdajL
penga
Sultan
Di san
sumb
Tulisar
kasih ~
narna i
danSy
karya
20.
Setela
pula s ~
kuasa-
rnenqr
penyai
Palernl
daerat
Aceht·
nama i
sepert
mengt
Paraul
satu sa
menan
terkira
dibaca
Seoran
masya
Sebenz
Dia sek
sistem
menol
menca
lisan IT
Penga
kesusa
menga
Cik Tur.
WalauJ
Barat, :
K e s i m ~
kepade
dapat
disebai
mengu
dek pa:
AN
man raja
ng-orang
: penting
rktulisan
elah pun
'a orang-
I kecil or-
lulis khas
irim oleh
sahabat-
iliki raja,
ilakukan
iukanlah
'a sering
la istana
lasdapat
1 Me/ayu
i Lanang
Salasilah
I tempat
hasilkan
meliputi
iat pusat
ebabkan
i puteri-
iernbaca
.arya itu
'eh anak
iqsawan
erangan
ir sekali,
tu untuk
ra untuk
Ada juga terjadi pada beberapa skriptorium, raja sendiri ikut terlibat di dalam penghasilan dan
pengarangan karya kesusasteraan. Contoh-eontoh seperti Sultan Badaruddin (Palembang),
Sultan Ahmad Tajuddin (Kedah) dan beberapa lagi orang raja keturunan diraja Riau.
Oi samping memerintah supaya sesuatu karya itu dihasilkan, raja-raja juga sering menjadi
sumber i1ham yang dapat mendorong seseorang pujangga itu untuk mengarang sesuatu.
Tulisantersebut kemudiannya akan dipersembahkan kepada raja sebagai tanda penghormatan,
kasih sayang serta taat setia. Hal ini menyebabkan karya-karya tersebut diberi judul mengikut
nama raja tersebut. Antara beberapa karya yang mempunyai unsur ini ialah Syair Sultan Maulana
dan Syair Sultan Zainal Abidin. Baginda Sultan Omar Saifuddin Brunei pula banyak menghasilkan
karya sendiri untuk menyatakan hasrat hatinya mengenai negara dan rakyatnya pada abad ke-
20.
Setelah kedatangan Belanda dan Inggeris selepas abad ke-16 hingga ke abad ke-19, muncul
pula skriptorium baru iaitu bergantung kepada tempat-tempat yang menjadi pusat pentadbiran
kuasa-kuasa tersebut. Kegiatan perlumbaan antara orang-orang Belanda dan Inggeris dalam
mengumpul sebanyak mungkin manuskrip Melayu menyebabkan munculnya pusat-pusat
penyalinan manuskrip baru. Tiga tempat yang menjadi skriptorium terpenting ialah Aceh,
Palembang dan Banjarmasin kerana tiap-tiap tempat ini seolah-olah mengawal aktiviti di
daerahnya masing-masing.
Aceh telah menghasilkan beberapa karya penting seperti Hikayaf Aceh yang tidak mempunyai
nama pengarang. Namun demikian, di Aeeh, terdapat ramai pengarang dalam bidang agama
seperti Nuruddin al-Raniri, Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani. Mereka telah
menghasilkan pelbagai kitab dan mempunyai pengikut.
Para ulama yang berpegang kepada fahaman-fahaman yang berlainan sering berpolimik antara
satu sarna lain. HasH perdebatan itulah tereiptanya beberapa karya syarah dan susulan yang
menambahkan lagi perkembangan ilmu. Apatah lagi dengan jumlah manuskrip yang tidak
terkira banyaknya, telah tertubuh perpustakaan yang membenarkan bahan-bahan tersebut
dibaea oleh orang ramai.
Seorang pengarang istana atau pujangga istana, sarna seperti seorang penutur Iisan dan ahl;
masyarakat tradisional yang lain, dibatasi oleh norma-norma dan etika masyarakatnya.
Sebenarnya, seorang pengarang istana tidak banyak bezanya dengan seorang penutur lisan.
Oiasekaligusmenjadi penerima dan penyampai bahan-bahan tradisi. Oiatetap tertakluk kepada
sistem sastera yang diwarisi seniman-seniman lisan. Seseorang pujangga bermula dengan
menoleh kepada khazanah yang ditawarkan oleh tradisinya, memiJih tema dan motif,
meneantum dan menjadikan fragmen-fragmen ini sebuah eerita sarnaseperti seorang penutur
lisan merangkaikan eeritanya.
Pengaruh Hindu yang telah wujud juga turut memainkan peranan di dalam perkembangan
kesusasteraan Melayu. Sastera rakyat seperti eerita penglipur lara menampakkan ciri-eiri
mengagung-agungkan jurai keturunan raja. Cerita Anggul Cik Tunggal dalam Hikayat Anggul
elk Tunggal mengisahkantentang Raja yang memerintah negeri Tiku Pariaman di Minangkabau.
Walaupun hikayat ini sebuah eerita penglipur lara yang dihasilkan setelah kehadiran kuasa
Barat, yang penting gaya eeritanya masih menggunakan tekstualisme sastera rakyat.
Kesimpulannya, institusi istana ini sememangnya sebuah institusi yang banyak menyumbang
kepada perkembangan kesusasteraan Melayu. Terutama sekali dengan kehadiran raja yang
dapat mempengaruhi pemikiran rakyat dengan karya-karya pujangga istana yang dapat
disebarluaskan kepada khalayak. Penglibatan raja sendiri di dalam menghasilkan karya sastera
menguatkan lagi perjuangan melestarikan sasteraMelayu agar 'tak lapuk dek hujan, tak lekang
dek panas'. Rajajuga bijak menggunakan kuasanyasebagai seorang pemimpin negara dengan
Aktivis-Jurnal Ak..1dem,k Jihd IV 2()(}4 39
j :a:. --!Ill:1II!£££••"II!III!l--""""-
# !
:
memikirkan tentang masadepan generasi akan datang yang mungkin ingin mengetahui tentang
asal-usul raja atau negara itu sendiri. Semoga perjuangan untuk mengharumkan lagi
kesusasteraan Melayu ini terus mekar mewangi.
Bibliografi
Harun Mat Piah et.al, 2000. Kesusasteraan Mefayu Tradisional. Edisf Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Harun Mat Pish, 1997. Puisi Melayu Irsdisionel. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Awang, 1984. Kesusssterssn Me/ayu dalam Kritikan dan 5ejarah. Petaling laya: Penerbitan Fajar
Bakti.
SAJAK
CADIS MELAYU TERAKHIR
Langkah yang kau aturkan menuju ke jalan yang diredhai
Tutur kata yang disusun bak irama syahdu di telinga-telinga yang
mendengari
Perawakan yang dikau tonjolkan menjadi satu kebanggaan kini
Dikau menjadi sebutan di kalangan mereka yang mencari-cari.
Siapa engkau sebenarnya?
Pakaian yang sopan dikenakan
Supaya kau jauh daripada fitnah dan cacian.
Selendang yang menudungi rambutmu menambahkan keayuan.
Yang kelihatan hanya wajah dan telapak tangan
Agar tidak menjemput sebarang godaan Syaitan.
Siapa engkau sebenarnya?
Kau,
Cadis Melayu terakhir.
lang tahu akan nilai adat dan budaya
Tradisi berzaman lamanya masih dipraktik
Supaya tidak mati dimamah kerakusan globalisasi
Kau,
Cadis Melayu terakhir.
Yang tidak lupa akan agama
Agama yang menjanjikan kehidupan lebih selasa di sana
Bertemankan kehijauan dan keindahan ciptaan Yang Maha Esa.
Cadis Melayu terakhir.
Kau penyabung nyawa.
Nyawa anak-anak Melayu hari ini yang kian hanyut dek arus kemodenan.
Kau contoh bagi mereka.
Yang sibuk mencari identiti di dunia yang penuh tipu-daya.
Bangkitkan mereka wahai gadis Melayu terakhir.
Agar anak-anak hari ini dapat mengenal bahasa, bangsa dan agama.
Supaya hidup di dunia tidak akan sia-sia selamanya.
Farhanah blnteSuratman
40 Aktivis-Jurnal Akademik Jilid IV 2()()04
Zaman
1942 d:
dilaksa
Angkal
kedudu
pada z,
masa ir
keadaa
senanti
dengar
kekura:
dan ala
Pengar
rnenqai
masa i1
daripac
slogan
Jepun ,
Jepun
Gunsei.
syarat-
menga
kebany
meneni
Tema -
meneg
pimpir
rakyat
menyu,
sor Jep
rnenerr
kepent
diungk
Keada,
lumaya
irnbuha
keqiats
Karya-I
karya s
daJam
kerya-]
Kegiat;
karya s,
bilanqz
i tentang
Ican lagi
sn Bahasa
1 Pustaka.
litanFajar
an.
lIma"
ESE' SASTERA
ZAMAN JEPUN MANGKIN GENRE SATIRA MELAYU
Rahidah Binte Mispan
Zaman pendudulcan Jepun di Tanah Melayu berlangsung selama 3 tahun bermula 15 februarl
1942 dan berakhir pada 14 Ogos 1945. Pada walctu penjajahan Jepun pemerintahan tentera
dilaksanakan. 5emenanjung Tanah Melayu dan Sumatera disatukan di bawah pemerintah
Anglcatan Darat Dai Nippon. Kegiatan penerbitan karya sastera di Tanah Melayu sewalctu
kedudukan Jepun hanya diteruslcan oleh sebilangan penulis sahaja. Justeru kesusasteraan Melayu
pada zaman kedudukan Jepun melalui zaman ketandusan. Karya-karya yang dihasilkan pada
masa ini amat terbatas bilangannya. Malah aktiviti berkarya amat sedikit disebabkan oleh
keadaan dan situasi zaman perang kerana masyarakat hidup dalam keadaan yang susah dan
senantiasa dalam ketakutan. Tambahan pula, dalam zaman peperangan masvarakat sibuk
dengan soal-soal peperangan dan kekurangan-kekurangan yang amat dirasai seperti
kekurangan bahan makanan, kurang ubat-ubatan dan susahnya mendapatkan bahan-bahan
dan alat menulis.
Pengarang-pengarang yang berkarya mesti mengikut kehendak Jepun iaitu karva-karya mesti
mengandungi unsur-unsur propaganda Jepun dan memuji-muji kebaikan Jepun. Jepun, pada
masa itu sangat yakin dengan usaha mereka untuk membebaskan bangsa-bangsa di Asia
daripada belenggu pemerintah kolonial, telah bertindak menjalankan pemerintahan dengan
slogan propagandanya yang popular"Asia untuk Bangsa Asia". Zaman pemer/ntahan fasis
Jepun mengadakan sensor terhadap semua kegiatan kesusasteraan dan kebudayaan. Pihak
Jepun menubuhkan Sunden-Bu (Pejabat Propaganda) yang terletak di bawah kekuasaan
Gunseikan-Bus (Pentadbiran Tenteraan Jepun). Pihak pemerintah Jepun telah mengenakan
syarat-syarat yang tertentu kepada pengarang. Syarat tersebut ialah setiap karya mesti
mengandungi pUji-pujian tentang kebaikan Jepun. Dengan adanya sensor yang rapi maka
kebanyakan karya terpaksa mematuhi kehendak Jepun. Mana-mana karya yang dirasakan
menentang Jepun tidak akan diterbitkan malah pengarangnya akan menerima nasib yang buruk.
Tema - tema karya pada zaman ini sering menyuarakan seruan-seruan bersemangat untuk
menegakkan "Asia untuk Asia" dan "Asia Timur Raya Makmur bersama di bawah
pimpinan Oai Nippon". Seruan itu bertujuan untuk menyedarkan orang-orang Melayu khasnya
rakyat Asia supaya menentang habis-habisan kuasa imperialisma Barat. Penyair terpaksa
menyuarakan sokongan terhadap pemerintah Jepun supaya dapat lulus daripada badan sen-
sor Jepun yang tidak akan menyiarkan sajak-sajak atau cerpen-cerpen yang terang-terang
menentang Jepun. Melalui karya sastera, Jepun telah berjaya memperalatkan jajahannya untuk
kepentingan Jepun. Suara yang menyeru ke arah semangat perjuangan untuk Asia banyak
diungkap melalui karya-karya yang dihasilkan.
Keadaan perang yang mencengkam hid up seluruh masyarakat tidak menjanjikan sesuatu yang
lumayan bagi pengarang dalam menghasilkan karya sastera. Jepun tidak memberikan bantuan
imbuhan yang lumayan bagi karya-karya yang berhasil diterbitkan. Oleh sebab-sebab di atas
kegiatan kesusasteraan mengalami zaman ketandusaan dalam zaman pendudukan Jepun.
Karya-karya yang dihasilkan pada zaman pendudukan Jepun ini agak berbeza dengan karya-
karya sebelum perang dari segi bentuk sajak atau stail yang digunakan oleh penulis-penulis
dalam isi karya rnereka. Justeru terdapat unsur pembaharuan atau eksperimen terhadap
kerya-karya yang dihasilkan pada ketika itu.
Kegiatan yang paling ketara pada zaman ini ialah dalam bidang penerbitan atau penghasilan
karya sajak, cerpen dan akhbar. Novel turut dihasilkan oleh penulis tempatan tetapi amat terhad
bilangannya kerana tidak ada penerbit Melayu yang dapat menerbitkan novel pada waktu Itu.
Aktiv,s-Jurnal Abdemik Jilid IV2004 41
£
£1£;'
J2$4#£,M&4.*-.- At?-"'"
xi' ; g
Tambahan pula kertas dicatu oleh pemerintah tentera Jepun (terdapat kekurangan kertas pada
waktu itu). Penubuhan percetakan baru Malai Shinbun Sha(Syarikat Persuratkhabaran Melayu)
menerbitkan akhbar-akhbar dan majalah-majalah rnisalnya akhbar Berita Malai (Pengarang:
Ishak Haji Muhammad, A. Rahim Kajai dan Samad Ismail, 1943 di Singapura), Fajar Asia
(Pengarang: Zainal Abadin Ahmad, 1943 di Singapura), Semangat Asia (Pengarang: Ishak Haji
Muhammad dan Abdullah Kamel, 1943 di Singapura) , Matahari Memancar (Pengarang: Noraini
lenain, 1942 di Muar), Cerminan Hidup (Abu Bakar, 1942 di Muar) dan Sinaran Matahari
(Pengarang: Sabar Daud, 1942 di Melak). Majalah Semangat Asia dan Fajar Asia banyak
menyiarkan karya-karya pengarang Sumatera manakala karya-karya pengarang Tanah Melayu
disiarkan dalam Berita Malai.
Karya-karya yang diterbitkan dalam akhbar-akhbar dan majalah-majalah pada zaman ini bersifat
satira dan simbolik kerana dikawal ketat oleh pemerintah Jepun. lsi akhbar dan majalah ini
mestilah berbau propaganda Jepun dengan slogan Jepun "Asia untuk Asia". Namun demikian
penulis-penulis Melayu berhasil menunggangi propaganda Jepun untuk menyampaikan maksud
atau motif mereka sendiri; iaitu memberikan asuhan mental kepada pembaca terutama kepada
orang·orang yang mahu berfikir. Caramereka tidak terus atau direct to the point tetapi bersifat
indirect dengan menggunakan kalimat-kalimat sinis atau menggunakan kata-kata tersirat
supaya karya-karya mereka dapat lulus daripada jaringan sensor Jepun. Maksud yang cuba
disarnpaikan oleh penulis akan dapat dicium atau dirasai pembaca yang kaya dengan rasa
bahasa. Karya-karya yang berjaya menembusi sensor akan disiarkan dalam akhbar-akhbar atau
majalah-majalah.
Di samping itu, pihak Jepun telah meningkatkan tarat bahasa MeJayu disamping bahasa
Jepun (Nippon-Go) kerana Jepun cuba menghapuskan bahasa Inggeris. Semua laporan yang
ditulis dalam tulisan Kanji (huruf Cina yang dijepunkan) akan ditulis dalam bahasa Melayu.
Jepun menganggap diri mereka sebagai saudara tua kepada negara Asia yang lain. Bahasa
Melayu yang tidak berdarjat semasa kolonial kini dinaiktarafkan. Ini menaikkan semangat
Melayu sebagai sebuah bangsa yang berperibadian. Justeru taraf bahasa Melayu meningkat
kerana penulis-penulis yang menggunakan bahasa atau kata-kata berkias atau berbunga yang
estetik dalam karya-karya puis; mereka.
Bidang puisi iaitu sajak merupakan genre yang paling popular atau kerap dihasilkan oleh
penulis-penulis pada zaman pendudukan Jepun kerana sajak mudah untuk dihasilkan dan tidak
memerlukan banyak ruang dalam majalah harlan. Tambahan pula sajak tidak memakan masa
dan tenaga untuk dihasilkan. Antara penyair-penyair yang banyak menghasilkan sajak pada
zaman ini ialah Masuri S. N, M. Kidin, Shariff Sukar dan Thaharuddin A. Mereka banyak
menghasilkan sajak-sajak yang mengutarakan persoalan penting dan sajak-sajak mereka begitu
bertenaga dan bersifat dinamis. Kebanyakan puisi-puisi yang disiarkan bernada optimis terhadap
perjuangan Oai Nippon dan mengandungi propaganda yang sangat kuat.
lema yang disentuh oleh penulis-penulis berbagai termasuklah yang menyuarakan idea-idea
berkaitan nasionalisme kepada masyarakat. Puisi yang menyeJitkan kata-kata yang dapat
meniupkan semangat kebangsaan atau nasionalisme bertujuan menghapuskan segala macam
penjajahan. Justeru, pengarang perlu menggunakan kata-kata yang bersifat satira dan simbolik
agar tidak akan dapat dikesan oleh pihak Jepun. lapan puluh daripada seratus lima sajak-sajak
yang ditemui dalam akhbar selama tiga tahun berturut-turut mengandungi tema yang
membangkitkan kesedaran kebangsaan atau nasionalisme Melayu selain persoalan keagamaan,
percintaan dan sebagainya.
Sajak "Bunga Sakura" karya Masuri S.N (Berita Ma/ai, 1944) bertepatan dengan namanya,
pengarang membawakan secara khusus bunga yang menjadi pujaan dan kemegahan bangsa
12 AktiVis-Jurl"l:ol Akademik J ~ i d IV 2001
It
Jepun.
eksplis
merup
Garnb.
menga
Asrnar:
kebaru
pernat
tersebi
melam
kehidu
oleh M
untuk
Sajak '
perlam
Gamba
Sakura
iaitu Sl
tanaha
"Harun
Sajak "
meneg.
WalauF
s o k o n ~
mende'
barisan
Jepun c
Justeru
rnenen'
rtas pada
l' Melayu)
l,n9
aran9:
(ajar Asia
I'shak Haji
g: Norain;
IMatahari
a banyak
h Melayu
li bersifat
ajafah ini
demikian
n rnaksud
,a kepada
Ji bersilat
a tersirat
ang cuba
iqan rasa
lbar atau
,g bahasa
.ran yang
I Melayu.
1. Bahasa
.ernanqat
ieninqkat
nga yang
Ikan aleh
dan tidak
kan rnasa
ijak pada
a banyak
ka begitu
terhadap
idea-idea
ng dapat
la macam
Isimbalik
ijak-sajak
ma yang
iqamaan.
iamanya,
n banqsa
Jepun. Oleh sebab sltuas)pada masa itu tidak mengizinkan penyair meluahkan hasratnya secara
eksplisit maka cara ini walaupun bersifat memuja Jepun, adalah pHihan yang terbaik. Berikut
merupakan cantoh petikan daripada sajak tersebut :
Bunga "Sakura" makmur berkembang
Jadi lambang semangat berjuang
Ah! Bunga Sakura pujaan perwira
berkembangan semerbak ke mana-mana.
Gambaran ini bukanlah seluruhnya mencerminkan sik ap dan keinginan Masuri untuk
mengagung-agungkan Jepun. Sebaliknya, sepertijuga sajak "Fajar Menyingsing" karya Ahmady
Asmara, perlambangan seperti "bunga Sakura" itu lebih berperanan sebagai penghubung
kebangkitan kesedaran bangsa Melayu. lni dapat dimengertikan bahawa "bunga Sakura" tidak
pernah ditanam di Tanah Melayu sernasa pemerintahan Jepun. Justeru, gambaran bunga
tersebut berkembangan sernerbak di gunung, di kampung dan di serata tempat itu adalah
melambangkan etta-etta dan semangat Jepun yang sudah tersebar luas mempengaruhi
kehidupan bangsa Melayu. Lantas dalam sajak "Bunga Sakura" ini, apa yang jngin disampaikan
oleh Masuri melalui frasa dalam baris "Di sini matahari pagi" dan "pujaan perwira" ternyata
untuk menyarankan kebanggaan terhadap bangsanya sendiri.
Sajak "Ros Kupuja" karya Masuri S.N (Berita Malai, 1944) secara knususnya mengandungi
perlambangan bunga ros atau mawar yang melambangkan kemegahan bangsa Melayu sendiri.
Ros berkembang
Merah garang
Jadi pujaan
Setiap insan
Jiwa Pahlawan
Memandang kembang
Ingin berjuang
membela watan
Bagaikan Satria
Pulang ke asal.
Gambaran yang dinyatakan oleh penyair dalam sajak "Res Kupuja" berbanding dengan "Bunga
Sakura" lebih ketara menyarankan ketinggian atau kemegahan semangat bangsa Melayu,
iaitu semangat perjuangan dan pengarbanan untuk membela serta mempertahankan
tanahairnya. Perihal inj terangkum dalam kata-kata "memerah garang", "Merekah wangi",
"Harum tak terkira" dan "Bagaikan Satria" dalam sajak ini.
Sajak "Perajurit Negara" (Berita Malai, 1944) karya Masuri S.N menyuarakan seruan yang
menegaskan bahawa tug as besar setiap perajurit adalah menghancurkan penjajahan Barat.
Walaupun seruan tersebut menepati strategi Jepun iaitu mencapai kemenangan dariapda
sakangan rakyat negeri yang dijajahi, tidak pula ditemui gambaran yang secara jelas
mendewakan Jepun dan menyakang perjuangan tenteranya. Seruan tersebut ditujukan kepada
barisan tentera pemuda Melayu dalam pasukan PETAyang ditubuhkan untuk menentang rnusuh
Jepun disamping matlamat sebenarnya adalah untuk mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu.
Justeru dalam sajak ini menyebutkan "mengempur pihak Sekutu" tidaklah bermaksud berjuang
menentang Inggeris dan Amerika sahaja malahan juga pihak Jepun sebagai bangsa yang
Aktivil-Jurnal AkademikJilid IV 2004 43
. &42 .. 21 ;. £JUt
, .;, 44iC; X
menjajah. "Bunga pujaan" yang dipetik daripada sajak ini tldak merujuk kepada bunga Sakura
tetapi bunga Ros yang melambangkan tanahair dan bangsa Melayu sendiri menanti kejayaan
perjuangan barisan tentera pemudanya.
Melalui sajak "Bisikan Arwah Hang Tuah" (Berita Malai, 1944) karya Masuri S.N dan sajak "Darah
Perjuangan Hang Tuah" (Berita Malai, 1944) karya Sharif Sukar menggunakan unsur sejarah
atau historical yang diselitkan sebagai warisan bangsa Melayu sendir! dalam sejarah
perjuangannya. Imej Hang Tuah ditonjolkan sebagai simbol tradisional yang sudah begitu
terkenal dalam masyarakat Melayu itu merupakan suatu kesedaran penyairnya untuk
menghidupkan semangat perjuangan bangsanya yang tulen. Perjuangan ini berdasarkan
keberanian dan keyakinan terhadap diri serta kesetiaan mempertahankan kedaulatan bangsa
dan tanahair.
Sajak "Di Senja Kala" karya Masuri S.N menggunakan suara azan sebagi alat memperteguhkan
semangat perjuangan yang besar dan murni. "Bisikan suara Muazzin" dalam sajak inl yang
menyeru umat Islam mengabdikan dir; kepada Tuhan turut juga "Mengajak insan berjihad
raga" iaitu sanggup berkorban untuk memperjuangkan dan mempertahankan kesucian agama
serta kedaulatan bangsa dan tanahair.
Cerpen pula walaupun jumlahnya tidak banyak namun terdapat juga cerpenis yang popular
dan banyak menghasilkan cerpen seperti Ishak Hj. Muhammad, A Samad Ismail dan Thaharuddin
A Terdapat juga dua cerpenis Jepun iaitu Toshihiko Takeda dan Tsuneo Tomonaga. Cerpenis
menggunakan kesempatan ini untuk membangkitkan semangat dan memberi asuhan mental
kepada pemuda-pemuda Melayu supaya menylntai rakyat dan negara sendiri dan
menghapuskan segala bentuk penjajahan. Semangat ini dinyatakan secara liein dan halus
dengan menggunakan kata-kata sinis dan tersirat disebalik slogan Jepun. Penulis mengubah
corak kepengarangan karya daripada sesuatu yang bersifat stat is kepada bersifat protes tetapi
tersembunyi untuk mengelakkan diri daripada risiko ditangkap oleh pihak Jepun.
Cerpen 'Ubi kayu' (Semangat Asia, Mac 1944) karya A SamadIsmail seperti juga cerpen 'Peladang
Tua' (Semangat Asia, 1944) karya Nadzri Zainuddin merupakan cerpen yang mengandungi unsur
humor tetapi disebaliknya terselit sindiran yang tajam dan sinis. Ubi kayu boleh disifatkan
sebagai perlambangan agar orang-orang Melayu berbuat jasa kepada negara walaupun
dengan apa cara sekalipun biar pun setakat menanam ubi. Menanam ubi kayu dapat
menyumbang kepada ekonomi negara. Begitu besar penghargaan yang diberikan kepada ubi
kayu yang menjadi makanan utama waktu itu. Ubi kayu dimakan bukan sahaja oleh golongan
miskin tetapi juga golongan berada. Cerpen ini mengisahkan kehidupan Wak Ali, pekebun ubi
kayu yang rajin. Dua sahabat Wak Ali dari bandar telah datang untuk membeli ubi kayu Wak
Ali.
Dar; cerpen ini pengarang telah menyelitkan unsur sindiran yang tajam kepada orang-orang
yang tinggal di bandar sehingga datang ke kebun ubi kayu dengan berpakaian kemas dan rapi
berbeza dengan Wak Ali yang senantiasa berpeluh, menghayun cangkul di bawah panas
matahari tetapi ternyata jasaseorang pekebun seperti Wak Ali ini sangat dihargai dan disanjungi.
Oleh kerana mustahaknya ubi kayu sebagai makanan utama ketika itu, pengarang mengakhiri
cerpennya dengan seruan supaya rakyat menambahkan lagi usaha menanam ubi kayu.
Seruan-seruan supaya pemuda-pemuda memasuki askar jelas digambarkan dalam cerpen
'Budak-budak bermain soldadu' karya A Samad Ismail. Cerpen ini mengungkapkan sindiran
tajam pengarangnya, kononnya orang-orang Asia sangat suka berperang. Ditampilkannya
tentang kanak-kanak bermain perang antara kumpulan askar Jepun menentang British. Dalam
44 Aktivi,-JumillAQdemik Jilid IV 2004
peperai
orang-(
Cerpen

pernud,
bandar
dijadikz
berdika
terpene
rnenqh,
Cerpen
menjad
anak he
dinaikk
adikny,
tinggi I
rnereka
dan pet
kepada
atau pc
berjuan
bangsa.
Cerpen
zaman
kepahle
sebagai
dua ber
justeru
Zaman
dihasilk
ini. Kal
membe
dan po
berbaru
agar tic
penulis,
diterbit
ini dika
mernasi
nasib b:
tentera
Bibliog
Drs Li (I:
Lumpur
Md Pilei

raSakura
kejayaan
k "Darah
sejarah
sejarah
h begitu
'a untuk
fasark an
n bangsa
eguhkan
ini yang
berjihad
In agama
I popular
haruddin
Cerpenis
n mental
diri dan
ian halus
engubah
:estetapi
Peladang
ngiunsur
lisifatkan
/alaupun
IU dapat
pada ubi
[olonqan
ebun ubi
.ayu Wak
,
~ .
f
ng-orang
I ; dan rapi
ah panas
I
sanjunqi.
enqakhiri
IU.
n cerpen
sindiran
iilkannya
,h. Dalam
peperangan itu, askarJepunsahajayangberoleh kemenangan sebagai suatu manifestasi betapa
orang-orang Asia itu lebih gagah, berani dan kuat.
Cerpen yang bertemakan bertani pula ialah seperti cerpen 'Ke Bintan To' (5emangat Asia,
April 1944) karya A SamadIsmail yang jelas menampakkan propaganda Jepun menyeru supaya
pemuda-pemuda Melayu tidak terpengaruh untuk memilih kehidupan dan pekerjaan di bandar-
bandar sebaliknya memilih kehidupan sebagai petani atau membuka tanah-tanah hutan untuk
dijadikan ladang pertanian. Kehidupan petani dan peladang lebih baik dan sesuai kerana dapat
berdikari di samping berjasa kepada bangsadan tanah air. Pemuda-pemuda tidak harus mudah
terpengaruh dengan kebaikan Jepun sebaliknya gunakan kesempatan itu sebaiknya untuk
menghapuskan penjajahan dan mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu.
Cerpen 'Berbahagia' karya Nadzri Zainuddin juga mempunyai tema yang menggalakkan rakyat
menjadi askar dan petani. Cerpen ini mengisahkan seorang pemuda bernama Zamhari, seorang
anak hartawan dan sudah beristeri, memilih untuk memasuki askar. Dalam pasukan askar, ia
dinaikkan pangkat ke jawatan leftenan. Zamhari pulang menemui keluarganya tanpa disangka
adiknya, seorang peladang juga pulang ke kampung halaman. Masyarakat sekitar menyanjung
tinggi kedua-dua beradik itu kerana kedua-duanya hidup berbahagia dalam lapangan yang
mereka pilih sendiri. Akhirnya ibunya insaf dan menerima hakikat bahawa pekerjaan tentera
dan petani adalah suatupekerjaan yangmulia. Zamhari merupakan perlambangan yang merujuk
kepada golongan atasanyang juga seharusnya turut sertadalam perjuangan menentang musuh
atau penjajah dan bukan membiarkan sahaja golongan bawahan atau rakyat sahaja yang
berjuang. Walaupun sama adadengan menjadi askaratau bertani, kedua-duanya berjasakepada
bangsa.
Cerpen "Cinta di Negara Hang Tuah" karya Abdullah Kamel berlatarkan negeri Melaka sewaktu
zaman pemerintah Sultan Mansur Shah mengandungi isi yang kava dengan semangat
kepahlawanan, cintakan tanahair danjuga unsur-unsur percintaan. Perlambangan dua beradik
sebagai watak dalam cerpen ini diiBaratkan sebagai bangsa Asia dan Barat. Perkelahian antara
dua beradik ini ingin menunjukkan kehebatan masing-masing. Kedua beradik ini akhirnya mati
justeru keamanan dan kedaulatan negara diperolehi semula.
Zaman pendudukan Jepun merupakan satu zaman perubahan terhadap bentuk karya yang
dihasilkan penults-penults demi penakatan. Karya-karyabersifatsatira sanqat ketara pada zaman
ini. Karya satira Ini digunakan sebagai alat, sumber atau bahan untuk membina dan
membentuk fikiran, falsafah dan ideologi dalam usaha mereka mengkritik kehidupan sosial
dan politik masyarakatnya. Walaupun orang-orang Melayu diberikan layanan yang baik
berbanding dengan kaum Ona namun penulis-penulis tanahair masih bersikap berhati-hati
agar tidak menyinggung Jepun. Jika diteliti tema dan persoalan yang diutarakan oleh para
penulis, didapati kebanyakannya berkaitan dengan nasionalisme. Terdapat banyak sajak yang
diterbitkan dalam Berita Malai bertemakan nasionalisme. Ini menunjukkan walaupun akhbar
ini dikawal ketat oleh pemerintah Jepun namun kebijaksaan dan kekreatifan penulis-penulis
memastikan karya-karya mereka disiarkan amat ketara dan menyerlah. Kesedaran terhadap
nasib bangsa mereka membuat penyair-penyair juga turut berjuang bukan dengan menyertai
tentera tetapi bermain dengan pena.
Bibliografi
Drs Li Chuan 5iu, 1986./khtisar 5ejarah Pergerakan dan Kesusasteraan Melayu Modem 1945-1965. Kua/a
Lumpur: Pustaka Antara.
Md Pitchay Gan; 8MAA reditor), 2003. Sastera Me/ayu War;san Jati Diri dan Jagat. Singapura. Angkatan
SaHerawan 50& IYLB
Akt;v;s-jurruJAkademikJilid IV 21){}1 "'15
t
2 .. It. 61 !kQiiS Lt. i q .," .;
ESEI SASTERA
CABARAN SINGAPURA DALAMSASTERA MELAYU KONTEMPORARI
Nur Namira Mazlan
Cabaran merujuk kepada sesuatu unsur atau faktor yang menguji kemampuan dan ketabahan
seseorang atau sesuatu organisasi itu. Dekad 2000-an telah memperlihatkan peristiwa-peristiwa
baru berlaku baik yang bersifat global mahupun dalam negeri yang sedikit sebanyak telah
mempengaruhi perkembangan kesusasteraan Melayu di Singapura. Masyarakat juga dapat
melihat anjakan paradigma penulis tempatan yang menyesuaikan karya dengan setiap
perubahan yang berlaku. Melalui karya-karya ini, kita dapat melihat dan menilai cabaran-
cabaran yang sedang dihadapi masyarakat Melayu kini serta kesannya terhadap masa depan
masyarakat dan negara.
2001 merupakan tahun bersejarah ekoran peristiwa 11 September yang telah mengorbankan
banyak jiwa melalui aktiviti pengganasan yang dilakukan ke atas Pusat Perdagangan Dunia
(WTC) di New York. Peristiwa ini juga telah dikaitkan dengan penglibatan golongan ekstremis
dan fanatik agama seperti rangkaian Jemaah Islamiyah. Osama bin Laden juga telah dikatakan
menjadi dalang berlakunya peristiwa tersebut. Kesannya dapat dirasakan masyarakat sedunia
yang menganggap kejadian ini berlaku kerana tiadanya sifat kemanusiaan. Sajak 'Bicara Terakhir'
karya Guy Ghazali telah mengetengahkan perasaan marah dan kecewa penulis terhadap
kejadian ini kerana dikatakan yang menjadi korban ialah mangsa-mangsa yang tidak berdosa
angkara manusia yang tidak bertanggungjawab. Ini dapat dilihat melalui bait 'air mata debu
menjadi paksi air mataku menjadi saksi insan ketakutan meraung dalam kecemasan tersangkut
di jendela terkapai-kapai di tengah udara kepa/a terhantuk riba bertemu noktah ma/apetaka'.
Menyusuli kejadian ini, imej Islam mula mencorakkan sesuatu yang negatif kerana perbuatan
pengganas yang melaung-Iaungkan jihad Islam. Pengganasan mula menjadi isu yang hebat
diperkatakan dunia. Kawalan keselamatan yang lebih ketat mula diamalkan kebanyakan negara
di dunia termasuk Singapura. Peristiwa ini juga telah menyebabkan berlakunya ketegangan
antara penganut agama Islam dan Kristian. Ketika itu juga, mereka yang berjanggut, berjubah
dan bersongkok sering diragui kerana ditakuti mempunyai kaitan dengan kumpulan-kumpulan
pengganas. Sajak 'Syair 17 Ramadhan' karya Anah Kasnan melalui bait 'Kuasa Allah mengatasi
sega/a, Musuh goyah di pentas dunia, Perjuangan Islam terus bertakhta tetap ceka/ hadapi
sengketa' mula membangkitkan semangat umat Islam untuk memperjuangkan agama serta
bangsa dan melawan musuh dengan cara yang baik. Sajak ini dihasilkan atas kesedaran akan
kekecohan yang berlaku di dunia serta salah tanggapan terhadap agama Islam ekoran serangan
tersebut.
Isu pengganasan terus berlarutan sehingga mempengaruhi penulis untuk menghasilkan karya-
karya yang cuba menyedarkan masyarakat tentang ketidakstabilan keadaan di dunia ketika
ini. Di samping itu, terdapat juga karya-karya yang bersifat mendidik masyarakat untuk
mengharungi cabaran seumpama ini dengan cara yang terbaik. Sajak 'AI-Quran turun
mencarimu' karya Suratman Markasan telah mengutarakan sikap rnanusia yang sombong dan
angkuh tetap membunuh dan bercakaran walaupun AI-Quran telah mengajar mereka erti
peperangan yang sebenar. Ini telah dijelaskan di bait-bait 'A/-Quran tetap re/evan sepanjang
zaman. Dia jadikan kamu manusia pe/bagai bangsa tapi manusia tetap bodoh dan sombong
pabila mereka berbunuhan dan bercakaran terus' Maka, dapat kite lihat konsep jihad yang
telah dilaung-Iaungkan pengganas telah disalahtafsirkan. Tindakan yang mereka arnbil tidaklah
bersifat memanfaatkan malah telah memudaratkan ramal pihak serta telah merosakkan kesucian
imej aqama.
46 AXademik Jilid IV 2004
Dalarn :
politik i
perkhe,
dunia n
mempe
pengga
proses:
kerap b
politik l
demikia
Di Sing
mengel
pengga
Rakyat
bermak
Sulaimi
rakan-rc
meriah
kepenti
Pelbaga
Contohr
serta pe
pintu',
melalui
perselis
penqqai
Selain c;
juga tel.
Singapu
sejagat (
Iiberali·
aqama.t
disebab
merupal
pemerir
homosel
Md. Sail·
merekaI
moral se
Kota kG!
rumahta
telah dit
yang ak.
di Singal
dan ini t
yang arr
masalah
lRARI
etabahan
·peristiwa
yak telah
ga dapat
an setiap
cabaran-
rsa depan
orbankan
an Dunia
ekstremis
Iikatakan
t sedunia
,Terakhir'
terhadap
<berdosa
'ata debu
"sangkut
apetaka'.
erbuatan
ng hebat
on negara
:egangan
berjubah
:umpulan
lengatasi
,I hadapi
irna serta
rran akan
serangan
an karya-
ria ketika
at untuk
an turun
)ong dan
·reka erti
epanjang
mmbong
1ad yang
I tidaklah
I kesucian
Dalam sajaknya 'Puisi Duka', Suratman Markasan yang berfikiran kritikal menganggap keadaan
politik dunia yang telah menggerakkan ramai untuk sedia.berjihad. Bait 'di kota Oabatiya dan
perkhemahan Naba/usmembantai dan membunuh semahu-mahunya. Bush, Blair dan pemimpin
dunia membisu seribu bahasa' menggambarkan pertelingkahan antara Israel dan Palestin serta
memperlihatkan hubungan antara umat Islam dan kaurn Yahudi. Ini juga bermakna kejadian
pengganasan yang berlaku pada September 11 dan pengeboman di Bali merupakan perealisasian
proses yang terbit kerana rasa tidak puas sesetengah pihak yang beranggapan penindasan
kerap berlaku ke atas masyarakat Islamdan sebenarnya pengganasan berlaku kerana pengaruh
politik yang amat kuat sekali dan lebih bersifat pergolakan antara ketua-ketua negara. Namun
demikian, yang menjadi mangsa ialah rakyat-rakyat yang tidak berdosa.
Di Singapura pula, pemerintah mula menekankan kepentingan perpaduan kaum untuk
mengelakkan perkara seumpama ini daripada berlaku. Singapura juga pernah diancam
pengganas menyusuli penangkapan anggota-anggota kumpulan Jemaah Islamiyah di Yishun.
Rakyat mula sedar bahawa walaupun keadaan di Singapura kellhatan selamat, ini tidak
bermakna ia bebasdaripada serangan pengganas. Cerpen 'Selamat Hari Raya Haji Syawal' karya
Sulaimi Warno mengetengahkan suasana hari raya di rumah Haji Syawal yang telah dikunjungi
rakan-rakannya daripada pelbagai kaum dan kedatangan mereka telah disambutnya dengan
meriah sekali. Keadaan inilah yang cuba diwujudkan pemerintah iaitu penekanan tentang
kepentingan integrasi kaum.
Pelbagai cara yang telah dilakukan pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan gagasan itu.
Contohnya, peluang untuk masyarakat bukan Islammengenali masjid dan kegiatan-kegiatannya
serta pendedahan budaya dan adat Melayu kepada kaurn lain. Dalam cerpennya, 'Aci-aci buka
pintu', Sulaimi Warno juga telah mengetengahkan isu yang sama iaitu keharmonian kaum
melalui sikap tolong menolong antara jiran tetangga sebagai caraterbaik untuk menggelakkan
perselisihan faham tentang agama lain yang boleh mengakibatkan kejadian-kejadian
pengganasan.
Selain cabaran global yang dihadapi masyarakat Melayu, cabaran yang bersifat dalam negeri
juga telah menjejas rakyat dari segi fizikal mahupun psikologi. Dekad ini merupakan proses
Singapura menuju kepada pembentukan kota kosmopolitan yang juga merujuk kepada sifat
sejagat dan tidak hanya terbatas kepada unsur-unsur setempat. Ini juga telah membawa kepada
liberalisasi yang merupakan proses membebaskan masyarakat daripada sekatan politik dan
agama. Cerpen 'Habitat' karyaAhmad Awang mengisahkan penceraian suami isteri yang berlaku
disebabkan kecurangan isterinya yang menjalinkan hubungan dengan kaurn sejenis. Ini
merupakan kesan budaya baru iaitu 'homoseksualiti' dan gejala ini telah mula diterima apabila
pemerintah melaksanakan dasar yang baru iaitu memberi kelonggaran untuk golongan
homoseksual ini agar rnereka dapat berkhidmat di sektor-sektor awam. Sajak 'Bertanya' karya
Md. Salleh Mahmud pula telah mengutarakan perihal lelaki-Ielaki yang telah merubah jantina
mereka dan ini merupakan kesan liberalisme ataupun kebebasanyang menjejas pembentukkan
moral serta nilai.
Kota kosmpolitan juga telah melahirkan rakyat yang mementingkan kerjaya daripada membina
rumahtangga. Cerpen 'White House?' karya Ridhwan Anwar mengetengahkan isu politik yang
telah dibincangkan oleh watak utama dan rakannya yang dikatakan sebagai pucuk pimpinan
yang akan menjamin jatuh bangun sesebuahnegara itu. Ini telah disesuaikan dengan keadaan
di Singapura yang ingin mengikut langkah Amerika Syarikat untuk menjadi Kota Kelas Dunia
dan ini telah mencetuskan masalah rakyat yang tidak mahu berkahwin kerana kos kehidupan
yang amat tinggi. Insentif-insentif yang berbentuk bonus juga tidak dapat menyelesaikan
masalah tersebut. Cerpen 'Bukan aku tak sayang' karya Basuki Sustro pula menyentuh perihal
. UtJJU MJ
J£j La; Muu
Ji,
..
Aknvis-jurnalAkademik }(Iid IV2004 47
gadiskosmopolitan yang terlalu kebendaan dan akhirnya mengalami kesukaranmemilih teman
hidup. Ini juga antara kesan liberalisme yang telah melanggar konvensi-konvensi lama seperti
perkahwinan, kini sudah mencorak kepada 'perkahwinan materialisme' kerana perlunya
kestabilan kewangan peribadi sebelum dapat mendirikan rumahtangga tidak seperti dahulu
apabila perkahwinan dapat bertahan hanya dengan cinta tanpa unsur-unsur kebendaan.
Fenomenapembuangan kerja juga merupakan antara cabaranterhebat masyarakatSingapura
dan ini amat ketara pada tahun 2003apabila Singapura mula membuka lebih banyak peluang
untuk bakat-bakat asing berkhidmat di Singapura. Kemelesetan ekonomi dan penekanan
terhadap pengambdan pekerja-pekerja yang proaktif dan dapat menyumbang kepada syarikat
merupakan antara puncafenomena ini. Cerpen'Aku tertinggal telefon bimbitku' karya Suratman
Markasan mengisahkan keadaan seorang lelaki yang terjejas ekoran fen omena pembuangan
kerja ini. Beliauakhirnya memohon untuk bekerja di sebuahmasjidseperti yang telah disarankan
oleh rakannya. Beliau berjaya menjawat pekerjaan di masjid itu. Ketika berwudhu, beliau telah
rneninggalkan telefon bimbitnya dan apabila hendak mengambilnya semula, beliau terdengar
perbualan rakannya dengan ustaz yang telah melantiknya. Rakannya cuba menghasut agar
beliau dipecat daripada jawatan tersebut. Jelas ini menunjukkan antara kesan pembuangan
kerja ialah sikap saingan negatif atau pengkhianatan dalam mencari pekerjaan.
Cerpen 'Bola' karya Nizam Mustafa juga mengetengahkan isu yang sama iartu kesan
pembuangan kerja. Wan, seorang pemain bolasepak telah diberhentikan khidmatnya dan
isterinya pula mengambil alih peranan sebagai penyara keluarga. Isterinya mula menjalinkan
hubunqan dengan seorang lelaki yang lebih mewah dan kerana tekanan perasaan yang tidak
terkawal, beliau akhirnya meracuni kesemuapasukan bolasepaknya yang akhirnya meninggal
dunia. Maka kita dapat lihat, antara kesan pembuangan kerja ialah putusnya perhubungan
suami isteri kerana masalah kewangan serta kadar jenayah yang lebih tinggi kerana golongan
yang terjejas akan terdesak mengambillangkah mudah seperti ini demi penakatan.
Penyakit 'SARS' ataupun Sindrom Sesak Nafas juga merupakan antara cabaran yang perlu
dihadapi masyarakat pada tahun 2000-an ini. Penyakit ini dikatakan telah dibawa daripada
negeri Cinaakibat pemakanan yang tidak bersih. Penyakit ini telah merebak ke Singapura dan
terdapat juga nyawa yang terkorban kerana jangkitan virus ini. Pemerintah telah mengambil
sikap berjaga-jaga seperti pemeriksaan yang lebih ketat terutama dalam pengambilan suhu
badan di bangunan-bangunan awam. Cerpen 'Virus X' karya Helmilina Mohd. Som
mengutarakan bahayavirustersebut dan melalui virusini, manusiamula sedar akan kepentingan
menjaga kebersihan dan juga membawa pengajaran kepada manusia bahawa mereka tidak
dapat menguasai segala-galanya di dunia kerana mereka merupakan makhluk yang lemah.
Maka dapat disimpulkan bahawa sesuatucabaran itu juga boleh bersifat mendadak ataupun
di luar jangkaan dan kerana ini manusia perlu bijak mempersiapkan diri untuk menghadapi
cabaran tersebut. Singapura boleh dikatakan berjaya mengatasi cabaran ini kerana langkah-
langkah yang diambil telah dapat mengurangkan penyebaran virus itu secara berleluasa.
Cabaran yang agak terkini dan telah menjejas masyarakat sedunia ialah tempias peperangan
di Iraq. Cerpen'Cerpen 2084' karya Ridhwan Anuar telah mengetengahkan keadaan rundingan
perdamaian yang masihtidak dapat menyelesaikanmasalahserta konflik antara negara-negara
besar di dunia seperti Amerika Syarikat dan Iraq. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)
seakantidak berusahauntuk mengelakkan peperangan daripada berlaku dan memperlihatakan
kekuasaan Amerika Syarikat yang dapat bertindak tanpa memerlukan persetujuan mana-mana
negara. Cerpen ini juga membincangkan tentang dunia yang semakin berpecah-belah dan
bermulanya penghasilan senjata-senjata untuk peperangan. Sajak 'Lilin Sebatang' karya Peter
Augustine Goh dan sajak 'Bermerah-merahan Muka' karya Sada!i Samad juga mengetengahkan
48 Alrtivi'.JurralAlademik Jilid IV 1001
isu yang
manusia
Secara k
kebanyz
qlobalis:
pendedz
jag at.
Bibliogl
Md Pitch
Angkata,
Md Pitch,
Kampus ~
Md Pitch.
Sasteraw.
Akbar Be
Akhbar B
lih teman
'a seperti
perlunya
ti dahuJu
aan.
ingapura
. peluang
·nekanan
s syarikat
iuratman
buangan
sarankan
liau telah
erdengar
ssut agar
buangan
tu kesan
tnya dan
njalinkan
mg tidak
.eninqqa!
ubungan
lolongan
,ng perlu
daripada
pura dan
snqarnbil
ilan suhu
hd. Som
entinqan
eka tidak
9 lernah.
ataupun
19hadapi
langkah-
rasa,
erangan
.mdinqan
'a-neqara
atu (PBB)
lihatakan
Ina-mana
elah dan
,rya Peter
,ngahkan
isu yang sama iaitu dunia di ambang kehancuran kerana peperangan merupakan cerminan
manusia yang kejam dan mementingkan diri sendirL
Secara kesimpulan, tahun 2000-an merupakan permulaan kepada peri hal-peri hal baru yang
kebanyakannya bersifat global ataupun kemasukan unsur-unsur sejagat. Proses 'hyper-
globalisasi' tetap berterusan walaupun dapat diramalkan tahun 2000-an lebih merupakan
pendedahan kepada kesan-kesan ataupun natijah globalisasi yang kini mengancam masyarakat
jaqat.
Sibliografi
Md Pitchay Gani BMAA, 2002. Mefayu Singapura dalam Kritikan : Isu Bahasa dan Bangsa. Singapura.
Angkatan Sasterawan 50.
Md Pitchay Gani BMAA. Aktivis : lurnal Akademik Jilid /II, 2003. 5ingapura : tnstitut Pendjdikan Nasionaf
Kampus Townsville.
Md Pitchay Gani BMAA (editor), 2003. Sastera Me/ayu War;san Jati Oiri dan Jagat Singapura. Angkatan
Sasterawan 50& NLB
Akbar Berita Harian 2000-2004. Singapore Press Holdings
Akhbar Berita Minggu 2000-2004. Singapore Press Holdings.
SAJAK
MERDEKA
Suatu masa
Tanahair kita telah dilanda jajahan
Portugis. Betanda. Inggeris, Jepun
berduyun-duvun
Lalu ibu pertiwi diruntun nestapa,
ekonomi diragut serakusnya,
rakyat ditikam sewenangnya.
Natijahnya ..
Kita hilang maruah
hi/ang kuasa
hi/ang segala
Namun, di tengah kemurungan itu,
wujudnva semangat vang membara
Perwirabangkit dengan kegigihan
yang tak kenai erti takut,
gerun.
atau kekalahan
Walau ada yang tertewas
di medan peperangan
Bakti mereka akan lelap disanjung
Kini ... dan selamanya...
Hari ini kita raikan perjuangan mereko
Hari ini kita menikmati kebebasan
yang sekian lama didambakan
Hari ini leilajulang kemenangan
yang sudah ada dalam tangan
Dan hari ini, marl leila launglean kemerdekaan,
tanda kepuasan alas apa yang telah leila perjuangkan bersama
Merdeka! Merdekal Merdeka!
Karmila Hussin
J,jld IV 2004 49
SASTERA SERANTAU
ORDE LAMA DAN ORDE BARU DALAM KESUSASTERAAN INDONESIA
Syed Abdillah, Karmila Hussin, Dayana Ismail & Zakiah Zainol Abidin
Orde lama ialah sistem pemerintahan pada zaman Sukarno atau peraturan (golongan, aliran,
dan sebagainya) yang lama. Orde Baru pula merupakan peraturan (pemerintahan, dan lain-
lain) seeara baru ataupun sistem pemerintahan sesudah jatuhnya Sukarno. Selain itu, Orde
Baru turut diertikan sebagai peraturan yang baru at au muncul pada waktu-waktu kebelakangan
ini.
Drde Lama merupakan rejim yang menyeleweng daripada konstitusi dan pemerintahannya
bersifat tirani yakni, zalim dan menggunakan kekuasaan dengan sesuka hati. Orde Lamaturut
memberi peluang kepada fahaman komunisme dan ini dapat dilihat melalui orang-orang
komunis yang berada di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dapat menindas semua
seterunya dalam bidang politik, dengan sewenang-wenangnya. Sistem politik yang
diperkenalkan Sukarno pada waktu itu memuatkan tiga kelompok aliran kekuatan rakyat yakni
nasionalis, agama dan komunis. (Nasakom). Pada mulanya semua aliran ini berjalan dengan
lanear tetapi ketiga-tiga aliran itu mula menunjukkan ketidakpersefahaman sehingga
meneetuskan pertikaian dalaman. Ini menyebabkan komunis melakukan kudeta berdarah tetapi
gagal dan Sukarno pun mula jatuh.
Beberapa golongan, seperti sasterawan, seniman, budayawan dan non-komunis dilarang
sewaktu zaman Orde Lama. Namun demikian, dengan kejatuhan Orde Lama, mereka kembali
dan mula bangkit untuk memperjuangkan hak yang mereka harus miliki. Sebagai eontoh; barisan
penyair seperti Taufiq Ismail, Siamet Sukirmanto dan Mansor Samir yang tampil ke hadapan
untuk membakar semangat perjuangan para mahasiswa dalam menumbangkan tirani Orde
Lama.
Kumpulan sajak Taufiq Ismail, Benteng dan Tirani merupakan penyemarak puneak gerakan
rnassa (mass) mahasiswa anti-Orde Lama dan Sukarno, pada tahun 1966. Selain sumbangan
beliau, novel Moehtar Lubis, Senja Di Jakarta turut menyumbang kepada bidang sastera pada
tahun tersebut. Kemusnahan Orde Lama telah terakam dalam karya beliau itu yang asalnya
diterbitkan dalam Bahasa Inggeris, Twilight In Jakarta (1963) dan edisi Melayunya pada tahun
1964, sementara dalam Bahasa Indonesia baru diterbitkan pada tahun 1970 dan diulang eetak
pada tahun 1981. Kejatuhan rejim ini turut dirakamkan oleh sasterawan Ramdhan K.H. dalam
bukunya Royan Revolusi (1970 dan 1986).
Drde Baru pula merupakan suatu masaatau era pemerintahan nasional yang dimulai dengan
kepimpinan Suharto, pada tahun 1966. Orde Baru bertujuan membetulkan Orde Lama yang
lebih berpihak kepada sayap kiri (komunis). Orde Baru menggantikan Orde Lama
memandangkan Sukarno tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemimpin
lagi berikutan peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30 SPKI), yang
melibatkan sejumlah perwira tinggi militer Angkatan Darat terbunuh, serta runtuhnya ekonomi
negara yang menyebabkan angka inflasi melonjak naik. Menurut Amien Rais dalam bukunya,
Visi dan Misi Muhammadiyah (1998), pendapatan per kapita negara Indonesia pada tahun
1966 hanyalah 120 dolar Amerika.
Orde Baru berperanan sebagai pembangunan yang berorientasi sebagai pilihan strategik yang
memiliki dua pengaruh. Pertama, pemerintah Orde Baru memiliki asas 'ideologi' kuat yang
seeara langsung menyentuh kehidupan manusia, sehingga dapat menarik perhatian rakyat
dalam politik. Kedua, penglibatan dalam bidang politik yang dieeburi generasi seterusnya akan
terus mendukung proses pembangunan yang sedia ada, lantas mengukuhkan kedudukan
50 Aktivis.Jumil' Abodemik Jihd IV 2004
pemerir
dinarnis
Namun
reaucra
hanya e
dilihat ~
seperti J
tunduk
ent bus,
diberikz
modal a
jaringar
penqus:
ini, mer
Indones
seperti
rnahasi:
perkeml
an.
Namun
pertuml
jelas kef
tahun 1
digalakl
rnenjan,
dilihat I
meningl
Pada ta
kesudah
meneipt
menyerr
rakyat b
Suasanz
menimb
Suharto
merupal
melepas
perubaf
larangar
Namun
merugil
dikatak:
sepatutr
kenaikai
1000,00
Pelepasz
sosial. J
INESIA
rn, aliran,
dan lain-
itu, Orde
lakangan
tahannya
ima turut
ng-orang
as semua
tik yang
.yat yakni
1 dengan
;ehingga
'ahtetapi
dilarang
I kembali
1; barlsan
hadapan
ani Orde
gerakan
nbangan
era pada
l asalnya
da tahun
,ng cetak
H_ dalam
i dengan
ma yang
Ie lama
emimpin
<I), yang
ekonomi
)ukunya,
ta tahun
gik yang
Jat yang
n rakyat
nya akan
judukan
pemerintah Orde Baru itu sendiri. Dengan ini, diharapkan ada perhubungan yang rapat dan
dinamis antara penglibatan politik dan perlembagaan politik.
Namun demikian, pada masa awal dan sesudah Orde Baru, rnasyarakat politik birokratik (bu-
reaucratic politics) mula berkembang. Ini bermaksud, keputusan muktamad dalam politik akan
hanya dilakukan oleh kalangan tertentu yang dekat dengan pusat kskuasaan. Justeru, dapat
dilihat penglibatan rnasyarakat sanqat lemah dalam prosesini. Kekuatan politik di luar birokrasi
seperti parti-parti politik, parlimen mahupun akhbar-akhbar juga sangat lemah, bahkan terpaksa
tunduk kepada birokrasi. Ketika Orde Baru memegang kekuasaan, para penqusaha klien (cli-
ent businessmen) yang bergerak dalam perdagangan dan sektor perkhidmatan berskala besar
diberikan peluang yang besar atas alasan menaikkan ekonomi negara. Ini bererti, kemasukan
modal a,ing akan mendorong penubuhan sektor industri yang kuat, arus modal raksasa dengan
jaringan antarabangsa dan teknologi canggih, yang akan memanfaatkan golongan Cina dan
penqusaha klien yang memiliki pertalian politik dengan sejumlah elita Orde Baru. Disebabkan
ini, menjelang akhir tahun 1970-an dan awal1980-an, ramai rakyat pedagang dan penqusaha
indonesia (tidak termasuk golongan yang disebut di atas) yang telah gulung tikar. Ini sama
seperti peristiwa Malari pada tahun 1974, yang berpunca daripada ketidakpuasen para
mahasiswa terhadap dominasi modal asing ini, lebih-Iebih la9i orang Jepun. Sejak itu,
perkembangan politik sering tergugat dan mengalami kestabitan hanya menjelang tahun t 980-
an.
Namun dernikian, masyarakat Indonesia mengalami perubahan dari seqi sosial berkat
pertumbuhan ekonomi pada tahun 1970-an. Oil Booming dan 'revolusi pendidikan' semakin
jelas kelihatan di kalangan laoisan menengah terpelajarserta angkatan kerja terdidik. Menjelang
tahun 1973, kesedaran mengenai pentingnya pendidikan sudah mula dirasai dan mula
digalakkan di kalangan kanak-kanak memandangkan pendidikan merupakan cara terbaik dalam
menjana rnasa depan mereka. Pada awal1980-an, keagamaan mula bersemarak dan ini dapat
dilihat melalui penerbitan buku-buku yang mengemukakan tentang Islam, yang semakin
meningkat.
Pada tahun 1998, Suharto mula meletakkan jawatan dan ini menunjukkan kegagalan dan
kesudahan Orde Baru, yang mengetepikan masyareket daripada proses-proses politik serta
menciptakan keterbergantungan masyarakat kepada negara. Bukan itu sahaja, Orde Baru turut
menyempitkan ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada. Dengan kejatuhan rejim Orde Baru,
rakyat berharap agar muncul pula Orde Reformasi yang akan mendukung tahaman dernokrasi.
Suasana politik sesudah berhentinya Suharto penuh dengan kejadian-kejadian yang
menimbulkan ketidakpua,an ,e,etengah pihak ,eperti parti-parti politik dan masyarakat umum.
Suharto digantikan oleh B.J. Habibie dan ini menimbulkan ,atu keraguan memandang beliau
merupakan 'murrd politik' Suharto. Justeru, ramai ma,ih meragui Habibie yang mungkin enggan
melepa,kan diri daripada jiwa Orde Baru. Namun demikian, Habibie menunjukkan 'edikit
perubahan dengan membebaskan kehidupan polit.k dan media massa daripada pelbagai
larangan ,elama Orde Baru, dan ini mendapat sambutan hangat daripada rakyat.
Namun begitu, Habibie turut tidak di'ukai memandangkan pemerintahan beliau dikatakan
merugikan negara serta rakyat kerana bertentangan dengan ,istem demokra'i. Habibie
dikatakan menggelap wang negara untuk kepentingan beliau 'endiri 'edangkan beliau
,epatutnya membantu rakyatnya yang dilanda krisis kewangan, yang menyumbang kepada
kenaikan jumlah penduduk yang berada di bawah tahap kemi'kinan dari 25, 000, 000 kepada
1000, 000, 000 dalam jangka waktu 10 tahun (1970-1980).
Pelepasan jawatan Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 telah menimbulkan berbagai masalah
sosial. Jumlah kemiskinan yang mencecah 100juta pada tahun ,ebelumnya tidak menunjukkan
Aktillis·Jurnal Akademik Jilid IV 2004 5I
Xl tt ..3t J
sebarang penurunan, malahan semakin bertambah. Jumlah penganggur di Indonesia pada tahun
tersebut adalah lebih kurang tujuh juta dan kebanyakan bermukim di kota-kota besar. Banyak
keluarga yang terpaksa mengurangkan perbelanjaan harian mereka dan kadangkala tidak
berkemampuan membeli makanan. Masalah ini amat merisaukan kerana qenerasi yang akan
datang akan berada dalam serba kekurangan dan tergolong dalam the lost generation.
Disebabkan kemiskinan, rakyat akan mula bergelumang dengan rompakan dan penjarahan.
Perasaan iri hati golongan miskin terhadap golongan kaya akan bertambah jikalau mereka
tahu bahawa kekayaan itu diperolehi dengan eara yang tidak halal seperti penyelewengan.
Dar; segi ekonomi pula, nilai rupiah berbanding dolar Amerika pada awal 1999 adalah stabil
tetapi pada tingkat yang tinggi (antara Rp. 7 000 dan Rp. 8 000). Disebabkan ini. jumlah rakyat
yang hidup merempat di jalanan semakin bertambah. Ramai rakyat Indonesia yang bekerja
sebagai petani, menghasilkan kelapa sawit, koko dan kopi. Mereka masih dapat mengekspot
produk ini dengan menerima dolar yang tinggi nilainya jikalau dihitung dengan rupiah.
Setelah Habibie, Indonesia diketuai Gusdurdan kini, semenjak 23 Julai 2001, Presiden Megawati
mula mengambil-alih tempat Gusdur. Kini, bangsa Indonesia sedang memasuki fasa transisi.
Transisi ini merupakan transisi dari pemerintahan Orde Baru yang telah banyak mengorbankan
sumber daya ekonomi, hak asasi manusiawi dan penegakan sistern demokrasi. Dalam fasa ini,
bangsa Indonesia seharusnya lebih mampu menganjakkan paradigma mereka kearah Indone-
sia baru, bersesuaian dengan amanat reformasi.
Anglcatan 70
Angkatan ini dipelopori Dami N. Toda, Sutardji Colzoum Baehri, Sapardi Djoko Damono, Abdul
Had; W. M. dan Emha Ainun Najib. Menurut Dami N. Toda, Angkatan 70 dalam sastera dimulai
dengan novel-novellwan Situpang, yang jelas mempunyai wawasan estetik novel sendiri. dan
puisi W.S. Rendra yaknl Khotbah dan Nyanyian Angsa, Disebabkan Oleh Angin.
Para pelopor Angkatan 70 bersependapat bahawa Angkatan 70 adalah angkatan selepas
Angkatan 45 yang sebenarnya. Angkatan 70 menunjukkan kecenderungan anti- intelektualisme
dan anti-rasionalisme serta memperlihatkan penjelajahan terhadap mistisirne dan tasawut.
Justeru, Angkatan 70 dikatakan sebagal pengganti Angakatan 45 dan bukannya Angkatan 66
kerana, Angkatan 70 memperlihatkan pembaharuan; wawasan estetik, vlsi dan sikap hidup,
orientasi budaya dan sebagainya, berbanding dengan Angkatan 66 yang tidak mempunyai
keistimewaan dari segi wawasan estetik.
Sastera 70-an mula menolak rea/isme formal dan mula menerima improvises! dan anti-
rasionaJisme. Sasterawan tidak sekadar terpengaruh dengan budaya Barat tetapi masih
berpegang teguh dan menghargal budaya leluhur mereka. Angkatan 70 seolah-olah
memperlihatkan kesedaran baru dalam memandang man usia. Manusia tidak lag; dilihat semata-
mata menurut pemahaman kotak status dan tungsi sosialnya, tetapi dijadikan sebaqai idea
dalam melahlrkan sesuatu karya. Tahun 1970-an ditandai dengan tumbuhnya daya kreativiti
yang luar biasa dalam bidang penulisan. Justeru, pergeseran aspek tema dan pandangan tentang
dunia dan manusla jelas kelihatan.
Ledakan kreativiti dan keeenderungan baru dalam sastera prosa dan pUisi Indonesia pada tahun
1970-an tidak dlsangkal para pengamat mahupun pengkritiksastera dari dalam atau luar negara.
Malahan, pengarang pada tahun ini leb;h banyak melakukan ekperimentasi, seolah-olah ingin
menjadikan bahasa Indonesia sebagal alat pengueapan sastera, sehlnggakan tiada perbezaan
antara prosa dan puisi. Abdul Hadi W. M. pernah menyentuh tentang batas antara puisi dan
52 Aktiyil-jurnal Akademik ~ I i d IV :l.Q()-(
prose if
beliau,
Menun
konven
menggl
dan seb
Iwan Si
menam
Angkat
Realiti s
keselun
sastera
kesusas,
berfung
ke dalar
an t e l a ~
Anglcat
Pelopor
esei bell
80 dan I
kandum
bukanlal
kepada :
Ruang p
an. Nam
semasa i
pemikira
Justeru, I
mereka I
dengan
banyak ~
penuh kr
80.
Menurut
harus lah
80). Sejal
sekali ya,
dilahirkal
tidak sep
penyamp
misi keba
dalam pr'
Sastera A
Indonesia
mungkin
adatahun
sr, Banyak
(ala tidak
'ang akan
ion.
njarahan.
u mereka
vengan.
rlah stabil
ah rakyat
9 bekerja
'ngekspot
-iah,
'Aegawati
a transisi.
orbankan
n fasa ini,
h Indone-
10, Abdul
a dimulai
ndiri, dan
n selepas
ktualisme
tasawuf.
jkatan 66
ap hidup,
srnpunyal
jan anti-
.pi masih
ilah-olah
rt semata-
agai idea
kreativiti
ntentang
Ida tahun
rr negara.
ilah ingin
erbezaan
puisi dan
prosa ini pada tahun t973, dalam Seminar Kesusasteraan Nusantara di Kuala Lumpur. Menurut
beliau, puisi semakin 'mendekati' prosa. dari segi pemilihan kata dan lisan.
Menurut Ajip Rosidi; Suripan, seorang sasterawan telah memulakan penulisan yang tidak
konvensional, pada tahun 50-an. Yang tidak konvensional di sini bererti, tidak terikat dalam
menggunakan plot yang kronologi, logiknya sesuatu cerita, dari segi watak dan perwatakan
dan sebagainya. Kemudian, pada tahun 60-an, penulisan sedemikian mula dikembangkan oleh
Iwan 5itupang dan mula subur di kalangan pengarang 70-an. Selain itu, Ajip Rosidi turut
menambah bahawa tahun 70-an ditanda dengan sastera yang bersifat keagamaan dan sufistik.
Angkatan 70 turut mewarnai karya-karya mereka dengan unsur imaginasi dan simbolisme.
Realiti sastera dikembalikan kepada pengertiannya yang sewajarnya, realiti imaginasi. Secara
keseluruhannya, pengarang 70-an boleh dikatakan sukar dipisahkan daripada perkembangan
sastera di Barat kerana karya sastera dalam Angkatan 70 membawa pembaharuan dalam
kesusasteraan Indonesia. Pemilihan kata yang digunakan kebanyakannya bersifat bebas dan
berfungsi seperti mantera. Banyak karya sastera Indonesia, terutama puisi, telah diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggeris. Ini menunjukkan bahawa kesusasteraan Indonesia sejak tahun 1970-
an telah dikenali hingga ke luar negeri.
Angkatan 80
Pelopor Angkatan 80 ialah Putu Wijaya, Danarto dan Budi Darma. Korrie Layun Rampan dalam
esei beliau 'Angkatan 80 Dalam Sastera Indonesia' menyebut Angkatan 70 sebagai Angkatan
80 dan mengatakan bahawa kelahiran Angkatan 80 bukanlah secara mendadak, tetapi dari
kandungan sejarah setelah melewati proses panjang. ln! berlaku memandangkan Angkatan ini
bukanlah berlandaskan suatu konsepsi bersama, tetapi dari konsepsi persendirian yang mengacu
kepada satu trend wawasan kelompok, setelah melewati ujian waktu selama bertahun-tahun.
Ruang pendidikan dan pengajaran secara menyeluruh telah diselenggarakan sejak tahun SO-
an. Namun demikian, hasilnya hanya dicapai antara tahun 1960-1970. Perbezaan pendidikan
semasa zaman kolonial dan alam kemerdekaan membawa perbezaan dari segi gaya dan cara
pemikiran. Sejak tahun 1966, Indonesia telah mengalami banyak masalah dari segi politik.
Justeru, para pengarang melahirkan karya-karya mereka, yang sebenarnya merupakan harapan
mereka untuk memulihkan ekonomi, mencapai keamanan dan kebebasan. 8ukan itu sahaja,
dengan adanya alat percetakan yang semakin canggih, para sasterawan mempunyai lebih
banyak peluang untuk menonjolkan bakat mereka dalam bidang penulisan, dengan cara yang
penuh kreatif, lagi inovatif. Faktor inilah yang telah menyumbang kepada penubuhan Angkatan
80.
Menurut Korrie Layun Rampan lagi, setelah wujudnya Angkatan 45, Angkatan 80 pula yang
harus lahir, dan bukannya Angkatan 66 (beliau menyamakan Angkatan 70 dengan Angkatan
80). Sejak adanya Angkatan 45, telah wujudnya pergeseran dari sudut wawasan, terutama
sekali yang berkaitan dengan pemilihan kata. Beliau berpendapat bahawa Angkatan 80 yang
dilahirkan setelah Angkatan 45 kerana Angkatan 80 merupakan sebuah angkatan sasterayang
tidak sepenuhnya menekankan kepada kelompok orang tetapi kepada pemikiran dan cara
penyampaian sesuatu karyasastera itu. Di dalam kebebasan kreatif pula, Angkatan 80 membawa
misi kebangsaan dengan membela Pancasila sebagai landasan perjuangan ekspresi sastera, di
dalam proses berkarya yang dinamik dan bertanggungjawab.
Sastera Angkatan 80 merupakan sastera yang dinamik kerana ia bergerak bersama masyarakat
Indonesia dalam mengharungi kehidupan, menuju pembaharuan ke wawasan yang baru, yang
mungkin lahir kelak. Oleh itu, kita boleh simpulkan bahawa Angkatan 80 lahir daripada konsepsi
Aktivis-Jurnal Akademik Jilld IV2004 53
penyesuaian dalam penggarapan karya sastera yang menuju suatu konsep yang matang
mengenai kehidupan.
Angkatan 2000
Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Korrie Layun Rampan kepada sejumlah
pengarang yang telah melahirkan wawasan estetik baru pada tahun 90-an. Menurut beliau,
Afrizal Malna melahirkan estetik baru yang digali dari sifat massa benda-benda dan manusia
yang dihubungkan dengan peristiwa dari interaksi massa.
Pengkaryaan angkatan ini ditanda oleh meluas dan mendalamnya bahan yang digarap para
penyair, sehingga melahirkan wawasan estetik baru atau memperluas wawasan estetik yang
sedia ada, sehingga memperlihatkan dalamnya karya itu. Para penyair zaman ini menemukan
berbagai unsur yang penting dari berbagai realiti kehidupan yang menjadi trend pemikiran
manusia zaman ini dan menyatakannya kembali dengan pengucapan estetik yang mencirikan
penemuan zamannya.
Tema
Pada tahun 70-80-an, tema-tema yang biasa disentuh seringkali mengenai masalah-masalah
kemanusiaan (psikologi, nilai moral, pendidikan), keagamaan (sufistik) dan yang berbaur seks
(pornografi). Pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an, ramai penulis novel merupakan
kaum lelaki. Justeru, bahan bacaannya ditulis untuk bacaan orang lelaki. Oleh itu, kebanyakan
novel pada tahun tersebut bersifat pornografi. Namun demikian, pada tahun 1972 berlaku
satu perubahan; novel-novel wan ita mula mambangun. Cerita yang menonjolkan wan ita muda
sebagai watak utama, golongan elita, yang terjadi di sekitar kaum muda yang berpendidikan
dan perbicaraan mengenai cinta merupakan beberapa jenis tema yang sering dipaparkan pada
ta hun tersebut.
Tema pada tahun 90-an hingga sekarang yang digunakan oleh pengarang lebih bersifat 'so-
phisticated'. Namun demikian, tidak banyak bahan mengenai tema pada tahun tersebut
memandangkan kurangnya bahan-bahan yang terperinci mengenai tema-tema yang biasa
digunakan para pengarang Indonesia.
Melihat Sastera Indonesia Da/am Empat Orde Baru
Sastera dan Orde Baru I
Kebanyakan daya kreativiti dalam sastera era 70-an tidak dapat dilepaskan dari lingkungan
sosial politik Orde Baru. Semangat demokrasi Orde 8aru (Orde 8aru I) dianggap sebagai
bertentangan daripada demokrasi terpimpin orde Lama. PadamasaOrde Baru I, dinamika dan
penglibatan politik masyarakat agak tinggi. Padamasa Orde Lama, akhbar-akhbar dibungkam
(tidak dibenarkan). Orde Baru I pula mengizinkan akhbar-akhbar diterbitkan kembali dengan
penuh kebebasan. Sekolah dan universiti mengalami 'pembebasan' dari indoktrinasi dan ini
membuka jalan kepada para pelajar dan mahasiswa untuk melahirkan sesuatu di mimbar akhbar.
Jakarta mula mengubah statusnya daripada sebuah kampung besar ke status metropolitan.
Justeru, banyak perubahan yang berlaku, seperti terbitnya dua buah majalah sastera dan budaya
yang berwibawa, Horison dan Budaja Ojaja. Sastera pada era 70-an memaparkan berbagai
eksperimentasi estetik seperti yang telah dijelaskan, sebelum ini.
Puisi Indonesia moden ditegakkan oleh Chairil Anwar. Namun demikian, beliau mendapat
tentangan Ajip Rosidi. Ajip Rosidi telah merumuskan bahawa ciri-ciri sastera'Angkatan Baru',
orientasi dan pengalaman sastera dibentuk oleh pengetahuan terhadap sasterawan lama In-
donesia. Menurut beliau bahasaasing tidak perlu dikuasai kecuali cenderung terhadap sastera
dunia (Barat) dan harus berakar terhadap akar tradisi daerah. Angkatan 45 lebih bersifat
54 Akllvis.Jurnal Akidemllt: Jilld IV 2(H)4
kosmopc
di daeral
5asteraC
Era 66-7(
sepanjan
manakal.
dan kisa]
Sastera,
5astera e
vigorous
sesudahn
secara pe
Sastera er
politik del
Budaja OJ
penyair, n
tema kep
(berminat
pada wak
Sastera d
Orde Ban,
metonimi
memapark
bebas Asi,
yang mum
Generasi 4'
generasi 9(
alukan der
Perkemban
dunia saste
sekitarnya.
tua/ity' dal,
Bibliograt
Ajip Rosidi; j
E. Ulrich Kral
PTGramedia
HappyAlam.
Korrie Layun
K.HAbdul R'
Ranjit Singh,
Saifullah Yus,
Gerakan Perr
Seta Soemerc
Sujarwanto J,
Zainon S. Aht
9 matang
sejumlah
ut beliau,
') manusia
arap para
tetik yang
mernukan
pemikiran
iencirikan
,-masalah
-baur seks
erupakan
banyakan
2 berlaku
'ita muda
endidikan
-kan pada
-rsifat '50-
terse but
3ng biasa
iqkunqan
) sebaqai
rrnika dan
bungkam
Ii dengan
si dan ini
ar akhbar.
'opolitan.
In budaya
berbagai
nendapat
tan Baru',
I lama In-
'p sastera
, bersifat
kosmopolitan sementara penyair qenerasi 50-an lebih cenderung merujuk kepada akar tradisi
di daerah mereka.
Sastcra Orde lama berbaur politik manakala Orde Baru 1cuba beralih kepada manusiawi (sosial),
Era 66-70-an memperlihatkan hasil-hasil yang menarik dalarn bidang prosa, Prosa Indonesia
sepanjang tahun 50-an pula dikuasa! sastera majaiah. Buku-buku roman jarang diterbitkan
rnanakala kebanyakan prosanya (cerpen) diwarnai biografi (cerita bsrdasarkan penqalarnan
dan kisah hidup penulisnya).
Sastera dan Orde Baru "
Sastera era 80-an ditanda oleh pencapaian estetika era 70-an (baik bagi puak estetik yang
vigorous mahupun puak non-vigorous). Penyair selepas era 66-70-an mempengaruhi generasi
sesudahnya. Namun dernikian, habitat 'sosial-politik' yang berleluasa dalam generasi 80-an ini
secara perlahan telah berubah,
Sastera era 80-an merupakan era bagi masyarakat mengalami proses penghilangan keg;atan
politik dengan rancaknya. Pada saat ini, mimbar bebas sudan tidak boleh diadakan lagl. Majalah
Budaja Djaja sudah tidak diterbitkan lagI. Estetika era 70-an, para sasterawan terutama sekali
penyair, merindukan ketenteraman (seperti dalarn sajak-sajak cinta). l.arna-kelamaan, beralih
terna kepada kerinduan kepada Tuhan. Lantas. era 80-an dikuasai sajak-sajak ketuhanan
(berminat kepada bidang sufistik dan rnistik). Sajak keaqarnaan yang bermutu banyak dihasilkan
pada waktu itu.
Sastera dan Orde III & IV
Orde Baru III merupakan sebuah kehidupan berbahasa yang penuh dengan rnetafora dan
metonimi bagi kebanyakan kata yang bersifat denotatif. Pada era 90-an, era Orde Baru III lebih
mernaparkan keterbukaan. Indonesia ingin mempersiapkan diri memasuki keterbukaan pasaran
bebas Asia Pasifik pada awal abad ke-21. Oleh itu, para sasterawan generasi 90-an banyak
yang muncuL
Generasi 40-an, 50-an, 60-an dan 70-an mengalami penyaringan waktu dan kritik sastera. Bagi
generasi 90-an pula, waktu tidak dapat memainkan peranan. Justeru, kritik sastera arnat dialu-
alukan dengan menelaah dan menilai kelemahan-kelemahan yang ada.
Perkembangan sastera dengan sosial-politik tidak diatur. Orde Baru ingin menunjukkan bahawa
duma sastera bukanlah dunia yang terpisah sepenuhnya daripada pergolakan yang berlaku di
sekitarnya. Bukan itu sahaja, terdapat kekurangan 'sense of iitereriners' dan 'sense of intellec-
tuality' dalam sebahagian besar masyarakat Indonesia.
Bibliografi
Ajip Rosidi, 1969. Ikhtisar Sejarah Sastera Indonesia. Indonesia: Penerbit Binacipta.
E. Ulrich Kratz, 2000. Sumber Terpilih Sejarah Sastera Indonesia Abad Xx. Jakarta: Kepustakaan Populer.
PT Gramedia Widiasarana.
Happy A/ami 2001. 17 Penyair Terkenal Indonesia. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
Korrie Layun Rampan, 2000. Angkatan 2000 Oa/am Sastera Indonesia. Jakarta: Penerbit Gramedia.
K.H Abdul Rahman Wahid, 2001. Membangun Demokrasi. Bandung : PTRemaja Rosdakarya.
Ranjit Singh Malhi, 1985. 5ejarah Kertas 2 STPM. Eastern Universities Press (M) 5dn. 8hd.: Se/angor.
Saifullah Yusuf & Fahruddin Salim, 2000. Pergelutan Indonesia Membangun Demokrasi. Pimpinan Pusat
Gerakan Permata Aman.
5elo 50emardjan, 2000. Menuju rata Indonesia Baru. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
5ujarwanto Jabrohim, 2002. Bahasa Dan Sastera Indonesia. Yogyakarta.
Zainon 5. Ahmad. 5astera Melayu Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
IV2004 SS
J!. 1.1
p;;:sa =
SASTERA SERANTAU
PERKEMBANGAN DRAMA MALAYSIA
Rahidah Mispan, Haslina Abu Bakar, NurAin Md Amin, Seri Rahayu Othman
Peringkat Awal
Masih belum lagi dapat dipastikan bila bermulanya sejarah pertumbuhan drama terawal atau
manakah negara atau bangsa terlebih dahulu memiliki tradisi drama. Namun demikian, hasil
penyelidikan dan pengkajian mengetengahkan satu teori bahawa drama sebenarnya sudah
wujud sebelum manusia mengenal sejarah lagi. Genre ini muneul sebagai aktiviti seeara naluriah
yang seiring dengan kegiatan keagamaan yang berupa bentuk persembahan kepada super-
natural; justeru mereka menetapkan teori drama sebagai teari ritual.
Sejarah kebudayaan manusia membuktikan bahawa setiap bangsa mempunyai genre drama
mereka sendiri, dan masyarakat Melayu Malaysia juga tidak terkecuali. Selaras dengan teori
pertumbuhan drama terawal, melalui penelitian menunjukkan bahawa sejarah terawal drama
Malaysia juga ada berkaitan dengan fungsi keagamaan.
Hal ini ada kaitannya dengan kepereayaan nenek moyang kita yang menganut fahaman
animisme. Animisme selalu dihubungkaitkan dengan daya pemikiran manusia purba yang
mempunyai fahaman bahawa alam sekeliling yang sukar untuk dikuasai, mempunyai kuasa,
roh atau semangat yang perlu dipuja bagi mendapatkan keselamatan melalui upaeara yang
dinamakan sajan yang diselenggarakan oleh searang Pawang.
Sajan atau menghidangkan makanan atau apa juga untuk persembahan oleh Pawang yang
dipereayai menguasai alam ghaib, biasanya akan diikuti dengan pembaeaan jampi serapah
yang dinamakan "Membuang Aneak". Salahsatu proses Membuang Aneak yang dikenali sebagai
"Main Puteri" merupakan satu ritual pendukunan yang mengandungi upaeara jam pi,
peneeritaan, nyanyian dan muzik. Adajuga upaearayang mengandungi lakonan dan perarakan.
Upaeara-upaeara animisme mengandungi banyak kebudayaan Melayu yang diadakan seeara
terus menerus dan berlanjutan dan terdapat banyak tokok tambah.
Seeara universal, dapat disaksikan bahawa aktiviti-aktiviti ritualisme tersebut merupakan bentuk
drama awal kerana mengandungi beberapa aspek drama seperti lakonan, tarian, nyanyian
dan gerak-geri, sekaligus memperlihatkan aspek kesenian dalam diri nenek moyang yang
mengandungi unsur-unsur hiburan. Orang lebih gemar menyaksikan ritual itu sebagai aspek
kesenian daripada sifat perubatannya, maka tujuan menghiburkan lebih kuat dari ritual.
Justeru, ritual mengalami satu evolusi; dari jampi serapahkepada bentuk persembahan kesenian
yang menyebabkan tujuan pemujaan semangat kurang diutamakan, tetapi konsep lakonan
dan seni lebih menonjol. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa dasar terawal bag;
pertumbuhan drama Malaysia bermula dari pengaruh animisme.
Wayang Kulit dan Makyung
Menurut Abdul Rahman Napiah dalam bukunya "Drama Moden Malaysia - Perkembangan
dan Perubahan", zaman animisme di Malaysia seperti yang ditegaskan menumbuhkan bentuk
drama dan merupakan komponen yang lengkap dalam persembahan drama tradisional yang
tumbuh kemudiannya. Drama tradisional yang dimaksudkan ialah wayang kulit dan makyung.
Wayang kulit digunakan sebagai alat propaganda atau membawa hasrat pengembangan
sesebuah fahamam seperti keagamaan, tetapi tujuan asasnya tetap tidak terlepas daripada
hiburan. Wayang kulit yang berasal dari Siam dan Jawa merupakan bentuk hiburan yang
terpenting di Semenanjung terutamanya dikhususkan kepada golongan yang terkemuka,
feudal is dan aristokrat, tetapi kemudiannya menjalar menjadi hiburan rakyat.
S6 Aktivis-Jurnal Abdemik JiJid IV 2004
MakyUl
menyul
derniki:
yang ar
naunga
British I
terpupi
Bangs.
Selanju
pengan
tradisio
pengan
karya 51
menaril
hiburan
Banqsa,
hiburan
drama I
pengan
bentuk
rnasyars
Antara 1
Melayu
menunt
kebanqs
diarahk:
untuk rr
Sandiw
Kemune
pertumt
kewibav
Tanah N
yang ter
Alhady (
Za'ba jUI
terhada]
tiada ter
Kedua. I
memang
pertama
dari ken!
drama y.
Proses pI
Za'ba ad
rnutunya
awal atau
kian, hasil
'ya sudah
a naluriah
Ida super-
ire drama
Igan teori
val drama
fahaman
n-ba yang
fai kuasa,
cara yang
ang yang
,i serapah
Iii sebagai
ra jarnpi,
erarakan.
an secara
In bentuk
nyanyian
ang yang
gai aspek
tual.
I kesenian
I lakonan
awal bagi
mbangan
10 bentuk
>nal yang
nakyung.
mbangan
daripada
ran yang
rkemuka,
Makyung pula yang berasal dari Kelantan merupakan satu bentuk hiburan istana dan berfungsi
menyuburkan fahaman feudal. Makyung membawa tema kedaulatan feudalisme. Namun
demikian, pada awal abad ke-20, makyung keluar dari lingkungan istana dan menjadi drama
yang amat popular di kalangan rakyat biasa. Sayangnya, istana Kelantan yang pernah memberi
naungan kepada makyung, tidak laqi dapat berbuat demikian kerana kedatangan pihak Kolonial
British yang rnerosakkan kestabilan ekonomi sultan dan golongan feudalisme. Nilai senl makyung
terpupus dan semakin terjejas selepas Perang Dunia Kedua.
Bangsawan
Selanjutnya, drama bangsawan pula muncul dalam tradisi drama Melayu hasil daripada
pengaruh drama Barat pada abad ke-19. Walaupun bangsawan dikategorikan sebagai drama
tradisional, terdapat juga konsep modenisme di dalamnya. Kemodenannya terbit daripada
pengaruh Baratnya dan juga temanya yang sering sekaf bersandarkan karya-karya Barat seperti
karya Shakespeare. Kedatangan rombongan bangsawan seperti "Wayang Farsi" atau "Mendu"
menarik minat masyarakat tempatan kerana jalan ceritanya membawa unsur-unsur fantasi serta
hiburan.
Bangsawan sesuai dengan perkembangan fizikal dan mental masyarakat dewasa. Bentuk
hiburan sangat miskin pada masa itu, dan bangsawan dalam perkembangannya telah menjadi
drama yang amat besar pengaruhnya dan menjadi media hiburan yang terpenting. Pengaruh-
pengaruh Barat inilah kemudiannya yang mengubah bentuk drama Malaysia kepada suatu
bentuk drama yang baru, menggantikan bangsawan apabila ia kurang berfungsi lagi dalam
masyarakat.
Antara tahun 1936- 1945, minat rnasyarakatterhadap bangsawan mula merosot. Masyarakat
Melayu di Tanah Melayu pada masa itu lebih mengutamakan semangat kebangsaan dan
menuntut apa juga bentuk kesenian harus membawa pesan yang meningkatkan semangat
kebangsaan; orang Melayu telah diajak berfikir sendiri dan mencari kebebasan, kesusasteraan
diarahkan untuk dijadikan watak penyedar. Oleh itu, satu bentuk drama baru harus dicipta
untuk mengisi keperluan ini.
Sandiwara
Kemunculan beberapa kumpulan drama sandiwara dari Indonesia telah memberi kesan kepada
pertumbuhan sandiwara di Tanah Melayu dar; segi pementasan. Pertunjukannya mencabar
kewibawaan bangsawan, seakan menunjukkan inilah bentuk drama yang harus diambil oleh
Tanah Melayu sesuai dengan kemajuan fizikal dan semangat kebangsaan. Antara pengarang
yang terpengaruh dengan bentuk drama sandiwara ialah Shaharom Husain, Alwi bin Sheikh
Alhady (Syed Alwi Alhady) dan Kalam Hamidy.
Za'ba juga mellbatkan dirinya dalam kajian drama di Malaysia. Beliau amat mengambil berat
terhadap perkembangan drama tanahair. Melalui kajian Za'ba, dapatan beliau menunjukkan
tiada terdapat buku-buku drama yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia
Kedua. Ini bertetapan dengan penyelidikan yang dibuat selanjutnya yang menyimpulkan
memang tidak ada buku drama diterbitkan sehingga tahun 1951. Buku drama bercetak yang
pertama telah ditulis oleh Teh Fatimah Abdul Wahab dengan jodol "Megat Terawis" tetapi,
dari kenyataan Za'ba walaupun tidak ada buku yang diterbitkan, ini tidak bermakna tidak ada
drama yang dipentaskan.
Proses pembukuan memang selalunya lewat daripada proses pementasan. Pada tahun 1950,
Za'ba ada menu lis bahawa pada masa itu tidak ada sebuah pun drama yang baik dan tinggi
mutunya. Sedekad kemudian, beliau menyatakan belum ada drama yang bermutu tinqqi yang
Akadermk Jilid IV 2004 57
4.4, -.lAS,iL; Ii. &
I
diusahakan, Pendeknya da/am penelitian la'ba hingga ke tahun-tahun 1950-an, drama Melayu
beium mencapai ke tahap yang diharapkan.
la'ba menuntut kemajuan terhadap perkembangan drama dan menggesa penulis tempatan
menguasai teori dan praktikal drama-drama Barat seperti Shakespeare dan Bernard Shaw. Hanya
pembelajaran sahaja yang boleh menaiktarafkan drama Melayu. Beliau sendiri menterjemahkan
beberapa karya dan teori-teori penting penulisan drama daripada beberapa pengaruh asing
seperti Arab.
la'ba menginginkan modenisme dalam drama Melayu. Penterjemahan teori-teori penting
mengenai penulisan drama telah membantu beberapa orang penulistanahair mengenal struktur
dan mekanisme menulis skrip drama. Dapat dirumuskan bahawa la'ba adalah perintis kepada
pertumbuhan drama moden Malaysia.
Drama Moden Sebelum Merdeka
Kajian yang dilakukan menunjukkan terdapat beberapa keterangan lain yang menunjukkan
keqiatan drama sudah bermula sebelum Perang Dunia Kedua. Zharia Abd Wahab, Abdullah
Sani Daud dna lain Arid adalah antara nama yang mengakui pernah bergiat dalam sandiwara
di sekitar tahun-tahun sebelum perang Jepun itu. Sayangnya, pengakuan mereka tidak diikuti
dengan bukti yang kukuh. Bidang drama merupakan satu alat untuk propaganda Jepun.
Menurut 5yed Alwi Alhady, beliau telah pun mementaskan beberapa drama pada tahun-tahun
awal Tanah Melayu diduduki Jepun iaitu pada tahun 1942. Dua buah drama telah dipentaskan:
"Tarek Bin liad, Pahlawan Islam" dan "Hang Tuah, Pahlawan Melayu". Shaharom Husain pula
mementaskan drama "Lawyer Dhalan" pada tahun 1943 dan 1945 manakala drama "Keris
Laksamana Bentan" dipentaskan pada tahun 1943.
5eperti sandiwara "Pembelot" karya Shaharom Hussain, drama epik Hang Tuah oleh Syed Alwi
Alhady mencatatkan sejarah permulaan penulisan skrip dalam pertumbuhan drama Malaysia
yang menuntut kemerdekaan. Gelombang kesedaran kebangsaan telah memercik baqai hadai
yang teputus dari laut, ini ditambah pula dengan adanya perpaduan antara kaum Melayu.
Cina dan India; gema kemerdekaan sernakin lantang disuarakan.
Pada zaman pasca-perang dan pra-merdeka, pemusatan drama lebih tertumpu kepada persoalan
heroisme dan nasionalisme. Ini sangat bersesuaian dengan iklimdan suasena zaman itu apabila
semangat kebangsaan sedang menyala hebat menuntut kemerdekaan. Pada masa ;ni bahan
penulisan drama dihasilkan daripada lembaran-Iembaran sejarah yang penting.
Penyelidikan yang dilakukan setakat in; menunjukkan drama "Megat Terawis" yang dicetak
pada tahun 1951, dianggap sebagai drama pertama yang diterbitkan. Kemudian, barulah
menyusul beberapa buah buku drama dan terdapatjuga majalah-majalah yang sedia menyiarkan
skrip drama seperti majalah "Dewan Bahasa".
Drama Moden Selepas Merdeka
Pada sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, perkembangan drama lebih tertumpu kepada aliran
romantisme. Ini diikuti dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963 apabila negara Ma-
laysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dengan terbitnya drama masyarakat yang
beraliran realisme. Peranan drama membangunkan semangat nasionalisme sudah ditinggalkan
kerana Malaysia berhadapan dengan permasalahan lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan
dan lain-lain yang meminta perhatian dramatis. Kesedaran kepada politik dan soal-soal
kenegaraan seperti hal-hal yang mencakupi aspek politik, pentadbiran, dan kebangsaan juga
menjadi tumpuan para dramatis.
58 Aktivis-Jurnal Akademlk Jihd IV 2004
Para c
kemer
sepert
berter
memp
perke"
tumbu
fenom
Kala D,
dan cu
sehari-
pelajar
persem
terpen
dibinca
Segala
realistik
bersesu
menunj
Subari.
Para per
pergola
yang ml
mengha
juga ter
kalanga,
baru.
Noordin
dengan o
terutarn,
sifatnya.
batin m:
mengara
antireali:
dlfaharru
Pada zan
alat hibu
mempun
benteng
diri darip
Bagi rnerr
yang dite
dilema de
bahan rns
antara ka
na Melayu
tempatan
aw. Hanya
jemahkan
.ruh asing
i penting
,I struktur
is kepada
unjukkan
Abdullah
mdiwara
akdiikuti
a Jepun.
.m-tahun
-ntaskan:
lain pula
ra "Keris
ved Alwi
\1alaysia
lai badai
Melayu,
ersoalan
apabila
,i bahan
dicetak
barulah
iyiarkan
a aliran
Ira Ma-
It yang
Igalkan
jidikan
ral-soal
m juga
Para dramatis kini menghadapi tugas penting untuk mengisi dan memberi definisi akan
kemerdekaan. Gejala-gejala moden turut samamenimbulkan persoalan-persoalan yang rurnit,
seperti masalah moral dari pertembungan konsep hidup yang tradislonal di desa-desa
bertembung dengan unsur-unsur baru di kota-kota, soal pelajaran dan ekonomi dan
memperbaiki taraf hidup rakyat dan munculnya konflik-konflik masyarakat akibat
perkembangan rancangan negara. Justeru, dapat ditihat persoalan dan pemikiran drama-drama
tumbuh, berkembang serta berubah bersama-sama dengan perjalanan sejarah bangsa serta
fenomena yang melanda negara Malaysia sepanjang zaman.
Kala Dewata adalah dramatis pertama Malaysia iaitu sekitar tahun 1960-an yang cukup sedar
dan cuba menggarap permasalahan-permasalahan yang terjadi daripada paristjwa-peristiwa
sehari-hari untuk dijadikan bahan drama. Persoalan yang sering tlmbul waktu itu sepert!
pelajaran, moral dan keadaan hidup masyarakat kota dan desa diadun dan diolah untuk
persembahan drama. Drama "Atap Gentinq Atap Rumbia" ialah drama Kala Dewata yang
terpenting dan memperlihatkan kematangannya dan bagaimana persoalan sehari-hari
dibincangkan dalam sesebuah drama yang rnenarik.
Segala persoalan yang digarapkan dikemukakan melalui drama yang dipentaskan secara
reatistik. Di Malaysia, reatisme memperlihatkan gerakan yang cukup berpengaruh kerana la
bersesuaian dengan persoalan dan pemikiran penduduk negara itu. Antara penulis drama yang
menunjukkan bakat adalah UsmanAwang, Awang Had Salleh, A SamadSaid, Kemala dan Bidin
Subari.
Parapenulis ini menghasilkan karya yang temanya dekat dengan kehidupan dan mencerminkan
pergolakan masyarakat. Terdapat kemajuan yang cemerlang dari segi teknik penutisan skrip
yang menonjolkan kecemerlangan para penutis. Unsur-unsur dramatik juga diterapkan untuk
menghasilkan drama yang lebih berrnutu dan menarik. Namun demikian, drama di Malaysia
juga terdedah kepada perubahan. Pada tahun 1970-an kelihatan adanya eksperimen dari
kalangan dramatis Malaysiayang cuba meninggalkan tradisi realisme kepada satu bentuk drama
baru.
Noordin Hasan dengan "Bukan Lalang Ditiup Angln" telah meninggalkan drama realisme
dengan atiran baru. Isinyacuba membincangkan aliran eksistensialisme warganegara Malaysia
terutamanya orang-orang Melayu dengan permasalahan yang lebih sofistikated dan metafizika
sifatnya. Dramatis inl cuba mempersoalkan hal-hal yang berhubung dengan kejiwaan dan konftik
batin manusia. Terdapat juga keinginan para penulis ini menghasilkan bentuk drama yang
mengarah kepada absurdisme. Di Malaysia, karya-karya absurdisme merupakan yang bercorak
antirealisme, sukar difahami, lebih ke arah fantastik, abstrak, berunsur mimpi serta sukar
difahami dan dihayati. Gaya penulisan absurd diteruskan hingga narl ini.
Pada zaman pembangunan ini, drama telah dibahukan dengan tugas, bukan sahaja sebagai
alat hiburan semata-mata, bahkan menjadi alat bag; membentuk rupa banqsa yang kuat dan
mempunyai kebudayaan dan keperibadian yang tersendiri. Drama juga dijadikan sebagai
benteng ketahanan dari kejatuhan moral dan bersifat dakwah dalam erti tldak memutuskan
diri daripada akar-akar kepercayaan kepada Tuhan.
8agi membentuk sebuahnegara yang baru menemui kemerdekaan, banyak sekali drama-drama
yang diterbitkan bagi membincangkan masyarakat Melayu di Malaysia yang berada di dalam
dilerna dan masalah. Semuanya ini cuba dileraikan. Justeru, persoalan-persoalan sosial menjadi
bahan menarik; seperti pelajaran, hubungan cinta, rumahtangga, keadaan kota dan hubungan
antara kaum. Ada Juga drama-drama yang cuba membentangkan tema keagamaan.
Akademik jihd IV 2004 59
Sebagai contoh, tema pelajaran menjadi persoalan pokok dalam beberapa drama. Ini
memperlihatkan kesedaran bangsaMelayu terhadap keperluan-keperluan hidup zaman moden
ini yang mementingkan pelajaran untuk memperbaiki taraf hidup. Fenomena ini adalah
rangkaian daripada semangat kebangsaan yang telah menyaksikan bangsa Melayu mundur
dan terhina; ketinggalan dalam serba-serbi bidang kehidupan. Kolonialisme dengan sengaja
membiarkan bangsaMelayu terus mundur dan ditohmahkan sebagai pemalasdan bodoh. Malah
pihak Kolonial hanya menyediakan sistem pelajaran yang membolehkan orang Melayu pada
masa itu menjadi petani-petani dan nelayan-nelayan. Polisi penjajahan ini juga hanya
memberikan pendidikan kepada segelintir golongan aristokrat Melayu.
Terdapat beberapa buah drama yang membincangkan kesan-kesan daripada pengalaman dasar
sistempelajaran itu terhadap sikap, pemikiran dan kebudayaan orang-orang Melayu. Di samping
itu, terdapat juga gesaan-gesaan supaya mereka lebih mengambil berat terhadap pelajaran
supaya dapat memperbaiki dan meninggikan taraf hidup mereka. Ada juga drama-drama yang
mempertikaikan segolongan masyarakat yang sudah terpelajar tetapi tidak memanfaatkan
ilmu pengetahuannya dengan jalan yang diredhai Allah.
Salah satu drama yang bertemakan pelajaran ialah "Anak Derhaka" yang membincangkan
masalah pelajaran dihasilkan oleh Ahmad Murad. Ada beberapa pemikiran yang menarik yang
menghubungkan drama ini dengan pelajaran. Timbul semacam dilema bagi orang Melayu
kerana kebimbangan jika nilai-nilai keperibadian generasi akan datang dieabar oleh ilmu
pengetahuan yang tinggi. Ramai lagi penulis drama Malaysia yang mengutarakan pokok
persoalan pelajaran dalam karya mereka. Ramai di antara dramatis yang terlibat secara langsung
dalam bidang pelajaran. Masyarakat juga semakin prihatin akan kepentingan pelajaran hasil
daripada beberapa rancangan kerajaan untuk memajukan taraf hidup rakyat.
Drama "Bintang Alam dan Bintang Neon" menggambarkan dilema yang dihadapi watak utama
yang berpelajaran tinggi, sama ada ingin bertugas di bandar atau desa. Satu lagi drama yang
berkaitan dengan tema pelajaran ialah "Di Balik Tabir Harapan" yang ditulis oleh Kala Dewata.
Selanjutnya, tema sosial juga dibincangkan dalam drama-drama realisrne di Malaysia yang
menggarap permasalahan harian dan semasa yang banyak menyentuh premis kemasyarakatan
orang-orang Melayu. Para dramatis melihat masyarakat Melayu yang telalu kuat menganut
kepercayaan-kepercayaan lama, dikongkong oleh peraturan-peratun tradisi dan diikat dengan
rantai adat istiadat serta dibelenggu oleh fatalisme agama. Semua gejala ini memundurkan
kehidupan orang Melayu.
Paradramatis ini menganggap soal-soal kemasyarakatan harus diberikan perhatian kerana soal
ini mempunyai hubungan dengan modenisme, tamadun dan usaha-usaha memperbaiki nasib
bangsa Melayu. Persoalan-persoalan sosial yang menjadi pusat perbincangan mereka ialah
bagaimana hendak memajukan masyarakat Melayu dan reaksi-reaksi yang timbul sejajar dengan
perkembangan-perkembangan baru dalam negara yang sedang membangun. Begitu juga hasil
daripada industrialisasi dan urbanisasi, berlakunya penghijrahan dari desa ke kota yang juga
menimbulkan masalah-masalah sosial baru. Perhubungan di antara kaum di bandar-bandar
seperti percintaan dan perkahwinan selarasdengan cita-cita kerajaan hendak mencipta satu
bangsa Malaysia yang bersatu, menjadi bahan utama para dramatis.
Antara karya yang mendokong tema sosial ialah "Di Mana Bulan Selalu Retak" karya A Samad
Said, "Dari Bintang ke Bintang", "Gendang Kosong", "Bulan Tetap Bersinar" dan "Tamu di
Bukit Kenny" karya UsmanAwang. Bidin Subari juga menonjolkan tema sosial menerusi drama
tulisannya "Anak Kerbau Mati Emak" dan "Datuk Ahmad Dadida".
60 Akti... is-Jumal Akademik Jilid IV 2001
Ada k,
agami
denga
cara kI
agamc
Hamid
undan
Hamza
Fungsi
lain iai
peraka
dan tar
yang CE
menye
Tradisi
dipent
diusah,
hilang
tersend
perkerr
Biblios
Abdul R
Dewan j
Ahmad
dan PUS1
Dharmal
Mana 5;,
Md Pitel
·ama. In;
an moden
ni adalah
j mundur
n sengaja
oh. Malah
'ayu pada
~ a hanya
nan dasar
isamping
pelajaran
Imayang
nfaatkan
lCangkan
arik yang
I Melayu
.Ieh ilmu
n pokok
langsung
ran hasil
.kutama
rna yang
Dewata.
sia yang
srakatan
enganut
.dengan
ndurkan
ana soal
lki nasib
ka ialah
dengan
'ga hasi!
ngjuga
-bandar
ota satu
.Sarnad
ramu di
i drama
I
'liiL!
Ada kecenderungan yang menarik daripada dramatis Malaysia bagi menggarap permasalahan
agama. Terdapat beberapa buah drama yang membincangkan aspek-aspek yang berkaitan
dengan positif dan negatifnya hidup beragama. Aspek positif melihat agama Islam sebagai
cara kehidupan yang wajib dihayati dan dipraktikkan, manakala aspek negatil pula memandang
agama sebagai penyekat kemajuan. Drama"Anak Nazar Tujuh Kerarnat" hasil karya Kalam
Hamidy membuktikan betapa agung, luhur dan adilnya hUkum-hukum Allah. Kemurnian
undang-undang Islam pula diketengahkan dalam drama karya Hassan Ibraham "Tragedi Tun
Hamzah". Anis Sabirin pula memperdebatkan soal qada' dan qadar melalui drama "Di Kuburan".
Fungsi yang dimainkan drama sebagai karya kreatif terbukti sama dengan genre-genre sastera
lain iaitu menjadi alat yang berkesan bagi membangunkan semangat nasionalisme, menjadi
perakam sejarah, pencerminan masyarakat dan membincangkan keunggulan intelektualisme
dan tamadun negara Malaysia. Satu hakikat yang menarik ialah drama telah mencapai kemajuan
yang cemerlang terutama sekali dalam penclptaan aliran. Dari sudut fungsi, drama telah berjaya
menyemarakkan semangat kebangsaan dan digunakan sebagai alat pencerminan masyarakat.
Tradisi drama telah mengalami perkembangan dua hal a; pertama adanya drama yang
dipentaskan tetapi skripnya tidak dicetak, dan kedua drama yang selepas dipentaskan
diusahakan pula pencetakan skripnya. Drama yang tidak dicetak atau didokumentasikan akan
hilang ditelan zaman. 5esungguhnya drama Malaysia mempunyai sifat-sifat dan ciri-cirinya
tersendiri dan merupakan wari sen tradisi intelektual yang kini terus berkembang sealiran dengan
perkembangan sejarah dan fenomena di Malaysia.
Bib/iogr.'i
Abdul Rahman Nap/ah, 1987. Drama Moden Malaysia - Perkembangan dan Perubahan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka
Ahmad Kamal AbduJJah, 1990. Gagasan Esei- Esei Puisl Melayu Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka
Dharmawijaya, 1998. Dunia Puisi - Dalam Penelitian dan Pengajaran. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti.
Mana Sikana, 1002. Jejak Sastera Melayu Moden ke Pascamoden. Singapura: EDN Media.
Md Pitrhay Gan; BMAA 2003. Sastera Melayu War;san Jari Ojr; dan Jagat. Singapura : Asas50 dan NLB
"Yang menghalang kemajuan masyarakat Melayu ialah orang yang
memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat Melayu,'
Dato'Unn Jaafar
Aktivis-Jurnal Akademilr. phdIV 200" 61
SASTERA SERANTAU
MIB DAN PERKEMBANGAN PENULISAN CERPEN
DI BRUNEI DARUSSALAM
Fairuz Talib, Salini Razali, Dewi Nur Azlin, Norisha Ismail
Konsep Melayu Islam Seraja (MIS)
Pentadbiran negara Brunei Darussalam amat mementingkan konsep Melayu IslamBeraja atau
MIB sebagai satu unsur kehidupan. Konsep ini telah terbentuk dengan mendapat coraknya
daripada unsur dan pengaruh Islam lalu berkerajaan secara berpemerintahan beraja oieh sul-
tan-sultan Melayu yang beragama Islam.
Sebelum merdeka, Brunei dikenali sebagai negara kesultanan Melayu. Dalam pemasyhuran
kemerdekaan negara Brunei Darussalam, konsep ini berubah menjadi MIB. Namun demikian,
hal penukaran konsep ini tidak membezakan epa-epa kerana kedua-duanya menekankan silat
dan corak Brunei sebagai negara Melayu Islam yang berkerajaan secara berpemerintahan beraja.
Pada mulanya, memang MIB dikatakan sebagai konsep kenegaraan, tetapi kemudian menjadi
lalsalah kenegaraan. Lebih tepat, MIB merupakan manilestasi politik dan sosial negara Brunei
Darussalam yang merdeka dan memperlihatkannya sebagai sebuah negara yang berpandukan
akidah Islam dengan raja, yakni Sultan sebagai pemerintah tertinggi negara.
Penekanan terhadap MIB, yang diisytiharkan sebagai lalsalah kenegaraan pada tanggal1 Januari
1984 dipercayai berasaskan kepada seman gat yang terkandung dalam dokumen perlembagaan
negara yang terdiri daripada Perlembagaan Negeri 8runei 1959 itu sendiri, Undang-undang
Taral Kebangsaan 1961 dan Pemasyhuran Mengangkat Raja. Falsalah ini telah dihuraikan oleh
Kebawah DuJi Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei
Darussalam:
"...Dari tiga rangkai kata Melayu IslamBeraja, terdepat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positil
untuk ketahanan negara, umpamanya dari Melayu itu, ialah bahasanya. Siapapun tek boleh
menyangkal, bahawa Bahasa Melayu itu adalah satu-satunya alat perpaduan kita yang paling
elektif. Tanpa bahasa ini, kita tentunya tidak akan dikenali sebaqai satu bangsa yang berdaulat
lagi mempunyai identiti. Demikian juga Islam, iatah ugama yang menjamin seluruh kepentingan
rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua ugama, suku kaum dan keturunan.
Pendeknya ugama Islamadalah jaminan keselamatan dan kesejahteraan untuk semua. Kerana
itu tidak siapa y2ng perlu takut atau ragu mengenainya. Sementara perkataan Beraja pula
adalah menunjukkan kepada kerajaan yang Bersultan atau Beraja yang sudah wujud dan
menjadi warisan zaman semenjak dari beberapa abad lagi."
Semangat ini jelas menqharuskan unsur-unsur kemelayuan, keislaman dan kesultanan mendasari
lalsalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi Brunei. MIB
merupakan sebahagian daripada aspirasi nasional yang harus dilihat dan difahami serta dihayati
dengan sebenar-benarnya oleh semua lapisan rakyat. Falsafah ini hendaklah dijadikan teras
pendidikan dan garis pandu datam pembentukan peribadi, perwatakan, identiti dan cara hidup
kebruneian. Ini sangat penting demi mengekalkan teras kenegaraannya, iaitu kesultanan,
kemelayuan dan keislamannya, serta meningkatkan identiti dan kebudayaan negara itu.
Rakyat Brunei amat menjunjung amanah yang telah diberikan dan giat meresapkannya ke
dalam kehidupan seharian mereka sehingga kini. Usaha-usaha untuk sentiasa menerapkan
konsep MIB dalam penghasilan sastera dan dunia persuratan Brunei harus diberikan
pengiktirafan kerana langkah sebegini menyumbang kepada pembentukan corak generasi akan
datang dalam menentukan perjuangan ke arah kecemerlangan.
62 Alcliv,s_Ju",,,,, Nl.i.dlllml\( Jihd IV 1001
Era 19.
Di anta
penulis
balik ta
dari me
pada z,
dan be
penuh I
Antara
pacta
ketidak
lagi. Pe
tice'- be
Era
Penulis-
cerpenii
cinta ke
dan soa
itu.
Era 796
Zaman
dihasilk:
oleh keS
'Cerpen
kritik ce
kupasan
cerpen y
Majalah
kurangn
Brunei jt
Dewan 6
Times. C,
masa ini
Daily EXI
Cerpen-c
berita ya
Cerpen t
watak pE
"Perbahi
Harian, 11
mencata
bentuk d
cerpen-o

perkemb
digunak2
reraja atau
t coraknya
a oleh sul-
nasyhuran
demikian,
nkan sifat
an beraja.
1 menjadi
Ira Brunei
iandukan
1Januari
mbagaan
[-undanq
ikan oleh
ra Brunei
Ig positif
ak boleh
g paling
erdaulat
,ntingan
urunan.
. Kerana
3ja pula
jud dan
mdasan
ei. MIB
1ihayati
In teras
a hidup
Itanan,
:u.
nya ke
rapkan
erikan
si akan
Era 1930-1940-an
Di antara tahun 1932 hingga 1942, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua, memang sudah lahir
penulis-penulis cerita pendek di Brunei tetapi kebanyakan darlpada mereka berseJindung di
baJik tabir yakni mereka mengarang dengan menggunakan nama sarnaran seheje. Kebanyakan
dari mereka terdiri dari kalangan guru Melayu. Dari aspek gaya penulisan, kebanyakan cerpen
pada zaman ini berbentuk khutbah yang motifnya untuk mengajar seseorang berbuat baik
dan berbudi bahasa tinggi. Setiap cerpen yang dicipta dihiasi dengan lenggok bahasa yang
penuh dengan kata-kata Jidah pendeta dan bunga-bunga bahasa yang muluk.
Antara tema-tema dan persoalan-persoalan yang dikemukakan olen penuJis-penulis cerpen
pada zaman ini ialah kisah-kisah percintaan, kahwin paksa, mungkir janji, hal beranak tiri,
ketidakjujuran, buta huruf, kepercayaan bomoh, kisah-kisah hantu dan syaitan dan lain-lain
lagi. Penyelesaian cerpen-cerpen pada masa ini umumnya berlandaskan konsep 'poetic jus-
tice'- baik dibalas balk, jahat dibalas jahat.
Era 1950-an
Penulis-penulis tidak lagi mengamalkan stail berkhutbah. Kelahiran beberapa orang tokoh
cerpenis baru telah mengubah corak penuJisan kepada yang lebih balk. Masalah kasih sayang,
cinta kepada kekasih, dnta kepada tanahair, soal-soal rumahtangga, soat-soal kemanusiaan
dan soal-soal kemasyarakatan menjadi pokok persoalan dalam penulisan cerpen pad a rnasa
itu.
Era 1960-an
Zaman menyaksikan perkembangan cerpen yang pesat kerana lebih seribu buah cerpen
dihasilkan oleh lebih dua ratus orang penuJis yang menggunakan nama sarnaran, Ini disebabkan
oleh kegiatan aktif yang dimainkan oleh media massa Brunei. Radio Brunei menyiarkan ruangan
'Cerpen dan Salukan' setiap minggu selama dua puluh minit. Ruangan in merupakan ruangan
kritik cerpen iaitu pengulas-pengulas akan diundang oleh penerbit radio untuk membuat
kupasan dan ulasan ke atas cerpen-cerpen yang disiarkan. Walaubagaimanapun, kebanyakan
cerpen yang disiarkan tidak dibukukan oleh pihak Radio Brunei.
Majalah Bahana dan Mekar yang diterbitkan Dewan Bahasa Pustaka memuatkan sekurang-
kurangnya sebuah cerpen dalam setiap keluaran. Cerpen-cerpen yang dihasilkan penulis-penulis
Brunei juga diterbitkan dalam akhbar atau rnajalah luar negeri seperti Dewan Masyarakat,
Dewan Bahasa, Dewan Sastera, Mastika, Mutiara, Mingguan Malaysia, Utusan Zaman dan Sebst:
Times. Cerpen-cerpen juga banyak disalurkan melalui majalah-majalah yang diterbitkan pada
rnasa ini seperti Suara Bakti, Bintang Harian, Salam, Asterawani, Sinaran Maktab, Bahlera, Riek,
Daily Express, Utusan Kinabalu dan Dian.
Cerpen-cerpen yang dihasilkan pada masa ini kebanyakan berbentuk sketsa, gaya surat, stail
berita yang bersifat laporan wartawan, bent uk dialog yang pendek-pendek atau gaya naratif.
Cerpen berbentuk sketsa menggambarkan peristiwa semasa menerusi komentar penulis dan
watak pelakunya terhadap sesuatu masalah yang berlaku di persekitarannya. Contohnya seperti
"Perbahasan" karya Qualbi (Bahtera 4,1965) dan "Kantor Pak Boss" karya Bung Alkaff (Bintang
Harian, 16 Feb 1967). Cerpen-cerpen yang dicipta dalam gaya surat boleh dilihat apabila penulis
mencatatkan pengalaman, fikiran dan pandangan hidup melalui watak-wataknya. Manakala
bentuk dan stail berita yang bersifat laporan seorang wartawan kebanyakannya terdapat dalam
cerpen-cerpen yang dicipta oleh Ahmadshah Rahman. Cerpen-cerpen sebegini tidak begitu
bertenaga dan berkesan kepada pembaca kerana penghayatan cerpen lemah dari segi
perkembangan watak yang terikat. Namun demikian, gaya cerpen yang paling terkenal
digunakan di kalangan penulis Brunei ialah gaya bercerita atau naratif. Gaya ini berdasarkan
Aktivil-JurnalAkademik Jihd IV 200.0\ 63
AM _ ; hi;;;
iLl
.#
suatu plot yang disusun dengan gaya bahasa yang ekonomis dan menggunakan watak dan
perwatakan yang berbeza.
Antara tema dan persoalan-persoalan yang diselongkari sepanjang tahun 60-an ialah
pertembungan atau konflik nilai, masalah kemanusiaan dan psikologi, masalah sosial seperti
masalah-masalah buruh, petani, pelajaran, tanah, kerniskinan, pergaulan bebas muda-mudi,
banyak anak dan korupsi, Contohnya, cerpen karya Bung Alkaffyang bertajuk "lahirnya Seorang
Anak International" (Bintang Harian, 9 Jun 1966). Ini adalah sebuah cerpen yang menceritakan
fenomema kegilaan anak remaja yang menghalalkan hubungan jenis tanpa nikah. Di samping
itu, terdapat juga persoalan-persoalan lain seperti kritikan terhadap pemimpin yang kaki
perempuan, perancangan keluarga, soal-soal agama dan kepercayaan. Masalah anak-anak muda
yang berpelajaran tinggi di seberang laut kemudian memandang jijik kepada bangsa burniputera
sendiri dihuraikan dalam dua cerpen Bung Alkaff yang bertajuk "New York Serba Jernpol" dan
"Warkah Untuk Barbara". Masalah masyarakat tempatan juga diterokai dalam cerpen-cerpen
Salleh Abdul latiff yang merakamkan kisah tipikal tentang adat dan kehidupan bumiputera
lban.
Era 1970-1980-an
Berbanding dengan gaya penulisan cerpen pada dekad 1950-an dan 1960-an yang
kebanyakannya mengutarakan gaya bercerita secara kronologi dan konvensional, dekad 1970-
an menampakkan perubahan yang menonjoL Dari aspek tema, Muslim Burmat telah
menghasilkan beberapa cerpen yang mengemukakan tema baru yang belum pernah disentuh
oleh penulis-penulis Brunei sebelumnya. Antara cerpen yang dirnaksudkan ialah "Ietanqqa"
yang meneroka isu diskriminasi atau prejudis kulit berdasarkan latar luar negara di kota lon-
don. Terdapat pembaharuan dari aspek keragaman watak dalam cerpen ini iaitu watak-watak
kulit putih dan watak-watak kulit hitam. Sebuah lagi cerpen Muslim Burmat yang membawa
tema baru ialah "Pelarian ". Cerpen ini menceritakan tentang bagaimana susahnya hidup
seseorang sebagai pelarian.
Satu lagi cerpen yang cuba keluar daripada konvensi penulisan cerpen di Brunei ialah cerpen
"Entoh" karya SallehAbdul latiff (1978) yang dikatakan sebagai karya metafiksyen oleh P. Binchin
(1997:3). Istilah metafiksyen bermaksud "fiksyen mengenai fiksyen" iaitu fiksyen yang
mengandungi komen mengenai naratifnya sendiri. Walaupun isi cerita dalam cerpen ini biasa
dan mengikut aliran romantisme, terdapat pembaharuan yang dibawa berbanding dengan
cerpen-cerpen yang dihasilkan sebelum itu. Cerpen ini mempunyai dua lapis naratif. Pertama
ialah cerita mengenai Entoh dan satu lagi ialah cerita mengenai 'aku' yang menyaksikan keadaan
Entoh sambil mencatatnya ke dalam buku diari. Justeru, penulis menggunakan dua sudut
pandangan iaitu sudut pandangan pengarang dan sudut pandangan watak aku.
Era 1990-200D-an
Perkembangan cerpen Brunei pada era selepas merdeka (19B4 hingga kini) memuncak kepada
tahap intelektual kerana pada era ini, kemudahan media untuk menyalurkan karya-karya sastera
lebih baik berbanding dengan era sebelumnya dan era ini juga adalah era tertubuhnya Universiti
Brunei Darussalam yang menawarkan kursus-kursus tertentu melalui Jabatan Kesusasteraan
Melayu. Misalnya yang berhubungan dengan penulisan kreatif, tentang teori keindahan, aliran,
apresiasi, puisi, cerpen, novel dan kritikan. Ini melahirkan beberapa orang pengarang berpotensi
yang terpelajar, antaranya Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, H.Mar, Chong Ah Fok
dan Sariani H.1.
Perkembangan baru sastera Brunei in; juga melahirkan pengarang-pengarang lain yang
menghasilkan cerpen-cerpen eksperimen yang menarik. Antara yang menonjol ialah Mussidi
64 Aktivis-Jum..1Akademik Jilid IV 2004
c7 7
,
yang m
Nusant
dan ur
pembal
Misaln\
kandur
menqai
Gaya po
yang I
dicamp
cerpern
dan P.B
rnenqh,
Brunei
golong
Dr Mor
Sastera
an, pen
novel. (
pelopo
cerpen
"Baran,
dengar

Dato Sec
Negara
Dewan I
Abd Hal
Bhd.
Haji Md
Osruss«.
Hashim
Lumpur
Mas Os,;
Mohaml
Melayu
Mohd. :
Derusse,
Pehin h.
tsietn Be
Yahya '"
Yura Ha
Sesi wa
Kesuset«
Hi Hash
di Singa
.....~ ~ ..<& jf"· ~ r..,ts-
SASTERA SERANTAU
MELAVU THAILAND DAN PERSURATANNVA
Nor Fardi/ah Md Nasir, Raihana Hussain, Nur Namira Mazlan, Md Arizal Ahmad
Pada zaman dahulu lagi, golongan bangsawan di dalam Kerajaan Melayu dan Siam telah
menunjukkan minat dalam kesusasteraan, tidak kira kesusasteraan Melayu atau Thai, dan sikap
cinta kepada kesusasteraan telah diperkembangkan kepada rakyat jelata. Keprihatinan
golongan bangsawan ini telah memupuk sikap yang posit if di dalam rakyat terhadap
kesusasteraan dan menjadi titik permulaan perkembangan kesusasteraan di Thailand. Namun
begitu, satu fenomena yang menjadi mangkin kepada perkembangan kesusasteraan di negara
itu adalah dasar-dasar kerajaan Siam yang diperkenalkan kepada penduduk Melayu di Selatan
Thailand.
Bahasa Melayu telah wujud dan mula meresap ke dalam jiwa penduduk-penduduk di wilayah
Pattani, Yala, Naratiwat, Setol, Sanggora dan sesetengah daerah di wilayah Ligor dan Patalong
semenjak agama Islam bertapak di kawasan se/atan Thailand beberapa tahun dahulu. Ajaran
agama Islam diajar dalam bahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan bahasa
perhubungan bagi penduduk-penduduk di kawasan tersebut sebelum datangnya Islam. Cara
penyampaian bahasa Melayu dan pengajaran bahasa Melayu telah digunakan oleh para alim
ulama di selatan Thailand secara tidak langsung kerana tujuan mereka ialah mengajar agama
Islam kepada orang-orang Muslim. Oisebabkan itu, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai
bahasa pertuturan harian dan bahasa pengantar rasmi oleh penduduk-penduduknya. Antara
tempat-tempat yang telah menggunakan Bahasa Melayu ialah pondok, rumah Kuttab atau
Guru Agama Kampung, di masjid atau surau.
Pondok
Pondok amatlah terkenal di selatan Thailand semenjak beberapa tahun dahulu dan lazimnya
pondok ini dimiliki oleh seorang guru atau seorang alim ulama. Mereka menumpukan tenaga
untuk mengembangkan agama Islam dan kitab-kitab yang digunakan ialah kitab-kitab bahasa
Arab dan kitab-kitab tullsan Jawi. Bahasa Melayu akan digunakan oleh guru-guru ini untuk
menghuraikan pengertian kitab-kitab yang ditulis dalam tulisan Jawi mengikut loghat daerah
yang tersendiri. Waktu pengajarannya ialah selepas sembahyang Subuh, selepas sembahyang
Zuhur sehingga sampai waktu Asar dan selepas sembahyang Maghrib sehingga sampai waktu
Isyak. Memandangkan cara mengajar di pondok tidak menggunakan papan hitam, maka para
pelajar perlu menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang disampaikan oleh guru-
guru mereka.
Rumah Kuttab atau Guru Agama Kampung
Kanak-kanak yang berumur antara tujuh sehingga lima belas tahun akan diberi pengajaran
oleh guru-guru agama kampung atau kuttab yang terdapat di setiap kampung di kawasan
selatan Thai. Mereka akan diajar tentang agama Islam me/alui bahasa Melayu, membaca al-
Quran serta hukum-hukum tajwid yang lazimnya dihuraikan dalam bahasa Melayu.
Dj Masjid atau di Surau
Oi selatan Thailand juga, terdapat taman didikan kanak-kanak ataupun tadika dan pengajaran
yang diberikan oleh guru-guru di sekolah tadika ini merupakan suatu usaha yang baru. Gerakan
ini telah diusahakan o/eh pemuda-pemuda Islam yang kembali ke tanahair mereka dan
mendapati kanak-kanak juga mesti diberikan pendidikan. Pelajaran yang diwajibkan ialah
Bahasa Melayu dan lazimnya dia;ar setelah kanak-kanak itu pulang dari sekolah di Siam ataupun
pada hujung minggu. Memandangkan usaha ini merupakan sesuatu yang masih baru dalam
masyarakat Thailand, maka sekolah-sekolah pondok dan guru agama kampung masih
memainkan peranan penting dalam pengajaran Bahasa Melayu di selatan Thailand melalui
ajaran agama Islam.
66 Akuvis.Jurnal Akademik Jilid IV 2004
Orang..
Jawi da
tulisan
iaitu se
pelajar.
iaitu Pa
Trang, I
mata p
Sanggo
Maka T,
dari bal
Oi sekol
bahasa
dan pel
pihak b
dalam n
sebagai
pegawa
dilenqk,
Di perin
bahasa I
Sosial, B
yang dii
penunt<
mengik\
akandia
kursus s-
Oi Unive
elektif.
ialah un
bertutur
sistern p
akan di]
Kawasa
bahasa I
land, ka
bahagia
beber ar
mendap
Indonesi
Melayu :
laysia ke
Terdapa
Antaran:
and the
diterjem
.iam telah
dan sikap
irihatinan
terhadap
d. Namun
di negara
di Selatan
Ii wilayah
Patalong
u. Ajaran
1 bahasa
iam. Cara
oara alim
ar agama
I sebagai
3. Antara
tab atau
lazimnya
n tenaga
b bahasa
ni untuk
t daerah
oahyang
3i waktu
aka para
eh guru-
,gajaran
:awasan
baca al-
gajaran
ierakan
ka dan
In ialah
taupun
I dalam
masih
melalui
Orang-orang Melayu di kawasan ini lebih mahir membacabahasaMelayu melalui tulisan huruf
Jawi dari tulisan huruf Rumi kerana pendidikan mereka dalam Bahasa Melayu adalah melalui
tulisan Jawi. Peredaran zaman telah mencipta sebuah institus! yang menggantikan pondok
iaitu sekolah agama rakyat yang mengajar pelajaran agama bersama-sama dengan mata
pelajaran sekular. Ini terdapat di sekolah-sekolah agama rakyat di kawasan wilayah Thailand
iaitu Pattani, Yala, Naratlwat, Setol dan juga kawasan-kawasan Sanggora, Ligor, Pattalong,
Trang, Krabi dan Phuket. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantar untuk mengajar
mata pelajaran tersebut. Namun demikian, kebanyakan daripada pendud uk di kawasan
Sanggora, Ligor, Pattalong, Trang, Krabi dan Phuket tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu.
Maka Tok Guru atau alim ulama terpaksa menterjemahkan bahasaArab ke bahasa Melayu dan
dari bahasa Melayu ke bahasa Thai kerana rnurid-rnurid itu tidak memahami bahasa Melayu.
Di sekolah agama rakyat pula. murid-murid mempelajari bahasa Melayu tulisan Jawi dan juga
bahasa Melayu tulisan Rumi. Bahasa Melayu juga mula berkembang di kalangan kakitangan
dan pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja dl wilayah sempadan selatan Thailand kerana
pihak berkenaan sedar bahawa salah satu langkah untuk meneruskan rancangan-rancangan
dalam masyarakat Melayu dengan lebih berkesan ialah dengan menggunakan Bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar. Buat masa ini juga telah diadakan kursus-kursus pendek untuk
pegawai-pegawai tersebut dan ini bermakna orang-orang yang bukan Melayu juga telah
dilengkapkan dengan pengetahuan bahasa Melayu.
Di peringkat pusat-pusat pengajian tinggi di Thailand juga telah disebarluaskan pengajaran
bahasaMelayu. Contohnya di Universiti songklanakarin, Pattani, Fakulti Kemanusiaandan Sains
Sosial. Bahagian Bahasa Melayu, JabatanBahasa Thai dan bahasa Timur. PelajaranbahasaMelayu
yang diajar di universiti ini merupakan mata pelajaran yang bukan diwajibkan sebaliknya para
penuntut mempunyai pilihan untuk mendalami mata pelajaran ini. Pelajar-pelajar yang sering
mengikuti bahasaMelayu di fakulti ini terdirl daripada orang yang bukan Melayu/lslam. Mereka
akan diajar melalui tulisan huruf Rumi dan pelajar-pelajar yang memilih subjek ini akan menjalani
kursus selama 4 tahun sehingga mereka mendapat ijazah sarjana muda.
Di Universiti Srinakarin Wirot. Sanggora juga, Bahasa Melayu telah dijadikan subjek minor dan
elektlf. Namun demikian, yang membezakan universiti Ini dengan universitt Songklanakarin
ialah universiti ini terletak di wilayah Sanggora iaitu kawasan yang penduduknya tidak boleh
bertutur dalam bahasa Melayu. Kedua-dua universiti in! mengajar mata pelajaran mengikut
sistem pengajian tinggi dan pelajar-pelajar yang telah lui us dalam bahagian bahasa Melayu
akan diberikan ijazah sarjana muda.
Kawasan-kawasan yang menggunakan bahasaMelayu dan kawasanyang pernah tersebarnya
bahasa Melayu pada satu masa dahulu ialah kawasan-kawasan wilayah sempadan selatan Thai-
land, kawasan yang diluar dari kawasan wilayah sempadan Thailand dan meliputi seluruh
bahagian selatan Thailand serta bahagian tengah Thailand terutama dl Kota Bangkok dan
beberapa kawasan di sekelilingnya. Guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu biasanya
mendapat pendidikan tempatan dan pendidikan di negara-negara jiran seperti Malaysia dan
Indonesia. Oleh kerana guru-guru mendapat didikan dari tiga tempat tersebut, maka bahasa
Melayu standard di Thailand mempunyai kelainan berbanding dengan bahasa Melayu di Ma-
laysia kerana bahasa Melayu standard telah dipengaruhi loghat tempatan.
Terdapat juga usaha-usaha menterjemahkan buku-buku ilmiah atau buku-buku kajian.
Antaranya termasuk The Traditions Influence the Social Integration between the Thai Buddhist
and the Thai Muslims oleh Prof. Madya Chaveewan Wannaprasert dan Islam In China,
diterjemahkan oleh A.Karimi Hassan. Usaha menterjemahkan buku-buku kajian ini ke dalam
Aktivis·Jurnal Akademik Jilld IY 20()4 67
1& Ax; Jj j it. iL &4", 4 t J
bahasa Melayu telah dibiayai Toyota Foundation dan ini juga bererti bahawa bahasa Melayu
juga mendapat perhatian besar dari negeri Jepun termasuk buku-buku yang bersangkut-paut
dengan masyarakat di selatan Thai seperti maja/ah bu/anan yang bernama Thai Selatan dan
berita-berita Ampangan Banglang di daerah Bendang Setar wilayah Yala.
Program-program untuk orang-orang Melayu melalui radio dapat didengar setiap hari dari
stesen radio wilayah Yala, Pattani dan Narathiwat. Penduduk-penduduk di wilayah sempadan
Thai yang tidak begitu mahir dalam bahasa Thai terpaksa mendengar berita-berita tempatan
dari radio dalam wilayah mereka tetapi kebanyakan bahasa yang digunakan adalah mengikut
loghat wilayah masing-masing. Selain itu, pertandingan syarahan, lagu-Iagu nasyid, membaca
sajak dan pantun juga telah diadakan untuk mengembangkan lagi bahasa Melayu kepada
pelajar-pelajar Sekolah Agama Rakyat dan care ini sering dijalankan pada musim-musism
perayaan maulud nabi al-syarif di merata tempat di dalam wi/ayah sempadan selatan Thailand.
Kesusasteraan bahasa Melayu di selatan Thai yang masih hid up di kalangan masyarakat Melayu
sehingga ke hari ini adalah kesusasteraan yang disebut sebagai sastera lisan dan ini telah
terbahagi kepada dikir Barat, lagu dodoi dan pantun inang.
Puisi Thailand
Puisi Thailand banyak mengemukakan isu tentang bangsa Thai. Lanlas, secara lidak langsung,
ianya turut melibalkan masyarakat Melayu di negara tersebut. Oi dalam dunia puisi Melayu,
sasterawan Naowarat Pongpaiboon contohnya, dalam sajaknya, "Gerak Semata", telah
mengungkap sejarah sewaktu Thailand bangkit semula selepas negara tersebut di/anda peristiwa
pahil yang menggegarkan pada tahun 1970-an. Peristiwa tersebut telah menatijahkan Thai-
land menjadi sebuah negara yang gelap dan beku selama empat tahun. Sajak tersebut dengan
terang memperlihatkan kesyukuran atas bangkitnya sernula semangat perjuangan rakyat yang
menqubah nasib negara Thailand. Petikan berikut menjelaskan;
Satu janji berkocak, bukannya keaiban,
Tetapi kurnia, keindahan, membentuk rupa
Oi tengah kekakuan pudar
Permulaan pun bermula
Oengar, itu genderang rumah ibadat
Mengabdi lagi Hari Sud
Oengar, itu gema tembakan meriam
Tanda kebangkitan perjuangan rakyat
Di dalam sajak "Dia Menggali Tunggul" oleh beliau juga, Naowarat telah menunjukkan
semangat kebangkitan nasionalisme rakyat yang mula menjana dan mengembang demi
menghapuskan "tunggul besar" yang sekian lama menghantui kehidupan sekalian rakyat. Anak-
anak bumi yang dahulunya pasif mula aktif setelah sedar, Mereka mula bangkit untuk
menggugat "tunggul besar" yang utuh dan kuat, Natijahnya, "tunggul besar" mula goyah
dan menanti tika dan waktu kejatuhan dan kemusnahannya.
5ajak " Oatuk dan Nenek" pula mengisahkan pembangunan di bandar yang memusnahkan
nyawa dan masyarakat yang menginap di kawasan pendalaman. 5eperti kita ketahui, sumber
pokok yang menjadi penyambung nyawa masyarakat Melayu di Thailand merupakan tanaman
yang diusahakan sendiri hasil titik peluh mereka. Melalui pertanian inilah mereka dapat
meneruskan kehidupan. Namun demikian, dengan datangnya pembangunan, peri uk nasi
mereka telah diancam dan dimusnahkan seperti di dalam pelikan di bawah;
68 Aktivis·JurNI Akademik Jilid IV2004
O/eh y
5elain
ke pek
s3stera
~
(
(
(
S
[
Angka'
menyat
yang d,
perkara
masing
Kehidu
menjela
B
o
K
5r
Globalis
Sedang
land ser
leka dan
sajak "Tr
ni/ai-nila
Kepesat,
hidup ya
K,
M
Ya
Se
Oi
Ba
Tel
Oa
, Melayu
kut-paut
3tan dan
hari dari
smpadan
ernpatan
nengikut
nembaca
I kepada
r-musisrn
rhailand.
t MeJayu
ini telah
snqsunq,
Melayu,
i", telah
peristiwa
can Thai-
t dengan
.yat yang
mjukkan
ng demi
at. Anak-
it untuk
la goyah
rsnabkan
, sumber
tanaman
(a dapat
riuk nasi
Tidak lama kemudian
Satu peristiwa berlaku, begitulah kehendaknya:
Ada orang datang dan menebang kavu.
Memunggah balak dan trak, dan membawa ke bandar.
Oleh yang demikian, Naowarat telah menonjolkan persoalan:
Satu kisah benar. Noktah. Itu saja.
Datuk dan Nenek meninggal di ibu kota.
Beritahu aku; Siapakah yang menghulur
Gula-gula dan madu
Dan kematian kepada Datuk dan Nenek Tua kita?
Selain itu, rnasyarakat Melayu daripada kawasan pedalaman ini terpaksa keluar dan beredar
ke pekan demi mencapai kehidupan yang lebih sempurna, sepertimana yang diungkap oleh
sasterawan Paitoon Thanya di dalam sajaknya "Selamat Jalan":
Kereta api akan membawamu ke kota besar
Di mana keringatmu dihargai
Di mana muda mudi pernah terse sat
Dengan kuasaTuhan
Selamat berjaya
Dan selamat jalan
Angkaran Kalaynapong dalam sajaknya "Cedokkanlah Air Laut" secara abstrak telah
menyatakan bahawasanya tiada perkara yang mustahil akan berlaku di dunia ini. Segala perkara
yang dahulunya tidak pernah disangka dan diduga telahpun berlaku dewasa kini. Perkara-
perkara sedemikian terjadi atas sikap manusia sendiri yang bersikap individualistik. Masing-
masing mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan natijah perbuatan mereka itu,
Kehidupan duniawi seakan dipenuhi kemabukan yang tiada ketentuan. Bait berikut
menjelaskan;
Bodohlah mereka yang gagal mengunjungi syurqa
Dan terus menetap di bumi,
Kerana yang berat bakal menjadi ringan,
Sedang dunia semakin kemabukan.
Globalisasi telah mencengkam dunia, lantas, masyarakat di negara Thailand tidak terkecuali.
Sedang mereka sibuk mengejar kemodenan yang kian meresap dengan cepat ke dalam Thai-
land serta kehidupan mereka tanpa sebarang dinding penghalang, masyarakat Melayu mula
leka dan mengabaikan perkara-perkara yang bersangkutan agama. Sejajar dengan itu, di dalam
sajak "Terlindung" oleh Saksiri, beliau telah membicarakan tentang kebenaran, kesucian serta
nilai-nilai agama yang kian pudar, tersisih dan terlindung bagi penghidupan masyarakat bandar.
Kepesatan kemajuan serta pembangunan yang berlaku di kota mula mengaburi kemurnian
hidup yang harmoni.
Kanak-kanak itu mengumam, ya,
Mana Buddha yang begitu agung dan amat hebat
Yang kami lihat dari nun jauh
Sebelum masuk ke bandar raya
Di sini, dl tengah-tengah bandar
Bangunan-bangunan besar dan tinggi
Tentulah telah menyebabkan dia terlindung
Daripada pandangan penduduk bandar raya.
Akti"is-JurnaJ AkadE'mik jilidIV 20(}1 69
Selain itu, Saksiri Meesomsueb pula di dalam sajaknya, "Sarung Tangan" telah melakarkan
kisah hidup yang dikongkong oleh "sa rung tangan". Meskipun tangan merupakan anggota
yang melakukan pelbagai tugas, namun tangan tersebut tidak menikmati hasil daripada
pekerjaan yang dilakukan kerana diu lit sarung tangan. Sajak ini mengungkapkan masalah
kehidupan masyarakat Melayu serta kuasa seeara sinis dan simbolik. Oi dalam sajak "Budak
Pembasuh Pinggan" pula, Saksiri memaparkan masalah kemiskinan yang berpunca daripada
pembaziran yang sering terjadi terutamanya pada golongan atasan yang kerap mengadakan
pesta dan temasya. Beliau berpendapat bahawasanya makanan yang dibazirkan itu boleh
menampung kehidupan ribuan manusia selama sejuta tahun.
Makanan cukup untuk sepuluh ribu orang
Beratus ribu, selama sejuta tahun
Nada Saksiri amat sinis di dalam sajak ini. Beliau mengetahui betapa besarnya jurang di antara
orang kaya dan orang miskin di dalam negara tersebut. Apatah lagi, sebilangan besar mereka
yang sekadar hidup sempurna atau susah merupakan masyarakat Melayu yang tertindas dan
dianggap keterbelakang.
Sajak-sajak yang terhasil selama 30 tahun ini banyak mempersoalkan masyarakat yang terlalu
ditenggelami kemodenan dan dikaburi penglihatan mereka dengan kilauan harta duma, lsu-
isu yang diketengahkan para penulis persis dengan keadan yang berlaku pada ketika itu. Oleh
yang demikian, sasterawan-sasterawan ini bukan sahaja bertindak sebagai orang-orang yang
menggunakan sastera sebagai wadah peluah rasa, malah, mereka turut menjadi perakam sejarah
serta menjadi suara kepada masyarakat. Karya-karya mereka menjadi eermin yang menghasilkan
refleksi serta bayangan keadaan masyarakat sebenar yang dialami.
Bibliografi
Dr. Ahmad Ornar Chakapia, 2000. Politik Thai Dan Masyarakat Islam Di Se/atan Thailand. SeJangor Darul
Ikhsan : Pustaka Daru/ssa/am Sdn. Bhd, Alor Setar. Rmi Multimedia Publishing,
Hassan Madmarn, 1984. Sastera Melayu Da/am Masyarakat Melayu Minor;t;, Perkembangan Di Thailand.
Kuala Lumpur.' Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Nor Azmah 5hehiden (PenyeJenggara), 2000. Puisi Asean. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
"Pendidikan bangsa akan turut menentukan corak kebudayaan nasional
kita; kebudayaan nasional pula akan mendorong pendidikan bangsa
kepada yang dikchendaki. Dengan demikian, pendidikan dan kebudayaan
saling mcmpengaruhi,"
Dr. Abu Hanafiah
70 AktNb-)urrlal Akademdc J,'id IV2DO-f
Aku r..
merna:
bangSi
Kejahi
lagi. rv
Masala
Arak n
rnanife
wira b
semen]
tidak p
banqsz
Bangsa
petang
pada h
Melayc
temasy
Bangsa
Allahya
pernah
kepada
tahun 5
begitu:
kepriha
Kebane
keqawa
Media r
dan bue
dan war
Bahasa
menyua
menger
bangsa\
sebagai
Mereka
sandiwa
Bangsak
berkebo
kepada I
Mereka·
terhorm
Sasteraw
cerpen-c
-lakarkan
anggota
daripada
masalah
< "Budak
daripada
iqadakan
tu boleh
di antara
r mereka
ndas dan
'g terlalu
unia. Isu-
itu.Oleh
3ng yang
1) sejarah

Igor Darul
Thailand.
Pusteke.
.U4 kfil4MJi,g; &'
FALSAFAH
AKU MELAYU BODOHl
Mohamad Arizal Bin Ahmad
Aku Melayu bodoh! Abdullah Abdul Kadir Munsyi, bapa kesusasteraan Melayu moden
memanggil bangsaku 'bodoh'. Bangsaku dijajah, bangsaku dipijak, bangsaku dihina namun
bangsaku masih bodoh. Bangsaku kaum minoriti di negeri sendiri namun mereka masih jahil.
Kejahilan membelenggui bangsaku. Masalah yang sama menghantui bangsaku sejak dahulu
lagi. Melayu mal as. Melayu bodoh. Itulah hakikatnya dan itulah banqsaku,
Masalah sosial yang melanda bangsaku tidak putus-putus. Dadah menjadi permainan bangsaku.
Arak menjadi minuman kegemaran bangsaku. Kiblat agama dibelakangkan. Seks menjadi
manifestasi hidup. Anak luar nikah hasil ekonomi bangsaku. Remaja-remaja samseng menjadi
wira bangsaku. Mereka menjadi lambang kegagahan bangsaku. Liputan-liputan di akhbar
semenjak tahun-tahun GO-an menjadi bukti. Aku merenung artikel-artikel tersebut. Bangsaku
tidak pernah sedar malah makin mundur. Liputan akhbar baru-baru ini memaklumkan bahawa
bangsaku akan menjadi kelas bawahan di Singapura namun itu semua tidak dihiraukan.
Bangsaku tetap mahu berfoya-foya, menghabiskan rnasa di kedai kopi. Setiap hari, pagi dan
petang tidak kira Ramadan atau bukan. Bangga sekali aku dengan bangsaku. Melayu suka
pada hiburan, itulah bangsaku. Gambar-gambar di akhbar menonjolkan kejelitaan gadis-gadis
Melayu, hebat sekali, di dalam keadaan setengah mabuk berjoget mengikut rentak. Pesta
temasya menjadi satu kewajipan. Itulah bangsaku yang progresif mengikut arus kemodenan.
Bangsaku sudah moden.
Allahyarham SyedAli Redha, pencetus idea pembentukan Lembaga Biasiswa Kenangan Maulud
pernah menyatakan "Mesti ada satu-satu kesan yang boleh meninggalkan sesuatu yang baik
kepada masyarakat Melayu dan Islam, dan saya rasa seal yang paling penting dalam tahun-
tahun 50-an dan GO-an, yang menjadi masalah paling teruk kita ialah pelajaran." Allahyarham
begitu yakin bahawa bangsaku akan sedar tentang hakikat pendidikan namun sayang sekali,
keprihatinannya tidak dihiraukan. Bangsaku sering keciciran dalam pelajaran. Pada setiap Rapat
Kebangsaan, kejayaan bangsaku sering dikemukakan oleh Perdana Menteri. Pada masa
kegawatan ini, bangsakulah yang paling unggul.
Media massamerupakan wahana utama dalam pergerakan dan perkembangan bahasa, sastera
dan budaya sesuatu bangsa. Berita Hairan, merupakan suratkhabar utama bangsaku. Editor
dan wartawan-wartawan Melayu sering mengemukakan hal-hal yang membelenggui bangsaku.
Bahasa Melayu baku yang tidak disukai ramai dikutuk secara habis-habisan. Mereka
menyuarakan rasa tidak senang bangsaku. Syabas! Padaedisi 24 September 2003, mereka telah
mengenalkan pornografi kepada bangsaku. Itu adalah satu usaha untuk membuka minda
bangsaku yang selama ini tertutup. Mereka sangat prihatin tentang tanggungjawab mereka
sebagai penggerak minda bangsa. Suria pula merupakan saluran televisyen utama bangsaku.
Mereka bertekad untuk menggiatkan pemikiran secara kritikal bangsaku lalu sandiwara-
sandiwara yang bermutu tinggi dan rancangan-rancangan hiburan sering disiarkan.
Bangsaku juga sudah berjinak-jinak dengan politik. Ramai pemimpin yang berwibawa dan
berkebolehan telah dilahirkan. Mereka sering menonjolkan ketidakpuasan masyarakat Melayu
kepada kabinet pemerintah. Mereka bertungkus-Iumus untuk memperjuangkan hak bangsaku.
Mereka tidak mempedulikan tentang soal wang ringgit. Mereka sering menghadiri majlis-majlis
terhormat dan memberikan ucapan-ucapan yang membakar semangat bangsaku.
Sasterawan-sasterawan dan pegawai-pagawai pendidikan bangsaku juga unggul. Begitu banyak
cerpen-cerpen telah dihasilkan sehinggakan tiada ruang untuk diisi oleh para penaja dan iklan-
AkademikJihd IV 2004 71
iklan di akhbar. Bangsakuamat selesa dangan sastera Melayu. Salinamenjadi rujukan penuntut-
penuntut maktab rendah di Sinqapura bagi peiajaran sastera sejakdahulu lagi. Mungkin karya
A samad Said itu masih be/um cukup didalami dan masih banyak lagi yang boleh
diperbincangkan oleh para pelajar. Novel-novel yang baru yang dihasilkan juga mungkin terlalu
hebat mutunya sehingga guru-guru takuti bahawa para pelajar tidak akan dapat memahaminya.
Seni bangsaku juga giat berkembang. Bangsaku amat progresif, menyatukan dunia hip hop
dengan dunia Melayu. Triple Noize bergema ditengah sorakan para remaja Melayu dengan
dendangan lagu Mak Minah pada waktu Maghrib. Itulah ikon Melayu sekarang, Triple Noize,
Najip dan Suhailadengan perawakan dan perwatakan yang menonjolkan kemodenan bangsaku.
Kemodenan budaya bangsaku juga telah melenyapkan genre seni Me/ayu yang kuno dan tidak
mengghairahkan. Memang seni yang diwarisi nenek moyang kita ini sudah tidak relevan lagi
di dunia serba moden ini dan /ebih baik dimansuhkan sahaja.
Bangsakujuga telah progresif. Sistern meritokrasi pemerintah telah melahirkan beberapa sarjana
dan intelek-intelek Melayu yang tidak pernah lupa tentang bangsa mereka. Malah ada yang
begitu mahir dalam bahasa Inggeris sehingga lidah kelu apabila cuba meluahkan kata-kata
dalam bahasa ibunda. Mereka begitu bergiat di balai-balai rakyat sehinggakan menerima pingat-
ping at daripada pemerintah. Gadis-qadisbangsaku juga banyak yang telah bersuamikan lelaki-
lelaki Mat salleh yang bukan sahajatampan tetapi beragama dan berakhlak. Cuma aku hairan
mengapa kadar penceraian masih meningkat, mungkin terdapat ralat di dalam perhitungan
kadar penceraian. Bangsaku juga tidak suka meminta-minta, mereka lebih selesa berdikari.
MENDAKI dan Angkatan Karyawan Islam Sinqapura (AMP) merupakan dua badan bangsaku
yang unggul. MENDAKI sentiasa melahirkan pelajar-pelajar bijak yang dipupuk sehingga dewasa.
AMP pula sering memperjuangkan hak-hak Melayu cuma kadangkala mempunyai masalah
teknikal yang pastinya tidak melibatkan wang ringgit.
Aku Melayu bodoh! Bangsaku maju dad segala aspek kehidupan. Mereka senang sekarang,
tidak perlu memikirkan tentang kewajipan akhirat atau kewajipan kemanusiaan. Mungkin aku
sahaja yang bodoh!
"Tidak ada bahaya peribadi melainkan malas, dan tidak ada ketinggian
peribadi melainkan rajin,"
Peribahasa Tibet
72 AktJvi,-]urnal Ak.ademik Jihd IV 20Q.4
'.
Ternan
Hidup
orang.
kepads
les. lsti
cinta m
ilmu d,
tetapi J
dan pe
Apa gL
Biarlah
tabah I
Ilahi.s,
yang m
yang m
Izinkan
ini mag
Hadith
segi ak,
berban·
fardu s,
nifas. T'
bijaksa
mengel
MenurL
yang b
rnenaru
sarnpiru
pemuas
kebeba
ehwall
me/ihat
Andaiki
terhada
mahluk
sentiasa
setia da
Sesunqc
rasional
merupa
kegelisa
belakan
membe
memelil
'nuntut-
in karya
I boleh
1 terlalu
aminya.
hip hop
dengan
e Noize,
mqsaku,
an tidak
van lagi
, sarjana
da yang
sta-kata
I pingat-
n lelaki-
J hairan
itungan
srdtkari.
snqsaku
dewasa.
masalah
-karenq,
)kin aku
'h-I4.) :
FALSAFAH
lEMAN, LELAKI, WANITA DAN ,..
Siti Nurashikin Binte Ajmain
Teman,
Hidup di dunia mesti ada falsafah. Falsafah membentuk peribadi kita. Pythogoras merupakan
orang pertama yang mengatakan bahawa dirinya adalah seorang ahli falsafah. Aku merujuk
kepada takrifan falsafah di dalam Harper Collins Dictionary of Philosophy oleh Peter A. Ange-
les. Istilah philosophy (falsafah) berasal daripada perkataan Greek, philosophia. Philos bererti
cinta manakala sophia bererti kebijaksanaan. Oleh itu, falsafah bermaksud percintaan terhadap
ilmu dan kebijaksanaan. Falsafah bukan sahaja wujud dalam suatu doktorin atau kepercayaan
tetapi juga merupakan suatu disiplin yang membantu kita melihat apa yang kita perkatakan
dan perkatakan apa yang kita lihat.
Apa gunanya mata andai tidak dapat melihat, apa gunanya hati andai tidak dapat menilai.
Biarlah aku berbicara tentang hidup di dunia fana ini yang dihiasi ranjau berduri. Kitaterpaksa
tabah menghadapi cubaan demi membuktikan kesabaran dan keutuhan cinta kita terhadap
lIahi. Sabar itu adalah separuh daripada iman. Mereka yang gagal dalam mengharungi cabaran
yang melanda, adalah mereka yang hidup tanpa sebarang erti. Maka, akanku coretkan falsafah
yang menjadi teras hidupku, yang selama ini hanya terpendam jauh di lubuk sanubari.
Izinkan diriku meluahkan rasa. Maafkanlah aku andai kau terasa. Biarku paparkan realiti hidup
ini moga engkau akan mengerti. Aku adalah wanita. Kitadilahirkan sebagai kaum yang lemah.
Hadith Nabi mengatakan, "Wanita adalah kurang dari segi akal dan agama." Kita kurang dari
segi akal. Lantas pengakuan kita sebagai seorang saksi dalam situasi perhakiman kurang kukuh
berbanding dengan lelaki. Kita kurang dari segi agama. Lantas kita tidak dapat menunaikan
fardu solat kerana takdir telah menetapkan bahawa kita terpaksa melalui cabaran haid dan
nifas. Terdapat terlalu banyak kelemahan kita sebagai kaum wanita. Maka, kaum Adam yang
bijaksana, sentiasa mengambil kesempatan ini untuk mendominasi, memanipulasi dan
mengeksploitasi diri kita sebagai kaum yang tidak berdaya.
Menurut sejarah silarn, wanita adalah manusia yang keji. Pada zaman jahilliah, anak perempuan
yang baru dilahirkan akan ditanam hidup-hid up. Ibu bapa berasa malu kerana terpaksa
menanggung anak perempuan yang dianggap hanya mendatangkan aib dan musibah. Di
samping itu, wanita juga dianggap sampah yang tidak berguna dan hanya dilihat sebagai tempat
pemuas nafsu kaum lelaki. Penindasan seperti ini amat memilukan. Wanita tidak diberikan
kebebasan untuk hidup. Wanita tidak diberi hak untuk bercakap dan berunding tentang hal
ehwal keluarga biarpun berada di dalam rumah sendiri. Malah, ada sesetengah pihak yang
melihat wanita sebagai menifestasi syaitan.
Andaiku turut rasa amarah yang membuak di hati, ingin sahaja aku memuntahkan kebencianku
terhadap paradigma konvensional ini. Hak wanita diperkotak-katik sedangkan wanita juga
mahluk ciptaan tuhan. Wanita diciptakan demi kesejahteraan kaum Adam agar hidup mereka
sentiasa tenang dan terhibur apabila didampingi seorang wanita yang akan menjadi teman
setia dan tempat mereka meluahkan bicara hati.
Sesungguhnya, kita diciptakan "kurang akal" lantas kemampuan kita untuk berfikir secara
rasional amat terhad. Namun demikian, kita dikurniakan tahap emosi yang tinggi. Emosi
merupakan keistimewaan seorang wanita yang dapat menenangkan dan mengimbangi
kegelisahan para lelaki. Bak kekata Inggeris, "Behind every successful man is a woman." Di
belakang setiap lelaki yang berjaya terdapat seorang wanita. Wanita sahajalah yang bijak
memberikan sokongan emosional yang padu di samping menjalankan tanggungjawab
memelihara kesejahteraan keluarga.
Aktivis-JurnaIAk;demikJilidIV 20(}4 73
Telah termaktub di dalam surah Ar-Rum,
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahawa ia menciptakan untuk kamu isteri-
isteri (kaum wanita) dari dirimu sendiri, agar kamu tinggal bersama mereka; dan la menjadikan
kasih sayang di antara kamu. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang
berfikir." (Ar-Rum: 21)
Para isteri terpaksa taat dan tunduk kepada suaminya kerana syurga terletak di bawah kaki
suami. Namun begitu, si suami pula terpaksa taat dan tunduk kepada ibunya tiga kali ganda
lebih daripada ayahnya kerana Allah S.w'Ttelah menetapkan bahawa syurga terletak di bawah
kaki ibu. Maka, terserlahlah keadilan dan hak asasi yang saksama antara wan ita dan lelaki.
Selain itu, Allah S.W.T memberikan banyak keistimewaan terhadap kaum wanita. Wan ita
mendapat ganjaran pahala yang setimpal dengan berjihad fisabillah hanya dengan mentaati
suami dan mengatur keperluan keluarganya.
l.etaki,
Bukan niatku mengecam kewujudanmu. Aku akur kita serupa. Biar kau kat a aku feminis. Biar
kau terus mengherdik dan mengkeji namun aku tetap dengan pendirianku. Aku percaya wanita
tidak terbanding nilainya. Tanpa kita tiadalah engkau di dunia. Kelembutan diri kita adalah
keunggulan din kita. Bayangkan sahaja bagaimana rahim ibu yang lembut itu dapat
mengandungkan dan melahirkan lelaki-Ielaki waja yang menjadi pemimpin dunia.
Firman Allah S.w'T:
"Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari
seorang, yang kemudian darinya Allah lantas menciptakan isterinya, dari keduanya Allah
mengembangbiakkan laki-Iaki dan wanita yang banyak .:" (O.s. An-Nisa': 1)
Kaumku ini ibarat dian yang membakar diri sendiri demi mengisi setiap keperluanmu. Tanpa
kita siapalah engkau. Jangankan lelaki biasa, Nabi sendiri pun terasa sunyi tanpa kehadiran
wanita. Tanpa kehadiran wanita, hati, fikiran dan perasaan manusia yang bergelar lelaki ini
menjadi resah. Itulah kekuatan kita,
Kelemahan kita adalah kekuatan kita. Kelemahan kita untuk berfikir menyebabkan kita mudah
terjerumus ke dalam lembah dosa. Kelemahan kita yang mudah terpedaya ini adalah
keistimewaan kita kerana kaum lelaki terpaksa menanggung setiap kesilapan kita. Terdapat
juga kebenaran di sebalik tanggapan orang jahiliah yang percaya bahawa wan ita adalah
menifestasi syaitan. Pendita Yunani mengatakan "Wanita itu adalah najis dari amalan syaitan."
Hal ini ada kebenarannya dalam konteks kehidupan zaman ini yang telah dilanda badai
globalisasi. Secara tidak langsung, globalisasi melenyapkan garis pemisah antara benua sekaligus
memadamkan batasan etika.
Hakikatnya, kitalah racun kitalah penawar. Sebodoh-bodoh perempuan pun dapat
menundukkan sepandai-pandai lelaki. Jika tidak, masakan Siti Hawa dapat memujuk Nabi Adam
supaya memakan buah larangan di syurga sekaligus menyebabkan mereka berdua diusir
daripada kediaman mereka di taman syurga.
Wahai kaum adam yang amatku sanjungi, apakah engkau akan tetap mengherdik dan
mengatakan kaumku penyebab kemusnahanmu? Renungkanlah rangkaian kekata ini, "Sin
consists not in desiring a woman but in consent to the desire." Itulah kekata mutiara Peter
Abelarg yang telah kubaca daripada buku Bryan Magee yang bertajuk The Story of Philosophy.
74 Aktivis.JumalAkademik JilidIV 1001
Bryan
nafsu I
kata.
Usahi,
Kelem
meleti
wanits
perem
Wanit.
kaum I
mendi:
dipert:
suamir
yang Si
dan se:
Namur
rnernbr
bersika
tahu e
menun
bahaw.
itu. Usa
kepirnc
mempe
Wanita
Falsafal
wujud.
menilai
segala
Biarpur
sekiran·
Kaumkr
oleh AI
menunl
bergera
Kita sei
kebeba
berkebe
akan he
tanqqui
Maka d,
lumba I
kebanqi
ingin m
IU isteri-
ijadikan
19 yang
rah kaki
i ganda
i bawah
1 lelaki.
Wanita
ierrtaati
nis. Biar
I wanita
adalah
I dapat
-nu dari
a Allah
. Tanpa
hadiran
!Iaki ini
mudah
adalah
erdapat
adalah
faitan."
I badai
-kaliqus
dapat
ii Adam
I diusir
lik dan
,i, "Sin
a Peter
Jsophy.
i#12'
Bryan Magee berpendapat bahawa dosa itu timbul bukan kerana nafsu terhadap wanita tetapi
nafsu untuk merealisasikan nafsu itu. Sesungguhnya engkau terlalu ego; hanya pandai bermain
kata.
Usahlah engkau menuding jari mempersalahkan kita, Sesungguhnya kita mahluk yang lemah.
Kelemahan inilah kekuatan kita. Allah S.W.T maha mengetahui. Oisebabkan itulah, Oia
meletakkan lelaki sebagai pemikul tanggungjawab terhadap segala kelakuan empat orang
wanita yang wujud dalam kehidupan seorang lelaki. Wanita-wanita ini ialah, ibunya, saudara
perempuannya, isterinya dan anak perempuannya.
Wan ita telah dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok dalam kaum lelaki dengan harapan
kaum lelakl dapat meluruskannya. Wanita telah diciptakan sedemikian rupa dan tanggungjawab
mendidik dan membimbing wanita ini terletak di bahu lelaki. Semasa hayatnya, seorang wan ita
dipertanggungjawabkan oleh empat orang lelaki, Meraka adalah, bapanya, saudara lelakinya,
suaminya dan anak lelakinya. Maka, Islam dengan jelas telah memberikan keadilan dan hak
yang saksama terhadap kaum wanita. Kewujudan Islam meletakkan wanita di mercu yang tinggi
dan sempurna, seiring dengan kedudukan kaum lelaki.
Namun demikian, seandainya wanita tidak berjaya diluruskan, maka wanita pula yang
membengkokkan. Andai terpatah tulang rusuk, rosaklah jantung dan hati. Usahlah engkau
bersikap hipokrit, Engkau mempersalahkan kita kerana kelemahan kita sedangkan engkau
tahu engkau yang bertanggungjawab mendidik dan membimbing kita. Engkau tidak
menunjukkan contoh yang sempurna. Andai kita terpesong, ternyata engkau telah membuktikan
bahawa engkau tidak mampu melaksanakan tanggungjawab yang telah diserahkan kepadamu
itu. Usahlah engkau mengharapkan ketaatan sedangkan engkau sendiri tidak mampu membina
kepimpinan. Agama telah menetapkan taraf wanita dan lelaki serupa. Apakah kau masih mahu
mernpersoalkannya?
Wanita,
Falsafah hidupku berteraskan hak kaumku. Aku sangkakan gagasan hak wanita tidak pernah
wujud. Betapa aku telah dibutakan mata. Aku leka mengecam kaum Adam sehingga tidak bisa
menilai sikap dan sltet-sitat kaumku sendiri yang kian liar. Adakalanya pahit untukku telan
segala tohmah dan keji kaum Adam, namun aku gagahi jua demi kaum wanita yang lain.
Biarpun aku berjuang ke arah tuntutan hak wanita, perjuanganku ini tidak akan bermakna
sekiranya kaum wanita sendiri tidak mahu bekerjasama.
Kaumku pada hari ini telah dibutakan mata daripada hakikat hak asasi yang telah ditetapkan
oleh Allah S.W.T kepada kita. Dalam era kosmopolitan ini, kita bersikap meminta-minta dan
menuntut hak sebagai seorang wanita. Jika dilihat secara tuntas, wanita hari ini tidak lagi
bergerak berlandaskan hukum-hakam Islam yang telah memperuntukkan bahagian hak kita.
Kita semakin menuntut persamaan darjat antara lelaki dan wanita. Kita berjuang demi
kebebasan atau liberalisasi wanita dari segala aspek kehidupan. Kita percaya kita juga
berkebolehan seperti kaum Adam. Malangnya, kita dikaburi ilusi dunia sehinggakan kita alpa
akan hakikat bahawa lelaki dan wanita dijadikan serupa darjatnya tetapi berbeza fungsi dan
tanggungjawabnya.
Maka dengan sendirinya, hilanglah segala citra murni kaum wanita apabila kita mula berlumba-
lumba mengejar sesuatu yang ternyata bukan milik kita. Hilanglah maruah yang menjadi
kebanggaan wan ita apabila kita sendiri cuba bersaing di dalam lembah dosa semata-mata
ingin membuktikan keunggulan kita. Apakah wan ita hari ini masih iayak digelar wanita?
Akclvis.Jumal AkademrkJihd IV 2004 7S
Agama telah menetapkan hak kaum wanita dengan seadil-adilnya. Maka, sebagai wanita, kita
yang bertanggungjawab memelihara hak yang telah dikurniakan ini. Harga diri merupakan
mahkota kita yang hakiki. Andai kita bijak memelihara maruah dan martabat diri, maka akan
lenyaplah segala kisah wanita dieksploitasi lelaki.
Biarlah kita berjuang dalam kebisuan. Diam bukan bererti kita lemah. Diam bukan bererti kita
kalah. Diam kita laksana gunung berapi, andainya meledak, mampu membinasakan semua.
Perjuangan kita yang bersenjata kekata dan berperisai tinta merupakan wahana untuk kita
menegakkan kebenaran. Andai kita gugur di medan perjuangan ini, maka kegagalan inilah
yang akan menjadi tunggak kejayaan kita.
Benar kekata Srikandi Purbawisesa dalam lagu "Kaum Wanita" yang dimuatkan di dalam
kompilasi lagu-Iagu Dikir Temasek 2, selayaknya kitalah insan bergelar ratu:
Setiap detik saat yang berlalu
Watakmu berubah mengikut waktu
Kasih di dalam di dalam kemarahanmu
Kelembutan di dalam ketegasanmu
Selayaknya engkau insan bergelar ratu
Sahabat,
Mungkin engkau juga mentertawakanku. Mungkin persepsi kita berbeza. Aku redha kerana
aku percaya persepsi kita adalah hak kita. Mungkin persepsiku akan berubah, tetapi biarlah
waktu menentukannya. Mungkin juga bicaraku ini melambangkan kelemahanku. Namun begitu,
ingatlah wahai sahabatku, kelemahan inilah kekuatanku.
HAnda harus berpandangan luas dan berintegrasi dengan kaum lain.
Pada masa yang sama, anda harus tetap teguh pada budaya dan agama.
Jika anda dapat mengimbangi antara nilai-nilai tradisional dan
pandangan kosmopolitan. masyarakat akan berjaya dalam ekonomi bani
ini."
PM Goh Chok Tong
76 Akti'v11.Jumal Abdemik Jilid IV 2001
Lemah
Suatu
yang n
daya k
yang n
dan ke
Apabil
aku ml
sebuat
memik
tetapi
antara
"Di me
terjaw,
" Muri
lni. Pin"
kunci k
pintu c
Ratna
menga
Tubuh
m u n g ~
arahan
Aku b.
menye
lain be
merur»
Tiba-til
katilny
aku rns
mengg
dapat
menol,
sekolal
Saat ya
hari in,
rnasa a
bulat. J
hatiku
mernbe
menjar
ta. kita
ipaken
a akan
·rti kita
sernua.
.rk kita
I inilah
dalam
cerana
liarlah
>egitu,

L__
CERPEN
KELANA PURBA
Siti Aisnan Junaidi
Lemah terasa semua sendi-sendiku. Aku cuba membuka kelopak mataku dengan sedaya-upaya.
Suatu pancaran cahaya yang amat menyilaukan menusuk ke dalam bola mataku bak sembilu
yang menghiris. Aku cuba untuk menutup mata dengan kedua tapak tanganku, namun, apakan
daya kedua tanganku telah terikat erat. Aku memejamkan mataku yang pedih, silau dek cahaya
yang menusuk itu. Dengan perlahan aku cuba sekali lagi untuk membuka mata. Rasa kehairanan
dan kebingungan membelenggui kotak fikiranku. "Oi manakah aku?"
Apabila mataku yang bisa itu dapat menyesuaikan diri dengan cahaya lampu bilik yang terang,
aku mengamati sekelilingku. Aku terdampar di suatu bilik kosong. Terikat ke empat penjuru
sebuah katil bertilam empuk. Tiada jalan keluar. Kepalaku bertambah pening dan rungsing
memikirkan keadaanku yang serba daif itu. Aku cuba mengimbas kembali apa yang terjadi
tetapi itu hanya menambahkan keperitan kepalaku yang seolah-olah berpusing. Aku seperti di
antar a keadaan sedar dan tidak sedar. Seolah-olah bermimpi. Suatu mimpi ngeri.
"Di manakah aku? Kenapa aku diikat begini?" Teriakan ku tiada yang menghiraukan. Hanya
terjawab oleh kesunyian empat tembok yang mengepung.
" Murid-murid, ini merupakan salah satu wad intensi! bagi pesakit mental di bangunan IMH
ini. Pintu-pintu bilik-bilik ini dikunci rapat dan hanya sejumlahjururawat sahaja yang mempunyai
kunci kepada bilik-bilik ini. Pesakit-pesakit ini dapat mencederakan. jadi, tolong jangan ganggu
pintu atau tingkap wad-wad intensif ini ya?"
Ratna memberikan amaran kepada sekumpulan pelajar sekolah menengah yang telah
mengadakan suatu darmawisata ke Institusi Kesihatan Mental (IMH) sebagai pembuka bicaranya.
Tubuh badannya yang besar tinggi itu sering menggerunkan sesiapa yang memandang. ltu
mungkin membuatkan kerjanya sebagai seorang jururawat di IMH lebih mudah, kerana
arahannya pasti selalu dipatuhi.
Aku bersama teman-temanku mengikuti jururawat itu dengan patuh Rasa kebosanan
menyelubungi diriku. "Kenapalah cikgu adakan darmawisata pada hari sabtu begini? Orang
lain bersuka-ria di luar, aku pula terpaksa melawat hospital gila?! Hai nasib-nasib .:" hati kecilku
merungut
Tiba-tiba dia membawa kita untuk menjenguk suatu bilik di mana seorang pesakit terikat di
katilnya. Matanya pejam tetapi badannya meronta-ronta seakan sedang bermimpi ngeri. Gerun
aku melihatnya. Entah mengapa, naluriku seakan tersentak apabila melihat pesakit mental itu
menggeliat-geliat. Suatu perasaan kurang enak timbul di dadaku. Namun demikian, aku tidak
dapat pastikan pertalian antara perasaan itu dengan pesakit yang tidakku kenali itu. Aku
menolakkan ke tepi sahaja perasaan itu dan meneruskan perjalananku bersama teman-teman
sekolahku.
Saat yang aku nanti-nantikan akhirnya tiba. Ratna mengumumkan akhirnya darmawisata pada
hari itu. Dengan tergopoh-gapah aku terus menuju ke pintu keluar 'hospital gila' itu. Oalam
masa aku terlari-Iari hendak pulang ke rumah aku tiba-tiba ternampak kilauan cahaya yang
bula!. Aku terpegun melihat cahaya itu. Aku seakan terpukau untuk mendekatinya, walaupun
hatiku yang berdebar-debar mendesakku untuk pulang. Semakin aku mendekatinya, semakin
membesar kilauan bulat. Kerana terlalu taksub dengan keajaiban kilauan bulat itu, tanpaku
menjangka, kilauan bulat itu menyedut diriku ke dalamnya.
Jilid IV 2004 77
Aku berteriak sekuat hatl. Aku seperti telah terjatuh ke dalam suatu terowong yang tiada
batasannya. Dalam suasana yang kelarn-kabut dan hingar-bingar itu, aku tiba-tiba terasa suatu
keperitan di dalam kepalaku seolah ditusuk penitl tajam. Segalanya menjadi hitam.
Dengan perit aku membuka mata. Aku tersentak, terperanjat apabila mendapati tiga wajah
yang asing berkerudung sedang memerhatikanku yang telah dibaringkan di atas katil,
"Jangan takut, kami tidak rnenqapa-apakan karnu." Seorang daripada wajah yang berkerudung
itu bersuara. Kata-katanya menenangkan seketika jantungku yang berdebar-debar.
Aku diberitahu bahawa aku telah mengalami suatu 'kemalangan jalan masa', Kilauan bulat
yang telan aku saksikan itu sebenamya 'Ielungsur masa' ataupun yang lebih dikenali sebagal
'time portal' dalarn bahasa Inggeris.
"Kat mana ni? Aku bertanya dalam kebingungan.
"Karnu berada di tempat yang sama hanya zaman yang berbeza. Jangan bimbang kemalangan
begini memang lumrah. Keeanggihan teknologi yang dijenterakan manusia selalu menyebabkan
ketidakseimbangan dalam laluan masa."
"Zaman berbeza? Zaman mana?" Aku semakin bingung.
Wanita berkerudung itu menunjuk sopan dengan ibu jarlnya kepada sebuah kalender. Numbor
2050 terpapar dengan jelas.
"Apa?! Tahun 20S0?" Aku menjerit.
"Jangan bimbang, kami boleh menolong kamu kembali ke zaman kamu. Sebenarnya, kami
juga bukan dari zaman ini. Kami dari tahun 2101. Kami ke tahun 2050 untuk mencar i anak
kami yang hilang. Anak kami seorang kelana purba, bererti dia seorang pengembara masa
yang sering menggelungsur demi pengajiannya." Kepiluan terserlah pada wajah ayu ibu itu.
Dia mengeluarkan suatu objek dar; kantung baldu.
"Hmmm... Zaman ini pun masih menggunakan 'handphone'. Pasti buatan Jepun kan?" Aku
berbisik.
"Buatan Jepun? Mengarut lah! Buatan Jepun mudah rosak dan tidak sebaik buatan tempatan.
In; bukan sahaja telefon bimbit, inilah alat pelungsur masa yang boleh membuka lelungsur
masa agar anda dapat kembali ke zaman anda." Wanita itu menjelaskan. Aku terpegun melihat
keeanggihan alat-alat kepunyaan wanita berkerudung itu.
"Tadi apa u kata 'time portal' bawa , masuk zaman ini? Dan 'handphone' ini boleh bawa I
kembali?" Aku terus bertanya.
"Errn, ya betul. Saudari mengapa saudari gemar meneampur-adukkan Bahasa Melayu dengan
Bahasa Inggeris?" Wanita itu kehairanan.
"Alah, di zaman moden begini mana ada orang yang masih menggunakan Bahasa Melayu.
Kuno lah! Betul tak?" Aku memperli. Wanita itu tertawa kedl dan menggelengkan kepala
melihat telatahku.
78 Aktiyis-jLlm31 Abdemik Jilid IV2004
"Seb
keka
mass
Gaml
Mela
Mela
Mela'
yang
"In; s
ribu 1
masy,
sebua
meng
Penav
tiap b
memt
memp
Kata v
Aku te
ingin t
Waniti
dalam
ku liha
seperti
"Sekar
masa }I
kepads
"Pakail
Apabili
mengel
eukup s
Setibar
disarun
"Nanti!
Kalau ti
Dalam I
perasaa
Suatu b
mernbut
"Dirnan,
Jeritan k
ng tiada
isa suatu
a wajah
I.

In bulat
sebagai
alanqan
·babkan
,umbor
a, kami
ri anak
amasa
ibu itu,
?" Aku
ipatan.
unqsur
nelihat
bawa I
lengan

kepala
"Sebenarnya, di zaman secanggih zaman kamilah Bahasa Melayu menjadi Iingua-franca.lngat
kekata pusaka, 'Takkan hilang Melayu di dunia'." Dia memic;t beberapa butang di alat pelungur
masa itu. Suatu pancaran laser menunjukkan gambaran-gambaran yang menakjubkan.
Gambaran-gambaran itu mencerminkan suatu dunia di mana status kedudukan masyarakat
Melayu dipandang lebih mulia daripada orang Barat. Mata wang dan tarat teknologi negara
Melayu pula lebih tinggi daripada negara Jepun. Yang paling memeranjalkan, masyarakat
Melayu menjadi pemimpin negara Singapura! Penghasilansebuah masyarakat Melayu madani
yang unggul. Sungguh indah.
"In; semua hasil ketekunan dan kesatuan masyarakat Melayu yang akhirnya setelah beribu-
ribu tahun mempunyai kepereayaan dalam diri dan bangsa sendiri. Sebenarnya, penyakit
masyarakal Melayu di zaman kau iaitu sindram MALAS, MALU dan DENGKI itu adalah daripada
sebuah virus bernama 'ANCIREMZ'. Setelah beribu tahun, cendiakiawan dalam bidang saintilik
mengaji struktur biologi manusia Melayu, barulah mereka bertemu dengan kesimpulan ini.
Penawarnya telah dijumpai beberapa ratus tahun yang lalu dan semenjak digunakan ke atas
tiap bayi Melayu Islamyang dilahirkan, masyarakat Melayu Singapura dan sedunia telah dapat
membasmi panyakit yang telah lama membelenggui dunia Melayu ini. langkah ini telah banyak
memperkuatkan lagi ketrampilan bangsa Melayu sedunia. Ingat, takkan hilang Melayu di dunia."
Kata wanita itu serius.
Aku ternganga terpegun dengan apa yang telah dia luahkan. Namun demikian. aku masih lagi
ingin tahu tentang anaknya yang hilang.
Wanita itu menggunakan 'hanphone' itu sekali lagi untuk memancarkan suatu gambar anaknya
dalam bentuk panearan laser. Wajah anaknya ku tatap sejenak. Raut wajahnya seperti pernah
ku lihat. tetapi soalnya, di mana) Seeara tiba-tiba aku teringat sesuatu. Raut wajahnya iras-iras
seperti pesakit IMH kelmarin! Dengan segera aku memberitahunya.
"Sekarang juga kita berangkat!" kata wanita itu tegas. Sebelummelompat ke dalam lelungsur
masa yang telah dipanearkan oleh pelungsur rnasa. wanita itu menghulurkan sebuah jaket
kepadaku.
"Pakailah. Akan lebih selesa perjalananmu."
Apabila aku melompat ke dalam lelungsur masa, jaket yang ku sarungkan itu tiba-tiba
mengeluarkan sayap secara otornatis. Kurang sedikit keperitan yang aku rasa di otakku yang
cukup sarat dengan informasi bukan-bukan tentang dunia era eanggih.
Setibanya di zaman 2004, aku menghembuskan nafas lega. Aku membuka jaket yang
disarungkan. Sebelum aku beredar, wanita itu memanggilku kembali.
"Nanti! Ambil kantung ini. Buka kantung ini setiba kau di rumah. Jangan buka sebelum itu.
Kalau tidak, buruk padahnya... "
Dalam perjalanan pulang aku asyik terfikir-fikir akan kandungan kantung itu. Disebabkan
perasaan ingin tahu yang terlalu mendalam, aku membuka sahaja kantung ilu separuh jalan.
Sualu bebola berwarna keemasan timbul dan tiba-tiba menghasilkan suatu cahaya yang
membulakan mataku. Semuanyamenjadi gelap.
"Dimanakah aku? Kenapa aku terikat"!"
Jeritan ku tiada yang menghiraukan.
Abdenllk jilidIV 2004 79
7 7sh
CERPEN
PENYELESAIAN
Sit; Raihana Husainni
Di sesi perjumpaan ibu dan bapa pada hari itu, pengetua Sekolah Melayu Bitara yang baru
yang baru pulang meraih ijazah daripada sebuah universrt: di Amerika selama tujuh tahun,
Cikgu Mahmod telah berucap untuk kali pertamanya.
"Tuan-tuan dan puan-puan, Sekolah Melayu Bitara merupakan sekolah Melayu terakhir di
negera yang luas ini. Oleh yang demikian, berbanggalah tuan-tuan dan puan-puan kerana
menjadi ibu bapa kepada anak-anak yang berjaya meraih tempat di sekolah ini. Walau
bagaimanpun, demi mengekalkan kewujudan sekolah ini daripada dlancam untuk ditutup oleh
pemerintah, kita haruslah bersedia untuk berkorban. Kita umat Melayu, harus berusaha dengan
lebih gigih agar tidak ditlndas dan diperkotak-katikkan oleh bangsa lain yang mula
bermahajaralela. Lantas, anak-anak kita bukan sahaja mesti beroleh kecemerlangan akademik,
malah mereka harus berdisiplin dan bermoral. Masalah sosial di kalangan remaja semakln
membimbangkan. Jangan sampai anak muda kita jadi hamba kepada gejala-gejala ini. Tuan-
tuan dan puan-puan, sesungguhnya, tuan-tuan dan puan-puanlah yang merupakan ibu bapa
yang paling bijak kerana memilih sekolah ini bagi wadah menyalur kehidupan bagi permata-
permata tuan puan. Oleh itu, janganlah khuatir. Saya akan berusaha sekerasnya untuk
mengilaukan permata-permata itu. Malah, saya ingin memperkenalkan usaha yang baru deml
menyunting semangat dan displin kepada anak-anak tuan puan agar menjadi bangsa yang
berjaya, berharta dan berkedudukan apabila dewasa kelak. Oleh kerana ini merupakan usaha
baru, hanya yang terpilih sahaja yang akan menjalani khursus itu. Pada yang lain, usah gusar.
Giliran anak anda akan tiba tidak lama lagl. Percayalah. Saya pasti tuan puan akan bangga."
"Syam! Tadi aku nampak kau masuk bilik kuliah lambat. Nasib baik tak kena terkam si Singa tu.
Kau ni apa hal?"
"Lah, buat apalah aku datang sekolah awal-awal? Buang masa saja belajar. Cita-cita kau nak
jadi breakdancer. Sekolah ni tak ajar pun benda macam tu. Lagipun, semalam aku pergi louk.
Ada OJ baru lah. Gerek betul. Aku pun naik syiok, sampai berapa botol aku togok pun aku tak
tau. Nasib baik aku pergi dengan kawan, kalau tak, tak sampai rumah lah aku beb. Pag; nak
bangun punya liat pasal aku hangover sekejap."
"Wah, enjny soranq nampak. Lain kali, panggll members lah! Amacam, kita turun lepak-lepak
dengan budak-budak luar Peninsula Plaza petang nantl. Hari ni Jumaat. Kalau balik lambat
pun ok apa... Besok tak sekolah. Minggu depan cuti panjang apa... Kau nak minum berapa
banyak pun suka hati kaulah."
"Eh, tak boleh ah lack. Leceh betullah mak aku tu. Dia paba aku jumpa si Mahmod tu pasal
programme baru. Katanya stab ah, nak tolong aku jadi pelajar dan anak cemerlang. Macam
betol aje. Aku kena pergilah. Kalau tak mak aku potong duit belanja aku!"
"Oh, kes terpaksalah nl. Ok. Selamat ah member."
Seminggu pun berlalu dan sekolah bermula lagl. Seperti biasa, Zack ke sekolah, pasti rakannya
akan lewat lagl. Namun, ketika lack sampai ke dalam bilik kuliah, Syam telah pun ada di situ.
Malangnya, Zack tidak berkesempatan untuk duduk di sam ping Syam kerana tempat duduk
kuliah telah pun dipenuhkan di hadapan. Biasanya, golongan yang datang terawal yang digelar
sebagai freaks sahaja yang akan duduk di tempat duduk barisan hadapan.
"Entah kenapa pula dengan budak Syam nj," Bisik hati lack, tidak sabar menunggu untuk
kelas berakhir agar dia dapat menyapa Syam. Namun, selepas kuliah, sapaan lack ditepis sahaja
80 Aku1I11·Jurnat Abdemik JiJid IV2004
oleh
unti
Pere
mer;
beru
men-
teml
berb
sepe
Ibu S
Mah,
Buka
pene
buka
berm
yang
serius
Iingk;
mere
kaku
Dia tl
Setel,
lain St
untuk
bilik S
tidak
ke dal
seakar
seorar
pelek.
yang t
seakar
itu.la'
gengg
merna
apabil
Semua
untuk
Sesaml
dilihat
Budak
semual
Malam
tentanl
di ArnE
menda'
daripa
pemela
19 baru
I tahun,
skhir di
kerana
Walau
up oleh
dengan
g mula
sdernik,
emakin
i. Tuan-
,u bapa
armata-
I untuk
ru demi
sa yang
n usaha
1 gusar
ngga."
inga tu.
.au nak
Ji Zouk.
aku tak
agi nak
k-lepak
lambat
berapa
u pasal
Macam
kannya
di situ.
duduk
digelar
I untuk
; sahaja
oleh Syamsul yang beredar setelah dengan ringkas mengatakan bahawa dia sudah lambat
untuk kuliah selanjutnya.
Peredaran waktu menunjukkan perubahan pada diri Syam. Oia yang sering mendapat markah
merah di dalam buku rekodnya kini beroleh kecemerlangan dalam pelajarannya. ~ i k a p n y a
berubah sama sekeli dan dtsiptinnya cukup hebat. Syamsul tidak pernah lagi lambat, tldak lag 1
mempunyai masalah dengan tenaga pengajar, malah menjadi teacher's pet lack kerap ke
tempat riadah kesukaan Syam, Zouk, dengan harapan dapat berjumpa temannya agar dapat
berbual kerana tidak pernah berpeluang untuk benar-benar bersembang dengan rakannya itu
seperti dahulu. Namun, setelah cuti sekolah berakhir, Syam tidak pernah kellhatan di situ lagi.
Ibu Syam pula. amat berbangga dengan pencapaian anak tunggalnya. Katanya, usaha Cikgu
Mahmood benar-benar berhasil.
Bukannya lack tidak suka dengan perubahan Syam. lack tumpang berbangga dengan
pencapaian Syam. Namun, dla amat curiga dengan program Cikgu Mahmod kerana lack dapati,
bukan Syam seorang yang berubah dengan begitu mendadak, malah pelajar lain yang turut
bermasalah dahulunya telah berubah. Setiap daripada mereka amat berjaya. Namun, ada sesuatu
yang cukup mencurigakan Mereka tidak lagi serena seperti dahulu. Riak muka mereka cukup
serius. Mereka tidak lagi bergaul dengan rakan-rakan masing-masing, tetapi telah membuat
lingkaran ternan-ternan baru antara mereka sendiri. Jika ditenung ke dalam mata setiap darlpada
mereka, lack sukar untuk mendalami iSI hati serta perasaan mereka. Mata mereka seolah-oleh
kaku tidak bernyawa. Kecurigaan lack semakin menjadi-jadi memikirkan perkara-perkara ini.
Oia tekad, benar-benar mahu menyelidik program Cikgu Mahmod itu.
Setelah sebulan memerhatikan gerak-geri Syamsul, lack dapat Syam serta rakan-rakannya yang
lain sering pulang lewat setiap hari Khamis. Lantas, pada suatu hari, lack turut pulang lewat
untuk melihat kegiatan mereka pada setiap Khamis. lack berjaya mengekori mereka ke dalam
bilik guru besar daripada belakang tanpa disedari. Kebetulan, orang yang terakhir yang rnasuk
tidak menutup pintu bilik itu dengan betul, Melalui pintu yang renggang itu, lack mengintai
ke dalam bilik tersebut. Terilhatnya pelajar-pelajar itu semuanya duduk rapi, tegak dan lurus
seakan tentera, sambil memandang tepat kepada kerusi di hadapan. Di atas kerusi itu, terlihat
seorang pelajar yang telah diikat kaki dan tangannya dengan tall kerusi dan mulutnya ditampal
pelekat sedang meronta-ronta. 0; keliling kerusi itu, terdapat alat-alat yang cukup canggih,
yang tidak pernah dilihat lack. Pelajar-pelajar yang terpacak di atas kerusi mereka semuanya
seakan manusia yang tidak bernyawa serupa patung yang melihat tidak berkebii ke arah pelajar
itu. lack cukup terkejut dengan apa yang dilihat hinggakan fail yang dipegangnya lucut daripada
genggamannya dan terjatuh. Hal ini mungkin didengar seorang daripada pelajar itu yang
memalingkan mukanya ke arah pintu yang tidak ditutup rapat. Alangkah tergamamnya lack
apabila keseluruh mata pelajar itu hitam semunya. Tiada putih langsung yang kelihatan.
Semuanya hitam. Oengan keadaan yang cuak, lack memaksa kakinya yang enggan bergerak
untuk berlari dan terus berlari sepanjang jalan ke rumah.
Sesampa; ke rumah, muka lack pucat lesi. Oi fikirannya masih terbayang-bayang apa yang
dilihatnya sebentar tadi. Siapa Cikgu Mahmod? Apa yang mereka lakukan di dalam bilik itu'
Budak yang diikat itu? Persoalan demi persoalan berkejaran di dalam kotak fikiran lack. Namun,
semuanya tidak dapat terjawab. lack mahu mencari jawapannya. Oia harus mencari jawapannya.
Malam itu, lack duduk memikirkan apa yang harus dilakukannya, TIdak banyak yang diketahui
tentang Cikgu Mahmod. Hanya yang lack tahu ialah dia merupakan lulusan daripada Universiti
di Amerika. Dengan pengetahuan yang sesemut ini, lack bertekad untuk mengetahui lebih
mendalam. Akhirnya, jawapannya terjawab. Cikgu Mahmod merupakan lulusan dari 'atu cabang
daripada bidang Sains yang berkenaan dengan micro-chip. Setengah jalan melalui
pemelajarannya, Cikgu Mahmod terpaksa dimasukkan ke dalam hospital sakit jiwa kerana
Aktlvis-jurna! AkademH( Jilid IV 200'1 81·ra
I
mengalami kemurungan. Namun. setelah disahkan pulih, dia drnenark an bebas dan
menyambung pelajarannya. Oleh sebab itulah, dia mengambil mala yang begitu lama di
Amerika. Dengan segala pengetahuan yang diperoleh ini, lack mula rmndapat gambaran yang
jelas,
Kini, apa yang harus lack lakukan? lack mengelamun seketika.
"lack?" tersentak lack seketika ket.ka terdengar namanya di panggil (II !engah-tengah malam
ItU. Apabi!a menoleh, ibunya ada di belakangnya.
"Dah pukul berapa ni. Kenapa tak tidur-tidur. Tidurlah. Esoklack harus berjumpa dengan Cikgu
Mahmod. Mak dah tetapkan rnase untuk lack ikut serta dalam program Cikgu tu. Mak lihat
perubahan pada Syam. Teringin Mak nak tengok anak Mak berjaya scor-rti itu. Esok pergi ya.
Selamat malam."
Belum sempat lack menjawab, ibunya telah berjalan ke dalam kama! udurnya. Ibunya tidak
memandang wajahnya pun, hanya melihat kehadapan, kepada ruang kosonq di dinding biliknya.
Kucupan selamat malam pun tidak d.berinya. Mungkin ibunya terlalu penat. lack sendiri tidak
menghiraukannya kerana dia sendin keletihan.Entah mengapa, lack tiddk terasa terdesak untuk
memberitahu ibunya duduk perkar a sebenar. Mungkin kerana keletih.» Tidak sempat dia ke
katil, matanya telah pun terlelap dl atas meja tulisnya.
Esok paginya, lack bersiap untuk ke sekolah. Dia tidak sabar untuk membuka pekong guru
besarnya. Sebelum meniggalkan rumah, sekali lagi, ibunya rnenu.nqatkannya tentang
perjumpaannya dengan Cikgu Mahrnod. Fikir lack, jika sesiapa yang per n. tahu tentang perkara
yang sebenar, ibunyalah orangnya. lack mendudukkan ibunya dan rnencerrtakan segala-galanya.
Yang menghairankan lack, setelah habis bercerita, ibunya tidak kelihatar terkejut sama sekali.
Malah, reaksi ibunya tidak dapat dibacanya. Seakan, ibunya langsunq :idak mendengar apa
yang di katakannya. "Lepas sekolah nanti, lack jumpa Cikgu Mahmod. Jangan lupa." Masih itu
Juga yang dikatakan ibunya. lack gamam. Apa kena dengan ibunya?
"Tak mak, lack takkan jumpa dia Takkan Mak nak lack jumpa dia? Mak, orang macam ini
patut masuk lock-up mak! Dia aniaya orang." Belum sempat lack rnenqh.ib.skan percakapannya,
dia terasa satu hentakkan di kepalanya yang amat dashyat.
lack terjaga merasakan denyutan yang cukup menyakitkan di kepalarva. Ketika tanggannya
cuba memegang kepalanya untuk menahan kesakitan, lack dapati (1lrlPya terikat dikerusi.
lack cuba meronta. Dilihat disekehlinqnya, pelajar-pelajar dan alatao alatan yang pernah
dilihatnya sewaktu mengintai bilik Clkgu Mahmod dahulu. Barulah dia sedar dia di dalam bilik
yang sama. lack terus meronta-ronta dan cuba memekik, namun, mulutnya telah ditutup dengan
peletak yang cukup kuat. Semakin lack meronta, semakin ketat rasanya ixatan pad a badannya.
Akhirnya, lack langsung tidak dapat bergerak. Kepalanya terasa di pegang dan dihimpit oleh
sesuatu. Kulit pada matanya kernurnan ditarik, sehingga dia tidak mampu menutup matanya.
Tiba-tiba, sebuah alat menqqerudi yang eukup kecil di hadapan rnukanya dihidupkan. lack
tahu, alat gerudi itu akan terus ke arah matanya. Bunyi alat itu cukup halus, menyeksa batin
lack dalam diam. lack cuba meronta namun semuanya tidak berhasil, sernakin dekat, semakin
jelas kelihatan sesuatu yang amat kecil yang kelihatan seperti sekeping microchip yang amat
kecil terlekat pad a alat gerudi itu. Dalam keadaan yang eukup teqanq, sernpat lack berfikir.
"Benarlah apa yang aku dapati .. si Mahrnod GILAA!!" Dalam secepat kilat. lack tidak sedarkan
diri. Terlambat. Microchip itu telah bersemadi di dalam matanya.
Di penjuru bilik pengetua itu, di dalam gelap, duduk Cikgu Mahmc,rJ, sambil melebarkan
senyuman yang sinis. Terbisik dari blbirnya, "Demi masa, .. Melayu akan berjaya..Melayu akan
maju ..nantikanlah.."
82 Akt''''ls-Jurnal Akademlk Jilid IV 20f>.4
RC
Wat,
Babi
Di Ko
mera
sedet
terda
Wak
Make
Make
Makci
Makci
Makei
Makei
Lakor
Di we.
Pak AI
Wak D
Pak Ali
Wak Di
----_.•..._ - - - - - - - - ~ - -
I


··WIt
Illl
SKRIP, .
bas dan
lama di
ran yang
h malam
an Cikgu
~ a k lihat
pergi ya.
tya tidak
biliknya.
liri tidak
ak untuk
,t dia ke
ng guru
tentang
perkara
galanya.
,a sekali.
'gar apa
~ a s i h itu
scam ini
pannya,
ROSAK BADAN KERANA PENYAKIT. ROSAK BANGSA KERANA LAKU
Zuraidah Mohd. Ariff, Sarina Sain, Fer.: Husna Sajani
Watak: Wak Din, Pak All, Mat, Bai Jaga
Babak 1
Di Kampung Ulu Benut Sang matahari menyuluhkan cahaydnya dan menyimbahkan panasnya
merata-rata. Terdengar bunyf ayam jantan berkokok; bu,ung berkicauan dan kanak-kanak
sedang bermein. Penduduk Kampung Ulu Benut mula mete} ukan tugas seharian mereka. Namun
terdapat kelainan sedlklt pada pagi itu. Orang kampong dlgegarkan dengan berita bahawa
Wak Din ingin menghantarkan lembu-Iembunya itu ke un I versiti.
Makcik 1: Eh, Cik Wan Kembang, awak baru nak ke pasar tengah hari buta ini? Saya
pagi-pagi lagi sudah pergi. Awak tahu tak, lembu-Iembu di kampong ini hendak
dihantar ke universiti!
Makcik 2: (terperanjat) Lembu masuk universiti?! Harig pun ... dari mana hang dengar
berita qernpar ini? Pagi-pagi lagi hang sudall buka cerita! Eh, cerita lah lagi,
cek pun mahu dengar.
Makcik 3: Kamu berdua ini dari jauh sudah dengar si.ar a. Cerita apa pagi-pagi ini?
Makcik 1&2: Lernbu hendak dihantarkan ke universiti Mak Lima Oil III
Makcik 3: Apa?!
Makcik 1 & 2: Lembu n.asuk universiti!!!
Lakon II
Di warung Pak Ali. Pal Ali baru hendak mula membuka warllngnya.
jqannya
fikerusi,
pernah
am bilik
dengan
dannya.
pit oleh
ratanya.
In. Zack
sa batin
.ernakin
19 amat
berfikir.
sdarkan
.barkan
IU akan
Pak Ali:
Wak Din:
Pak Ali
Wak Din:
(Masnav») Waktu pagi desas-desus merata 'ota
Didengal pula lembu nak masuk syurga
Dipercavdi semuanya elok
Dengar cskep orang, terjun masuk lubuk
Apa nak Jadi dengan dunia ini
Mana lJoleh lembu masuk universiti (tergeld( sendirian)
Mengiqau agaknya! (menggeleng kepala cisr: tertawa lagl)
Assalan.ualaikurn wr. wb.!(menghulurkan tsicsn untuk berjabat tangan dengan
Pak Alii
(membet.ekken matanya terperenjst) Eh, Wak Din"! Wa'alaikumsalam
'
(mengge/eng kepala) Kau ni Ali, dari jauh Wak sudah dengar kau bersiul-siul.
Tak baik bersiul. Bersiul itu pujukan syaitan nlPngajak manusia berbuat maksiat.
Jangan pula kau ikut perangai syaitan paqipaqi ini, nanti rezeki tak masuk.
Ah, bawakan aku secawan kopi.
Aktrvrs-jumal Akademik Jilfd IV 2004 83
=r--
I


II.J
r
Pak Ali:
Wak Din:
Pak Ali:
Wak Din:
Pak Ali:
Wak Din:
Pak Ali:
Wak Din:
Pak Ali:
Wak Din:
Pak Ali:
(Masnawi)
(menjebik) Baiklah Wak Din. (beredar ke beJakang ",arung untuk membuat
kapi dan sejenak kemudian meJantangkan suara untuk berbuaJ dengan Wak
Din) Wak tahu tak ? Kecoh satu kampung dibuatnya lentang hajat Wak Din
hendak menghantarkan lembu-Iembu masuk universit:
Mengapa? Kau fikir hanya manusia sahajakah yang lavak masuk ke universiti?
Lembu tak baleh? Ldgipun, aku dengar di universiti b.i-yak kangkung. Tentu
lembu-Iembu aku lebih gemuk jika dihantar ke unlverv.n.
(menunjukkan m/nat tetapi berasa hairan) Kanqkucq? Ada kangkung di
universiti? (memberikan secawan kapi kepada ,bk Din lalu duduk di
sebeJahnya)
(berdiri dengan semangat dan penuh yakin) ltulah yanq kau belum tahu. Cuba
kau bayangkan betapa gembiranya hati lembu-Ien bu aku apabila dapat
memamah kangkung-kangkung itu. (tersenyum serui.i.sr: dan memandang
jauh)
(terperanjat bagalkan hendak terjatuh daripada temp.n duduk sehingga kain
di bahu terlepas jatuh ke tanah) Kalau betul banyak ungkung di universiti,
saya pun ingin sekaki bawa lembu-Iembu saya ke sana ..qa. Eh, Wak Din... kita
dikenakan bayaran ,e tidak?
(duduk kembali) Akll dengar-dengar kena bayar yurar Sekarang sudah naik.
Universiti sudah )adi syarikat sekarang, semuanya 'ena bayar. Mana ada
kangkung percuma dalam zaman sekarang ini?
(termenung) Mah.i Ikah?
ltu aku tak pasti. Aku fikir tak mahal. Tapi kalau mah.u pun kita baleh bayar
untuk kebaikan lemlJu-lembu kita, betul tak?
Betul juga kata Wak. Baiklah, bila agaknya Wak henoa-, menghantar lembu-
lembu Wak ke unlversiti tu?
(berkabar-kabar) Kta mesti siap daripada sekarang. Tak lama lagi universiti
akan tutup. Aku sudah siapkan lembu-Iembu aku. Cakap punya cakap, aku
terlupa pula nak buka kandang lembu, nanti lapar lembu lembu aku dibuatnya.
Aku pergi dulu All Jangan lupa siap-siapkan lembu lembu kau. (Wak Din
beredar dari warung tersebut)
(Pak Ali sedang berada dalam dunia khaya/annya seno.r.)
Dari mana Wak 0111 dapat fikiran ini?
Tak masuk akallembu nak masuk universiti
Atau memang dah ada universiti untuk lembu?
Aku hairan bagaimana Wak Din berfikiran begitu
Tak cukup manusia lilgikah sehingga mahu masukkan le.nbu ke universiti? Kalau
lembu masuk univcrsiti, macam mana kita hendak meivuruh mereka bekerja
kuatlagi? Pasti mcreka akan memberontak!
Ban}
Men,
Ahhl
Mat:
Pak t
Mat:
Mat:
Wak I
Pak A
Wak [
Pak AI
B4 Aknvu-jurral AkaderrukjlhdIV 2Q0.4
I
f


IIIJ
mbuat
n Wak
ak Din
/ersiti?
Tentu
Banyak kemajuan baru yang ber/aku
Menjadl bingung satu hal pun aku tak tahu
Ahhh ...ikut sahajalah ...
Mat seorang anak muda kampung itu masuk ke warung kopi, membawa gitar
sambil bernyanyi-nyanyi.
Jng di
iuk di
I. Cuba
dapat
ndang
la kain
versiti,
I. .. kita
~ naik.
ia ada
, bayar
ernbu-
iversiti
p, aku
iatnya.
'k Din
, Kalau
rek erja
Mat:
Pak Ali:
Mat:
Mat:
Wak Din:
Pak Ali:
Wak Din:
Pak Ali:
(Nyanyian) Hey Pak Ali
Beri saya teh satu
Terima /(asih
Oh, Pak Ali
Na, Na, Na
(Nyanyian) Lembu-/embu di kampung ini
Hendak dihantar ke Universiti
Kalau dlhantar rlsaunya beti
lika lembu terus kurus sekali
(Nyanyia niDi Universiti perlu be/ajar
Bahasa Inggeris terutamanya
1ikalau tidak pandai berkata
Semua orang akan tertawa
(Nyanyia n) We must understand oi Pak Ali
Kita hidup zaman globalisasi
Bahasa Melayu letak ke tepi
Kita paka! Bahasa Ekonomi
(Dari Jaur') Apa yang kamu berbual dan merquernbus-hembus tadi?
Eh, tak aeJa Wak Din. Mat ini. Mat baru teraiokan kepada saya lembu-Iembu
kita periu belajar bahasa Inggeris,(Wak (J"I menggeleng kepala) Tetapi
bagaimana kalau mereka gagal periksa?
Kau sudah salah Mat. Lain yang orang eakap lain yang kau ambil.
Dengar V,-l ..•
(Nyanyi,,,, I Lembu....Tak sama manusia
Meneari itnvu bukanlah tujuannya
Mereka o.tetit: supaya rajin bekerja
Agar tuannya senang di dunla
Lebih balk /embu menggantikan manusia
Kerna lemhu tak pandai tunjuk marah
Anak muda sepertimu kelihatan aib jika ha')la duduk mengganggur sahaja.
Tidakkah kau ma/u memakan hasil ibu bapa !
Kamu punve tenaga bukan? Ringankan/ah tulang ceritet, kerja.
(Nyanyiar.) Sampai berjanggut pun tidak kc Ie>
Ketnu tnetsu jadi /embu juga
Makan mengawan kemudian tidur
Mema/ukan bangsa negara
Eh Mat, mari tolong Pak tutup warung ini.
Aknvrs-jurnal Akademik Jilid tv 2004 85
I


II!
Wak Din:
Lakon III
Mat:
Pak Ali:
Wak Din:
Mat:
Ba: Jaga:
Wak Din:
Bai Jaga:
Wak Din:
Pak Ali:
Bai Jaga:
Mat:
Bai Jaga:
Wak Din:
Bai Jaga:
Mat:
Sebenarnya aku ke sini untuk beritahu kau Ali...lus.i. kita sarna-sarna pergi
universiti untuk daftarkan lernbu-lernbu kita. Mat, kau .kut sekali. Kau belajar
dari Wak macam mana nak memajukan diri.
Di kawasan pagar Universiti. Keadaan buru-ber« a"dbila tembu-tembu itu
mengeboh kerana letih dan panas berja/an seharian. 'Mreka bertiga berja/an
ke arah pagar. Wdk Din kelihatan sesat dan sedang nWlujuk kepada peta.
Wah! Power! BesJI seh Universiti ini!!
(tercengang) Isy, ISY, isy, hebat sunqquhl ' Tengok itu. Tcngok itu...
Kamu berdua tercegat di situ macam tunggul buat al"" Cepat jalan!
Eh, alamak...ada Mr. Singh ah!
(bengis dan merot.; Lembu tak ada boleh masuk ini Lr.iversiti!
Mengapa tuan?
Nanti berak sana Slci. Aku juga kena maki tak pasal-ja.al. Ini Universiti,
bukan tempat lembu.
(menggaru kepalal Kami datang tuan sebab kami deiqar di Universiti
banyak kangkung Benarkanlah lernbu-lernbu kami r dsuk tuan.
Ya, Tuan. Kami bawa lernbu-Iernbu kami supaya ruereka dapat makan.
Kasihanilah karn, uka lernbu-Iernbu kami tidak maka-: xami pun tidak makan,
tuan. Janganlah .ipa-apakan periuk nasi kami tuan.
Kanqkunq? Mana ada kangkung' Aku sendiri pun k,n, beli dar; pasar. Awak
semua sudah gilakah?
Yo, Pak Ali! Tolorglah saya Pak!! Lembu gedabak ni m,er,' tolak-tolak .. tendanq-
tendang pulak sekeranq. Alamak!!
Apa bisinq-bisinc sana'
Tak ada, Tuan Bal tolonglah tuan, beri kami masuk Saya dengar orang kata
dengan telinga saya sendiri ... ada kangkung, ada ceruawan.
Kangkung? Cendawan? Awak ingat ini kebun sayur ya) Awak tersalah tempat.
Ini tempat univer srti, Bukan kebun sayur, bukan temp-it juallembu. Di sini ada
profesor, pensyarah, cendikiawan, mahasiswa. Mana "da kangkung? Mana ada
cendawan?
Awak semua dengar cakap orang saja. Awak punya ItU akal bukan? Jangan
main dengar cakap orang, percaya seratus peratus. Sendiri rugi. Mana ada or-
ang bawa lembu datang ini universiti? Mahu kasi rn.i'u ini universiti sama or-
ang pandai-pandarkah? Awak semua pergi dari slni: 00 da!
Seekor lembu jantan, yang tidak sabar lagi metihet rumput hijau di padang
universiti itu, dengan tlbe-tibs menyondol dengan «uet. Tali yang diikatkan
kepadanya ter/epas dari pegangan Mat. Bai jdga terkejut dan cuba
menghalangnya claripada memasuki kawasan Universiti. Namun detnikien, ia
berjaya juga. la mengeboh beberapa kali, mema"Qgil kawan-kawannya.
Wak I
86 Akovi5-Jurnal AlQdemlkJjhd IV 2004
I I
'*","" ". •
w
ia pergi
I belajar
nbu itu
Jer}alan
eta
ti,
Wak Din:
SAlAK
Kemudian, ie terus tunduk diam meragut rumput hi}au dengan enaknya. Wak
Din, Pak Ali dan Mat tersenyum lebar.
Berjaya jllga aku. Ternpat ini memang baik Subur. Patutlah jadi Universiti.
Baiklah lembu-Iembuku...makanlah sepuas-pualnya agar kamu berjasa kepada
orang-orang kita.
Orang kita ...ah eh ya oh
Bukan MC'wah..wawawa
Tapi kaya ya ya ya
Bud; Bahasa (X3)
makan.
makan,
r. Awak
,ndang'
ng kate
tempa:
sini add
ana ada
Jangan
ada or
ama or
pada1q
iikatkan
n cuba
fkian, ra
vannya
HAMPIR I'UTUS LIDAHKITA
Udal! dia bet k.. la,
Udal! mereka bcrkata,
Lidah Kita ?
Dia dan men'!", berkata,
Kita ?
Lidah dia.
l.idali merek.r.
Bual !
Loncar I
Rancak '
Lidah Kite :'
Sisa'
Bisu I
Kenapa tido! terkata ?
Digigitnya lid.ih kita .'
Lidah dIU,
Udal! merel..,
Terus bertat.tua .'
Hampir pu.u. lidah kita,
Gara gig; Ln.ijuga :
MohamadAri:o! Ahmad
Akuvts-jurnalAkademikjihd IV 2004 fl7
I
' ' " , ~ , SAJAK
I
MAAFKANKlJ SALINA
Hey Salina
Malam ini ku takkan d,1I ll1g
Mcncuba untuk ucrpaln-a sayang
Dari cintamu...

w
Hey Salina
Malamini ku takkan pul.mg
Tak usah kau mencari .iku
Demi cintarnu ..
Hadapilah ini
Kasih kita takkan abaci:
Salina oh Salina
Kau gadis Melayu
Yang manis lagi ayu
Wajahmu senuasa bel ~ L d dek scnyumanmu yang menusul ~ albu
Tutur bicaramu. tingk.ih Iakumu, keikhlasan hatirnu
Jelas bctapa rnurniny.. iohani dan jasmanirnu
Biarpun maruah telah LlU gadaikan
Narnun kutahu kesan I"perangan yang memaksa bukan?
Sayang seribu kali sa'. .mg
Gadis Melayu scpert.u.u menagih cinta dan kasih sayang
Dar: seorang lelaki d.triana sepertiku
Kau kuhina
Kau kucaci
Kau kucerca
Kau kuseksa
Namun, cintamu tulu- ikhlas
Kau tetap dahagakan k.isih sayang
Dari syaitan yang bel \I'pengkan mnnusia ini
Sesungguhnya aku but.t!
Aku buta'
Tidak dapat aku merul.u
Yang mana kaca
Yang mana perrnata
Sedang kau melacui k,111 diri demi memherikanku sesuap II lsi
Aku khaya! dcngan ,lllnia kernaksiatanku
Kin; kau telah tiada
Pergi mcninggalkank u seorang diri di sini
Dunia yang terang uunjadi gel.ta
Cahaya indah tiada 11lTguna
Kcluhan hatiku mCIJ.I1Jbah dcrira
Selarnat tidur keka-.i 11 gelapku
Semaga cepat kau lupakan aku
Kckasih sejatirnu takl.an pernah sanggup untuk metupal anmu
Sclarnat tinggal kas: 11 tak terungkap
Semoga kau iupakan .iku ccpat
Kckasih sejatimu tal.can pernah sanggup untuk meningc.rlkanmu
Maafkanku Salina
xved Abdillah Syed Ali
88 AktJvls-jlJrnal Akadcm'\c Jllod IV 1004
I
I

w

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful