AKTIVIS

Jurnal Akademik Persatuan Budaya Melayu Institut Pendidikan Nasional Kampus Townsville
Jilid V, 2005 ISSN NO : 0219-7022
PENGISIAN
Kala Editor.
Tokoh Aktivis .
lsu Kontemporari
1. Keserasian Agama dan Nilai Sosial . .
2. Vivocity . .
3. Singapura KOla Pragmatik . .
4. Mcncmukun Jati Diri Melayu Singapura ..
5. Peranan Agensi Kontcmporari datum Pcrkernbangan Persuratan Mclayu .
6. IT = MPSI ke II .
Bahasa
1. Kescsuaian Peribahasa dcngan Budaya dan Agama Islam di Alum Melayu..
2. Kekuatan Bahasa dan Retorik _._ .
3. Evolusi Bahasa Melayu Kepada Bahasa Indonesia ..
Kritikan Sastera
1. Perkernbangan Teori Kritikan Sasrera Di Singapura .
2. Jati Oiri Melayu Borneo Dalurn Cerpen 'Watas Pantai' Muslim Burmat .
3. Pergolakan Juti Diri Dalaru Cerpen 'Sepotong Ranting Yang Patah'
Achdiat K. Mihardja .. . .
4. Realiti Kehidupun Dalam Cerpen 'Di Pintu Syurga Aku Menunggumu' Ismail Restu..
5. Kesan Penjajahan Jepun Dalam Cerpen 'Gagak' Isa Kamari
Apresiasi Sastera
l. Perjuangan Bangsa datum Sajak "Tekad' Mohd Latiff Mohd .
2. Nasionalisme Mangkin Cerpen 'Awang Putat' A.Rahim Kajai .
3. Anti-Adar Gambaran Drama 'Adat Usang Pusaka Zaman' .
4 'Bntas Iangjt Mohd Latiff Mohd - Nove) Sosialisrne
5. Pcrtaruagan Sikap dan Sifar dalarn Novel 'Saru Bumi' Isa Kamari ....
Penullsan Kreatif
POJak Obek Kecoh .
Pojok: Carat Caret Ngah . .
Capen Saya dan Aku, Bukan Sama dan Su-u
Capen Jisimku Terseksa ,
Sajak Hancurnya KOla Acheh .
2
3
6
9
II
15
17
22
27
30
33
39
45
48
52
57
61
63
67
69
73
75
76
79
81
84
Kertas Kerja Seminar Asas 50
1. Senario Global Abad Ke-2l: Gagasan Hegemoni Dan Empayar Universal Aka
"New-Worldism" Pcradaban Barat Dan Respons Umar Islam ." "" "" ". 87
2. CD lnteraktif sebagai Wadah Pcnyampuian IImu................ 110
3. Pengajaran Dan Pcmbinaan Bahasa Dalam Kontcks Pendidikan Drama " "........ 116
4. Cort Thinking Programme Dalam Pendidikan : Bahan Sastera Sebagai Wahana "... 131
5. Mari Bercerita: Satu Pendekatan Bersepadu Mengajar Bahasa Melayu 139
6. Eksploitasi Dan Munipulasi Diksi Dalam Pengajaran Bahasa Meialui Karya Krcatif.. 146
7. Penggunaan Puisi Kanak-Kanak Dalam pembelajaran Bahasa Melayu 160
Biodata Pemakalah ...
[66
Aknvis-jurnal Akarlemik Jilid \! 2005 r
REDAKSI
KATAEDITOR
Panaslnat
Mohamad All Hanltlah BinAbdullah
Edilo,
Mohamed Pilchay Gani Bin Mohamed
Abdul AIj,
Jawatankuasa
Nurul Aini Binte Ajmain
Nurhayati Binte Nasir
Panz Husna Bin Sajani
Shanom Farsa Binte Sarry
Siti Hajar Binte Bujang
Muhd Luqman Bin Mohd Shapie
Haflzah Blnti Jumaeh
Nurtirdawati Iryani Bint. Abduilah
Siti Nur Akashah Binle MustaHa
Akliris merupakan gabungan remetsn
lrasa Aktil-Tirus- Visi
Aldlfmerujuk kepada kegigihan dalam
merealisasikan visijurnal in;isitu
merevofus; pemikiran MeJayu.
Titus meru/uk kepada pemikiran luas
yang semakin lerlokus agar lebih
khusus kepada objektif vts:
Visljurnal in; iaitu merevolusikan
pemikiran Melayu merupakan satu
ussh« unit bahasa Melayu kampu5
Townsville untuk merubah langgapan
pelatih lerhadap pengajian Melayu
setemps; Pelatih diperkenalkan kepada
vstes!yang terdapaf daJam dunia
linguistik, tatabahasa, kesusasteraan
dan budaya Melayu. Keluasan ilmu
pengefahuan intkemudiannya
dikhususkan atau diloluslan agar
terhasilnya karya yang mengerallan
minda pembaca.
JumaJill/VISmeropakan penerfJit;m /Jertcala /Jermula
Mel 2001. Aklivis hers/fat separa akademik. la
menyentuh /J6rihal pengajian bahasa, kesusasteraan
dan budaya Melayu. Arlikel yang dilerhf/MIl meropakan
gumpa/an idea dan tajlan para penuntut Insiitul
Pendidik3n Nasianal (NIE) KJmpus @Hak
clpta PERBUYU (NIE). Mana-mana bahagian
penertJitan tidak boleh d/gunakan dalam apa bentuk
sekaJipun tanPl kebenaranpengerosi PfRBUYU(Nlf).
Ikon klnsmenfkamkekata AKT/VIS dimuka hadapan
jumal melambangkan usaha merevolusi pengajlan
Melayu setempal t1enaan menertJitkan has/l kerja
penunMInstltuslpengajiantinggfdaJamtJentuksepam
akademlk. Usaha ini t1iharaptan dipat meniup
semanaat melfstarikan ds/am pengaJJan Me/syu
setempal. nlraman kerls meJambangtan sunllkan
oofas S8(Jilrkepada aktMt/pengaJian Mefayusetempat
[:i ' Aktlvis-!urn<ll Aludemik j'lid V 1005
J
urnal Aktivis meneapai usia 5 tahun pada tahun cOOS
ini. Sempena dengan 5 tahun penerbitannya, Aktivis
bertekad untuk mengorak langkah menjadikan jurna! ini
selengkap mungkin dari segi bahan kaj ian dan
pcnyelidikan. Edisi kali ini menyaksikan satu kurnpulan
bidang yang lebih reneam tetapi sarat dengan bahan-
bahan persuratan yang terdapat di Singapura mahupun
Nusanlara, umumnya.
Aktivis kini lebih berani meneroka dunia teori dan
pcndekatan-pendekatan terkini. Teori-teori sastera dan
bahasa yang terkini diaplikasikan dalam usaha meneari
kekuatan ataupun kekurangan sesuatu bahan. Dalam
usaha ini, beberapa karya daripada para penuJis tcrnpatan
diterokai. Begitujuga dengan beberapa karya luar negara
antaranya karya Muslim Burrnat, Aehdiat K. Mihardja
dan Ismail Restu. Kupasan atau kritikan yang dilakukan
ke alas tcks-teks tersebut rnenilai aspek-aspek sosio-
politik dan nasionalisme.
Dan perspektif bahasa pula, terdapat satu usaha radikal
dalam menilai unsur retorik dalambahasa Melayu. Begitu
juga dalam usaha menjalin korelasi antara hubungan
bahasa dan budaya serta agama dan menjejaki evolusi
bahasa Melayu/lndoncsia. Satu aspek unikjurnal ini ialah
karya kreatifnya yang rnenarik dengan adanya bahan-
bahan seperti pojok, eerpen dan sajak yang menduga
pemikiran dan fahaman pernbaca terhadap ISll-ISU
kompleks dalam kehidupan kontemporari.
Sesuai dengan usaha menjadikan jurnal ini bahan kajian
dan pcnyelidikan yang lebih komprehensif, jurnal ini
telah rnernuatkan 7 buah kertas kerja daripada seminar
Angkatan Sasterawan 50 (Asas 50) bertemakan "Inovasi
dan Kreativiti : Pengajaran Bahasa Melayu melalui Bahan
Sastera." Terdapat 2 makalah dari Malaysia dan 5 dari
Singapura yang membmeangkan isu-isu pedagogi dari
perspektif global dan penjanaan stralegi pengajaran dan
pembelajaran kontemporari.
Akhir sekali, pihak penerbil ingin mengueapkan setinggi-
tinggi penghargaan kepada Majlis Ugama Islam
Singapllra dan Angkatan Saslerawan 50 alas sumbangan
berupa tajaan bagi penerbitan jurnal ini.
MPG
"Kepen
dalam j
Nab; 1\1
Selagi I
teruslal
Terusk
Melayt
sement
Drs M2
masyar
pendidi
Univer:
tahun 2
Dilahir
gelarar
Sekola
di Mak
untuk I
pelajar
di Sekl
lahun I
Sultan
Sekern
bahasa
Berpe]
berlan
telah I
Sebeh.
(Institi
pelajai
Perjai'
kctaba
tclah I
dilllpll
paderi
tiada ;;
dalam
terseb
dalam
terus
R
tahun pada tahun 2005
penerbitannya, Aktivis
h menjadikanjurnal ini
i bahan kajian dan
aksikan satu kumpulan
i sarat dengan bahan-
di Singapura mahupun
roka dunia teori dan
Teori-teori sastera dan
dalam usaha meneari
esuatu bahan. Dalam
para penulis tempatan
erapa karya luar negara
, Aehdiat K. Mihardja
nitikan yang dilakukan
Iai aspek-aspek sosio-
apat satu usaha radikal
I bahasa Mclayu. Begitu
lasi antara hubungan
dan menjejaki evolusi
pek unik jurnal ini ialah
dengan adanya bahan-
1 sajak yang menduga
aea terhadap isu-isu
emporari.
jurnal ini bahan kajian
mprehensif, jurnal 'ini
erj a daripada seminar
I) bertcmakan "Inovasi
Melayu melalui Bahan
ri Malaysia dan 5 dari
isu-isu pedagogi dari
rtrategipengajaran dan
mengueapkan setinggi-
daj lis Ugama Islam
Ian 50 atas sumbangan
nal ini.
TOKOHAKTIVIS
"Kepentingan mempelajari ilmu sepanjang hayat perlu diterapkan
dalamjiwa setiap individu. Pendekatan ini bersesuai dengan sabda
Nahi Muhammad (SAW); Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina.
Selagi hayat di kandung hadan dan selagi mampu untuk berfi kir,
teruslah mempelajari dan memperluaskan i1mu pengetahuan kita...
Teruskan menuntut ilmu dan mengikuti pe rkembangan bahasa
Mclayu selagi ada hayat dan daya untuk berfiki r yang hanya
sementara dianugerahkan olehNya"
Drs Masran Sabran ialah seorang mantan guru yang telah banyak menyumbang bakti kepada
masyarakat Melayu di Singapura dan juga di Brunei Darussalam khususnya dalam bidang
pendidikan. Pengalaman dan sumbangan Drs. Masran Bin Sabran ini telah diiktiraf oleh Alumni
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dengan memberi beliau anugerah "Iokoh Guru' pada
tahun 2004.
Dilahirkan pada 14 Julai 1938, Drs . Masran Bin Sabran atau lebih dikenali anak didiknya dengan
gelaran Cikgu Masran, mula mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampong Glam,
Sekolah Melayu Kota Raja dan Sekolah Melayu Serangoon sebelum melanjutkan pendidikannya
di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjong Malim pad a tahun 1955. Hasrat dan kecekalan beliau
untuk membentuk nilai-nilai moral dan menyebarkan ilmu pengetahuan khususnya dalam mata
pelajaran bahasa Melayu, akhirnya direalisasikan setelah bel iau mula mengajar pada tahun 1958
di Sekolah Menengah Kota Raja . Cikgu Masran telah meluaskan pengalaman mengajarnya pad a
tahun 1972 dengan berhijrah ke Brunei Darussalam untuk mengajar di Sekolah MenengahArab
Sultan Hassanal Bolkiah selama empat tahun.
Sekembalinya beliau ke Singapura, Cikgu Masran telah meneruskan kerjaya beliau sebagai guru
bahasa Melayu di Sekolah Menengah Buona Vista dan Sekolah Menengah Clementi Town.
Berpegang pada sabda Nabi Muhammad s. a.w (Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina) dan
berlandaskan prinsip beliau agar menuntut ilmu sepanjang hayat selagi mampu, Cikgu Masran
telah berjaya meraih ijazah sarjana muda dan sarjana daripada Universiti Nasional Jakarta.
Sebelum bersara daripada bidang pendidikan pada tahun 1993, Cikgu Masran telah ke cms
(Institut Kurikulum Pendidikan Singapura) untuk mengarang buku teks bahasa Melayu bagi
pelajar-pelajar sekolah.
Perjalanan Cikgu Masran dalam bidang pendidikan tidak terJepas daripada dugaan. Namun begitu,
ketabahan dan semangat kental beliau dalam mendidik dan membentukjiwa dan akhlak pelajarnya
teJah membentuk jati diri Cikgu Masran hari ini . Antara pengalaman beliau yang tidak dapat
diluputkan dari ingatannya ialah cabaran mendidik murid-murid berbangsa bukan Melayu dan
paderi-paderi dari Amerika yang bertujuan mengembangkan agama Kristian di Nusantara, yang
tiada asas pengetahuan bahasa Melayu. Berkat ketabahan dan semangat mendidik yang mengalir
dalam jiwa seorang pejuang nasionalisme ini, Cikgu Masran berjaya mengharungi cabaran
tersebut. Beliau turut peka bahawa eara penyampaian dan penerapan yang efektif seorang guru
dalam mendidik itu menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk setiap pelajar untuk
terus merninati dan menuntut ilmu.
Akuvis-jurnal Akademi k JllidV 200S [2J
Semangat perjuangan Cikgu Masran dalam kerja-kerja kemasyarakatan dan keinginan beliau
dalam melestarikan bahasa, persuratan dan budaya Melayu di Singapura dan negara-negara jiran
telah dimantapkan dengan penglibatannya dalam pertubuhan-pertubuhan seperti Angkatan
Sasterawan '50 (ASAS 50), Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS) dan Syarikat Guru-
Guru Melayu Singapura. Cikgu Masran mula menceburi dunia kemasyarakatan ini pada tahun
1958. Beliau pernah menjadi Penolong Setiausaha Agung dan juga Penolong Setiausaha
Penerangan di KGMS. Sifat amanah dan sikap bertanggungjawab yang dipraktikkan oleh Cikgu
Masran telah mewujudkan kepercayaan pertubuhan seperti ASAS '50 dan juga Majlis Bahasa
Melayu Singapura (MBMS) untuk memberi jawatan bendahari kcpada beliau sehingga kini.
Cikgu Masran turut menjadi ahli Jawatankuasa Muzium dan MAEC di Kelab Masyarakat
Kampong Ubi dari awal tahun 1990-an hingga kini. Anugerah Tokoh Guru yang diterima Cikgu
Masran baru-baru ini amat bersesuaian berlandaskan segal a usaha dan bakti yang telah beliau
curahkan khususnya dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Beliaujuga mcrupakan ketua
Jabatan (HOD) bagi Bahasa Ibunda yang pertama di Singapura. Perlantikan ini beliau terima
setelah menjalani pilot project bagi HOD bermula tahun 1980 hingga 1982.
Cikgu Masran melahirkan rasa syukurnya kerana dicalonkan dan menjadi penerima Anugerah
Tokoh Guru buat julung-julung kalinya pada tahun 2004 daripada Universiti Pendidikan Sultan
Idris, Tanjong Malim, Perak. Beliau berkongsi rahsianya bahawa kejayaan beliau adalah hasil
usaha dan tekadnya sendiri selain mendapat sokongan padu daripada ahli keluarganya. Inspirasinya
untuk terus meningkatkan ilrnu pengetahuan dan mendalami ilmu bahasa dan budaya Melayu
turut bermula daripada galakan dan didikan para gurunya.
Pengalaman dan kemahiran Cikgu Masran dalam bidang pendidikan sclama lebih 30 tahun telah
memberikan beliau kelebihan dalam membuat perbandingan di antara sistem pendidikan pada
zaman dahu1u dan kini. Mengulas tentang perubahan sistern dalam dasar pendidikan Singapura
yang ingin menerapkan dasar 'teach less, learn more', Cikgu Masran berpendapat bahawa
pendekatan pemerinlah ini amat bersesuaian dan releven dalam konteks keperluan masa kini.Cikgu
Masran menggalakkan para guru dan bakal guru supaya menyesuaikan diri dan mengikuti
keperluan dan perkembangan zaman. Hal ini penting kerana mereka merupakan tunggak sekaligus
harapan bag. rnemupuk nilai-nilai murni dan menanam ilmu pengetahuan dalam jiwa dan
pemikiran para pelajar. Beliau menambah, pendekatan seumpama ini amat penting agar
kerelevenan para pendidik tidak akan ditelan perubahan zaman. Mengenai kerelevenan sistem
dan dasar pendidikan zaman dahulu pula (tahun 1950-1980), Cikgu Masran berpendapat bahawa
sistem pendidikan zamannya perlu dijadikan panduan asas agar pendidik generasi mendatang
dapat menilai dan memperbaikinya demi melahirkan generasi yang lebih progresif dan inovatif.
"Tenaga pendidik khususnya guru bahasa Melayu perlu memiliki semangat cintakan bahasa
Melayu. Saya juga berharap khususnya kepada para siswazah dan guru-guru bahasa Mclayu
agar mereka terus meningkatkan dan mengembangkan taraf bahasa dan sastera Melayu di
Singapura." Demikian seruan Cikgu Masran kepada para tenaga pendidik bahasa Melayu demi
memastikan pelestarian dan kerelevenan bahasa Melayu di kota Singa ini. Beliau yakin selagi
guru-guru bahasa Melayu memainkan peranan dalam mendidik dan menanam benih nasionalisme
sekaligus menerapkan unsur patriotisme dalam diri setiap muridnya, bahasa dan budaya Melayu
akan terus kekal releven dan penting sehingga ke penghujung dunia.
Muhammad Luqman Bin Mohd Shapie
~ Aktivis.Jumal A1ademik. JilidV 2005
Biodata
o Oil,
Latar P,
o 194
o 194
o 194
o 195
o 195
o 195
o 197
Pengalt
0 195
0 196
0 196
0 196
0 196
0 197
0 \97
0 198
0 198
Pel/glib
0 19S
0 19S
0 akh
0 1 9 ~
0 19S
0 19S
0 195
0 19S
Pingat
0 19f
0 19f
0 20t
m be!iau
~ a r a J l r a n
lngkatan
[at Guru-
da tahun
tiausaha
eh Cikgu
s Bahasa
gga kini.
syarakat
ra Cikgu
ih beliau
canketua
u terima
.nugcrah
n Sultan
lah hasil
nrasmya
Melayu
un telah
an pada
ngapura
bahawa
1i.Cikgu
engikuti
ekaligus
iwa dan
ng agar
1 sistem
bahawa
ndatang
novatif.
bahasa
Melayu
.layu di
fU demi
1 selagi
nalisme
Melayu
Biodata Drs. Haji Masran Bin Sabran
a Dilahirkan pada 14 Julai 1938
Latar Pendidikan Awal
a 1947 - Sekolah Melayu Kampong Glam (selama 3 bulan)
a 1947 - Sekolah Melayu Kota Raja
a 1949 - Sckolah Melayu Serangoon
a 1952 - Sckolah Melayu Kota Raja
a \954 - Sekolah Mclayu Tclok Kurau (guru pelatih)
a 1955-1957 - Maktab Pcrguruan Sultan Idris (SITC, Tanjung Malim)
a 1979 - Univcrsiti Nasional Jakarta (sclama 8 tahun)
Pengalaman Mengajar
a 1958 - Sekolah Melayu Kota Raja
a 1960 - Sekolah Mclayu Semakau
o 1961 - Sekolah Menengah Beatty
o 1966 - Sekolah Menengah Monk's Hill
o 1968 - Sekolah Menengah Buona Vista
o 1972 - Sekolah Menengah Arab Sultan Hassanal Bolkiah [Brunei Darussalam]
o 1977 - Sekolah Mcnengah Buona Vista
o 1980 - Sckolah Menengah Cclmenti Town
o 1982 - Mengarang buku teks bahasa Mclayu di CDlS (selama 10 tahun)
Penglibatan Dalam Pertubuhan Dan Kerja-Kerja Kemasyarakatan
a 1958 - Jawatankuasa Syarikat Guru-Guru Mclayu Singapura
a 1958 - Penolong Setiausaha Penerangan & Setiausaha Agung Kesatuan Guru-Guru
Melayu Singapura
a akhir 1970-an - Sekrctariat Pertemuan Guru-Guru Nusantara (anjuran KGMS)
a I 980-an -Bendahari Mallis Bahasa Melayu Singapura (MBMS)
o 1990-an - Bendahari Angkatan Sasterawan 50'an (ASAS '50)
a 1990-an - Jawatankuasa Muzium Kclab Masyarakat Kampong Ubi (KMKU)
a 1990-an .. Malay Activist Executive Commitee (KMKU)
a 1990-an - Pengarang majalah (Syarikat Guru-Guru Melayu Singapura)
Pingat dan Penghargaan
a 1980-an - Anugerah Perkhidmatan Jangka Masa Panjang (Long-service Award) (NPCC)
o I 980-an - Anugerah Perkhidmatan Jangka Masa Panjang (Bidang Pendidikan)
a 2004 - Anugcrah 'Tokoh Guru' daripada Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Akuvts-jurnat AkademikJiltdV1005 , 5
Isu Kontemporari
KESERASIAN AGAMA DAN NILAI SOSIAL
Fariz Husna Bin Sajani
Islam mempunyai nilai dan matlarnat yang merangkumi bidang rohaniah dan lahiriah. Islam
juga mendalami aspek politik, ekonorni, kemasyarakatan, ketenteraaan dan lain-lain. Semua
aspek-aspek yang dinyatakan saling melengkapi dan berkait erat dalam penyemaian nilai serta
memenuhi hala lujuan berhubung dengan mallamat yang diredhai oleh Allah. Justeru, jiwa
kemanusiaan tidak boleh dielakkan atau disisihkan daripada agarna sewenang-wenangnya. Banyak
syarat atau undang-undang negara atau pertubuhan dunia seperti Bangsa-Bangsa Bersatu telnh
dilakarkan atas dasar kemanusiaan, etika rnencpati kehendak pelbagai agama dunia.
Namun dernikian, kemajuan sains dan teknologi telah melampaui kcmanusiaan kerana rnencabar
kuasa Tuhan. Perkara ini dapat dibuktikan melalui isu pengklonan, penggunaan sel-sel serta
organ untuk mcnghidupkan organ yang mati. Isu lain Juga seperti menerajui eksperimenlasi
yang tidak ada buras disebabkan kepekaan dan kchausan manusia untuk mencari unsur alternatif
kehidupan untuk generasi masa hadapan. Agama dan realiti memainkan peranan rncngingati
manusia mcngenai kesilapan dan menycdarkan mereka melalui beneana alam seperti peperangan,
kebakaran, kemusnahan ozon, gempa burni yang kcrap kali berlaku kerana pergcrakan bumi dan
perbuatan manusia yang mengingkari lumrahnya.
Pada waktu yang sama, agarna tidak sesekali menyalahkan kernajuan scrta pcningkatan i1mu.
Hal ini perlu dipraktikkan dengan landasan yang ditetapkan erika dan agama agar hasil penearian
ilmu dapat diraih serta diredhai Ilahi. IImu pengctahuan penting kerana ia merupakan simbol
kekuatan hari ini. Simbol ini menjadi alat kemajuan yang sudah menguasai dunia terrnasuk urnat
Islam sendiri. Urnat Islam kalah dengan dunia Barat kerana berpendapat dan berfikiran sempit
serta memendam tanggapan negatif terhadap kemodenan. Globalisasi dan kemajuan reknologi
dan sains pada masa kini telah memalangkan manusia lentang realiti atau hakikat kehidupan.
Sewaktu zaman pernbangunan industri, rnanusia pcrnah riak dan mclupakan Tuhan apabila
teknologi dan kuasa berada di dalam tangan. Natijah-natijah pembangunan industri seperti beneana
nuklear dalarn Peperangan Dunia Kcdua scrta letupan Chernobyl di Rusia telah menggegarkan
dan menyedarkan dunia. Manusia meraih ilrnu dan pengalaman menerusi kesusahan yang dilalui
atas kesalahan mereka sendiri. Zaman modcn yang besar kemungkinan rnernasuki zaman
nanoleknologi mernentingkan dan mengulamakan penyebaran maklumat. Wadah yang digunakan
media massa seperti internet, radio dan telcvisycn rnenjadi kcgunaan manusia tiap-tiap hari.
Dasar-dasar Islam yang rnenepati konsep penyebaran rnaklumat masa kini ada lima:
Adl' (Keadilan)
11m' (I1mu pengetahuan)
'Ibadah (Pekerjaan)
Khalifah (Pueuk pimpinan)
Waqf (Wakat)
Keadilan merupakan satu perkara yang meliputi sernua golongan. lanya dapat ditegakkan dengan
penguasaan ilmu. I1mu pengetahuan merentasi semua jenis disiplin khususnya dimensi
pengetahuan manusia dan seluruh spektrum alarniah. Hakikat rnembuktikan bahawa keadilan
6 Aktivis-Jurnat AkademikJilidV2005
merupaJ
apabila
dan ped.
Raja Na
dan mul
Pada za
kompJeI
fitnah y
yang rnl
rnasa se
isu cetal
maklurr
yang rm
Selain n
peranan
yang dil
malah n
gerak-g
Khalifa:
Pucuk p
kini ber
serta pe
penyeb
rnenjay
rabbani
berkem
khurafa
rncngar
Wakaf
keselur
'clan' C
merata-
perruag
hari ini
pcngisi
keakral
kini unt
pelbage
hilang I
h. Islam
Semua
lai serta
ru, jrwa
Banyak
stu telah
iencabar
sel scrta
unentasi
Iternatif
ngingati
erangan,
urni dan
111 ilrnu,
encanan
I simbol
uk umat
1 scmpit
.knologi
lupan.
apabila
beneana
egarkan
g dilalui
zaman
~ u n a k a n
ap hari.
dengan
Iimensi
.eadilan
merupakan satu bentuk penyebaran yang tidak boleh dinafikan. Istilah 'poetic justice' wujud
apabila manusia menulis karya-karya epik pada zaman dahulu. Cerita-cerita tentang kenabian
dan pedoman untuk umat Islam bersikap mcnuntut keadilanjuga. Kezaliman Raja Fir'aun, Qarun,
Raja Namrud, Kaum Ad', Kaum Luth dan Bani Israel dibedil dengan kernurkaan, kuasa Tuhan
dan mukjizat para utusannya dahulu.
Pad a zaman sckarang, kemungkinan besar keadilan tidak semestinya berlaku kerana ISU-ISU
kompleks yang dijanakan arus globalisasi scperti tuduhan saman malu dan tuduhan berunsur
fitnah yang diajukan di mahkarnah. Narnun dernikian, Tuhan telah bcrjanji bahawasanya orang
yang ingkar, munafik dan syirik akan rnendapat balasan sctirnpal di akhirat kelak. Keadilan pada
masa sekarang tctap berlaku. Persamaan ini boleh didapati dalam usaha penycbaran ilmu. Timbul
isu cctak rompak dan virus Trojan yang mengharnbat banyak usaha menjalankan tugas penyebaran
maklumat merupakan kegagalan mengawal ruangan siber dan teknologi eanggih bagi syarikat
yang memonopolikan pasaran dunia seperti Microsoft dan McDanalds.
Selain menyentuh tentang kcadilan dalarn konsep penyebaran ilmu maklumat, ibadah rnemainkan
peranan penting dalam penyebaran maklurnat. Ibadah dalam erti kata merujuk kepada pekerjaan
yang dilakukan. Konsep ibadah bukan sahaja menumpukan kepada solat lima waktu dan sunnah
rnalah meliputi semua aspck pekerjuan seharian dan niat kcpada Ilahi tetap disernai dalam setiap
gerak-geri yang dilakukan. Justeru, ibadah bcrsifat distributif seperti teknologi maklumat.
Khalifah Juga diperlukan untuk mencorak dan mcncntukan masa hadapan melalui pentadbirannya.
Pueuk pimpinan merupakan satu faktar yang terpenting sekali dalam usaha penycbaran maklumat
kini berteraskan erika dan adah Islam. Daripada pucuk pimpinan manusia, tumbuh angka pengikut
serta persahabatannya bcrsarna bcberapa intclck dan usahawan. Ini mengukuhkan rangkaian
pcnycbaran rnaklurnat yang diterima individu berpcngaruh yang dikatakan khalifah lalu
menjayakan penglibatan masyarakat dalam agenda utarnanya iaitu mcmbcntuk masyarakat
rabbani. Kesan tali arus amat penting dan digalakkan Islam serta kemahuan dunia untuk terus
bcrkcmbang menyiarkan kebaikan. Pcnubuhan yang kukuh scdcmikian akan menghapuskan scgat a
khurafat, syak wasangka, penyclcwengan, penyalahgunaan kuasa dan segala gejala sosial yang
mengancam keharmonian masyarakat.
Wakaf pula merupakan aset yang tidak ternilai bagi orang Islam serta rnasyarakat am sccara
kcseluruhan. Konscp wakaf ini juga wujud dalam rnasyarakat Cina dan lain. Kelompok at au
'elan' Cina yang ada di Singapura amat kuat sehingga mcrcka mampu mendirikan bangunan di
mcrata-rata tcmpat di Singapura. Ini menguatkan lagi ukhwah pengikut mereka untuk menjalankan
perniagaan. Jemaah Islam di Singapura Juga mempunyai kekuatan sedernikian, Masjid-masjid
hari ini tersergam indah dengan kubah-kubah dan reka bentuk serba rnodcn, Namun dernikian,
pengisian di dalam masj id ini amat berkurangan daripada sudut aktiviti untuk menjalinkan
keakraban dan kckuatan jemaah. Kekuatan jemaah dipcrlukan untuk memirnpin para belia masa
kini untuk mengukuhkan potensi untuk berjaya dan kembali menjadi peneraju masyarakat dalam
pelbagai bidang. Kepelbagaian itu amat perlu dalam aktiviti masjid agar jemaah tidak mudah
hi lang perhatian dan minat mereka terhadap masjid.
Aktivis.Jurnal Akademik jrlidv 2005 . 7
I
~
Solat merupakan tiang seri Islam. Orang Islam yang tidak bersoIat akan kehilangan tiang seri ini
serta jati dirinya sebagai orang Islam. Solat merupakan asas dalam adab kita kepada Allah s. w.t.
Justeru, seseorang yang baru memeluk Islam digalakkan bersolat secara mudah seperti
mengangkat takbir, rnernbaca Al-Fatiha, berdiri rukuk, sujud dan duduk bertasyahud dan memberi
salam. Dalam solar, seseorang itu pasrah kcpada Allah s.w.t, terutama ketika bersujud. Daripada
erti 'sujud' ini, datang malma 'masjid'. Masjid lambang wakafyang menjadikan unsur penycbaran
maklumat yang berkesan dalam agama Islam. Jawatankuasa rnasjid perlu mengambil kesempatan
yang diberikan pemerintah untuk memanfaatkan umat Islam terutama sekali masyarakat Melayu
yang senantiasa hanyut dengan gejala sosial dari masa ke semasa.
Penyebaran maklumat perlu disebarkan menerusi lima jalur ini. Usaha sedemikian akan
mencerminkan imej yang positif bagi masyarakat Islam dalam usaha peningkatan ilmu dan
pengukuhan jati diri. Perbuatan sedemikian akan menggabungkan usaha orang Melayu secara
tidak langsung. Justeru, pembinaan berlandaskan lima faktor dalam melengkapi masyarakat
dengan ilmu pengetahuan akan mengembalikan masyarakat kepada aliran nasional yakni
menyumbang kepada kemajuan negara. Islam sememangnya menyokong kemajuan dan konsep
terbuka dalam agama perlu, bagi peningkatan dan penakatan orang Melayu masa kini.
Kita balch perhatikan dalam pelbagai agama yang mengajarkan umatnya supaya berdiri tegak,
ada pula yang rukuk dan ada pula yang sujud. Namun demikian, tiada yang lebih teratur dan
indah secara gerak laku batin zahir selain solat seorang Muslim yang kukuh dengan pendirian
Islam di samping berusaha untuk meningkatkan ilrnu dan menggalakkan masyarakatnya untuk
maju dalam arus globalisasi yang menyulitkan.
Sajak
Cerminan Bangsaku
oleh Siri Khairunnisa
Benarkah.
Cerminan bangsa pecah berderai,
Kelembutan, tatatertib, kesopanan,
Tiada lagi disernai.
Bagai daun dahulunya segar kini kelayuan
Siapakah,
Yang lupa pada budaya,
Yangbangga dengan kemajuan,
Yang hanyut bersarna kemodenan,
Yang hilang adat nenek moyangnya?
Kita,
Harapan bangsa dan budaya,
Moga mengharumkan nama Melayu,
Mekar berkembang disinari cahaya,
Terhapus segala aib terhadap bangsaku.
•••••
8 Aktivls-Jurnal Ak.J.demik Jilid V 2005
Menuru
kesan y'
dugaan '
"Pusat b
20 yang
perhatia
untuk m
Bangun.
diharap
berland,
yang dij
di kota
besar te
Seandai
.scmplll
(20 per.
pelanco
dan rna
menyun
akan m
masyars
juta yan
diperole
Sebuah
pcnyert:
terbesai
dipcrke
utama (
rnernpei
pengala
kepada
450unil
yang be
lebih ra
g sen 101
lah s.w.!.
I seperti
memberi
)aripada
ryeharan
crnpatan
t Melayu
an akan
Imu dan
u secara
syarakat
,1 yakni
I konsep
ri tegak,
atur dan
end irian
ta untuk
,
"VIVaCITY"
Muhammad Luqman Bin Mohd Shapie
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga tcrbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, impak bermaksud
kesan yang kuat manakala spekulasi pula bermaksud perenungan, pendapat. kesirnpulan atau
dugaan yang berdasarkan kcnyataan atau fakta-fakta.
"Pusat beli-belah dan hiburan terbesar di sini bakal dibina." Begitulah tajuk berita di muka surat
20 yang terpapar di Berita Harian bertarikh 24 September 2004. Laporan tersebut pasti menarik
perhatian para pembeli-belah atau penggiat hiburan scternpat. Laporan tersebut juga bertujuan
untuk menambat hati para pelancong supaya mcnjejakkan kaki mereka ke sini.
Bangunan yang dinarnakan 'VivoCity' (dircka scorang arkitek Jepun yang terkenal di dunia) ini
diharap akan menjadi sebuah bangunan ikon di Singapura. Pembinaan 'Vivocity' yang
berlandaskan gabungan konsep rune it dan hiburan menelan belanja sebanyak $280 juta. Bangunan
yang dijangka siap pada hujung tahun 2006 ini akan menjadi scbuah 'dcstinasi gaya hidup terulung'
di kota Singa. Pada hemat saya, pernbinaan 'VivoCity' akan memberi satu impak yang amat
besar terhadap aspek ekonomi dan juga sosial di negara ini.
Scandainya dipantau daripada aspek ekonomi, pembangunan dan kewujudan sebuah bangunan
'sempurna' seperti 'VivoCity' yang dijangka akan rnenarik scrarnai 30 juta pengunjung setahun
(20 peratus para pelancong) ini akan mcrncsatkan lagi kemajuan negara dan menggalakkan para
pelancong dan juga masyarakat setempat untuk berbelanja. Kehadiran mereka (para pelancong
dan masyarakat setcmpat) ke 'VivoCity' akan meningkatkan lagi ekonorni negara sekaligus
rnenyumbang kepada pembangunan negara. Menurut laporan tersebut, setiap pengunjung dijangka
akan mcmbelanjakan purata $29. Jumlah $29, walaupun dianggap kecil oleh segolongan
masyarakat.jikalau digandakan dengan 30 juta (anggaran pclawat), akan menjadi sebanyak $870
juta yang akan dibelanjakan para pelawat setahun. Kcuntungan jutaan dolaryang dijangka bakal
diperolehi ini pasti akan memesatkan ekonomi negara.
Sebuah pusat hiburan di 'Vrvot ity' yang bakal menyumbang kepada ekonorni negara adalah
penycrtaan dan pembinaan Golden Village (GVj yang akan membuka pusat pawagarn yang
tcrbesar di Singapura dengan 15 layar dan 2,500 rernpat duduk. Ciri baru GV yang bakal
dipcrkenalkan diharap akan membawa glamor Hollywood ke Singapura. Satu lagi penyewa
utarna di 'VivoCity' iaitu Dairy Farm (pengendali pasar raya Cold Storage dan Giant), akan
mcmperkcnalkan satu jenama baru pasar raya gergasi atau hypermarket di sini. Penglibatan dan
pengalaman mereka dalam dunia perniagaan ini diharap dapat menghangatkan dan menyumbang
kepada penarikan lebih ramai pelawat ke Singapura. 'Vivof'ity akan turur menyediakan sehingga
450 unit perniagaan runcit, makanan dan minuman danjuga pusat hiburan. Kcwujudan 'VivoCity'
yang bakal bertapak di HarbourFront ini akan merealisasikan matlarnat negara untuk rnenarik
lebih ramai pelancong berkunjung dan berbelanja di sini.
Aktivls-Jurnal AkademikJilidV 2005 9
Para pengunjung pasti tertarik untuk ke bangunan ikon kota Singa ini dengan adanya kelab
dansa, spa, amphit eater (yang mempunyai sebanyak 1,000 ternpal duduk) dan juga satu ciri unik
kawasan perairan seluas empat kali ganda kolam renang Olirnpik. Kehadiran para pelawat ini
pasti menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.
Kehadiran para pelawat luar negara yang berkunjung ke sini akan memberi impak kepada
masyarakat setempal. Budaya mereka akan sedikit sebanyak mempengaruhi minda dan akhlak
masyarakat timur di sini. Budaya yang negatif seperti pendedahan anggota tubuh yang melebihi
batas, masalah kenakalan remap dan sebagainya adalah satu reahti dan sudah menjadi lumrah di
muka bumi ini. Seandainya para pelancong yang mengamalkan budaya 'bebas' seperti ini
bertandang ke negara kita kerana diketahui keterbukaan Singapura dan lebih-lebih lagi dengan
bakal wujudnya 'VivoCity' yang berkonsepkan kasmapolitan, masyarakat setempat akan pasti
terpengaruh dan mereka pula yang akan menyebarkan amalan 'bebas' ini. Apa yang dapat saya
ungkapkan ialah sebaik sahaja pembinaan bangunan ikon kota Singa ini siap, persekitarannya
akan mewujudkan seakan satu fenornena baru yang benar-benar dapat dilihat di negara
kosmopohtan lain seperti Switzerland.
Namun dernikian, kehadiran lebih ramai pelawat ke negara ini sebaliknya juga bakal memberi
satu kesan pasitif kepada masyarakal. Para pelancong dan masyarakat seternpat dapat menarnbah
pengetahuan mereka dengan berkongsi ilmu dan pengalaman masing-masing dan sekaligus
menyumbang kepada pembangunan negara Singapura.
'VivaCity' yang akan dihubungkan ke pulau Sentosa dari tingkat tiga bangunannya dengan
menggunakan manorel baru, Sentosa Express, ini merupakan satu usaha dan idea yang releven
dan kanstruktif daripada syarikat hartanah Mapletree Investments Pte Ltd. Usaha syarikat ini
akan pasti menarik lebih ramai pelaneang dan juga pengunjung seternpat untuk ke 'VivoCity'
dan sekahgus menyumbang kepada pembangunan ekonami negara. Kewujudan 'VivoCity' ini
juga akan membuka satu lagi tabir keterbukaan dalam politik Singapura yang ingin dikenali
dunia dan berdiri setaraf dengan negara-negara maju dan berpengaruh seperti Amerika Syarikat
dan negara Cina. Saya turut bcrpcndapat bahawa dengan pembinaan lebih banyak bangunan
komersil seperti 'VivoCity", kewujudan kota Singa akan terus diiktiraf di persada dunia.
l _ J _ ~ J Aktivis-Jumal Akad<l!mik Jilid V 1005
Setiap n
kita, Sin
dalam IT
menjadi
dalam I
sesungg
masade
ke rahat
Dalam I
KuanYe
Membei
Singapu
Iaysia. !'
depan 51
Rarnai y
di mat a
Apatah
tinggal '
Singapu
Walaub
memaki
serta mi
Jika dil
penyatu
merosot
sibuk n
perindu
Dua hal
Singapi
bahasa I
Encik L
Ishak di
Hari Ke
iya kelab
I ciri unik
:Iawat ini
k kepada
m akhlak
melebihi
umrah di
:perti ini
;i dengan
kan pasti
spat saya
tarannya
i negara
memberi
enarnbah
ekaligus
dengan
~ releven
irikat ini
ivoCity'
City'ini
dikenali
Syarikat
mgunan
lao
SINGAPURA KOTA PRAGMATIK
Norlin Binte Mansor
Setiap negara di dunia ini pasti mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Dalam hal ini, negara
kita, Singapura, tidak terkecuali. Singapura telah melalui pelbagai ranjau sepanjang perjalanannya
dalam mencapai kerncrdekaan. Kita telah bangkit daripada sebuah ncgara dunia ketiga sehingga
menjadi sebuah negara yang kini bertaraf dunia pertama. Pasti pclbagai persoalan yang terbit
dalam benak fikiran kita seliap kati memikirkan tentang kemampuan Singapura yang
sesungguhnya hanya kaya dengan sumber tenaga manusia. Sebelum kita membicarakan tentang
masa depan kita, adalah lebih bernas jika kita memikirkan tentang bagairnana kita mampu sarnpai
ke tahap yang telah dicapai Singapura dewasa ini.
Dalam membincangkan hal tersebut, mari kit a singkap kembali zaman kepimpinan Encik Lee
Kuan Yewdanjuga Encik Goh Chok Tong yang telah berjuang demi membangunkan Singapura.
Membentuk Negara Singapura
Singapura pad a mulanya bertanggapan bahawa ia akan maju menerusi penyatuan dengan Ma-
laysia. Namun demikian, sctelah berpisah daripada Malaysia, Singapura harus menentukan masa
depan serta penakatannya sendiri.
Ramai yang mcmandang rendah terhadap kemampuan Singapura untuk membangun dan berjaya
di mata dunia. Malah ada juga yang berkata bahawa Singapura pasti akan dilanda musibah.
Apatah tidak, kadar pengangguran amat tinggi di sarnping terdapat masalah kekurangan tempat
tinggal (perumahan) bagi rakyat Singapura. Konfrontasi Indonesia pula masih berterusan dan
Singapura rnasih belum menubuhkan sebuah rejirn pertahanannya sendiri.
Walaubagaimanapun, rakyat dan pemerintah Singapura bertekad untuk rncmajukan serta
memakmurkan nama Singapura. Rakyatnya rajin, pandai menyesuaikan diri mengikut keadaan
serta minat untuk belajar dan rnenimba ilmu.
Jika dilihat dar; sudut politik, suasana tcgang ekoran masalah-rnaslah yang timbul sewaktu
penyatuan dengan Malaysia telah berakhir dan pengaruh Komunis di rantau juga telah mula
merosot. Ekonomi dunia juga scrnakin beransur pulih dan syarikat-syarikat luar negara pula
sibuk rnencari tapak-tapak pembinaan yang sesuai buat mereka mendirikan kilang-kilang
perindustrian.
Dua hari selepas perpisahan daripada Malaysia, pemerintah Singapura mengumumkan bahawa
Singapura akan menjadi sebuah republik. Bahasa Cina, Tamil dan Inggeris ditetapkan sebagai
bahasa rasmi sementara bahasa Melayu pula dikekalkan sebagai bahasa kebangsaan Singapura.
Encik Lee Kuan Yewdilantik sebagai Perdana Menteri Singapura yang pertama dan Encik Yusof
Ishak dilantik sebagai Presiden pertama negara tersebut. Tanggal9 Ogos pula diisytiharkan sebagai
Hari Kebangsaan Singapura.
Aktlve-jumal AkademikJllidV2005 I I
Strategi Penakatan Singapura
Strategi yang telah diambil oleh pemenntah Singapura dalam menjamin penakatan negara adalah
dengan mengambil kesernpatan ke atas keadaan ekonomi dunia yang rnantap dan Juga lokasinya
yang strategik untuk menaikkan taraf serta kemampuan Singapura,
Pertama sekali, pemerintah telah memastikan bahawa terdapat kestabilan politik di dalam ncgara.
Pihak komunis telah menggunakan kesempatan yang ada setelah perpisahan dari Malaysia untuk
mengukuhkan lagi aktiviti serta pengaruh mereka. Barisan Sosialis melabelkan kemerdekaan
Singapura sebagai sebuah penipuan dan menuduh bahawa ia hanyalah sebuah tipu muslihat yang
dijalankan oleh British untuk mendapatkan kembali pangkalan tentera di tanah itu. Barisan Sosialis
ini telah rnernhoikot pemerintah Singapura dan terdapat sebilangan juga yang telah melakukan
perkara-perkara yang telah melemahkan pemerintah.
Tidak kurangjuga mereka yang mempamerkan keganasan dengan membakar serta mcnconteng
tempat-tempat strategik scperti pejabat Parti Tindakan Rakyat, kelab-kelab masyarakat dan bas-
bas awam. Namun dernikian, dengan adanya tindakan tegas pemerintah ke atas pemberontakan
yang berleluasa, pihak Komunis dapat ditindas dan semakin bcrkuranganlah pengaruh mereka
di Singapura.
Keselamatan Negara dan Perhubungan dengan Negara Jiran
Singapura sememangnya sebuah negara yang mudah terdedah kepada pergolakan. Apatah lagi
dengan saiznya yang kecil dan memudahkan pengaruh-pengaruh asing untuk menaklukinya.
Oisebabkan faktor tersebut, Singapura amat menitikberatkan hubungan yang baik dengan negara-
negarajiran terutama sekali dua jiran terdekatnya iaitu Malaysia dan Indonesia.
Walaupun terdapat perasaan kurang senang ekoran konflik yang timbul sewaktu penyatuan dengan
Malaya pada tahun 1963-1965, Singapura dan Malaysia tetap mengekalkan hubungan yang rapat
dan baik antara satu dengan yang lain.
Namun dernikian, hal ini berbeza dengan perhubungan antara Singapura dan Indonesia. Walaupun
Konfrontasi diakhiri secara formal pada 12 Ogos 1966 dan pcrhubungan diplomatik pula diadakan
pada 7 September 1967, keadaan di antara kedua-dua negeri tetap tcgang.
Mencari Pengiktirafan Antarabungsa
Singapura bergantung kepada bidang perdagangan dan komersil demi pcnakatannya. Justeru,
Singapura mendukung dasar pragmatik untuk menjalin persahabatan dengan scbcrapa banyak
mungkin negara-negara di dunia. lni terbukti apabila Singapura menjadi ahli ke-117 ke dalam
Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) pada 21 September 1965. Pada bulan Oktober, Singapura menjadi
ahli ke-22 kepada Gabungan Negara-negara Komanwel. Singapura bersama-sama Indonesia,
Malaysia, Filipina dan Thailand telah menubuhkan ASEAN pada 8 Ogos 1967.
I ~ : Aktivis-JumalAkademlkJilidV 2005
Pertahan
Pemerint
terdiri da
negara se
Singapur
Para men
Defelice
menyarn]
kita send
lnstitut I
rekrut-r.
Perkhidn
menjalar
Perkeml:
Singapui
masalah
seperti d
Pendidik
usaha ya
Singapu
Mening.
Perumal
rnernena
tahun I (
Halt ial:
HOB tel
orang-e:
Owners
untuk di
Provide.
Pendidi
Seiring
pelajara
menyun
dan pen
dan Tek
rraadalah
lokasinya
11 negara.
'sia untuk
erdekaan
ihat yang
n Sosialis
elakukan
neonteng
dan bas-
.rontakan
h mereka
iatah lagi
clukinya.
n negara-
n dengan
ang rapat
Valaupun
diadakan
Justeru,
1 banyak
ce dalam
menjadi
idonesia,
,
Pertahunun AlVa",
Pemerintah Singapura berpendapat bahawa pcrtahanan negara haruslah disertai tentera yang
terdiri daripada rakyat Singapura sendiri. Mereka diajar tentang peri pentingnya mempertahankan
ncgara sendiri. Di dalam diri mereka haruslah tertanam pemikiran bahawa merekalah pernilik
Singapura dan semangat eintakan tanahair.
Para rncntcri,Ahli Parlimen (MP) dan Ketua-ketua Masyarakat dengan sukarela menubuhi People:'
Defence Force. Golongan pemimpin tersebut seharusnya dijadikan teladan serta dapat
menyampaikan mcscj bahawa tanggungjawab mempcrtahankan tanahair itu terletak di atas bahu
kita sendiri.
lnstitut Latihan Angkatan Tentera Singapura ditubuhkan di Pasir Laba, Jurong untuk melatih
rekrut-rekrut dalam aspek-aspek ketenteraan. Tanggal 14 Mac 1967, Undang-undang
Perkhidmatan Negara diisytiharkan dan semua lelaki yang berusia 18 tahun ke atas diwajibkan
menjalani Perkhidmatan Negara.
Perkembangan Ekonomi
Singapura menumpukan perhatiannya kepada perindustrian dengan harapan dapat menyelesaikan
masalah pengangguran. Estet Pcrindustrian Jurong diperluaskan dan estet-cstct perkilangan kccil.
seperti di Kallang Park. Tanjung Rhu, Rcdhill, Tiong Bahru dan Tanglin Halt tumbuh bak eendawan
Pendidikan Teknikal juga diperkenalkan untuk bersaing dengan keperluan moden. Ekoran usaha-
usaha yang disebutkan di atas, bidang eksport ke Indonesia dan Vietnam serta industri pelaneongan
Singapura bertambah baik.
Meningkatkan Tara! Kehidupan Rakyat
Perumahan awarn menjadi salah satn daripada agenda yang tcrpcnting bagi PAP sernenjak
memenangi undian pada lahun 1959. The Hal/sing Development Board (HOB) ditubuhkan pada
tahun 1960 untuk menyediakan rumah-rumah yang berpatutan bagi rakyat Singapura. Tanglin
Halt ialah salah satu daripada cstet pcrurnahan yang pcrtarna dibina, Menjelang tahun 1963,
HOB telah berjaya membina lebih kurang 32,000 rumah pangsa berkos rcndah serta memindahkan
orang-orang miskin yang dahulunya tinggal di kawasan mundur. Skim Pemilikan Rumah (Home
Ownership Scheme) pula telah dilancarkan pada 1964 untuk menawarkan rurnah-rumah pangsa
untuk dijual. Tahun 1968 pula melihat adanya Lembaga Tabung Simpanan Pekerja atau Central
Provident Fund (CPF) bagi memudahkan lebih ramai rakyat membeli rumah.
Pendidikan dan Pelajaran
Seiring dengan arus pcrindustrian, bidang pendidikan mengambil kira tenlang pentingnya
pelajaran itu dcmi menghasilkan juruteknik-juruteknik dan para pekerja yang mahir supaya dapat
menyumbang tenaga mereka di kilang-kilang. Lebih banyak lagi sekolah-sckolah yang dibuka
dan pendidikan peringkat sekolah rendah diadakan secara pereuma. Jabalan Kernenterian Sains
dan Teknologi atau Ministry ofScience and Technology yang baru telah ditubuhkan dan diketuai
Aknvts-jurnal AkademikJlhd V 2005 I 3
,
\
Dr. Toh Chin Chye. Politeknik Singapura yang telah dibuka pada tahun 1954 tclah dirombak
semula untuk menyediakan lebih banyak lagijurusan-jurusan teknikal dan kejuruteraan. Sementara
itu, Lembaga Latihan Kejuruan dan Perindustrian telah ditubuhkan untuk memantau latihan
teknikal.
Melindungi Kaum Minoriti
Bagi memastikan Singapura sentiasa berada di dalam keadaan yang aman dan sent osa, pihak
pernerintah telah bertekad untuk memastikan bahawa diskriminasi terhadap kaum minoriti tidak
akan wujud. Sebuah Constitutional Commission on Minority Rights telah ditubuhkan pada
Discmber 1965 unruk mengesyorkan cara-cara bagi rnelindungi hak-hak kaum minoriti.Majlis
Presiden pula ditubuhkan pada tahun Mei 1970 untuk mernastikan bahawa tidak ada rang undang-
undang rnahupun penggubalan undang-undang yang rnendiskrirninasi kaum minoriti.
Membina Sebuah Identiti
Kebauyakun dasar pemerintah mementingkan sifat bekerjasama, disipl in dan matlarnat
mernbentuk sebuah identiti, iaitu identiti seorang rakyat Singapura, Pihak pemcrintah ingin rakyat
sedar bahawa Singapura ialah tern pal yang didiarni bersama dan kita perlu menjaga keamanan
serta kesejahteraan tanahair kita.
Sajak
Oi Sebalik Kenyataan
oleh Nurul Aini Ajmain
Belurn tentu yang rnendayu itu
unggas yang rnenawan
kudus bak bidadari kayangan
Pcmahkah terlintas
yang mendayu itu mergastua Haran?
yang nafsunya ibarat serigala rirnbaan?
menerkarn. memamah tanpa belas danikhsan
yang menanti bangkai haiwan yang ditimpa kematian?
yang mcncarik-cank isi rongga yangdalam?
yang membunuh tanpa aka} dan fikiran?
Yang mcndayu hanyalah raungan yang menyeramkan.
•• **•••
14 2005
Masyaral
keselurul
Islam.Ini
Pencapai:
dibandiru
aspek yar
rumah dr
dibangga
yang krit
unsur ata
seperti iSI
walaupur
taraf pen'
Melayu.
persefahs
seperti m
Satu isu
kerjasarn
pekerja J',
pada seti:
mimma y
Lembaga
Singapur
Selain da
seperti bl
Ini disela
golongan
zakat pac
Terdapat
'rayuari'
mereka, r
tabung y:
lelaki yai
setiap tah
pelbagai
pada seti
berkemui
besar, tet
Melayu :
rnasyaral
dirombak
Sernentara
au latihan
osa, pihak
ioriti tidak
ikan pada
riti.Majlis
g undang-
matlamat
gin rakyat
keamanan
MENEMUKAN JATI DIRI MELAYU SINGAPURA
Muhammad DZIII Azhan Bin Sahban
Masyarakat Melayu di Singapura hanya membentuk sekitar empat belas peratus daripada
keseluruhan penduduk negara manakala terdapat 99.5 peratus orang Melayu menganuti agama
Islam. Ini berdasarkan suatu banci penduduk yang dijalankan lewat tahun 2000.
Pencapaian masyarakat Melayu di Singapura dewasa ini adalah suatu peningkatan yang besar jika
dibandingkan dengan rnasyarakat Melayu di negara lain seperti di Malaysia dan Indonesia. Dua
aspek yang memperlihatkan keadaan ini adalah kemampuan orang Melayu di Singapura memiliki
rumah dan kenderaan. Namun begitu, pencapaian masyarakat Melayu Singapura tidak harus
dibanggakan, malah ia patut dipertikaikan atau dipersoalkan melalui perbahasan dan pemikiran
yang kritikal serta positif. Orang Melayu di negara ini sering kali dikaitkan dengan beberapa
unsur atau sifat negatif yang kian membelenggu masyarakat kita. Antara unsur tersebut adalah
seperti isu orang Melayu mempunyai sifat malas, suka membuang masa, tamak, boros dan dengki,
walaupun sesama masyarakatnya sendiri. Masalah lain yang sering tirnbul adalah seperti soal
taraf pendidikan yang rendah atau kernunduran dan juga keruntuhan akhlak di kalangan rernaja
Melayu. Masyarakat Melayu juga dibelenggu dengan permasalahan lain seperti kurangnya
perscfahaman, kesepakatan dan kerjasama dalam sesebuah pertubuhan atau badan Melayu Islam
seperti masjid.
Satu isu yang perlu diketengahkan adalah sikap ketidak-telusan, tiada kesepakatan dan tiada
kerjasama di antara badan serta persatuan Melayu Islam di Singapura. Sebagai contoh, setiap
pekerja Melayu Islam dikehendaki menyalurkan sekurang-kurangnya 2 dolar daripada gaji mereka
pada setiap bulan terhadap Dana Pembinaan Masjid dan Mendaki (MBMF) . .Iumlah sumbangan
minima yang ditetapkan mengikut pendapatan seseorang pekerja itu akan dikumpulkan oleh pihak
Lembaga Tabung Simpanan Pckerja (CPF) sebelum diserahkan kepada Majlis Ugama Islam
Singapura (MUIS). Pada tahun 2000, jumlah keseluruhan dana terse but adalah 7.1 juta dolar.
Selain daripada itu, seorang Muslim yang memenuhi syarat dan ketetapan mengikut hukum agama
seperti berkemampuan perlu membayar zakat fitrah mahupun zakat harta sekali dalam setahun.
lni diselaraskan dan dikutip pihak MUIS untuk pembahagian kepada lapan golongan asnaf, iaitu
golongan miskin, fakir, muallaf, amil, riqab, fisabilillah, gharimin dan ibnu sabi!. .Iumlah kutipan
zakat pada tahun 2000 adalah 14.7 juta dolar
Terdapat sejumlah 69 masjid di Singapura, dan masyarakat Melayu Islam sering kali mendengar
'rayuan ' atau permintaan daripada beberapa masjid untuk dana pembangunan atau peningkatan
mereka, melalui media cetak dan elektronik. Ini tidak lennasuk sumbangan derma melalui bebcrapa
tabung yang diletakkan di ruang masuk masjid buat kemudahan para jemaah, terutama bagi kaum
lelaki yang wajib menunaikan solat fardhu .Iumaat setiap minggu. Menjelang bulan Ramadhan
setiap tahun pula, masyarakat kita 'dihujani' beberapa lagi permintaan derma atau sedekah melalui
pelbagai dana, khususnya Tabung Amal Aidilfitri. Keseluruhan pungutan zakat, derma dan dana
pada setiap tahun melalui pelbagai kaedah yang dijelaskan serta beberapa cara lain yang wujud,
berkemungkinan mencapai purata sebanyak 23 juta dolar. .Iumlah wang yang dikumpulkan amatlah
besar, tetapi permasalahan dalam masyarakat Melayu masih juga timbu!. Badan dan pertubuhan
Melayu yang mengendalikan dana terse but dilihat sebagai tidak telus serta tidak membantu
masyarakat kita dengan bersungguh-sungguh.
Aktivrs-jurnal AkademikJilid V 2005 IS
Satu persoalan yang pemah ditimbulkan adalah tiadanya persepakatan dan kerjasama di antara
badan dan pertubuhan Melayu Islam tersebut dalam pengendalian dan usaha mengumpulkan kutipan
derma daripada masyarakat. Dua faktor yang mungkin menyumbang kepada keadaan ini adalah
kurangnya sifat kcpercayaan serta wujudnya keegoan dalam diri para anggota pertubuhan dan
badan Melayu Islam terse but. Sebab lain yang boleh diberikan adalah timbulnya soa] ketidak-
adilan dalam operasi dan pengurusan. ISLI ini harus segera dikupas, dibahas dan diperbetulkan ke
arah kedarnaian dan kesatuan kerana ia memberi gambaran ncgatif dan contoh buruk terhadap
masyarakat Melayu.
Masyarakat Melayu Singapura seringjuga dibendung dengan masalah keruntuhan akhlak, terutama
di kalangan remaja. Terdapat banyak kes perlakuan seks bebas, kcharnilan di luar nikah, percera ian
pasangan muda yang berkahwin kurang daripada lima tahun dan masalah penyalahgunaan dadah
yang amat ketara di kalangan orang Melayu. Punca yang boleh dinyatakan adalah scperti kurangnya
taraf pendidikan di kalangan orang Melayu, masalah kcwangan, masalah dalam keluarga orang
Melayu scperti tiada sikap tolak-ansur, kerjasama, sokongan dan persefuharnan di antara anggota
keluarga serta kurangnya penglibatan para pemimpin dan pertubuhan masyarakat dalam menangani
masalah ini. Punca utama yang sering dilupakan masyarakat adalah kurang atau tiada pcndidikan
moral dan agarna di kalangan anak dan remaja Melayu. Faktor ini jarang sekali diberi perhatian
dan penekanan oleh rnasyarakat, walaupun ia adalah suatu perkara yang pcnting.
Profesor Madya Shaharuddin Maaruf, scorang ketua Jabatan Pengajian Mclayu di Universiti
Nasional Singapura, pernah menyatakan mengenai bebernpa unsur ncgatif yang dikaitkan dengan
orang Melayu dalarn kertas kerjanya di Kongres Kebudayaan Rumpun Melayu di Johor Baru pada
10 hingga 13hb September yang lulu. Sebahagian isi kandungannya disiarkan dalam sudut rencana
di akhbar Berita Hanan pada 18hb September 2004. Pada pernikiran dan pandangan yang negatif,
kita boleh katakan bahawa bcliau bersikap pesirnis. Masyarakat perlu berfikiran rasional dan
berpandangan jauh, bukan bersikap menentang dalam hal ini, kerana sekarang merupakan zarnan
kesedaran, berusaha gigih dan mcmbukti, bukan zaman rnenafi, mengelak atau menuduh.
Masyarakat perlu rnencari huraian dalarn mengenalijati diri seorang Melayu yang beragama Islam
dengan benar dan ikhlas.
Masyarakat Melayu perlu mengenal pasti beberapa unsur yang boleh rncngarah ke arah kcbaikan,
kejayaan dan keccrncrlangan, Bcbcrapa faktor yang balch diutarakan adalah sepcrti mernberi
keutamaan kepada aspek pcndidikan, keyakinan yang teguh, kerjasarna yang jitu di antara
rnasyarakat, pertubuhan dan pemirnpin serta sikap berdikari. Pendidikan amatlah penting kerana
ia menggabungkan unsur positif, murni dan suci. Seorang yang mempunyai pendidikan akan dapat
membezakan di antara perkara yang baik dan buruk, serta dapat membimbing orang lain yang
goyah dan lernah. Bel iau juga akan bcrupaya mengharumkan nama bangsanya serta menyumbang
kc arah sesuatu yang positif. Selain daripada itu, rnasyarakat Melayujuga perlu mempunyai inisiatif
mereka sendiri, tanpa mengharapkan bangsa lain untuk menyedarkan dan 'rnemirnpinnya.
Masyarakat Melayu tidak boleh menafikan bahawa ia merupakan suatu proses yang rumit, sukar
dan memakan masa yang lama, tetapi mereka perlu senantiasa berpegang tcguh kepada ajaran
kebaikan dan kaedah yang dipersctujui bersama. Semoga bangsa Melayu di Singapura mcnjadi
suatu bangsa yang cemcrlang dan rnendapat sanjungan sernua pihak.
Rujukan:
Lelaman internet Singapore Infomap di http://wwwsg
Lelaman internet MUIS di http://wwwmuis.gov.sg
Akhbar Berita Harian, Sabtu 18.09.04 - Reneana Profesor Madya Shaharuddin Maaruf
16 Aktlvls-Jurnal Abdemlk JilidV 2005
Dunia pel
yang dipi
Press Ho
Majlis Se
(MBMS)
(NBDC)
Berita H
lahirnya I
ditubuhk.
telah mer
ccrpen d.
yang prc
menyuml
mcngena
konsep s,
dapat me
dunia pe
rnanik HI
Pemerinl
dapat dili
Pendidik
peringka
Kehadira
juga dap
Singapur
Melayu
pernerint.
yang mel
'SAUJAI
Selain pr
Townsvi
satu anjz
Singapur
program
sastera, I
diadakan
yang dijs
, di anrara
an kutipan
ini adalah
Juhan dan
II ketidak-
ctulkan ke
, terhadap
., terutama
oerceraI() n
aan dadah
<urangnya
irga orang
'a anggota
nenangaru
endidikan
perhatian
Universiti
an dengan
Baru pada
LJt rcncana
Ig negatif,
.ional dan
.an zaman
nenuduh.
ima Islam
kebaikan,
rnernberi
di antara
ng kerana
kan dapat
lain yang
iyumbung
ai inisiatif
ya' .
nil, sukar
da ajaran
, menjadi
llf
,
PERANAN AGENSI KONTEMPORARI DALAM
PERKEMBANGAN PERSURATAN MELAYU
Hafizah Binte Jumaeh
Dunia persuratan dan kesusasteraan Melayu Singapura semakin rancak dengan adanya kesedaran
yang dipupuk oleh pemerintah, institusi-institusi dan pertubuhan seperti Berita Harian (Singapore
Press Holdings), NIE Kampus Townsville dan Yunan, Universiti Nasional Singapura (NUS),
Majlis Seni Kebangsaan (NAC), National Library Board (NLB), Majlis Bahasa Melayu Singapura
(MBMS), Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) dan National Book Development Council
(NBDC).
Berita Harian (BA) telah menyemarakkan lagi dunia persuratan Melayu Singapura dengan
lahirnya kelab E-Remaja iaitu gabungan Kelab Caret an Remaja (KCR) dan Info-R. Kelab yang
ditubuhkan pada 25 April 2004 dan dikelolakan oleh seorang wartawan BH, Cik Dewani Abbas
telah mendapat sambutan daripada anak muda Melayu Singapura. Banyak karya-karya seperti
ccrpen dan sajak telah diterbitkan. Lantas, kelab ini berjaya melahirkan beberapa penulis muda
yang prolifik sekaligus menggalakkan para pelajar dan muda-mudi untuk berkarya dan
menyumbang kepada dunia pcrsuraran di Singapura. Selain itu, ruangan inijuga membuat liputan
mengcnai aktiviti para belia dan remaja. Kelab E-Remaja ini telah berjaya untuk menyatukan
konsep sastera dan perkembangan sernasa dalam dunia pembangunan remaja. Oleh itu, remaja
dapat rncmahami korelasi sastcra dan budaya. Kelab E-Remajajuga telah menyumbang kepada
dunia persuratan Melayu dengan terbitnya dua buku antologi rernaja yang bertajuk 'Manik-
manik Hijau' (sajak) dan 'Bingkisan' (cerpen) .
Pernerintah juga memainkan peranan dalam menyemarakkan persuratan Melayu Singapura. Ini
dapat dilihat dengan adanya program Sarjana Muda Bahasa Melayu dan Sastera di Institut
Pendidikan NasionaI (NIE). Tahun 200 I pula, diperkenalkan dua program bagi Bahasa Melayu
pcringkat tinggi iaitu EMAS dan MLEP yang dijalankan di dua sekolah dan maktab rendah.
Kehadiran program-program ini telah menanarn sifat berkarya dalarn diri pelajar. Para pelajar
juga dapat turut serta dalam aktiviti-aktiviti dan perkembangan dunia persuratan Melayu
Singapura. Perkembangan ini menunjukkan sokongan pcmerintah ke atas hasrat rnasyarakat
Melayu untuk meningkatkan kemajuan bahasa dan budayanya yang sejajar dengan dasar
pemerintah mengenai bahasa Ibunda sebagai bahasa penyulam budaya. Maktab Rendah Tampines
yang mengikuti program MLEP telahpun mewarnai dunia persuratan dengan lahirnya majalah
'SAUJANA'
Selain program-program seperti ini, program Iatihan khas guru bahasa Ibunda di kampus
Townsville dan di kampus Yunan mewarnai dunia persuratan di Singapura. Ini rnerupakan
satu anjakan terhadap perkembangan dan pembangunan bahasa dan persuratan Melayu di
Singapura. Sastera Melayu mula dipelajarai oleh para pernuda Melayu kita. Tidak lupa juga
program ini telah rncnghasilkan ramai penulis yang prolifik. Pelbagai aktiviti yang bertemakan
sastera, budaya dan bahasa Melayu telah diadakan oleh mereka. Pementasan 'Wisata' telah
diadakan di auditorium perpustakaan Woodlands pada tahun 2003. Sebuah pementasan sastera
yang dijalankan oleh para guru pelatih itu telah mendapat pujian dan sambulan hangat. Bukan
Akdvls-jurnal AkademikJilid Y 2005 ' 17
i
~ " " C " ~ " " ~ ~ " " " ' ~ " ~
\,
itu sahaja malah, amat memberangsangkan lagi apabila acara 'Yok Balik Kampung' yang
melibatkan beberapa sekolah menengah merupakan satu kebanggaan dan kejayaan. Para peserta
telah didedahkan dengan bahasa Melayu, budaya dan juga sastera. Ini sekaligus menunjukkan
kepentingan kehadiran sastera di kalangan masyarakat Melayu Singapura pada zaman ini.
Walaupun hanya mempunyai 20 orang tenaga pelajar, 'Yok Balik Kampung' merupakan satu
pencapaian yang membanggakan berkat daripada sokongan para pendidik yang berdedikasi di
kampus Townsville seperti Cikgu Pitchay Gani dan Cikgu Ali"
Program bahasa Ibunda ini bukan sekadar melahirkan guru pelatih yang pandai dan peka dalam
menganjurkan aktiviti tetapi melahirkan para penulis yang berkebolehan dan berbakat besar.
Persatuan Budaya Melayu (PERBUYU) di kampus Townsville telah menghasilkan sebuah jurnal
untuk intstitut pengajian tinggi yang dinamakan jumal ' Aktivis'. Persatuan Bahasa Melayu
(PERBAYU) di Instirut Perididikan Nasional, NTU telah menerbitkan majalah 'WAHANA'"
Penerbitan majalah ini telah menyemarakkan lagi dunia persuratan di Singapura. Program ini
juga merupakan permulaan kepada tradisi pendokumentasian khazanah persuratan Melayu di
Singapura kerana guru pelatih haruslah melakukan kajian di perpustakaan menerusi microfilm
dan buku-buku untuk mendapatkan bahan, Adajuga yang mewawancarai para penulis itu sendiri
untuk mendapatkan bahan yang asli.
Bukti akan mutu atau kualiti para penulis yang lahir daripada program ini dapat dilihat melalui
anugerah yang mereka raih dalam Anugerah Persuratan. Dalam bidang puisi, Zakiah Muhammad
(1999) dan Hafidah Mahat (200 I) manakala di antara mereka yang mendapat anugerah dalam
bidang cerpen ialah Noor Hasnah Adam (1999) dan Mohd Naguib Ngadnan (1999)" Kemenangan
ini juga telah menyemarakkan lagi dunia persuratan di Singapura kerana lahirnya para penulis
muda bersama cara pemikiran dan teknik yang baru yang digunakan dalam karya-karya mereka.
Walaupun Universiti Nasional Singapura (NUS) tidak rnempunyai kursus yang fakus dalam
bidang Melayu, sebuah pertubuhan Melayu telah ditubuhkan. Pertubuhan Jejak Kembara ini
telah mewarnai dunia persuratan Melayu dengan penerbitan majalah 'SALAM' dan jurnal
'PARADIGMA' untuk institusi pengajian tinggi. Olen itu, dapat dilihat bahawa bahasa dan sastera
Melayu masih lagi dilestarikan dan terus diperkembangkan walaupun di institusi-institusi yang
tidak mempunyai kursus yang mernfokus dalarn bidang Meiayu.
National Library Board (NLB) memainkan peranan yang besar dalam mewamai dunia
persuratan Melayu di Singapura pada hari ini. Sebuah institusi pernerintah, buat kali pertamanya
menyediakan pelbagai ruang bagi aktiviti-aktiviti persuratan Melayu. NLB, dengan kerjasama
ASAS 50 sedang dalam us aha mengumpulkan bahan-bahan sasterawan mapan untuk
didokumentasikan secara profesional dan juga menerbitkan buku kumpulan kertas keja bagi
Pertemuan Saterawan Nusantara ke 12 yang diadakan di Singapura pada 2003" Perpustakaan
Bedok pula telah menjadi landasan bagi acara-acara persuratan Melayu. Pelanearan buku seperti
buku 'Mari Berpantun' oleh ArifAhmad telah diadakan di perpustakaan Bedok. Aktiviti persuratan
Melayu seperti 'Peraduan Bidai' yang dianjurkan oleh PERBAYU telah diadakan di auditorium
perpustakaan Woodlands pada Mac 2005" Acara-aeara seperti ini telah rncnyemarakkan dunai
persuratan Melayu Singapura dengan kerjasama NLB yang banyak memberi sakongan kepada
perkembangan dan pergerakkan dunia persuratan Melayu Singapura.
j r8i AktiYis-Jumilil Akademik JiIldV2005
L_'
Majlis 5
dunia pe
dari segi
bagipen
menyerr
merigam
Singapui
ganjaran
baru. Ca"
dalam dl
Singapu
persurat:
Nationa
menyurr
bertujua
untuk m
pelbagai
juga tela
Langkal
Malah, J
Dua pen
Melayu
Pertubul
dunia pI
pcnerbit
rnenjadi
buku-bu
Gani, '(
'Tuhan I
telah rru
panduar
daripad:
lagi giat
Masuri :
Asas 50
juga tela
di Singa
serta da
menubu
di Sings
para bel
ung' yang
ara peserta
nunjukkan
raman Int.
oakan satu
ledikasi di
eka dalam
ikat besar.
mahjurnal
sa Melayu
'AHANA'.
·ogram ini
Melayu di
microfilm
itu sendiri
at melalui
uhammad
rah dalam
rnenangan
ra penulis
'a rnereka.
<Us dalam
rnbara ini
Ian jurnal
Ian sastera
itusi yang
nai dunia
.rtarnanya
cerjasarna
an untuk
keja bagi
xistakaan
ku seperti
iersuratan
uditorium
<an dunai
In kepada
,
Majlis Seni Kebangsaan (NAC) merupakan badan yang telah banyak menyumbang kepada
dunia persuratan Melayu Singapura. National Arts Council (NAC) telah banyak menyumbang
dari segi penerbitan buku-buku oleh para penulis prolifik Singapura. NAC memberikan geran
bagi pencrbitan buku yang ingin diterbitkan dan juga bagi kegiatan-kegiatan yang diadakan bagi
menyemarakkan lagi dunia persuratan Melayu di Singapura. Hingga kini, NAC telah
menganugerahkan Cultural Medallion (pingat Budaya) kepada dua penggiat sastera Melayu di
Singapura, Mereka ialah Muhd Ariff Ahmad dan A. Ghani Hamid. Anugerah ini membawa
ganjaran yang merupakan 50 ribu dolar yang perlu digunakan untuk menerbitkan karya-karya
baru. Cara seperti ini membakar api semangat para penggiat sastera untuk meneruskan perjuangan
dalam dunia persuratan Melayu. Lantas, NAC telah menyemarakkan dunia persuratan Melayu
Singapura dengan penerbitan buku-buku Melayu baru yang menambah kepada khazanah
persuratan Melayu Singapura dan juga yang merupakan bahan rujukan kepada penggiat sastera,
National Book Development Council (NBDC) yang ditubuhkan sejak tahun 1969 telah banyak
menyumbang kepada dunia persuratan Melayu Singapura. Sebagai sebuah pertubuhan yang
bertujuan untuk meningkatkan tahap pcmbacaan dan penulisan, NBDC memainkan peranan
untuk rnenyernarakkan dunia persuratan Melayu di Singapura. NBDC telahpun mengadakan
pelbagai aktiviti seperti seminar, kursus, konferenses dan pelbagai pertemuan yang lain. NBDC
juga telah mengadakan 'National Reading Month' untuk menggalakkan pembacaan di Singapura.
Langkah-langkah yang seperti ini menycmarakkan lagi dunia persuratan Melayu di Singapura.
Malah, NBDC juga mengadakan anugerah 'Singapore Literature Prize'.
Dua pertubuhan Melayu yang telah banyak menyumbang dan menyemarakkan dunia persuratan
Melayu Singapura, ialah Asas 50 dan Majlis Bahasa Melayu Singapura (MBMS).
Pertubuhan mapan dan penuh sejarah iaitu Asas 50 terus bergerak secara proaktif dan mewarnai
dunia persuratan Melayu. Asas 50 telah bertungkus-lumus menjalankan pelbagai aktiviti dan
penerbitan untuk membawa sastera Melayu ke landasan aliran nasiona!. Asas 50 juga telahpun
menjadi penerbit kepada buku-buku yang dihasilkan oleh penulis prolifik Singapura. Antara
buku-buku yang telah diterbitkan ialah 'Melayu Singapura Dalam Kritikian' karya Md Pitchay
Gani, 'Ombank terbang Tinggi' iaitu kompilasi sajak oleh A. Ghani Hamid dan anotlogi cerpen
'Tuhan Masih Sayang' karya A.Wahab Haji Hamzah. Buku-buku yang diterbitkan oleh Asas 50
telah menyumbang kepada jumlah buku-buku yang mengandungi isu-isu yang dapat menjadi
panduan dan pengajaran untuk menuju ke arah pembangunan. Para anggota Asas 50 pula terdiri
daripada barisan penulis yang telah lama berkecimpung dalam bidang persuratan dan kini masih
lagi giat dalam penulisan rnereka. Yang dimaksudkan ialah MuhdAriffAhmad, A.Ghani Hamid,
Masuri Salikun, Suratman Markasan dan Md Latiff Md.
Asas 50 juga telah mengadakan kursus-kursus, aktiviti yang berdasarkan bidang persuratan dan
juga telah menjadi tuan rumah bagi Pertemuan Sasterawan Nusantara (PSN) ke-12 yang diadakan
di Singapura pada tahun 2003. Langkah ini telah mendedahkan para penggiat sastera untuk turut
serta dalam pertemuan yang diadakan di hotel Meritus Mandarin. Selain itu, Asas 50 juga
menubuhkan sayap belianya untuk membantu dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti persuratan
di Singapura. Lebih banyak sesi pengumpulan karya belia dan sekaligus memberi peluang bag;
para belia untuk berkongsi pengalaman menganjurkan aktiviti kepada para pelajar. Sebuah aktiviti
Akuvrs-jurnal AkademikJilid V 2005 I 9
i
l
\.
yang telah melibatkan enam buah sekolah rendah telah diadakan di pantai East Coast. Aktiviti
'Teroka Pantai Timor' itu telah diadakan sempena sambutan Bulan Bahasa 2004.
Asas 50 juga telah melancarkan lelaman wcbnya, www.asas50.comdalam usaha menyerantaukan
sastera Melayu Singapura. Baru-baru ini Ketua Satu Asas 50, Masuri S.N telahpun
menandatangani sebuah memorandum persefahaman bersama Ketua Pegawai Eksekutif NLB.
Ini merupakan sebuah detik yang bersejarah kerana untuk pertama kalinya Asas 50 bekerjasarna
bersama badan pemerintah untuk memartabatkan dan menaiktarafkan sastera Melayu di
Singapura. Asas 50 Juga sedang dalam usaha bersama NLB untuk mengumpul bahan-bahan
sasterawan mapan untuk didokumentasikan secara profesional. Pembukuan kumpulan kertas
kerja bagi PNS-ke 12 juga dalam pemprosesan. Langkah-Iangkah yang diambil oleh Asas 50 ini
telah menyemarakkan lagi dunia persuratan Melayu Singapura. Justeru, Asas 50 ialah antara
pertubuhan penting dan memainkan peranan besar untuk menyedarkan masyarakat akan
kepentingan sastera dan melestarikannya pada zaman moden ini.
Majlis Bahasa Melayu Singapura (MBMS) pula sedang giat mengukuhkan hubungan dengan
anggota-anggota Nusantara yang lain dengan mengikuti program-program yang dirancangkan
dengan setekal mungkin. Buat pertama kalinya, MBMS telah menerima pelawaan Mastera untuk
mengikuti program Kuliah Kesusasteraan Bandingan Mastera 2004. Dr. Shahlan Md Saman
telah dijemput ke Universiti Teknologi Nanyang untuk mengadakan pembentangannya. Ini
merupakan satu langkah yang baik kerana kuliah seperti ini mernbuka ruang kepada para penggiat
sastera untuk menghadirinya dan menimba lebih banyak ilmu pengctahuan. Kuliah tersebut telah
dihadiri oleh pelajar program latihan khas guru bahasa Ibunda dan pensyarah-pensyarah. Ini
adalah salah satu peranan yang telah dimainkan oleh MBMS untuk menyemarakkan lagi dunia
persuratan Melayu Singapura.
MBMS juga aktif dengan menghadiri sidang MABBIM dan Mastera. Wakil yang dihantar untuk
menghadiri persidangan akan pulang ke Singapura dan berkongsi maklumat yang diperolchi. Ini
kemudiannya akan digunakan untuk memanfaatkan dan menggerakkan dunia persuratan Melayu
di Singapura ke tahap yang lebih memuaskan. Selain itu, MBMS Juga giat menerbitkan buku-
buku kreatif. Oi antara buku-buku yang diterbitkan ialah buku ' Anugerah Persuratan 2003' yang
mengandungi kumpulan karya dan ulasan juri, buku 'Sejarah Kesusastcraan Melayu Moden-
Novel' dan kumpulan sajak Sidek Saniffyang bertajuk 'Bukan Binatang Buruan'. MBMS juga
sibuk mengadakan Majlis Anugerah Persuratan 2003 yang menyaksikan pemberian 38 anugerah
kepada 12 kategori karya yang dinilai. Anugerah ini juga telah menyaksikan penganugerahan
Tun Seri Lanang yang diberikan kepada Md LatiffMd, penyajak yang tidak asing lagi. Anugerah
Persuratan ini juga telah menghasilkan empat buah buku. Justeru. dapat dilihat kepelbagaian
sumbangan yang telah dilakukan oleh MBMS untuk melestarikan dan menggerakkan dunia
persuratan Melayu Singapura ke tahap yang lebih tinggi. Lantas, langkah-langkah ini telah
menyemarakkan dunia persuratan Melayu Singapura.
Tidak dapat dinafikan bahawa sebcnarnya terdapat beberapa pertubuhan-pertubuhan yang telah
menyemarakkan dunia persuratan Melayu Singapura. Grup Gelorasa telah ditubuhkan pad a 5
November 1971. Para anggotanya ialah seperti Ojamal Tukimin, Ajaki dan MIA. Grup Gelorasa
telah berjaya melahirkan beberapa penulis prolifik seperti MIA dan Ojamal Tukimin. Pertuhuhan
i ~ ~ ; Aktivis.jumalAkademik JilidV2005
Aktivili ~
ini terdiri
ini tidak I
Antara la
dan Kun
para mah,
jurnal ' Je
telah ditu
menerbitl
, KUPUJ}
18 Mac
membinc
Singapur:
sastera ds
Ke
lagi untu
disernara
yang dila
st. Aktiviti
erantaukan
rel ahpun
cutif NLB.
.kerjasarna
vlclayu di
han-bahan
<ian kertas
\sas 50 in;
.lah antara
akat akan
an dengan
mcangkan
.tcra untuk
<1d Saman
annya. Ini
'a penggiat
sebut telah
.yarah. Ini
lagi dunia
ntar untuk
:rolehi. Ini
an Melayu
kan buku-
:003' yang
u Moden-
BMS juga
; anugerah
rugerahan
Anugerah
ielbagaian
kan dunia
, ini telah
yang telah
an pada 5
• Gelorasa
rtuhuhan
,
Aktiviti Sastcra Singapura (PASS) pula telah ditubuhkan pada 24 Disember 1972. Kumpulan
ini terdiri daripada para anggota seperti Sutini Saruan dan Md Latiff Md. Malangnya kumpulan
ini tidak berpanjangan kerana tidak mendapat izin daripada kerajaan Singapura.
Antara lain-lain pcrtubuhan ialah Jcjak Kembara, Kumpulan Pemuisi Rcmaja (KUPUJA)
dan Kumpulan Angkatan Muda Sastera (KAMUS). Jcjak Kembara rnerupakan sekumpulan
para mahasiswa yang menuntut di Universiti Nasional Singapura. Merckajuga telah menerbitkan
jurnal 'Jejak Kernbara ' yang mengandungi pelbagai genre sastera seperti drama. KUPUJA pula
telah ditubuhkan pada 20ktober 1984. la dianggotai para anggota muda Asas 50. Mereka tclah
mcnerbitkan majalah 'Bicara ' dan 'Wanita' yang kemudiannya dicanturnkan menjadi majalah
'KUPUJA' yang diterbitkan tiga bulan sekali. Tidak ketinggalan KAMUS yang ditubuhkan pada
18 Mac 1989. Kumpulan in; telah menganjurkan forum sastera dan pertemuan yang
mernbincangkan tema 'Ke Arah Pernbangunan Pcrnikiran', 'Ke Arah Kesusateraan Melayu
Singapura' dan 'Sastera Islam'. Kcgiatan-kegiatan dan pcnerbitan seperti ini telah mengetengahkan
sastera dalam hidup masyarakat sekaligus mcnycmarakkan dunia persuratan Melayu Singapura.
Kesimpulannya. dapat dilihat bahawa banyak pcrtubuhan yang telah dilahirkan sejak dahulu
lagi untuk menggerakkan pcrsuratan Melayu. Kini, dunia persuratan Melayu Singapura
disemarakkan dan diwarnai dengan adanya kegiatan-kegiatan, pcrternuan sastera dan penerbitan
yang dilakukan oleh pertubuhan-pertubuhan dan institusi-institusi.
Dibuai Mimpi
Dunia
Realiti
Sampai bila akan hertcrusan begini?
Hidup
Yang hidup alpa,
Mcngabaikan tanggungjawab sebagai insan di muka bumi
Mali
Kehapusan adat dantradisi
Warisan tiada lagi
Dibiarkan scgalanya dimamah perlahan-lahan
Manusia dibuai mimpi
Tanpa disedari
Matinya budaya yang disanjung tinggi
Realiti
yang menggoncang burni
yang memusnahkan
Hanya manusia terkapai-kapai
llofizab Binti Jumaeh
Aktivrs-jurnal Akademik Jilid V 1005 ,21
IT = MPSI Ke II
MohamadAIi Hanifiah Bin Abdullah
Maktab Perguruan Sultan Idris
Nama-nama seperti Masuri S.N., MuhdAriffAhmad, Aliman Hassan, Suratman Markasan, Sidek
Saniff, Mahrnud Ahmad dan Harun Aminurrashid mempunyai sesuatu yang sepunya. Mereka
ini memang sudah tidak perlu dipcrkenalkan di pcrsada sastera, baik tempatan mahupun daerah
Nusantara Melayu ini. Namun demikian, satu lagi perkara sepunya yang ada kepada mereka ini
ialah, mereka lulusan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), Tanjung Malim, Perak.
Selain sumbangan yang tidak terhingga di dalam arena persuratan, kerjaya utama mercka sebagai
guru tidak dikebclakangkan. Mereka juga merupakan tokoh-tokoh guru yang telah
mempertingkatkan marta bat bidang perguruan, khususnya di dalam pengajaran bahasa dan
kesusasteraan Melayu, sehingga diberi Anugerah Tokoh Guru oleh alma maier mereka.
Banyak anugerah yang telah diberikan kepada tokoh-tokoh ini, baik daripada badan-badan
tcmpatan mahupun luar negeri. Kernuncak daripada anugerah-anugerah yang diberikan ini ialah
apabila Hj Masuri Salikun diberikan Ijazah Kchorrnar Doktor Pendidikan oleh Universiti
Perguruan Sultan Idris (UPSI) pada tahun 2002. MPSI tclah dinaiktarafkan kepada Universiti
pada tahun 1997.
Empat daripada enam penerima Anugerah Tun Seri Lanang, anugerah tertinggi yang diberikan
kepada seseorang sasterawan di Singapura juga lulusan MPS!. Anugerah ini dapatlah
disamatarafkan dengan Anugerah Sasterawan Negara yang diberikan di Malaysia Ramai di
antara merekajuga yang telah dibcrikan SEA Writers Award olch kerajaan Thai.
Institut Townsville
Pada bulan Julai tahun 1997, bennulalah satu lernbaran baru di dalarn tawarikh dunia perguruan
di Singapura. Dengan kerja sama di antara Kcmenterian Pendidikan dan Institut Pcndidikan
Nasional (NIE), satu program baru yang dinamakan Program Latihan Khas (Special Training
Programme) bagi Bahasa Ibunda tclah dimulakan.
Program ini telah ditempatkan di Kampus Townsville, dan diberi nama Institut Townsville (IT),
terletak di Margaret Drive. Melalui program ini, mereka yang berkelulusan GeE peringkat '0'
dan ingin menjadi guru bahasa ibunda, diberi pcluang untuk mengikuti kursus persediaan selama
dua tahun sebelum melangkah untuk mendapatkan segulung diploma di NIE kampus Yunnan
Gardens. Kursus di IT ini memakan masa dua tahun.
Lebih daripada 60 orang pelatih danpada unit bahasa Melayu telah mengikuti program ini dalam
tahun pertarna. Kini, setelah enam tahum program ini dilaksanakan, lebih daripada 270 orang
telah menjalani kursus ini. Ada di antara mereka yang masih meneruskan pengajian di dalam
tahun tiga dan ernpat di Kampus Nanyang. Kebanyakannya pula sudahpun bergelar guru
bertauliah.
,22 Aktivis.Jumal Akademik Jilid V 2005
Pada awal
dan dipirm
bakat terp.
ini telah te
Sri Rahayi
pelatih IT
Anugerah
cerpen Per
Puak Jee-I
Karya beli
pada 7 Oc
ini. Karya-
di akhbar,
April 200:
Di dalam I
dan Muhd
dada-dada
Karya-kar
menulis sa
(6 Mar 20
Hafizjuga
'Bukit em
Djohan AI
MatYoYo
dikir barat
beliau mel
Pada tahur
majlis Ani
pada tahui
telah tersi:
Pada tahu
mewakili I
nesia. Proi
anggota IV
Satu lagi r
penulis da
buku kum
penulis lai
asan, Sidek
,a. Mereka
pun daerah
mereka ini
ekasebagai
'ang telah
iahasa dan
·ka.
.dan-badan
an ini ialah
Universiti
Universiti
~ diberikan
i dapatlah
Ramai di
perguruan
'endidikan
II Training
sville (IT),
'ingkat 'a'
aanselama
us Yunnan
1 ini dalarn
270 orang
n di dalam
gelar guru
Pada awal tahun 1998, satu bengkel penulisan kreatiftelah dianjurkan oleh tenaga pengajar IT
dan dipimpin oleh Allahyarham Dr Othman Putih. Daripada bengkel inilah, bermulanya bakat-
bakat terpendam yang ada di dalam diri guru-guru pelatih ini dicungkil. Banyak karya pelatih
ini telah terhasil.
Sri Rahayu Binte Zainal telah mengorak langkah menjadi peneraju di dalam menghantar karya
pelatih IT ke akhbar dan seterusnya memenangi bebcrapa peraduan menulis. Di dalam majlis
Anugerah Pcrsuratan 1998, Sri Rahayu telah dianugerahi hadiah ke tiga di dalam peraduan menulis
cerpen Pena Bakti anjuran Kumpulan Coretan Remaja, Berita Harian. Cerpcnnya yang berjudul
Puak Jee-H telah disiarkan di dalam akhbar tersebut pada 28 Ogos dan 4 September tahun tersebut.
Karya beliau yang berjudul Bawah Bukit Alas Bukit pula telah diterbitkan di akhbar Berita Minggu
pada 7 Oct 2001. Sctelah Sri Rahayu, bermulalah era penulisan oleh guru-guru pelatih dari IT
ini. Karya-karya ternan seperjuangannya, Siti Norlelawati Mohd Jelanijuga telah banyak tersiar
di akhbar, antaranya puisi Kembali dan Pergi yang disiarkan di akhbar Berita Minggu pada 21
April 2002.
Di dalam kemasukan ke dua, penulis-penulis seperti Djohan Abdul Rahman, Noor Hasnah Adam
dan Muhd Hafiz Bin Mohd Said telah menempa nama dengan banyak karya mereka tersiar di
dada-dada akhbar, sarna ada menerusi ruangan untuk remaja mahupun untuk penulis mapan.
Karya-karya Muhd Hafiz, Bilik No. 105, telah disiarkan dalam tahun 2000. Bcliau juga kerap
menulis sajak dan di antara sajak-sajaknya yang disiarkan di akhbar ialah, Sketsa Di Kedai Kopi
(6 Mar 2002), Tersandung Batu Keras (11 Jul 2001) dan Bunga Ros (24 Ogos 2001). Muhd
Ha fiz juga pernah bergiat dalam bidang teater dan pernah juga berlakon dalam drama TV berjudul
'Bukit Candu', walaupun hanya sebagai pelakon tambahan.
Djohan Abdul Rahman memang sudah tidak asing di dalam bidang persembahan. Dari zaman
Mat YoYo lagi, beliau sudah mula bergiat di dalam bidang ini. Diajuga begitu aktif di dalam seni
dikir barat. Namun demikian, keterserlahannya di dalam bidang penulisan cerpen hanya semasa
beliau mengikuti kurus di IT dan selepas itu.
Pada tahun 200 I, Djohan telah memenangai Hadiah Penghargaan di dalam kategori cerpen semasa
majlis Anugerah Persuratan. Satu lag; Hadiah Penghargaan Anugerah Sastera telah diraihnya
pada tahun 1999 dengan cerpennya yang berjudul Salah Siapa. Satu lag; karya beliau, Nuryali
telah tersiar di dalam Berita Minggu pada 4 April 200 I .
Pada tahun 2003, beliau telah dihantar oleh Majlis Bahasa Melayu Singapura (MBMS) untuk
mewakili negara di dalam satu Program Penulisan Mastera yang telah diadakan di Bogor, Indo-
nesia. Program ini merupakan acara rasmi tahunan yang melibatkan para peserta daripada negara
anggota Mastera dan pemerhati. Di sana, beliau telah sempat membcntangkan satu kertas kerja.
Satu lagi nama yang agak dikcnali ramai ialah Noor Hasnah Adam. Beliau merupakan seorang
penulis dan kartunis. Beliaulah bekas pelatih IT pertama yang telah berjaya menghasilkan sebuah
buku kumpulan antologi cerpen, Antologi Menyeberang Selat telah dibasilkan bersama empat
penulis lain, termasuklah mantan pensyarahnya, Mana Sikana.
Al<::tlvls-Jurnal AkademikJilid Y 2005 :. 23 '
l
Pada tahun 2003 juga, cerpennya Ini Cengkerang Kita telah diberi Hadiah Penghargaan sempena
Anugerah Persuratan. Dua tahun sebelumnya pula, cerpennya Naluri telah diberi anugerah yang
sama semasa majlis Anugerah Persuratun tahun tcrscbut. Cerpen ini telah disiarkan di akhbar
Berita Minggu pada 20 September 2000. Cerpen-cerpen lain tulisan beliau yang tersiar di akhbar
ialah Di Malia Ada Kemahuan, Di Situ Ada Jalan (24 Oktober 200 I), Tengku Kaduk (3 April
2002) dan Kula Imp ian (2 Jun 2002). Puisi bcliau bcrjudul Ku Lukis Bobak Baru pula telah
tersiar pada 29 Mei 2002.
Selain menulis cerpen dan puisi, Noor Hasnah juga terkenal sebagai seorang kartunis. Beliau
dan kumpulannya telah berjaya menghasilkan dua buah buku kartun yang diberi judui Gelak
Khas dan Gelak Khas II. Seperti Djohan Abdul Rahman, Noor Hasnahjuga lelab dipilih sebagai
wakil negara oleh MBMS di Program Penu!isan Mastera di Bogor, Indonesia pada tahun yang
sama. lni merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan. Pada saar guru-guru mcrungut
kerana mcncari masa rnenghabiskan kcrja-kcrja sekolah yang berlarnbak, NODr Hasnah masih
mampu bergiat aktif di dalam arena yang arnat diminatinya ini, tanpa rncngabaikan tugasnya
scbagai seorang guru yang berdedikasi.
Turut sama menjadi wakil Singapura di dalarn program yang sarna tctapi pada tahun 2002 ialah
Hafizah Mahar. Beliau pcrnah memcnangi Hadiah Penghargaan di dalam kategori puisi, dcngan
sajaknya Cerita Si Aku, yang tersiar pada 25 September 2002 di Berita Minggu.
Ramai juga di kalangan lulusan IT ini yang telah memenangi hadiah di dalarn Anugerah Persururan
yang diadakan dua tahun sekali. Mohd Zulfadli Mohd Rashid telah memcnangi Hadiah
Penghargaan dalam kategor: cerpen remaja dengan karyanya yang berjudu I Harga Segulung
Harapun. Tulisan ini telah tersiar di Bcrita Minggu bertarikh 24 Jun 2003.
Norzaidah Suparman pula telah mcmenangi Hadiah Sastera bagi katcgori ccrpen Remaja dengan
cerpen Wiji], yang pernah disiarkan pada 5 Ogos 2001 di Berita Minggu. Karya-karya beliau
yang lain, pernah diterbitkan di akhbar ialah cerpen Waad (20 May 2002), Pantek (5 Ogos 2002),
dan puisi-puisi Pintaku (II Ogos 2001) dan Mentari Syawal (8 Dec 2002).
Dua orang bekas pelatih IT tclah memenangi hadiah scmasa Sayembara Cerpcn 200 I. Kedua-
dua mereka ialah Sopiyanti Abdullah dan Helmilina Muhd Som. Cerpcn Sopiyanti bcrjudul Satu
Penyesalan dan Hclmilina pula Jodon Internet. Kedua-dua karya rncreka ini tclah dijadikan
drama TV dan disiarkan mclalui saluran Suria
Di antara karya-karya Sopiyanti lain yang pcrnah tersiar di akhbar ialah ccrpen-eerpen Taib (23
Jan 2002), Sediakan Payung Sebeluni Hujan (13 Nov 2002) dan Syawa! Yang lstimewa (II Dee
2002).
Helmilina pula merupakan bekas pelatih IT ke dua yang telah berjaya menghasilkan sebuah
buku. Antologi cerpen beliau yang diberi judul Milenia, telah diterbitkan pada tahun 2003 oleh
Angkatan Sasterawan 50. Hasil tulisan Helmilina yang lain yang pernah tersiar di akhbar ialah
cerpen-cerpen Mutiara Nana (29 Mei 2002), Ini Salah Siapa (11 Ogos 2002) dan Sembang-
Sembang (24 Nov 2002). Manakala sajaknya Kita Orang Melayu 7?? telah tersiar pada 23 Mei
2001.
24 AktiVls-JumaIAi<:ldemik JihdV 2005
Bekas-bel
Hizamrnu
RomanlisJ
sajak War
dengan sa
Waad Seei
Husna Ikt
Salah seot
nama IT i
negara. p\
Tunas CiI
Kalau kit:
di dalam I
dan juga I
berpuas h
melanjutk
DRs, sepe
Ada di an
persuratar
kumpul an
Kuasa Pel
ASAS '51
antara me
rnenganju
Md Nord
juga bany
anggota-a
MohdHiz
dan bahas
dan pcnyi
Berscsuai
pelatih-pc
lebih ting
Zairina M
mercka ta
sepuluh b,
dua, men!
m sempena
gerah yang
1 di akhbar
rr di akhbar
uk (3 April
pula telah
lIS. Beliau
idul Gelak
ilih sebagai
tahun yang
J merungut
.nah masih
n tugasnya
2002 ialah
isi, dengan
Persuratan
gi Hadiah
, Segulung
aja dengan
.rya beliau
gos 2002),
I. Kedua-
judul Satu
dijadikan
.n Taib (23
,'a (11 Dec
an sebuah
20030leh
.hbar ialah
Sembang-
da 23 Mei
Bekas-bckas pelatih IT lain yang karya-karya mereka pernah tersiar di akhbar ialah; Mohd
Hizammuddin Muhd Yusof dengan sajak-sajak beliau Asmoham (4 September 2002) dan
Romantisisme Di Pagi Edit Mubarak (4 Disember 2002), Mohd Ashaari Yunus dengan sajak-
sajak Warkah Buat Ibu (8 Mei 2002) dan Sajak hari Ibu (9 Mei 2001), Arlitaharianty Sayrol
dengan sajak Kasihku Pada Yang Esa (3 Julai 2002). Cerpen Siti Sujinah Johari yang berjudul
Waad Seekor Burung pernah disiarkan pada 4 November 2001. Sajak Maghrib hasil pena Nazirul
Husna Ikhsan pula pernah tersiar pada I Mci 2002.
Salah seorang bekas pelatih IT, Mohd Naquib Ngadnan, telah mengharumkan namanya danjuga
nama IT ini apabila karya beliau telah tersiar di dalam salah satu majalah sastera terbitan luar
negara. Puisi beliau yang berjudul Sajak 163 - Sat" Lagi Elagi telah disiarkan di dalam majalah
Tunas Cipta terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Kalau kita perhatikan kepada nama-nama lepasan MPSI di atas, mereka bukan sahaja tcrserlah
di dalam bidang persuratan tanah air. Ramai juga lepasan maktab ini yang menjadi pemimpin
dan juga pengiat badan-badan Melayu tempatan. Ramai juga di antara mereka yang tidak hanya
berpuas hati dengan kelulusan bidang perguruan yang diraih di MPSI sahaja. Mereka telah
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, sehingga ada yang telah mendapat gelaran
DRs, seperti Hj Masran Sabran. Begitulah juga halnya dcngan para lulusan IT ini.
Ada di antara bekas pelatih ini yang bergerak dengan aktif di dalam badan-badan kesenian,
persuratan, balai rakyat dan kesatuan sckerja. Contohnya, Khairulizan yang bergiat dengan
kumpulan teater Ekamatra, Zafilin Abdul Hamid dan Kesumawati kini duduk di dalam Jawatan
Kuasa Pengelola Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura.
ASAS '50 juga mempunyai rarnai anggota yang terdiri daripada bekas pelatih IT ini. Ada di
antara mereka yang duduk di dalam jawatan kuasa pentadbir dan turut bersama giat di dalam
menganjurkan kegiatan-kegiatan persatuan. Antara mereka termasuk Nazeerah Allaudin, Nazreen
Md Nor dan Mohd Hizammuddin Muhd Yusof. Kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh MBMS
juga banyak dibantu oleh pelatih-pelatih IT ini. Anggota-anggota baru inilah, di atas bimbingan
anggota-anggota mapan, yang bakal mewamai persada kegiatan badan-badan Melayu setempat.
Mohd Hizammuddinjuga banyak menyumbang kepada dunia pendokumentasian khazanah sastera
dan bahasa yang diusahakan oleh MBMS, melalui kemahiran beliau dalam membuat rakaman
dan penyuntingan elektronik.
Bersesuaian dengan semangat IT yang menggalakkan pcmbelajaran sepanjang hayat kepada
pelatih-pelatihnya, kini terdapat ramai yang mclanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang
lebih tinggi. Tiga orang bekas pelatih IT, Haniza Abdul Manan, Hezrina Johan Manikam dan
Zairina Mohd Zen telah menjadi pelopor kepada laluan mendapatkan ijazah sarjana muda apabila
mereka tamat pengajian selama dua tahun di NIE baru-baru ini. Kini, terdapat lebih daripada
sepuluh bekas pelatih IT yang menjadi mahasiswa di NIE, sama ada di dalam tahun satu ataupun
dua, mengikuti kursus Sarjana Muda (Pendidikan).
Aktivls-JurnalAkademikJilidV 2005 2S
Adajuga yang sedang mengikuti kursus sarjana sambi Ian yang dianjurkan oleh Institut Pentadbiran
Singapura (SIM). Meskipun kursus ini memakan masa lebih lama, namun dengan semangat
yang ada, pasti kejayaan akan diraih. Terdapat tiga lagi bekas pelatih IT, salah seorang daripadanya
Djohan Abdul Rahman, yang sedang rnengikuti kursus Sarjana Muda di Universiti Malaya, Kuala
Lumpur.
Berbalik kepada bidang penulisan, memanglah karya-karya bekas pelatih IT ini ridak dapat
disarnatarafkan dengan mereka yang telah mapan. Namun demikian, dengan berjinak-jinak dan
memberikan mereka ini peluang, bakat dan minat yang sedia ada dapat dicanai sehingga menjadi
permata yang bersinar. Dengan keterbatasan ruang untuk berkarya di Singapura ini, banyak
hasil tulisan mereka telah berjaya menembusi dada-dada akhbar. Langkah-langkah awal telah
diterokai mereka.
Terdapat nama-nama mereka daripada IT ini yang bergiat di dalam arena persuratan hanya
menghasilkan karya sekali dua sahaja. Namun, nama-nama seperti Noor Hasnah Adam, Helmilina
Mohd Sorn, Norzaidah Suparman dan Djohan Abdul Rahman dapat dikelompokkan di dalam
penulis muda yang prolifik. Bakat yang ada di dalam diri mereka ini sekiranya diasah dengan
teliti, akan memungkinkan mereka menjadi penulis yang tersohor pada suatu hari nanti.
Mungkinkah akan ada dikalangan penulis lulusan IT ini yang akan menerima SEA Writers Award?
Hanya masa dan peluang sahaja yang akan menentukan.
IImu
O\eh Siti Khairunnisa
Langkah diarur sepanjang perjalanan,
Yang baik diarnalkan,
Yang buruk ditinggalkan,
Mengambil ikhtibar dari setiap kesalahan
Usah bcrnyawa tiada bennakna,
Usah membiarkan diri merana,
Pilihlah jalan hidup yang penuh nilamya,
Berteraskan I1mu tiada sia-sia
Pintalan awan menghiasi langit,
Teguh harapan menjanjikan kemanisan,
Berbekalkan IImu menolak kesernpitan,
IImu adalah Nur bagi setiap insan
•••••
1261 Aktivis-Jumal Abdemik JilidV 2005
I. _ ..,
Peribahas:
tertentu. I
dan perla]
haiwan de
Melayu p
memberik
kepada be
hikmat.
Keistirnev
ketelitian
ncgatif ai
masyarak
sindirian
benci terb
panduan k
tepat dala
dengan p'
Kedatang
difusi rna
rnanusia.
memeliha
Islam yar
baik dan t
dan dari s
iman dala
Pengajara
sangat dit
tentang p
kalangan
moral, eti
berusaha
mcnunju]
Juga merr
benih lag
"Dengan
(daripadc
Pentadbiran
n semangat
laripadanya
ilaya, Kuala
tidak dapat
k-jinak dan
~ g a menjadi
ini, banyak
, awal telah
'at an hanya
I, Helmilina
In di dalam
sah dengan
anti.
ters Award?
,
"
,
Bahasa
KESESUAIAN PERIBAHASA DENGAN BUDAYA DAN
AGAMA DI ALAM MELAYU
Nurul Aini Binte Ajmain
Peribahasa merupakan penyusunan perkataan yang rapi, teratur dan mempunyai pengertian yang
tertentu, Makna yang tersurat dan tersirat di dalarn setiap peribahasa itu, berkaitan dengan sikap
dan perlakuan manusia yang digambarkan dengan pelbagai situasi yang berkaitan dengan benda,
haiwan dan tumbuh-turnbuhan. Peribahasa telah wujud di Alam Mclayu sebelum orang-orang
Melayu pandai membaea dan menulis lagi. Pada umumnya, peribahasa digunakan untuk
mcmberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus, Peribahasa dibahagikan
kepada bebcrapa jenis; iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan dan kata-kata
hikrnat.
Kcistimewaan peribahasa Melayu lerletak pada eara ianya disusun dan dicipta dengan penuh
ketelitian bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu, yang mengkritik sebarang perlakuan
negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. Di kalangan
masyarakat Melayu tradisional, peribahasa digunakan seeara meluas dan berfungsi sebagai alat
sindirian untuk mcngejek atau menempelak perlakuan kurang baik seseorang, melahirkan rasa
benei terhadap sesuatu kelakuan manusia di kalangan masyarakat mereka, alat pengajaran dan
panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial. Pada haki katnya, peribahasa bertindak
tepat daJam membentuk nilai moral, etika dan akhlak orang Melayu dan berkembang sejajar
dengan perkembangan di Alam Melayu,
Kedatangan agama Islam di Alam Melayu merupakan perkembangan yang penting dalam proses
difusi masyarakat Melayu kerana agama Islam mengukuhkan lagi nilai moral, etika dan akhlak
mauusia. Agama Islam yang lengkap dan sempurna merupakan tiang asas yang penting dalam
memelihara kesejahteraan kehidupan manusia secara individu dan masyarakat. Salah satu ajaran
Islam yang dibawa olch Nabi Muhammad s.a.w. ialah ihsan yang bermaksud; bekerja dengan
baik dan tckun. Menurut segi syarak, ia bermaksud mengelokkan perbuatan batin dengan ikhlas
dan dari segi bahasa, ia bermaksud baik. Ihsan lahir dari sifat yang terhasil menerusi penanaman
iman dalam hati dan amalan soleh yang dilaksanakan.
Pengajaran ihsan di dalam agama Islam, merupakan satu bentuk panduan dan pengajaran yang
sangat dititik beratkan oleh masyarakat Melayu. Terdapat banyak peribahasa yang menyentuh
tenlang proses penyemaian ihsan dalarn membentuk nilai moral, etika dan akhlak individu di
kalangan masyarakat Melayu. Misalnya, orang Melayu menganggap ibu bapa sebagai penyemai
moral, etika dan akhlak individu dalam melahirkan masyarakat yang rajin dan tekun bekerja,
berusaha dan belajar, Contohnya dalam peribahasa 'melentur buluh biar daripada rebungnya',
menunjukkan betapa peranan ibu bapa penting dalam mendidik anak sejak dari kecil iagi. Islam
juga mementingkan peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak sejak dari proses penyemaian
benih lagi, seperti yang terkandung di dalam Riwayat al-Bukhari, Muslim dan lbnu Majah,
"Dengan nama Allah, ya Allah! Jauhkan kami daripada syaitan serta jauhkanlah syaitan
(daripada komi) dan rezeki yang diberikan kepada kami".
Akuvrs-jurnal Akademik [ihdv 200S 27
Agama Islam percaya, ketika ibu mengandung, rnakan, minuman, tingkah laku, emosi, perangai
dan apa sahaja yang herkaitan dengan ibu mengandung baleh mernbcrikan pengaruh kepada
anak yang dikandung. Agama Islam percaya bahawa kejiwaan ibu dan faktor rumahtangga holch
mcmpengaruhi jiwa anak yang bakal dilahirkan kelak Rasulullah s.a.w sendiri menggalakkan
para ibu bapa agar selalu berdaa rncmohon yang baik-baik sewakru ibu sedang mengandung
malah mereka digalakkan membaca surah-surah tertentu seperti surah Maryam, Yusuf. Ibrahim,
al-Nisa. at- Taubah, l.uqman dan Muhammad. Galakan ini bcrrnaksud agar anak yang bakal
dilahirkan nanti mendapar berkat daripada pengertian dan maksud ayat yang dibaca, mampu
rnenjaga halal dan haram dalam makan, minum, akhlak dan kernaluan serta mcngelakkan diri
daripada perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam. Baginda sewaktu mendcngar khabar
istcri Abi Talhah sedang mengandung, baginda mendoakan agar janin yang dikandung itu lahir
dengan sempurna. Ajaran ini serupa dengan pcribahasa Melayu, 'jib benih yang baik, jaruh ke
laut menjadi pulau' yang percaya bahawa keturunan yang baik tetap akan berkelakuan baik walau
di mana-mana sahaja.
Penyemaian sikap yang haik dalarn nilai moral, erika dan akhlak penting bagi melahirkan
masyarakat yang berilrnu, berwibawa dan hertanggungjawab. Seorang individu Muslim yang
heriman mengamalkan gaya hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang agama dan sosial
dengan lengkap serta sempurna. Agama Islam menyeru agar umatnya diajar untuk hidup
berlandaskan undang-undang dan peraturan-peraturan tertentu sebagaimana yang digariskan
dalam hukum syarak. Islam memandang berat perkara ini dan mengingatkan agar ajaran ini
menyentuh segala aspek dalam kehidupan manusia agar dapat dijadikan garis pandu bagi
menjamin ketertiban hidup.
Ajaran merupakan cabang ilrnu terpenting di dalam hidup masyarakat mcncrusi pcrspckiif agama
dan sosial, Agama Islam menggalakkan penerokaan ilmu dan usaha mencari rezeki di kalangan
umatnya, seperti yang terkandung dalarn surah ai-Alaq, ayat satu hingga lima; 'Bacalali alas
nama Tuhanmu yang lelah menciptakan. Dia telab menciptakan dari segumpal darah beku.
Bacalah, Tuhanmu yang Muhu Pemurah yang telah mengajarkan menulis dengan pena. Dia
mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Ayat-ayat ini rnerupakan
ayar-ayat perrama yang diturunkan. Maksud ayar-ayat ini disinambungkan lagi dengan turunnya
ayat terakhir daripada surah al-Maidah, ayat lima yang bermaksud; 'Pada hari ini, Aku lelah
sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan ni 'matku kepada kamu, dan Aku redakan
Islam itu menjadi GRama untuk kamu'.
Ajaran yang menggalakkan penerokaan dan usaha ini bcrsesuaian dengan konteks yang terdapat
dalam peribahasa-peribahasa Melayu yang menyentuh tentang tabiat dan mendorong
rnasyarakatnya mengembangkan ilmu dan usaha mereka. Misalnya, peribahasa 'genggam bara
api biar sarnpai jadi arang', yang mendorong masyarakat agar tidak mudah berputus asa, bersifat
tekun dan sabar dalarn meJaksanakan tugas atau usaha yang sukar. Makna ini bersangkutan
dengan maksud peribahasa, 'alang-alang mandi bairlah basah', yang Juga menjadi dorongan
bag; individu untuk melakukan sesuatu pekerjaan hingga selesai. Masyarakat Melayu percaya
bahawa setiap usaha yang dilakukan akan menerima ganjaran yang sctirnpal atau Iebih baik
daripada usaha yang dilakukan. Keyakinan ini terbukti dalam maksud peribahasa 'bagai pucuk
layu disiram' yang mendorong individu agar yakin bahawa sesearang yang berusaha keras
mengatasi apa juga rintangan akan memperoleh kesenangan, Kansep ganjaran ini juga wujud
dalam ajaran agama Islam.
, 28 I Abdemlk JitidV 2005
Agama lsi
dengan az
terfirman
kamu kepi
kalanga/1
pekerjaan
dari Allah
membuah
Agama lsi
lanya bere
untuk mel
yang disa
kerelaan
pengabdi,
tekun dan
sosial. Pe
dan kecek
bersabda
keparla OJ
sesuatu
yang mat
mengkaji
rasa tang:
gembira.
makna aj:
dalam SUI
menjadi (
[anganlal
melukuka
Per-ihahas
sernangat
tanggung
dalam bel
ini merug
dan tarnal
Peribahas
individu(
bcrtindak
sejajar de
pernbinar
,
si, perangai
ruh kepada
ngga boleh
iggalakkan
engandung
It: Ibrahim,
yang bakal
ca, mampu
lakkan diri
.gar khabar
ng itu lahir
ik, jatuh ke
baik walau
...
iii
-z
nelahirkan
t
)0
islim yang

I dan sosial

ituk hidup

,
digariskan

"a
ajaran iru

andu bagi

ktifagama

,
i kalangan
·'t
-alah alas
irah beku.
iena. Dia
lerupakan
1 turunnya
Aku telah
redakan
g terdapat
endorong
sgam bara
a, bersifat
sangkutan
dorongan
u pereaya
ebih baik
gai pucuk
aha keras
19a wujud
Agama Islam pcrcaya pada budaya berusaha, bekerja dan bclajar yang positif. Budaya bekerja
dengan azam mengabdikan diri kepadaAliah S.W.t. merupakan budaya yang penting seperti yang
terfirman dalam ayat 50, surah al-Nisaa yang berrnaksud; 'Wahai orang yang beriman, taatlah
kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dun kepada arang yang berkuasa daripada
kalangan kamu '. Ayat ini menyeru agar umal Islam menjalankan kewajipannya dari segi usaha,
pekerjaan dan pelajaran dcngan penuh kesedaran bahawa apa yang dilakukan adalah amanah
dari Allah S.w.t dan harus menjalankannya scbaik mungkin agar tanggungjawab yang dilakukan
mcmbuahkan hasil yang halal.
Agama Islamjuga mcndorong umatnya agar ikhlas dan amanah dalam melakukan tanggungjawab.
lanya bercrti bahawa tanggungjawab ini harus dilakukan dengan sepenuh kerelaan dan suci hati
untuk mcncari keredaan Allah s.wt. Urnat Islam digesa agar menyedari bahawa tanggungjawab
yang disandangnya adalah hasil permohonannya sendiri dan harus dilakukan dengan penuh
kcrelaan kerana ia merupakan satu amalan yang soleh agar usahanya ini merupakan satu
pengabdian yang suei bagi kcluarga dan masyarakat. Sifat melaksanakan tanggungjawab dengan
tekun dan amanah diperlukan dalam diri sctiap individu baik daripada kaca mata agama dan
sosial. Perlaksanaan tanggungjawab dianggap penting dalam agama Islam schinggakan keahlian
dan kecckapan pemikul tanggungjawab itu dipandang tinggi oleh Rasullah s.a.w. yang pernah
bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud; 'Apabila SCSlIlitU un/san (pekerjaon) diberikan
kepada orallg rang bukan ahlinva maka tunggulah kehancurannya. Aspck ini penting agar
sesuatu usaha itu rnarnpu dilakukan dengan semangat bergotong-royong, berpandukan fikiran
yang matang agar dapat meneari jalan keluar dalarn menyelesaikan sesuatu halangan dengan
mengkaji dan berbineang sesama sendiri. Semangat ini penting kerana menerusi perbincangan,
rasa tanggungjawab dapat ditingkatkan dan menimbulkan suasana pekerjaan yang aman dan
gembira. Semangat ini dapat membawa kepada matlamat kebahagiaan manusia sejagat kerana
makna ajaran Islam itu sendiri adalah untuk manusia kescluruhannya seperti firman Allah S.W.t
dalam surah al-Maaidah, ayat Japan; 'Wahai orang rang beriman, hendaklan kamu sentiasa
menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi nienerangkan kebenaran; dan
janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak
melakukan keadilan'
Peribahasa Melayu juga menyokong bentuk pcrlaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam
semangat kerjasama yang memerlukan sikap bergotong-royong dan bertukar-tukar fikiran kerana
tanggungjawab yang dijalankan dengan sifat memcntingkan diri sendiri dianggap 'bagai enau
dalam belukar, melepaskan pueuk masing-masing'. Budaya perlaksanaan tanggungjawab sepcrti
ini mcrugikan bukan sahaja peningkatan ilrnu dan pengetahuan individu tetapi Juga kepentingan
dan tamadun masyarakat,
Peribahasa Melayu merupakan panduan dan pengajaran kepada tatasusila kehidupan di kalangan
individu di Alam Mclayu, merupakan teras dalam asas pemupukan ajaran agama Islam. Peribahasa
bcrtindak tepat dalam mcmbcntuk nilai moral, etika dan akhlak orang Melayu dan berkembang
sejajar dengan perkernbangan di Alam Melayu dan agama Islam pula merupakan tiang asas
pembinaan akhlak urnat Islam di Alam MeIayu.
Akademlk JihdV2005 29
I
KEKUATAN BAHASA DALAM RETORIK
Nurfirdawati Iryani Bte Abdullah & Siti Nur Akashah Bte MusrajJa
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, retorik ialah seni menggunakan atau rnernakai bahasa yang
indah dan rnenarik untuk mernujuk atau mempengaruhi pemikiran pendengar. Contoh yang
mengetengahkan retoriks sebagai seni penggunaan bahasa yang menarik untuk mcmujuk atau
mempengaruhi pernikiran pcndengar akrab digunakan dalam bidang pengiklanan. Iklan-iklan di
televisyen mahupun radio menggunakan seni retorik ini untuk menarnbat hari mahupun menarik
perhatian penonton atau pendcngar. Terdapat beberapa unsur rerorik. antaranya :
I. Perulangan
2. Tekanan
3. Asosiasi
4. Universal
Relorik Pengulangan
Pengulangan bererti scsuatu yang diulang beberapa kah. Satu contoh yang menunjukkan teknik
pengulangan ini ialah melalui iklan 'GATSBY'. 'GATSRY' merupakan satu jcnarna Jepun yang
menghasilkan barangan keeantikan sepcrti krim rarnbut, pewarna rambut, peneuei muka dan lain-
lain lagi. lklannya memaparkan seorang lelaki menyanyikan lagu 'GATSBY'. Melalui lagu tersebut,
lelaki itu melaung-laungkan perkataan 'GATSBY' untuk beberapa kali kemudian diikuti dcngan
perkataan-perkataanJepunyang tentunyakita, sebagai orang Melayutidak faham. Namundemikian,
pengulangan perkataan 'GATSBY' di dalam 'Iagunya' itu sudan eukup untuk meninggalkan kesan
kepada si pendengar sehinggalah kita juga akan sama melaungkan jenarna rersebut, setiap kali iklan
itu disiarkan.
Begitu juga dengan iklan yang digunakan dalam sebuan iklan susu bayi jenama 'GROW'. IkJan in;
menggunakan lagu kanak-kanak atau dikenali sebagai rima tadika atau 'nursery ryhme '. Lirik lagu
dalam iklan itu adalah :
We love GROW
We love GROW
See howfast I GROW
See howlast I GROW
So lall so smart I love GROW
Delicious creamy GROW. GROW. GROW
Got to get a glass <if GROW
We love GROW
We love GROW
Iklan ini mengulangi perkataan 'GROW', iaitu jenama susu bayi itu, Lagunya turut menghiburkan
dansenangdiingati. Penonton-penonton akan cepat menangkap lagu terseburdansentiasa mengingati
jenama apabila mencari susu kanak-kanak.
30 AkuYis-Jurna1AkaderrukJihd II 2005
Retorik T;
'lekanan ,
mernbuat
Misalnya,
dihantark:
dengan h:
iklan ters
kali. [klan
pengulanj
sebagai '2
seseoran
e
rnengirnb:
eontoh rei
Retorik t,
iklan-ikla
days mon
untukmel
sarna, me
akan mule
dalam di
mendapat
money ba
Relorik A
Asosiasi
mengguru
Misalnya,
khidmat I
isteri kep:
tersebut n
jualan rru
lnimemb
dengan h:
lklan yan
Jewellery
menggun.
penonton
minatora
dibayangl
Attractior
ahasa yang
ntoh yang
nujuk atau
m-iklan di
In menarik
kan teknik
'pun yang
I dan lain-
u tersebut,
iti dengan
dernikian,
kan kesan
kali iklan
. Iklan ini
Lirik lagu
lhiburkan
engingati
f
Retorik Tekanan
Tekanan sarna ertinya dengan desakan atau paksaan. Justeru, iklan yang menggunakan cara ini
membuat pendengar seakan-akan dipaksa untuk membelinya sekaligus menarik perhatian mereka.
Misalnya, iklan sebuah syarikat anak Melayu yang menjual pizza ditempah melalui telefon dan
dihantarkan ke rumah secara percuma, Canadian Pizza. Syarikat tersebut menawarkan dua pizza
dengan harga satu, iaitu, setiap tempahan pizza akan diberikan satu lagi pizza percuma. Menerusi
iklan tersebut, nombor telefon bagi tempahan pizza tersebut iaitu '6-241-024\' diulang beberapa
kali. (klan sedernikian telah menekankan promosi yang diberikan sccara tidak langsung, iaitu dengan
pengulangan nombor-nombor 2, 4, I. Dalambahasa Inggeris, kata-kata 'two for one' boleh dirafsirkan
sebagai '2 untuk I'. Ini mempromosikan tempahan pizza dan mendapat satu secara percuma. Jikalau
seseorang itu ingin menempah pizza, dia akan teringat akan iklan serta tawarannya sekaligus
mengimbas kembali nombor tclcfon untuk mcmbuat tcmpahan. Ringkasannya, '2,4, I' merupakan
contoh rctorik yang menggunakan aspek tekanan.
Retorik tekanan juga amat akrab dalam iklan-iklan TV Media pada satu masa dahuJu. Menerusi
iklan-iklan dalam TV Media, banyak produk dipaparkan dan slogan yang sering digunakan ialah '30
days money back guarantee' yang bermaksud jangka masa 30 hari diberikan kepada para pengguna
untuk mengembalikan produk sckiranya produk tidak serasi dengan diri mereka dan pada waktu yang
sarna, mendapatkan wang mereka kembali. Jikalau slogan itu didengarkan berkali-kali, pendengar
akan mulaterdesakdan tertarik untuk mendapatkanbarangantersebut. Sloganitu memberikantekanan
dalam diri mereka sehingga mercka 'tcrpaksa' membelinya. Tambahan pula, mereka boleh
mendapatkan wang mereka kembali jika produk itu tidak serasi dengan mereka. Justeru, '30 days
money back guarantee' merupakan satu contoh retorik yang menggunakan aspek tekanan.
Retorik Asosiasi
Asosiasi adalah kaitan atau hubungan antara satu dengan yang lain. Dalam sesebuah iklan yang
menggunakancara retorikasosiasi, parapendengar akan mengaitkanbaranganitudengan imej tertentu.
Misalnya, dalam iklansebuahsyarikat eletrikterkemuka 'Best Denki '. Syarikat tersebut memggunakan
khidrnat bintang pujaan ramai seperti watak dalam sebuah drama komedi tempatan di Saluran 5,
isreri kepada watak utarna dalam sitkom kornedi 'Phua Chu Kong " Rosie. Wataknya dalam sitkom
tersebut merupakan seorang yang suka berbelanja dan sering mendapatkan barang-barang daripada
jualan murah. Maka, syarikat tersebut menggunakan wataknya untuk mempromosikan syarikat itu.
Ini membcrikan semacam mescj kepadaurnurnbahawa mereka boleh mendapatkan barangan elektrik
dengan harga yang murah jika berbelanja di 'Best Denki '.
Iklan yang ditampilkan oleh sebuah syarikat yang menjual barangan kemas wanita iaitu Lee Hwa
Jewellery pula menggunakan slogan 'AnAttraction Like No Other' untuk rnenarik pelanggan. Dengan
menggunakan istilah 'attaction ' yang membawa maksud tarikan, rnelalui iklan ini pendengar atau
penonton akan mengasosiasikannya dengan sesuatu yang berunsur keindahan yang dapat menarik
minat orang ramai. Kesannya, scsiapa sahaja yang mcngenakan barang kemas dari Lee Hwa Jewellery
dibayangkan akan kelihatan menarik dan bergaya seperti yang dirnaksudkan dalam slogannya, 'An
Attraction Like No Other' - satu tarikan yang tiada tandingannya.
Akc,vls-Jurl1<1.1 Akadenuk JilidV2005 . 31
Terdapat juga usaha mempromosikan sejcnis gula-gula yang menyegarkan hawa mulut, Clcarmints.
Penggunaan gaya retorik asosiasi merupakan gaya retorik yang dapal dikaitkan dengan slogannya
'segar dan nyaman bersarna Clearrnints ' kerana slogan ini dapat dikaitkan dengan sesuatu yang
mcnyegarkau, lantas menarik minat pendengar untuk membel inya dengan harapan agar ia dapat
rnembuar mereka berasa segar dan nyaman
Retorik Universal
Universal merupakan sesuatu yang sejagat. laitu yang din-rima oleh seluruh dunia. Iklan yang
menggunakan cara ini lazimnya memaparkan seorang lokoh atau orang yang terkenal. Satu contoh
ialah iklan Nike. 1ika kita lihat iklan-iklan syarikat ini, biasanya syarikat ini mcmaparkan scorang
yang terkenal rnernakai kasut arau pakaian jenarna itu, orang yang melihat iklan itu akan tertarik
memandangkan ahli sukan itu kelihatan sungguh bergaya sekali. Mercka akan bcrasa yakin untuk
membeli barangan itu kerana dengan adanya ahli sukan terscbut, seolah-olah memberikan mereka
keyakinan bahawa jenama Nike itu adalah satu jenama yang unggul
'lim Nom Hair rare' merupakan sebuah lagi syarikat yang menggunakan gaya rctorik universal
dalam iklannya. Syarikat ini menggunakan khidmat scorang pakar dalam bidang perubatan rambut
untuk memberikan penje!asan tcntang bctapa bergunanya produk mereka sambil mernprornosikan
khidmat mereka. Mereka juga menggunakan selebriti-selebriti tempatan seperti Andrew Scow dan
Edmund Chen sebagai duta pengguna pruduk rnereka. Menggunakan pakar dan selebriti mcrupakan
cara untuk menarik kepercayaan orang ramai akan kernujaraban produk mereka.
Gaya rctorik universal juga dapat digunakan dalam mcmprornosikan produk syarnpu dengan
menggunakan khidmat bintang pujaan rarna: yang mempunyai rambut yang cantik dan pcnampilan
yang diminati ramai seperti Jennifer Amston sebagai dura pengguna. Para pengguna atau pemheli
akan berpcndapat bahawa bintang tersebut menggunakan produk kerana mcnginginkan rambut yang
cantik seperti yang ditampilkan olch selebriti tersebut.
Kesimpulan
Unsur retorik dapat diaplikasikan dalarn iklansebagai satu strategi untukmenarik minat dan perhatian
para pengguna atau pembeli, sekaligus merupakan satu daya tarikan yang arnat bcrguna bag! scsebuah
perniagaan. Walaupununsur retorik ini merupakan satu usaha dalarnperniagaan mahupun mernpromosi
barangan mclaiui iklan, ia juga memhuktikan kemampuan dan kckuaian bahasa scbagai satu wadah
mempengaruhi khalayak jika digunakan secara sistematis dan stratcgik.
32 Aktivis-JlJrnJI AlQ.demlk Jilid V 2005
EVOL
Satu perker
seianJulnya
dikenali SE
kepulauan 1
Belanda m
Inggeris
Memandan
Hindia Bel
berlaku. In
Melayu tel;
sia bagi me
Riau di Me
berkemban
demikian, I
Hassan Ah:
bahasa pen
ernpat faku
bahasa sur
sempadan
kepulauan
Kedua, fal
kuasa bara
semua sen
secara arna
menyebarl
Ketiga, fa!
Arab,lndi
keilrnuan I
peringkat
bahasa lin:
Keernpat,
bahasa pel
Melayu se
taknlukny.
I Disesuaika
Nanvangc Z!
"learmints.
slogannya
suatu yang
ar ia dapat
lklan yang
utu contoh
:10 seorang
an tertarik
akin untuk
an mereka
: universal
an rambut
rornosikan
Seow dan
nerupakan
IU dengan
enarnpilan
u pembcli
nbut yang
perhatian
i sesebuah
mpromosi
rtu wadah
EVOLUSI BAHASA MELAYU KEPADA BAHASA INDONESIA·
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz
Satu perkembangan penting dalam dunia Melayu yang membawa kepada evolusi bahasa Melayu
sclanjutnya ialah Traktat London 1824 (Sanat 1998 : 63) alau London Treaty of 1824 yang juga
dikenali sebagai Anglo-Dutch Treaty 1824. Persetujuan ini telah membahagikan kawasan
kcpulauan Nusantara kepada dua iaitu kepulauan Indonesia berada di bawah pemerintahan kolonial
Bclanda manakala Semenanjung Malaya dan Singapura berada di bawah kekuasaan kolonial
Inggeris.
Memandangkan kerajaan Riau dan Lingga menjadi bahagian di daerah pemerintahan Kolonial
llindia Belanda, maka perpisahan antara hahasa Melayu Riau dan bahasa Melayu Johor juga
berlaku. Ini merupakan peringkat pertama percabangan dalam bahasa Melayu kerana bahasa
Melayu telah mcngalami satu evolusi yang menarik sehingga terciptanya istilah bahasa Indone-
sia bagi mengambil tempat istilah bahasa Melayu pada tahun 1928 di Indonesia. Bahasa Melayu
Riau di Melaka bcrkembang kepada bahasa Melayu Persekutuan Tanah Melayu yang kernudianya
berkembang kepada bahasa kcbangsaan Malaysia (Syarnsuddin dalam Zaharah 1987:21). Namun
demikian, bahasa Melayu tetap dipilih sebagai dasar kepada bahasa penyatuan di Indonesia.
Hassan Ahmad (Awang Hanafiah 2003:7) menjelaskan bahawa pemilihan bahasa Melayu sebagai
bahasa pcnyatuan yang akhirnya diubah istilahnya kepada bahasa Indonesia dimangkinkan oleh
empat faktor. Pertama ialah faktor strategik yang memungkinkan bahasa itu berkembang menjadi
bahasa supra etnik yang mampu berkembang merentasi sempadan geografi, sempadan etnik,
scmpadan bahasa-bahasa daerah, melalui pcrdagangan yang bermuladi selat Melaka sampai ke
kepulauan rcmpah ratus ke sebelah timur selat Mclaka.
Kedua, faktor agama Islam yang mendominasi seluruh rantau ini sebclum kedatangan kuasa-
kuasa barat mulai abad ke 16 sampai ke zaman kemerdckaan. Agama Islam mudah merentasi
semua sempadan pangkat, usia dan kepercayaan kerana ia merupakan agama yang disebarkan
seeara aman dan tiada kasta. Sering bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca dalam usaha
menyebarkan agama ini.
Kctiga, faktor pengembang agama Islam itu scndiri yang datang dari luar negara seperti dari
Arab, India dan Cina yang berilrnu dan sehingga menggalakkan raja-raja untuk membahaskan
keilmuan Islam dan menggalakkan pengajian Islam. Maka bahasa Melayu digunakan sampai ke
peringkat keilmuan dan ini membentuk pribadi bahasa terscbut agar ia bukan hanya menjadi
bahasa lingua franca tetapi penjana ilmu.
Kecrnpar, kedudukan bahasa Melayu selaku bahasa kerajaan di seluruh rantau ini dan selaku
bahasa pengajian ilmu dan perkembangan persuratan di bumi Melayu ini. Maka peranan bahasa
Mclayu semakin meluas dengan adanya pengaruh kerajaan ke atas rakyat dan kawasan-kawasan
takhluknya.
I Uisesuaikan daripoda tests sarjana penults berjudul "Evolusi Bahasa Melayudi Singapura" Universiti Teknologi
Nanyang. 2004
AktiVis-Jurnal Akademik Jllid Y 2005 ~ 33
Keempat-empat faktor tersebut dikukuhkan lagi oleh kenyataan bahawa bahasa Melayu sudah
bertapak di bumi Melayu 400 tahun scbclurn datangnya pengaruh barat yang pertarna. iaitu
Portugis pada 1511. Maka peradaban dan pengaruh bahasa Melayu tetap berkembang sehinggakan
ia dipilih menjadi bah as a penyatuan bagi Indonesia.
Suwarsih (Awang Hanafiah 2003:64) pula menjelaskan bahawa bahasa Melayu dipilih kerana
kedudukannya yang neutral di Indonesia. Sebelum "Surnpah Pernuda" 1928, didapati bahawa
bahasa Melayu hanya digunakan oleh 5% penduduk Indonesia sahaja, Maka jumlah yang kecil
ini sebenarnya sesuai menjadi dasar pemilihannya sebagai bahasa pcnyatuan kerana ia tidak
menimbulkan sebararig kecemburuan oleh bahasa-bahasa lain di Indonesia yang lebih besar
bilangan penutumya. Selain itu, bahasa Melayu dianggap sebagai efektif dalam ekspresi ilmiah
kerana kemampuannya dalam menjeiaskan masalah temuan ilmiah dalam bidang bioiogi sebelum
"Surnpah Pernuda".
Bali, Makas:
ratu bahasa
bahasa Bela
Perbezaan d'
itu sendiri. I
Pernuda Ind
Melayu di a:
sia yang dil:
telah menjar
Indonesia. I
Melayu di It
bagi bahasa
Mangkin Perpisahan Bahasa Meluya dan Indonesia
(dipetikdaripada H. Ahmad Samin Siregar dalam Dewan Bahasa Disember 2000: 1336)
Perbezaan tersebnt dimangkinkan oleh faktor kemasukan bahasa yang ber!ainan denganjumlah
yang banyak dan berterusan. Bahasa Indonesia mendapar citranya sendiri dengan masukan
daripada bahasa-bahasa daerah dalarn lingkungan Indonesia sendiri seperti Jawa, Sunda, Madura,
Traktat London 1824 te lah membawa kepada satu perubahan besar dalam konsistensi
perkembangan bahasa Melayu di alam Melayu. Pengaruh Belanda di Indonesia telah menyebabkan
bahasa Melayu akhimya berkembang dengan kosakata yang berbeza daripada perkembangan di
Semenanjung Malaya dan Singapura yang mula mengaup istilah lnggeris ke dalam kosakata
mereka. Maka perbezaan mula timbul dalam proses pcristilahan dengan masing-rnasing kawasan
merealisasikan bentuk bahasa penjajah di dalam kosakata mereka. Berikut merupakan beberapa
contoh perbezaan :
Bal
Per
Ahl
ang
kan
peJ'
ban
sen
Perpisahan ..
London hin,
Indonesia.K
perkemban!
pengaruh b:
yangagak I'
Maka kosa]
masih sama
dan lndones
Za'aba (Has
sebab selun
"Indonesia"
siasah untuk
satu bahasa'
pisah keran:
faktor geogt
terpisan dan
orang Mela'
Melayu. Ma.
yang kecli s:
Bahasa Melayu
fiksycn
konvensyen
televisyen
fakulti
kualiti
universiti
epal
elektrik
rnuzik
automatik
psikologi
telefon
Perbezaan imbuhan
fiksi
konvensi
televisi
fakultas
kualitas
universitas
Bahasa Indonesia
Perbezaan kala
apel
listrik
musik
otomatik
psikologi
telepon
, 34 , Alademik Jilid V 2005
elayu sudah
rtarna, iaitu
;ehinggakan
pilih kerana
oati bahawa
I yang kecil
ina ia tidak
lebih besar
iresi i1miah
19i sebelum
onsistensi
myebabkan
nbangan di
n kosakata
'gkawasan
n beberapa
,
Bali, Makasar, Bugis,Ambon, Minangkabau, Barak, Mendahiling dan lain-lain lagi, dan beratus-
ratu bahasa Belanda. Sementara di Semenanjung Tanah Melayu tidak lagi mendapat pengaruh
bahasa Belanda setelah Belanda keluar dari kawasan tersebut setelah Traktat London.
Perbezaan dan segi linguistik akhimya membawa kepada perbczaan dan segi istilah bahasa Melayu
itu sendiri. Pada tahun 1928 (Mohd Taib Osman dim Hassan Ahmad 1993: 102), satu Kongres
Pemuda Indonesia telah mengambil satu dasar penting yang merubah perkembangan bahasa
Melayu di alam Melayu pad a masa depan. Dalam Kongres tersebut, cita-cita persatuan Indone-
sia yang dilarnbang dengan cogankata "Bhineka Tunggal Ikka" telah lahir dan bahasa Melayu
telah menjadi alat penyatuan suku-suku bangsa di Indonesia scbagai suatu bangsa iaitu bangsa
Indonesia. Dengan ini juga lahirlah istilah bahasa Indonesia bagi menggantikan istilah bahasa
Melayu di Indonesia. 28 Oktober 1928 merupakan titik permulaan perpisahan dari scgi istilah
bagi bahasa Melayu.
Za 'aba (Hassan Ahmad 1993: 106) rnemberikan 3 sebab berlakunya perubahan istilah. Pertama,
sebab seluruh daerah kepulauan yang mereka hendak sat uk an itu telah diubah namanya kepada
"Indonesia" yang bermaksud "Pulau-Pulau India at au Keindiaan", Kedua terdapat keinginan
siasah untuk menyatukan semua kepulauan di Indonesia dengan seruan "satu negeri, satu bangsa,
satu bahasa" memandangkan Indonesia terbahagi kepada banyak pulau dan daerah yang terpisah-
pisah kerana tiada satu bahasa mahupun bangsa yang menyatukan mereka. Akhir sekali ialah
faktor geogarfi dan geopolitik iaitu orang-orang Melayu di kawasan semenanjung tanah Melayu
terpisah daripada mereka di kawasan Indonesia dari segi perkembangan politik. Selain itujumlah
orang Melayu di Indonesia lebih berlipat kali ganda daripada mereka di sernenanjung tanah
Melayu. Maka adalah realistik bahasa yang dipilih itu mewakili golongan yang Iebih besar daripada
yang kecli sahaja. Kesimpulannya, bahasa Melayu di Indonesia diberi nama bahasa "Indonesia".
Perpisahan selama lima ratus tahun (Za 'ba dim Hassan Ahmad 1993: I08) iaitu setelah Traktat
London hingga ke mcrdeka. telah menjauhkan lagi keserasian antara bahasa Melayu dan bahasa
Indonesia.Kedua-duanya berkembang dengan persekitaran yang berbeza. Namun demikian,
perkembangan bahasa Indonesia adalah lebih pesat kerana pengaruh Belanda yang kuat serta
pengaruh bahasa-bahasa daerah yang masih kukuh. Bahasa Melayu mengalami perkembangan
yang agak perlahan kerana pengaruh yang meluas kini adalah pengaruh bahasa Inggeris sahaja.
Maka knsakata kedua-dua bahasa tersebut semakin jauh berbeza walaupun kosakata asalnya
masih sarna dan digunakan. Berikut merupakan beberapa contoh perkembangan leksikon Melayu
dan Indonesia yang semakin jauh dari segi malma dan sebutan:
00:1336)
.n jumlah
masukan
Madura,
Bahasa Indonesia
Perbezaan makna
Ahli
anggota
kanlor
pejabat
banci
sensus
Bahasa Melayu
pakar
ahli
pejabat
penjabat; pemangku (jawatan)
pondan
banci
Akttvrs-jurnal AkaderrukjilidV 2005 35
Perbezaan serapan kata asing
aiarniah
kuitansi
laboratorium
perbatasan
sepeda
soprr
Perbezaan sebutan
bahwa
arti
dawat
karena
sajadah
sedot
semulajadi
resit
makmal
sempadan
basikal
drebar
bahawa
erti
dakwat
kerana
sejadah
sedut
Perkemban
kedua-dua
Nasir (kert:
segi perker
UmumBah
kiraan stati
Pertama (1
( 1970-1991
Indonesia I
Dapatan b
perkamusa
Perkamusa
60.30% ba
bukti konk
(dipetik daripada H. Ahmad Samin Siregar dalam Dewan Bahasa Disember 2000: 1335/
1337)
Satu faktor yang membesarkan lagi jurang perbezaan antara bahasa Mclayu dan Indonesia ialah
dialek. Kedua-dua benua ini mempunyai banyak dialek. Sebelum bahasa Melayu menjadi bahasa
utama bagi kawasan semenanjung tanah Melayu dan Indonesia, dialek merupakan bahasa yang
menjadi wadah interaksi dalam sesuatu daerah dan berkernungkinan antara daerah. Maka peranan
dialek yang telah lama sebati dengan penutur di kedua-dua kawasan itu tidak akan pupus dengan
kehadiran bahasa Melayu. Sebaliknya, iajuga diresapi ke dalarn bahasa Mclayu dalam pragmatik.
Kcsannya, perbezaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia semakin ketara dan terus
berkembang demi masa. Bahasa Melayu akan rnercsapdialek-dialek di semenanjung tanah Melayu
sernentara bahasa Indonesia pula meresap dialck-dialek Indonesia.
Di SemenanjungTanah Melayu terdapat dialek utara (Kedah, Perl is, Pulau Pinang, Utara Perak),
dialck tengah (Tengah Perak, Selatan Perak, Utara Selangor), dialek Negeri SembiIan dan Melaka,
dialek Timur (Kelantan, Terengganu dan Pahang), dialek selatan (Johor), Manakala di Sabah dan
Serawak pula terdapat bahasa sukuan Melayu Serawak, Melayu Sabah, Iban, Khadazan dan lain-
lain (kertas kerja Puteri Roslina bte Abdul Wahid 1991). Di Indonesia pula terdapat lebih daripada
300 bahasa dan dialek di Jawa, Bali, Madura, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tanggara,
Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur.(Nik Safiah 1997:75-77)
Winstead pernah menyenaraikan kata-kata umum yang digunakan dalam dialek Perak yang
digunakan dalam bahasa Melayu seperti "lelangn", "peparu", "gegasing", "tiang", "kuda-kuda"
dan "kernudi". Anton (1989: 160) pula menjelaskan bahawa terdapat penutur-penutur yang
menambah kosakata bahasa Indonesia dengan dialek rnereka sendiri, misalnya dialek Jawa dan
Sunda yang menghasilkan dialek seperti "tanpa", "godok", "karsa", "sernah" (spouse),
"gembleng", "sarjana", "wejangan", "kolot", "nyeri" dan "cernooh".
,36 i AJuivrs-Jurn.a1 Ak.ademik JilidV2005
Satu sebat
pengguna
dard. Gari
oleh Dews
Kcadaan :
bahasa Inc
pcrtarna d
Belanda. I
ncsia. Ma
Belanda s
istilah set
Golonga
Memand;
apabila IT
Golongar
rnercka. I
ke dalam
"balancer
Kernudia
akan ber
oleh pera
bahasany
Maka ad
"budget'
"kelipata
.ooo. 1335/
nesia ialah
adibahasa
ihasa yang
ka peranan
IUS dengan
nragrnatik.
dan terus
ah Melayu
ira Perak),
mMelaka,
Sabah dan
1 dan lain-
h daripada
Tanggara,
erak yang
ida-kuda"
utur yang
Jawa dan
(spouse),
I
~
Perkembangan yang berbeza antara bahasa Melayu dan Indonesia menyebabkan jurang antara
kedua-dua bahasa sernakin jauh dari segi kesejajaran perkembangan leksikonnya. Marsis M.
Nasir (kertas kerja 2002) membuat satu perbandingan antara bahasa Melayu dan Indonesia dan
segi perkembangan leks ikon dengan mernbandingkan Kamus Dewan di Malaysia dan Kamus
Umum Bahasa Indonesia beserta Kamus Besar Bahasa Indonesia di Indonesia. BeIiau membuat
kiraan statistik dengan meIihat perkembangan masukan leksikon ke dalam Kamus Dewan Cetakan
Pertama (1970) dan Kamus Dewan Edisi Baru (1996) bagi bahasa Melayu iaitu selama 26 tahun
(1970-1996) dan; Kamus Umum Bahasa Indonesia (cetakan 1970 'an) dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (terbitan 1998) iaitu selama lebih kurang 20 tahun.
Dapatan beliau jelas sekali menunjukkan bahasa jumlah masukan leks ikon baru ke dalam
perkamusan bahasa Melayu adalah sedikit berbanding dengan perkamusan bahasa Indonesia.
Perkamusan Melayu menunjukkanjumlahpeningkatan sebanyak 4.34% sahaja berbanding dengan
60.30% bagi bahasa Indonesia. Perbezaan dari segi peratusan amat luas sekali. Ini merupakan
bukti konkrit akan perkembangan yang berbeza itu.
Satu sebab ialah kedinamikan penutur bahasa yang terlibat dan kemampuan pengawalan ke atas
pengguna bahasa tersebut. Di Malaysia, penggunaan bahasa Melayu agak terkawal dan stan-
dard. Garispandu bagi kemasukan atau penerimaan sesuatu kata baru itu ditentukan dan dikawal
oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. [a tidak sewenang-wenangnya menerima sebarang istilah baru.
Keadaan agak berbeza di Indonesia. Anton (1989:31-42) mendedahkan bahawa perkembangan
bahasa Indonesia ditentukan oleh faktor "pungutan bahasa". Beliau menjelaskan bahawa golongan
pertama dalam pembaharuan bahasa terdiri daripada mereka yang telah lama dipengaruhi bahasa
Belanda. Golongan ini merupakan dwibahasawan yang kini berkuasa dan berpengaruh di Indo-
nesia. Maka mereka biasanya akan memiripkan istilah Inggeris yang diambil dengan bahasa
Belanda sebelum memasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini mungkin menjelaskan penghasilan
istilah seperti "universitas", "kornunitas" dan "aktivitas",
Golongan kedua pula merupakan dwibahasawan yang juga mengenal bahasa Jawa.
Memandangkan jumlah penduduk Indonesia penutur bahasa Jawa, maka tidak menghairankan
apabila mereka mula memungut bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia.
Golongan ketiga pula merupakan dwibahasawan yang bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua
mereka. Maka orang-Drang yang berpengaruh ini mula melancarkan beberapa istilah Inggeris
ke dalam bahasa Indonesia seperti "consortium", "rate of inflation", "upgrade", "in service" dan
"balanced budget".
Kemudian terdapat pula faktor superioriti kompleks iaitu menyangka bahawa kedudukan sosialnya
akan bertambah penting jika dapat diperlihatkan kefasihan berbahasa tertentu yang didukung
oleh peradaban yang tinggi. Seseorang itu lebih senang mempamerkan bahasa superior daripada
bahasanya sendiri. Ini berlaku dalarn lapangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari.
Maka adalah dianggap lebih berprestasi apabila menggunakan "evaluasi" daripada "penilaian",
"budget" daripada "anggaran", "bilateral" daripada "dwipihak" dan "multiplikasi" daripada
"kelipatan".
Aktivrs-jurnal Akademik JilidY2005 ~ 37
Satu lagi sebab ialah kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia. Terdapat orang-orang yang
berpengaruh yang lebih luas kosa kata asingnya danpada bahasa Indonesia yang dipelajari sebagai
bahasa kedua, ketiga atau keempat dalam hidupnya. Maka mereka hanya memahami bahasa
Indonesia yang diterjemah kembali ke dalam bahasa asing. Maka bentuk baru seperti "dalam
mana", "atas mana", "untuk mana", "kepada siapa" dan "dengan siapa' baru jelas maknanya
jika kita tahu maknanya sebagai kata "waarin", "waarop", "waarvoor", "aan wie", "met wie"
dalam bahasa Belanda.
Faktor-fakror yang dibincangkan menjelaskan mangkin kepada lonjakan terhadap bahasa Indo-
nesia sejak tahun 1970'an dengan begitu banyak sekali berbanding dengan bahasa Melayu di
Malaysia. Jumlah ini disebabkan oleh polisi penguasa bahasa Indonesia yang membuat garispandu
bahasa 'rnasyarakat yang menentukan perkembangan bahasa." Maka variasi yang dijelaskan
pasti tidak dapat dielakkan.
Bahasa Melayu terus berkembang selaras dengan proses kemodenan di Nusantara dengan
perkambangan-perkernbangan terkini. Sejak evolusi bahasa Melayu ke empat lewat tahun 1928,
bahasa Melayu terus berkembang selaras dengan perkembangan dunia iaitu zaman pertanian
dan perindustrian. Perkembangan bahasa Melayu dari segi masukan leks ikon di Malaysia dan
Indonesia mengikut jalur yang sarna iaitu zaman pertanian. Namun demikian, di Singapura
perkembangannya amat berbeza khususnya selepas perpisahan dari Malaysia. Singapura terus
memasuki era perindustrian. Maka dari segi pcrkembangan leksikon, pastinya Singapura
mempunya: lebih banyak istilah-istilah Inggeris yang dimelayukan berbanding dengan Malaysia
dan Indonesia.
,)8 Akti<'s-)o",' Ak>d.mik Iii" V 2005
Sharro
Pendahul
Kajian, p'
sasterawar
dilahirkan
rasional. I
mcnerusr i
dalam rua
Menurut
kritikan i,
Satu peni
ternpatan I
1992
1964 Hin
Perkemba
yang dape
sosial dar
ternpatan
baik dalar
penerbila
kreatif se
banyak p'
tinggi ser
Antara g'
penulis n
berpoten:
Shahnon
Pada perl
aktif dan
Misalnya
(Berita M
menekan
Cerpen )
menulis (
rang yang
rri sebagai
ni bahasa
ti "dalarn
naknanya
'met wie"
PERKEMBANGAN TEORI
KRITIKAN SASTERA DI SINGAPURA
Shumirah Jamaludin Zaifarullah lsmitullah, Muhammad Luqman Bin Mohd Sapie &
Farhanah Bte Sura/man
Pendahuluan
rasa lndo-
..1elayu di
I arispandu
,
hjelaskan
~
I
a dcngan
i
run 1928,
pertanian
aysia dan
:ingapura
i

lura terus
I
mgapura
Malaysia
01
,;;:
Kaj ian, penilitian dan penelaan yang dihasilkan oleh tokoh sarjana, peminat dan juga para
sastcrawan merupakan bcntuk penting dalam kritikan kesusasteraan, Kritikan kesusasteraan begitu,
dilahirkan dcngan berdasarkan sesuatu teori dan kerangka acuan tertentu yang mendalam dan
rasiona!. Begitu juga dengan esei-esei kritikan kesusasteraan yang diterbitkan di akhbar ternpatan
mcnerusi ruangan khas sastera seperti Pena Penulis dan Sanggar Sastera. Esei-esei yang diterbitkan
dalam ruangan-ruangan sastera ini mengandungi pendekatan teori-teori sastcra yang berbeza.
Menurut Mana Sikana, teori adalah landasan at au alat untuk melakukan kritikan, sementara
kritikan ialah hal yang berkaitan dengan penilaian.
Satu penilaian terhadap esei-esei kritikan kesusasteraan dalam ruangan-ruangan di akhbar
tempatan telah dilakukan bagi tahun-tahun 1964 hingga 1966, 1978 hingga 1980 dan 1990 himgga
1992.
\964 Hingga \966
Perkembangan sastera pada sekitar tahun I 960-an (1964 hingga 1966) berkembang ibarat bunga
yang dapat menikrnati keindahan alam serna sa musim bunga. Banyak faktor luaran seperti politik.
sosial dan ekonomi yang telah memainkan peranan penting dalam membantu dunia sastera
tempatan menikmati perkernbangan yang penuh bermakna. Sistem komunikasi yang semakin
baik dalam suasana demokrasi telah menyaksikan peningkatan dan perkembangan dalam kegiatan
penerbitan tempatan. Kepesatan penerbitan akhbar dan majalah telah menambahkan hasil sastera
kreatif seperti novel, antologi, ccrpen dan sajak. Tahun-tahun ini juga menyaksikan kelahiran
banyak penulis, pengkritik, penganalisa dan peminat sastera yang bukan sahaja berpcndidikan
tinggi serta berbakat, bahkan sersungguh-sungguh dalam memajukan dunia sastera tempatan.
Antara golongan yang telah banyak menyumbang tenaga dan fikiran mereka ialah golongan
penulis muda pad a zaman terscbut. Mereka merupakan golongan penulis muda yang aktif,
berpotensi, berkemampuan dan berwibawa seperti Awang Had Salleh, Ali Majod, A. Wahab Ali,
Shahnon Ahmad, Kassim Ahmad, Yahaya Ismail dan Mohd Noor Azman.
Pada pertengahan tahun 1960-an penulis Dali merupakan antara penulis kritikan sastera yang
aktif dan beliau menunjukkan potensi serta kewibawaan yang matang dalam kritikan beliau,
Misalnya menerusi esei kritikan beliau yang bcrtajuk 'Kesah Dari Dunia Peti Sejok dan Talivishen'
(Berita Minggu, Sanggar Sastera, 1 November 1964), didapati bahawa perbincangan beliau banyak
menekankan sudut sosiobudaya. yang juga menjadi salah satu aspek penelitian New Historisisme.
Cerpen yang diana!isis mcrupakan cerpen yang ditulis oleh Dora, seorang penuhs yang giat
rnenulis dalam zaman beliau, dan tajuk cerpen tersebut ialah "Perjudian".
Aktivl$-Jurnal AkademikJilidY 2005 39
Dali seolah-olah sedang mencari idea utarna yang menjadi dasar kcpengarangan Dora, dan
dikaitkannya pula dengan ideologi Dora. Ternyata Dali telah berusaha mencari ideologi pengarang.
Menurut beliau, falsafah hidup Dora, "sekali air pasang, sekali pantai berubah", jelas dilihat
dalarn karya beliau. Selanjutnya, Dali menganalisis sosiobudaya yang menjadi latar karyanya
itu dihasilkan. Dalam analisisnya, beliau telah mempertikaikan realiti yang dicipta oleh Dora.
Dali mendapari bahawa Dora telah mernanipulasi realiti itu sendiri, dan memberi gambaran beliau
menerusi karyanya.
Mcnurut pendapat Dora, "peti sejok dan talivishen" tidak mendapatkan mudarat kepada
masyarakat, asalkan manusia bijak menggunakannya. malah, boleh rnenimbuikan keuntungan
pula. Dali scolah-olah menyokong pendapat ini, dan dengan dua benda ini sahaja, seseorang
yang tidak membaca cerpen "Perjudian", dalarn fikirannya yang siuman, tentu dapat mengaitkan
hubungan kedua-dua benda ini dengan tajuk cerpen "Perjudian".
Apa yang paling menarik hatinya ialah perbandingan-perbandingan yang dilahirkan oleh Dora
menerusi cerpennya "Perjudian". Perbandingan yang terdapat di dalam cerpen Dora, boleh
dikatakan perbandingan yang ditimbanya dari medan perang belaka. Berikut rnerupakan bebcrapa
contoh perbandingan yang terdapat dalam "Pcrjudian":
Dalam peti scjuknya, telah siap bungkusan plastik kembong-kembong beraneka warna
bertindih-tindih macam bantal pasir di kubur peperangan.
Pada tingkat atasnya terdapat buah-buahan yang sudah siap dipotong-potong, disusun rapi
macam tentera yang menunggu kenderaan tiba untuk dibawa ke medan perang.
lsi dalarn peti sejuknya juga sudah kosong kecuali tinggal sedikit sahaja, tonggang langgang,
simpang perenang macam medan perang baru ditinggalkan.
Dibawanya penuh dengan botol-botol minuman yang disusun berbaring dcngan tutup botolnya
menghala keluar, macam bam-bam tangan Jerman yang dilihat dalam gambar perang tersusun
dalam ubat bilik bedelnya.
Menurut Dali, perbandingan-perbandingan terse but merupakan natijah kepengaruhan Dora
terhadap keadaan perang yang berada sekclilingnya, hinggakan terbawa-bawa dalam hasil ciptanya.
Ini jelas menunjukkan bahawa Dali telah menganalisis cerpcn itu dengan kepercayaan yang
dilahirkan oleh new historisisme, iaitu gabungan sejarah-sosio-budaya akan mcmudahkan
pcmbaca menanggap makna dan signifikasi karya tersebut.
Walaupun anal isis bcliau sccara ringkas, sernemangnya, tidak dapat menggunakan setiap prinsip
atau kritikan new historisisme, beliau dapat mcmbcrikan satu analisis yang cukup berkesan kepada
sesiapa sahaja yang membaca sorotan cerpennya. Teori kritikan ini rnerupakan antara yang mcnarik
pada pertengahan tahun 1960-an kerana ianya mcningkatkan lagi mutu kritikan kesusasteraan
tempatan yang dibanjiri dengan tcori-teori krcatif yang bersifat formalisme, mimesis, resepsi
serta sosiologika.
Potensi penulis Dali dalam meningkatkan mutu seerta perkernbangan kritikan kesusastcraan
seternpat ditonjolkan menerusi kemampuan beliau menggarap sorotan cerpen dengan
menggunakan teori-teori kesusasteraan yang baru pada zaman itu. Menerusi kekerapan penulisan
40 AktJVls-jllroal AkademikJrJid v 2005
beliau, para
karya sastei
dalammenl
bahasa. Es<
(Berita Min
(Bcrita Mir
(Be rita MiT
Sctclah me
yang tidak
Azam. Ian)
an, namaN
yang disiar
1918 Hing
Secara kese
selama tig
kesusaster:
tidak rneng
esei-esei k
bahawa sa:
menjadi gl
hasil penul
tahun ini b
4 Pcnyair r
sastera terr
berpuisi a
Pada umur
muda di b
seperti M:
Singa ini.
Mohel, Md
kepada BI
turut men
dalarn rua
Hasil sisn
Singapura
lebih barn
pada ketig
pelbagai
kesusaste
Dora, dan
pengarang.
elas dilihat
rr karyanya
oleh Dora.
iaran beliau
I
I
i
beliau, para pengikut kesusasteraan diperkenalkan dengan teori stilistik yang meneliti keseluruhan
karya sastera dari sudut penggunaan bahasa dan bertujuan untuk melihat keberhasilan pengarang
dalam mengolah bahasa dan sekaligus menilai kejayaan sesebuah karya itu dari sudut penggunaan
bahasa. Esei-esei beliau yang menggunakan teori stilistik ini ialah 'Kegelisahan Tata-bahasa'
(Berita Minggu, Sanggar Sastera, 28 Mac 1965), 'Thema Seet Merupakan Thema Yang Kebiasaan'
(Berita Minggu, Sanggar Sastera, 30 Mei 1965) dan 'Bahasa Penyampaian Yang Agak Lemah'
(Berita Minggu, Sanggar Sastera, 12 September 1965).
rat kepada
ceuntungan
, seseorang
nengaitkan
I oleh Dora
lora, boleh
mbeberapa
eka warna
isusun rapi
I
; langgang,
rpbotolnya
~
,
g
19 tersusun
~
t;
rhan Dora
il ciptanya.
yaan yang
mudahkan
iap prinsip
sankepada
ig menarik
usasteraan
is, resepsi
.isasteraan
n dengan
penulisan
Setelah merujuk kepada beberapa buku rujukan bahan sastera, dipercayai bahawa Dali, penulis
yang tidak asing di ruangan "Sorotan Cherpen", ialah nama pena yang digunakan oleh M Noor
Azam. lanya diandaikan sedemikian kerana setelah meneliti perkembangan sastera tahun 1960-
an, nama M Noor Azam cukup terkenal sebagai pengkritik yang prolifik membuat sorotan cerpen
yang disiarkan pada setiap minggu dalam beberapa akhbar, termasuklah Berita Minggu.
1978 Hingga 1980
Secara keseluruhan, berdasarkan esei-csei kritikan sastera yang diterbitkan di ruangan Pena Penulis
selama tiga tahun ini (1978-1980) ia memperlihatkan satu peningkatan bagi perkembangan
kesusasteraan Melayu di kota Singa ini. Perpisahan dari Malaysia lebih daripada satu dekad lalu,
tidak mengakibatkan kelesuan atau kelembapan dalam kesusasteraan Melayu di Singapura malah
esei-esei kritikan yang diterbitkan oleh Berita Minggu sepanjang tiga tahun ini menunjukkan
bahawa sastera Singapura mampu membina dirinya walaupun di dalam suasana baru. Puisi telah
menjadi genre yang penting dan terkenal di sini dan kemudian diikuti oleh cerpen tetapi novel
hasil penulis tempatan agak lembab. Justeru, esei-esei kritikan sastera yang didapati pada tahun-
tahun ini banyak yang memperkatakan at au mengkritik tentang puisi seperti contoh esei 'Karya
4 Penyair Muda Kurang Daya Haru' (Berita Minggu, Pena Penulis, 16 Mac 1980) oleh pengkritik
sastera tempatan, Noor Hidayat. Namun begitu, ini tetap membuktikan bahawa daya kreatif dalam
berpuisi oleh para penyair tidak mati atau terkubur terus di negara ini.
Pada umumnya, esei-esei kritikan sastera Melayu Singapura banyak yang dihasilkan oleh golongan
muda di bawah 40 tahun. Namun begitu golongan perintis yang terdiri daripada penulis mapan
seperti Masuri S.N terus menghasilkan sumbangan ke arah kemajuan sastera Melayu di kota
Singa ini. Tahun 1970-an merupakan zaman kebangkitan penulis muda seperti Mohd. Latiff
Mohd, Md Taha Jamil dan Djamal Tukimin.Seperti contoh, pengkritik sastera yang tidak menulis
kepada Berita Minggu pada tahun 1978 dan 1979 seperti Baha Zain dan S. Othman Kelantan
turut mengambil kesempatan pada tahun 1980 ini untuk menerbitkan esei kritikan mereka di
dalam ruangan Pena Penulis.
Hasil sistem pendidikan yang semakin pesat dan berkcsan, semakin bertambah bilangan rakyat
Singapura yang tidak but a huruf serta dapat berfikir secara kritikal. Lantas mereka memerlukan
lebih banyak bahan bacaan seperti yang diterbitkan di dalam Berita Minggu (BM). Kesannya,
pada ketiga-tiga tahun ini terdapat pertambahan golongan pengkritik yang berilmu dan dilengkapi
pelbagai i1mu pengetahuan, pendekatan teori dan kaedah dalam kritikan dan kajian tentang
kesusasteraan.
Aktivis-JurnalAkademikJilidY 2005 41
Terdapat dua kritikan yang paling popular pada tahun-tahun ini, iaitu yang pertama, dalam bentuk
ulasan dan resensi, dan yang kedua iailah teori dan kajian kajian tentang kritikan dan kesusasteraan
Melayu umumnya. Seeara umumnya, berdasarkan ulasan yang telah dilakarkan sebeium ini,
didapati para pengkritik sastera gemar menggunakan teori pendekatan moral, teori resepsi dan
juga teori takmilah. Pendekatan teori-teori lain seperti stilistik, dekonstruksi dan teksdalisme
agak kurang digunakan. Melihat kepada penggunaan teori pendckatan moral yang begitu ketara
digunakan oleh para pengkritik, didapati bahawa hanya dalam tahun 1970-an inilah pendekatan
moralistik ini sernakin jelas dan tegas digunakan. Misalnya, Pada tahun 1979, lebih daripada 18
karya csei telah rncnggunakan teori pcndckatan yang diasaskan oleh Paul Elmer Moore mi.
Pengkritik seperti Peter Augustine Goh, Mohd Latitf Mohamed, Masuri S. N dan juga Hasnady
Abdullah merupakan antara pengkritik sastera yang telah menghasilkan esei-esei mereka dengan
menerapkan teori pendekatan moral ini. Peter Augustine Goh lelah menghasilkan esei terbanyak
yang menggunakan pendekatan teori rnoralistik ini. Berlandaskan karya-karya yang mengandungi
unsur-unsur pengajaran dan doktrin yang boleh memandu para pembaea ke sesuaru arah dan
tujuan ini, esei Peter yang bertajuk 'Keadaan-prospek M-depan Penulisan Novel Ternpatan '
(Berita Minggu, Pena Penulis, 13 Mei 1979), "Tugas penulis sastera Melayu di Singapura ..
(Berita Minggu, Pena Penulis, 29 Julai 1979) dan' Kejujuran Pcnting Dalam Mernbuat Penilaian
Sajak ' (Berita Minggu, Pena Penulis, 29 Ianuari 1979) ini memenuhi syarat sebagai rnenggunakan
teori moralistik ini.
Esei 'Keadaan-prospck M-depan Penulisan Novel Ternpatan ' misalnya rnendidik para pcnuiis
supaya tidak sesekali membiearakan tentang hal-hal peribadi untuk rnengelakkan kegagalan
penulis dalam menyarnpaikann maksudnya kepada para pernbaca dan merekajuga perlu berbicara
tentang rnanusia dan pcngalaman-pengalarnan yang sejagat disamping rnenggunakan bahasa
yang mudah supaya difaharni oleh pembaca. Kepada para pembaea pula, Peter menyuruh mereka
mentafsir dan menilai karya tersebut. Esei 'Tugas Penulis Sastera Melayu Di Singapura ... ' turut
mengingatkan para penulis supaya jangan berdiam diri terhadap perkara yang berlaku di sekeliling
sebaliknya mereka harus rnendedahkan segala sesuatu yang baik dan juga buruk, yang sihat clan
juga tidak sihat dan akhir sekali yang jujur atau sebaliknya. Itulah peranan pcnulis menurut
Peter.
Mohd Latilf Mohamed dalam eseinya 'Tiga Konsep Sastera' (Berita Minggu, Pena Penulis, 14
Januari 1979) turul menerapkan pendekatan teori moralistik ini. Mohd Laiiff Mohamed
menyatakan dalam esei terse but bahawa seseorang rnanusia yang ingin menjadi seorang penyair
tetapi mengamalkan sikap malas untuk mengejar ilmu pcngetahuan dan tidak berusaha
meninggikan kebolehan akademiknya akan akhirnya rncnumpulkan taraf intelektualnya. Justcru,
Mohd Latiff Mohamed rnengingatkan para penulis supaya rncngikut kehendak puisi yang
menuntut kebenaran, kejujuran, keberanian dan kekuatan intelek yang amat tinggi sekali tarafnya.
Unsur-unsur pengajaran yang ingin disarnpaikan oleh Masuri S.N pula terdapat di dalam esei
kritikannya iaitu 'Kehidupan Pcnuh Ogn Bahan Karya Krcatif" (Bcrita Minggu, Pena Pcnulis,
23 Disember 1979). Masuri mengingatkan para penulis supaya mampu mcnghayati setiap map,
setiap nafas kehiclupan masyarakat clan juga menghayati setiap detik pergolakan dan perubahan
yang seclang berlaku dan akan berlaku di kalangan masyarakat. Kernudian, Masuri menarnbah
bahawa para penulis juga perlu memiliki perasaan sensitif, daya imaginasi yang kuat dan luas
untuk rncnghasilkan sebuah eipta sastera yang muslahak dan penuh makna buat masyarakat.
42, 2005
Begitu jug
(Berita Mi'
tidak herkr
cepat popu
Kesimpula
yang diterl
benar-ben'
esei yang'
Oigunakar
esei-esei k
ketara aga
yang agak
1978.
1990 Hinl
Terdapat I
Karya-kar
mereka di
Goh,Oth!
Antara tal
dan peng'
menjadi I
ketika itu.
yang men
karya-kar
tahun ini
penyajak,
telah mer
Tahun 19'
meluas. A
Pendekat.
aspck kel
pcrutusar
Tahun 19
struktura
serta gay
untuk me
juga tidal
kebaikan
sedemiki
menirnbi
'lam bentuk
.susastcraan
ebelum ini,
resepsi dan
.eksdahsme
egitu ketara
pcndekatan
daripada 18
Moore ini.
la Hasnady
cka dcngan
·i terbanyak
engandungi
tu arah dan
Ternpatan'
19apura ... "
it Penilaian
nggunakan
ara pcnulis
kegagalan
u bcrbicara
<an bahasa
ruh mereka
Ira... ' turut
i sekeliling
g sihat dan
is mcnurut
Penulis, 14
Mohamed
ng penyair
berusaha
/a, Justcru,
ouisi yang
Ii tarafnya.
dalarn esci
ia Penulis,
etiap ruap,
perubahan
nenambah
It dan luas
.asyarakat.
I
Begitu juga dengan eseinya "Conscience Sasterawan ... Harga Diri Atau Hidup Yang Enak?"
(Berita Minggu, 28 Oktober 1979) yang menekankan tentang kepentingan para penulis supaya
tidak berkompromi atau menyuarakan suara batin semata-rnata kerana menginginkan dirinya
ccpat popular at au disenangi masyarakat.
Kesimpulannya, agak jelas bahawa di sepanjang tahun 1978 hingga 1980 ini, esei-esci kritikan
yang ditcrbitkan masih lagi merupakan bahan-bahan esei yang agak kritikal dan para penulis
benar-bcnar mcnunjukkan minat terhadap perkcmbangan kcsusastcraan Singapura. Tajuk-tajuk
esei yang agak rencarn seperti •Bahasa Dan Sastera: Ke Mana Yg Kita Tuju?' dan' Sastera Harus
Digunakan Utk Bentuk Manusia Baru' menjadi buktinya, Jika dipantau dan dibandingkan dengan
esci-esei kritikan yang tcrdapat di dalarn ruangan sastcra BM pada abad yang kc-20 ini, perbezaan
ketara agak kelihatan. Narnun bcgitu, apa yang dapat dilihat pada hari ini adalah perkembangan
yang agak lcmbab dalam kcsusasteraan, khususnya dalam dunia esei kritikan berbanding tahun
1978.
1990 Hingga 1992
Terdapat pelbagai macam karya sastcra yang telah dihasilkan di antara tahun 1990 dan 1992.
Karya-karya ini pula dihasilkan oleh sekumpulan penults rnapan yang telah menunjukkan potensi
mcrcka di dalam seni sastera. Nama-nama seperti lsa Karnari. Rasiah Halil, Peter Augustine
Goh, Othman Puteh dan juga Yatiman Yusof.
Antara tahun 1990 hingga 1992, kebanyakan karya-karya membawa tema, persoalan, perutusan
dan pengajaran yang seakan-akan sama. Persoalan seperti sernangat kemasyarakatan dan juga
menjadi masyarakat yang bersatu dapat dilihat dcngan luasnya pada dada-dada akhbar pada
ketika itu. Selain daripada tema yang mendukung isu kemasyarakatan, ramaijuga di an tara penulis
yang mcnulis tentang isu keagamaan, akhlak dan moral sesarna manusia. Terdapat juga beberapa
karya-karya yang dihasilkan rnelalui pengalaman mereka sernasa Perang Dunia Kedua. Tahun-
tahun ini juga menarnpakkan lahirnya ramai penyajak yang mula berjinak-jinak dengan dunia
pcnyajakan dan penulisan. Hasil karya rnereka, walaupun dalam kategori permulaan. mereka
telah menghasilkan karya-karya yang agak berpotensi.
Tahun 1990 hingga 1992 mempcrlihatkan penggunaan beberapa teori kritikan sastera yang sangat
meluas. Antaranya adalah pendekatan sosiologi, teori strukturalisme dan juga pendekatan dakwah.
Pendekatan sosiologi, seperti mcmesis merupakan cerminan masyarakat. lanya rnenekankan pada
aspek kebaikan yang teradapat dalam isi karya sastera. Motif pendckatan ini ialah untuk membawa
perutusan kepada pihak pembaca akan kebaikan kesejahteraan dan membahagiakan urnat manusia.
Tahun 1990 hingga 1992 juga melahirkan begitu banyak karya sastera yang mernentingkan cara
strukturalisrne karya rnereka. Gaya pemaparan dan pemilihan terna, watak, plot, sudut pandangan
serta gaya bahasa dan gaya penceritaan dan juga latar sesebuah karya itu dibuat dengan telili
untuk rnelahirkan sebuah karya yang unggul. Pendekatan yang rnengandungi pengajaran agarna
juga tidak diabaikan oleh penulis kerana karya-karya sebegini rnengandungi nilai keindahan dan
kebaikan yang boleh mcnyerlahkan sifat keagungan dan kernuliaan Allah Swt. Dari karya-karya
sedernikian, manusia dapat mcrasakan diri mereka seakan dekat dengan penciptaNya sehingga
mcnimbulkan rasa kecintaan dan kehormatan terhadapNya.
Akrivis-jurnal AkadermkJlildV 2005 43
\
,
I
,
1
i
,
Menerusi teori sosiologi, pengkritik saslera merumuskan bahawa hubungan di anlara leks sastera
tidak boleh dipisahkan dengan masyarakat. Terdapat dua konsep atas pendekatan sisiologi ini,
Pertama, pendekatan ini boleh digunakan sebagai teori cerminan masyarakat yang menyentuh
ten tang perkcmbangan ekonomi, teknologi dan hubungan kelas. Namun demikian, pendekatan
sisiologi yang digunakan pada tahun ini lebih menekan pada dalamam sastera yakni dari sudut
perwatakannya. Watak-watak hendaklah menggambarkan sifat individu, personal dan peribadi
sendiri yang telah ditentukan oleh masyarakat Watak-watak ini pula digunakan sebagai pejuang
dalam masyarakat itu, baik dari segi ekonomi, sosial, industri ataupun politik.
Salah sebuah contoh esei kritikan sastera yang menggunakan pcndckatan sosiologi ini ialah
sebuah esei kritikan sastera yang membawa tajuk, 'Tema Berkait Rapat Dengan Kehidupan'
(Berita Minggu, Sanggar Sastera, II Mac 1990), merupakan kritikan yang dilakukan ke atas
ulasan tiga cerpen pemenang sayernbara. Pendekatan sosiologi ini dapat dilihat dari cara
penyampaian ketiga-tiga cerpen ini terhadap panel pengadil. Para eerpenis telah menawan panel
pengadil dan mernbuktikan betapa masyarakat tetap menjadi bahan universal (syumul) yang
paling bernilai dalam pemikiran mereka. Pendekatan ini juga telah dipilih kerana eerpenis telah
menggunakan watak manusia itu sebagai objck utarna yang berubah-ubah. Masuri S.N Juga
pernahmemberi kenyataan bahawa kesusasteraan dikatakan mempunyai caranya .ersendiri dalam
meneroka dan meneari ertinya pengalaman hidup manusia kerana setiap ciptaan sastera itu
memang meneroka kepelbagaian, kerumitan dan keluarbiasaan pengalaman tiap-tiap individu
atau pun sekumpulan manusia serta hubungannya dengan alam semula jadi. Contoh-eontoh
yang diberikan di dalam ulasan cerpen ini jelas menunjukkan perjuangan watak-watak di dalam
masyarakat masing-rnasing.
Dari lampiran yang dibaca, dapat dilihat denganjclasnya bahawa kebanyakan esei kritikan sastera
datangnya daripada ulasan novel, cerpen mahupun antologi sajak. Ini dengan tidak sengaja
menunjukkan betapa sastera Melayu begitu berkembang di kalangan peminat dan pencinta bahasa
Melayu dan juga sastera Melayu. Mereka-mereka yang telah memberi sumbangan pada dunia
kesusasteraan pada tahun-tahun ini telah menyurnbang kepada revolusi sastera Melayu moden
Singapura. Tanpa sasterawan-sasterawan, pengkritik-pengkritik dan juga pencinta sastera Melayu,
tak mungkin sastera Melayu dapat bertahan hingga ke hari ini, Penglibatan mcrcka seharusnya
dieontohi dan diikuti oleh generasi rnasa kini supaya sastera Melayu tidak akan pupus.
CO'
I44! Aktivis.Jurnal AkJ,demlk JilidV 2005
Muslim B
kepulaua
n
kapal teng
politik, p'
cerpen yal
dengan K,
kegiatan ,
Tengkara
",
a,
s.
Kaptan PI
Harta kar
bahawas:
menyatak
Kaptan P
terhadap
mcmpam
Melayu )
orang aSI
Pucuk P
I
Cerpen il
orang M
Cerpen t
undang s
teks sastera
;isiologi ini.
menyentuh
pendekatan
ri dari sudut
Ian peribadi
gal pejuang
gi ini ialah
(ehidupan'
kan ke atas
t dari cara
awan panel
irnul) yang
penis telah
-i S.N juga
idiri dalam
sastera itu
rp individu
toh-contoh
k di dalarn
<an sastera
'k sengaja
nta banasa
'ada dunia
yu moden
'a Melayu,
eharusnya
s.
JATI DlRI MELAYU BORNEO DALAM CERPEN
'WATAS PANTAI' MUSLIM BURMAT
Fariz Husna Bin Sajani
Muslim Burmat dalam ccrpennya Watas Pantai telah mengisahkan kehidupan orang Melayu di
kepulauan berdekatan Borneo dan pengcmbara asing yang ingin mengutip harta karun kapal-
kapal tenggclam untuk membuat kajian demi kepentingan mcrcka. Isu-isu jati diri orang Melayu.
politik, pemilikan harta, sejarah, erika zaman moden dan pelestarian nilai ditimbulkan dalam
cerpen yang pcnuh dengan konflik. Isu-isu mula timbul apabila Latif dan lapan orang bersemuka
dengan Kaptan Paravineini. Latifdan kuncunya telah dikerahkan Pengiran Kahar untuk menyiasat
kegiatan kapal asing di kawasan perairan mereka.
Tengkarah Harta Karun
"Saya kira tidak ada hubungannya ketua kami menyiasat apakah scbeuarnya
kegiatan karni di sini."
"Karni pasti ada, kcrana itu saya disuruh nya datang ke mari."
"Ini adalah suatu kegiatan antarabangsa yang memerlukan kepakaran khusus,"
"Kami tidak berminat dengan kegiatan antarabangsa. Tapi ketua karni mengesyaki
ada suatu yang tuan kapitan lakukan di sini"
"Yah ada. Di bawah kita ini ada setimbunan besar harta karun dari sebuah kapal
sebuah kapal yang tenggelam lebih dua ratus yang lalu."
Kaptan Paravincini telah mcnegaskan kedudukan mereka sebagai pakar dalam kajian harta karun.
Harta karun dari sebuah kapal dianggap meliputi bidang kepakaran mereka. Kapten menegaskan
bahawasanya kegiatan mereka mengkaji harta tersebut diiktiraf antarabangsa. Latif pula
menyatakan Pengiran Kahar berhak dan berkuasa atas perairan terse but. Justeru, Latif mengajak
Kaptan Paravini berunding dengan Pengiran Kahar di darat untuk mencntukan hak dan tuntutan
terhadap harta karun tersebut. Harta Karun yang tenggelam terse but mencetuskan konflik dan
mempamerkan cara orang asing mcmutarbclitkan fakta demi menguntungkan dirinya. Orang
Mclayu yang menggunakan wakil sebagai orang tengah dalam perundingan bijak meletakkan
orang asing d. bawah pengaruh dan undang-undangnya.
Pueuk Pimpinan
'Hanya yang mereka mau aku meneruskan kerjaku itu sebagai ketua mereka.
Ketua karnpong, iaitu suatu kcrja yang kuwarisi sejak datuk nenek dahulu. Kerja
itu tidak pernah kutolak dan aku pasri tidaka akan ingkar.'
Ccrpen ini scngaja menonjolkan isu kepimpinan dan politik sebagai teras peleraian konflik kerana
orang Melayu menggunakan musyawarah atau diplomasi untuk mcleraikan satu permasalahan.
Cerpen rnernparnerkan keyakinan orang asing yang lazim menggunakan alasan dan undang-
undang sendiri untuk menipu orang Melayu ternpatan. Cerpen ini menyentuh isu zaman penjajah.
Akrivis-jurnalAkademik JihdV2005 -45
Pada satu zaman danulu, penjajah British dan Belanda tclah menguasai Nusantara. Pcnjajah
tersebut telah menggunakan Sultan dan Tanah Melayu sebagai kernudahan untuk meneungkil
'harta karun' seperti padi, rernpah ratus dan pelbagai hasil bumi Nusantara yang tidak ada di
Eropah,
Pengkajian Sejarah
"Kurang arif saya tentang itu. Saya hanya mempelajari sejarah Australia dan
Commonwealth."
Sambil membalingkan botol ke laut Kaplen Paravinci berkata : "Sekarang kita
berada di sebuah teluk yang dalam. Sejarah Australia tcrlalujauh ke bawah scdang
Commonwealth pula terlalu umum dan luas."
Sejarah yang diungkit Kapitan Pavarinci dan anak buahnya membangkitkan pendebatan kerana
mereka kurang kenai pasti dengan orang Melayu yang be rasa I daripada Borneo. Penyesuaian
cuba dilakukan kapten Pavannei dengan mengikut budaya orang tempatan bcrdasarkan peradaban,
etika dan adat orang Melayu. Namun demikian, dia kurang pasti dengan eiri orang Melayu yang
berasal daripada Borneo. Orang-orang Borneo pada waktu dahulu kuat berjuang untuk
rnempertahankan negara mereka daripada ancaman penjajah Barat.
Isu sejarah mengupas kesedaran di kalangan orang Melayu yang berkurangan tentang negara
asing dan prinsip mereka. Hal ini telah memberikan ruang bagi para pcnjajah untuk mengambil
kesempatan seperti merampas khazanah warisan milik orang Melayu. Hal ini digambarkan melalui
perbuatan Kapatan Paravinci yang mewakili watak penjajah yang cuba menggunakan tipu daya
untuk mendapatkan harta karun. Dia telah datang ke perairan kepulauan berdekatan Pangiran
dan Latif merupakan orang tempatan. Pada satu waktu dahulu, kepulauan Borneo dikuasai pcnjajah
Belanda. Justeru, Kapten Paravinci telah berbincang dengan Wilcox mengenai isu sejarah yang
boleh ditimbulkan untuk menggugat kcdudukan orang ternpatan. Kaptan Paravinci menegaskan
kernungkinan harta karun tersebut milik Belanda setelah mendedahkan Burubudur di Tanah
Jawa milik orang Hindu.
Adat Resam Tatasusila
Namun demikian, isu erika dan peradaban diutarakan dalarn cerpen ini. Zaman sekarang, diplornasi
kerapkali digunakan untuk meleraikan masalah. Justeru, Kaptan Pavarinci telah rncngelakkan
tindakan rampasan atau tindak-tanduk yang mencctuskan satu peperangan. Justeru, tindakan
secara arnan yakni dengan eara bcrdialog, dapat dileraikan konflik yang ditimbul. Hakikatnya,
motif di sebaliknya ialah menggunakan pcndekatan-pcndckatan dalarn percakapan agar dapat
menarnbat hati atau menukar fikiran orang-orang tcrnpatan.
Pangiran Kahar dalarn isu ini teguh dalarn pendiriannya. Dia telah meletakkan syarat dan garis
pandu tentang harta karun yang tengge\am. Undang-undang yang ditetapkannya menjelaskan
milik terhadap kapal dan harta karun yang karam. Tentangan Pangiran Kahar dan orang tempatan
terhadap usaha Kaptan Pavarinei, Wilcox dan anak kapalnya telah membuat pakar kaji harta
karun tersebut be rasa goyah dan kurang yakin terhadap pendirian rnercka. lni ditambah lagi
46 Aktivls-Jurnal Aladem,k JilidV 2 0 0 ~
dengan pe:
kekuatan c
orang terse
dengan kel
Hal ini me
Wilcox yar
alasan unu
Melayu yal
Namun de
alasan me
rundingan
upaya.
Pangiran f
Satu keku
isu-isu yal
kini Pend
da\am me:
Pendekat
"I
o
d:
",
Kcsanggu
pendckatt
ini mengk
mcnyebut
Kahar da
Pavarinci
Daripada
untuk me
menggun
rncngeks]
pengajan
British d:
yang dik
kerncrdcl
a. Penjajah
nencungkil
idak ada di
Ian
ita
109
uan kerana
enyesuaian
peradaban,
clayu yang
ang untuk
mg negara
nengambiJ
can melalui
1 tipu daya
1 Pangiran
ai penjajah
[arah yang
encgaskan
- di Tanah
diplomasi
ngelakkan
, tindakan
akikatnya,
igar dapat
dan garis
.njelaskan
tempatan
kaj i harta
nbah lagi
dengan pendedahan yang diberikan anak kapalnya, Manung Pachin. Dia telah menyatakan
kekuatan orang-orang di kepulauan Borneo yang paling kuat menyanggah Sepanyol. Orang-
orang tersebut rnasih tetap kukuh dengan pcrjuangan sehingga masa kini. Kapten Pavarinci akur
dcngan kekualan batin masyarakat Melayu kerana dia seorang ahli kajimasyarakat orang Jawa.
Hal ini mclahirkan kebimbangan di kalangan pengkaji harta terscbut
Wilcox yang berfikiran positif dengan mengungkitkan isu dokumentasi dan bahan sejarah sebagai
alasan untuk mendapatkan harta. Manung Puchin juga mendedahkan kelemahan jati diri orang
Melayu yakni Mclayumudah layu apabila orang asing mcnggunakan budi bahasa terhadap mereka.
Narnun demikian, isu tersebut tclah didcngar Pangiran Kahar. Pangiran Kahar menggunakan
alasan mercka untuk mcngukuhkan pendirian orang Melayu Borneo dengan menguruskan
rundingan secara lurus dan tegas. Pakar pengkaji harta cuba mcmikat hati Pangiran Kahar scdaya
upaya.
Pangiran Kahar dengan tcnang menolak kesemua pujukan mcreka dan menyindir secara hal us.
Satu kekuatan dan adab orang Mclayu yang mcngalahkan musuh dalam perbiearaan. Justeru,
isu-isu yang dibangkitkan bcrpusat kcpada nilai-nilai orang Melayu yang relevan pada masa
kini. Pcndekatan yang digunakan Pangiran Kahar patut diambil iktibar kerana ia bersesuaian
dalam mesyuarat dan rundingan diplomatik rnasa kini tanpa meneetus sebarang peperangan.
Pendekatan Agama
"Assalarnualaikum warahmatullahi wabarakatuh," suara Kapten Paravincini.
Orang ini sudah keterlaluan, fikir Manung Punchin. Orang Filipina sudah tidak
dapat merendahkan diri demikian.
"Waalaikumussalam," balas ketua.
Kesanggupan Kapten Paravincini untuk mengucapkan salam dengan sempurna mcmaparkan
pendekatan budi bahasa yang digunakan rerhadap Pangiran Kahar. Kcpura-puraan yang nyata
ini mengkaburi orang Melayu tentang latar bclakang agama seseorang tersebutjika orang tersebut
menyebut salam atau mcnjawab salam. Hal sedemikian telah menimbulkan kemarahan Pangiran
Kahar dan menjadi sebahagian alasan beliau menolak rayuan yang dikemukakan Kapitan
Pavarinci.
Daripada babak akhir, kita balch lihat usaha Pangiran Kahar yang mclakukan sedaya-upaya
untuk menegakkan nilai budaya dan agama di hadapan orang asing. Pangiran Kahar berjaya
menggunakan cara-cara untuk mengekang perbuatan orang asing daripada memanupilasi dan
rnengeksploitasi masyarakat Melayu. Ini menunjukkan bahawa orang Borneo dididik dengan
pengajaran sejarah Nusantara. Mereka telah memaharni keadaan orang Melayu yang telah dijajah
British dan Belanda satu ketika dahulu. Mereka telah menentang hebat para penjajah dan kapal
yang dikararnkan mcrupakan lambang perjuangan orang kepulauan Borneo terhadap usaha
kemerdekaan.
Aktivis-Jurnal Akademik JilidV 2005 47
1
,
PERGOLAKAN JATI DIRI DALAM CERPEN 'SEPOTONG
RANTINGYANG PATAH' ACHDIAT K. MIHARDJA
Norlin Bte Mansor
Cerpen "Sepotong Ranting yang Patah" ini berlegar sekitar perbualan penni is, seorang
warganegara Indonesia yang berada di New York, bersama seorang pernuda yang turut berasal
daripada negara yang sarna. Berrnacam-rnacarn dngaan yang dilalui oleh pemuda lersebut sehingga
terpaksa bercerai dengan isterinya dan berpisah dengan anak-anaknya. Beberapa hari kcmudian,
penulis telah mendengar daripada Garry bahawa seluruh kcluarga pemnda itu telah meninggal
dunia dalam satu rusuhan yang berlulangbelakangkan kecurigaan, fitnah serta diskrirninasi.
Keterasingan Tatkala Di Rantau Orang
Dapat kita bayangkan betapa sunyinya diri dan kehidupan kctika berada di negara orang. Suasana
dan keadaan yang serba baru pastinya akan membuat kita rasa terasing dan begitujanggal berada
di tcngah-tengah kota atau negeri selain tanahair kita sendiri. Penulis dalam cerpennya III I
menyebutkan lentang rasa kesunyian yang dirasainya sernasa menetap di New York.
"Demikian pula diri saya sendiri. Memang terpencil sendirian di
tengah-tengah kerarnaian orang-orang asing yang satu pun tidak
ada yang kukenal seperti di kota dunia New York itu, sungguh
membikin saya scrnakin merasa kesepian dan iseng, sehingga
bertemu dengan seorang yang sebangsa, sekalipun tidak kenai
samasekaIi, serasa berjumpa dengan seorang keluarga sendiri."
Ciri-Ciri Gadis Barat Dan Timur
Pernuda yang bam dikenali penulis itu rnernberitahu hahawa dia telah mempcristcrikan seorang
gadis dari New York. Diberitahunya juga bahawa dia tidak mempunyai sebarang hak ke atas
isterinya.
"Sebagai searang suami, saya di sini dalarn prakteknya
tidak punya hak apa-apa tcrhadap isteriku. Pokoknya
lain dari adat kebiasaan kita."
"Tidak sarna dengan kebiasaan antara suarni dan
istcri bangsa kita."
"Harus berbuat apa? Tiap kali saya mau marah, dia
segera mengancarn akan menjerit-jerit minta tolong
kepada tctangga-Ietangga yang berdekatan sekali
tinggalnya, karena kami tinggal dalam satu flat,"
48 Aklivis-JumlllAludemik JilidV 2005
Gadis-gad
rnernpuny:
mereka del
dengan ga
ketaatan y
Merekaju
sekali mer
Setelah m
dititikbera
"I
se
rn
sa
Tahap per:
menjaga t
"I
k
re
JU
ul
m
Kerapuh
Keselama
keputusar
berada di
boleh dila
Pemuda i
sana,lyne
dan meny
kota terse
u
S
ING
S, seorang
rut berasal
ut sehingga
kemudian,
meninggal
munasi.
g. Suasana
~ g a l berada
pennya ini
In seorang
ak ke atas
Gadis-gadis Barat biasanya dibesarkan dengan penuh kebebasan dan setiap daripada mereka
mempunyai pernikiran mereka yang tersendiri. Mereka lebih berdikari dan tidak rnengikat diri
rnereka dengan sebarang adat atau peraturan yang tetap dalam kehidupan. Hal ini tentulah berbeza
dengan gadis-gadis Tirnur yang dibesarkan dengan nilai-nilai murni dan tahap kesopanan serta
ketaatan yang tinggisedari keeillagi.
Mereka juga tidak begitu bebas untuk melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki dan jarang
sekali membuat keputusan tanpa merujuk kepada orang tua, seperti ibu bapa mereka misalnya.
Setelah rnenjadi isteri orang pula, ketaatan yang wajib diberikan kepada suami juga amatlah
dititikberatkan. Tidak seperti gadis Barat yang balch berbuat sesuka hatinya.
"Dia keluar rumah sekehendak hatinya saja. Sembarang waktu,
sekalipun tengahmalam. Dan saya bersama kedua anak yang
masih keeil-keeil harus tunggu rumah; dan kadang-kadang
sampai lewat tcngahmalarn."
Tahap pergaulan gadis Barar jugajauh berbeza dengan gadis Timur yang lebih terbatas dan tetap
menjaga tatasusila dan menghormati batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama.
"Dia punya lingkungan teman-temannya yang saya tidak
kenai at au malah tidak pernah berternu."
"Tapi sebaliknya, saya pun menjadi jengkel pula, bukan saja sebagai
reaksi atas kejengkelan isteriku yang tidak ditahannya itu, melainkan
juga karena eara isteriku bersenda-gurau dengan mereka itu menurut
ukuranku telah ke luar batas moral dan kesopanan, dan sangat
rnenyinggung harga diriku sebagai seorang suarni."
Kerapuhan lIndang-lindang
Keselamatan diri di rantau orang sering menjadi keutamaan seseorang itu sebelum membuat
keputusan untuk pergi ke negeri tersebut. Dalam hal ini, pemuda tersebut mendapat tahu setelah
berada d. NewYork bahawa kota tersebut tidak mempunyai perundangan yang kukuh malahan
boleh dilanggar mengikut sesuka hati.
Pemuda itu telah rnernberitahu penulis bahawa seseorang itu akan dicineang atau istilahnya di
sana, lynch, seandainya melakukan sebarang kesalahan. Bagairnanapun, penulis telah menyangkal
dan menyatakan bahawa perbuatan tersebut dilarang. Namun demikian, ternyata orang-orang di
kota tersebut tidak parwah akan undang-undang yang telah ditetapkan itu.
"Memang dilarang menurut undang-undang. Tapi ah,
undang-undang, saudara...undang-undang euma kertas,
Secarik kertas... Undang-undang kebiasaan kan lebih kuat."
Akdvrs-jurnal AkademikJilid V 2005 49
i
;
Justeru, dapat ditukil bahawa keselamatan seseorang itu tidak mungkin terjamin kerana wujudnya
orang-orang yang tidak mcnghiraukan ketetapan rang undang-undang malahan berani
melanggarnya tanpa berasa khuatir terhadap hukuman yang akan diterirna. Undang-undang yang
rapuh serta tidak dikuatkuasakan dengan tegas scmestinya akan mendatangkan celaka kcpada
negara dan rakyat.
Kemuncak Kesabaran Manusia
Setiap manusia tidak dilahirkan sernpurna. Sebaik dan sesabar sescorang itu jika dicabar dan
benar-benar diuji, dia pasti menjadi panas baran. Seperti yang berlaku dalam ccrpen ini, pernuda
itu menceritakan kesabaran dirinya akhirnya diruntuhkan oleh sikap isterinya yang keterlaluan.
"Entanlah. Saya menjadi berani ketika itu. Saya kontan rnernaki-maki
kernbali. Saya sudah lupa diri. Tak peduli lagi berada dalam gua
yang singa-singanya tiap saat bisa menerkam saya dan mengoyak-
ngoyak badanku dengan kuku-kukunya yang kuat."
Manusia tidak dapat menahan rasa rnarah yang meluap-luap j ika terasa diri dicabar. Apatah lagi
jika harga diri diperkotak-katikkan oleh orang lain. Sudah pasti kernarahan akan mernuncak
apabila kesabaran itu diuji.
"Saya rnenjadi berani. Tidak takut mati lagi, karena hidup tidak punya arti lagi
,kalau harga diriku diinjak-injak orang. Maka beranilah saya memak i-rnaki
kembali, seolah rasa harga diriku tiba-tiba rnenuntut supaya dipcrlihatkan
terhadap isteriku dan kawan-kawannya itu, sebagai laki-Iaki, sebagai suami dan
sebagai manusia yang selama itu selalu mereka anggap lebih rendah, lebih hina
daripada rnercka."
Perbezaan Budaya
Di dalam cerpen ini juga turut diselitkan penulis tentang kewujudan diskriminasi yang ketara
antara budaya yang berlainan. Pemuda yang mcngahwini wanita Barat itu telah rnelaluinya scndiri.
Malahan isterinya pula mengaku kepadanya tentang kenyataan ini keuka di rumah sakit scwaktu
dia mcnerirna rawatan setelah dipukul dengan teruk oleh kawan-kawan isterinya itu.
"Dan isteriku, saudara, ketika saya berbaring di rumah sakit, ia menyatakan
segal a scsalnya dan minta maaf sarnbi I bercucuran airmata... Semua itu hanya
disebabkan olen karena perbedaan warna kulit, adat kebiasaan dan cara hidup
scrta nilai-nilai moral yang berasal dari dua kcbudayaan yang berlainan."
Masalah ini dikatakan merumitkan lagi rumahtangga mereka kerana perbezaan budaya mereka
menjadikan kehidupan perkawinan yang harmonis itu sesuatu yang amat payah untuk dikccapi.
50 Aktivis-Jurn..1Akadell\lkJilid V 2005
"K
be.
wa
"D
Keadaan I
Pcnulisjug
pahit maur
dia tidak I
demikian,
menjadi w
Di sini, p'
Kerunsing
keenggan;
"1
la
k,
"}
kc
Ul
Sl
Perkara-p
realti yar
lcrsebut s
keadaan
menyimp
Indonesia •
II

IJ
1 wujudn, ,I
Ian ber.: 11 [
idang ya"e
ika kcpa.l..
ieabar d.m
ii, pcmu.l.:
cterlalu.m
.patah I
ncmunc.u,
gl
ki
In
111
1a
ang kcta I".1
ya scndu:
it sewakr.,
p
'3 merck.i
dikccapi
I
I
t
"Kadang-k.idang cinta dan pcngertian pun ttl, berkuasa untuk rnencegah
bcntrckan-hcntrckan antara karni mengenai hal-lid Iyang oleh isteriku dianggap
wajar, tapi rlchku scndiri scbaliknya."
"Dan masy.ir.rkat yang masih mernbiarkan bcnih h,'nih kebencian rasial tumbuh,
mcrupakan l.ipangan yang baik untuk rnakinrnernl-uruknya kcadaan perkawinan
kami."
Keadaan di Indonesia
Pcnulis juga scmp.u rucnyclitkan keadaan tanahairnya sen.hri, iaitu Indonesia. Sctelah mcndcnp.: 1
pahit maung kchidup.in yang terpaksa dilalui olch pcmud: ..rsebut, pcnulis bertanya rncngapak.rl:
dia tidak pulang s,liuja ke negara asalnya supaya dal"'1 hidup dcngan lcbih selcsa. Namuu
dcmikian, pcmuda il'lscbut cnggan berbuat dcmikain m.rl.ih mcnyatakan bahawa dia sudahp..r
menjadi \varganegar'l sana.
Di sini, pcnulis mul.: tcrtanya-tanyakan diri kerana hau.u. dcngan keputusan pemuda tcrscbu:
Kerunsingannya pIII.1 disusuli dengan berbagai audarr: yang ditelahnya sendiri mengcn.i.
kccngganan pemudi .crsebut untuk pulang sahaja ke ln.l.uresia.
"Anch jug::. p.knku. I3cgitu bcsarkah cinra tcrha. j ! 11 anak-anaknya itu, schingga
ia mall nL'I,'pJskan kcwargancgaraan scnd : untuk digantinya dcngan
kewargance..' Jail asing, dimana dia pcrnah mcng.il.nni penghinaan begitu pahit?'
"Agak mcr.. u-igakan juga itu. Apakah dia barang k,!! i seorang pelarian yang takut
kcrnbali kt rnahaimya scndiri, karcna korupsi ' <arena mcnyciundup? karena
urusan polu.l.? karcna mcmbunuh?.... Ya, dalam h.uiku mulai tumbuh
sedikit kecuugaan."
Perkara-pcrkara yall,: discntuh pcnulis scpcni . korupsi ' II :[ 'urusan politik ' serncmangnya su..u.
rcalti yang sering .hl.aitkan dengan ncgara Indonesia. l- ctidakstabilan pemcrintahan negd:,T
terse hut serta pcnul ,II ,111 korupsi dalarn kcbanyakan bid r: l di sana dapat dirangkulkan scbar.u
kcadaan yang tid.il, diingini scsiapa yang menetap 111 negara terscbut. Justcr u, pe nul: .
rnenyirnpulkan bah.v.va kcrana faktor-Iaktor inilah, pl. uda tcrscbut tidak rnahu pulang f "
Indonesia.

Akademik [ilid V 2005

II

Illl
REALITI KEHIDUPA:\ DALAM CERPEN '01 Pl'\TU SYURGA
AKU MEM NGGUMU' ISMAIL R E ~ T U
Hafizah Bte Jumach
Ismail Restu dalam cerpennya DI l'mtu Syurga Aku Mcnunggumu, nI', I, upakan sebuah ccnta
yang sudah lentunya akan mcmbuk.i mara setiap pcmbaca kepada kcpal .i.m realiti dalam hidup,
Kepahitan yang tiada bandingnya i.iitu kcpahiran kchilangan seseoran.. \'ang dikasihi. Dalam
cerpen tersebut, ibu Amr i merupak.u: mangsa kepada realiti kehidupan in' I.eliau telah kehilangan
anak kccilnya, Arnri akibat mengfu.iapi penyakitjantung berlubang. 5,; lah kehilangan Amri,
bcliau hidup bagaikan dalam scbu.u. mirnpi ngeri, yang penuh kesenp-i.raan. Sudah pastinya,
beliau scntiasa lekenangkan anakn. .t , Bak kata pcpatah, rnasa akan m.ncubati scgala-galanya
Nnmun demikian, cerpen ini cuba mcnyarnpaikan kepada para pembaca b.ih.iwa agama merupakan
penawar sebenar. Agama juga yang ,Il an mernbawa kita kembali berdiri (,", bertahan menempuhi
-cgala kepahitan realiti kehidupan
Cerpen ini memegang beberapa pcr«.alan. Anraranya ialah rindu, gangf-' u.in ernosr. Jilsa seorang
rbu, berusaha, pengorbanan, kebe-ur.m Tuhan dan agama itu penerang k:11.
Rindu
Perasaan rindu adalah salah satu duipada pcrsoalan yang boleh didapat .:Idalam cerpen ini. Di
Jalam cerpen ini, dapat dilihat seoi ,U\g ibu yang benar-beuar merindui a' ~ knya, Amri yang telah
meninggal dunia. Oleh kerana pci l.ubungan akrab yang rerjalin antara ilu dan anak itu, si ibu
lebih rncrindui dan merasai kescpian .ikan kehilangan anak itujika dibandu-kan dengan suarninya.
l'erasaan rindu si ibu kepada Amn .maknya, amat rncndalam sehingga ,L,I tidak lena tidur dan
i idak dapat melakukan kerja sehan.u.nya dengan betul. Saat-saat ibu Arrr terbayang-bayangkan
wajah anaknya itu menunjukkan bni.twa si ibu amat merindui anaknya. '''l hingga anaknya kerap
menjelma di dalam minda si ibu teri.r.nna sekali apabila di meja makan dai i i..ga ternpat rncmbasuh
kain. Juga, perasaan rindu yang .unat mendalam ini mcnyebabkan ibi \mri berasa hiba dan
.... elalu menitiskan airmata.
Berikut adalah conroh yang menunjukkan betapa rindunya scorang ibu ,,'Ielah kchilangan anak
vang disayangi;
"Wajahnya arnat jelas dalam pandanganku: tubuhnya yang kuru- kering dalam
usianya baharu lapan tahun. berwajah lembut dan comel itu an ,II sukar hilang
daripada ingatanku. Sentias.r mengekori ke mana sahaja aku pe: ui."
"Ingin sekali aku memeluknva erat-erat kerana rindu dan menCilI!llnya sepuas-
puas hati.."
"".kelika aku membasuh pakaian karni sekeluarga etiap pagi pu'.r, aku seperti
ternampak-nampak dia benu.un-main di luar bilik air."
52! Akdvis-Jumal Ak..ademikJilidV 2005
( .anggua:
Iialam cer
-cntiasa re
.maknya d
.cdang du
.lia lerbay
,,,Iiap kali
.lalam keh
I 'ontoh be
ndak SiUlT
"J
"f
k,
A
.lasa Seor
I Jalam eel
I bunya ba:
-anggup r
mernujuk
I rapat Jug
.bu Arnri I
<crnpurria
.Iengan an
i.rsaseora
( 'ontoh •
"}
"I
n
"I
"I

JRGA
II
Gangguan Emosi

Illl
)U3h eel ILl
dam hioillr'
hi. Dal.un
kehilanu.m
igan AIII 1'1 ,
h pastin-, d.
la-galan..i
merupal..u,
nencmpuh:
sa scoruu '-'
pen mi. r)1
yang TeLi!'
uu, SJ I hu
SUal111m .t
l tidur d.u:
rayangl.an
.nya kCI ,11'
ncmbasi.h
\ hiba d.m
ngan an.il,
m
s-
ti
Dalam ccrpcn ini d.ipat dilihat bahawa ibu Amri mengh.uiapi gangguan ernosi sehinggakan dm
sentiasa terbayang-b.iyangkan wajah anaknya yang telah meninggal dunia. Dia terbayang waj.ih
anaknya di tandas. icmpat dia mernandikan anaknya \ldll terbayang wajah anaknya bagaik.m
sedang duduk di kcr usi apabiJa waktu makan. Ibu Anui .ikan mencurahkan airrnata setiap k.ili
dia terbayang waj.il: anaknya. Gangguan cmosi ini tcl..h membuat ibu Amri merasa amat rlill
sctiap kali mcngcn.u.gkan anaknya itu. Gungguan emc.. membuat dirinya lemah dan scnti.i-.a
dalam kehibaan d:1I1 kelayuan untuk mcnghadapi kehiduj-.mnya tanpa Amri di sisi.
Contoh bcrikut nununjukkan bctapa ernosi ibu Amri dv.mggu dan mernbuat dirinya bagail..in
tidak siumau:
"Aku tcras.i macam dia sedang berada tidak jauh ,1., ri rumahku, tctapi di manakah
tempatnya j"
"Kini, scu. i)' kali aku menghadapi meja makan, al.u akan tcrpandang pada kerusi
kosong y:'l,,' scring didudukinya itu. Oh alaurkah kosongnya pcrasaanku.
Alangkah ..... unya hatiku."
Jasa Seorang Ibu
Dalam ccrpcn ini, l.ubungan Amri dan ibunya amat "k",I, Dapat dilihat bahawa sejak kecil hl.el.
ibunya banyak mclu.ingkan masa bersama Amri dan Am! J hagaikan anak kesayangannya. Ibun. ,\
sanggup rucmandrl.ut Arnri walaupun dia bolch mandi .t.ngan sendirinya. lbunya juga pand,u
meuiuj uk dan menLclll1bil hat i Amri agar anak itu mendcv.. ir kata-katanya tanpa mcmarahi Amr:
Dapat juga dilihat l.ihawa walaupun ibu Amri ingin m.l.nih anaknya untuk menjadi berdika: I.
ibu Amri tetap s a n ~ : - " rpmcngambilkan kicap untuk Amr: k rana dia ingin anaknya makan dcnv:u:
sernpurna. Bukan ttu sahaja, malah sebagai seorang ibu v.mg mcmpunyai hubungan yang aki..':
dcngan anakuya. il; vmri ingat dan tahu akan rancanga: l.egemaran anaknya. Ini menunjukl. til
jasa scorang ibu \tll .crhadap anaknya.
Contoh:
"Aku men: II .imkan air kc kcpalanya, scrncntara til; menggosok-gosok kcpalanya
sambil ber-u.rra, "Iiiii ...sejuuuk!"
"Kicap mil' . pintanya .
.. Arnhillal: -cndiri dalam alrnari lauk tu, sel.u.: mak tolong arubilkan ni!"
rungutku.
"Mak ambrll.ih," rcngeknya.
"Cik arnhill.ih, cik rajin,". Aku cuba bcrdiplorn.r .
Aknvrs-jumalAkademlk hlldv 2005 )]

II

Ilil
"Mak arnbillah." Dia tetap h,·,·dcgil.
I'engorhan
Dan scringnya akulah Y J . n ~ lc.:rpaksa mengalah, kalau ndak. bell I Ii dia makan
nasi tanpa kicaplah.
"Rancangan televisycn yan.. paling diminatinva ialah rancang.;1\' -usti."
!lerusaha
Dalarn ccrpen ini, dapat dilihat bah.,« a ibu bapa Amri tidak mudah bcrpuius asa untuk mencari
ubat bagi penyakit anaknya. Walau:».n tidak mernpunyai wang yang cul.rp untuk mcnarnpung
perhclunjaan rawatannya di hospital. rbu bapa Amri berusaha mcncuri ll":1 untuk Amri dengan
mendaparkan rawatan uhatan tradis.. .ual. lbu bapanya ridak hanya bersci.': kepada takdir untuk
mcmbaikkan keadaan tetapi bcrusal. untuk mcrawat: penyakit yang diran; _ll/1g olch Amri. Bukan
uu sahaja malah, ibu bapanya tidak h,,-'rputus asa mcrnberikan ubar kcpu.: I \mri walaupun amat
-ukar untuk rnenyuruh Arnri makan ',I hat tradisional rru.
l ontoh:
"Karni bcrusaha juga memu ,I ubat kepada beberapa orang born ' I di karnpung
sebagai salah satu usaha kunu.'
"Aku tidak pcrnah berputus .I,j Ubat itu kubcrikanjuga bcrulanp "iii walaupun
begitu sukar sekali untuk rn.rnujuknya."
"Pada bulan Ramaclannya pi.l.: dia sudah mula bclajar berpuasa. hli.ngkin orang
kurang percaya apabi la kanal-kanak sekecil Jan berpenyakit sepc 1I11ya sanggup
berpuasa schingga 27 hari, 1,-'IJpi itulah kenyataannya.
<""'dain ibu bupanya, Arnri sendiri ber u-aha dan mcmpunyai scrnangat yan.: ·.:kad mclatih dirinva
untuk berpuasa. Walaupun kcsihatan .iirinya tidak begitu mantap, Amn I,,, iaya untuk bcrpuasa
-clama 27 hari dengan semangal 1.1,\11 usahanya yang gigih. Ketabah..u dalam dir inya juga
n.cndorong dirinya untuk rnenahau .laripada lapar dan dahaga sehiru.c.r dia bcrjaya untuk
menunaikan puasa schari walaupun h.1,lang-kala dia ingin membatalkan pu.i-anya apabila hampir
rncnjclang maghrib.
( ontoh:
"Mak, marilah kita buka pu.i-..r, cik lapar sangat ni!,"ujarnya den;',lll suara yang
lemah.
"Oh, scbentar saja lagi Am. i.alau dibuka sckarang rugilah. W""r.unya sudah
harnpir benar," pujukku
S4 Aknvrs-jur-nal Akaderruk j,hd V 2005
l\. rsoalan i
'dnggup rn
-"lIlggup III
nicnjaga A
uutuk mel
IYJcmbclanj
ontoh:
"C
da
"A
bel
"[
Kebesarui
( 'erpcn in
: LIpa dan
.lapat Jilih
Keupayaai
kebesaran
',ang dihid
kebesaran
l.'ontoh:
"]
TI
p'
k
C
(J
t,

Pcngorbanan
II

Illl
In
rk mcnc.ui

Hi dcng.in
kdir uniuk
uri BuLII',
JpUIl am.u
111
1"
e
tih dirin. ,I
berpua .,1
mya J
rya untul.
ila harnpII
19
Persoalan iru dapai .lrlihat rnclalui watak ibu dan bapa vmri. Ibu bapanya berpenat-Ielah del"
sanggup rnengorbankan masa dan tenaga untuk memulil.kan keadaan kcsihatan Amri. Merck.i
sanggup mclakukan .ipa sahaja untuk kehaikan anak mel cka. Mereka telah bersengkang mel 1.1
mcnjaga Arnri, bcrulang-alik kc hospital mencmuni Amri dan bcrusaha mcncari ul-.r:
untuk merawal Am ri. Ibunya sanggup mcluangkau masa bersama Amri dan sanggup
mcmbelanjakan demi kebahagiaan anaknya.
Contoh:
"Di hospit.il .lia ditahan untuk dirawat. Aku dan .u.imiku terpaksa berulang-alik
dari rumah h,lgi bergilir-gilir mcnunggunya scl.uua lima hari berturut-turut."
"Apabila k,: bandar bcrsarna-samanya, aku ak .u membelikan apa-apa sahaja
barang mam.in yang dikehcndakinya, walaupur r.iahal harganva.
"Dan malan. itu akulah yang menemaninya di \'",,1."
Kebesaran Tuhan
Cerpen ini mcnunu.l.kan bahawa setiap manusia yang i.ihir di dunia ini berbeza-bcza bcntuk
rupa dan xcgalany.i Ini rncnunjukkan dan mcmbuktik II', kebesaran Tuhan, Kebesaran Tuh.r:
dapat dilihat apabil.. hanya anaknya, Amri seorang yang ::k'nghidap pcnyakit jantung berlubai 'i-
Keupavaan Arnri u.ituk berpuasa seJama 27 hari walau».» dia berpenyaku juga mcnunjukk.u:
kcbcsaran Tuhan daII lu han itu bcrkuasa untuk melakukai ''I'a sahaja ke atas diri manusia. PenyakIl
yang dihidapi Amn I', II adalah satu ujian yang diberikan k.pida kcluarga Amri yang membu ktik.»:
kebesaran Tuhan d,1I1 kekuasaan Tuhan.
Contoh:
"Memang v. rak lahir dia kudapati agak berbe .." daripada abang dan kaknya.
Tubuhnya ccil, hanya seberat enam setenp.ih paun sewaktu dilahirkan,
scdangkan.u-ang dan kakanya dahulu masing-rn i-mg lapan paun berat mereka."
(Mcnunjul I .in kebesaran Tuhan yang berupav . mencipta manusia daripada
pclbagai rup.r, berat dan juga saiznya.)
,. Scwaktu :','rusia enam tahun, dia dimasukk.., kc kelas Tadika di kampung
kauu." .. DI .lalam kelas pula, dia tidak bcgitu l,'lgas scpcrti kanak-kanak lain.
D1a hanya kl\ang dan diam di tempat dudukny: .
(Mcnunjul.l..m kcbesaran Tuhan bahawa walaupi.n Arnri tidak begitu sihat, Amri
tetap ke sck. dab untuk mendapatkan pendidikar I
Akuvu-jumal AkaderrukJihdY 2005 55
Agama Penerang Hati
Persoalan ini dapat dilihat dalam watak ibu Amri. Dia berupaya untuk menenangkan hati dan
fikirannya setelah mendengar firman Allah ketika dia rnenghadiri sebuah syarahan. Ibu Amri
dapat menenangkan fikiran dan menstabilkan keadaan emosinya setelah mendengar finnan yang
dibacakan oleh Tuan Imam Haji Syukri. Agama itu sebagai penerang hati kerana ibu Amri sedar
bahawa dia sepatutnya terima akan ujian Illahi dengan iman yang teguh dan tabah. Malah, sebagai
seorang yang beragama dia sedar bahawa tangisannya yang tidak mendatangkan faedah itu
haruslah digantikan dengan mengerjakan amal ibadah Dapat dilihat bahawa agama itu dapat
menerangkan hati ibu Amri, memperbaikkan keadaan dan sekaligus menunjukkannya ke jalan
yang benar.
Contoh:
"Penerangannya itu rupa-rupanya menjadi penawar kepada hatiku yang sentiasa
dilanda kelu-kesah dan duka nestapa yang tidak putus-putus selama ini."
"Setelah pulang ke rumah aku segera memohon ampun daripada Allah. Aku
memohon agar diteguhkan imanku, diarnpunkan segala dosaku selama ini dan
dijauhkan aku daripada segala ingatan yang bukan-bukan."
"Lalu aku pun berazam bersungguh-sungguh untuk melipatgandakan segala
amalan suruhan Allah dan meninggalkan segala tegahan-Nya."
Secara keseluruhan, persoalan yang diketengahkan ini banyak menekankan tentang perhubungan
kekeluargaan, kasih sayang ibu kepada anaknya dan pentingnya agarna dalam kehidupan
seseorang.
56 Aktivis-JurnalAkademikJihdV 2005
Cerpen Ga;
merupakan
manusia p::
setiap perk
bawahjajal
ialah kesan
Penganiay
Misalnya,
lemah. Ini I
manUSI3 y
gambaran:
lemah.
Sesunggul
rnanusia d
boleh dika
yang zalin
Malah, me
kuasa. M
tidak men
membunu
Kedua-du
Iemah. S
penaniaya
salahguna
Dalam ce
pengkhiai
bahawa IT
Jepun me
melakuka
Misalnya
Sekali la:
Gagak. P
III hati dan
. Ibu Amri
rmanyang
"mri sedar
ah, sebagai
faedah itu
1 itu dapat
fa ke jalan
sa
ku
an
.la
'hubungan
cehjdupan
KESAN PENJAJAHAN JEPUN DALAM
CERPEN 'GAGAK' ISA KAMARI
Shamira Jamaludin
Cerpen Gagak berlatarkan kehidupan manusia pad a zaman penjajahan Jepun. Zaman tersebut
merupakan detik titik hitam dalam sejarah Singapura. Karya tersebut meIukiskan kehidupan
manusia pada zaman itu yang kaya dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Punca berlakunya
setiap perkara dalarn cerpen ini disebabkan oleh latar kehidupan masyarakat yang berada di
bawah jajahan Jepun. Justeru, saya berpendapat bahawa lema umum yang sesuai bagi cerpen ini
ialah kesan penjajahan Jepun.
Penganiayaan dan Kezaliman
Misalnya, dalarn isu pertama, penganiayaian dan kczaliman berlaku terhadap golongan yang
lemah. Ini menimbulkan persoalan-persoalan seperti manusia yang tidak kenai erti kernanusiaan,
manusia yang mementingkan diri sendiri dan salahguna kuasa. Dalarn cerpen ini, terdapat
gambaran yang jelas untuk mcmbuktikan ada berlakunya pcnganiayaian terhadap golongan yang
lemah.
Sesungguhnya manusia yang berperikemanusiaan tidak akan bertindak zalim di antara sesama
manusia dan haiwan, apatah lagi terhadap golongan yang lemah. Narnun demikian, Kampeitai
boleh dikatakan sebagainya manusia yang tidak kenai erti kemanusiaan kerana perbuatan mereka
yang zalim bercanggah sungguh dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Malah, merekajuga mementingkan periuk nasi sendiri, melakukan sesuka hati dan menyalahguna
kuasa. Misalnya, mereka mcnyuruh Sahya mengejar anaknya Sabri dan memukulnya kerana
tidak membongkok sernasa lalu di hadapan mereka. Seterusnya, mereka memerintah Badik
membunuh Sang Gagak yang sering mengganggu tidur siang mereka.
Kedua-dua peristiwa ini sudah cukup mencernakan kezaliman rnereka terhadap golongan yang
lemah. Sahya, Sabri dan Sang Gagak merupakan golongan yang lemah. Sesungguhnya
penaniayaian dan kezaliman akan berlaku sekiranya manusia tidak kenai erli kemanusiaan, telah
salahguna kuasa dan mementingkan diri sendiri.
Dalam cerpen ini, Badik juga serupa sahaja seperti pihak Kampeitai. Dia boleh dianggap sebagai
pengkhianat kerana dia telah bekerja dengan tentera Jepun. Memang tidak dapat kita nafikan
bahawa manusia pada rnasa itu hanya mementingkan penakatan hidup. Kerjasarna dengan pihak
Jepun rnenunjukkan kita bahawa Badik telah hilang nilai-nilai kemanusiaan dan sanggup
melakukan kezaliman seperti rakan-rakan Jepunnya.
Misalnya, dia menyuruh Sahya menembak Sang Gagak sedangkan Kampeitai memerintahnya.
Sekali lagi, dia rnelakunya kezaliman terhadap golongan yang lemah seperti Sahya dan Sang
Gagak. Pad a akhirnya, dia membunuh Sang Gagak itu.
Akuvls-jurnal Akadenuk Jilid V 2005 !S7 i
, ,
Badik, hanya seorang hamba Kampeitai yang lernah. Manusia yang hidup dalam kcsernpitan
seperti Sahya dan Sabri menjadi mangsa penganiayaian. Sang Gagak yang tidak berdosa juga
menjadi korban. Maka ternyata, banyak berlakunya penganiayaian dan kezalirnan terhadap
golongan lernah sernasa zarnan penjajahan Jcpun.
Perbezaan Prinsip Di Antara Golongan Tua dan Muda
Sahya dan Sabri telah me megang prinsip yang berbeza. Perkara terse but sedikit sebanyak tclah
rnenjejaskan hubungan rnercka.Ia menggugat kasih sayang dan juga menimbulkan pcrtengkarahan
di antara rnereka.
Hakikatnya, rnereka berdua berpegang kcpada prinsip yang tidak serupa. Dalarn cerpen ini, kita
juga dapat mcnyaksikan kesekitaran seorang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi
diri dan prinsip dalarn kehidupan. Watak Sahya rnerupakan watak realistik dan umum. la rnewak ili
golongan tua yang berprinsip sama sepertinya. Begitu juga dengan watak Sabri yang mewakili
golongan muda.
Sahya merupakan seorang yang buta huruf dan bekerja sebagai tukang kebun.. Dia rnenganggap
setiap perintah sebagai undang-undang dan pematuhannya adalah kunci kercnanganjiwa. Dalam
cerpen ini, dia sanggup mernukul anaknya sendiri setelah diperintah oleh Kampeitai. Setidak-
tidaknya, dia bernasib baik askar Kampeitai tidak mcmerintah Badik atau mereka sendiri yang
rncrnbelasah anaknya. Natijahnya tentu lebih buruk lagi.
Pada masa itu, tiada manusia yang setuju dengan cara Jepun rncnjajahi hidup rncrcka. Begitu
juga dengan Sabri. Dia mempunyai semangat seorang pernuda yang berkobar-kobar inginkan
kebebasan. Dia berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup bebas. Daripada
pcrbuatannya yang berani seperti menunjuk perasaan di hadapan Karnpeitai, kita dapat andaikan
bahawa dia belurn eukup marang untuk rnernikirkan natijah yang akan rnclanda dirinya. Dia
bertindak kerana terlalu mengikut perasaan.
Prinsip yang dipcgang mercka rncmang berlainan.Namun dcrnikian, terdapat sedikit pcrsarnaan
dari segi perjuangan mereka. Mereka hanya mahukan kcbebasan. Malangnya, prinsip mereka
yang berlainan telah rnemccahkan pcndapat yang sarna mengcnai erti kcbebasan. Sahya rela
menjadi "Pak Sanggup" kerana rnahu hidupnya bebas daripada hukuman dan scksaan Jepun.
Sabri juga mahukan kebebasan tetapi kebebasan bukan dengan rnengikut segala pcrintah Jepun.
Bahkan, ikutan terhadap pemerintahan Jcpun dianggap sebagai satu seksaan bagi dirinya. Maka,
dia lebih rela mencari kebebasan daripada segala perintah Jepun jahanarn.
Setiap manusia memang mempunyai prinsip yang tersendiri.Kampeitaijuga berprinsip. Bezanya
prinsip mereka berbanding dengan prinsip Sahya dan Sabri ialah mereka berprinsip tanpa landasan
moral. Maka, prinsip itu hanya akan mendatangkan keburukan semata-mata.
Seperti watak Tukya dalam Seorang Tua Di Kaki BUkit, bukan sahaja namanya Sahya yang
seirama, malah; dia juga mempunyai ego yang lebih tinggi berbandingkan dengan anaknya.
Hal ini jelas dilihat dalam pertengkaraan yang berlaku di antara anak dan ayah itu. Anaknya
58 Aktivis-Jumal Akademik Jihd V 2005
hanya bere
anaknya be
Kesirnpulai
kematanga
sesuatu pri
jajahan Jc]
ayah dan a
Pergolaka
Persoalan
menembak
diri juga ti
Sang Gag'
melepaska
Perasaan I
sedemikia
Sang Gag
dilakukan
Setiap rna
menyedar
dalam hat
jiwa Jazin
pergolaka
Pokoknya
jiwa, dan
pergolakr
dalarn za
berada dz
Sahya, d:
yang dila
selama il
salah?
Begitu jt
sendiri t,
juga sep'
kemudia
akhirnya
esempitan
-dosa juga
I terhadap
nyak telah
ngkarahan
en ini, kita
pengaruhi
i mewakili
· mewakili
.nganggap
va. Dalarn
.. Setidak-
ndiri yang
a. Begitu
· inginkar:
· Daripada
t andaikan
rinya. Dia
iersarnaan
ip mereka
;ahya rela
.an Jepun.
tah Jepun.
ya. Maka,
Bezanya
a landasan
ihya yang
anaknya.
Anaknya
hanya bercakap yang benar demi rnencgakkan hak kebebasan manusia. Sahya pula menuduh
anaknya bersikap kurang ajar kerana ingin mengajarnya.
Kcsimpulannya, perbezaan prinsip ini telah rnencetuskan masalah dalam diri mereka, Usia dan
kematangan seseorang itu juga bermain berperanan dalarn mempengaruhi diri kita mcnanarnkan
sesuatu prinsip. Narnun dcrnikian, hakikatnya ialah, realiti kehidupan sernasa berada di bawah
jajahan Jepun rnerupakan pokok kepada berlaku prinsip yang arnat berbeza, walau di antara
ayah dan anak sekali pun.
Pergolakan Jiwa Manusia dalam Keadaan Tertekan
Pcrsoalan ini memberikan tumpuan kepada watak Sahya sernasa diperintah oleh Badik untuk
menembak Sang Gagak. Persoalan-persoalan yang menyentuh hal kebatinan seperti kesedaran
diri juga timbul dalam detik-detik genting itu. Pada rnulanya, dia rasakan bahawa mernbunuh
Sang Gagak tidak membawa erti baginya. Namun demikian, scmasa hampir-harnpir dia ingin
melepaskan tembakan, dia seolah-olah sedar bahawa perbuatannya itu salah.
Perasaan belas ihsan membuatnya tidak sarnpai hati melakukan pernbunuhan itu. Keadaan
sedcmikian akan mcnjerumuskan sesiapa sahaja berdepan dengan dilema kerana membayangkan
Sang Gagak itu seperti anaknya sendiri setelah menycdarkan dirinya bahawa apa yang ingin
dilakukannya merupakan perbuatan yang terkutuk.
Setiap rnanusia juga akan mengalarni pergolakan jiwa. Bahkan, kadangkala kita tidak akan
menyedarinya. Dalarn pergolakan jiwa, berbagai-bagai pertanyaan dan persoalan akan timbul
dalam hati kita. Dua faktor utarna yang mereka mancari ialah jawapan dan kepastian. Pergolakan
jiwa lazimnya akan mcnyebabkan fikiran mereka buntu dan beku buat seketika. Sememangnya
pergolakan jiwa mcmerlukan seseorang itu untuk berfikir menggunakan hati mereka.
Pokoknya, manusia yang sering bcrdepan dengan rnasalah hidup akan mengalami pergolakan
jiwa, dan kita tidak dapat menafikan bahawa zaman penjajahan Jepun banyak menirnbulkan
pergolakan jiwa dalarn diri manusia seperti dalam watak-watak Gagak. Manusia yang hidup
dalam zaman penjajahan Jepun kerap berperang dengan diri mereka sendiri. Mereka sentiasa
berada dalarn dilerna seperti diri Sahya.
Sahya, dalarn pergolakan jiwanya, menjadi serba salah kerana dia tidak pasti tcntang perkara
yang dilakukannya. Bahkan, detik itu membuatnya terkenang kembali perbuatan silarn. Adakah
sclama ini, sikapnya yang sanggup merelakan diri mengikut segala perintah Jepun betul atau
salah?
Begitu juga perbuatannya yang agak keterlaluan terhadap anaknya yang tidak bersalah dan dia
sendiri telah menyesali perbuatannya itu. Sang Gagak akan dice rut haknya untuk hidup, sarna
juga seperti Sabri yang disekat kebebasan. Adakah sanggup dia menernbak Sang Gagak dan
kemudian menycsal akan perbuatannya? Pendek kata, dengan bantuan kemanusiaan, Sahya
akhirnya dapat rnenegakkan kebenaran.
Aktivis-JurnalAkademikJllidV 2005 59
Sabri dan Badik juga mengalami pergolakan jiwa, walaupun tidak begitu ketara dalam cerpen
ini, Jelasnya, pergolakan jiwa yang dialami Badik akhirnya membuat dirinya bekerja dengan
Karnpeitai. Pergolakanjiwa yang dialami Sabri pula melahirkan pemberontakan hingga akhirnya
dia diberkas oleh Badik kerana dituduh melakukan komplot terhadap Kampeitai. Kesimpulannya,
manusia yang wujud pada zaman penjajahan Jepun memang tidak dapat lari daripada bergolak
dengan jiwa sendiri,
Hak Manusia dan Haiwan untuk Hidup Bebas
Isu ini juga dianggap utama kerana kedua-dua watak yang telah menimbulkan dilerna dalam diri
Sahya yakni, Sabri dan Sang Gagak yang mahukan kebebasan. Walaupun Sang Gagak tidak
dapat bertutur, diajuga rnahu hak untuk hidup bebas daripada segala ancaman manusia. Kebebasan
merupakan perkara yang universal yang terdapat dalam manusia dan haiwan.
Malangnya. semasa zaman penjajahan Jepun, Kampeitai tidak mengambil peduli tentang
pembunuhan yang dilakukan. Burung gagak yang wujud dalam zarnan Jepun, dan yang hidup
pada hari ini, seringkali menjadi musuh manusia. Ada yang melihat burung gagak sebagai lambang
kejahatan dan bencana. Mereka memang terkenal sebagai perosak tanaman-tanaman hingga
wujudnya istilah "scarecrow" dalam bahasa Inggcris.
Dalam cerpen ini juga, Kampeitai mahupun Badik seharusnya tidak mempunyai hak untuk
mernbunuh Sang Gagak. Sahya sedar bahawa dia tidak berhak membunuh Sang Gagak.
Sebaliknya, Sang Gagak yang berhak untuk terus hidup. Pada zaman kini sebenarnya masihjuga
berlaku perbuatan sedemikian terhadap burung gagak. Dosa mereka serupa Sang Gagak dalarn
cepen Gagak, iaitu, mengganggu keamanan manusia.
Nasib malang yang dialami burung-burung gagak yang berkeliaran di kawasan estet perumahan
berpunca daripada aduan para penghuni kepada pihak yang berkhidmat melakukan perbuatan
zalim ito. Sayajuga rasa seolah-olah terdapat persamaan para penghuni dan Kampeitai. Persamaan
juga dapat dilihat dalam watak Badik dan pihak yang berkhidmat membunuh burung gagak.
Jelasnya, haiwan tidak diberikan hak untuk hidup secara bebas. Mereka tidak boleh membuat
"bising", mahupun bersantai di perteduhan kegemaran mereka. Serupajuga seperti Sang Gagak
dalam eerpen ini. Kcsirnpulannya, mati hidup haiwan berada di tangan man usia. Seandainya
haiwan bertembung dengan golongan rnanusia yang tidak berperikemanusiaan seperti Kampeitai,
tentunya nasib malang yang akan menimpa mereka. Sejak zaman Jepun lagi, manusia telah
berlaku zalirn dan hingga ke hari ini juga, terdapat manusia yang serupa Kampeitai.
r60 1Aktivis-JumalAkademikJilidV 2005
L-'
Jika henda
dan diketa
ringkas, N
nada prote
protes dan
Keselurur
rnempuny:
Penulis m
turut men
mengukul
Rangkap
mendalarr
bersuka r
disarnpai]
itu ruparf
apabila be
setclah m
tangan an
keluar dai
Baris ket
Dieederal
sebagai si
Dipilihny
bangsany
penulis rr
'telaga h
perjuangr
menyaml
daripada
Kesinaml
pesta dan
berbeza (
berbunyi
penulis i.
suasana )
m cerpen
a dengan
akhirnya
rularmya,
bergolak
alam diri
gak tidak
ebebasan
i tentang
ng hidup
Iambang
n hingga
ak untuk
~ Gagak.
asihjuga
ak dalam
rumahan
ierbuatan
ersamaan
gagak.
membuat
19 Gagak
andainya
arnpeitai,
rsia telah
PERJUANGAN BANGSA OALAM
SAJAK 'TEKAO' MOHO LATIFF MOHO
Muhammad lrwan Bin Jamal
Jika hendak dikupas sajak ini seeara terperinci Jagi, latar belakang penulisnya haruslah diselidiki
dan diketahui demi memahami nilai dan perutusan yang tersirat dalam sajak 'Tekad' ini. Seeara
ringkas, Mohamed Latif Mohamed dikenali sebagai sasterawan yang menggubal puisi dengan
nada protes dan sinis. Justcru, ia bukanlah kenyataan yang memeranjatkanjika sajak ini bernada
protes dan sinis juga.
Keseluruhannya, sajak ini terdiri daripada dua rangkap dan lapan baris. Rangkap pertarna
mcrnpunyai rima yang mirip syair, iaitu rima aa-aa. Rangkap dua pula bebas daripada segi rimanya.
Penulis mcnggunakan gaya bahasa yang memanearkan imejan yang begitu jitu sekali. Penulis
turut mcnerapkan sifat-sifat seperti hiperbola dan simbol untuk mcnarnbah nilai dan juga
mengukuhkan keberkesanan mesej yang ingin beliau sarnpaikan.
Rangkap pertama sajak "Tekad ' ini penuh dengan sifat abstrak yang perlu disclidiki secara
mendalam. Baris pertama iaitu 'Jika malam ini akan berinai juga', menggarnbarkan suasana
bersuka ria dan berpesta. Imejan malam yang berinai mengajukan lagi kejituan yang ingin
disarnpaikan kepada pembaca. Apabila dikaitkan dengan baris kedua pula, malam yang meriah
itu rupanya dijadikan keadaan bagi penulis untuk mengingatkan bangsanya agar jangan lewa
apabila berpesta. Beliau juga ingin mencgaskan kelalaian yang sentiasa menghantui bangsa kita
setelah mengecapi kescnangan dan kemewahan. Dengan mengatakan 'Kanku pirnpin tangan-
tangan anak-anak bangsa', penulis menghulurkan pendapat dan nasi hat kepada bangsa untuk
keluar daripada kckaburan ini. Beliau rela menunjukkan arah dan cara bagi kebaikan bangsanya.
Baris ketiga rangkap pertama mcmberikan garnbaran bahawa bangsa kita telah dicederakan.
Dicederakan dengan kelewaan, kelalaian dan kernalasan kita sendiri. Telaga yang disifatkan
sebagai sumber kchidupan kerana ia adalah punea air, telah dicernari dcngan hening merah jingga.
Dipilihnya warna merah kerana penulis ingin menonjolkan kecederaan yang telah menirnpa
bangsanya. Merah bagaikan darah yang mengalir daripada bangsanya sendiri. Namun demikian,
penulis mengembalikan sedikit prinsip optirnistik di baris yang kecmpat. Beliau rnenggunakan
'telaga hening merah jingga' sebagai simbol untuk rnernbakar sernangat demi rneneruskan
perjuangan bagi bangsanya. Walaupun beliau dicederakan, iniiah rnasanya beliau bangkit untuk
menyambung peperangan ini. Bcliau ingin kembali sebagai khalifah bagi memimpin bangsanya
daripada terpcsong ke arah yang mernusnahkan.
Kesinambungan gagasan ini juga diteruskan pada rangkap kedua sajak 'Tekad ini. Garnbaran
pesta dan kerneriahan masih disampaikan dalam baris pertama rangkap ini. Baris keduanya arnar
berbeza daripada baris yang sarna di rangkap pertarna. Bagi rangkap kedua ini, baris kcduanya
berbunyi 'Kankubakar malam ini dengan api lilin'. Walaupun diulangi idea 'bakar' dan "api',
penulis ingin rnengutarakan semangatnya yang begitu ken tal sekali, Pcnulis juga menggunakan
suasana malam bagi menyamakan keadaan kegelapan yang menyelimuti pernikiran dan sifat
Aktivis-jumal Akademik jrlld V 2°Of 61
kelalaian bangsanya. Semangatnya yang kental ini dikemukakan lagi dengan penggunaan lilin.
Lilin itu amat kecil sekali untuk menyinarkan sesuatu ternpat. Namun, dengan lilin yang kecil
inilah yang akan digunakan oleh pcnulis untuk mcnerangkan kcgelapan malam. Idea 'bakar' ini
boleh dikaitkan dengan konsep 'rnenerangkan' kerana 'bakar ' menandakan penghapusan sesuatu.
'Mencrangkan kegelapan' juga bagai menghapuskan segal a kehitaman malam yang dianggap
sebagai kekaburan bagi bangsanya.
Baris ketiga rangkap kedua ini berbunyi 'Dengan bunga di tujuh musim'. Bcberapa tafsiran
boleh dicungkil daripada baris ini. Biasanya, jika ingin mencmukan hajat kepada bornoh atau
dukun, pengeras bunga dan tujuh musim akan diminta, Selain mengaitkan bans ini dengan jurang
masa, terdapat idea untuk memulihkan kcadaan yang dial ami bangsa kita. Bunga ialah sesuatu
yang indah dilihat dan harum baunya. Bermandi bunga bagaikan menyernbuh penyakit dan
melucutkan segala sifat yang kurang baik daripada tubuh seseorang. Bungajuga digunakan untuk
menyerikan martabat dan perawakan seseorang. Sclain itu, bunga dipilih oleh penulis untuk
memulihkan bangsanya yang tercedera dan menyerikan pandangan bangsanya di masyarakat
umurn.
'Tanda kembalinya Iebat berkeris lading'. Baris terakhir ini adalah baris yang paling berkesan.
Pada pendapat saya, baris ini bagaikan baris yang muktamad dan yang paling kritikal bagi
menyampaikan segala mesej yang terpendam dalam sajak 'Tekad' ini. Penulis menggunakan
Jebat kerana Jebat ialah simbol pahlawan Melayu yang bertentangan dengan Tuah. Walau
bagaimanapun, Jebat disifatkan sebagai pahlawan yang berpendirian dan tidak berganjak daripada
prinsip hidupnya. Beliau berani menegakkan keadilan dan berani kerana benar. Taatnya bertempat
bak pepatah 'Raja add, raja disembah: Raja zalim, raja disanggah'. Jebatjuga merupakan simbal
perjuangan yang ingin diutamakan oleh penulis dan Jebat adalah simbol yang ideal bag;
melambangkan konsep 'Melayu Baru'. 'Melayu Baru' yang diharapkan oleh penulis ialah
seseorang yang tidak lalai apabila mcngecapi kescnangan da sentiasa berjuang dcmi menaikkan
taraf dan martabat bangsanya.
Jika diselidiki secara teliti, sajak 'Tekad' ini mengutarakan persoalan yang ketara dan mantap
pada keseluruhan sajak ini. Persoalan yang ingin diketengahkan oleh penulis ialah perjuangan
dalam kehidupan bangsanya. Beliau menonjolkan aspek kehidupan dan perjuangan scperti
kepirnpinan, rnernbuat pilihan dan juga semangat untuk menegakkan kebenaran. Justeru, tema
yang terkandung dalam sajak 'Tekad' ini bersifatkan perjuangan bagi kebaikan bangsanya, yang
tiada akhirnya.
61 Aktivis-Jurnill Akademik Jilid II 2005
Cerpen "I>
nasionalisi
budak yan
dan sennas
telah bany,
berdikari t.
barangan
keperluan
s: Ah Kau
Putat yang
telunjuk C
Di sampir
sebagai 'c
masjid, kc
pcndlldllk
penjelasar
mencukup
kedatangr
perandaka
Awang Pu
dan scsiaj
telah dide:
dengan ke
Melayu tt
mencucul
berpendaj
Melayu. [
terhadap I
dan dipak
Putat,
Di Singap
Melayu. [
kita kekur
masyarak
lagijumla
kehadiran
pilihan di
naan lilin.
lang kecil
'bakarini
In sesuatu.
dianggap
ia tafsiran
irnoh atau
zanjurang
rh sesuatu
ryakit dan
.kan untuk
.ilis untuk
iasyarakat
berkesan.
tikal bagi
ggunakan
ih. Walau
k daripada
bertempat
an simbol
deal bagi
ulis ialah
ienaikkan
10 mantap
erjuangan
In scperti
tcru, tema
.nya, yang
NATIONALISME CERMINAN CERPEN
'AWANGPUTAT' A. RAHIM KAJAI
Nurhayati Bte Nasir
Cerpcn "Awang Putat" karya Abdul Rahim Kajai memperlihatkan unsur-unsur yang berbaur
nasionalistik di dalam watak Awang Putat dan Cik Tch, Awang Putat dikenali sebagai seorang
budak yang lasak dan berani. Di samping itu, dia rncmpcrlihatkan pemikirannya yang matang
dan scntiasa peka terhadap persekitarannya. Kedatangan kaum Cina dan India di Kampung Tenong
telah banyak mcnyebabkan pelbagai pembaharuan yang berlaku. Sikap orang Melayu yang sering
bcrdikari telah berubah scjak Cina atau Si Ah Kau membuka sebuah kcdai yang menjual pelbagai
barangan harian. Pcnduduk Kampung Tenong mula malas dan hanya rnengharapkan barang
keperluan rumah daripada kedai Si Ah Kau serncntara mereka duduk bersembang di kedai kopi
Si Ah Kau. Perubahan sikap penduduk kampung yang drastik ini telah mendapat perhatian Awang
Putat yang ingin berjuang untuk membangunkan penduduk kampung itu daripada terus di bawah
telunjuk Cina.
Di samping itu, Awang Putat semakin bimbang apabila Hamid Syah, scorang India diangkat
scbagai 'chairman' masjid. Sejak Hamid Syah diberi peranan untuk mengendalikan hal ehwal
rnasjid, keadaan semakin kurang aman dan sernakin kurang jcmaah di masjid. Jikalau dahulu
penduduk kampung mcnycmbelih lernbu pada perayaan Islam, Awang Putat dikejutkan dengan
penjclasan bahawa Maulud tidak akan disarnbut kerana menurut Hamid Syah, wang rnasjid tidak
rnencukupi. Kita dapat singkap pemberontakan jiwa Awang Putat yang tidak gembira dengan
kedatangan warga "asing" iaitu kaum Cina dan India yang baginya semakin rncrnporak-
perandakan Kampung Tenong.
Awang Putat juga semakin tidak berpuas hati dengan babi Cina yang merosakkan tanaman Melayu
dan sesiapa yang membunuh babi itu akan dikenakan denda. Apatah lagi, Bilal Haji Deraman
telah didenda kerana mernbunuh babi yang menyerang tanamannya. Awang Putat semakin benci
dengan kedatangan Cina dan India kerana merasakan mereka bersekongkol untuk menjatuhkan
Melayu terutamanya setelah rncndapati bahawa yang mcnjadi saksi sewaktu Haji Deraman
mcncucuk lembing kepada babi adalah Cikgu Majid Syah sendiri. Lantas, Awang Putat
berpendapat bahawa kedatangan golongan bangsa asing ini hanya untuk menjatuhkan masyarakat
Melayu. Daripada SiIU, Awang Putat berusaha rncnanarnkan perasaan benei kawan-kawannya
terhadap bangsa "asing" ini. Kejayaannya terbukti apabila akhirnya, Hamid Syah dipulaukan
dan dipaksa rneletakkan jawatan dan kedai Tauke Ah Kau akhirnya dibakar oleh kornplot Awang
Putat.
Di Singapura, kedatangan bakat asing telah banyak menjejas rakyatnya terutarna sekali masyarakat
Melayu. Dasar pemerintah menggalakkan bakat asing ke Singapura kerana menurut pemerintah
kita kekurangan pakar. Pakar-pakar yang dibawa masuk sering berbangsa Cina dan India. Bagi
masyarakat Melayu Singapura, kita melihat ini scbagai strategi pcmerintah untuk meningkatkan
lagijumlah warga Cina dan India, sekaligus menjadikan Melayu kaum minoriti. Di samping itu,
kehadiran bakat asing ini menjadikan rnasyarakat kita sering tertindas dan tidak lagi menjadi
pili han di dalam sebarang pekerjaan. Perkara ini akan membuat masyarakat Melayu merasakan
Aktivls-Jurnal AkademikJilidV 2005 63
keperluan mereka tidak lagi dititikberatkan dan terpaksa bangun sendiri untuk memperjuangkan
hak kaum Melayu.
Dasar pemerintah yang terbaru iaitu menghendaki masyarakat BUKAN Melayu untuk
mempelajari bahasa Melayu telah rnernbuat masyarakat Melayu semakin risau memikirkan nasib
Melayu pada hari muka. Nampaknya, peranan masyarakat Melayu akan menjadi semakin keeil
dan tidak hairan jikalau bangsa lain sudah fasih berbahasa Melayu. Melayu akan terus hi lang
dek arus kemodenan.
Kedatangan bangsa asing yang membawa keeelakaan di dalam eerita "Awang Put at" juga boleh
dikaitkan dengan keadaan di Singapura kini. Sejak kedatangan warga asing di Singapura iaitu
golongan yang datang untuk bekerja, kadar jenayah semakin meningkat. Di samping itu, warga-
warga asing ini membawa nilai-nilai yang kurang elok seperti menggalakkan kemaksiatan yang
berlaku di Singapura. Akibat daripada kedatangan warga Asing inilah, pelaeuran semakin
berleluasa dan kini, terdapat lebih ramai "pclacur" yang meneari wang dengan eara yang salah
iaitu dengan melakukannya seeara haram. "Pelacur" yang dimaksudkan di sini adalah warga
Asing yang melaeurkan diri mereka seeara haram untuk mendapatkan wang yang lebih kerana
berasakan bahawa gaji mereka sebagai pembantu rumah tidak meneukupi.
Kedatangan bangsa asing juga mewujudkan konsep keusahawanan di kalangan masyarakat
kampung di dalam Kampung Tenong. Sebenarnya, konsep keusahawanan ini sudah wujud di
kalangan masyarakat Kampung Tenong sebelum kedatangan kaum Cina lagi. Ketika itu, setiap
orang di dalam KampungTenong mempunyai peranan masing-masing dan sumber rezeki mereka
pasti akan saling menukar untuk keperluan harian mereka. Meskipun mereka tidak terfikir untuk
membuka kedai, eara mereka itu sudah menggambarkan konsep berniaga secara tidak langsung.
Kedatangan Ah Kau yang berniaga di Kampung Tenong itu telah banyak mempengaruhi kehidupan
masyarakat pada zaman itu. Usaha Ah Kau memaparkan kejayaannya apabila dia dapat
mengembangkan perniagaannya dengan membuka kedai kopi, membuka tanamannya dan
memelihara babi. Usaha Si Ah Kau telah menyemarakkan sernangat Awang Putat dan rnernbuat
Awang Putat ingin membuktikan bahawa sebagai orang Mclayu, dia juga boleh berjaya seperti
Ah Kau. Lantas, dia membuka sebuah kedai runeit seperti kedai Ah Kau dan mempengaruhi
orang-orang kampung untuk memboikot kedai Ah Kau sebagai salah satu jalan untuk menyaingi
Ah Kau dan bangsa Cinanya.
Di Singapura kini, semakin banyak perniagaan yang dimiliki orang Cina yang mendapatkan sijil
Halal untuk rnenarik pelanggan berbangsa Melayu. Langkah peniaga Cina ini sebenarnya memang
dialu-alukan euma kelihatannya sekarang, mereka terlalu taksub untuk menandingi perniagaan
syarikat Melayu. Salah satu eara yang mereka gunakan ialah untuk menjual makanan 'trade-
mark' Melayu melalui syarikat Cina mereka dengan mendapatkan sijil Halal. Contohnya, syarikat
'Old Chang Kee' menjual epok-epok, sejenis makanan Melayu untuk memasuki pasaran Melayu.
Meskipun masyarakat peka bahawa harga epok-epok biasa lebih murah iaitu 3 cpok-epok dengan
harga satu dolar berbanding dengan harga epok-epok 'Old Chang Kee' yang berharga sedolar
untuk satu, persepsi mereka ialah yang rnahal tentunya lebih sedap. Lantas, perkara sebegini
yang menimbulkan persaingan sengit di antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina di
Singapura pada hari ini.
64 Aktivis.JumalAkademik JilidV 1005
Selain dari
Putat" ber
dengan ke
rnernperrru
mereka dar
Syah. Oi
rnendekat]
mula men:
menghisaj
Melalui ea
balik. Car:
banyak me
Penghulu I
Penindasa
Bahkan,p
tember II
Qaeda dar
mereka; b
sebagai p'
Sememan
dinafikan
bertindak
ini berlair
yang syur
Peranan '"
nasionalis
untuk ber
menghirai
dan ayah!
melakuka
itu, Cik Tc
Cik Teh ti
tidak akai
untuk ma
di dalarn
agarnanyi
Di dunia
hak dan k
memperji
untuk me
juangkan
yu untuk
kan nasib
skin kecil
us hilang
uga boleh
pura iaitu
.u, warga-
atan yang
serna kin
ang salah
lah warga
.ih kerana
asyarakat
wujud di
itu, setiap
ki mereka
ikir untuk
langsung.
cehidupan
dia dapat
nnya dan
membuat
ya seperti
rengaruhi
nenyaingi
atkan sijil
1 memang
erruagaan
an 'trade-
1, syarikat
nMelayu.
ik dengan
~ a sedolar
I sebegini
It Cina di
Selain daripada persaingan di dalam perniagaan, salah satu faktor yang membuat cerpen "Awang
Putat" berbaur nasionalistik ialah dengan cara masyarakat Kampung Tenong bertindak balas
dengan kewujudan bangsa asing di kampung mereka. Sebagai contoh, Awang Putat sanggup
mempermainkan perasaan Cik Teh semata-rnata untuk menghapuskan Hamid Syah dari kampung
mereka dan menegakkan nasib masyarakat kampungnya daripada terus ditipu dan ditindas Hamid
Syah. Di sarnping berjinak-jinak dengan kutu-kutu embun di kampungnnya, Awang Putat
mendekatkan dirinya dengan orang-orang tua di masjid dan di surau. Daripada situ, Awang Putat
mula menggunakan peluang yang dia ada untuk membuka pekung Tauke Ah Kau yang berjaya
rnenghisap darah orang-orang kampung dan Hamid Syah yang bersubahat dengannya.
Melalui eara yang halus ini, orang-orang kampung mulai sedar dan mula berubah untuk bertanam
balik Cara Awang Putat bertindak balas terhadap penindasan yang berlaku kepada bangsanya
banyak menggunakan eara yang halus dan ini termasuklah membuka syarikatnya scndiri meskipun
Penghulu pernah berkata bahawa pekerjaaan sebegini tidak boleh dijalankan oleh orang Melayu.
Penindasan sesuatu bangsa terhadap sesuatu bangsa yang lain bukanlah perkara yang luar biasa.
Bahkan, penindasan berlaku di serata dunia sejak berabad lamanya. Namun begitu, sejak Sep-
tember II, dunia dikejutkan dengan suatu tindak balas yang tidak diduga. Kumpulan militan AI-
Qaeda dan anggota Jemaah Islamiyah (J.J) telah bergabung tenaga untuk bangun membela bangsa
mereka; bangsa selslam mereka daripada terus ditindas di muka bumi ini. Meskipun digelar
sebagai pengganas,
Sememangnya, negara-negara Islam serta masyarakat Islam sering dipandang rendah dan
dinafikan hak mereka di dunia ini. Lantas, golongan yang lebih peka terhadap penindasan ini
bertindak agresifdan bangun untuk mempertahankan hak-hak mereka. Meskipun cara 'pengganas'
in; bcrlainan daripada pendekatan Awang Putat, yang pastinya, kedua-duanya mempunyai rnisi
yang syumul iaitu menegakkan keadilan demi bangsa dan agama mereka.
Peranan wanita di dalam eerpen "Awang Putat", melalui watak Cik Tehjuga menonjolkan sikap
nasionalistik Cik Teh terhadap bangsanya. Pada mulanya, Cik Teh sering digoda Awang Putat
untuk bersarna-sama menegakkan keadilan untuk masyarakat kampung tetapi Cik Teh tidak
menghiraukannya. Hanya setelah mendapat tahu adiknya dihamili suaminya sendiri, Hamid Syah,
dan ayahnya ditipu Tauke Ah Kau dan suaminya juga, barulah Cik Teh sedar bahawa dia harus
melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat kampungnya. Disebabkan semangat perjuangan
itu, Cik Teh telah terdorong untuk membunuh suaminya, Hamid Syah. Setelah keluar dari pcnjara,
Cik Teh tidak lagi ingin mengahwini Awang Putat yang setia menantinya. Lantas, dia bersumpah
tidak akan mengahwini lagi, sebaliknya, Cik Teh ingin terus mcrnperjuangkan hak dan keadilan
untuk masyarakatnya kampungnya. Sumpahnya itu membuatkan watak Cik Teh begitu penting
di dalam mewakili kaum wanita yang sanggup mengorbankan sisa hidupnya untuk bangs a dan
agamanya.
Di dunia ini terdapat semakin ramai wanita yang bangkit untuk bersama-sama memperjuangkan
hak dan keadiah bagi bangsa dan agama mereka. Sebagai contoh, Ibu Raden Ajeng Kartini yang
memperjuangkan bangsa Indonesia serta Aung San Sun Kyi, seorang warga Myanmar yang bangun
untuk memperjuangkan hak bangsanya tanpa memikirkan risiko yang dia hadapi iaitu kecaman
Aknvrs-jurnalAkadernlk jlltdv 2005 65
-s
daripada pernerintah dan persepsi masyarakat terhadap dirinya. Salah satu wanita yang
mernperjuangkan bangsanya melalui cara yang berbeza (iaitu yang tidak melibatkan sebarang
keganasan dan rusuhan) ialah penyanyi Siti Nurhaliza.
Siti Nurhaliza sering memperjuangkan bangsanya melalui nyanyiannya dan in; dapat dilihat
bukan sahaja melalui lagu-Iagunya di dalam album tctapi juga melalui iklan. Yang terkini, beliau
telah menyanyikan sebuah lagu yang saya kira dapat meningkatkan semangat nasionalistik di
dalam diri para peminatnya iaitu mcnerusi lagu "Budi Bahasa Budaya Kita", Melalui lagu ini,
Siti dapat mcmbuat bangsanya bangga dengan diri mereka dan budaya mereka, lantas merupakan
suatu perjuangan secara tidak langsung. Siti Nurhaliza bukan hanya memperjuangkan bangsanya
tetapi rnasyarakat dunia dan agamanya melalui lagu-Iagu nyanyiannya. Selain mengckalkan nilai
tradisi bangsa di dalam lagu-Iagunya, Siti Nurhaliza Juga telah membawa mesej dunia kepada
peminatnya. Di dalarn lagu "Oda Bumi Anoia", Siti telah memperjuangkan nasib rakyat Palest in
yang tertindas dek askar Israel yang tidak berperikemanusiaan. Secara tidak langsung, Siti ingin
pendengan menilai sendiri dan peka bahawa penindasan terhadap bangsa Palestin dan agama
Islam masih tetap wujud hingga ke hari ini.
Justeru, melalui contoh-contoh yang diberikan dan isu-isu semasa yang dikcmukakan, kita akan
dapati unsur-unsur nasionalistik di dalam cerpen "Awang Putat". Ternyata, hingga kini, pcrjuangan
yang berbaur nasionalistik masih diteruskan dan dikekalkan tradisi perjuangan ini oleh masyarakat
Melayu yang ingin bangkit daripada ditindas dan lerus tertindas oleh bangsa lain.
66 Abdemik JihdV 2005
Drama Ad
dan Siti S,
teguh ked
karnpung :
Drama Ad
dan mengc
tidak 'pro
pcrgcrakai
kita dapat
masyarakr
Golongan
yang lebil
itu diseml
kerniskina
ibunya, IV
lagi keran:
keuntung:
Adat jug'
masyarak
dahulukal
denganny
dan berpe
Baginda .
bendang .
tidak san;
dahulu la
kerana ya
dengan g'
adat darj:
Keterikat
restu kcdi
berfikira:
dilalui m
kehidupa
telah mer
mira yang
1 sebarang
pat dilihat
.ini, beliau
malistik di
ri lagu ini,
nerupakan
bangsanya
alkan nilai
ria kepada
at Palestin
, Siti ingin
jan agama
, kita akan
rerjuangan
nasyarakat
ANTI-ADAT GAMBARAN DRAMA
'ADAT USANG PUSAKA ZAMAN'
Furhunah Binte Sura/man
Drama Adat Usang Pusaka Zaman mengisahkan tentang kisah cinta dua anak muda, Budirnan
dan Siti Senja. Namun dcmikian, kisah einta rnereka dihambat keterikatan adat yang dipegang
teguh kcdua-dua ibu bapa mereka. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk lari dari
kampung agar dapat bernikah dan melepaskan diri daripada belenggu diikat adat
Drama Adat Usang Pusaka Zaman olch Zam Ismail banyak mcnyatakan adat yang mengawal
dan mcngongkong masyarakat sehinggakan member: kesan negatifkepada galangan muda yang
tidak 'pro' atau tidak menyakang adar Melayu yang dianggap kolot dan terlalu mengikat
pergerakan seseorang atau sesebuah rnasyarakat. Melalui drama Adat Usang Pusaka Zaman,
kita dapat melihat denganjelas sekali bagaimana adat itu mengawal dan mengangkang pergerakan
masyarakat terutama sekali masyarakat Melayu.
Galangan muda senantiasa berfikiran bahawa adat itu tidak sepenting apa yang dianggap mereka
yang lebih tua. Mereka beranggapan bahawa adat ini hanya menyebabkan masyarakat mereka
itu discrnbunyikan atau mengangkang mereka daripada maju dan keluar daripada kempampang
kemiskinan lagi kalat. Hal ini jelas dapat dilihat pad a watak Budiman semasa dia berbual dengan
ibunya, Mak Intan, mengatakan bahawa adat itu tidak bermakna dan tidak harus dipraktikkan
lagi kerana sememangnya dengan memegang teguh pada adat, ianya tidak akan membawa sebarang
keuntungan.
Adat juga menyebabkan adanya darjat di kalangan masyarakat. Darjat yang memisahkan
rnasyarakat yang berada dan juga masyarakat yang serba kekurangan. Menjadi adat orang
dahulukala bahawa jika ingin mencari pasangan hidup, mestilah daripada galangan atau sedarjat
dengannya. Bahkan, hal ini masih lagi mempcngaruhi segalangan masyarakat yang masih taat
dan berpegang teguh dengan adat mereka. Melalui drama ini, dapat dilihat denganjelas bahawa
Baginda Ali memegang teguh kepada adatnya dan berkeras juga untuk menggadai sawah dan
bendang demi mengahwinkan anaknya, Budiman, kerana sebagai penghulu desa, Baginda Ali
tidak sanggup menanggung malu jika tidak mengikut adat yang telah lama dipraktikan sejak
dahulu lagi. Jelas keliharan bahawa adat darjat dan kedaulatan baleh membawa kesan negatif
kerana yang rniskin hanya baleh bergaul dengan yang miskin dan yang berada akan lebih megah
dengan gologan berada yang diearnpuri mereka. Baginda Ali yang malu j ika tidak dapat mengikut
adat darjat jclas menunjukkan betapa adat itu mengawal masyarakat.
Keterikatan kepada adatjuga memaksa Budiman mengambil keputusan untuk kahwin lari tanpa
restu kedua ibu-bapa mereka kerana ingin sangat mernegang teguh kepada adat, walhal Budiman
berfikiran bahawa adat itu seharusnya berubah mengikut zaman, sesuai kepada zaman yang
dilalui mereka. Budirnan terpaksa membawa Siti Senja dan beredar dari Desa Purba kerana
kehidupan Desa Purba yang akur kepada adat tidak sesuai bagi kehidupan mereka bcrdua. Adat
telah mernaksa mereka untuk lari daripada Desa Purba dan mereka berdua bernikah dan akhirnya
Aktlve-jurnat Akacermk JilidY200S 67
Siti Senja pun melahirkan anaknya. Jika adat itu tidaklah terikat sebegitu serius, kemungkinan
mereka tidak akan rnelarikan diri. Jelas menunjukkan bahawa adat yang keterlaluan jelas
mengekang pergerakan seseorang sehinggakan menyebabkan mereka melakukan sesuatu yang
diluar dugaan.
Adat yang keterlaluan akan mengongkong gerak-geri seseorang atau sesebuah rnasyarakat untuk
bergerak, Daripada drama Adat Usang Pusaka Zaman, setelah dibincangkan dengan menggunakan
contoh daripada teks drama ini, jelas dilihat bahawa adat yang akur dipegang kedua-dua ibu
bapa Budiman dan Siti Senja telah menycbabkan kedua-dua anak muda ini untuk memecahkan
belenggu adat dan lari untuk bernikah derni kebahagiaan dan rnerealisasikan irnpian mereka.
Adat harus mengikut zaman kerana zaman silih berganti dan dan harus disesuaikan dengan kontcks
kehidupan masa itu.
.:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:.
DIRGAHAYU
OlehNorlin binte Mansor
Dirgahayu
Memamah tubuhku,
Menjilal renagaku,
Merampas kemampuanku.
Mengambil dayaku,
Mencemuh kepintaranku,
Menambat kecerdasanku
Dan menyekat diriku
Mengapa harus aku diletak ke tepi?
Dicampak tanpa simpati,
Sedangkan aku masih mampu berbakti...
Akudiadili secara melulu
Tidak pernah ditanyakan keinginanku
Sehingga terkadang aku terpaksa membisu.
Tapi diamku ini bukan penyerahan
Bukan penindasan
Tidak bererti kekalahan
Bukan bermaksud kerewasan
Tapi melambangkan pengertian
Mcnccrminkan keakuran
Melaungkan kemenangan...
Aku terns menjalani kehidupanku kini
Dengan berkat keimanan dankesabaran hati
Tiada apa yang perlu ku kesalkan
Segalanya adalah ketentuan Tuhan
Aku hanya mampu bersyukur kepada-Nya
Diriku rnasihdiberikan peluang hidup di dunia
Meskipun diriku ini dihantui kubu
DIRGAHAVU. ..
: 68 AktiYis-Jumal Abdemik Jilid V 200S
Kemiskin.
Novel 'Ba
pada era I
ketika itu
Keadaan I
sosial lair.
Pelbagai f
keadaan k
tinggal be
zink yang
dengan n
hari dari p
cahaya di
Kerniskin
Baju baru
Dalam en
bersalin.
dalam ke
tawar, Sci
ayah Adi
pokok on
Akibat l«
daripada
semakin t
menarnb.
Berbekal
menguru:
terpaksa
beranak '
dengan IT
yang lain
Isu kerni:
watak-w.
nungkinan
rluan jelas
suatu yang
akat untuk
199unakan
ra-dua ibu
mecahkan
In mereka.
an konteks
'BATAS LANGIT'
MOHD LATIFF MOHD - NOVEL SOSIALISME
MuhammadLuqman Bin Mohd Shapie. Fariz Husna Bin Sajani.
Muhammad Shahzulhari 8;'1 Johari
Kemiskinan
Novel 'Balas Langit' karya Mohamed LatiffMohamed ini berlatar-belakangkan suasana kampung
pada era lewat 50'an dan awal tahun 60'an sebelum Singapura mencapai kcmerdekaan. Pada
ketika itu, ekonomi negara Singapura belum lagi stabil dan peluang pekerjaan tidak banyak.
Keadaan hidup amatlah susah dan isu kemiskinan ini merupakan antara banyak lagi aspek-aspek
sosiallain yang bermaharajalela di kalangan masyarakat setempat waktu itu.
Pelbagai gambaran telah berjaya dilukiskan oleh Mohamed LatiffMohamed untuk menerangkan
keadaan kemiskinan yang melanda watak-watak dalam novelnya ini. Watak utamanya iaitu Adi,
tinggal bersama keluarganya di rumah agak buruk yang berlantaikan tanah dan beratapkan zink-
zink yang bocor. Adi dan keluarganya juga bergantung kepada perigi yang terletak berdekatan
dengan rumah mereka sebagai sumber air mereka. Air minuman juga haruslah diambil setiap
hari dari paip kompeni. Rumah Adijuga bergantung kepada lampu cemeni untuk memberi mereka
cahaya di dalam rumah mereka.
Kcmiskinan yang melanda Adi sekeluarga amatlah teruk sehingga mereka jarang bertukar baju.
Baju baru mereka merupakan baju yang tidak diperlukan orang lain yang diberikan kepada mereka.
Dalarn erti kata lain selagi orang lain tidak memberi mereka pakaian, selagi itulah mereka tidak
bersalin. Kcmiskinan dalam keluarga Adi tidak bcrakhir di situ sahaja. Mereka sentiasa berada
dalam kelaparan dan biasanya, hidangan seharian mereka hanyalah teh '0' bercicahkan biskut
tawar. Sekali-sekala dapatlah mereka merasa bubur dengan ikan bilis bercampur kieap apabila
ayah Adi pulang membawa duit gaji. Adi pula kadang-kala tcrpaksa mencuri buah-buahan dari
pokok orang lain dan rnengharap belanja daripada kawan-kawannya untuk mengisi perutnya.
Akibat kemiskinan ini jugalah bapa Adi, Pak Mat, berhutang dengan ceti. Mengambil hutang
daripada ceti bagaimanapun tidak sedikit pun memberi mereka kesenangan. Sebaliknya, mereka
semakin terjcrumus ke dalam lembah kemiskinan keranajumlah bunga yang semakin hari semakin
menambah.
Berbckalkan duit gaji bapa Adi yang tidak sebcrapa itu, emak Adi hanya tinggal di rumah dan
menguruskan hal ehwal keluarga. Walau bagaimanapun sctelah kcmatian Pak Mat, Mak Timah
terpaksa bekerja dengan mengupah mencuci baju dan mengurut dan membengkungkan orang
beranak untuk menampung pendapatan keluarganya. Adi juga meringankan beban emaknya
dengan meneuci kereta pada malam Sabtu dan minggu. Selain itu Adi membuat kerja-kerja kecil
yang lain seperti mengumpul timah dan menolong Nordin Pendek tebang pokok kelapa.
Isu kemiskinan bukan sahaja tertumpu kepada watak Adi dan keluarganya, malah juga kepada
watak-watak lain dalam novel ini. Jiran-jiran Adi seperti Abang Dolah, Kak Salmah, Bibik, Cina
Aktivis-jurnalAkademik JilidV2005 , 69
.,
,
Ketuk Sabut, Ah Kong dan Tong Sarnboo semuanya terjerumus dalam lembah kemiskinan. Rata-
ratanya penduduk Kampung Buyung ini semuanya rniskin.
Perjudian
Dalam membiearakan aspek sosial dalarn novel ini, selain isu kerniskinan, isu perjudian juga
agak menonjol pengutaraannya. Keluarga Adi dalam novel 'Batas Langit' ini diletakkan di dalarn
kelompok yang kebanyakannya berbangsa Cina. Oleh itu, tidak ganjillahjika watak-watak dan
juga pembaea didedahkan kepada unsur-unsur perjudian scperti cap ji ki, terup keling, tikarn
nombor ekor, pemujaan pada pokok jejawi yang dipercayai berpenunggu dan juga Iimau-limau
Cina sembahyang.
Di dalam kawasan pcrjudian, amat senang untuk sescorang itu mendapati unsur-unsur perjudian
yang sekaligus menimbulkan keinginan berjudi. Tidak kira orang itu berbangsa apa sekalipun,
jika hari-hari terdedah kepada kesekitaran perjudian, dia akan bcrjudi. Mungkin pengaruh daripada
keadaan sekeliling inilah yang membuat Pak Mat cenderung kepada perjudian. Gaji yang ditcrima
sctiap bulan dihabiskan di meja perjudian dan di situ jugalah dia menghabiskan banyak rnasanya
sehingga kadang-kala berhari-hari tidak balik.
Perjudian selalunya melibatkan unsur-unsur 'nasih' kepada mereka yang berjudi itu. Kalau
seseorang itu bernasib baik, dia akan rncnjadi kaya. Orang yang tiada nasib tidak akan menang
walaupun sehari suntuk bersernbahyang atau berpuluh-puluh limau diletakkan di pokok jejawi
itu. Nasib sebegini sernemangnya tidak digalakkan dalam agama Islam, dan mungkin discbabkan
itu Pak Mat tidak pernah menang besar bahkan dia scmakin 'kcring'. Mungkin juga ia disebabkan
kudrat daripada Ilahi supaya Pak Mat tidak akan menang besar atau 'keno loteri' kerana duit
yang dimenangi pun kelak akan rnenjadi duit haram dan tidak akan memberbakti kehidupan dia
dan keluarganya.
Pelacuran
Di antara watak-watak yang dihimpit kcmiskinan dalam novel ini, terdapat satu watak yang
bernama Kak Salmah. Dia miskin seperti orang-orang di sekelilingnya tetapi pckerjaannya
membezakan dia daripada mereka. Kak Salmah bekerja scbagai pelayan di sebuah bar di Lorong
25. Pelayan dalarn konteks ini berrnaksud bukan sahaja melayan minurnan tetapi juga melayan
nafsu lelaki di atas ranjang. Disebabkan konotasi yang dikaitkan bersama pekerjaan pelayan ini,
Kak Salmah dianggap sundal di dalarn kampung dan menjadi rujukan terbaik kepada orang-
orang kampung untuk menjelaskan erti 'perernpuan jahat'.
Kak Salmah merupakan seorang watak yang terjerurnus dalarn pclacuran dan wataknya tidak
diberi perhatian yang mendalam seperti watak-watak yang lain. Namun dernikian, wataknya
eukup mernberi kesan kepada pembaea ten tang kewujudan gejala sosial pada masa itu.
Pelaeuran telah wujud sejak zaman dahulu. Masyarakat zarnan sekarang mungkin menyangka
bahawa orang-orang dahulu semuanya baik belaka dan pelaeuran tidak ada kaitan langsung dengan
masyarakat Melayu. Dengan adanya watak Kak Salmah dalam 'Batas Langit', ia menafikan
tanggapan orang-orang sekarang. Malah pelacuran antara pekerjaan yang banyak pckerjanya
70 Aklivls-JurnilAbdemik JihdV 2005
ketika dal
pelbagai r
lelaki. Ke
faktor-fak
dikatakan
duit amat
Pergaultn
lsu pergai
dalam rna
kakak Ad
gambaran
Kelibat A
larut mal:
sahaja tan
Isu pergai
berlainan
bebas. At
yang sam:
bahawa p
tidaklah a
Perubata.
Perkara ~
kepereay:
akan men
Mak Tim
Candu yz
Perkara u
Abang 0
Orang ak:
menyingl
menggur
menghin.
Kedua-di
Melayu a
yang ditu
Ian. Rata-
dian Juga
1 di dalam
vatak dan
ng, tikarn
iau-lirnau
perjudian
.ckalipun.
1 daripada
~ diterirna
, masanya
tu. Kalau
n mcnang
.ok jejawi
isebabkan
isebabkan
erana duit
dupan dia
atak yang
crjaannya
di Lorong
I melayan
.layan ini,
da orang-
.nya tidak
wataknya
J.
enyangka
ngdengan
nenafikan
ekerjanya
ketika dahulu untuk para perempuan meneari wang mudah. Pelaeuran boleh disebabkan oleh
pelbagai perkara dan dalam konteks Kak Salmah, dia melaeur kerana dia telah dirosakkan oleh
lelaki. Kerniskinan juga merupakan faktor utama penglibatannya dalam pelacuran. Mungkin
faktor-faktor ini boleh juga diaplikasikan kepada pclacur-pclacur yang lain. Pelaeuran boleh
dikatakan sesuatu yang tidak ganjil sewaktu keadaan kehidupan susah dan peluang mendapat
duit amat terhad.
Pergaulun Bebas
Isu pergaulan bebas juga telah dilahirkan Mohamed Latiff Mohamed dalam aspek gejala sosial
dalarn masyarakat ketika itu. Pcrnbaca akan dapat mengaitkan gejala sosial dengan watak Ani,
kakak Adi, apabila dia didapati mengandung pada awal eerita ini. Kcadaannya itu memberi
gambaran bahawa dia telah mengadakan hubungan seks luar nikah bersama ternan lelakinya.
Kclibat Ani tidak dihiraukan emaknya sehingga Ani berani merayap ke mana-mana sehingga
larut malarn. Tiada kawalan kc arasnya telah membenarkan Ani bebas bergaul dengan sesiapa
sahaja tanpa pcngetahuan ibu bapanya,
Isu pergaulan bebas ini boleh dilihat pada Kak Salmah yang selalu dilihat bersama lclaki yang
berlainan setiap masa. Abang Dolah juga merupakan watak yang menonjolkan isu pergaulan
bebas. Abang Dolah dcngan tidak segan-silu tinggal bersama Kak Habsah di bawah bumbung
yang sarna walaupun mereka belum sah digelar suami dan isteri. Ini denganjelasnya menunjukkan
bahawa pergaulan bcbas di antara lclaki dan wanita sudahpun berleluasa semenjak dahulu dan
tidaklah asing kepada masyarakat Melayu.
Perubatan Tradisional dan Kepercayaan Tahyul
Perkara yang tidak asing bagi masyarakat Melayu pada zaman dahulu semestinya ialah
kepercayaan mereka, terutama sekali tentang perubatan dan benda-benda seharian, Mak Timah
akan rncrnarahi Adi jika dia mclihat Adi bergayut atau bergantung di dahan pokok Jejawi kerana
Mak Timah pereaya bahawa pokok itu bcrpenunggu dan 'rnakan' orang. Kejadian Apek Hisap
Candu yang menggantung dirinya membuat orang Icbih pereaya bahawa pokok itu berhantu.
Perkara ini bukan sahaja dipercayai orang-orang Cina tetapi juga orang-orang Melayu.
Abang Dolah pula berkhidrnar sebagai semaeam pcngubat, lebih tepat lagi semaeam bomoh.
Orang akan pergi kcpada Abang Dolah untuk meminta ubat pengasih, pendinding dan ubat untuk
menyingkirkan orang pun ada disediakan Abang Dolah, Malah Abang Dolah sendiri ada
menggunakan 'j lmu mengenakan orang ini ' kepada setiausaha parti politik yang telah
menghinanya.
Kcdua-dua isu di atas ini menunjukkan bahawa pemikiran orang dahulu, khususnya masyarakat
Melayu arnatlah cetck, Pada masa ini, pernik iran mereka masih lagi berdasarkan pengetahuan
yang dituruni datuk nenck rnoyang rnercka, yang berasaskan rnitos dan bukan logik.
Aktivis-Jurnal AkademikJrlid V2005 71
,
Pendidikan
Kebanyakan penduduk Singapura pada era 50'an dahulu tidak mendapat pendidikan formal,
bahkan ramai yang tidak ke sekolah langsung. Oisebabkan faktor ini, ramai orang tidak mendapat
pekerjaan yang bagus dan gaji yang tinggi. Pendidikan yang rendah Juga bermaksud mereka
tidak terdedah kepada pelbagai perkara dan sukar untuk mereka mengembangkan pemikiran
rnereka. Oalam novel 'Batas Langit', pendidikan diberi gambaran sebagai sesuatu isu yang tidak
penting. Setclah rusuhan berlaku dan isu gabungan dengan Malaysia, timbul kepentingan Bahasa
Melayu dan pendidikan secara amnya.
Pendidikan dapat menjamin kesejahteraan dan kesempurnaan hidup pada masa hadapan. Tiada
pendidikan akan menggelapkan masa hadapan. Kampung Pak Buyung dan usahu untuk keluar
daripada Iingkaran rnusibah mustahil dicapai.
Keruntuhan Akhlak
Gejala sosial yang terjadi dalarn novel ini sebenarnya bermula daripada keruntuhan akhlak yang
berlaku dalarn masyarakat. Ramai orang yang tidak hidup berlandaskan moral atau prisip hidup
yang sempurna. Akhlak yang runtuh menandakan bermulanya keruntuhan diri seseorang itu
sendiri. Dia akan hancur dek dimamah perbuatannya sendiri dan sekaligus menghancurkan masa
depannya . Keadaan realiti sedemikian telah digambarkan dalam masyarakat Kampung Pak
Buyung. Watak-watak seperti Ani, Kak Salmah, Pak Mat dan Abang Dolah sernuanya menyokong
hakikat tersebut.
Pegangan Agama
Pegangan agama yang lernah boleh dan mungkin layak dikatakan puuca segala gejala sosial
yang timbul dalam novel' Batas Langit'. Sepanjang novel ini, tidak ada satu watak yang ditonjolkan
mempunyai pegangan ilmu agama yang kuat. Watak yang dikatakan bersolat dengan rajin juga
tiada kecuali yang pandai dan mengajar mengaji iaitu, Abang Oolah dan Pak Mat, yang mula
rajin bersolat setelah diserang penyakit keneing manis. Watak Adi sendiri pernah bertanya kepada
emaknya tentang Abang Oolah tidak pernah bersolat yang membuat kehidupannya sengsara.
Pegangan agama yang lemah menyumbang kepada kehancuran seseorang itu dan ini dapat dilihat
daripada beberapa contoh dalam novel ini. Ani tidak selalu berada di rumah dan mempelajari
agama sehingga mengakibatkannya mengandung. Pak Mat Juga tidak menghiraukan tentang
masjid yang dibina bersama Mak Timah, sebaliknya menghabiskan masanya berjudi. Akibatnya,
dolat telah mclanda dirinya dalam bent uk penyakit kencing manis. Kak Salrnah, yang suka mencaci
dan meminum sarnsu dan bekerja sebagai pelayan itu juga akhirnya ditangkap, mungkin
disebabkan imannya yang tidak kuat sehingga sanggup mendera Jamilah dan memecahkan kepala
si Botak. Abang Oolah yang mengamalkan perubatan 'mengenakan orang' dan bergaul bebas
dengan isteri orang juga telah mendapat balasannya yakni dikurung di penjara.
72 Aktivis-Jurnlll Akademik JilidV 2005
p
Latar mas
zaman se
kekacauai
demi kept
dan sifat :
Walak P,
beberapa
keupayaa
bergelut (
diri sendi
Tawakal i
Aminah r
member»
kandung:
keputusa
diri, per'
keluargai
Sifat dan
sikap ora
tiada seo
bertindal
Imam Yu
dari peml
dengan ,
dapur'n; I
rnereka a
oleh tent
rnenghiu
Sifat dan
adalah sa
Tiga'dan
oleh pilu
ditangkaj
lalumen]
menggan
n formal,
rnendapat
d rnereka
remikiran
-ang tidak
III Bahasa
Ian. Tiada
uk keluar
hlak yang
isip hidup
.orang itu
'kan masa
pung Pak
enyokong
ala sosial
itonjolkan
raj III Juga
ang mula
ya kepada
ngsara.
pat dilihat
rnpelajari
n tentang
.kibatnya,
ameucaci
muugkiu
can kepala
aul bebas
PERTARUNGAN SIKAP DAN SIFAT MANUSIA DALAM
NOVEL 'SATU BUMI'
Mursitu Omar; Nurhayati Nasir, Rosni Zainol
Latar masa novel 'Satu Bumi ' ilham Isa Kamari menyusuri zaman penjajahan, peperangan dan
zaman selepas peperangan. Latar masa yang dipaparkan rnerupakan latar zaman yang penuh
kekacauan. Watak- watak dalam novel melalui zaman - zaman dengan tekad untuk terus menakat
derni kepcntingan kehidupan keluarga. masyarakat dan peribadi. Mereka bertarung dengan sikap
dan sifat serta pegangan sesarna mereka demi panakatan.
Watak Pak Durhakim, misalnya, mengambil keputusan untuk membatukan dirinya selama
bcberapa tahun setelah terjadinya kemalangan yang hampir rneragut nyawanya dan melernahkan
keupayaannya kerana tidak dapal menerima takdir yang berlaku ke atas dirinya. Pak Durhakim
bcrgelut dcngan realiti kehidupan yang dianggapnya tidak adil dan manusia hanya mementingkan
diri sendiri kerana baginya kemalangan itu berlaku kerana penganiyaan masyarakat Kampung
Tawakal terhadap dirinya.
Aminah pula harus menghadapi realiti kehidupan yang penuh ranjau dan cubaan yang adakalanya
membenakkan fikiran dan perasaannya. Aminah adalah satu watak tragis kerana keluarga
kandungnya dimusnahkan oleh tentera Jepun, cintanya kepada Jati terpaksa dikorbankan demi
keputusan, perasaan terhutang budi terhadap keluarga angkatnya, suaminya menghilangkan
diri, perbuatan Pak Durhakim untuk membatukan diri sehingga tidak mengambil endah akan
keluarganya dan akhirnya maruahnya dicerobohi sehingga nyawanya diragut kezaliman.
Sifat dan sikap manusia dalam novel ini diwarnakan dcngan pelbagai rencahan ernosi Misalnya,
sikap orang Melayu yang mementingkan diri sendiri. Semasa surau di kampungTawakal dibina,
tiada seorang pun anak buah kampung yang ingin membantu dan penduduk-penduduk kampung
bertindak tanpa mcnyiasat perkara yang sebenar. Mereka sarna sekali tidak menyokong dengan
Imam Yusof dan juga Pak Durhakim. Namun demikian, mereka tetap ingin meraih keuntungan
dari pembinaan surau itu. Contohnya, .'Adajuga makcik - makcikyang tersipu>- sipu berhudapan
dengan Pak Durhakim, sambil memungut daun, jan/ling dan unibut pisang bagi keperluan
dapU/:"(Bab 3, halaman 36). Mereka juga tidak berani mengemukakan hak dan kuasa yang
rnereka ada, sebaliknya, mengikut sahaja perintah tentera Jepun, Semasa Pak Durhakim diserang
oleh tentera Jepun, tiada siapa yang datang mernbantu kerana hati mereka telah hangus dan
menghitam di dalam ketakutan.
Sifat dan sikap peribadi setiap watak ditojolkan dalarn novel ini. Misalnya kebencian dan dendarn
adalah satu sifat yang sinonimdalamdiri Malek. Malek rnelibatkandirinya dalam perjuangan 'Bintang
Tiga' dan menjadi pejuang atas sebab - sebabdirinya yang dipukul teruk dan hampir diragut nyawanya
oleh pihak tentera Jepun yang menjajah Nusa Selatan sewaktu Pcperangan Dunia Kedua kerana
ditangkap mencuri beras, Dia telah disclamatkan oleh ahli - ahli kumpulan gerakan 'Bintang Tiga'
lalu rnenganggotai gerakanitukerana dia berasa terhutang budi dan nyawanya kepada mereka malahan
mengganggap rnereka sebagai penyelamat dan pelindungnya. Dia membandingkan keperihatinan
Aktivis-JurllalAkademik JihdV 2005 73
keluarganya dengan rakan - rakan gerakannya yang disimpulkannya lebih mengambil berat tentang
keadaan dirinya. Sifat Malek yang diibaratkansebagai 'serkap jarang , ini yang membuatnyabertekad
untuk terus hidup di dalarn hutan sebagai pejuang gerakan bawah tanah 'Bintang Tiga' walaupun
peperangan antara mereka dan tentera Jepun tclahtamat. Inijuga disebabkan oleh kemesumanterhadap
sikap Aminah yang dianggapnya masih rnengingati Jati dan rnasih mcnyayangi Jati.
Sikap dan sitar watak Arninah pula sebaliknya. Dia lelap tabah menghadapi kenyataan bahawa
Pak Ourhakim dengan sengaja mengasingkan hidupnya dari masyarakat dan nekad untuk
mcmbisu, Pak Durhakim tidak menunjukkan scbarang reaksi ataupun rnernbalas pertanyaan
Aminah tetapi Arninah tetap cekal dan tabah melayani Pak Ourhakim seperti seorang anak yang
melayani bapanya sendiri, Aminah hanya marnpu meluahkan rasa hampa. kesal dan sedihnya
dalam dirinya sendiri dan scntiasa berharap agar diberikan kctenangan yang diingininya.
Sebagai scorang ibu tunggal, Arninah gagah menghadapi cabaran hidup di Nusa Selantan yang
sering tidak arnan dan tenreram. Oia bertekad untuk memberi yang terbaik buat anak tunggalnya
Ilham dan usahanya untuk memberi didikan yang sempurna buat anaknya itu, Arninah telah
membeli sebuah basikal hasil dari titipan wang yang dikirirnkan oleh seseorang yang tidak
diketahuinya sebagai kemudahan untuk rnenghantar anaknya ke sekolah sebelum dia kcluar
bekerja. Oalam bab 14, Arninah be rasa sungguh gelisah dan berkelakuan separuh gila apabila
didapati Ilham tiada di kantin sekolah menunggunya seperti yang telah dipesan pada awalnya.
Baginya, anaknya adalah satu - satunya rnanusia yang masih rnenyalakan harapannya untuk
terus hidup dan satu - satunya sebab dia masih tabah menerima dugaan Tuhan. Aminah juga
merupakan seorang isteri dan sahabat yang setia. Oia tetap mengharapkan kepulangan Malek ke
pangkuan keluarga walaupun Malek pergi tanpa berita. Biarpun tiada perasaan einta terhadap
Malek namun kasih - sayang dan kcseriaan Arninah sebagai seorang isteri tctap ada. Sebagai
sahabat pula, Rokiah dan Aminah sering bantu - membantu ibarat 'aur dcngan tebing'.
Kesan perang dan rusuhan benar-benar menduga kesabaran manusia dalam mengharungi sisa-
sia kehidupan yang tertakhluk kepada keikhsanan penguasa. Jelas, dalam mengharapkan
keikhsanan itu, ramai yang mcnyesuaikan sifat dan sikap mereka agar dapat terus melihat hari
esok yang pastinya memaksa satu sikap dan sifat yang berbeza dari sebelumnya.
i 74] Aktivis.jurnal Akademik J,lid V 2005
Pojok
lkhlas ke
Memang :
untuk sen
heran san
pertubuh:
bukannya
dan persa
Teringat I
bingit seb
nasi arnal
dia tu. Bil
tak salah
Muhamrr
Islam. M
rasanya n
pun terag
Obek har
rnenyejuk
kita lak II
kenapa y:
biar sopa
dikenal r
keluarkai
Hilang II
Sedih Ob
tcrkilan k
pergi kar
gitu dahI
nanti-nar
karya da
sernasa, I
Ternan-te
hampir 51
karya pel
ada sebil:
Karya-ks
sebanyas
tersebut.
Obek hal
sepeni 0
rat tentang
'a bertekad
walaupun
In terhadap
Pojok
Ikhlas ke terpaksa?
OBEKKECOH
Norlin Binte Mansor
In bahawa
'ad untuk
ertanyaan
anak yang
I scdihnya
iya.
man yang
rnggalnya
inah telah
'ang tidak
Jia keluar
la apabila
I awalnya.
nya untuk
iinah juga
Malek ke
I terhadap
I. Sebagai
g'.
ungt srsa-
;harapkan
elihat hari
Memang Obek rak nafikan, sudah rnenjadi tanggungjawab kita sebagai masyarakat yang prihatin
untuk sentiasa menghulurkan bantuan kepada yang lebih rnernerlukan. Itu sebablah Obek tak
heran sangat bila jalan-jalan katluar tu, sana sini banyak yang minta derma. Bermacarn-rnacam
pertubuhan pulak tu! Pening Obek kadang-kadang.. Yelah ingalan Obek yang dah senja ni
bukannya kuat sangat. Takut-takut terderma lebih dari satu kali pulak kat persatuan yang sama
dan pcrsatuan yang lain Obek tak beri. Kesian pulak kan?
Teringat pulak Obek kelmarin sorang anak buah Obck dengan marahnya bercerita. Rupanya dia
bingit sebab terlalu kerap diminta derma, baik yang memegang tin, mcnjual kupon, tiket karnival,
nasi amal dan bermacam-macam lagilah yang Obek dah lupa. Kesianjugak Obek dengar rintihan
dia tu. Bila dikata sudah rnenderrna, dia 'dipaksa' dengan diumpan kata-kata seperti, "Alah bang,
tak salah kan kalau derma sekali lagi?" dan lebih dahsyat lagi dikeluarkan pulak sunnah Nabi
Muhammad s.a. w, Yang paling Obek geli hati, orang yang berkata tu, ada yang bukan beragama
Islam. Macam mana dia nak tolak, dah dihimpit? Katanya lagi, kalau ikutkan hati, memang
rasanya nak jawab balik, "Kau tu dah derma ke bel urn? Entah-cntah sendiri nak keluarkan duit
pun teragak-agak. Ini kan pulak nak suruh orang derma berkali-kali!"
Obek hanya diam tersenyum sahaja. Memang ada betulnya cakap si polan tadi, Tapi Obek cuba
menyejukkan hatinya dengan mengatakan bahawa Singapura ni kan negara yang kecil. Jadi kalau
kita tak tolong masyarakat kita scndiri, siapa lagi yang nak tolong? Cuma yang Obek terkilan,
kenapa yang minta derma-derma ni tak dikenakan pakaian seragam?Yang elok-elok kalau boleh,
biar sopan..Obek haraplah sangat perkara ni dapal diusulkan. Yelah, lagipun biar mudah nak
dikenal pasti rnereka ni daripada pertubuhan mana. Taklah sakit mata memandang saat nak
keluarkan duit untuk menderma...
HUang menyepi. ..
Sedih Obek beberapa minggu ni asyik kecewaje. Bukan pasal ditinggalkan kekasih. Bukanjuga
terkilan kambing tak sampai-sampai pada hari yang ditetapkan. Yang Obek kecewakan ni, mananya
pergi karya-karya yang selalu Obek dapat baca kat Berita Minggu setiap hari Ahad? Rasa rindu
gitu dah lama Obek tak tatap satu pun cerpen dalam suratkhabar. Sesungguhnya, Obek memang
nanti-nantikan suratkhabar Berita Minggu ni pasal hari tu jclah yang Obek dapat baca karya-
karya dalam ruangan 'Ekstra', Sekarang ni terpaksalah gigitjari selain baca berita hal ehwal
semasa, ruangan hiburan, gosip artis-artis dan juga iklan-ikJan.
Ternan-ternan Obek yang lain pun gitu jugak. Macam Obek, mereka tertanya-tanya sebab dah
hampir sebulan Berita Minggu dah tak siarkan cerpen-cerpen. Kita pun nak jugak baca karya-
karya penulis-penulis tanahair serta yang baru mahu menempah nama. Suka Obek tengok masih
ada sebilangan masyarakat kita yang sudi memperjuangkan kesusasteraan Melayu di Singapura.
Karya-karya yang dihasilkan baik cerpen rnahupun sajak pula tidak kurang mutunya. Sedikit
sebanyak Obek dapat menimba pengetahuan dan pengajaran setelah membaca karya-karya
tersebut.
Obek harap lah sangar perkara ini dapat diselidiki pihak-pihak yang terlibat supaya pembaca
seperti Obek yang cintakan bahasa dan budaya Melayu ni takkan dikecewakan lagi ...
.
I
,
3 is@ 19 ~ tUM .2 .AiL 14ft:;;@;;. 11O. ...' " ' ~ ' · " , " " ' " ~ ~ ~ ·
Ak{i...Is-jurnal Akademik JilidV 2005 75
Berbalik kisah kcgernaran Angah dengan lauk-pauk 'karnpung ' ni, bukanlah Angah nak tunjuk
gagah. Cuma terdetik juga di hati Angah bila ditegur-tegur sebegini. Maklumlah, Angah ni
kalau celoteh je serupa gay a makcik-makcik setengah baya. Sebenarnya, Angan muda lagi!
Ulam raja, ulam penggaga, pucuk ubi, pucuk paku, pucuk pakis, petai.jengkol, belimbing kecil,
ikan keli. ikan semilang, cincaluk dan tempoyak. Aduh mak oiiii! Kalau disaji depan Angah,
alarnat mak mertua lalu di depan mara pun tak dipedulikan lagi! Memang Angah ni "hantu'
sangatlah tentang makanan-makanan 'orang kampung', Waktu makan angin atau singgah-
menyinggah di Malaysia dan Sumatera, hish ... hari-hari makan-makanan itu juga yang diminta
tekak Angah ni. Bak kata istilah orang Jawa, 'mangkereng " maksudnya kalau dah pekena
lauk-Iauk ni, toleh kanan pun tidak, toleh kiri pun tidak. Kalau pun ada ombak Tsunami 20 kaki
tinggi pun, Angah tak sanggup lari!
Ramai orang kata, "Eh, Ngah ... pandai sangat kau makan makanan ni. Makan kegemaran kau
ni, mana nak sclalu dapat di sini? Kau ni besar di karnpung, eh?" Hahahaha ...... nak kata besar
di Kampung Jawa, tidak. Kampung Glarn, pun tidak. Perkampungan Melayu Geylang Serai,
lagi tidak ' Macam mana nak Angah katakan? Kalau Angah cakap pun, orang tak percaya.
Memang dulunya arwah nenek Angah scbelah bapak, tinggal di kawasan kampung. Itupun
kampung moden, Kampung Onreat Road, yang sekarang ini dahjadi kawasanAkademi Pasukan
Polis Singapura. Apalah sangat yang ada di kampung moden tu. Setakat daun-daun ubi yang
tumbuh berkelarah di tepi-tepi batas rumah. Ada-ada pun, setakat lengkuas, halia, cili padi,
daun kesorn, daun ketumbar, daun kencur atau dua tiga batang pokok buah-buahan yang ditanam
orang-orang kampung di halarnan rumah yang sekakang kera tu. Lagipun, Angah tidak mernbesar
di situ.
Obsesi pemakanan Angah ni mungkin disebabkan percampuran sosial sewaktu bekerja dulu.
Maklurnlah, banyak kenalan, banyakjuga berkcmbangnya pengetahuan tentang makanan. Apabila
bekerja tu, adalah sedolar dua untuk bersuka-suka dan berlibur lara. Angah memang boros
tentang makan. Yelah, bak kara arwah nenek Angah, makananlah selagi apa yang kempunan
sewaktu sihat, kalau dah sakit nanti, lauk ditekan ke tekak pun, tak tertelan lagi! Betul, tu
Nenek! Kita ni, hidup di Singapura, apalah adanya sangat, Hari-hari zahir dan batin kita bekerja.
Cari duit, simpan duit dan habis duit. Yelah, dengan keadaan hidup yang agak tinggi tarafnya
berbanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara! Memanglah Angah bersyukur dengan
keadaan hidup yang nampak-nampaknya sibuk mengalahkan lebah sesarang. Sekurang-
kurangnya dengan ekonomi yang lebih maju inilah, adanya rezeki untuk menyara kesempurnaan
dan kesejahteraan hidup. Lebih-lebihnya, Angah buat 'modal' kcgemaran Angah bermakan dan
bereuti di tempat orang. Hish .... memanglah bercuti tu perkara biasa di kalangan rnasyarakat
Singapura. Tapi sedarkah kita bahawasanya di negara dunia pertama, Amerika Syarikat, sebanyak
90 peratus rakyatnya tidak memilik passport antarabangsa. Syukur kita!
Yang mer
asing mel
negeri. P
rnoyang n
bangsa as
rumah-ru
hujan. Y
masakan
mudahdi
5 dan c;
Inggeris.
Angah ni
difikirkar
Rames la
Asia Ten,
budaya m
campurpi
dengan bs
dan remp
pelbagai I
Benar jug
perkongs:
daripada I
Malangnj
dekad dul
mencabar
Kacang, f
Tahu, Sar
Perlahan-
'Spagctti
apa, seda
yang sed.
Sebab itu
lebih dari
Angah tal
terdetik a
Angan ya
makanan
datang un
sajian-saj
atau Tkan
olah geli-
Nurul Aini Billie Ajmain
CORAT-CORET ANGAH
Tak Kenai Maka Tak Cinta
Pojok
: 76 Aktivis-Jurnal Akademil< Jtlid V 2005
,ing kecil,
mAngah,
Ii 'hantu'
singgah-
g diminta
.11 pekena
,i 20 kaki
iaran kau
lata besar
tog Serai,
percaya.
:. !tupun
i Pasukan
ubi yang
cili padi,
gditanarn
nembesar
erja dulu.
L Apabila
109 boros
.crnpunan
Betul, tu
a bekerja.
i tarafnya
.rrdengan
ekurang-
npurnaan
iakan dan
asyarakat
sebanyak
ak tunjuk
Angah ni
luda lagi!
Sebab itulah, ramai berkerut dahi. Antara hairan dan musykhil, Ada juga orang yang berusia
lebih dari separuh abad yangAngah kenali, tidak pernah ataupun gemar menjamah makanan ini.
Angah tak ambil kisah, Adalah sebab-sebab tertentu, kan...... Tapi yang membuat hati Angah
terdetik apabila terdapat cakap-cakap yang tidak begitu padan diujarkan. Menurut pandangan
Angan yang masih hingus ini, masyarakat kita pantang apabila diberitahu adanya ternpat-ternpat
makanan asing yang telah disahkan halal oleh MUIS. Berduyun-duyun, dari cucu ke nenek,
datang untuk merasa. Ada juga hingga ke udara, memberikan komen-komen yang positiftentang
sajian-sajian yang telah dicuba, Tapi rnengapa apabila disebut saja 'Sambal Tumis Petai Udang '
atau 'lkan Patin Masak Tcmpoyak', ramai yang rncngerutkan muka dan menjelerkan lidah, seolah-
olah geli-gclernan mendengar nama-nama lauk itu?
Angah ni sclalu dinasihatkan untuk berfikir yang baik-baik. Dan sebaik-baik yang dapat
difikirkan, Singapura ni bukan sahaja Singapura kepunyaan orang Melayu. Sejak dari zarnan
Raffles lagi, Singapura telah menjadi ternpat penghijrahan orang-orang asing dari Cina, India,
Asia Tengah dan Barat. Seterusnya, masyarakat Singapura terus berkembang dan proses difusi
budaya menular, Perkahwinan campur sudah menjadi alah bisa, tengal biasa. Tanpa perkahwinan
campur pun, sistem pengomplokan penduduk di kawasan perumahan juga mcrnbuat kita bcrgaul
dengan bangsa-bangsa lain. Sctidak-tidaknya, di situlah bermulanya perkongsian rencah-rencah
dan rcrnpah-rempah kemah iran periuk belanga kita. Perlahan-lahan, selcra kita ditarnbat oleh
pelbagai lauk-pauk bangsa asing. Kata orang, setiap budaya tu ada kelebihan dan kekurangannya.
Bcnar juga, ada lauk-pauk kita yang rendah nilai kandungan khasiatnya. Mungkin ada hikrnahnya
perkongxian rahsia dapur ni, Sekurang-kurangnya kita dapat mencedok sedikit pengctahuan
daripada kclebihan masyarakat lain dari segi kesihatan dan tidak lupajuga, ekonomi rurnahtangga.
Malangnya, amalan rnernasukkan budaya rnasakan asing ke dalarn dapur kita sejak dari beberapa
dckad dulu mendatangkan kesan yang tidak kita jangkaukan, Semakin hari, nampaknya semakin
mcncahar bagi mcmpertahankan masakan Melayu ash dalarn makanan seharian. Dulunya, Kuah
Kacang, Rendang, Serunding Daging, SambaIGoreng Pcngantin, SambaI Godok, Samba! Goreng
Tahu, Sambal Udang, Ayam Masak Merah dan Opor Ayarn adalah pernbuka selera di Hari Raya.
Pcrlahan-Iahan, nampaknya budaya makanan Hari Raya diambil alih oleh makanan '{usion 'seperti
'Spagetti Rendang, 'Bolognaise Sarnbal Udang' dan 'Dendeng Kuah Kacang'. Angah bukan
apa, scdang menjarnah makanan-rnakanan ini, Angah bertanya juga, adakah generasi-gencrasi
yang sedang dan akan membangun bakal menjadi pewaris budaya rnasakan alaf baru ini?
Yangmembuat Angah berasa sedih, apabila mata Angah dibuka oleh kesungguhan bangsa-bangsa
asing mempromosikan budaya rnasakan rnereka di kalangan masyarakat setempat atau dari luar
ncgeri. Angah kagum dengan nilai apresiasi mereka terhadap rnasakan turun-temurun nenek-
rnoyang rnereka. Betapanya Angah sedar, di Singapura sahaja, terdapat beribu-ribu rumah rnakan
bangsa asing yang menyajikan masakan ash mcreka. Bahkan, sejak sedekad ini, pcrrnohonan
rumah-rurnah makan ini untuk mendapatkan siji! Halal dari MUIS bak cendawan lumbuh selepas
hujan. Yang telah memperolehinya berterus-Ierusan menjaga dan menjamin mutu keaslian
masakan mereka sehinggakan perniagaan-perniagaan ilu bertahan, menjadi semakin kukuh dan
mudah dikembangkan. Lima tahun kebelakangan ini pula, saluran-saluran perdana seperti Chanel
5 dan Central, menayangkan rancangan-rancangan memasak bangsa-bangsa ini dalam bahasa
lnggeris. Umpamanya, Ways orA Matriach dan Yon Can Cook. Baru-baru ini, di saluran Cable
Aktivis-Jurnal Akademik JilidY2005 ' 77
I
t
I
" l'U"UP__Ai1&4 U!Zdi)#!kI4.LL,,(M""""'" ••
Cerpen
Vision. bahagian Discovery Travel and Living, Kylie Kwong : Cooking With Indulgence. Yang
lebih merangsangkan lagi, ahli-ahli budaya masakan bangsa asing ini juga disertakan untuk
mewakili Singapura dalarn parneran-parneran masakan bertaraf amarabangsa.
Angah ni cuba menakul. Selagi kita terus menegangkan tekak, menjelerkan Iidah dan mengerutkan
muka bila berdepan dengan makanan asli Melayu kita, marnpukah kita lahirkan generasi yang
mampu rnenilai, mempelajari dan mengembangkan budaya masakan Melayu di atas belanga
dunia? Setakat Restoran Hajah Maimunah, Restoran Tepak Sirih, Warung M.Nasir dan warung-
warung kecil yang serernpah dan sebahan dengannya, cukupkah langkah yang ingin dituju'
Angah Hajat di hall mahu kumpulkan modal, hendakjadi tukang masak majlis perkahwinan
yang inginkan sajian masakan kampung!
Sajak
Alam Ini Bukan Unruk Aku
Oleh Shamira Jamaludrn Zafarullah
Aku tahu
Alam ini bukan untuk aku
Insan yang lemah selalu
Hati dan jiwa mudah terkeliru
Mudah jatuh diuup bayu
Tidak ubah seperti bunga layu
Insan yang buruk tingkah laku
Walaupun niat aku bukan begitu
Hanya tahu diam membeku
Hingga lebam isi dan kuku
Aku tahu
Alam ini bukan untuk aku
Hanya kerana dia satu
Memang alam ini bukan untuk aku
Seribu tahun sanggup mcnunggu
Asalkan kita dapat bersatu
Sejuta tahun sudah berlalu
Alarn masih bukan untuk aku
7S Aktivis-Jurna! Abdem,k JiUd V2005
Narnaku
kebolehai
manusia :
setiap ora
dunia ini I
dan ada!
Adakah a
Biar aku
dunia ini
dalam set
aku bcrtaj
bakat aka
disedari r
atau Judd,
sekali K,
berleluas:
Namun ct,
aku mula
pada bak.
Aku perlt
tujuh tahi
bahawa F;
jika diben
lalu belia
bolasepak
bakatnya
yang sahi
yang terse
Namaakt
memmpa
Aku i1han
petunjuk
mengerak
sesuatu. J
setiap m:
mernarnfe
dan lain-I
nce. Yang
kan untuk
Cerpen
SAYA DAN AKU, BUKAN SAMA DAN SATU...
Muhammad Irwan Bin Jamal
-ngerutkan
erasi yang
IS bclanga
n warung-
dituju"
'kahwinan
Narnaku bakat, Karnus Dewan Edisi Ketiga, terbitan 2002, mendefinisikan aku sebagai suatu
kebolehan sernula jadi. Sernula jadi. Bukankah ini berrnakna bahawa aku berada dalarn setiap
manusia yang hidup di muka bumi ini? Justeru, rnenurut definisi Kamus Dewan Edisi Ketiga,
sctiap orang yang bernadi dan bernafas itu berbakat. Namun dernikian, jika kesernua orang di
dunia ini bcrbakat, rnengapakah terdapat mercka yang menggclarkan diri mercka si cerdik-pandai
dan ada pula mereka yang dilonggokkan sebagai si bodoh-sial? Adakah bakat itu tidak adil?
Adakah aku yang tidak berlaku adil?
Biar aku jelaskan. Tidak boleh dinafikan bahawa sctiap insan Allah swt yang hidup di muka
dunia ini mernang berbakat, Apa yang kurang di fahamkan ialah kewujudan aku sebagai bakat
dalam sctiap individu itu amat berbcza. Aku bakat tetapi akujuga rencarn, Dalarn tubuh seseorang,
aku bertapak sebagai bakat dalam bermain bolasepak. Namun demikian, aku dipaparkan sebagai
bakat akademik dalarn jasad orang lain. Ada kalanya, aku wujud dalarn diri seseorang itu tanpa
disedari rnanusia itu scndiri. Jika begitulah keadaannya, aku diberikan nama, bakat terpendarn
arau hidden talent, Justeru, kepclbagaian bakat yang boleh ditonjolkan oleh manusia begitu luas
sekali. Kemungkinan manusia untuk mernpamerkan bakat-bakat rnereka riada hadnya. Aku
berleluasa dan aku sentiasa berada di benak fikiran dan di suara hati seseorang itu.
Namun demikian, jika aku dibiarkan bersandar dan meniarap di fikiran dan hati seseorang itu,
aku mula rnalas. Potensi bakat untuk dircalisasikan itu scrnakin mundur dan cahaya yang ada
pada bakat itu sebelum ini akan tcrpadam. Justeru, aku perlu dimanjakan. Aku perlu dipupuk.
Aku perlu diasah dan ditajamkan. Contohnya, lihat sahaja si Fandi Ahmad. Sejak dia berusia
tujuh tahun lagi, bapanya dapat mengesan bakat Fandi dalarn bermain bolascpak. Bapanya yakin
bahawa Fandi akan menjadi seorang pemain bolasepak handalan di Singapura dandi Asia Tenggara
j ika dibcrikan latihan dan pimpinan yang terperinei dan tcrjaga. Fandi berpotensi dan berwawasan,
lalu bcliau mcnggabungkan aku dengan usaha, Natijahnya, Fandi Ahmad menjadi perna in
bolasepak yang digeruni dan dihorrnati rarnai pemain Jaindi Asia Tenggara. Dia rnengembangkan
bakatnya dengan berpindah kc Belanda untuk bermain dengan kelab FC Gronigen. Ini bukti
yang sahih bahawa bakat, jika dipupuk dapat mengalarni satu anjakan paradigma dan kebolehan
yang tersendiri.
Nama aku bakal. Berikan aku pcluang, pupukan dan illizam. Insy'allah, kehampaan tidak akan
memmpa.
Aku ilham. Kamus Dewan Edisi Ketiga, terbitan 2002 mengatakan bahawa aleu sebenarnya adalah
petunjuk daripada Tuhan. Kamus itu menambah lagi bahawa aku adalah sesuatu yang
mengerakkan hati atau menimbulkan daya eipta di sebaliknya untuk menghasilkan atau meneapai
sesuatu. Aku berbeza daripada bakal. Aku tidak wujud di setiap benak fikiran dan suara hati
setiap man usia. Aku emiti yang jarang berlaku. Ada kalanya aku datang, menapak dan
memanifestasikan hajatku melalui aliran fikiran, pertuturan, penulisan, penerbitan, pementasan
dan lain-lain lagi. Bolehkah ilham dieari? Bolehkah aku dieari?
AktlVis-Jurnal Akademik Jihd V 2005 79
Biar aku jclaskan. Lazimnya, aku datang seeara mendadak kepada sesiapapun yang aku pilih,
Aku membuka minda mereka dan bermain-main dengan talian emosi mereka Akal mereka akan
memikirkan dan memanipulasikan perkara-perkara yang belum pernah singgah di sana. Hati
mereka akan diisikan dengan perasaan-perasaan yang menguji daya ketahanan dan keimanan
mcreka. Mata mercka mungkin bertakungkan tangisan, mulut rncreka mungkin menghcmbuskan
bahasa yang elok dan sopan ataupun eelaan dan eaeian yang tidak diduga. Jari-jari mereka mungkin
mula menggeletar lalu mencontengkan lukisan atau tulisan yang tidak pernah terlintas dalam
fikiran mereka. Inilah yang akan terjadi jika aku, ilharn, datang melawat.
Justeru, tiada gunanya bag; manusia untuk meneari aku. Aku sebuah entiti yang eksklusif, Ada
di antara rnereka yang mengatakan bahawa aku boleh dicari di mana-mana sahaja. Di tepi pant ai,
di bukit-bukau, di hutan-rirnba, pada musim hUJ3n dan pelbagai lagi ternpat dan kaedah yang
disenaraikan. Tiada gunanya untuk seseorang itu bertapa kerana hendak meneari aku. Tiada guna
bagi seseorang itu terbang ke Gunung Fuji kerana dia ingin bertcmu dengan aku. Aku hanya
datang seeara rnendadak. Seseorang itu mungkin sedang tidur ketika aku datang melawat.
Seseorang itu mungkin sedang dilanda kemalangan ketika aku datang rnelawat. Hakikatnya,
ilharn tidak boleh dicipta. Aku berikan contoh. Lihat sahaja Roberto Benigni. Dia seorang pelakon
dan penerbit filern yang berasal dari Italy. Sebelum ini, nama beliau kurang dikenali khalayak.
Lalu, aku menyentuh hatinya untuk menggubal filem mengenai era Nazi dan Fascism semasa
Perang Dunia Kedua. Aku mengarahkannya untuk menjadi pelakon utarna filem itu dan
rnenghayati watak itu sepcnuh hatinya. Akhirnya, aku mengerakkan hatinya untuk menarnakan
filem itu 'Life is Beautiful'. Tajuk yang penuh ironis untuk mernikat pcrhatian khalayak. Filem
yang menggarnbarkan kcganasan, kezaliman dan kedaifan manusia, namun demikan, tajuk yang
diberikan bagai menyambut tema yang berteraskan kearnanan, persahabatan dan pereintaan.
Natijahnya, Roberto Benigni rncnjadi masyhur. Beliau memenangi pelbagai anugerah di Anugerah
Grammy pada tahun 2000. Filemnya ditabalkan sebagai filem yang telah rnerevolusikan industri
perfileman di merata dunia. Aku bangga dengan pencapaian Roberto Benigni. Mujurlah, aku
memilih orang yang sesuai untuk mengajukan mesejku mengenai Perang Dunia Kedua. Misiku
dipanearkan dan diselesaikan olch Roberto Benigni.
Aku ilham. Usah kau cuba mcncari aku Aku akan rncmilih sesiapapun dan apabila aku melawat,
insya 'allah, kehampaan tidak akan rnenimpa.
Oleh itu, tcrbentanglah perbandingan antara saya dan aku. Perbezaan antara bakat dan ilham. Ia
bagaikan mengupas alter-ego arau penyakit schizophrenia seseorang, Kedua-duanya mcmpunyai
ciri-eiri tersendiri. Bakat jika diasuh, dipupuk dan ditajamkan berpotensi untuk rnenonjolkan
kebolehan scseorang. Bakat yang terpendam akan dibongkar lalu dipaparkan. Setelah bakat ini
diperhatuskan dan didalami lagi, seseorang itu boleh mencapai tahap kepakaran dalam sescbuah
bidang itu. Rarnai orang yang berbakat. Ia tergantung kepada individu-individu tersebut untuk
merealisasikan bakat-bakat rnereka. Scbaliknya, ilharn itu unik. Hanya segelintir manusia sahaja
yang dapat merasakan nikrnat sesebuah hasil ilham itu. Ilham tidak boleh dicipta dan dicari. la
tiba secara mendadak dan semula jadi. Ilharn boleh bereabang kcpada aliran rnetafizik, falsafah
dan perkara-perkara yang 'absurd', abstrak dan radikal. Namun dernikian, katarsis yang dikeeapi
di akhir perealisasian ilham itu tidak dapat dinafikan. Mujurlah, manusia ini sentiasa bertanya
dan mempersoalkan hidup rncreka. Bolehkah seorang medik itu ditabalkan sebagai seniman di
dalam arnbulans' Di mana bakatnya? Di mana pula ilhamnya?
80 Aktivil-Jurnal Akademik Jihd V 2005
Cerpen
Aku men!
kuburan. J
"Tidak! J(
Aku menj
rnerasakai
menitiska
hati. Keac
Mengapal
insaf dun
pembantu
rnenggirir
dahsyat. P.
Munkar c
menggele
runcing b
nyala, rar
daripada I
ada di mu
"Siapa Tu
"Siapa Ra
"Apakah ,
"Apakah (
Pertanyaa
yang bcrl:
Mala: "Sc
tubuh war
mengesah
Telinga: ..
dibuat unt
agama, ha
Hati: "Tic
berperasa
Aku mcngekori sambi I terkejar-kejar jasadku yang diusung keluarga dan saudara-maraku ke
kuburan. Keadaanku bagaikan Iayang-Iayang yang tidak ada hala dan lujuan.
aku pilih.
ereka akan
sana. Hali
keimanan
.embuskan
a mungkin
itas dalam
Capen
JJSIM-KU DISEKSA
Hoirull Amri
.Iusif. Ada
epi pantai,
cdah yang
Iiada guna
xku hanya
, mclawat.
akikatnya,
19 pclakon
khalayak.
.m scmasa
m itu dan
enamakan
yak. Filem
tajuk yang
icrcintaan.
Anugerah
10 industri
uriah, aku
lao Misiku
1 melawat,
1 ilham. la
icmpunyai
nonjolkan
1 bakat ini
1 scsebuah
ebut untuk
isia sahaja
I dieari. Ja
k, falsafah
g dikeeapi
l bertanya
.enirnan di
"Tidak' Jangan kcburnikan aku!"
Aku menjerit sekuat hatiku, tctapi tiada seorang pun yang akan mendengar rayuan itu. Aku
merasakan diriku terhuyung-hayang dan berada daJam sebuah alam yang ganjil. Ada insan yang
menitiskan air mata, ada yang ketakutan sepertiku dan sebahagian yang lain pula bersenang
hati. Keadaan di alam ini sangat menggerunkan.
Mengapakah sckarang... bila diriku pcnuh dengan dosa dan kernaksiatan. Belum sempat aku
insaf dan bertaubat, Izrail telah mencabut nyawaku. Betapa gerun dan takutnya aku sewaktu
pcmbantu-pernbantunya mcnjelma dalam bcntuk yang paling buruk dan menjijikkan. Mereka
menggiring rohku hingga mencapai lenggorokan sebelum ia dieabut. Aduh! Kesakitannya sangat
dahsyat. Akulah insan yang banyak kekafirannya. Oh Tuhan!. Ampunkanlah segala dosa-dosaku.
Munkar dan Nakir, makhluk yang linggi besar, tampangnya sangat mengerikan, suaranya
menggelegar bagaikan halilintar, sorot matanya tajarn bagaikan kilat yang menyambar, laringnya
runeing bagaikan tanduk. Mulut, tengorokan dan telinganya mengeluarkan api yang menyala-
nyala, rambutnya menyapu tanah, kukunya runeing dan masing-masing memegang tongkat
daripada besi yang sangat berat sehingga lidak sanggup digerakkan oleh seluruh makhluk yang
ada di muka bumi.
"Siapa Tuhanrnu?" Munkar bertanya.
"Siapa Rasulmu?" Nakir bertanya.
"Apakah amalan-amalan yang kamu kerjakan semasa dl dunia?"
"Apakah dosa-dosa yang lelah engkau lakukan?"
Pertanyaan-pcrtanyaan tidak dijawab olehku sendiri. Segala anggota tubuhku memberi jawapan
yang berlainan tetapi bcnar. Ingin aku membanlah keras.
Mala: "Sernasa di dunia, aku telah mclihat segala pcrbuatan-perbuatan haram, memandang tubuh-
tubuh wanita seeara puas-puasan, menyaksikan orang scdang dianiaya orang lain dan aku bolch
mengesahkan kcsemua perlakuan yang dilakukan oleh badan."
Telinea "Wahai Munkar dan Nakir, aku mendengar fitnah dan cerita-cerita rekaan yang serigaja
dibuar untuk mcntertawakan scseorang insan lain. Walaupun aku mendengar syarahan dan ajaran
agama, hati tidak mahu menerima dan rnemperolok-olokkan hukum dan perintah."
Hati: "Tidak' Bukan aku yang bcrsifat tertutup. Aku diperintah untuk mcngabaikan agama dan
bcrperasaan lebih senang terhadap kancah kemaksiaran."
Akademik Jllid V 1005 81
Mulut: "Tidak pernah aku berpuasa dan berzikir. Sebaliknya, aku gemar memakan riba dan
makanan-makanan yang diharamkan. Minuman kegcmaranku adalah arak dan apa sahaja yang
memabukkan. Oh Munkar dan Nakir! Aku suka bercelupar, berdusta dan mengatakan kata-kata
kosong. Aku telah meneium ramai golongan Hawa dan aku digunakan sebagai pcneetus sebuah
maksiat."
Aku tergamam. Tidak ku sangka anggota-anggota tubuhku sendiri boleh mclakukan sedemikian
terhadapku. Jika aku tahu ini akan berlaku, sudah tentu tidak akan aku lakukan perkara-pcrkara
tersebut. Aku kesal.
Kemudian, aku mula terasa bumi ini scmakin mcnyernpit pada jasadku.
"AAAAAAARRRRGGGGHHHHI"
Tulang rusukku mulai patah satu demi satu. Aku dijadikan semula. Lalu bumi menghempit lagi.
"OH TUHAN' AMPUNKANLAH AKU""I"
Munkar dan Nakir bertanya dengan suaranya yang garang, "Apakah dosa-dosa lain yang kamu
arnalkan? Sesungguhnya kesernpitan itu hanyalah scdikit sahaja yang cngkau rasakanl!"
Tanganku menjawub, "Aku telah digunakan untuk mcnycnruh benda-benda yang hararn, insan-
insan yang bukan muhrim, baik lelaki ataupun percrnpuan, dan aku tidak pernah dijadikan scbagai
pengira zikir atau arnalan ibadah."
Kaki: "Aku rnerasa berat bila diajak berscmbahyang dan beribadah malah aku mengunjungi
ternpat ibadahnya syaitan berupa kclab malam, rumah-rumah pelacuran dan scbagainya,"
Kemaluan: "Wahai makhluk, akulah surnber segala dosa. Aku tahu rahsia-rahsia kesemua kaum
lIawa yang telah aku ceburi. Sifatku digunakan untuk mcmuaskan nafsu berahi pelaku-pclaku
zina. Najis yang aku curahkan tidak dibcrsihkan sccara scrnpurna."
Dengan kata-kata itu, lantas aku diseksa. Aku dicarnbuk seratus kali olch Munkar. Sangat pedih
azabnya. Tidak ada kata-kata yang dapat ku luahkan. Hanya jcritan dan teriakan yang arnat kuat.
Kesernua makhluk yang berdckatan mcndcngar kesengsaraanku kccuali rnanusia danjin.
Kuburku mula dipenuhi dengan api. Selesai azab dan sctclah kembali siumanku, aku
mcnanyakannya, "Kcnapa kamu rncncambuk aku?"
Dia menjawab, "Kcrana kamu biasa solar tanpa wuduk dan kamu tidak mahu menolong seseorang
yang kamu lihat sedang dianiaya orang lain."
Tiba-tiba, tanganku ditarik meneapai scbuah batu besar lalu ia menghcntak dan memeeahkan
kepalaku. Begitu dipukulkan, batu itu terlcmpar. Diambilnya lagi dan dipukulkannya sampai
haneur kepalaku,
82 Aktivis-Jurnal Aludemik, JilidV 2005
Aku dihid
cngkau tic
Sebatang
sampai ke
"Kau ada I
Kemudian
bahagian I
keadaan tl
"Engkaul:
Aku diher
yang bera.
"Kau adal
Lalu, MUI
balasan d,
dunia Ka
Deritalah
Aku yang
bagiku. SI
"i\AAAA
Jisirnku te
"Berkuta
hiasitama
hamba-ha
n riba dan
ahaja yang
1 kata-kata
tus sebuah
edemikian
ra-pcrkara
,mpit lagi.
-ang kamu
'I"
1 ..
\01, msan-
an scbagai
ngunjungi
rya.'
nua kaum
ku-pelaku
rgat pedih
imat kuat.
jin.
nku, aku
seseorang
necahkan
'3 sampai
Aku dihidupkan kernbali. "Sesungguhnya engkau diberi pengetahuan tentang Al-Quran, namun
engkau tidak mengamalkannya."
Sebatang bcsi yang panasnya terlihat kemerah-merahan dimasukkan ke mulutku dan tembus
sampai ke lengkuk. Halmi dilakukan berulang-ulang kali.
"Kau adalah seorang pendusta yang suka berbohong. Terirnalah balasannya."
Kemudian, aku dicampakkan ke dalam luhang dapur api yang bahagian atasnya sempit narnun
bahagian bawahnya lebar, bersama bebcrapa orang laki-laki dan beberapa orang wanita dalam
keadaan telanjang.
"Engkaulah orang-orang yangsuka berzina!"
Aku diherct dan diletakkan di tengah sungai darah. Setiap kali aku hendak keluar, seorang lelaki
yang berada di repiku merejamkan batu ke mulutku dan berusaha untuk menghalangku.
"Kau adalah orang yang gemar rncmakan ribal!"
Lalu, Munkar dan Nakir meninggalkanku dengan mcngatakan, "Terimalah seksa, hukuman,
balasan dan azab. Inilah pernbalasan terhadap apa yang kamu lakukan sewaktu penghidupan di
dunia. Kamu telah mcusia-siakannya dan sudah tiada jalan kembali. Ini hanya scksa kubur.
Deritalah karnu dengan scksa yang bcrterusan ini hingga hari kiamat!l!"
Aku yang berdosa. udak terdaya lagi. Aku relah mcngariiaya diriku sendiri. Inilah azabnya
bagiku. Sedctik kcmudian, aku merasa bumi menyempit kembali.
"AAAAARRGHHHII"
Jisimku terus discksa ..
"Berkata Ibtis Wahai Tuhan. sebab engkan telah tnenvesatkun aku, maka lIescoyu akan aku
hiasitamal-anial) bagi inereka eli dalatn butni dan nescuya aku sesatkan mereko semua kecuali
hall/ha-hall/haMUl'ang II/lIkhlasin."(Surnh Hajar. Ayat 39-40)
Aktivls-jur-nal Akademtk[IlrdV2005 83
Sajak
Hancur Kota Acheh
PEN
Sinar mentari dikabus tangis
Wajah duka di sini sana
Anak kecil tercegat terpinga
Mencari darnai yang tak kunjung tiba
Acheh kola suci mulia
Pemula Islam di bumi Nusantara
Subur makmur seluruh Indonesia
Untung pemerintah juga rakyat jelata
Tika hilang rnutiara dari genggaman
Penjajah bertakhta warga derita
Imam menyeru sekalian anak watan
Qu anfusikum wa-ahlikurn nara
Gema kalimah rnasih berbunyi
Waktu Garuda rnenyarnbar permata
Mutiara hilang kilauan irnan
Anasir gejala perosak bangsa
Kelak datang balak bencana
Natijah perbuatan kufur dusta
Bumi merekah air berkocak
Badai ombak kilat menyarnbar
Berkecai sudah mutiara berharga
Tinggal kerdipan perrnata
Jasad dan sisa bcncana
Muhammad Dzul Azhan Bill Sahban & Fariz Husna Bill Sajani
84 AktiviJ-Jurnal Akademik Jilid V 2005
SEMINAR INOVASI DAN KREATIVITI :
PENGAJARAN BAHASA MELALUI BAHAN SASTERA
17 September 2005 - Perpustakaan Negara
Anjuran Bersama
Angkatan Sasterawan 50 & Lembaga Perpustakaan Negara
Dengan Kerjasama
Majlis Pusat
Jamiyah
Institut Pendidikan Nasional Kampus Townsville
Tajaan
National Arts Council Singapore
Singapore Press Holdings
Lee Foundation
Majlis Ugama Islam Singapura
Sastera Bina Manusia
Aktfvis-jumal AkaderrukJilid V 2005 85
PROGRAM
0830 - 0900
0930 - 1030
1030 - 1100
1100 -1200
1200 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1530
1530 - 1630
1630
1950-2005
Pendaftaran
Sesi I
Rehal
Sesi II
Rehal
Sesi III
Rehal
Sesi IV
Tamal
SENARI
Topik-tc
1.
2.
PEMAKALAH
Prof. Dr Hashim Hj Musa
Prof. Madya Dr Noriah Mohammed
Dr Abdul Rahman Napiah
Md Aidil Subhan Sulor
Mohd Ali Hanifiah Abdullah
Mohamed Pitchay Gani BMAA
Abdul Malek Ahmad
Md Juffri Supa'at
JAWATANKUASA
Penasihat
Presiden Seumur Hidup
Ketua I
Timbalan Ketua I
Ketua II
Seliausaha I
Timbalan Seliausaha I
Seliausaha II
Bendahari
Penolong Bendahari
Anggota
86 Aktlvis-Jurl1al Akadenuk Jihd V 2005
University Malaya
University Kebangsaan Malaysia
NIE/NTU
NIE/NTU
NIE/NTU
NIE/NTU
Tampines Junior College
National Library Board
Dr Masuri Salikun
Muhd Ariff Ahmad
Abdul Ghani Abdul Hamid
Md Pitchay Gani Bin Md. Abd. Aziz
Mohamed Latiff Mohamed
Abdul Samat Ali
Nazeerah Alauddin
Mohd Hizammuddin M.Yusof
Masran Sabran
Nazreen Mohd Noor
Suratman Markasan
Abdul Rahman Ismail
Abdul Rahim Hj Omar
A Aziz Abu Talib
Fariz Husna Safani
Nur Uzaimah Fadzali
Chan Maw Who
Sarifah Yatiman
Nurul Aini Ajmain
4.
4.1
4.2
5. I
I
6. KE
1. Kereh
t
begitu m
Asia mat
1000 tah
rnereka .
sama ac
mereka.
ataupun
dunia, de
I
luas dan
pertenlar
fulfilling I
terus me
pengebo
penakluk
Huntingt!
1 Rujuk H,
hal. 23. ur
ziz
).)
SENARIO GLOBAL ABAD KE-21: GAGASAN HEGEMONI DAN EMPAYAR UNIVERSAL AKA
"NEW-WORLDISM" PERADABAN BARAT DAN RESPONS UMAT ISLAM
DR. HASHIM BIN HJ MUSA
PROFESOR, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU,
UNIVERSITI MALAYA
"Dan kalau Allah menghendaki nescaya Dia menjadikan kamu semua satu umat
(satu bangsa, etnik dan agama), tetapi Dia hendak menguji kamu dalam
(menjalankan) apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-
lumbalah kamu membuat kebajikan. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu
semua dan Dia akan memberitahu kamu apa yang benar dalam apa yang kamu
bereselisihan itu. (Qur'an, al-Ma'idah (5). 48)
Topik-topik perbincangan:
1. Kerelevanan Penqajian Peradaban
2. Cabaran Konlemporari Peradaban Islam dan Peradaban Asia: Hegemoni Baral,
Globalisasi dan Ekstremisme Agama dan Ideologi
4. Menangani Cabaran Global ke atas Peradaban Islam
4.1 Memahami realil/ amalan dan penghayatan Islam
4.2 Keperluan dan slralegi menangani cabaran dalam suasana pluraliti etnlk, budaya dan
agama: sudut pandangan peradaban Islam
5. Landskap budaya di Alam Melayu dari segi pluralili budaya, etnik dan agama: satu
pengalaman sejarah
6. Kesimpulan
1. Kerelevanan Pengajian Peradaban
Kemunculan Abad ke-21 dan Alaf atau Millennium Ketiga telah menceluskan minat yang
begilu mendalam lerhadap pengajian ilrnu peradaban di seluruh dunia, baik di Amerika, Eropah,
Asia maupun di Afrika '. Perlalihan penanda masa yang begitu lama 100 lahun (satu abad) dan
1000 tahun (satu alaI), lelah mendorong manusia membual introspeksi ke alas diri dan kelornpok
mereka sendiri. Salu macam muhasabah diri dan kelompoknya dirasakan perlu unluk menilai
sama ada mereka bersedia atau lidak unluk mengahdapi pelbagai cabaran bakal merempuh
mereka. Mereka menyoal apakah abad dan alaf baru ini akan membawa keamanan sejagal
ataupun sebaliknya; persengketaan dan peperangan yang mungkin merebak ke seluruh pelusuk
dunia, dan apakah mereka bersedia rnenqahdapinya?
Islilah Huntington clash of civilizations atau pertenlangan peradaban kini sudah tersebar
Iuas dan menjadi semacam Hantu Raya yang menakulkan ramai orang. Apakah konflik dan
pertentangan demikian akan muncul iaitu menjadi satu ramalan yang terpenuh sendiri (self-
fulfilling prediction). atau hanya merupakan satu helah blok Barat unluk terus menggertak dan
terus rnendorninasi dunia. Tragedi 11 September, 2001 World Trade Center New York dan
pengeboman batas serta pemusnahan habis-habisan ke alas Afghanislan dan seterusnya
penaklukan Iraq, seolah-olah memberi bukti ke arah terpenuhnya ramalan ini, walaupun gagsan
Hunlington ilu telah menerima pelbagai krilikan dan tentangan dari seluruh dunia.
1 Rujuk Hashim Hj Musa, 2004, Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi Barat,
hal. 23, untuk senarai hampr 60 buah penerbitan tentang pengajian ketamadunan.
Aktivls-jumalAkaderruk jilidv 2005 87
Pengajian lentang pelbagai peradaban manusia juga akan membawa kepada satu
bidang akademik yang amat relevan pada masa ini yang sepalulnya sudah lama wujud, iailu ilmu
sains peradaban dan dialog peradaban. Sesungguhnya tidak pernah limbul dalam sejarah dunia
keperluan mengkaji dan mengadakan dialog antara peradaban, antara agama dan antara budaya
yang amat mendesak seperti suasana dunia kini. Kebanyakan konflik dan keganasan berdarah
dalam dunia kini berlaku antara kumpulan budaya, pemeluk agama dan mazhab satu agama
yang berbeza. Antaranya ialah:
1. Di Tirnur Tengah iailu di Palestine; konflik berdarah antara tiga kumpulan agama
keturunan Nabi Ibrahim iaitu Yahudi, Islam dan Krislian yang sudah berlanjulan setengah
abad dan mengorbankan ribuan jiwa, dan kini dengan melonjaknya keganansan risikc
merebaknya peperangan amatiah besar,
2. Di Ireland; konflik berdarah antara pemeluk agama Kristlan daripada Mazhab Katholik
dan Protestan,
3. Di Eropah Timur dan Eropah Tenggara antara pemeluk agama Kristian Orthodoks
dengan Islam,
4. Di Sudan dan di Indonesia antara pemeluk agama Kristian dan Islam,
5. Di Kashmir antara pemeluk agama Hindu dan Islam,
6. DI Sri Langka antara pemeluk agama Hindu dan Budhha,
7. Di Armenia-Azerbaijan antara pemeluk agama Kristian dan Islam,
B. India-Pakistan antara pemeluk agama Hindu dan Islam,
9. Di Pakistan antara pemeluk agama Islam mazhab Sunni dengan Shi ah
10. Pemusnahan WTC di New York dan kerosakan Pentagon pada 11 September, 2001.
dituduh oleh militan Muslim
11. Pengeboman balas habis-habisan Amerika Syarikat dan sekutunya ke atas Afghanistan
dan selerusnya penaklukan Iraq; iaitu anlara lamadun Kristian dengan pemeluk agama
Islam yang terjelas dengan seruan pemimpin Barat sebagai "a crusade against
terrorism", iaitu menggemburkan balik semangal perang salib antara Knstian dan Islam.
12 Keganasan dan pembunuhan di Selatan Thailand, antara kelompok Muslim yang minoriti
diThailand (tetapi rnajoroti di Thailand Selatan) dengan kerajaan Buddis Thailand.
13. Pengeboman di Kota London 7 Jutai, 2005 (di Edgeware, di Aldegate, dan di atas bas di
Tavistock Sqaure) yang dituduh dilakukan oleh empat orang pemuda Muslim terhadap
penduduk London yang manjoriti berkulit putih dan beragama Kristian (namun dl
kalangan yang mati ada pelbagai kaum dan agama).
Menyedari hakikat betapa pentingnya dailog antara peradaban dan kajian tentangnya
serta amalannya dilakukan dengan kadar yang segera, maka Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu melalui UNESCO telah mengisytiharkan tahun 2001 sebagai "United Nations' Year of
Dialogue Among Civilizations".
2. Cabaran Konlemporari Peradaban Islam dan Peradaban Asia: Hegemoni Baral,
Globalisasi dan Ekslremisme Agama dan Ideologi
Samuel Huntington telah meramalkan tiga gejala yang akan menjadi punca
persengketaan yang berbahaya pada masa hadapan. iaitu:
a) kebongkakan Barat,
b) ketiadaan toleransi Islam. dan
0) penegasan pendirlan di peringkat anatarabangsa peradaban Sinik (Republik Rakyat
China dan Korea Utara).
2 "The dangerousclashes of the future are likely to arise from the interaction of Western arrogance, Islamic
intolerance, and Sinicassertiveness", S. Huntington, 1996: 183.
88 AkliYls.jumal Akademik JihdV2005
Sf
Barat buks
yang mer
(Pakistan,
Utara). Tig,
a)
b)
c)
Bf
sekutunya
dalam aba
"F
mr
uti
Ii. ,
it»
SU
thl
tt»
ec
pc
sp
co
Pr
jelas dan
pernyataa:
"It
ac
Wi
Wi
bE
it»
ar;
Ar
as
FE
sy
cc
is
J Rujuk S. f
4 "Dissentin
5 "TheWar
.pada salu
I, iailu ilmu
arah dunia
"a budaya
1 berdarah
atu agama
an agama
r setenqah
lsan risiko
,b Katholik
Orthodoks
ber, 2001,
fghanistan
luk agama
e againsl
In Islam.
ng rmnoriti
'd.
itas bas di
I terhadap
namun di
entanqnya
sa-Banqsa
5' Year of
ni Barat,
di punca
lik Rakyat
e. Islamic
Sebenarnya persengkelaan demikian seandainya muncul, adalah berbahaya kepada
Barat bukan kepada dunia luas, kerana tiga polisi yang diamalkan Barat kini ke atas bukan Barat
yang menimbulkan kebencian terhadap mereka, mungkin boleh menyatukan blok Islam
(Pakistan, Iran, Syria, Libya, Iraq) dengan blok Sinik (Republik Rakyat China dan Korea
Utara).Tiga polisi Barat ilu ialah:
a) usaha Barat untuk mengekalkan keunggulan militari mereka melalui dasar dan
perjanpan non-proliferation senjata nuklear, biologikal dan kimia yang berat sebelah,
b) usaha mempromosi hak asasi manusia dan demokrasi ala-Barat, dan
c) menjaga integrili negara bangsa Barat dengan menyekat kebanjiran imigran dan
pelarian ke Barat'.
Berdasarkan aksi dan tindakan Blok Baral yang dipelopori oleh Amerika Syarikat dan
sekutunya, tidak syak lagi dasar dan agenda hegemon; mereka untuk terus mendominasi dunia
dalam abad ke-21 ini, adalah terang dan nyala, seperti yang ditegaskan oleh James B. Rule:'
"For the immediate future, the United States has no rival in sustained ability to
mobilize vast and sophisticated military forces, to capture and hold territory, and
ultimately to make and unmake regimes in any comer of the world... In this view
(i.e. the American officialdom) today's ascendance of American power represents
the unanimous verdict of history on superiority of American values.. The
superpower status, however [. ..}, confers ''global responsibilities" [. ..]. In practice
this amounts to a mandate for this country to proclaim and enforce its writ
throughout the world. And only the United States is in a position to dictate and
enforce those rules. This self-congratulatory emanation of American statecraft
points to a vision of America's role that is not just unipolar but imperial, strictly
speaking. Indeed, the language of empire is now gaining currency among this
country's foreign-policy elites, who use it without apology."
Prof James Kurt, Senior Fellow at US Foreign Policy Research Instilute adalah lebih
jelas dan terfokus lagi tentang hasrat Amerika Syarikat untuk mendominasi dunia dengan
pernyataannya tentang dunia Islam seperti berikut:"
"the peoples of Islamic world seem to be united in some important ways: hatred
and loathing toward Israel, envy and anger toward the US.. .(So) the US must
wage war against the Islamic terrorists on two different fronts and in two different
ways: (1) the domestic front in US - all Muslim organizations and individuals will
be profiled to identify terrorist cells, no PR or citizenship to Muslims emigrants, 2)
the Foreign front: extended for many years and expanded beyond Afghanistan
and al-Qaedah networks to include countries hostile to the US including Saudi
Arabia, United Arab Emirates, Yemen, Egypt & Pakistan... (beside Iraq and Iran
as axis of evil and the Southeast Asia as the second foreign front, according to
FBI)., fought with array of methods of "the new American way of war", a)
systematic organization combined with individual initiative, b) intense
concentration of killing power, c) ruthless and relentless pursuit of war till enemy
is destroyed'.
3 Rujuk S. Huntington, 1996:185.
, "Dissenting fromtheAmerican Empire", Dissent, Fall 2002: 45):
5 "The War andtheWest", Jurnal Orbis, 2002:321
Akrfvrs-jur-nal Akademik lilidY 2005 89
Matthias Chang (2005:xi-xiii) melukiskan senario yang lebih grafik dan menggerunkan
lagi dan menggelarkan Zionist Anglo-American War Cable sebagai triad gedeberithugs
antarabangsa:
'The Zionist Anglo-American War Cabal ruthlessly manufactures wars, armed
conflicts, coup d'etats, and the overthrow of democratically elected governments,
whenever it falls in with their plans. The two world wars (I & II) were the result of
Zionist endevours as was the cold war (or world war III), and so was the illegal
invasion and resultant occupation of Afghanistan and Iraq that began {the
current} World War IV.
The ongoing assault on Middle East regimes that is to continue with Iran and
Syria will ultimately embroil all other regimes, Islamic or otherwise, as
necessitated by their ultimate goal of world dominance.
The US is a country nurtured in war. The US government is a serial war criminal
as it has, for the fast sixty years, continually violated the Nuremberg Principtes,
the 1949 Geneva Convention relating to the protection of civilian prisoners of
war, the wounded and the sick, and amended Nuremberg Principles as
formulated by International Law Commission 1950, proscribing war crimes and
crimes against humanity. The wanton killing of civilians is dismissed as
inevitable. potrayed merely as "collateral damage" by the American mass media".
Matthias Chang anlara lain menegaskan lagi (h. xvi-xix):
• The US with a stockpile of over 10,000 nuclear warheads {total 12,000,
deliverable=6750}, is the number one nuclear super power {compare: UK=200.
France=500, China=500, Israel=200, India=50, Pakistan=25, N. Korea=2,
Russia=21,000 deliverable only 5,426 (www.fasorgJ)
• The rapid and irreversible decline of the Zionist Anglo-American Empire
• The inevitable nuclear wars
• Israel is the Iynchpin to the coming nuclear wars
• The end of empire capitalism
• By the middle of the 21" century, national borders will be realigned. The 21"
century world map will be quite different from what we are accustomed to
• The 21st century will be the most violent century in the history of mankind
Tidak dapat diragui lagi, daripada pernyalaan di atas dan juga polisi serangan pre-
emptive ke atas mana-mana negara yang dianggap terroris atau melindungi terroris (axis of evils
and rogue states), tentang hasrat terpendam Blok Barat terulama sekali Amerika Syarikat dan
kuncunya untuk terus mendominasi dunia dengan segala agenda hegemoni dan pencekaman
mereka.
Jeffrey F. Bennet tetah menyimpulkan ciri-ciri dominasi tamadun Barat ke atas dunia
sejagat seperti berikut:"
1. Barat memliki dan mengendalikan sistern perbankan anlarabangsa dunia (IMF, World
Bank, bank-bank gergasi multinasional),
2. Barat mengawal mata wang utama dunia, US Dollar pengukur nilai wang anlarabngsa,
3. Barat ialah pasar dan pelanggan barangan utama dunia,
6 "Exclusion as National Security Policy", dalamjurnal Parameters, 24: 54 (Spring 1994):
90 Akti\lls-JIJI"n;;t1 AkademikJihd V 2005
4. Ba
5 Ba
6. Ba
ba
7. Ba
m,
8. Ba
9. Ba
ler
10. Ba
11. Ba
12. Ba
13. Ba
ya:
mE
14. Ba
15. Ba
Se
language,
Barat (U.S
massa elel
Us
dan kimia
sikap hipo
nsqara-ne,
Israel yan£
HE
dengan tig
Amerika, I
banyak su
diqernbar-;
globalisme
membeza]
"G
op
It ,
sir
th,
to
pe
na
ME
ideologi pc
dan (c) ilrr
moden ler
evolusi pe
, RUjuk Rob
Iggerunkan
leber/thugs
ted
ns,
, of
gal
'he
nd
as
lal
~ S ,
of
as
1d
3S
I
,I 12,000,
. UK=200,
Korea=2,
The 21"
o
td
Igan pre-
is of evils
irikat dan
cekaman
:as dunia
F, World
ibnqsa,
4. Barat membekalkan kebanyakan daripada barangan siap dunia,
5. Barat mendominasi pasaran modal antaranbangsa,
6. Barat mendominasi kepeimpinan moral dunia yang sentiasa perlu dirujuk oleh negara
bangsa yang lain,
7. Barat berkeuapayaan melakukan campur tangan ketenteraan yang besar ke atas mana-
mana negara bangsa, misalnya di Afghanistan dan Iraq,
8. Barat mengawallaluan maritim anlarabangsa dunia,
9. Barat melaksanakan program penyelidikan dan pembangunan teknikal (R & D) yang
terkedepan di dunia,
10. Barat terkedepan dalam sistem pendidikan sains dan teknologi dunia dan mengawalnya,
11. Barat mendominasi akses ke ruang angkasa dunia,
12. Baral mendominasi industri aeroangksa dunia,
13. Baral mendominasi industri, sistern dan kandungan media komunikasi dan hiburan dunia
yang menyemai dan menghomogenisaskan nilai-nilai budaya, falsafah dan pemikiran
mereka secara global
14. Baral mendominasi industri senjata teknologi tinggi dunia
15. Baral rnendominasi sistem operasi dan peri sian komputer dunia
Selain itu, Barat juga mendominasi bahasa komunikasi luas dunia (international
language of wider communication) terulamanya bahasa Inggeris iaitu bahasa peradaban inti
Barat (U.S., UK, Kanada) yang ditebar dan dipropagandakan dengan meluaskan rnelalui media
massa eleklronik, cetak, muzik, filem, dan lain-lain yang dikawal oleh rnereka.
Usaha Baral unluk mengawal penciptaan dan pembangunan senjata nuklear, biologikal
dan klrnia melalui perjanjian non-proliferation senjata yang berat sebelah, jelas mencerminkan
sikap hipokrit atau lalam dua muka mereka; iaitu penekanan non-proliferation hanya untuk
negara-negara lain (obligatory compliance) letapi bukan rnereka atau sekutu mereka seperti
Israel yang boleh lerus membangungkan program nuklear mereka tanpa sekatan.
Hegemoni Baral pada masa silarn lelah dimanisfestasikan dalarn bentuk penjajahan
dengan liga mallamat ulama mereka iaitu the Three Gs: Gold, Gospel, Glory ke alas Benua
Amerika, Asia dan Afrika, selama hampir setengah millennium (500 tahun) dengan mengaul
banyak sumber asli dan lenaga rnanusia. Kini hegemoni Barat muncul dalam bentuk lain yang
digembar-gemburkan dengan konsep dan amalan globalisasi (tstilah yang lebih tepat ialah
globalisme Barat iaitu pernapanan elemen peradaban Barat secara global). Robert Locke telah
membezakan antara gagasan globalisasi dan globlalisme, seperti berikut: 7
"Globlism is the ideology that advocate the liquidation of nations. It is the
opposite of nationalism. Globalizalion, on the other hand, is not an ideology at all.
It is just the growth of communications and trade which has been heappening
since 1492.. Globalism is a deliberate political choice. Globlism does not value
the distict cultures of the world. it is interested in Third World cultures as a mean
to subvert the historical feature ot tne First World... National cultural identity gives
peoples an emotional altachment to national sovereignity, so globlism attacks
national cultural identity"
Mengikul Francis Fukuyama tiga unsur lamadun sekular Baral yang utama iaitu (a)
ideologi polilik berasaskan demokrasi liberal, (b) sistem ekonomi berasaskan pasaran lerbuka
dan (c) ilmu pengelahuan berasaskan sains moden yang membuahkan teknologi dan peralatan
moden lermaju kini, akan merebak dan berleluasa ke seluruh dunia. Dengan demikian proses
evolusi pengalaman dan pemikiran manusia akan sampai ke kemuncaknya yang membawa
7 Rujuk Robert Locke "The trouble with Globalism", The American Conservative, June 2, 2003.
Aktivis-Jurnal Akadenuk [thdV 2005 9 r
kepada penghujung jalan sejarah perkembangannya atau "the end of history.. [where] there
would be no further progress in the development of underlying principles and institutions,
because all of the really big questions had been settled."
Penegasan bekas Perdana Menteri Mala/sia YAB Tun Dr Mahathir Mohamad lebih jelas
lagi tenlang hasrat Barat melalui idea globahsasi:
"Globalization, as it is formulated and presented today, is an invention of
the North Atlantic countries (the West), and we can take it for granted
that it is intended to enrich them further and enhance their domination of
the world. They a/ready dominate the world, of course. But they want to
strengthen that domination to ensure they will not be successfully
challenged either by the big East Asian countries or even the weak
Muslimcountries".
Ringkasnya akibat yang ulama gejala globalisasi (atau globalisme) kini iebih merupakan
penebaran bentuk-bentuk pengaruh dan dominasi tamadun Barat yang tersebut itu ke atas dunia
yang memecahkan sempadan negara bangsa secara global lanpa banyak kawalan lagi Paling
parah ialah gejala dominasi Barat kini dianggap sebagai satu yang natural dan biasa, oleh itu
baik dan sesuai.
Namun ada juga aspek positi! pengaruh Barat misalnya manfaal sains dan teknologi
demi keselesaaan hidup, idea dan institusi demokrasi seperti kebebasan individu, kebebasan
membangkang dan berorganisasi, akauntabillti awam, perwakilan parlimen dan pemerinlahan
lantikan rakyat, kehakiman yang bebas, dll.
Pada masa yang sama terdapat banyak aspek negatifnya, misalnya, penguasaan
ekonomi yang mengutamakan negara-negara perindustrian yang kuat (G8) bertanqqunqiawab
terhadap kemiskinan yang berterusan negara-negara lain; jurang pemisahan antara negara-
negara kaya dan miskin (antara 20% golongan teratas dengan 20% golongan terbawah) semakin
melebar daripada nisbah 1:30 (1960) kepada 1:78 (1994). Pelaburan spekulasi mata wang oleh
pengurus-pengurus dana lerbesar Barat telah mewujudkan suasana "perdagangan perjudian"
atau "casino capitalism" yang kaya lerus meningkat kaya kerana banyak modal dengan sikap
lamak haloba, yang miskin boleh diekploitasi secara berterusan. 10
Juga idea dan amalan demokrasi dan hak asasi mauusia anjuran Barat bersifat talam
dua muka (double standard); dalam negara Barat sendiri diamalkan lelapi pada peringkat
antarabangsa kuasa veto, kuasa militari dan kuasa ekonomi digunakan untuk menekan mana-
mana negara yang lidak sehaluan dengan polis; Barat (either you are with us or with the
enemies), dan mereka seolah-olah menikmali hak impuniti (bebas dari hukuman) apabila
mencabuli undang-undang antarabangsa. Sikap jingoisme Barat (superiority complex) yang
menebal itu yang telah mengisliharkan diri mereka sendiri sebagai polis dunia kononnya untuk
mengawal 'ketenteraman antarabangsa' dengan penggunana kuasa senjata yang tiada lawan
lagi, merupakan satu cabaran dan ancaman besar kepada tamamdun Islam dan tamadun Asia.
Oleh itu proses penyamaralaaan (homogenising) budaya dan tamadun olen Barat
berdasarkan elemen, program dan agenda dalam bidang-bidang ekonomi, ilmu, pendidikan,
sains, teknologi, media, dan budaya seperti yang dibincangkan di atas, amat berbahaya kerana
e Rujuk Francis Fukuyama, 1993:xii-xiv.
9 Rujuk Dr Mahalhir Mohamad, 2002: 19.
10 Rujuk Tamadun Islamdan TamadunAsia: Buku Teks Kursus TlTAS untukJnstitusi Pengajian Tinggi,
Penerbi! Universif Malaya, 2001 :421-422.
92 Akademlk JilidV2005
ini akan h
keaslian (
dan tinda
sememan
yang lain.
S
idea ketia
seperti ya
Research
pelbagai e
4. M
o
dibancan;
perancaru
4.1 M
S
rakyat M.
cara hidu]
ibadat per
selain itu
budaya,
Sebalikny
individu d.
1. k'
K
k'
d'
2. ul
ta
d,
3 al
m
s,
ae
4. m
p'
p'
d'
(c
(r-
b'
5. m
a,
s,
sl
hl
here] there
institutions,
I lebih jelas
, of
ted
, of
/0
Illy
1ak
nerupakan
alas dunia
agio Paling
a, olen ilu
I teknologi
<ebebasan
nerintahan
mguasaan
nmqjawab
a negara-
I) semakin
wang oleh
perjudian"
gan sikap
sifat talarn
peringkat
an mana-
with the
,) apabila
lex) yang
nya untuk
Ida lawan
rn Asia.
teh Barat
mdidikan,
,a kerana
-inggi,
ini akan hanya meneruskan agenda dominasi dan hegemoni mereka, di samping menghancurkan
keaslian dan kewibawaan elemen budaya dan tamadun kita sendiri. Justeru, usaha perancangan
dan tindakan untuk menjaga keistimewaan tamadun kita sendiri adalah amat penting dan
sememangnya serasi dengan kehendak dan ajaran agama Islam dan agama dan budaya Asia
yang lain.
Satu lagi cabaran yang gial dipromosikan oleh blok Barat ialah pemomokan Islam melalui
idea ketiadaan toteransi Islam, sikap ekstremisme, fanatisisme, terrorisme dan militanisme Islam,
seperti yang digambarkan oleh pernyataan Prof James Kurt, Senior Fellow at US Foreign Policy
Research Institute yang dihuraikan di atas. Berikut ini akan dibincangkan kaedah menangani
pelbagai cabaran itu terutama sekali dari sudut pandangan Islam.
4. Menangani Cabaran Global ke alas Peradaban Islam
Demi menangani cabaran dan ancaman global ke atas Tamadun Islam seperti yang
dibancangkan di atas, maka menjadi satu keperluan yang kritikal untuk kila membuat
perancangan yang realistik dan praktikal demi memastikan survival peradaban kita bersama.
4,1 Memahami realili amalan dan penghayalan Islam
Satu hakikat yang jarang difahami oleh kebanyakan orang bukan Islam termasuklah
rakyat Malaysia daripada pemeluk agama yang lain, ialah bahawasanya Islam merupakan satu
cara hidup (way of life) yang mencakupi semua bidang kehidupan. Islam bukan setakat upacara
ibadat pemujaan Tuhan di masjid dan di tempat-tempat khusus pada masa-masa tertentu sahaja,
selain itu penganutnya boleh melakukan segala kegiatan dalam bidang ekonomi, politik, rekreasi,
budaya, pentadbiran dan pemerintahan mengikut mana-mana peraturan buatan manusia.
Sebaliknya Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia pada sebilang waktu secara
individu dan kolektif, yang boleh dikelompokkan ke dalam tujuh bidang aktiviti seperti berikut:
1. kepercayaan dan keirnanan: percaya kepada Tuhan yang Esa, para Rasul Utusan Allah,
Kitab Allah, para Malikal, pembalasan muktamad di akhirat, dan Allah sebagai penentu
kadar segala perolehan manusia, yang semuanya terletak di dalam hati dan dlJelmakan
dalam ucapan dan perbuatan,
2. upacara ibadat khusus: setiap hari lima kali solat, setiap minggu solat Jumaat, setiap
tahun berpuasa satu bulan Ramadhan dan mengeluarkan zakat atas harta slmpanan,
dan sekali seumur hidup melakukan ibadat Haji di Mekah jika mampu,
3. akhlak, ikhlas dan ihsan: tingkah laku, budi bahasa, sopan santun, sikap adil dan
saksarna, kemurahan dan keluasan hati dalam semua bentuk perhubungan dengan
manusia dan makluk yang lain, yang dengan itu amat memanfaatkan semua tetapi
segala-segalanya untuk keridhaan Allah semata-mata (sincerity of purpose, purity of
action),
4. rnuarnalat iaitu segala interaksi, transaksi dan komunikasi sosial yang berkaitan dengan
pendidikan, ekonomi, politik, pemerintahan, pentadbiran, perundangan, penghakiman,
pertahanan, keselamatan, diplomasi, rekreasi dan hubungan antarabangsa dilakukan
dengan mematuhi hukum syariah yang diwahyukan Tuhan iaitu hukum wajib
(obligatory), sunat (supererogatory), makruh (discouraged), haram (forbidden) dan harus
(permissible) yang kebanyakannya berbentuk prinsip-prinsip dan diaplikasikan
berdasarkan penentuan Majlis Fatwa menurut kesesuaian situasinya,
5. rnuasyarat iaitu segala elemen budaya sama ada yang abstrak seperti norma, nilai,
adat, pemikiran, falsafah, kesenian, dan kesusasteraan, maupun yang konkrit seperti
segala peralatan dan prasarana penghidupan, dibentuk juga dengan mematuhi hukum
syariah seperti yang termaktub dalam pepatah Melayu "Adat bersendikan hukum,
hukum bersendikan Kitab Allah".
Aktivis-Jurnal Akademik JihdV 2005 93
6. Munakahat iailu Nikah kahwin, perhubungan kekeluargaan, persaudaraan dan pewarisan
dilenlukan dan dikawal juga oleh hukum syarlaah iailu bahagian hukum munakahat.
7 Jenayah iailu perbualan yang rnerosak dan membahayakan masyarakal, individu dan
harta benda, yang dikawal dan diadili oleh hukum hudud.
Jelaslah segala aspek dan domain kehidupan manusia dikawal dan dipandu oleh hukum
Syari' ah yang diwahyukan Tuhan, dan sejauh mana umat Islam mematuhinya maka sebanyak
itulah mereka dikalakan sebagai menghayati Islam. Seandainya mereka tidak mematuhi hukum
yang dilurunkan oleh Tuhan dalam akliviti mereka itu sedangkan hukum itu ada, maka mereka
dianggap sebagai orang yang kafir, fasik (berdosa besar) dan zalim, seperti dalam ayat-ayal al-
our'an yang berikut:
"... Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diiturunkan Allah, maka
mereka itulah orang yang kafir. (5:47).
"... Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah,
rnaka mereka itulah orang yang zalim. (5:48).
"... Dan sesiapa yang lidak menghukum dengan apa yang diturunkann Allah,
maka mereka itulah orang yang fasik. (5:50).
Oleh itu dalarn gerakan kebangkitan Islam kini umat Islam sedang berusaha untuk
menerapkan semua nilai Islam dan hukum Syariah dalam ketujuh-tujuh aspek kehidupan itu dan
bagi orang Islam ini ialah suatu yang sah (valid), dan absah (legitimate) sebagai satu
tanggungjawab agama (religious obligation) dan tidak seharusnya dikritik, dipersoalkan dan
ditentang oleh sesiapa pun lebih-Iebih lagi orang bukan Islam. Penentangan demikian tenlu
sekali dianggap sebagai penentangan agama yang sangal berbahaya dan boleh membawa
kepada konflik agama berdarah yang dahsyal.
Satu perkara yang juga tidak kurang kritikalnya ialah hakikat bahawa apabila orang Islam
berusaha untuk menegakkan hukum Syair ah dalam pelbagai interaksi sosial dan budaya dalam
sebuah masyarakat yang majmuk elnik, budaya dan agama seperti Malaysia, maka lentu
terdapat arnalan dan penerapan hukum Syari'ah yang menyenluh hak dan kebebasan orang
bukan Islam misainya dalam undang-undang, pendidikan, konlrak jual beli (huku riba'), makan
munum (hukum halal haram) dan sebagainya. Sebenarnya suasana interaksi jamak etnik,
budaya, dan agama demikian sudah berlaku berkali-kali dalam sejarah Islam sama ada pada
zaman generasi pertama Islam di Madinah, maupun dalam zaman Dlnasti Umayyah, Abasiyyah,
Uthmaniyyah, Mughal dan lain-lain.
4.2 Keperluan dan strategi menangani cabaran dalam suasana pluratit! etnik, budaya
dan aqama: sudut pandangan peradaban Islam
Untuk menghadapi cabaran dalam suasana pluraliti elnik, budaya dan agama yang
wujud di mana-mana kini, beberapa strategi mesti diambil oleh semua pihak iaitu orang Islam
dan bukan Islam yang boleh disimpulkan seperti berikut:
a) Mematuhi prinsip kebebasan beragama
Hendaklah dipaluhi sepenuhnya prinsip kebebasan beragama laitu Iiada paksaan dalam
agama dan juga persetujuan untuk berbeza dalam agama yang memang arnat ditekankan oleh
al-Our'an, misalnya dalam lerjemahan ayat-ayat berikut:
94 JilidV 2005
k
(:
t,

'"
b
a
"1
P
k
(I
a
k
n
b
(I
It
s
k
A
penqhays
perintah .
Islam itu.
undang d
dapat div
mereka s
;..,
yang dibe
di!andata
Mushrik c
,,,
a
(t
tl
''<
o
11 Rujuk M
of the Time
pewarisan
kahat.
dividu dan
ueh hukum
sebanyak
uhi hukum
ka mereka
rat-ayat al-
ka
sh,
'h,
aha untuk
ian ilu dan
lagai satu
alkan dan
klan tentu
membawa
rang Islam
aya dalam
iaka tentu
san orang
s'), makan
nak etnik,
ada pada
\basiyyah,
t, budaya
srna yang
ang Islam
'an dalam
nkan oleh
'Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sudah nyata petunjuk
kebenaran daripada kesesalan. Oleh itu sesiapa yang tidak mempercayai Taghut
(yang menyesatakan) dan percaya akan Allah, maka ia telah berpegang kepada
tali yang teguh yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui." (2:256).
"Saya (orang Islam) tidak beribadat seperli yang anda (orang bukan Islam)
beribadat. Dan anda juga tidak beribadat seperli saya beribadal Bagi anda
agama anda dan bagi saya agama saya." (109:3 - 6).
"Wahai manusia, Kami (Tuhan) telah menciptakan kamu daripada lelaki dan
perempuan, dan menjadikan kamu berbagai bangsa (shu'uban) dan bersuku
kaum (qaba'il) supaya kamu saling berkenalan beramah mesra (Iitaarafu)
(bukan saling berpecahan dan bermusuhan). Sesungguhnya yang terrnulia
antara kamu (di sisi Tuhan) ialah yang paling berlakwa (patuh dan tunduk
kepada Tuhan) (bukan kerana keturunan dan bangsanya). Dan Allah maha
mengetahui dan mendalam ilmunya (tenlang apa yang benar)" (49:13).
"... Dan kalau Allah menghendaki nescaya ia menjadikan kamu satu umal (satu
bangsa, budaya dan agama), tetapi la hendak menguji kamu dalam
(menjalankan) apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-
lumbalah kamu membuat kebaikan. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu
semuanya dan la akan memberitahu kamu apa yang benar dalam apa yang
kamu berselisihan itu. (5:48)
Amatlah jelas dan nyata bahawa bagi orang Islam yang ingin menegakkan kembali
penghayatan Islam dalam seluruh kegiatan hidupnya, tidak boleh sama sekali melanggar
perintah Tuhan supaya jangan memaksa orang bukan Islam mematuhi hukum-hukum Syari' ah
Islam ilu. Hukum ilu adalah untuk orang Islam, dan orang bukan Isiam bebas memilih undang-
undang dan hukum negara atau agama mereka yang sedia ada supaya keamanan dalam negara
dapat diwujudkan. Juga orang bukan Islam bebas untuk mengamalkan agama dan budaya
mereka sendiri.
Hal demikian juga termaktub di dalam Undang-Undang Madinah (Dustur al-Madinah)
yang dibentuk oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622 Masihi atau tahun satu Hijrah yang
ditandatangani oleh Beliau dan juga pemimpin-pemimpin bukan Isiam iailu orang Yahudi dan
Mushrik di Madinah pada masa itu, seperli dalam sedutan berikut: 11
"Section 1, This is a prescript (kitab) of Muhammad the Prophet to operate
among the Mu'mins (Believers) and the Muslims from among the Quraish and
(the people) of Yathrib (Madinah) and those who may be under them and join
them, and take part in wars in their company.
"Section 2. Verily they constitute a political unit (ummah) as distinct from all the
other people (of the world).
11 Rujuk Muhammad Hamidullah, 1975, The First wntten Constitution in the World: An Important Document
of the Time of the Holy Prophet. Lahore: Sh. MuhammdAshraf. pp. 41,48.
Aktivis-Jurnal Akademikjnev 2005 95
"Section 25. And verily the Jews of the Banu 'Aufa shall be considered as a
community (ummah) along with the believers; for the Jews being their religion
and for the Muslims their religion..."
b) Mengelak tiga gejala buruk: ekstremisme, cauvanisme, dan fanatisisme
Orang Islam dan juga bukan Islam harus mengelakkan liga gejala buruk yang memang
ditegah oleh al-Qur'an (dan ajaran agama dan elika kemanusiaan sejaqat umumnya) dalarn
usaha menegakkan kembali amalan Islam di kalangan orang Islam, iaitu:
1. extremism atau pendirian melampaui batas pertengahan dan
keseimbangan apabila mentalsir dan melaksanakan sesuatu peraturan
alau hukum secara ekstrem,
2. chauvanism atau ta'sub apabila menganggap fikiran dan cara sendiri
atau kumpulan sendiri adalah lerbaik dan paling benar dan likiran orang
atau kumpulan lain tidak benar dan mesti ditolak dan ditentang,
3. fanaticism atau membabi buta (menghampiri pslkosis) dalam mengikuti
dan melaksanakan sesualu cara, pendapat dan pendekalan sendiri
tanpa mempeduli bahkan menolak sekeras-kerasnya pendapat dan cara
orang lain.
Ketiga-tiga sikap dan perbuatan ItU apabila disertai oleh sikap menekankan pend irian
sendiri ke atas orang lain secara paksaan, kekerasan dan mHitan boleh membawa kepada konflik
dan pertumpahan darah. Bagaimanakah keliga-ketiga sikap itu boleh muncul yang bertentangan
dengan sikap dan amalan yang aman dan lenteram di kalangan rnajoriti penganut sesuatu
agama? Mungkin tiga elemen berikut boleh mencetuskan sikap ekstremis, ta'sub dan fanatik itu,
iaitu:
1. Satu keyakinan yang ekstrem bahawa merekalah kumpulan yang maha mengetahui dari
kalangan pemeluk agama itu tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang
sebenarnya dan mereka sanggup melaksanakannya walaupun majoriti pemeluk agama
itu menentangnya. Ini menyalahi prinsip pegangan agama yang asasi supaya
mengembalikan sebarang perselisihan pendapal kepada Tuhan untuk membuat
keputusan terakhir seperti yang lerkandung dalam ucapan wa Llahu 'a'iam (Allah yang
Maha Mengetahui) dan juga prinsip tidak ada paksaan dalam agama.
2. Satu ketaatan yang membabi buta kepada seorang ketua yang dianggapnya maha
mengetahui dalam mentalsir mesej agama itu, dan ketua ilu memiliki sifat-sifat karisma
dan keistimewaan tertentu sama ada secara kebetulan, buatan ataupun secara mites,
yang mencetuskan taat setia yang membabi buta untuk sanggup melakukan apa sahaja
yang diperintah oleh ketua itu, Dalam Islam ini menyalahi prinsip asasi iaitu ketua yang
unggul ialah Nabi Muhammad SAW. dan Baginda ialah model keimpinan dan ikutan
bagi semua orang Islam, seperti yang lermaktub dalam al-Qur'an Laqad kana la kum fi
Rasuli Llahi uswatun hasanah (Sesungguhnya adalah bagi kamu Rasullulah itu contoh
ikutan yang baik) (Q. AI-Ahzab:21)
3. Sebagai akibat dan nalijah daripada kedua-dua sikap di atas, maka salu pendirian
ekslrem akan diambil oleh kumpulan itu iaitu apa sahaja jenis dan kaedah tindakan boleh
dilakukan asalkan pend irian, kepulusan dan mesej mereka dapal dilegakkan dan
pendirian serta amalan yang bertentagan dengan mereka dapal dihapuskan, hata
sehingga membunuh diri dalarn melaksanakan rnlsi mereka. Ini juga bertentangan
dengan prinsip asasi dalam ajaran Islam iaitu segala amalan, tindakan, dan pendirian
mesti belul dan sahih dari segi niat, tujuan dan kaedah pelakuannya, iatu nial ikhlas
semata-mala kerana Allah dan mematuhi semua prinsip dan syarat yang ditetapkan oleh
96 AktlVls-Jurnal Akaderruk [drdV2005
hi
ul
~
sentiasa c
Islam dua
r.a. lelah
manusia (
kerana ad
Seorang I
boleh mer
wanita da
etika kerr
hidupan,
kemuraha
o
budaya, e
secara ko
K,
merentasi
pelampau
pelampau
kumpulan
mengorba
pembunul
Kristian. I
kanan ku
pelampau
Selatan T
bagai lagi.
JE
membual
Islam, iaitt
"C
re
UI
b'
s(
b'
Q
dan terori:
m
kE
m
12 Rujuk To
:a
on
e
g memang
iya) dalam
an
an
Jiri
ng
.uti
firi
"a
1 pendirian
ada konfiik
rtentangan
ut sesuatu
fanatik itu,
.etahui dari
ihan yang
Iuk agama
si supaya
membuat
Allah yang
mya maha
fat karisma
cara mites,
apa sahaja
xetua yang
dan ikutan
a la kum ti
itu contoh
I pendirian
akan boleh
akkan dan
skan, hata
rtentanqan
1 pendirian
niat ikhlas
apkan oleh
hukum syariat Islam seperti yang termaktub dalam al-Our'an, al-Hadltn, qias dan ijrna
ulama.
Malangnya dalam mana-mana agama, organisasi dan kumpulan, liga elemen itu
sentiasa ada iaitu segelintir manusia yang bersifat ekstremis, cauvinis dan Ianatik. Dalam sejarah
Islam dua daripada empat orang Khlaifah al-Rashidun iaitu Saidlna Uthman r.a. dan Saidina Ali
r.a. telah dibunuh oleh kumpulan itu yang juga mengaku beragama Islam. Dalam zaman ini
manusia dernikian wataupun kecil dari segi bilangannya boleh mengakibatkan kesan yang besar
kerana adanya senjata dan peralatan yang canggih dengan bahana dan malapetaka yang besar.
Seorang fanatik dan psikosis boleh melepaskan satu born gergasi (mungkin juga nuklear) yang
boleh memusnahkan seluruh penduduk sebuah bandar atau negara tanpa mengira kanak-kanak,
wanita dan orang awam, sedangkan perbuatan demikian ditegah oleh semua ajaran agama dan
etika kemanusiaan, lebih-Iebih lagi Islam yang amat menyanjung tinggi nyawa manusia dan
hidupan, yang juga menganjurkan kehidupan yang pertengahan, seimbang, penuh keadilan,
kemurahan dan kebaikan.
Oleh itu musuh yang paling merbahaya pada zaman ini bagi semua kumpulan agama,
budaya, etnik, dan negara bangsa ialah kumpulan ekslremis, cauvinis, fanatik dan militan inl yang
secara kolektif kini dinamakan terroris.
Kumpulan ini walaupun kini banyak dikaitkan dengan pemeluk Islam, letapi sebenarnya
merentasi agama, budaya dan negara bangsa Pembunuh Indira Ghandi (1984) ialah puak
pelampau Sikh yang menjadi pengawal peribadinya. Pembunuh Rajiv Ghandi ialah puak
pelampau Tamil Tigers Sri Lanka. Pembunuh Yitzhak Rabin Perdana Menteri Israel (1995) ialah
kumpulan pelampau ultra-orthodoks Yahudi, pembersihan etnik penduduk Islam di Bosnia yang
mengorbankan 20,000 Muslim (1995) dilakukan pelampau Orthodoks Kristian Yugoslavia,
pembunuhan Muslim di kemah pelarian Sabra dan Shalila (1982) dilakuka oleh kumpulan militia
Kristian. Pengeboman Federal Building di Oklahoma Amerika Syarikat ialah pelampau ultra-
kanan kulit putlh, pencetusan rusuhan berdarah Hindu-Muslim di Gujerat India oleh puak
pelampau agama Hindu dan Islam, pembunuhan orang Islam penunjuk perasaan di Tak Bai
Selatan Tahiland oleh sekolompok askar kerajaan Thailand beragama Buddha, dan berbagai-
baqai lagi.
Jeff Jacoby seorang kolumnis dalam Boston Globe yang berfahaman konservatif
membuat satu kenyataan yang mencerminkan prejudis Barat yang masih mendalam terhadap
Islam, iaitu:
"Christians, Jews, and Buddhists don't tash out in homicidal rage when their
religion is insulted. They don't call for holy war and riot in the streets. II would be
unthinkable for a mainstream priest, rabbi, or lama to demand thai a blasphemer
be slain. This kind of reaction to a perceived slight is one reason why Muslims are
so disrespected in the West - violence is second nature to Muslims and to Islam,
but not to other religions. " 12
Qur'an dengan jelas mengutuk sikap dan perbualan ekstremis, cauvinis, fanatik, militan
dan teroris seperti yang diisyaratkan oieh ayat-ayat berikut:
Sesiapa yang membunuh seorang rnanusia dengan tiada alasan yang
menjustifikasikan pembunuhan itu (seperti hukuman balasan bunuh atas
kelakuannya membunuh orang lain) atau kesalahan melakukan kerosakan di
muka bumi, maka seolah-olah dia lelah membunuh manusia seluruhnya, dan
12 RujukTom Regan, "Religion marked by violence", dalam Iviews.com
AktiYls-JurMIAkademlkJilldV 2005 97
sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia maka seolah-olah
dia telah menjaga keselamatan hidup seluruh manusia ... (5:32)
"Demikianlah Kami jadikan kamu semua (Muslim) sebagai umat
pertengahan/seimbang (ummalan wasatan) supaya kamu boleh menjadi saksi
kepada seluruh manusia" (2:143)
"... Bertolong-tolonglah sesama kamu dalam membuat kabajikan dan takwa, dan
janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan.. "
(5:2).
"Wahai orang Mu'min, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa
menegakkan keadilan dan menjadi saksi atas nama Allah (tentang kebenaran)
walaupun lerhadap kamu sendiri atau ibu bapa dan kerabatmu ... (4:135).
"Dan hamba-hamba Tuhan Maha Pemurah ialah mereka yang berjalan di bumi
dengan sopan santun dan apabila orang yang jahil (tiada pendidikan dan tanpa
adab) mengala-ngata mereka (secara biadab), mereka mengucapkan salam
(dan meninggalkan orang jahil itu)". (25:63).
c) Berdialog secara aman dan bijaksana
Orang Islam dan bukan Islam juga seharusnya sentiasa berdialog dan berinteraksi
dengan pengamal agama dan budaya yang lain terutama sekali sesama warga negara yang
jarnak agama, etnik dan budaya seperti Malaysia. Islam sebenarnya sebagai sebuah peradaban
sejak zaman generasi pertama lagi sentiasa mengamalkan sikap inklusi! iailu mengitegarasikan
semua golongan agama dan budaya yang ada dalam negaranya sebagai satu komunili atau
ummah, bukan memencil dan memulaukan mereka itu, seperti yang dibuktikan oleh Fasal 2 dan
25 Undang-Undang Madinah yang dipetik di atas. Juga dalam pelaksanaan segala hukum
Syariah dalam aspek rnuarnalah (interaksi sosial), rnuasyarah (interaksi budaya) dan jenayah
dalam masyarakal yang jamak budaya dan agama, sudah tenlu akan menyentuh komuniti bukan
Islam juga. Maka dalam hal yang demikian sesi-sesi dialog, penerangan dan perbincangan
tentang pelaksanaan hukum Syari ah ItU perlu dilakukan seluas-Iuasnya, telapi bukan untuk
mempersoalkan kasahihan dan keabsahan hukum-hukum itu kerana ini termasuk dalam etika
menghormati agama yang lain; hanya dari segi cara pelakasanaannya supaya jangan
mengenakan orang bukan Islam. Dalam sesi-sesi demikian beberapa etika dialog atau adab
berbeza pendapat (adab al-ikhtila0 harus dipatuhi, iaitu:
1. menerima pluralili/Jamak agama dan menghormati perbezaan pendapat sebagai satu
yang lumrah di kalangan manusia yang berbeza-beza latar belakang budaya, agama,
suku bangsa, etnik dan puak-puaknya (seperti yang diakui sendiri oleh al-Our'an 49:13 di
alas),
2. mengelakkan cemohan budaya, elnik dan agama yang lain (cultural, ethnic and religious
ridicule) dan menyerahkan kepada Tuhan untuk menentukan kebenaran yang
muktamad, seperti juga yang dianjurkan oleh al-Our'an:
"Anda tidak bertanggungjawab lentang kesalahan yang kami
lakukan, dan kami tidak bertanggungjawab tentang kesalahan
yang anda lakukan. Katakanlah bahawa Tuhan akan
menghimpunkan kila semua (pada hari Kiamat), kemudian
memutuskan perselisihan antara kita dengan kebenaran. Dan
98 Aktivls.Jurn.a1 Akademik Jllid V 2005
3. berso
juga ~
4. meng
dalarr
keber
adala
Yang
dituru
kornp
Oleh
denqs
untuk
Islam
anda,
pengt
mene
dalarr
Akiba
ibada
pendi
aspek
Oleh I
sarnp,
akidal
dikete
kaiaru
dan I
emas
5. Mene
buda\
pemb
ciri ya
Bakar
Nai (e
a. S
b. S
c. K
3n
sa
n)
mi
Ja
1m
erinteraksi
gara yang
oeradaban
,garasikan
unili atau
asai 2 dan
sla hukum
In jenayah
miti bukan
bincangan
kan untuk
alam elika
/a janqan
atau adab
)agai salu
a, aqarna,
In 49:13 di
-dreligious
"an yang
mi
an
an
an
an
Dialah Tuhan yang Maha Pengadil yang Maha Mengelahui."
(34:25-26).
3. bersopan santun dan berbudi bahasa yang baik dalam berdialog (adab al-ikhtilaf) seperti
juga yang dianjurkan oleh al-Qur'an, iaitu:
"Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan
nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan
mereka dengan cara yang lebih baik." (16:125)
"Maka hendaklah anda berkata kepadanya (para pendengar)
dengan kala-kala yang lemah lembut (layyina), semoga
dengan demikian ia akan sedar dan insaf." (20:44).
4. mengelakkan relalivisme dan sinkretisme dalam agama walaupun menerima pluraliti
dalam agama. Relativisme dalam agama ialah pendirian yang beranggapan bahawa
kebenaran adalah relalif dan setiap agama mempunyai elemen kebenaran oleh itu
adalah sama. Bagi orang Islam kebenaran atau hak adalah mutlak (absolute) iailu Tuhan
Yang Maha Esa (al-Haq) dan kebenaran terletak di dalam ilmu dan hukum yang
diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa iaitu al-Qur'an dan mesli dilaksanakan lanpa
kompromi seperti yang lermaktub dl dalam ayat-ayat al-Our'an, 5:44, 46, 47 di alas.
Oleh yang demikian dalam hal amalan dan pegangan agama khususnya yang berkailan
dengan akidah (faith), ibadah (formal rituals) dan hukum-hukum, kita mesti bersetuju
untuk berbeza, iaitu "Saya (orang Islam) tidak beribadal seperti yang anda (orang bukan
Islam) beribadat. Dan anda juga lidak beribadat seperti saya beribadat. Bagi anda agama
anda, dan bagi saya agama saya" (Our'an, 109:3-6). Dalam anjuran kepada amalan dan
penghayalan agama seperti demikian, juga terimplikasi daripadanya sikap dan pendirian
menerima dan menghormali amalan agama yang lain yang berbeza-beza yang tercakup
dalam prinsip kebebasan beragama dan pluraliti agama.
Akibal daripada ketiadaan relalivisme dalam agama yang berkailan dengan akidah,
ibadah dan hukum-hukum, maka tidak ada juga sinkretisme dalam agama iailu sikap,
pendlrian dan akiliviti mengasimilasi elemen-elemen agama yang lain khususnya dalam
aspek-aspek akidah. ibadah dan hukum-hukum yang tersebut ItU.
Oleh itu, unluk megelakkan perselisihan dan konftik yang berpanjangan yang lidak akan
sampai kepada lilik pertemuan dan perselujuan, maka dialog lentang perbezaan doklrin,
akidah, ibadah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan aspek-aspek ItU meslilah
dikelepikan, ataupun kalau ada keperluan rnaka penghujah dan pendebatnya mestilah di
kalangan alim ulama dan bijak panda! yang berwibawa sahaja bukannya orang awam
dan bukannya merupakan majlis khalayak ramai yang boleh menimbulkan ketegangan
emosi dan perasangka.
5. Menekankan lilik persamaan yang sepunya dan universal dalam agama, elnik dan
budaya lerulama sekali dalam aspek moral, etika, kekeluargaan, kebajikan,
pembangunan kemanusiaan, ekonomi, sains, teknologi dan prasarana. Dalam Islam ciri-
ciri yang universal boleh dikenalpasli dalarn prlnsip pegangan yang berikut (Iihat Osman
Bakar, 1997:8, Chandra Muzaffar dan Gan Teik Chee dalam Osman Bakar & Cheng Gek
Nai (ed), 1997b: Chapter 8 & 9):
a. Satu nenek moyang yang sama iailu Adam dan Hawa (common human ancestory) ,
b. Satu kemanusiaan sejagal (common humanaily),
c. Kebaikan fitrah kejadian manusia sejagal (unversal innate goodness of man),
Aktl... ls-jur-nal Akaderruk JihdV2005 99
d. Anugerah sejagal daripada Tuhan kepada umat rnanusia (universality ot Devine
tavours to the human race),
e. Hikmah dalarn kepelbagaian bangsa dan budaya manusia (the wisdom of ethnic and
cultural pluralism)
f. Kerjasama antara budaya untuk memenuhi kebaikan bersama bagi semua manusia,
g. Keadialan sejagal bagi semua rnanusra,
h. Tanqqunqiawab bersama dalam menjaga alam sekitar,
i. Kesamaan gender dalam pengabdian kepada Tuhan dan ganjaranNya,
j. Instilusi kekeluargaan dan penghormalan orang tua yang kukuh,
k. Nilai-nilai moral yang murni dan sejagal misalnya balk hati, berdikari, berhemah
tinggi, hormat-menghormati, belas kasih, keadilan, keberanian, kebenaran,
kebersihan fizikal dan menatal, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan,
kesyukuran, rasional, dan semangal bermasyarakat.
Elemen nilai rnurni yang universal dalam Islam ilu dinyatakan dengan jelas dalam at
Our'an seperti yang tertera dalam ayat-ayalnya yang begitu banyak sekali, antaranya ialah:
"Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan Penjagamu, yang
mencipta kamu bermula daripada satu orang (Adam), kemudian menjadikan
daripadanya pasangannya (Hawa), dan menjadikan daripada kedua-duanya
keturunan lelaki dan perempaun yang ramal. Dan bertakwalah kepada Allah
yang kamu selalu meminla-minla dengan namaNya. Dan hormatilan rahim (ibu
yang melahirkan kamu), kerana sesungguhnya Allah sentiasa mengawasi kamu.
(al-Nisa' (4):1).
"Katakanlah (wahai orang yang beriman) kami beriman kepada Allah dan kepada
apa yang diturunkan kepada kami (al-Our'an), dan kepada apa yang dilurunkan
kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakob serta anak-
anaknya, dan juga apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Torah), dan Nabi Isa
(Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi daripada Tuhan
mereka, kami lidak membeza-bezakan anlara seorang daripada mereka. Dan
kami semua ialah orang Muslim." (al-Baqarah (2): 136).
"Kami (Tuhan) tidak menqutuskan kamu (Muhammad) melainkan untuk seluruh
manusia (kaffalan li-nnas), sebagai Pesuruh yang memebawa berila gembira
dan juga pemberi peringatan, akan letapi kebanyakan manusia tidak
mengertinya." (Saba' (34):28).
"Sesiapa yang beramal salih (berbuat kebajikan) daripada lelaki dan perempuan
sedang dia beriman, maka Kami (Tuhan) akan menghidupkannya dengan
kehidupan yang baik , dan Kami akan membalasnnya dengan yang lebih baik
daripada apa yang telah dikerjakannya." (al-Nahl (16):97).
"Wahai orang Mu'min, hendaklah kamu menjadi orang yang senliasa
menegakkan keadilan dan menjadi saksi alas nama Allah (lentang kebenaran)
walaupun terhadap kamu sendiri atau ibu bapa dan kerabat kamu ... (al-Nisa'
(4):135).
"... Bertolong-Iolonglah sesama kamu dalam membuat kabajikan dan takwa, dan
janganlah kamu bertolong-lolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan... "
(al-Ma'idah (5):2).
I 00 Akademik [ihdV 2005
m
te
T;
"[
b'
S,
01
"V
m
Ie
b'
(:
"[
d'
a'
m
5,
satu pen!
P
nature of
manusia
berada ur
1) PI,
P
Kesuitana
dalam sue
S,
menegasl
"I
CI
b.
a,
is
IT
A
a,
It
S,
/5
e,
h,
Y of Devine
)f ethnic and
18 rnanusia,
i, berhemah
kebenaran,
ederhanaan,
as dalam al
1 ialah:
lang
ikan
my a
~ l I a h
(ibu
imu.
iada
ikan
nak-
i Isa
ihan
Dan
.iruh
iblra
idak
iuan
'gan
baik
iasa
ran)
~ i s a '
dan
n... "
"... Namun, seandainya kamu memaatkan dan tidak memarahkan mereka serta
mengampunkan kesalahan mereka (maka Tuhan juga akan bersikap demikian
terhadap kamu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang." (al-
Taghabun (64):14).
"Dan apabila mereka (Muslim) mendengar perkataan yang sia-sia, mereka
berpaling daripadanya sarnbil berkata "bagi kami amal kami, dan bagi anda
semua pula amal anda, setarnat tinggal kepada anda, kami tidak mendampingi
orang yang jahil." (al-Oasas (28):55).
"Wahai orang Mukmin, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang
menegakkan keadilan kerana Allah, dan jangan sekali-kali kebencian kamu
lerhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Hendaklah kamu
berlaku adil, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa ... " (al-Ma'idah
(5):8).
"Dan hamba-hamba Tuhan Maha Pemurah ialah mereka yang berjalan di bumi
dengan sopan santun dan apabila orang yang jahil (tiada pendidikan dan tanpa
adab) mengata-ngata mereka (secara biadab), mereka mengucap salam (dan
meninggalkan orang jahil itu)", (25:63).
5. landskap budaya di Alam Melayu dari seg! pluralili budaya, etnik dan agama:
satu pengalaman sejarah
Pepatah Melayu dengan tegas menyalakan sebagai satu hukum alam Tuhan (law of
nature of God) yang mesti berlaku, bahawa "Di mana bumi dipijak di situ langit di junjung", iaitu
manusia semestinya menyesuaikan diri dengan pesekitaran alarn dan Juga budaya di mana dia
berada untuk mendapat keselamatan dan kesejahteraan dalam penghidupannya.
1) Plural it; budaya, etnik dan agama dalam zaman prapenajah di alam Melayu
Pada zaman prapenjajah ketika tampuk pemerintahan dikuasai sepenuhnya oleh
Kesultanan Melayu di seluruh aiam Melayu, suasana pluraliti budaya, agama dan elnlk berlaku
dalam suasana yang reJatil harmonis dan berdasarkan prinsip "menang-menang".
Simon Elegant yang menulis dalam Far Eastern Economic Review, 10 Jun, 1999:45,
menegaskan:
"Five centuries ago, Malacca hosled 2,000 ships each day, as many as the
crowd in modem day Singapore. which boast of being one of the worlds three
busiest ports. Cargoes of mace. nutmeg, cloves, sandalwood, tea, porcelains
and silks passed through Melacca on their way to spice-hungry Europe. From the
islands of the Archipelago to the south came camphor, birds' nests, pepper,
musk. gold and ivory. And from the West, mostly carried by traders from South
Asia and the Middle East, came cotton. weapons, incense. opium, dyes. silver
and medicinal drugs. as well as occasional bands of adventurous Portuguese.
It was a place where Gujretis. Tamils and Bengalis from India lived and traded in
secure harmony with Malays, Chinese and Arabs. a city of 100,000 where 84
languages could be heard in the Markets The Malay sultans who ruled Malacca
ensured that the strait was free of pirates. Goods could be stored safely in
hundreds of well-guarded godowns. and in case of dispiutes, the city's law were
administered fairly to both Malaccans and foreigners".
Akclvls-Jurnal AkademikJilidV 2005 101
Pada zaman kesultanan Melayu Melaka, pedagang India merupakan golongan pedagang
yang utama. Mereka datang daripada pesisir Koromandel, Kalingga, Benggala dan Gujerat
(Cambay, Surat, Randir). Ada yang tinggal menetap di Melaka dan sesetengahnya berkahwin
dengan wanita dari golongan bangsawan Melayu dan selerusnya diterima dalam kalangan
pembesar Melaka. Dalam Sulalat al-Salatin (Sejarah Melayu) telah diriwayatkan bahawa Mani
Purindam (pemborong permata) seorang Tamil Muslim telah menjadi menantu kepada Sri Nara
Diraja pada zaman Sultan Muhammad Syah (1424-1444). Hasil perkahwinan itu Tun Ali teiah
dilantik menjadi Sri Nara Diraja menggantikan datuknya, yang seterusnya melahirkan pembesar-
pembesar dan pemerintah Melaka dari keturunan Melayu Tamil. Cucunya Raja Kasim telah
menjadi Sultan Melaka dengan gelaran Sultan Muzaffar Syah yang masyhur itu (1446-1456).
Keturunan Tun Ali juga telah melahirkan pembesar-pembesar seperti Temenggung Tun Tahir,
Bendahara Tun Mutahair dan Temenggung Tun Husain. Raja Mendaliar seorang pedagang
Keling teiah dilanlik menjadi Shahbandar Meiaka semasa pemerintahan Sultan Mahmud (1488-
1500). Khoja Hasan berasai daripada Parsi alau Utara India telah berkahwin dengan anak Hang
Tuah dan dilantik menjadi Laksamana menggantikan Hang Tuah.
Pengaruh India ke alas kebudayaan dan masyarakat Melayu boleh dikesan dalam
institusi pemerinlahan, undang-undang dan adal istiadat, bahasa dan kesusasteraan, benluk-
bentuk kesenian serta amalan kepercayaan tertentu.
Perhubungan alam Melayu dengan China pula, menurut Liang Liji (1996, Hubungan
Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15) sudah iama wujud iaitu sebelum permulaan tahun
Masihi sejak zaman Dinasti Han (140-117 S.M.). Semasa pemerintahan Sun Quan (222-252 M.)
dua orang utusannya telah melawat Funan dan negeri-negeri lain di Semenanjung Tanah Melayu
dan Kepulauan Melayu dan mengadakan hubungan diplornatik dengan mereka. Namun pada
zaman Srivijaya hubungan Cina dengan Asia Tenggara menjadi arnat pesat dengan kedatangan
para pedagang dan juga para penunlul agama Buddha yang belajar di Srivijaya sebagai pusat
pengajian Buddha. Pada masa itu Cina berada di bawah pemerintahan Dinasti Tang (618-907
M.) yang merupakan Dinasti yang paling lerkemuka dalam sejarah lama Cina, yang telah
menubuhkan banyak hubungan diplomatik dengan negara-negara asing dan menerima banyak
kunjungan rasmi para pedagang daripada negara-negara itu. Dinasti Tang juga membuka tujuh
jalur jalan dagang dengan dunia luar, satu daripadanya ialah perjalanan laut dari Guangzhou
dengan India, Parsi dan Arab melalui Alam Melayu seperti Semenanjung Tanah Melayu,
Srivijaya, He-Ling (Jawa) dan lain-lain. Pengunjung pertama Cina yang merakamkan
pengalamnnya di Srivijaya ialah I-Tsing (Yi Jing) yang sampai di Srivijaya pada tahun 671 dalam
perjalanannya ke India tetapi tinggal di Sriviajaya selama 14 tahun untuk belajar bahasa Sanskrit
dan agama Buddha sebelum meneruskan perjalanannya. Beliau menterjemahkan buku agama
Buddha dari Sanskrit ke bahasa Cina dan menulis dua buah buku tentang lamadun Melayu
Srivijaya.
Dinasli Song (960-1279) juga telah meneruskan hubungan baik dengan negeri-negeri
luar telapi menumpukan lebih banyak kepada bidang pernfagaan misalnya dengan negeri-negeri
di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Barat. Bahan perniagaan dari Kepulauan Asia Tenggara
ke Cina ialah gading, cula badak, rnutiara, gaharu, cendana. cengkih, lada dan pala, manakala
dari Cina pula ialah kain sutra, alatan perabut, porselin dan seramik. Dianggarkan sebanyak 36
kali iaitu rata-rata tiga tahun sekali utusan Srivijaya telah dihantar ke negeri Cina, menjadikannya
negara yang paling erat perhubungan dengan Cina di Asia Tenggara. Ada sebuah kufl di bandar
Guangzhou yang dibina alas perintah dan biaya Raja Srivijaya pada tahun 1079 sebagai tanda
hormal dan hubungan baik dengan kerajaan Cina.
Namum tidak syak iagi hubungan yang paling gemilang dan bermakna antara A/am
Melayu dengan Cina ialah yang ditubuhkan antara Kesultanan Melaka dan Dinasti Ming dalam
abad ke-15. Dinasti Ming yang ditubuhkan oleh Ming Tai Zhu menggantikan Dinas!i Yuan
102 AktrV!s-Jurnal Akademik JilidV 2005
(Mongoi)
perniaga<.
Maharaja
dengan n
dengan <-
Cheng H,
Asia Sel:
perniagac
apabila s
rnernbala:
membaw:
lahun 141
(1411),W
(1445). I
satu abac
01
hi
cj
D
hUbungar
syi" yang
peqawai-j
U
Sumatra'
Guan unti
pada taru
yang dise
dan lain-I
boleh dia
Kesuitans
London d
Oriental.
oleh Pig1
memperti
P
Barat tid1
kedatanq,
didorong
1 pedagang
an Gujeral
berkahwin
1 kalangan
:hawa Mani
ra Sri Nara
mAli telah
pembesar-
:asim lelah
446-1456).
Tun Tahir,
pedagang
nuo (1488-
anak Hang
-san dalam
an, benluk-
Hubungan
Jlaan tahun
:22-252 M.)
1ah Melayu
arnun pada
cedatanqan
raqai pusal
9 (618-907
yang telah
ma banyak
ibuka tujuh
::;'uangzhou
sh Melayu,
erakamkan
671 dalam
sa Sanskrit
uku agama
fun Melayu
~ g e r i - n e g e r i
~ g e r ; - n e g e r i
3 Tenggara
, manakala
ebanyak 36
ijadtkannya
il di bandar
lagai tanda
ntara Alam
I'1ing dalam
nasti Yuan
(Mongol) pada tahun 1368, yang paca mulanya mengharamkan pelayaran dan hubungan
perniagaan dengan negara luar untuk menstabifkan suasana dalaman negeranya sendiri, namun
Maharaja Ming Cheng Zhu (1403-1424) telah memulihkan kembali hubungan dan perniagaan
dengan negara-negara fuar. Pada tahun 1405 satu armada raksasa Cina sebanyak 200 kapal
dengan anak kapal menjangkau 28,000 orang yang dikepalai oren Laksamana Muhammad
Cheng Ho (Zeng He) telah dihantar oleh Raja Cina Meng Cheng Zhu mejelajah Asia Tenggara,
Asia Selatan dan Asia Barat dengan lujuan mengadakan persahabatan, perdamaian dan
perniagaan bukan penaklukan. Persahabatan antara Melaka dan Cina wujud sebelum itu lagi
apabila seorang utusan Raja Cina sampai di Melaka pada tahun 1403 dan Parameswara
membalas dengan satu perutusan ke Cina pada tahun 1405. Laksaman Cheng Ho telah
membawa hadiah bingkisan daripada Raja Cina, yang dibalas pula oleh Parameswara pada
lahun 1407. Seterunya beberapa orang Raja Melaka telah melawat China iaitu Parameswara
(1411), Megat Iskandar Syah (1414), Sultan Muahammad Syah (1424) dan Sultan Abu Syahid
(1445). Keadaan perhubungan antara negeri Melaka dan Dinasli Ming selama lebih daripada
satu abad itu telah disimpulkan oleh Liang Liji (lbid:79-80):
01 Keinginan dan ketulusan yang sama untuk "bersahabat dan berkasih-kasihan", oleh
itukedua-dua pihak setatu dapat saling hormat-menghormati dan harga-menghargai.
Sejarah perhubungan yang berlangsung selama lebih seabad itu dapat dikalakan ialah
sejarah persahabatan yang akrab dan mesera sekali, tidak pernah berlaku perselisihan
dan pertiikaian yang boleh menjejaskan persehabatan kedua bangsa,
b) Sikap dan pendirian yang sama dalam membela perdamaian dan keadiian. "Dari
banyak berseteru baik banyak bersahabat" itulah yang menjadi pegangan masing-
masing. Kaiser Ming setalu menekankan agar negeri-negeri yang berjiran hidup
berdampingan secara rukun dan damai, tidak saling menyerang, segala perselisihan
hendaknya diseleaikan secara damai tanpa menggunakan kekerasan,
c) Tujuan yang sama iaitu untuk saling menguntungkan dalam bidang ekonomi. Di
samping mempunyai maUamal untuk mempereratkan hubungan persahabatan, tidak
syak lagi lawatan-Iawatan diraja atau pengiriman utusan ulti Juga mempunyai tujuan
untuk melancarkan kegialan perniagaaan dua hala.
Dalam usaha menjaga kelancaran dan kelicinan hubunqan diplomatik dan juga
hubungan perdagangan Kerajaan Ming lelah menubuhkan satu jabatan juru bahasa alau "long
syi" yang terdiri daripada 18 jawalankuasa kecii dan dianggolai oleh 60 orang juru bahasa dan
pegawai-pegawainya.
Untuk negeri Melaka ada seorang juru bahasa khas ditetapkan dan seorang lagi untuk
Sumatra yang tentu sekali merupakan juru bahasa Melayu. Sebuah maklab bahasa asing Si Yi
Guan untuk mengajar bahasa-bahasa asing telah didirikan pertama kali di Ying Tian Fu (Ninjing)
pada tahun 1405. Terdapallapan jabatan dan bahasa Melayu diletakkan di dalam satu jabatan
yang disebut "Hui Hui Guan (Jabalan Islam yang merangkumi bahasa Parsi, Arab, Melaka, Jawa
dan lain-lain). Sebuah senarai kata Cina-Melayu yang dinamakan Man La Jia Guo Yi Yu yang
boleh dianggapkan sebagai kamus Cina-Melayu yang tertua dianggarkan tertulis pada zaman
Kesultanan Melaka. Kamus ini tersimpan di perpustakaan School of Oriental and African Studies,
London dan pernah diulas oleh E. D. Edwards dan C. O. Blagden dalam Bulletin of School of
Oriental and African Studies, 1930-32. Kamus ini mendahului kamus Itali-Melayu yang ditulis
oleh Pigafelta pada tahun 1521 mungkin hampir 100 lahun. Liang Liji (lbid:99-111) telah
memperturunkan dan memberi makna bagi 482 perkalaan yang tercalat dalam senarai itu.
Pertalian kerajaan tamadun Melayu dengan lamadun Cina pada zaman prapenjajah
Baral lidak banyak membuahkan kesan negalif ke alas tarnadun Melayu. Ini adaiah kerana
kedalangan orang Cina ke Alam Melayu dan negara-negara luar lain pada zaman itu tidak
didorong oleh perasaan hegemoni dan niat untuk menjajah dan mendominasi negara-negara ilu
Aktivis-jurnal Akadermk Jilld Y 2005 103
Sikap mereka ialah salinq menghoramti dan mengiktiraf kedudukan dan kewibawaan kerjaaan
dan ciri budaya masing-masing. Bahkan Ada kecenderungan pada pihak Cina untuk mempelajari
dan memanfaatkan khazanah budaya bangsa tamadun tempatan, contohnya kegialan I-Ching
yang belajar dan berkarya di Srivijaya selama belasan tahun. Begilu juga kegiatan Laksamana
Muhammad Cheng Ho dan orang-orangnya apabila melawat Melaka pada zaman
kesultanannya.
Barangkali pengaruh Cina ke dalam budaya Melayu yang paling ketara ialah dari segi
serapan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, antaranya:
• Makanan dan buah-buahan:
Bakmi, me, mesua, cincau, kueh, bepang, laugeh, kanar, kuaci, kucai, angki
(pisang kaki), tauhu, kincam (sayur kering), lai (buah), laici, teh, behon, to'yu,
samsu.
• Pakaian dan barang-barang dagangan:
Cukin, locang, joseh, 10' cuan, kekwa (bunga), koyok, cat, gimpai, gincu,
tahil, koyan, ci (1/10 tahil), hun (1/100 tahil, I inci), tohar, tokok, angklong,
candu, kaci.
• Rumah dan peralatan:
Loting, pangkin, angloh, loceng, langkan, kangka, bangsal, tongkang, jong,
sampan, beca, langca, pongkis, sempua, sia, langlong, tangsi, lakpi, cawan,
lekoh, uncoi, dacing, kok (belenggu tengkok haiwan), cacing, kincir.
• Manusia dan ehwalnya:
Apek, loki, nyonya, cempiang, laukeh, kongsi, kicak, cinggeh, cincau,
arnpau, taijin, kunlau, gua, lu, sengse singkek, samsing, lancau, suwe, loa
pekong, lokong, tekong, banci, cuak, culai, lancong.
• Permafnan:
Ceki, pakau, capjeki, congkak, cukai, mahjong.
Salu lagi kesan daripada pertalian anlara tamadun Melayu dan Cina zaman prapenjajah
ialah munculnya komuniti Baba dan Nyonya terutama sekali di Melaka dan Cina peranakan di
Kelantan (lihat Tan Chee Beng, JMBRAS (Journal of the Malaysian Branch of Royal Asiatic
Society) Vol 53, Part I, 1980:150-166, JMBRAS Vol. 55, Part 1, 1982:27-52). De Eredia
melaporkan pada tahun 1613 bahawa orang-orang Cina mula menetap di Melaka dan
membentuk komunili tersendiri pada awal kurun ke-17 dan oleh kerana tiada pedatang wanita
Cina mereka telah berkahwin dengan wanita-wanita Melayullndonesia tempatan. Oleh sebab itu
mereka terpaksa menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja semasa berjual beli lelapi juga
semasa berinleraksi dengan masyarakat tempatan dan di kalangan keluarga sendiri. Dengan
demikian satu proses pembudayaan Melayu telah berlaku ke alas mereka yang melahirkan satu
budaya kacukan Cina-Melayu yang unik yang dinamakan sebagai Baba dan Nyonya. Salu ragam
atau dialek bahasa Melayu telah muncul yang menjadi bahasa pertuturan mereka yang dikenali
sebagai Melayu Baba walaupun mereka sendiri mengenalinya sebagai bahasa Melayu sahaja.
Dialek Melayu Baba ini diasaskan di alas ragam bahasa Melayu pasar yang menjadi lingua
franca dalarn perdagangan di kalangan pelbagai kaum dan bangsa di bandar-bandar utama di
Alam Melayu seperti Melaka, Pulau Pinang, Singapura dan Jakarta. Namun setiap kawasan itu
mempunyai ragam yang dipengaruhi oleh dialek Melayu tempatan yang berbeza-beza.
'04 Ak[hlls-Jurnal AkademikJilid v 200!l
[
Kata pinj
yang berl
rnenqalar
Datuk Uc
dan rnakr
juga tidal
misanya:
partikel n
telah berl
C
Semenar
rekod Cit
Kelantan
Kini pera
di bebera
rnuarany.
Melayu ~
ciri-ciri t»
Kelanlan
menghon
misalnya
permaina
penyerap
faklor pe
amalan k
nenek m·
budaya r..
2) P
I>
Glory-Go
yang berl
bersama,
Tenqqarz
dengan F
daripada
mengamt
wilayah I
Negeri-N,
perianjiar
menagml
pertamba
setsrusn,
rnenjadi ]
pada 18"
1845 me
yang lair
,n kerjaaan
ternpelajan
tan I-Ching
.aksarnana
ja zaman
h dari segi
Iki
/u,
In,
irapenjajah
ranakan di
/a' Asiatic
De Eredia
elaka dan
~ n g wanita
1 sebab itu
tetapi juga
rio Dengan
lirkan satu
satu ragam
ng dikenali
yu saha]a.
jadi lingua
r utama di
awasan itu
Dialek Melayu Baba Melaka berbeza dengan bahasa Melayu baku dari beberapa sudut.
Kala pinjaman dari bahasa Cina telah banyak terse rap terutamanya dari dialek Hokkien iaitu
yang berkaitan dengan adat, kekeluargaaan dan agama orang Cina. Kata-kata serapan itu telah
mengalami penyesuaian dari segi sebutan dan juga makna (misalnya lau-teng = loteng, Put-Co =
Datuk Ueo (nama satu Dewa Buddha). Perkataan Melayu juga telah mengalami perubahan bunyi
dan makna (mis. Malaikat = malikat (roh nenek moyang), kawan = kawan (suami)). Melayu Baba
juga tidak banyak menggunakan imbuhan tetapi menggunakan kata dasar sahaja dalam ayat,
misanya: Dia tulis sural. Dia baea buku. Juga perkataan "punya" digunakan menggantikan
partikel milik "-nya", misalnya: Bukunya = Dia punya buku. Kin; ramai di kalangan komuniti Baba
telah berkahwin dengan komuniti Cina yang lain dan menyerap kembali cirl-ciri budaya Cina.
Orang-orang Cina juga telah membuat perhubungan dengan wilayah Pantai Timur di
Semenanjung sejak kedatangan mereka pada zaman Srivijaya dan sebelumnya lagi. Tetapi ada
rekod Cina yang telah menyatakan adanya komuniti Cina yang muneul dekat sempadan Thai-
Kelantan pada pertengahan kurun ke-18 (Iihat Tweedie, JMBRAS Vol 21, PI 1, 1953:216-219).
Kini peranakan Cina di Kelantan, mengikut kajian Tan Chee Beng (Ibid, 1982:33) telah menetap
di beberapa kawasan di tebing Sungai Kelantan dari Kuala Kerai di hulu sehingga ke Tumpat di
muaranya. Mengikut Tan lagi, telah wujud hubungan antaretnik yang rapat antara orang-orang
Melayu Kelantan dengan komuniti peranakan Cina yang menyebabkan banyaknya penyerapan
eiri-eiri budaya Melayu di kalangan mereka iaitu yang paling ketara ialah penggunaan dialek
Kelantan yang lasih dan jenis pakaian yang serupa. Wujudnya perasaan saling hormat-
menghormali antara kedua-duanya, dan juga muneulnya beberapa eita rasa yang sepunya
misalnya kegemaran kepada wayang kulit, wayang gedek, menora [dan bagi kumpulan pinggiran,
permainan mahjong, pakau dan eapjeki]. Namun satu eiri budaya Cina yang menjadi kekangan
penyerapan sepenuhnya peranakan Cina ke dalam masyarakat Melayu, bahkan yang menjadi
laktor pengekalan budaya Cinanya, ialah agamanya. Orang-orang Cina tetap mengekalkan
amalan kepereayaan dan agama mereka yang berasaskan politeisme, kepereayaan kepada roh
nenek moyang dan Juga amalan agama Buddha, yang membezakannya dari masyarakat dan
budaya Melayu yang berasaskan agama Islam.
2) Perhubungan antara budaya dan etnik pada zaman penjajah
Apabila kuasa penjajah Barat tiba di Timur dengan tiga matlamal utama iaitu Gospef-
Glory-Gold atau Kristianiti-Kegemilangan-Kekayaan dengan semangat menakluk dan menjajah
yang berbeza sama sekali dengan lalsafah Konfusius Cina yang menekankan muhibah, manfaat
bersama, keamanan dan kemuafakatan, maka lanskap budaya, geopolilik dan tamadun di Asia
Tenggara dan Alam Melayu berubah dengan seeara drastik. Penjajahan kuasa Barat bermula
dengan Portugis menawan Melaka (1511), Sepanyol menawan Manila (1570) dan menawan Jolo
daripada Kesullanan Sulu (1578), Belanda menawan Jakarta (1619) dan Melaka (1641), Inggeris
mengambil Pulau Pinang (1791), Singapura (1819), Melaka (1824, bertukar dengan beberapa
wilayah Kepulauan Indonesia dengan pihak Belanda) membenluk Kerajaan Selat (1826) dan
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (1896) Belanda menguasai Kepuluan Indonesia (1824 melalui
perjanjian Inggeris-Belanda), Sepanyol menakluki Kesultanan Sulu (1878) dan Amerika Syarikat
menagmbil alih Filipina dari Sepanyol (1898).
Satu daripada kesan yang meluas daripada kehadiran orang-orang Barat ialah
pertambahan perdagangan dengan Cina, mula-mulanya melalui Batavia (Jakarta) sejak 1619,
seterusnya melalui Singapura juga selepas pembukaannya oleh Raffles pada lahun 1819 yang
menjadi lebih popular kerana status pelabuhan bebasnya (pada 1821 terdapal hanya 5 junk Cina,
pada 1856-7 meningkat ke 143). Orang-orang Cina mula tinggal di Singapura yang pada tahun
1845 merupakan separuh daripada penduduknya. Pola ini berlaku juga di pusat-pusat bandar
yang lain misalnya Pulau Pinang, Melaka, Kueing dan lain-lain. Orang-orang Cina menjadi
Aknvrs-jumal AkademikJilldV 2005 105
surnber buruh dan juga modal bagi memenuhi perkembangan perdagangan irnpot-ekspol antara
Barat dan Timur.
Apabila perlombongan dan juga pertanian komersil berkembangan di Tanah Melayu
maka orang Cina menjadi sumber pekerja dan buruhnya pula. Dengan demikian Kerajaan Selat
(Inggeris) telah menggalakkan aliran migrasi orang Cina secara bebas (sehinqqalah ke lahun
1933 apabila Ordinan Orang Asing yang mengehadkan kemasukan buruh asing di
kuatkuasakan). Ini didorongkan pula oleh keadaan pergolakan di Cina Selalan akibat daripada
Pemberontakan Taiping pada 1851, juga beberapa malapetaka alam seperti banjir dan juga
kepesatan penduduk yang bertambah-tambah. Faktor mi semua telah menjadi pemankin bagi
migrasi beramai-ramai orang Cina daripada wilayah Kwangtung, Fukien dan Kwangsi yang
membentuk lima kumupulan dialek yang utama iaitu Teochew, Kantonese (dari Kwangtung),
Hokkien (dari Fukien), Hakka (dari kawasan pergunungan Kwangtung, Kwangsi dan Fukien). dan
Hainan daripada Pulai Hainan.
Namun, akibat keadaan hidup, penyakit dan kerja yang teruk di Alam Melayu pada
awalnya, ramai yang terkorban, tetapi mereka yang hidup menjadi amal gigih dan berdaya saing
yang kuat sehingga mereka dapat menempa kehidupan dan kerjaya dalam perniagaan,
pertanian, perlombongan dan lain-lain dengan semangat dan iltizam kejayaan yang tinggi.
Mereka membentuk pertubuhan-pertubuhan dan kongsi berdasarkan kumpulan dialek dan juga
wilayah asal mereka yang menjadi sumber modal, kerjasarna. jarinqan dan jalinan perdagangan
dan perniagaan yang kukuh sama ada dalam negeri maupun antara wilayah-wilayah di Alam
Melayu. Oleh yang demikian pada pandangan pihak berkuasa Inggeris kadar migrasi dan
pertumbuhan jurnlah orang-orang Cina di Negeri Selat dan seterusnya di negeri Melayu
Bersekutu berselaras dengan kadar pertumbuhan ekonomi, kerana orang Cinalah yang menjadi
tenaga pekerja dan pengusaha kegialan ekonorni. Apabila kerajaan China menghapuskan
sekatan emigrasi ke atas rakyatnya, maka pengaliran perpindahan oarang-orang Cina ke Alam
Melayu meningkat-ningkal tanpa sekatan, sehingga pada tahun 1891 apabila banci penduduk
diadakan buat pertama kali secara rasmi, maka hampir separuh penduduk negeri Selangor,
Perak dan Sungai Ujung merupakan orang Cina
Namun dari segi interaksi dan pengaruh budaya anlara masyarakat Cina dan Melayu
terdapat jurang yang luas. Antara sebabnya ia/ah kawasan penempatan yang berasingan; orang
Cina tertumpu di kawasan bandar terutama sekali di kawasan perlombongan seperti Kuala
Lumpur yang mempunyai 79% daripada penduduk seramai 43,786 pada tahun 1891 merupakan
orang Cina. Polisi pentadbiran inggeris juga secara sengaja memisahan penempalan antara
kaum ini. Juga kawasan penempatan orang Cina merupakan kawasan yang berdikari sendiri
(self-contained) di mana penduduknya tidak perlu berinteraksi dengan orang-orang luar untuk
kelangsungan hidup mereka sepanjang hayat. Oleh yang demikian dari segi pengaruh
kebudayaan antara Cina dan Melayu tidak begitu ketara. Walaupun demikian dari segi bahasa
terdapat beberapa serapan bahasa Cina ke dalam babasa Melayu dan juga sebaliknya, seperti
yang tersenarai di dalam Lampiran.
Kaum India pula lelah berpindah ke Alam Melayu secara berterusan sejak perhubungan
kebudayaan dan perdagangan ditubuhkan daripada zaman kurun pertama Masihi lagi. Namun,
seperti juga dengan kes orang Cina, kedatangan dan perpindahan orang-orang India bertambah
pesat secara mendadak berikutan dasar kuasa penjajah British yang menggalakkan pengambilan
tenaga buruh asing untuk menjayakan usaha mengeksploitasi segala surnber kekayaan dan hasil
mahsul di Tanah Melayu. Perpindahan beramai-ramai buruh India bermula pada tahun 1840
dengan terbukanya sebuah ladang kopi dan tebu di Seberang Prai. Apabila kemasukan tenaga
buruh India diluluskan undang-undang oleh negeri-negeri Selat 1872 dan ke negeri-negeri
Melayu Lindungan pada 1884, maka pengaliran kemasukan itu menjadi bertambah pesal. Antara
tahun 1891 hingga 1901 terdapat 58,000 orang India di negeri-negeri itu yang menunjukkan
106 Ak[iv,s-Jurnal Akademlk Jilid V 2005
p e n i n g k ~
dari Indi
Mereka
Perband
getah as
zaman
terdiri de
islana d
daripada
terasing,
itu kesar
I
perintah'
Kawasar
berbeza-
satu sar
dengan
berbeza-
I
hUbunga
zaman p
pemerint
memenu
dengan I
plurailti
berto/era
beragam
oleh Sim
6_ Ke
[
Qur'an d
menerim
perteling
dan bers
yang me
damai d<
mengata
Malaysia
perhubur
suasana
kepada j
berbahas
.pot antara
sh Melayu
.jaan Selat
1 ke tahun
asing di
It daripada
. dan juga
ankin bagi
mqsi yang
Nanglung),
rkien). dan
Ilayu pada
daya saing
erniagaan,
'ng tinggi.
k dan juga
rdagangan
•h di Alam
.igrasi dan
sri Melayu
19 menjadi

a ke Alam
penduduk
Selangor,
an Melayu
gan; orang
ierti Kuala
nerupakan
tan antara
carl sendiri
luar untuk
pengaruh
:!gi bahasa
ya, seperti
rhubungan
Namun,
bertambah
mgambilan
n dan hasil
'hun 1840
<an tenaga
geri-negeri
sat. Antara
inunjukkan
peningkatan sebanyak 188% berbanding dengan sebelum itu. Kebanyakan pendatang berasal
dari India Selatan seperti Madras, Trichinopoly, Tanjore, Negapatnam, Coimbatore dan Salem.
Mereka ini telah membekalkan keperluan tenaga buruh dalam kerja-kerja am di Majlis
Perbandaran dan lebih-Iebih lagi dalarn perladangan getah yang memesatkan kemajuan industri
getah asli di Malaya.
Namun, kedatangan kaum India pada zarnan penjajah British berbeza dengan pada
zarnan Srivijaya dan Kesultanan Melaka, kerana pada abad-abad terdahulu yang datang itu
terdiri daripada kelas pedagang dan kelas yang tinggi dan diserap masuk ke dalam institusi
istana dan institusi negeri yang lain. Pendatang India zaman penjajah kebanyakannya terdiri
daripada kelas rendah dan menetap dalam kawasan geografi dan sosial yang tersendir! dan
terasing, dan tidak berpeluang untuk berinteraksi secara meluas dengan masyarakat lain. Oleh
itu kesan mereka ke alas masyarakat dan budaya Melayu amat minimal.
Kesimpulannya, pada zaman penjajahan British kesan daripada polisi "pecah dan
perintah", maka tidak terdapat inleraksi yang meluas anlara Melayu, Cina, dan india di Malaya.
Kawasan penempatan yang berasingan yang diperkukuhkan oleh kegiatan ekonomi yang
berbeza-beza, memisah-misahkan kumpulan-kumpulan etnik ilu tanpa banyak interaksi antara
satu sama lain yang dengan itu telah melahirkan gejala masyarakat majmuk (plural soc/ely)
dengan erti kala yang sebenarnya iailu dengan ciri-cirl budaya, agama dan bahasa yang
berbeza-beza, tanpa saling memperaruhi dan saling menyumbang antara satu sama lain.
Daripada pengalaman sejarah, jelas kelihatan bahawa punca ketegangan dan jurang
hubungan yang rneluas dalam pluralili budaya, etnik dan agama dl Alam Melayu bermula dari
zaman penjajah, terutama sekali penjajah Inggeris dan Belanda, yang telah mengamalkan polisi
pemerintahan mereka yang termasyhur iaitu pecah dan perintah (dev/de and rule) demi
memenuhi agenda politik, ekonomi dan budaya mereka. Sebeium kedatangan kuasa penjajah
dengan misi tiga G mereka yang jahat itu, landskap budaya di Alam Melayu rala-rata harrnorns:
plurailti budaya, agama dan etnik dapat diamalkan dalam suasana yang relatit aman dan
bertoleransi linggi oleh golongan pemerintah iaitu Sultan dan pembesar-pembesar Melayu
beragama Islam dan golongan pendalang yang berbagai-bagai kaum, seperti yang dinyatakan
oleh Simon Elegant di atas.
6. Kesimpulan
Daripada sudut pandangan Islam, berasaskan perbincangan dan petikan ayat-ayat al-
Qur'an di atas, amallah jelas bahawa Islam ialah satu agama dan cara hidup yang mengakui dan
menerima pluralili/jamak agama, etnik dan budaya dalam masyarakal dan menolak sama sekali
pertelingkahan dan permusuhan antara agama, sebaliknya menganjurkan hidup berbaik-baik
dan bersatu padu dalam satu umat dan negara bangsa. Walaupun Islam ialah agama dakwah
yang menyeru manusia kepadanya, namun kaedah penyampaiannya adalah dengan cara aman
damai dan dengan penuh kebijaksanaan dan hujah-hujah yang terbaik, supaya kebenaran akan
mengatasi kepalsuan dan penerimaanya adalah secara suka rela.
Suasana perhubungan yang baik antara kaum dan pemeluk agama yang wujud di
Malaysia kini dan di Singapura, memberi kemungkinan yang arnat cerah unluk mengadakan
perhubungan dan interaksi antara budaya dan peradaban degan penuh rukun dan damai. Juga,
suasana demikian memberi peluang keemasan kepada kaum Muslimin untuk "mengajak semua
kepada jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat penyampaian yang baik, dan
berbahas dengan mereka itu dengan hujah yang terbaik dan ramah [amah." (Qur'an, 16:125).
Aktlvls-Jurnal AkademikjilidY 2005 107
Penyampaian dan inleraksi demikian oleh kaum Muslimin dengan kumpulan etnik,
budaya dan kaum yang lain, akan meningkatkan kelerbukaan di kalangan mereka dan
keupayaan menerangkan Islam secara rasional, waras dan penuh hikmah. Ini diconlohi dengan
sebaik-baiknya oleh penerangan konsep Islam Hadari yang dikemukakan oleh Perdana Menleri
Malaysia, iailu mengandungi 10 prinsip seperti berikut: 1
1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah
2. Kerajaan yang adil dan beramanah
3. Rakyat yang berjiwa merdeka
4. Penguasaan ilmu pengetahuan
5. Pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif
6. Hidup berkualili
7. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita
8. Keuluhan bucaya dan moral
g. Pemeliharaan alam semulajadi
10. Kekualan pertahanan
Penerangan, inleraksi dan dialog demikian juga boleh mengurangkan sangka buruk dan
prejudis kaum yang lain lerhadap Islam yang selalu dipular be/il dan dimomokkan oleh
propaganda Baral sebagai agama yang ekstremis, keras dan mililan. Semua kaum Muslimin
bertanggung jawab unluk menerangkan kepada seluruh manusia bahawa, seperti yang telah
dibuklikan oteh al-Qur'an dalarn ayat-ayat yang dipetik di alas, Islam ialah agama dan cara hidup
yang sederhana, pertengahan, seimbang dan adil, yang manganjurkan hidup yang tenteram,
rukun dan damai dengan semua orang. Seperti yang pernah ditegaskan oleh Prof Datuk Dr
Osman Bakar (1997a:12):
"Consequently, the civilizational identify of Islam is characterized by
balance, equnituium and justice. Vanous expressions of extremism in
many parts of the contemporary Muslim world are clearly not in accord
with the true civilizalional identity of Islam. We believe these phenomena
are mere episodes in Muslim history that are peripeheral to Islamic life
and civilization. Understandably they have occured as hasty and
uninformed responses to the evifs and injustice of the contemporary
world and out of sheer ignorance and frustration. Stil/, they are not to be
condoned for Islam clearly teaches that ends do not justify meanst"
Suasana pluraliti keturunan, elnik dan agama yang ada di Malaysia kini dengan
menghimpunkan elemen-Iemen peradaban besar dunia iaitu peradaban Islam, Hindu, Buddha,
Kristian, Barat, dan Konfusias, sesungguhnya boleh membentuk siluasi "mixture of cultures"
(percampuran budaya) dalam teori naik turun peradaban yang dikemukakan Carroll Quigley 14,
yang boleh mencetuskan dua lahap perkembangan peradaban seterusnya iaitu "gestation"
(pengeraman), dan "expansion" (peluasan), jika elemen-elemen itu dapat diurus dan
ditanganinya secara posilif dan sebaik-baiknya.
Wal/ahu 'a'Iamu bi ssawab wa I-hamdulil/ahi Rabbil 'etemin.
13 Rujukhttp://www.islam.gov.mylislamhadhari/prinsiD-07.hlml. untuk peneranganpenuh.
14 Rujuk Carroll Ouiqley, 1979:146,
108, Aktivis.Jurnal Akademik [ihdV 2005
Rujukan
AI-Qur'ar
l
Alwi Shir
f
AMaya E
Braudel,
Ensiktops
Francis F
Gordon, '
I
Hashim I
t
Hashim I
l
Hashim I
E
Huntinqtc
E
Mahathir
F
Matthias
~
Mohamer
l
Muhamm
Qahirah:
Muhamm
t:
Murata, s
Osman B
F
Osman B
t:
Penerbit I
u
Quigley, (
Roff, W, I
F
Shahril T;
tc
V
Smith,W
The Minls
7
F
Ian e\nik,
reka dan
hi dengan
ia Menteri
buruk dan
ckan oleh
Muslimin
'ang telah
.ara hidup
tenteram,
Daluk Dr
'y
in
rd
1a
fe
1d
ry
,e
Ii dengan
, BUddha,
e cultures"
Quigley",
gestation"
urus dan
Rujukan
AI-Qur'an ai-Karim, 1995, Tetsir Pimpinan AI-Rahman kepada Pengertian al-Our'an, Kuala
Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri Malaysia.
Alwi Shihab, 1999, Islam lnklusit: Menu}u Sikap Terbuka dalam Beragama, Bandung:
Penerbitan Mizan.
Andaya B. W. & L. Y. Andaya, 1982, A Hislory of Malaysia, London: Macmillan.
Braudel, F. 1993, A History of Civilizations, New York: Penguin Book.
Ensiklopedi Islam, 1999, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve.
Francis Fukuyama, 1993. The End of History and the Last Man. New York: Avon Book.
Gordon, Alijah (ed.), 2001, The Propagation of Islam in the Indonesian-Malay Archipelago,
Kuala Lumpur: Malaysian Sociological Research Institute
Hashim Hj Musa, 2001, Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah
Tamadun Dunia Alaf Ketiga, Syarahan Perdana Un/versiti Malaya, Kuala Lumpur:
Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya.
Hashim Hj Musa, 2004, Civilizational Dialogue: Encountering the Globalizing West. Kuala
Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Hashim Hj Musa, 2004. Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi
Barat. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Huntington, S., 1996, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York:
Simon & Schuster.
Mahathir Mohamad, 2002. Globalisation and the new Realities. Kuala Lumpur: Pelanduk
Publication.
Matthias Chang, 2005. Future Fast Forward: The Zionist Anglo-American Empire Meltdown.
Kuala Lumpur: Thinker's Library Sdn. Bhd.
Mohamed Sufian Hashim,Tun, 1976. An Introduction to the Constitution of Malaysia. Kuala
Lumpur: Government Printer of Malaysia.
Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, 1981. AI-Mujam al-Fihris li-Alfaz al-Our'an ai-Karim. AI
Qahirah: Dar al-Fikr.
Muhammad Hamidullah, 1975, The First Written Constitution in the World: An Important
Document of the Time of the Holy Prophet, Lahore: Sh, Muhammd Ashraf
Murata, S. & W. C. Chittick, 1994, The Vision of Islam, SI. Paul Minnesota: Paragon House.
Osman Bakar, 1997a, Islam and Civilizational Dialogue, Kuala Lumpur: University of Malaya
Press.
Osman Bakar & Cheng Gek Nai (ed.), 1997b, Islam and Confucianism: A Civilizettone!
Dialogue, Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
Penerbit Universiti Malaya. 2001. Tamadun Islam dan Tamadun Asia' Buku Teks Kursus TlTAS
untuk lnstitusi Penga}ian Tinggi, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Quigley, C., 1961, The Evolution of Civilizations, New York: Macmillan Co.
Roff, W. R., 1967, The Origins of Malay Nationalism, Kuala Lumpur: The University of Malaya
Press.
Shahril Talib & Muhammad Raduan Mohd Ariff, 1997, "Economic Life: From Ruling the Waves
to Toiling the Land", in Mohd Taib Osman (ed.), 1997, Islamic Civilization in the Malay
World, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Smith, W. Cantwell, 1957, Islam in Modern History, Princeton: Princeton University Press.
The Ministry of Hajj and Endowments of The Kingdom of Saudi Arabia, 1411 Hijrahl1990 C, E.,
The Holy Our'an: English Translation of the Meanings and Commentary, Madinah: King
Fahd Holy Quran Printing Complex.
Akrivls-Jurnal AkademikJllld V 2005 109
CD INTERAKTIF SEBAGAI WADAH PENYAMPAIAN ILMU
PROF. MADYA NORIAH MOHAMED
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Pendahuluan
Cakera padat dewasa ini tidak rnerijadi suatu yang asing bagi khalayak di Malaysia
bahkan di daerah-daerah lain di Nusanlara kerana cakra padat bukan sahaja sebagai alat
yang menghiburkan malah sudah menjadi suatu penyakit yang harus dibenteras kerana
media ini sudah diisi dengan gambar lakon porno yang mengghairahkan. ( The Star 17
August 2003) Namun demikian alat ini amat perlu dijadikan wadah sebagai wahana
penyebaran ilmu sealur dengan kehendak masa kini.
Walaupun kesusasteraan lradisional sering dilabelkan sebagai bahan mati yang tidak
berfungsi namun bahan ini dapat diketengahkan dengan cara terkini yang memikat. Sebagai
pengkaji dan aktivis sastera sewajarnya medan ini harus diterokai sebagai penyebaran ilmu
terutama kepada qenerasi muda agar mereka kenai akar budaya warisan mereka. Bak kata
pepatah " Tak kenai maka lak cinte'
Dalam saslera tradisional tercakup pelbagai genre sama ada berbentuk prosa dan
puisi. Andainya pengajaran hanya menggunakan buku dan papan hitam pastinya daya tarik
unluk mengenal genre ini akan terbantut.
Pengertian Multimedia.
Perkataan ini sering disebut sehingga di Malaysia boleh dikalakan seliap hari akan
dikumandangkan lagu kenali IT dan cintai IT sehingga di suatu ketika disediakan ruang untuk
istilah-istilah yang akan ditemui di dunia IT. Menurul Schurman 1995 sebagaimana yang
sudah diterjemahkan:-
multimedia adalah sebagai kombinasi grafik, animasi, teks, video dan
bunyi dalam satu perisian yang direka bentuk dan mementingkan interaksi
antara pengguna dan kompuler. Komputer yang mempunyai perkakasan
berupaya untuk melaksanakan perisian multimedia atau disebut sebagai
komputer multimedia.
(http://www.geocities.com/CapeCanaveral!Runway!6217!Multi.htm
Seurutan dengan ini dikatakan penyampaian maklumat melalui multimedia amat
memberi erti kepada khalayak:
110 Ak(ivls-Jurnal Akadenuk JilidV2005
Interaksi Pengguna secara aklif akan berinlraksi dengan komputer sahaja. Pengguna
akan menggunakan pelbagai jenis peranti seperti keyboard, mouse, trackball,
touch screen penunjuk infrated dan sebagai alai bertindak balas.
Animasi melihal secara nyala bagaimana suatu proses itu berlaku
Bunyi Memberi kesan bunyi yang lebih menarik
Visual Memberikan gambaran sebenar kepada sesualu situasi.
Pengulangan mengulang bahagian-bahagian yang diperlukan
LompaUskip Bebas bergerak ke mana-mana bahagian yang diperlukan
Dengan pemaparan di atas dikatakan daripada penyelidikan yang dilakukan telah
didapati pengekalan ingatan semakin bertambah iaitu, 20% apa yang didengar, 40% apa
yang didengar dan dilihat, 75% apa yang didengar, dilihal dan dibual
(http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Runway/6217/Mulli.htm
Secara tidak langsung menunjukkan bahawa dengan pernakaian multimedia ini
ingatan khalayak akan lebih terpapar dan terpahat di minda mereka.
CD Inleraklif sebagai wadah pembelajaran
CD Interaktif merupakan abang adik kepada CD muzik tetapi CD Interaktif
mengandungi elemen multimedia yang mencakup bunyi, gambar (images) video, leks,
animas: sebagai daya untuk bermain dan belajar. Tanpa perkara yang disebutkan tadi CD
Interaktif lidak membawa pengertian sarna sekali kerana CD ini hanyalah sebagai kepok
penggerak. yang dapat membantu khalayak berinteraksi dengan bahan yang diingini.
Terdapat beberapa kebaikan atau advantage menggunakan CD Interaktif
sebagaimana dipaparkan di bawah ini:
1 Menyediakan keselesaan pembelajaran
2 Menyediakan kepelbagaian pembelajaran
3 Menyediakan penyampaian, penerimaan yang konsislen dan penilaian
4 Pembelajaran kendiri
5 Mengurangkan masa pencarian sesuatu maklumat
6 Mengatasi ketiadaan penyelia/ketua
7 Mengatasi masalah penyampaian di bilik darjah
8 Menjimalkan kos pengendalian
9 Sumber yang berpusat
10 Pembelajaran berlanjutan dan bertahap
(www.maximusproductions.com/advantages.pdf)
Akuvis-jumal Akadermk JihdV 2005 I II
1. Menyediakan keselesaan pembelajaran
Dengan menggunakan CD Inleraklif khalayak dapal menggunakannya pad a bila-bila
masa yang diingini dan dapal melayarinya mengikul selera. Unluk mendapalkan
maklumal khalayak dapat mengadakan pelayaran beberapa kali sehingga maklumal
yang dikehendaki lercapai. Namun untuk menjadikan khalayak celiklmelik CD
Inleraklif juga diperlukan pembelajaran yang pasli lenaga manusia amal diperlukan.
Di sinilah peranan guru dikehendaki dan guru dianggap sebagal pencelus kepada
pintu-pintu ilmu sejajar dengan falsafah guru (digugu dan ditiru). Guru segharusnya
menjadi leladan dan sebagai lokoh yang boleh dipercayai.
2. Menyediakan kepelbagaian teknik pembelajaran
Di sini pelajar atau khalayak akan didedahkan dengan pelbagai leknik di dalam
sesebuah CD Inleraklif seperti muzik, suara, lakaran, leks dan animasi. Terserah
kepada khalayak lenlang bidang mana yan digemarinya. Adakalanya ada khalayak
yang hanya senangkan animasi dan lidak leks dan begilulah sebaliknya. Dengan
adanya kepelbagaian leknlk ini lidak akan menjemukan khalayak.
3. Menyediakan Penyampaian, Penerimaan yang konsisten dan penilaian
pembelajaran
CD Interaklif akan memberikan maklumal yang sama kepada semua khlayak yang
melayarinya. Tidak ada pembahagian maklumal yang beral sebelah. Malah di CD
inleraklif ini seliap khalayak boleh menduga sejauh mana dan sebanyak mana
maklumal yang sudah diperoleh. Kadangkala ada CD inleraklif yang menyediakan
beberapa soalan sebagai ujian kefahaman.
Misalnya di dalam suatu bilik darjah atau kumpulan, mereka akan dapat input yang
sama walaupun liada guru di samping. Andainya guru lidak berada di bilik darjah,
pelajar boleh memperoleh arahan dan maklumal daripada CD yang disediakan.
Sejajar dengan Ini pelajar atau khalayak akan dapat menduga diri sendiri
sejauhmana maklumal yang sudan diperoleh daripada CD Inleraklif yang disediakan.
Kalakan khalayaklpelajar mempelajari tenlang peribahasa Melayu, mereka boleh
menduga diri sendiri secara memberikan jawapan dan melihal kembali sama ada
jawapan lersebullepal alau tldak.
Conloh: Genggam bara api biar sampai jadi arang. Pelajar akan mencari makna yang
sebenar rnelatui beberapa jawapan yang sudah disediakan oleh guru.
4. Pembelajaran Kendiri
Dalam bahagian ini khalayak akan mendapatkan maklumal sejajar dengan kebolehan
dan keinginan diri lanpa kekangan dan paksaan. Khalayak dapat menyelesaikan
kerja mengikul kemampuan sendiri. Mereka boleh bekerja bersendirian dan
kemudian secara berkumpulan unluk penilaian.
Khalayak dapat mencuba berkall-kali (Iatih tubi) isi maklumal yang dikehendaki dan
mendapatkan maklumal pada bahagian-bahagian yang dianggap penling dan
dilakukan pengulangan sebagai sualu cara pembelajaran.
5. Mengurangkan pencapaian khalayak.
Bila diadakan sesualu pembelajaran yang berjauhan, khalayak dapal rnernperoleh
maklumal walaupun guru atau kelua lidak berada di lempal. Dapal dikalakan
112 Aktlvis-jumal Akademik JilidV 1005
khalayak dapat melakukan sesuatu pekerjaan hanya berpandukan kepada arahan
yang disediakan melalui CD interaktif.
6. Mengalasi keliadaan PenyeJia I Kelua.
Sesuatu pernbelajaran dapat dijalankan tanpa penyelia. Yang penting disediakan
tempat pembelajaran yang selesa dengan PC yang tersedia.
7. Mengalasi pembelajaran di bilik darjah
Pembelajaran di bilik darjah selalunya disediakan waktu yang terhad dan disebabkan
keadaan ini kedua pihak ( guru dan pel ajar ) rasa tertekan untuk menyampai dan
menerima maklumat. Akhirnya guru akan memberikan maklumat secara langsung (
spoon-feed) dan mengurangkan pembelajaran kendirian.
8. Menjimalkan kos pengendalian
Pembelajaran secara menggunakan CD interaktif tidak memerlukan ruanq, pengajar
dan mengurangkan wang perjalanan. Pelajar dapat melakukan secara bersendirian di
tempat yang tidak memerlukan bayaran.
9. Sumber maklumal yang berpusal
Dengan cara ini khalayak akan dapat maklumat yang sudah terkumpul kerana
disediakan satu pusat penqendalian Program yang berkesan selalunya menyediakan
maklumat yang membolehkan khalayak mendapatkan bahan yang dikehendaki.
10. Pembelajaran secara berJanjutan dan bertahap
Pembelajaran yang berkesan bukan didapati secara spontan tetapi secara
bertanjutan dan bertahap. Khalayak dapat rnemepelajari sesuatu berdasarkan
kemampuan yang ada.
Sepintas lalu dapatlah dikatakan pembelajaran menggunakan interaktif multimedia ini
atau lebih kini dikenal sebagai penggunaan CD Interaktif bukan sahaja memberi beberapa
kemudahan dan kebaikan tetapi wadah ini memberi maklumat tanpa bias kepada khalayak.
Mereka boleh mendapatkan maklumat sekerap mana yang mereka kehendaki dan dapat
menduga kefahaman mereka sejajar dengan konsep interaktif. Sungguh pun demikian seliap
yang baik ada juga jeleknya dan keadaan berlaku juga kepada pembelajaran yang
menggunakan CD Interaktif.
Setiap CD Interaktif yang disediakan pastinya mempunyai maklumat yang sudah
terbeku dan kadangkala akan menjadi usang apabila timbul sesuatu maklumat baru. CD tadi
tidak dapat dirubah melainkan satu CD lain yang baru harus disediakan. Sikap jemu juga
boleh muncul bila CD Interaktif yang sama terus dilayar kerana tidak ada yang baru.
Penghasilan CD Inleraklif Sejarah Melayu
Beberapa persoalan mungkin timbul
1 Mengapa teks Sejarah Melayu edisi Shellabear yang digunakan?
2 Apakah kewajarannya?
3 Siapakah sasaran khalayaknya?
4 Bagaimana bentuknya?
5 Bagaimana proses penghasilannya?
Aknvis-jurnal Akademik JihdV 2005 I 13
Mungkin terdapat beberapa persoalan yang lain namun memadai beberapa
persoalan di alas dipaparkan untuk dilelusuri secara rasional.
Sejarah Me/ayu edisi Sheila bear digunakan memandangkan edisi ini pernah dijadikan
bahan teks saslera sekolah-sekolah. Pastinya leks bukan sualu yang asing bag; khalayak
Melayu. Sejajar dengan sasaran yang menjadi matlamat maka dibuat khas untuk anak-anak
yang berusia 15 tahun ke bawah atau kepada yang ingin mengenali khazanah warisan ini,
memadai leks ini digunakan. Sejalur inilah di bahagian belakang CO Inleraktif dilelakkan
beberapa perenggan kala-kala yang berbunyi:-
CD Interaklif ini hanya memaparkan isi teks Sejarah Me/ayu edisi
Sheilabear yang sudah disesuaikan dengan khalayak muda yang
menjadi sasarannya tanpa dianalisis. CD Interaktif ini juga berguna untuk
khalayak yang ingin mengenal jatidiri bangsanya. Kandungannya lebih
tertumpu kepada beberapa bahagian iailu pengenalan yang memuatkan
iSI Sejarah Mefayu , lujuan teks dikarang dan penyusunnya yang lebih
dikenali sebagai Tun Sri Lanang
Sehubungan dengan itu disediakan MENU utama seperti cerita-cerita
yang mencakup keseluruhan cerila daripada cerita 1 hingga 34, mitos,
episod-episod penting,lokoh-tokoh, riwayat sultan-sultan Melaka,unsur
budaya, nilai dan adat. Kesemuanya dimuatkan dengan harapan
dapatlah khalayak mengetahui isi leks secara mudah dan ringkas.
Penyajian CD Interaktif dianggap wajar untuk memaparkan isi Sejarah
Mefayu yang selama ini hanya terekam dalam dunia yang amat
asingkepada khalayak muda. Mereka tidak kenai siapa pahlawan Melayu
sehingga tidak sudi menjadikan tokoh-tokoh ini sebagal idola bangsa,
malah mereka lebih mengenali Ooraemon dan Ultraman. Sehubungan
dengan inilah Sejarah Mefayu cuba dipaparkan melalui CD Interaktif
sejajar dengan media masa kini bak kala pepatah" Tak kenai maka tak
cinta".
Langkah pertama ini diharapkan dapat memberi ruang unluk melahirkan
CD Interaktif yang lain terutama yang berkaitan dengan karya-karya
klasik yang selama ini tenggelam dalam dunianya yang tersendiri
sehingga kita lupa bahawa kita juga punya satu khazanah warisan yang
kaya sejajar dengan khazanah warisan bangsa-bangsa besar dunia
yang lain.
Oi dalam bahagian [Sekapur Sirih] itulah dterangkan tujuan dan matlamat CD
Interaktif in; dihasilkan selain diterangkan beberapa MENU yang digunakan. Sejajar dengan
langkah pertama ini pastinya terdapat beberapa kelemahan bak kala pepatah .. Mana gading
yang tak retak, mana bum! yang tak d!timpa hujan ", Walaupun demikian langkah pertama
yang bertatlh inl diharapkan akan membawa langkah cergas di masa-masa mendatang
insyaAliah. Secara tidak langsung kata-kala yang terungkap dalam Sekapur Sirih itu sudah
menjawab empat persoalan di atas, hanya yang harus diterangkan ialah persoalan yang
kelima.
Proses Penghasilan CD Inleraktif
Untuk menghasilkan CD Interaklif buat kali pertama merupakan suatu cabaran
terutama dari segi kewangan dan kepakaran. Walaupun demikian beberapa langkah telah
diambil seperti:-
Membuat suatu kertas cadangan penyelidikan dan memohon perunlukan yang diperkira
rnunasabah.
I 14 AktiYis-Jurnal Akademik JrhdV 2005
2 Setelah diterima -terus menyediakan leks iaitu ringkasan leks Sejarah Melayu.
3 Menyedlakan Art Direction/konsep
4 Storyboard
5 Interface Design
6 MotionGraphic
7 MotionGraphic/ 20 Animation
8 3D animation
9 Quicklime Movie
10 Sound Mixing and Editing
11 Voice Over ( Talent and Sound Booking)
12 Programming (Advanced Lingo)
13 Mastering.
14 Process Replicating
15 Process Printing and Packaging
Niat pada asalnya ingin rnernasukkan beberapa episod daripada filem lelapi hajat ini
lidak kesampaian kerana belanja yang terlalu mahal. Saya harus membayar bayaran hak
cipta dan prosesnya amal merumitkan. Walau bagaimana pun pada ahirnya CD Interaktif ini
dapat dihasilkan dengan perunlukan yang minimal.
Kini CD Inleraktif sudah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan Arab
dengan beberapa lambahan seperti peta dan jurai keturunan sultan-sultan Melaka. Kos
penyelenggaraannya tidak begilu banyak jika dibandingkan dengan versi Melayu kerana kerja
yang dilakukan hanyalah seperti berikut:-
1 translation
2 voice over
3 Sound Editing
4 Programming
5 Mastering
6 Replicating
7 CD Cover.
lernyala CD Interaklif berbahasa Arab agak rumit penyelenggaraannya kerana harus
mencari seorang penlerjemah yang pakar selain yang boleh berbicara Arab secara fasih.
Alhamdulillah saya telah menggunakan kepakaran seorang pensyarah berbangsa Irak dan
sekali gus menggunakan suaranya. Versi Inggeris saya juga telah menggunakan kepakaran
yang ada pada pelajar sarjana Amerika yang masih menuntul di AlMA.
Penutup
Walaupun CD Inleraklif yang dihasilkan ini miskin dari segi persembahan namun CD
Inlerak!if Sejarah Melayu ini sudan dapat menambal hati juri pada seliap kali diadakan
pameran penyelidikan dan inovasi setiap versi ini memperoleh dua pingal gangsa dan
sebuah pingal perak. Dengan adanya pengharagaan ini membualkan nial unluk memperbaiki
akan lerus menanjak insyaAliah. lidak ada jalan yang mutus untuk mencapai sesuatu
yang diingini.
Pengajaran menggunakan wadah mudah dan terkini dirasakan arnat perlu kerana
pelajar- pelajar lebih lertarik dengan sesuatu yang baru. Pengajaran saslera akan lebih
memikat jika mereka dapal menerokanya sendiri di samping bimbingan guru-guru sastera
yang sentiasa berkrealif sebagai suatu cara penyampaian.
Bahan Rujukan
Kertas permohonan penghasilan CD Interaktif
www.maximusproduclions.com/advantagespdf
http://www.geocilies.com/Cape Canaveral/Runway/6217/Mulli. ntm
http://jalalmpc.lripod.com/animasi2.html
Aknvis-jur-nal Akademrk JllldV 2005 I 15
..
PENGAJARAN DAN PEMBINAAN BAHASA
DALAM KONTEKS PENDIDIKAN DRAMA
MANA SIKANA
ASIAN LANGUAGES & CULTURES ACADEMIC GROUP
NIE/NTU
Pendahuluan
Drama dikalakan mempunyai aspek pengajaran dan pembinaan bahasa yang unik dan
menarik. Drama berbeza dengan genre sastera yang lain, ia mempunyai sistem dan bentuk
ekspresi dan komunikasi pengkaryaan seni yang sendiri. Justeru silatnya ada unsur dialog dan
gerakan atau lakonan, pengajaran bahasa menjadi lebih komunikatil. Dalam pembentukan
lormalisme drama, aspek dialoglah yang mengeksposisikan persoalan, menimbulkan krisis,
melonjakkan plot dan mengindenlilikasikan perwatakan. Tanpa diizinkan mengaplikasikan unsur-
unsur naralil, deskriptil dan komentar langsung daripada dramatisnya, dialog ditugaskan untuk
mencerna, mengadun dan mengolah semua komponen pendramaannya sehingga lahir sebuah
hasil seni. Tegasnya kejayaan, malah kekuatan sesebuah drama itu terletak pada dialog.
Dialog sebenarnya ialah bahasa. Daripada pengerjaan seorang penulis untuk
menyuguhkan cerita dan pemikiran kepada audiennya. ia akan mencuba mengeksploilasi segala
dirnensi dan unsur-unsur bahasa, supaya karyanya itu dapat diapresiasi dan dihayati. Lazimnya
penulis yang kuat daya persepsi dan sensitivitinya, serta penuh bakat dan berdedikasi akan
memberikan perhatian yang cukup lerhadap penggunaan bahasanya. Tidak kurang pula ia akan
mencuba mencipta gayanya sendiri dan memperlihatkan kesungguhannya menguasai,
mengawal dan berekspenmen dalam suout gaya ini.
Hubungan Bahasa Dengan Drama
Baik drama pentas, televisyen, apalagi radio sangat memerlukan kepandaian berbahasa,
dan dengan sendirinya audien yang terlibat secara langsung akan turut serta memerlukan
keampuan bagi menerima dan memahami bahasa yang digunakan. Dengan perkataan lain,
harus diwujudkan suatu suasana memberi dan menerima secara intim, akrab dan saling
berhubungan di antara dramatis dengan audien. Sejak zaman Aristotle lagi sudah diinsaf
bahawa perhubungan di antara drama dengan audien itu menjadi suatu keperluan yang wajib.
Tidak ada drama tanpa audien, dan yang mempertalikan kedua-duanya ialah bahasa. Drama
yang tidak mampu berkomunikasi dengan audiennya selalu dianggap rnundur, lemah dan kurang
berjaya. Respon khalayak sering dijadikan alasan untuk mengkategorikan sama ada drama itu
baik atau tidak,
Sememangnya, penllaian terutamanya bagi pengkritik yang menggunakan barbagai-
bagai pendekatan, sifat populariti lidak harus dijadikan batu pengukur yang rnutlak, lebih-Iebih
lagi untuk melihat aspek esteliknya; namun mereka lidak pernah bertelingkah dalam konsep
bahawa hubungan di antara karya dengan audien itu harus ada. Jadi, tidak pernah diragukan
bahawa lungsi bahasa dalam drama sangat penting. Malah, penyajian yang didukung oleh
bahasa yang dapat diterima oleh audien itu sangat perlu dan harus diberi perhalian yang cukup.
Kenyataan itu jangan disalahlalsirkan pula sehingga penggunaan bahasa akur dan
tunduk kepada kemampuan dan keperluan pemahaman audien semata-mala, dan akhirnya gaya
itu ditentukan oleh penonton. Hasrat di atas hanya ingin menunjukkan betapa bahasa harus
dijadikan alat komunikasi serapat dan seakrab yang mungkin, supaya persoalan dan pemikiran
yang disuguhkan dapat dinikmati oleh audien. Malah, menjadi tugas para dramatis senliasa
116 Aktivis-Jurnal Akademik JilidV 2005
mernperbaharui unsur-unsur bahasa ini supaya dalam seliap karya yang diutarakan ada
kekuatan, variasi dan kematangan dalarn aspek gaya.
Dalam perkembangan dan persejarahan drama dunia, terulamanya yang bercorak
sejarah seperf yang dikerjakan oleh Shakespeare, Moliere, Racine, Corneille dan yang sezaman
dengan mereka, ada kecenderungan rnencipta atau menggubah dialog-dialog yang dapa!
dlnikmati di luar dari sudut pendramaannya. Maksudnya, karya-karya itu ditulis dengan
menyediakan ungkapan-ungkapan yang indah dan tajam maknanya, sehingga dapat dinikmall
dan dengan tidak memperhubungkan persoalan dan pemikirannya. Tegasnya, aspek gaya dapat
berdikari sendiri dengan lidak menghubungkan cerita dan komponen-komponen pendramaan
yang tainnya. Justeru itu, ungkapan-ungkapan itu senng dijadikan kata-kata hikmat atau dicatat
serta ditulis di mana-mana dengan tujuan yang lain. Contohnya, Shakespeare pernah berkata,
"apa yang ada pada nama" alau "dunia ibarat pentas, manusia adalah pelakonnya" Ungkapan-
ungkapan itu begitu popular, dihafal dan selalu digunakan dalarn pelbaqai tujuan menurut
keperluan penuturnya.
Kecenderungan seperti ini, akhir-akhirnya menjadi begilu dominan dalam penciptaan
drama sejarah. Tradisi drama sejarah, turut memperlihatkan keinginan unluk menyediakan
ungkapan-ungkapan sedemikian. Di situlah terletaknya kekuatan dan kematangan seseorang
dramalis. Dengan sendirinya perkembangan drama sejarah tidak semata-mata ingin menggarap
persoalan di sekitar persejarahan, malah memungut, menggali dan menghidupkan semula
ungkapan-ungkapan yang dianggap berhikrnat sepeni yang ada pada bidalan, pepalah, jampi
serapah di samping mencipta ungkapan-ungkapan baru, yang kira-kira beriungsi dan
mengandung keindahan dan keutuhan makna. Konsep gaya drama sajarah ini telah melahirkan
istilah-istilah aforisme. stikometri, epigram, soliloki dan lain-lain lagl.
Dengan tidak disedari pula, tetapi tidak aneh, penerapan gaya yang demikian telah
dikailkan dengan unsur-unsur animisme. Dikalakan gaya mempunyai unsur-unsur magis.
Dipercayai bahawa ungkapan-ungkapan sedemikian dapal menguasai deria dengar dan rasa
keseronokan audien. Justeru itu juga, gaya bahasa berirarna, berentak dan berima seperti yang
wujud dalam puisi tradisional, terutarnanya pantun. syalr, gurinoam dan seloka digunakan begitu
banyak sekali dalam drama sejarah, sehingga kebanyakan karya ltu dapat dikategorikan sebagai
drama puilis.
Amal jelas bahawa kesan gaya drama sangat berakar umbi datam jiwa khalayak Sampai
hari Ini orang mengingal Shakespeare, !idak saja disebabkan mendalamnya persoa!an yang
dibincangkan, malahan disebabkan adanya ungkapan-ungkapan yang padat, berfalsafah, serta
mengandung pengajaran dan moral. Tentu saja sebuah aforisrne yang kental dan berisi akan
menjadi barisan kata-kata yang lidak mudah dilupakan dan menyenluh perasaan serta daya
lntelektual masyarakat.
Bahasa biasa atau yang digunakan sehari-hari jangan pula disalahtanggapi tidak
berkemungkinan mempunyai peluang menjadi dialog drama yang baik. Yang diutarakan di alas
iatah kecenderungan yang terjadi dalam pembinaan drama seiarah, yang sesuai pula dengan
rnekamsrns pendramaannya dan tuntutan audien pada zamannya. Bahasa biasa sebenarnya
mempunyai polensi menimbulkan qaya: hanya perlu ada prasyarat dan kcupayaan-keupayaan
yang tersendiri menurul lingkungan persekilaran, dan penerapannya akur pula kepada benluk
dan corak dramanya. Dengan menyedari hakikal ini, kita masuk di tahap hubunqan bahasa
dengan drama-drama beraliran realisrne.
Bermula pada tahun enam puluhan hingga dewasa ini, terutama bag! drama yang
disalurkan melalui media elektronik, ialtu drama televisyen dan radio, gaya yang digunakan iatah
bahasa sehari-hari. Sekiranya pemaparan ungkapan-ungkapan yang berhikmal dalam drama
sejarah adalah sebahagian daripada usaha para dramatis unluk mengakrabkan karya dengan
audien, maka gaya drama realisme pun mempunyai motif dan funqsi sedemikian. Golongan
realis percaya bahawa kala dan ayat yang umum digunakan setiap hari dapat melahirkan
suasana bersahaja dan diharapkan berhasil mewujudkan siluasi yang harmoni dan karib di
antara dua belah pihak.
Memang timbul masalah unluk memungut dan mengangkat bahasa sehari-hari itu
sebagai bahasa karya seni seperti drama ini. Gejala klise dan hambar daripada sudul makna
sebagai akibal daripada kelumrahan penggunaannya selalu mengganggu dan menyekal krealiviti
seorang dramalis. Kadang-kadang penyiratan makna dan maksud serta percubaan unluk
mewujudkan gaya yang bervariasi, berlambang dan berganda maknanya, tidak kurang
menghalang kelicinan berkarya. Namun, daripada data-data kejayaan yang dilunjukkan oleh
golongan realis sejak dimulakan oleh Henrick Ibsen dan kemudian dilanjulkan oleh Bernard
Shaw, Antonin Chekov dan Kala Oewata, terbukli kemampuan yang bukan sedikit bahawa
bahasa sehari-hari itu dapat dicemerlangkan dalam drama. Bahkan suatu kenyataan sejarah
yang lidak dapat dinafikan bahawa drama beraliran realisme lelah menjadi sualu gerakan
pendramaan yang sungguh besar dan berkesan dalam sejarah manusia.
Terdapat unsur-unsur yang ironis, ringkas, padat, kemas, mampu mengandung pesan
yang berkesan dan kehalusan serta kelajaman ungkapan dalam drama-drama realisme itu.
Unsur-unsur pramasaslera, imej-imej akaid dam bombastik telah ditinggalkan. Tegasnya, mereka
mencuba melupakan aspek puitis dan prosa formal dengan menggantikannya dengan prosa
percakapan tanpa mengelepikan unsur-unsur estelik dan kekesanan makna.
Kejayaan-kejayaan ini adalah hasil usaha yang bukan sekejap, malah sambung
bersambung, tahun demi tahun, yang dilakukan oteh golongan realis itu dalam mengubah gaya
yang biasa digunakan dalam drama sejarah yang cukup dominan, lerutamanya bagi drama
Yunani yang klasik yang akar urnbi gayanya cukup idenlik itu, kepada suatu leknik penggunaan
yang bersahaja. Henrick Ibsen sendiri mengalami kesukaran. Beliau pernah menyatakan bahawa
beliau terpaksa bergaul dengan rnasyarakat unluk membiasakan diri bagi mengumpulkan dan
menggunakan semula pertuturan mereka.
Dialog realisme atau bahasa sehari-hari itu dalam konteks drama bukanlah perbualan
seperti yang terdapat di kedai kepi, iailu satu kenyataan yang sedia diketahui umum, tetapi harus
dapat membawa dan mengutarakan apa yang diaspirasikan dan diinspirasikan oleh si
dramatisnya dalam sebuah bentuk karya seni. Sebagai usaha alau prasyaral baqi mencapai
penghayatan bahasa sehari-hari kepada bahasa drama, pertamanya perlu diberikan penekanan
lerhadap gaya yang mampu menyempurnakan kehendak-kehendak unsur-unsur dramatik
dramanya. Kedua, dramatis harus dapal memperbaharui slruktur sintaksis, dengan maksud
menjadikan ayat-ayat yang gramatis dan sahih Ketiga, dialog drama bukan bahasa yang
menerangkan, telapi melontarkan irnej-imej dan penuh imaginatif; ibarat berhadapan dengan
sebuah hutan, bukannya harus diterangkan apa jenis, sifat, bentuk dan isi hutan itu, serta
menyiralkan misteri yang dimilikinya.
Keempat, loqis bahasa terutama dalarn sudul menggambarkan kedalaman aspek
kejiwaan perwatakan sesuai dengan perkembangan pola struklur plot dan pemikirannya. Logis
bahasa biasa lentu berlainan daripada logis bahasa drama, meskipun kedua-duanya daripada
akar dan sumber yang sarna. Justeru ilu kemahiran dan kebolehan menghidupkan bahasa biasa
kepada bahasa drama sangat diperlukan. Kelima, perhatian harus diberikan, bahawa dialog-
dialog dapal memujuk rasa, lantas gemanya mengejulkan atau mencabar inleleklualisme audien.
Keenam, bertolak dari premis gaya inilah juga perlunya seseorang bersedia menguatkan
persepsi dan gaya sensilivitinya. Oengan usaha-usaha itu tidak secara langsung seseorang itu
dapal memperkual penguasaan bahasa kreatif. Sudah tentu ini berhubungan dengan bakat.
I 18 Aknvrs-jurnalAkademik Jilid Y 2005
Dalam salu zarnan, manusia arnat peka dengan drama yang memerlukan kekonkritan
dan ketepatan, balk dalam aspek pembahanan cerita dan juga realill manusia yang menjadi
fokusnya, tetapi dalam zaman yang lain, barangkali kerana sudah bosan atau ingin
bereksperimen, mereka ingin pula kepada hal-hal yang abstrak, penuh dengan Idea, konsep
lambang dan saral dengan persoalan metafizik dan falsafah. Lahirlah drama-drama yang
bercorak surrealisme, simbolisme, antirealisme dan absurdisme.
Sekali lagi, bahasa memainkan peranannya, bahkan kali ini tugas yang dibebankan
kepadanya lebih beral sesuai dengan sifat-sifal kompleks yang ada pada corak drama itu.
Sebenarnya harus disedari bahawa kejayaan drama abslrak banyak bergantung kepada
penggunaan bahasa. Justeru itu banyak masalah yang limbul, seperti bagaimana seharusnya
persoalan dalaman terutamanya yang menyenluh aspek kejiwaan dan 'sublime' drama itu dapat
diutarakan oleh gaya bahasa yang digunakan. Untuk menyesuaikan isi dan bentuk dengan aliran
yang dianut, maka gaya turut terlibat: pemilihan diksi, struktur ayat dan makna yang tersirat wajib
ditingkatkan dan diberi taraf ilmiah Sebagai kesannya lahirlah dialog yang kental, saral dan
mujarad sifatnya; sukar difahami dan sukar dinikmati. Akhir-akhirnya terjadi jurang di antara karya
dengan audien. Hal ini menimbulkan suatu masalah baru dalam perkembangan drama. Gejala-
gejala seumpama ini turul menimpa tradisi drama tanahair kita, dan banyak yang mensifatkannya
sebagai suatu tragedi.
Sebenarnya, tersembunyi beberapa pemikiran di sebalik keghairahan menggunakan
bahasa tinggi ini. Saya sendlrl lebih cenderung untuk menyatakan bahawa ada rahsia dan
kebaikan yang tertutup, yang selama ini tidak pernah dicari atau dihuraikan. Tidak memahami
bahasa tinggi bukanlah masalah dasarnya. Demikian juga situasi masyarakat yang belum
bersedia untuk menerima corak karya seperti itu Juga bukan masalah pokok. Orang yang rajin
menganalisis bahasa yang digunakan oleh drarnatis Barat, terutamanya pada zaman Yunani dan
karya Shakespeare akan sampai pada suatu kesimpulan; bahawa bahasa mereka pun sukar
difahami. Drama Yunani dan Shakespeare sebenarnya tidak pernah menjadi drama popular,
dalam erti kata difahami atau ditonton oleh semua lapisan masyarakal. Yang mernberikan
perhatian hanya golongan aristokrat, feudal dan golongan pertengahan yang dapat
mengapresiasi dan menikmatinya
Dalam beberapa banyak hal, persoalan falsafah, metafizik atau subjek yang bersifat
ilmiah dan abstrak dibincangkan orang dalam bentuk karya bukan kreati!. Kita boleh menemukan
berbagai-bagai corak penulisan dalam genre ini. Semacam suatu pemberontakan, sesuatu
eksperimen lenlu mencari kemungkinan-kemungkinan baru datarn berkarya apabila subjek-
subjek yang mujarad itu diadun dan diolah dalam bentuk drama. Sudah pasti bahasa yang
menjadi alat komunikasinya akan turut serta terlibat. Bahasa yang langsung, jelas dan
mengungkapkan makna yang tepat dalam karya ilmiah ingin ditukarkan menjadi bahasa kreatif
yang mempunyai daya imaginatif, figuratif dan berbagai-bagai unsur estetik bahasa lainnya.
Pengerjaan ini sesungguhnya lebih sukar daripada yang dikerjakan oleh golongan realis yang
hanya memungut bahasa sehari-hari itu.
Dalam tradisi drama tanahair, kedudukan drama realisme begitu kukuh, denqan
penerapan prosa percakapannya. Memang sukar juga liba-tiba gayanya ingin diubah dengan
menggunakan bahasa yang tinggi, yang penuh dengan unsur-unsur grandiloquent. Demikianlah
juga kesusahan dan masalah yang pernah dialami oleh golongan realis sewaktu mengubah
kebiasaan gaya prosa formal kepada prosa percakapan. Akhir-akhirnya karya bentuk baru itu,
menjadi begitu dominan, lalu diterirna oleh masyarakat. Meskipun audien atau publiknya tidak
seluas audien drama sejarah dan realisme, namun drama bentuk baru itu telah berhasil
membentuk suatu rnasyarakat penonton yang tetap kepada drama absurdisme ini. Suatu hal
yang harus dibanggakan ialah bahawa drama itu memiliki tradisi artistik dan intelektual, dan
tanpa disedari lelah berhasil melahirkan seqolonqan audien yang meminati karya-karya berisi
Aktivis-jurnalAkademik Jilid v 2005 I 19
Vi
falsafah dan metafizik Bukanlah hasrat kita untuk membuktikan besarnya jumlah orang yang
telah menjadi cerdik atau elit sebagai hasil menonton drama bentuk abstrak itu. Yang penting
masyarakat kita telah didedahkan kepada persoalan dan pemikiran yang lebih hampir kepada
permasalahan-permasalahan yang dapat mengajak mereka beriikir dan lebih dekat dengan
prernis tamadun dan pembangunan akaliah.
Pengukuhan Pendidikan Drama
Dalam konteks pengajaran bahasa rnelalui drama ini, hal yang penting terlebih dahulu
ialah menghargai dan membudayakan drama itu sendiri. Menghargai drama sebagai genre
sastera yang penting bagal melahirkan masyarakat Malaysia yang subur dengan kegiatan drama
dan teaternya. Oleh itu, pendidikan drama harus menjadi teras bagi tetapi pembentukan nilai
sahsiah dan sikap, di samping memperolehi kesan psikologi, unsur kesenangan, hiburan, dan
penikmatan yang artistik - tidaklah pengajaran untuk peperiksaan semata-mata. Kesan daripada
sebuah drama yang balk, iaitu yang mengandung pengalaman fizikal dan spiritual yang krealif
dan gambaran hidup yang realistik dan intelektual, biasanya dapat membuka perspektif manusia,
melebarkan kesedaran, dan membantu menyelesaikan masalah hidup. Dan, kesan itu pun
segera sampai ke akal khalayak, kerana drama langsung masuk ke dalam pemikiran mereka.
Drama lazimnya diertikan oleh masyarakat hanya sebagai sebuah lakonan. yang
menceritakan muda-mudi bercinta, atau lebih baik daripada itu melukiskan seorang pahlawan
yang berjaya menyelamatkan puteri raja dari tangan musuh. Definisi murah ini dinaikkan
darjatnya oleh beberapa dramatis kita seperti Shaharom Hussain, Kala Dewata, Usman Awang,
Noordin Hassan, dan lain-lain. Drama Melayu mempunyai estetika dan kelasnya yang tersendiri.
Dan, untuk sampai kepada estetika dan kelas itu, pendidikan drama harus Juga dipertingkalkan
untuk melihat mutiara-mutiaranya.
Sebagai contoh, drama Kala Dewata harus dilihat sebagai cermin diri, model refeksi,
membina kernajuan, bahan produksi dan citra genetik, sebab ia menggunakan lunas reallsme
dan mempunyai makna inti sosial. Pendidikan drama untuk mencari estelikanya tidak hanya
berhenti sebagai penyeberang jalan antara teks dan pelajar, tetapi dapat memperjelaskan
perubahan sosial termasuk falsafah materialisme dialektif dan struktur ekonomi negara
membangun yang tergarap dalam drama.
Hal ini bererti bahawa anallsis juga tidak hanya berhenti pada teks, malahan
pengetahuan diri pengarang. Teori Hippolyte Taine yang menyusur akar diri pengarang dan
persekitarannya dapat membantu pendidikan drama. Begitu juga dengan pertumbuhan drama
berunsur keabsurdan dan surrealisme di tangan Noordin Hassan yang eksperimental, yang
hampir menyamai kerja seorang ahli sains yang sedang mencipta mesin baru itu - harus dikaji
dari sudut mekanisme penciptaan dan makna-makna yang lersembunyi dan terdiam dalam teks;
yang jika hanya memahami secara hartiah, kita tidak akan sampai ke dalam rohnya. Pendeknya,
kita harus memahami bagaimana drama itu dihasilkan. Sehubungan itu, kita perlu memikirkan
atau mencari dan menyusun metodologi yang sesuai dengan corak dan bentuk drama kita.
Bagaimanapun, kita sedar bahawa suatu budaya lidak dapat diterima dalam kadar waktu yang
pendek. Pemaksaan juga akan menjadikan nilainya berlainan. Namun, harus ada perancangan.
Budaya bererti sesuatu usaha menjadikan sesuatu subjek itu suatu kebiasaan dan kemudian
menjadi matang, lalu mantap, dan akhirnya mentradisi. Kita juga jangan menjadi Sartre yang
ateis itu, memaksa hidup eksistensialismenya yang kosong dan akhirnya dikutuk oleh ateismenya
sendiri.
120 Aktivu-jurnal Akademik JllidV2005
Memahami Drama
Barangkali munasabah juga dari segi pendidikan sastera, teks drama itu difahami terlebih
dahulu. Bahan atau teks didekati dari sudut formal karya yang melihat struktur pemblnaan
dengan meneliti komponen dan komposisinya memasuki aspek moral, sostal, kemanusiaan,
kejiwaan, dan unsur-unsur teks luaran atau kontekstualnya. Pada perkiraan saya, pendekatan ini
sesuai dengan peringkat pelajar. Untuk itu, diaplikasikan teori formalislik, moral, sosiologi dasar,
sejarah, dan sebagainya. Semua teori itu sudah konvensional sifatnya, tetapi amat selari dengan
keperluan pendidikan sastera di peringkat awalan, kerana ada keuntungannya kepada pelajar -
mereka akan dapat terus memasuki ke pengalaman lekstual dan akan segera tiba kepada nilai
karya. Pendekatan itu selarl dengan matamat dan talsatah pendidikan kesusasteraan. Dengan
itu, kita melihal penghayatan leks sastera menekankan deskripsl struklural, yang lidak hanya
mellhal formalisme leks malah deskripsi kemasyarakatan, kebudayaan, keagamaan dan
sebagainya.
Analisls, penghayatan, dan penanggapannya memerlukan pendalaman. Selaln
pendekalan yang konvensional itu, pendekatan modenis harus digunakan. Drama-drama anti-
realisme sudah tidak struktural sifatnya,malah ada yang kelihalan semacam melawan doktrinasi
sosiologi, antropomorfis, sejarah; dan berkecenderungan anti hero, anti cerita, anti konkril, malah
anti sosiologisme Realili karya memiliki loqik dan mantlk yang berbeza, sistern kornposlsinya Juga
mengalami dekonstruksi.
Kesemuanya ini sesungguhnya bukan sahaja menunlut pemahaman yang luas di
kalangan pelajar, malah yang penling ialah guru yang bakal menjadi penghubung antara teks dan
pelajar. Hanya dengan persiapan teori. praktis, dan pendalaman penganalisisan, pendldikan
sastera akan sampai ke matlamatnya. Apalagi menyedari hakikat teks sastera terkinl, makna dan
pemikirannya tersembunyi di seballk petala teks dan teknik penciptaannya. Sebelum pelajar
menembusl petala teks tersebul, guru harus terlebih dahulu mencari dan menerobos ke paras
maknanya. Keadaan Ini semakln rumit, tetapi tidak sulll - ada leks yang maknanya lidak
terucapkan, kadang-kadang membeku dalam peristiwa alau dialognya, maka gurulah yang harus
mencari makna yang terdiarn itu atau mencairkan makna yang kaku itu.
Pengetahuan tenlang proses penciptaan dan latar diri pengarang juga banyak membanlu
pengajaran sastera. Penulis sebagai pencipta, mengolah pengalaman yang kompleks dari
jamahan inderawiah peiibadinya ke dalarn suatu penciptaan yang kadang-kadang konkrit,
realistic tetapi ada masanya abstrak dan samar. Kadang-kadang pula, perwujudan teks itu
muncul sebagai sirnbol, landa, penanda, langka, taksa, lugas, siklus, dan pelbagai wajah krealif
lainnya. Untuk sampai di jalan raya sastera itu banyak pendekatan dan kenderaan yang dapat
digunakan unluk suatu penghayatan sastera. Tentu sahaja pengajaran sastera dl institusi
pengajian tinggi lebih jauh sifatnya.
Saya lidak memaksudkan bahawa seorang guru harus menguasai keseluruhan teari,
meski itu yang dituntut, tetapi memadai rnenqetahui secara dasar dan prinsip ulamanya. Kita
sedar banyak pendekatan baru Ituagak rumit dan cenderung kepada teori.tis dan berpenglihatan
Barat, telapi tidak siapa dapat menolak akan hakikat bimblngan ke arah pencapaian makna dan
erti sesebuah teks.
Yang menjadl hasrat kita ialah drama yang dikalakan hasil kreatif itu dapat melahirkan
pelajar yang kreatif juga. Pelajar yang hidup pada zaman inl secara kreatif dapat menguasai
zamannya, mengiktibar masa larnpau, dan mengenal masa hadapannya. Dunia sebagai sebuah
krista, yang jernlh, berharga, dan dapat direnung di sebalik bayangan slnarnya. Ertinya, mata fikir
pelajar menajam dan lebih banyak dimensinya. Drama dapat membina nilai-nilal utama dalam
kehidupan, membentuk suatu buoava unluk meneiptakan sesuatu yang baru pula. Inilah
sebenarnya teras, falsafah dan nilai pendidikan drama.
Kita tentunya tidak mahu pendidikan hanya melahirkan "budak-budak" sastera, yang
menyifatkan drama itu sebagai sebuah permainan semata-mata. Kita mahu konsep permainan itu
diubah dan diberikan falsafah dan deflnisi baru. Hal in; bersesuaian dengan pendidikan drama di
Asia Barat, meski mereka juga asalnya tiada mempunyai Iradisi drama, tetapi kini dianggap
sebagai pemanear budaya manusia.
Sebuah teater adalah kerja dari, oleh dan untuk khalayak. Ketiga-tiganya semaeam suatu
rukun sedarah. Pementasan tanpa khalayak, pernah saya kalakan sebagai orang kava yang
miskin. Pementasan teater yang mengasyikkan adalah pertunjukan yang memiliki eiri-eiri
komunikatif antara teatrikalis dengan khalayaknya. Terjalin rohani yang harmonis dan saling
berintegrasi dalam suatu kesedaran kesenian.
Pada dasarnya, dipandang dari sudut sosiologi, teater meneerminkan masyarakatnya
pada sualu kurun waktu yang tertentu untuk menyatakan keinginan, harapan, dan cita-clta
bangsanya. Khalayak dapat rnelihat bayangan diri mereka dlatas penlas dan daripada konflik
watak-watak dapat belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Bagi pendidik, sesebuah teater
berguna bagi memahami manusia dan perkembangannya dalam kaitannya berhadapan dengan
pelajar-pelajarnya. Pendeknya kebiasaan dan keganjilan sosial dengan gejolak dan monolognya
yang terdata dalam tearer akan menyatakan eiri, sifat dan indeks zamannya.
Pengajaran Dramalik yang Pragmalis
Secara konvensi semuanya bermula daripada ide. Kemudian pergulalan akan
dibangunkan, tentu berakar daripada suatu peristiwa. Teknik-teknik mutakhir akan dirangka dan
disusun. Semoga lahirlah sebuah karya seni hasil paduan di antara alam konkrit dan abstrak,
yang diharapkan dapat memukau audiennya. Dalam usaha begini, seorang dramatis akan
meneipta dialog-dialog yang kira-kira sesuai dengan perwatakan dan mampu menyuguhkan
persoalan dan pemikirannya. Apa yang ada di benaknya hanyalah suatu cita-cita: untuk
mengunggulkan karya tersebut.
Dalam masa proses penciptaan. memang ada diteorikan seseorang itu ada di sebuah
dunia yang terasing dari realili. Alam peneiptaannya mendindingi kenyalaan-kenyalaan yang
berlaku di persekitarannya. Manusia yang dibekali kemampuan berbahasa itu akan sedaya
upaya memerah akal fikirannya, supaya apa yang dieurahkan, baik diksi, struktur ayat dan aspek-
aspek eksploitasi unsur-unsur bahasa yang lainnya dapat bertugas menghidupkan karya yang
sedang dihasilkan. Tetapi bukanlah di luar kesedarannya semua ayat yang dibentuk itu terputus
daripada ingatannya Tegasnya, seseorang ilu boleh menimbang-nimbang dan menilai semula,
adakah perkalaan, ayat atau makna yang hendak diberikan sesuai atau tidak. Ertinya ada
keupayaan pemilihan dan berkemungkinan disemak apa yang telah ditulis.
Bertolak dari situasi peneiplaan ini, kita ada di suatu tahap bahawa peraneangan boleh
diatur dan langkah-Iangkah boleh disediakan, bagaimana seharusnya seseorang itu
menyelenggarakan karyanya, terutarna dalam aspek penggunaan bahasa. Bahasa yang
digunakan harus selari dengan bahan-bahan yang hendak disampaikan itu. Ertinya, dalam suatu
masa, penampilan bahan peneiplaan akan sekali terdorong keluar, dan aspek bahasa yang
seialu ada di hadapannya sebagai alat komunikasi akan juga turul serta rnewarnai karya itu.
Justeru kerana terlalu lerikat oleh tarikan untuk memukau audien, seseorang itu sering
terperangkap meneipta dialog-dialog yang kira-kira menyenangkan, telapi menyalahi undang-
undang moral. Contohnya, dalam sebuah drama komedi, yang sifatnya untuk menyaksikan
penonton ketawa terbahak-bahak, lalu dieiptakan dialog-dialog yang erotik alau lueah. Hal ini
terdapat dalam beberapa buah drama Malina Manja, rnisalnya dalam drama Datuk Ahmad
Dadida dan Perla/ian Kasih.
Daya cipta dramatis sememangnya untuk menghidupkan suasana kejadian dan bahasa
yang menjadi alat itu memang dimungkinkan untuk menimbulkan adegan-adegan atau babak-
babak yang bertemali dan dlharapkan unsur-unsur dramatiknya mencapai kemuncak penciptaan.
Teknik-teknik olahan dialog akan digunakan, sama ada berupa perbualan, pertengkaran, soliloki
dan sebaqalnya. Yang harus dilihat lalah bagaimana dramatis itu menimbulkan momen-momen
adegan tersebut. Adakah bahasa perbualan mengandung persoalan yang murni seperti soal-soal
kemanuslaan dan kebebasan? Adakah pertengkaran yang dilukiskan itu menggunakan banasa
yang bersopan, bukan maki hamun, seperti pertengkaran yang sering terdapat dalam rnasyarakat
plnggiran atau rendah nllai akhlaknya? Begilu juga, adakah soliloki yang diucapkan seorang
lokoh itu mengandung falsafah atau hanya menggambarkan kerakusan jiwanya yang nihil?
Sesungguhnya arah daya cipta si dramatis itu dapat mempengaruhi pembenlukan gaya
seseorang penulls. Gaya yang terbentuk itu pula bukan saja memberikan kesan keperibadian si
drarnatisnya, juga kesan-kesan sosial terhadap audiennya. Dengan perkataan lain, bahasa yang
dlgunakan oapat pula membentuk sikap dan pemikiran para penonton. Malah yang lebih penting
dan signifikan, bahasa dapat pula memberlkan kesan dan sudut pengembangan dan
penguasaan bahasa masyarakat publiknya. Justeru itulah dalam perkembangan dunia
pendidikan, telah lama diperkatakan bahawa drama dapat dijadikan satu atat dalam penqsjaran
bahasa, terutamanya kepada anak-anak di peringkat sekolah rendah dan menengah. Drama
telah digunakan sebagai media untuk membantu para pelajar mempelajari dan menguasai
bahasa. Kaedah ini sesuai sekali dengan naluri para pelajar dan sifat manusia secara universal
yang suka beraksi dan berlakon.
Dengan menyedarl hakikat int, timbul kesedaran kepada dramatis supaya berhati-hati
dalam membina atau menggunakan gayanya. Tegasnya, dramatis ada di antara kepentingan dan
tuntutan penciptaan drarnanya, juga bahasa yang digunakannya itu di antara keperluan dan
persesuaian dengan auniennya. Dalam masa ia memikir-mikirkan dan menyusun-nyusun ayat
yang dapat melonjakkan plot dramanya, dalam masa yang sama ia harus memikirkan pula sama
ada dialog itu memberikan manfaat atau tidak kepada audiennya.
Mungkln satu perkara yang harus dijelaskan, dalam merancang dan membina ayat-ayat
bagi karyanya, seseorang Itu tidaklah perlu mencipta dialog-dialog yang penuh falsafah, moral
dan pengajaran semata-mata. Ini nanti akan melahirkan karya yang kava dengan khutbah, ajaran
dan pesanan sehingga memualkan. Semenlelah karya drama bukanlah secara mutlak untuk
dijadikan media penqajaran. Kesedaran terhadap sifat artistik dan kehalusannya haruslah
diutamakan. Namun, barangkali teori yang menyatakan drama yang baik itu perlu mengandung
unsur-unsur pengajaran dan turut membantu masyarakat berfikir dapat dijadlkan panduan.
Saya beranggapan bahawa tidak seratus peratus benar apabila dikatakan hanya para
pelajar saja yang dapat dibantu menguasai bahasa melalui drama. Malah golongan muda, juga
golongan dewasa dapat diperkaya dan diperkukuh bahasanya melalui drama ini. Proses
pengayaan dan pengukuhan ini sebenarnya terus-menerus seperti proses pembelanjaran juga,
dan sesungguhnya juga banyak cara dan media proses ini yang berlaku seperti melalui
pembacaan, sayangnya kegemaran membaca itu tidak ada pada semua orang, justeru itulah
saya kira drama, balk drama pentas, televisyen mahupun radio dapat memainkan peranan yang
besar ini. Jlka dlperhatikan, ada dua kesimpulan yang dapat dlarnbil: pertamanya gaya yang
digunakan oleh seseorang dramatis itu dapat dirancang bagi tujuan penciptaan karyanya, dan
kedua tidak secara langsung dapat pula membantu dan memanfaatkannya kepada audiennya.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tiga panduan dapat menolong; pertama, harus
ada persesuaian; kedua mampu menggerakkan daya berfikir; dan ketiga, memperluas daerah
pemahaman. Terulamanya bagi drama yang dikhususkan bagi pengajaran bahasa, persesuaian
di antara perkataan dengan ayat yang digunakan harus selari dengan kemampuan para pelajar,
iaitu dipertingkatkan sedikit demi sedikit, seimbang dengan darjah kesanggupan penerimaan
mereka Di samping itu aspek memperkuat tanggapan dan daya persepsi serta imaginasi para
pelajar itu dlperlukan juga. Akhirnya daerah dan kemampuan memahami premis-prerms
persoalan yang disuguhkan oleh drama ilu dapat disempurnakan beransur-ansur, sehingga
matiamal terakhirnya ialah tidak saja menitikberatkan kecekapan dalam berbahasa, mendengar
dan bertutur, juga deria fahaman turul serta diperkembang dari subjek yang konkrit kepada yang
abslrak atau dari konsep-konsep yang aktual kepada yang mujarad.
Salah jika seoranq dramalis ilu mempunyai persepsi bahawa dramanya itu semata-mata
diharapkan dapat memenuhi kehendak-kehendak aspek kesan gaya yang positif daripada
audiennya, sehingga tersembunyi hasrat tersebut semasa proses penciptaan karya itu.
Sebenarnya bukanlah lugas utama bagi penggunaan bahasa dalam drama itu untuk para pelajar
dengan tujuan tersebut. Tidak dapat dinafikan bahawa molivasi penciplaan ialah hendak
menyampaikan cerita alau permasalahan. Yang sepalulnya difahami iaiah bahawa gaya yang
digunakan itu mempunyai kesan tertentu kepada audiennya, justeru itu ia cuba menyuguhkan
pembinaan bahasa yang baik, bukan yang buruk. Pemahaman inilah yang kadang-kadang wujud
bersama sifat kepengarangan, bakat dan daya ciptaan itu melahirkan unsur-unsur stikometri,
epigram, afonsrne, wit, malaforisme dan lain-Iainnya laqi, yang fungsinya bukan saja
mengindahkan dan memperkuat cerita, juga mampu melonlarkan pemikiran-pemikiran yang
berharga, Dialog-dialog yang negalif akan memberikan kesan yang negatif pula, tidak saja
kepada karya yang dihasilkan, juga kepada khalayak, malah kepada sistem bahasa itu sendiri.
Elok juga disentuh aspek gaya individualisme, kerana ada hubungan di antara daya cipta
penulis itu dengan kesan qavanva. Sebenarnya berbagai-bagai kalegori dapal dibuat untuk
mengklasifikasikan penerapan gaya para dramatis kita. Gaya bahasa yang digunakan
menggambarkan sifat dramatis itu sendiri. Biasanya terdapat dua kurnpulan pengarang, pertama
yang dapat membentuk gaya individuausrnenya dan kedua yang masih ada di awang-awangan,
masih dalam mencari-cari atau yang sudah tersilap langkah, meniru gaya orang lain. Di antara
dramans yang ada dalam kumpulan pertama ialah Shaharom Hussain, Kala Dewala, Usman
Awang, Malina Manja dan Noordin Hassan,
Kala Dewata, misalnya, sering berusaha memberikan makna baru kepada perkataan-
perkataan yang sudah nilanq diqnitinya. Baik dalam Alap Genting Alap Rumbla mahupun dalam
0, Balik Tablr Harapan, perkalaan biasa yang sudah klise dan hambar, disusunnya semula
sehingga mengandung sindiran, wit, kritikan dan saranan, menjadikan persoalan-persoalan
penting dalam kenldupan yang telah dikosongkan oleh keadaan atau tidak bererti lagi, telah
diangkat menjadi sebuah karya yang berisi dan sampai sekarang diterima sebagai drama
terbesar dalam alrran reausrne. Usman Awang mempunyai nada romantik, tetapi memiiiki
ketajaman krilikan. Diksinya yang lembul dan nipis disusun sehingga ia menjadi keras, pedas
dan mencengkam. Persoalan-persoalan percintaan yang biasa dikaryakan rnenjadi sebuah seni
yang dalam mengandung keseronokan dan mampu menyampaikan pesan-pesan yang
bermanfaat. Lihat saja gaya yang digunakan dalam Tamu 01 Bukll Kenny. Persoalan yang
dikemukakan hanya serpihan peristiwa yang terjadi dan sudah lumrah dan hampir tidak
mengandung apa-apa lagi, tetapi dengan kekuatan gayanya, drama itu ditenma menjadi salah
sebuah karya protes sosial yang lerkuat di Malaysia. Malina Manja, meskipun dalam suatu
keadaan gemar mengungkapkan kata-kata lucan, tetapi dalam situasi yang lam la banyak
mencipta ayat-ayat yang segar, berisi dengan "gula-gula" dan kemesraan yang mampu
membincangkan persoalan serius tentang masyarakat dan konflik-konflik rumahtangga. Sekali-
kali "dihadiahkannya" jadarn untuk diraaakan pahilnya, lelapi jadam itu oapat mengubat dan
memulihkan penderitaan tenat yang kila alami.
Setiap drarnatis di alas mempunyai gaya dan memJliki keistimewaan-keistimewaan yang
tersendiri. Dialog Malina Manja mengandung unsur-unsur spontan yang sesuai sekali dituturkan
oleh perwatakannya, justeru itu terjalin keakraban di antara drama dengan audiennya. Begitu
juga halnya dengan Kala Dewa'a dan Usman Awang. Beberapa dialog yang digunakan dapat
mencengkam jiwa penonton. Sesudah meneliti karya-karya mereka, beberapa kesimpulan dapal
dibual. Pertama, di peringkat permulaan mereka sudah mencuba mencipta gaya tersendiri.
Kedua, dengan beraninya mereka melakukan eksperimen mengeksploilasi bahasa. Kctiga,
adanya gaya individualisme memberikan kesan yang kuat terhadap drama yang dilulis dan turut
serta memberikan kepuasan kepada jiwa audlen.
Kumpulan penulls kedua terdiri daripada golongan dramatis yang tidak konslsten
berkarya. Mereka hanya ingin mencuba-cuba sekali-sekala menulis drama. Ada juga dalam
keadaan tertentu rnereka ini telah sedia menulis cerpen, sajak atau novel. Sudah pasti gaya
indivlduallidak dapat tercipta, bukan kerana lidak ada kemampuan atau bakat, tetapi kekurangan
kesempatan dan asuhan. Pendeknya, ada keinginan untuk rnenulis drama, sayangnya tidak ada
gaya. Oi dalam naskhah yang tersajl, gayanya tidak menentu, malah ada ketikanya mereka
meniru gaya orang lain. Mereka lnq.n menulis drama sejarah kerana Shaharom Hussain telah
berhasil menullsnya. Ada yang menggarap persoalan kemasyarakatan mengikut cara mekanisme
Kala Dewata, atau menulis drama absurdisme meniru gaya Noordin Hassan. Muncullah karya-
karya sekadar unluk berdrarna. Bahasanya kurang berjaya melonjakkan plotnya, gambaran
watak tidak hidup dan persoalan juga lidak tercerna dengan sebalknya. Contohnya, dalam
perkembangan drama mutakhir, banyak yang mencuba menulis karya absurd. Oleh sebab
dangkal dalam aspek ini, mereka sering terheret kepada penciptaan dialog-dialog yang lerlalu
linggi, berfalsafah dan penuh lambang, sehingga amat sukar difahami. Akhirnya, banyak yang
tidak muncul-muncul lagi. Meskipun ada sebab-sebab yang lain, tetapi jeias sekaii bahawa
penguasaan ke arah sen; yang berfungsi dan artistik saogat kurang, malah tidak ada mutunya,
kerana kekosongan gaya bahasa yang berkesan dan sesuai dengan karya.
Meniru qaya orang lain sebenarnya tidak salah, Seperti yang kila fahami, dalam
kehidupan berkarya peniruan ilu menjadi akar penciptaan. Malah Aristotle sendiri pernah
menyatakan bahawa drama sebenarnya adalah peniruan. Seiring dengan itu unsur-unsur
pengaruh turut mcmainkan peranan yang penting dalam tradisi berkarya. Cuma yang berbeza,
apakah dan bagaimanakah bentuk peniruan dan pengaruh itu, Sebagai penu!is, seseorang tidak
akan terlepas daripada sifat peniruan atau pengaruh orang yang lerdahulu atau yang lebih
terkemuka dalam sesuatu bidang.
Penegasan perlu dibual bahawa peniruan hanya dibenarkan dalam tahap atau pcringkat
mula berkarya. Seseorang pasIi menemui kesukaran untuk mencipta gaya individualnya sendiri.
Jadi, pada permulaannya la diizinkan rnentru atau sekadar terpenqaruh kepada gaya orang yang
leblh matang. Tetapi proses tersebut tidak seharusnya dilanjutkan. Kewajiban yang sepatutnya
dibuat ialah mencan dan mencipta gayanya sendiri.ini dapat diatasi dengan melakukan
eksperimen dan mengukuhkan keperibadiannya sendiri. Contohnya, Malina Manja pada suatu
ketika dahutu begitu kuat terpengaruh kepada gaya Kala Dewata, lelapi dengan berkat kerajinan,
kesungguhan dan dedikasinya, akhirnya ia telah berjaya mengunggulkan dirinya. Jika klta
membaca karyanya, lanpa dilclakkan siapa pengarangnya, dengan mudahnya kita akan dapat
mengenal, bahawa itu karya Malina Manja.
Akt'';'is-JurnaIAkademikJilidV 2005 125
Sesungguhnya banyak pertalian di antara daya cipta seorang dramatis dengan
pembinaan dan perancangan gaya bahasa. Daya cipta dari sudut proses penciptaan, daya cipta
dari aspek rnernbanqunkan komponen-komponen pendramaannya, daya cipta dalam
memberikan gaya kepada pengkaryaannya, daya cipta yang bertemali di anlara kesan
pendramaan dengan rnasyarakat audiennya dan daya cipta dalam konteks mencipla gaya
individualnya; kesemuanya adalah dalam lingkungan persoalan diri dramalis yang dikaitkan
dengan penggunaan bahasa.
Pengajaran dan Pembelajaran
Para ahli psikologi pendidikan telah bekerjasama dengan 90longan aktivis sosio-budaya
untuk meneliti, mengkaji dan menleorikan hubungan di antara drama dengan dunia pendidikan.
Akhirnya mereka sampai pada suatu lilik pertemuan: meskipun drama yang sifatnya sebagai
suatu cabang sent selalunya bercorak eksklusif tetapi drama dapal digunakan dalam bidang
pengajaran dan pembelajaran. Di Sarat educational theatre ini sudah lama diterapkan dan
mendatangkan hasil dan sumbangan yang besar dalam dunia pendidikan. Di lanahair kila
perkara ini masih dalam peringkat mengumpul-ngumpulkan data, pendedahan, perbincangan dan
kalau ada pun di peringkat praktis hanya di sekitar menganjurkan peraduan-peraduan atau
pertandingan-pertandingan mementaskan drama di kalangan para pelajar sekolah. Drama masih
belum menjadi satu kaedah pengajaran yang mantap dan malang.
Dalam membicarakan drama sebagai aspek pedagog!, ada beberapa fakta yang harus
dihuraikan lerlebih dahulu. Pertama, kesedaran terhadap erti drama dan fungsinya terhadap
dunia pendidikan. Kedua, aspek-aspek pedagogi yang dapat dicerakinkan dari sudut kaedah
pendramaan itu sendiri. Sangat luas dan banyak yang dapat disumbangkan oleh kegiatan
berdrama. Drama meliputi gerak-geri kehldupan manusia, jadl sesuallah sekali dengan sifal
manusia yang suka bergerak, berlakon dan menikmatl kisah hidup manusia lainnya. Dua
klasifikasi pendramaan dapat diutarakan: pertama drama yang bercorak biasa atau umum yang
ditulis untuk apresiasi masyarakal terbuka; dan kedua, drama yang disediakan khas untuk kanak-
kanak alau remaja. Fungsi kedua-duanya juga berbeza, tetapl kita mengkhususkan pembicaraan
tentang drama kanak-kanak dan remaja saja.
Di antara fungsi yang sering dikemukakan ialah memperhalusi jiwa, belajar memahami
hidup, berani berhujah, percaya kepada dirl sendiri, menghargai orang lain, sanggup menempuh
cabaran, melalih bekerja secara koieklif dan lain-lain lagi. Faktor-faktor tersebul rapal kaitannya
dengan aspek pedagogl yang dapat dicerakinkan dari sudut kaedah pendramaannya, dan
dianggap sebagai persediaan. persepsi para pelajar dan juga ada matlamat yang harus dicapai.
Aspek pedagogi pendramaan pula dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian.
Pertama, yang telah disebut dl atas sebenarnya ialah hubunqan drama secara total dengan dunia
pendidikan. Tegasnya, fungsi drama dan kegiatan pementasannya kepada para pelajar, iaitu
dillhat seni drama sebagai akliviti melakonkan skrip-skrip yang lelah disediakan. Kedua, dan
inilah yang lebih penting dalam konteks perancangan bahasa, drama dapat digunakan untuk
menqaiarkan bahasa kepada murid. Sepertl yang lelah disebut, ada pertalian di antara kegialan
yang pertama dan kedua. Yang jelas, kegialan pertama lebih menekankan aspek pementasan
drama ilu sendiri dan melihal nalijah dari kejadian tersebut terhadap keseluruhan peribadl dan
lindak landuk para pelajar. Yang kedua, drama digunakan dalam konleks pengajaran bahasa.
dan Iidak menekankan aspek hasil sudut pementasan, atau tegasnya berdrama sebagai kaedah
pendidikan.
Sebagai kesimpulannya, terdapal kelainan di anlara kegiatan pementasan drama dengan
kegiatan menggunakan kaedah drama untuk pengajaran bahasa. Selapapun kegialan
pementasan drama tersebut, juga dapat membantu para pelajar menguasai bahasa. Malah,
mendengar dan menonton atau mementaskan drama umum pun, dapal memberi kesan kepada
pengukuhan bahasa. Barangkali perlu dijelaskan di sini, sebenarnya kaedah drama dalam
pendidikan, bukan saja terbatas pada pengajaran bahasa, ia Juga berkemungkinan untuk
mengajar mata-mata pelajaran yang lainnya, seperti sejarah, geografi, sivik dan lain-Iainnya.
Setelah memahami, bahawa pemenlasan drama bagi para pelajar atau yang disebut
sebagai 'drama pendidikan' dan kaedah drama dapat menolong dalam penguasaan dan
pengukuhan bahasa, elok sekali dihuraikan di sini beberapa cara, langkah dan teknik kedua-
duanya bagi mencapai maksudnya. Mula-mula kita lihat drama pendidikan atau educational
theatre dalam konteks perancangan dan pembinaan bahasa ini.
Keperluan asas bagi seni drama yang formal ini ialah skrip. Sama ada menggunakan
skrip yang sedia ada, atau disediakan sendirl oleh guru. Skrip itu haruslah mempunyai lujuan dan
memiliki gaya yang sesuai dengan matlamat pengajaran banasa. Skripnya telah lerjamin alau
dijamln dengan penggunaan bahasa, bukan saja sesuai, bahkan dapal menyuburkan daya
imaginasi dan menolong para pelajar mengukuhkan bahasanya. Tenlulah mat/amal suci ini
kurang berhasil, jika sekiranya drama yang dipilih alau disesuaikan itu, mempunyai bahasa yang
buruk dan lidak sesuai dengan darjah pencapaian akaliah para pelajar. Kemudian pastikan.
lerhadapnya variasi pembenlukan sintaksis, justeru drama pendidikan menekankan aspek
kepelbagaian benluk ayat, supaya dapat memperluaskan daerah fahaman dan membolehkan
mereka mencipta dan menguasai jenis-jenis ayal tersebut.
Langkah selerusnya ialah dalam aspek penyebutan, pengucapan dan penuturan dialog-
dialog tersebut. Beberapa penekanan harus diperhatikan, pertamanya, betul daripada sudut
penyebutan; kedua tepat dari segi tekanan atau intonasi: ketiga, jelas dan terang maksud dialog
yang disarnpaikan: keempat sesuai daripada sudul pemberhentian ayat dan kelima suaranya
Ianlang dan dapal didengar Latihan-Iatihan dalarn teknik penggunaan suara yang baik ada
kaitannya dengan penguasaan nafas dan gerak-geri lakonan drama ilu sendiri. Memang
kebiasaannya terulama anak-anak Timur yang sosialisasinya dilingkungi oleh adal dan budaya
yang mempasilkan mereka, sering merasa sukar dan malu untuk berbicara dengan lantang.
Ketegangan emosi dan kelembapan bercakap akan dapat dibantu oleh drama pendidlkan. asal
saja keberanian dan kesungguhan telah ditanam dalam jiwanya.
Konflik yang tersaji dalam drama, yang mengemukakan para wataknya berbalas-balas
kata, ini termasuk pertelagahan, pertenlangan, pertengkaran, malah perkelahian, tidak dapat
lidak menolong para pelajar itu membiasakan dirinya bertutur dengan cekap, leratur dan berani.
Sifal-sifal ini sebenarnya sangal penling dalam pertumbuhan dan penguasaan bahasanya,
sehingga kesan daripada pementasan itu membolehkannya menjadi petah, lancar, tidak gugup
dan bersedia. Telah terbukti, mereka yang biasa alau pernah bermain drama, ia jadi seorang
yang pandai bercakap dan berbahasa. Kadangkala seseorang itu begilu sulit sekali untuk
menyusun ayat-ayat bagl melahirkan fikirannya, terutamanya dalarn sebuah majlis sehingga
kadang-kadang bulir-bulir ucapannya tidak teratur dan sukar dimengerti. Sesungguhnya dengan
memberinya pengalaman berdrama, kesulitan itu akan lerhindar. Mengemukakan perasaan dan
pendapal secara lisan bukannya perkara yang senang dan betapa banyak yang lebih suka
mengambil sikap diam. Dengan adanya kebiasaan bercakap dan berhujah, memberikan sifat
keberanian dan yakin dirt
Begilu juga kekayaan perbendaharaan kata seseorang itu lurut diperluas, jusleru
kebolehan bercakap itu akan membanlu mengembangkan daya imaginasi dan memperkuat daya
tanggapannya. Sehubungan dengan ini, daya ekspresi para pelajar itu juga lurut diperkembang
dan diperkukuh. Kemampuan melahirkan pendapal dan ekspresi, memang dikaitkan dengan
kemampuan berbahasa. Hasil penyelidikan dunia pendidikan menyatakan: seorang pelajar yang
kaya perbendaharaan katanya, memiliki kebolehan membentuk ayat yang pelbagai corak dan
strukturnya dan kuat daya lahaman serta langgapannya.
Satu kesan yang bukan sedikit dalam proses lalihan berdrama itu ialah lerdapalnya
faktor-faktor perulangan dan penghalalan. Para pelajar terpaksa menjalani drilling dan kekerapan
mengartikulasikan diksi dan sintaksis, menolongnya memperteguh ingatannya serta membanlu
daya pembentukan sintaksis dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Diksi dan benluk-benluk
slntaksis itu akan mempengaruhi cara ia menyusun ayat-ayat kemudiannya. Terdapat juga
kemungkinan ungkapan-ungkapan yang indah dan tajam maknanya akan letap bersemadl di
akalnya. Situasi ini semakin berakar kuat apabila salah satu syarat persediaan bagi
pemenlasannya iatah adanya penghalalan skrip. Secara tidak langsung penghafalan memupuk
dan menyuburkan keunggulan ingalan dan memperteguh penguasaan aspek bahasa.
Kaedah drama dalam pengajaran bahasa, juga mempunyai cara, langkah dan tekniknya
yang tersendiri. Kaedah ini tidaklah memerlukan skrlp yang formal atau peralalan-peralatan
pemenlasan lainnya; namun beberapa persediaan asas perlu disediakan. Pertama, drama dapal
dijalankan di bilik-bilik darjah atau di tempal-tempat terbuka. Kedua, penekanan aktivitinya tidak
lerletak pada kebolehan atau penguasaan ruangtas; namun tidak ditolak kebolehan berlakon
dapat membanlu menjayakan kaedah ini. Ketiga, bahannya boleh disediakan oleh guru atau para
pelajar sendiri, sepertl dialog-dialog, keratan atau pelikan dari drama ataupun bahannya sedia
dirakamkan di pita suara. Keempat, semua pelajar boleh mengambil bahagian. Boleh dlpecahkan
kepada beberapa bahagian. Kelima, suasana berdrama haruslah dihidupkan lerleblh dahulu,
tetapi sebaiknya lidak dijalankan secara formal.
Proses pernbelanjaran dalam drama pendidikan, memakan masa yang lama dari langkah
pertama timbulnya keinginan mementaskan drama, menjalani Iatihan sampailah ke peringkat
akhir pemenlasannya; tetapi kaedah drama ini tidak lerikat pada konsep masa tersebut. Boleh
saja diadakan dalam masa mata pelajaran bahasa, kira-kira empat puluh mini! alau lebih;
bersesuaian dengan bahan dan matlamat pengajaran.
Berbagai-bagai langkah dan teknik dapal dijalankan. Sualu perkara yang penling ialah
kaedah Ini dapat membanlu aspek-aspek penyebutan, tekanan dan inlonasi, kefahaman dan
kebolehan bercakap, sementara yang menjadi kemuncak pengajarannya ialah penguasaan.
Drama boleh juga berdasarkan matlamal aspek lisan dalam bahasa iaitu pertama, menyediakan
suasana pendengaran dan kedua menguatkan pemahaman. Di antara teknik-teknik yang dapat
dijalankan ialah pertama, bahan yang telah disediakan supaya para pelajar dapal mengagih-
agihkan dialog lersebul mengikul watak dan peranannya. Kemudian mereka boleh membacanya
dan berbalas-balas dialog. Di peringkat permulaan ini diharapkan mereka dapat membelulkan
dari segi sebutan dan tekanan suara. Bahan ilu boleh diulang-ulang oleh kumpulan pelajar yang
lainnya. Kedua, di peringkal selanjutnya dengan menggunakan bahan yang sama atau daripada
rangka cerita yang disediakan oleh guru, para pelajar diminta mendialogkan semula lanpa
melihat atau membaca. Di sini lebih menekankan kepada daya cipta para pelajar sendiri dalam
menyusun ayat dan memerlukan sedikil sebanyak kebolehan berlakon. Tenlulah kesukaran
terpaksa dialami oleh mereka, dan pihak guru memainkan peranannya unluk memandu dan
membimbing. Kesukaran timbul dalam dua hal, pertama mencipta ayal dan kedua dalam aspek
lakonan. Inilah masanya suasana bermain atau berlakon-Iakon ilu ditimbulkan, sebenarnya para
pelajar memang menggemarinya, apalagi bila didapati tidak ada audiennya, yang ada hanya di
kalangan mereka sendiri, malah mereka memang dibekali secara naluriah kelnginan
memperagakan diri.
Latihan-Iatihan seperti ini dapat menolong para pelajar mencipta jenis-jenis ayat secara
bebas dan terbuka. Menurut teori ini. jika sekiranya para pelajar yang mengambil bahagian itu
terdiri daripada golongan pandai, dengan mudahnya mereka dapat menyesuaikan diri dan
128 Aktivt5-Jurllal Akademrk Jihd V 2005
merasa
bertengl
atau rer
pula, su
Guru Sf
member
kepada
Langkat
dahulu.
menyed
memper
masing-
bincang
Perbinct
perseml
menden
daripads
pengaja
baqairns
berqanti
Tangga
memanc
banyak
Drama
mengap
mernerh
melakor
metafizil
Pertarne
pemikirc
aiat kon
atau pe
bahasa.
dengan
Malah ,
kepenqs
rnemper
i corak dan
lerdapatnya
I kekerapan
membantu
ntuk-bentuk
'dapat juga
rrsernadi di
:liaan bagi
1 memupuk
n lekniknya
n-peralatan
-arna dapat
'ilinya tidak
n berlakon
j atau para
nnya sedia
lipecahkan
ilh dahutu,
ari langkah
, peringkat
'but. Soleh
atau lebih;
nting ialah
aman dan
nguasaan.
nyediakan
ang dapat
'nenqagih-
mbacanya
mbetulkan
'Iajar yang
I daripada
ula lanpa
dirl dalam
cesukaran
andu dan
am aspek
mya para
hanya di
keinginan
at secara
lagian lIu
diri dan
merasa seronok. Kaedah Ini berusaha menimbulkan suasana perlawanan, iaitu bertikam lidah,
bertengkar atau bertelagah selari dengan psikologi perkembangan jiwa golongan kanak-kanak
atau remaja. SenIuk pengajaran seperti ini hendaklah diulang-ulang oleh kumpulan yang lain
pula, supaya memberi peluang kepada semua pelajar menunjukkan kebolehan masing-masing.
Guru seolah-olah jadi hakim dan hanya memberi panduan dan rangsangan. Kaedah ini juga
memberi kesan kepaca sahsiah para pelajar; menghilangkan rasa maiu, yakin diri dan berani.
Ketiga, kaedah drama dapal dijalankan oleh para pelajar sepenuhnya. Serahkan tugas
kepada kumpulan atau seorang pelajar yang berbakal bagi menyediakan dialog atau skripnya.
Langkah dan leknik inl juga dapat memberikan masa kepada para pelajar itu bersiap terietnh
oahufu. Ertinya mereka telah menjalanl lalihan sebelum sampai waklunya. Seliap kumpulan
menyediakan lakonan masing-masing, dan apabua sesebuah kumpulan itu
mernpersernbahkannya, kumpulan yang lain akan mendengar dan menyaksikannya. Setelah
masing-masing mengemukakan persembahan, maka adakan sedikil rnasa untuk berbincang-
bincang dan kedudukan guru sebagai pemberi nilaian kepada kurnpulan-kumpulan lersebut.
Perbincangan itu harustah ditumpukan kepada aspek banasa, bukannya lakonan atau mulu
persembahan.
Balk drama pendidikan alaupun kaedah drama, kedua-duanya melibalkan aspek-aspek
mendengar, bercakap. memahaml, memperkaya perbendaharaan kala, rnernoina ayat-ayat
daripada berbagai-bagai s!ruktur dan berlakon. Sebenarnya, banyak lagi tangkah dan teknik
pengajaran yang dapat diiakukan, apa yang ditulis di atas hanyalah sekadar sebagai contoh dan
bagaimana drama dapat dijalankan. Kekreatifan seorang guru dalam menjayakannya banyak
bergantung kepaca Inisiatlf, sifal dedikasi, kesabaran dan keseriusannya.
Tanggapan
Pertama. melalui drama sebenamya ada pelbagai slrategi mengajar banasa: in;
memandangkan genre Ini dicipta dan dikembangkan daya kreasinya melalui dlaiog. Dalam
banyak hal drama turut membanlu mencorakkan pengkaryaan, bentuk dan aliran pendramaan.
Drama sejarah misalnya menunlut dialog yang lebih puitls, penuh pramasaslera,
mengaplikasikan proses formal dan kaya dengan unsur-unsur gaya arkaid; drama realisme
memerlukan bahasa sehari-harl, yang hampir mati dan klise unluk menghayatkan dan
melakonkan ceruanya: sementara drama absurdisme atau abstrak menunlut gaya filosofi,
metafizik dan berunsurkan grandiloquent.
Kedua, bahasa oaiarn drama mempunyai dua tugas yang penting dan dorninan.
Pertama, menjadi cava ekspresi dramatis bagi membicarakan persoalan dan menyunguhkan
pemikiran di samping memperindah atau menghasilkan unsur estetiknya. dan kedua. menjadi
alat komunikasi yang bakal menghubungkan di anlara karya dengan khatayak. Aspek khalayak
atau pelajar ini pula mempunya! kesan. Implikasi, malah risiko dalam konteks pengajaran
bahasa.
Keliga, aspek pemilihan kata, penyusunan ayat dan pemberian makna ada pertaliannya
dengan gaya pengkaryaan dan gaya mdivicual. yang dapat dlkailkan dengan pengajaran bahasa.
Keempal, adanya pertalian di antara daya cipta dramatis dengan gaya yang digunakan.
Malah aspirasi dan inspirasi sl pengarang itu lurul dipengaruhi oleh gaya dan keberkesanan
kepengarangannya, banyak dilentukan oleh penggunaan bahasa. Dengan itu akan
memperkayakan penguasaan bahasa khalayaknya.
Aktivis.Jl.lTnaIAkademikJllinV 2005 129
l
Kelima, dapatlah ditegaskan bahasa aspek pedagogi atau pengajaran dan pembelajaran,
bidang drama boleh memainkan peranannya. Baik drama pendidikan mahupun kaedah drama,
kedua-duanya berfungsi menolong para pelajar, malah remaja dan orang dewasa menguasai,
mengembang dan memperkaya bahasa mereka. Tegasnya drama dapat dijadikan satu
pendekalan pengajaran bahasa yang cukup praktis dam moden.
Kesimpulan
Dernlkian suatu perbincangan yang secara menyeluruh tentang pengajaran dan
pembinaan bahasa dalam konteks pendidikan drama.Kita menyaksikan ada pelbagai strategi
mengajar bahasa melalui bahan saslera, iaitu dalam konteks ini ialah drama. Drama dapatlah
sumbangannya sebagai genre dan juga sebagai wahana pembelajaran. Aspek bahasa banyak
dimanfaalkan melalui drama dan kaedah dramatik.
130 Aktj'm-jurnal Akademrk Jilid V 1005
Penger
pengajc
sesuai i
proses
sesuai '
diranqs:
bahasa
Mat dal
Saslera
menyatr
yang ul
sastera
bahasa
dapal d
dilaksan
ucapan
semasa
menyata
I
seni yar
krealivili,
teori min
karya sa:
dan pelb
kernanus
pern.kira:
Objektif
~
yang lela
berfikir C
, pernbelaiaran.
kaedah drama,
sa menguasai,
dijadikan satu
ngajaran dan
baga; strategi
ama dapatJah
shasa banyak
CORT THINKING PROGRAMME DALAM PENDIDIKAN:
BAHAN SASTERA SEBAGAI WAHANA
MOHAMAD All HANIFIAH BIN ABDULLAH
iNSTITUT PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITI TEKNOLOGI NANYANG
Pengenalan
Sebagai agen-agen bahasa, di antara perkara yang penting di dalam proses
pengajaran ialah memperoteh bahan-bahan yang sesuai. Ini ialah kerana bahan-bahan yang
sesuai inilah yang bakal menjadi faktor penting dalam menentukan kejayaan atau kegagalan
proses pengajaran dan pembelajaran bahasa ini. Daripada penggunaan bahan-bahan yang
sesuai dengan tahap pemikiran dan minat anak didik Ini, motivasi pelajar-pelajar Ini dapal
dirangsang dan digerakkan.
Oi antara bahan-bahan yang mudah diperoleh untuk diJadikan bahan mengajar
bahasa ialah karya-karya kesusasteraan, baik yang berbentuk prosa mahupun puisi. Naapie
Mat dan Noraini Abdullah di dalam makalah mereka yang bertajuk 'Penggunaan Bahan
Sastera Oalam Pendidikan Bahasa Melayu - Pengaplikasian CaRT Thinking Programme'
menyalakan "Penggunaan bahan sastera ini bukan sahaja merupakan salah satu alternatif
yang utama untuk mengajar bahasa, rnalan dalam pengajaran dan pemelajaran, bahasa
sastera dianggap sebagai pelengkap kepada program pendidikan bahasa Melayu."
Bahan-bahan sastera 'ni dapat digunakan untuk mengajar beberapa kemahiran
bahasa seperti bacaan dan kefahaman serta tatabahasa dan ayat. Pemikiran kritikal juga
dapal diperkenalkan rneiatui bahan-bahan ini. Pendedahan terhadap budaya juga dapat
dilaksanakan melalui bahan yang sarna, sebagai mana yang telah dijelaskan di dalam
ucapan Encik Hawazi Daipi, Setiausaha Parllmen Kanan Bagi Kementerian Pendidikan
semasa Majlls Pelancaran buku "Leksikon: Direktori Penulls Melayu Pasca 1965'. Beliau
rnenyatakan.
"Dunia pendidikan adalah dunia yang mencabar Salah
satu daripadanya ialah bagaimana kita boleh mendidik
para pelajar kita agar rnesra bahasa dan budaya. Ini
boleh dimanfaatkan meialui bahan-bahan sastera
khususnya ."
Bahan sastera memang kaya dengan berbagai-bagai perkara. Selain daripada satu
seni yang mengungkapkan pengalaman daiam menceluskan daya imaginatif dan juga
kreativiti, bahan ini juga dapat dijadikan olahan untuk mencerminkan kemanusiaan. Oi calarn
teori mimesis contohnva, dilihat karya saslera ilu sebagai cerminan masyarakat Daripada
karya sastera juga, khalayak dapat melihat nilai kehalusan, intuisi, tasawwur- harapan, emosi,
dan pelbagai unsur kejiwaan manusia yang lain. Dengan ini, khalayak dapat mengenal erti
kemanusiaan dengan lebih dekat. Penggunaan bahan-bahan ini juga dapat menjana
pemikiran kritis dan analitis di kalangan khalayak sekiranya dibimbing dengan sempurna.
Objektif
Kertas ini akan membincangkan cara-cara menggunakan Program Berfikir CaRT
yang telah dipelapori oleh Dr Edward de Bono dengan menggunakan bahan saslera. Teknlk
berfikir CaRT ini akan dilillal penggunaannya dari sudut pengajaran bahasa. Bahan sastera
Akadernik Jih::lV 2005 131
yang akan disentuh di sini ialah daripada sastera tradisional Melayu, cerlla-cerita jenaka
Melayu, iaitu Cerita Pak Belalang, Cerita Lebai Malang, Cerita Pak Pandir, Pak Kaduk dan
Cerita Si Luncai.
Cerita-cerita jenaka Melayu mempunyai fungsi yang amat rapat dengan masyarakat
Melayu lama dan sehingga ke hari ini masih tetap relevan. Fungsi-fungsi ini ialah:
• sebagai hiburan
• sebagai pengajaran atau didaklik
• sebagai alat krilikan sosial.
Di dalam cerita-cerita jenaka Melayu, watak-watak utamanya telah digolongkan ke
dalam tiga kumpulan, bodoh-pintar, bodoh dan bodoh-sial. Cerita-cerita Melayu jenis ini amat
popular sehingga telah diterbitkan buku-buku versi kanak-kanak.
Latar Belakang Program
CoRT Thinking Programme ini merupakan program kemahiran berfikir yang telah
diasaskan oleh Dr Edward de Bono pada tahun 1969. Dr de Bono merupakan orang pertama
yang memperkenalkan pemikiran seiari (lateral thinking). Beliau dikenali sebagai 'the leading
thinker about thinking'. Keseluruhan program CoRT ini mengandungi enam bahagian dan
setiap bahagian pula ada sepuluh pelajaran yang menyentuh tema-tema tertentu seperti
organisasi, interaksi, kreativiti, informasi dan perasaan dan lindakan. Salah satu penekanan
yang diberikan di dalam program ini ialah kemahiran berfikir.
Di antara konsep teknik berfikir yang dipelopori beliau ialah 'Six Thinking Hats' yang
telah begitu berjaya sehmgga digunakan di dalam pelbagai bidang, baik di dalam dunia
pendidikan, politik mahupun ekonomi.
Menerusi pemikiran selari, beliau telah memperkenalkan tujuh alat berfikir yang boleh
digunakan semasa proses pembelajaran.
Di dalam analoginya, Dr Edward de Bono telah mengumpamakan seorang pemikir itu
sama seperti seorang lukang kayu. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai tukang kayu,
sejumlah alat khusus diperlukan, seperti untuk memotong, menyambung dan membentuk
kayu-kayunya. Kalau untuk memotong juga, sang tukang ini perlu pula memilih daripada
sebaris alat yang boleh digunakan untuk memolong, seperti gergaji, parang dan kapak.
Kesesuaian alat yang dipilih mestilah bertepatan dengan kerja yang hendak dibuatnya. Untuk
kerja-kerja lain yang perlu dilakukan lerhadap kayu itu, alat-alatlain akan digunakan. Apabila
sang tukang tadi telah sampai kepada satu lahap kemahiran, dia boleh menggunakan
beberapa kemahiran ini secara serentak.
Dalam kegiatan berfikir, de Bono telah mencipla pelbagai alat seolah-olah seperti
gergaji, kapak, parang, gam, ketam dan lain-lain lagi. Antara alat-alat yang disarankan oleh
beliau untuk digunakan semasa berfikir ialah:
1. AGO - Aims, Goals and Objectives (Tujuan, Matiamat dan Objektif)
• Digunakan untuk meluaskan sudut pandangan kita
• Menolong kita supaya fokus semasa berfikir dan tidak memikirkan perkara
yang tidak ada hubungan
• Membantu kita agar tidak lari daripada matiamat yang telah ditetapkan.
132 Ak[iVls-Jumal Akademlk JilidV2005
2.
3.
4.
5.
6
7.
Penggu
menggu
ialah:
1.
2
jenaka
Juk dan
.yarakat
lkan ke
ini amat
'g telah
oertarna
leading
ian dan
seperti
iekanan
Is' yang
n dunia
'g boleh
mikir itu
9 kayu,
nbentuk
laripada
kapak.
l. Untuk
Apabila
iunakan
seperti
an oleh
perkara
1.
"", (JltOZUT
2. APC - Alternatives, Possibilities and Choices (Alternatif, Kemungkinan dan Pilihan)
• Digunakan di dalam pemikiran selari - memikirkan beberapa perkara
serentak.
• Melihat perkara yang sama daripada pelbagai sudut I persepsi.
• Meneroka tindakan-tindakan alternatif yang dapat diambil.
• Fikirkan cara lain untuk:
i. menyelesaikan satu-satu masalah.
Ii. menjelaskan mengapa sesuatu perkara berlaku.
iii. mencipta reka bentuk lain untuk mencapai objektif yang sama
3. C & S - Consequence and Sequel (Kesan dan Akibat daripada Kesan)
• Digunakan untuk membuat ramalan dan penilaian.
• Dilakukan sebelum membuat sebarang keputusan alau tindakan.
• Membantu melihat ke hadapan (panjang akal)
4. OPV- Other People's Views (Pandangan Orang Lain)
• Digunakan untuk meluaskan lagi sudut pandangan kita
• Apa orang lain akan fikir tentang idea kita.
• Kesan terhadap orang lain.
• Membantu memahami sudut pandangan orang lain.
5. PMI - Plus Minus and Interesting (Yang Baik, Yang Buruk dan Yang Menarik)
• Digunakan untuk meluaskan pandangan kita.
• Membantu mengarahkan minda ke semua arah yang penting.
• Alat membuat penilaian.
6. CAF - Consider All Factors (Ambil Kira Semu Faktor)
• Digunakan untuk meluaskan pandangan kita.
• Membantu mengarahkan minda ke semua arah yang penting.
• Pastikan semua faktor dar; pelbagai sudul sudah diambil kira.
7. FIP - First Important Priorities (Perkara-perkara Penting Yang Menjadi Keutamaan)
• Membantu memberi fokus
• Hanya mengambil kira perkara-perkara yang penting sahaja.
• Jangan lupakan keutamaan kita - jangan fikirkan perkara yang mengubah
fokus.
Penggunaan Bahan Sastera
Menurut Naapie Mat dan Noraini Abdullah (1998), terdapat lima kebaikan
menggunakan bahan sastera dalam pendidikan bahasa Melayu ini. Kebaikan-kebaikan ini
ialah:
1. Bahan sastera dapat menjadi inspirasi kepada khalayak. Bahan ini dapat memupuk
dan membina keprihatinan manusia kerana menerusi bahan yang banyak
menyatakan unsur perasaan ini, khalayak dapat dibawa menghayati watak di dalam
sesebuah karya.
2. Bahan ini juga dapat menolong khalayak memahami kehidupan zaman karya
lersebut. Sahsiah seseorang itu dapat dibina dengan menelaah bahan-bahan sastera
yang ada.
Aktivis-JurnalAkademik JihdV 2005 133
3. Bahan sastera juga dapat membantu di dalam merangsang khalayak meningkatkan
kebolehan empatik dan kreatit.
4. Menerusi bahan saslera, perkembangan bahasa khalayak dapal dibina kerana
sastera itu sendiri dibina dengan menggunakan bahasa yang indah. Terdapal
inleraksi yang berterusan di antara pembaca dengan bahasa lulisan dan Juga lisan.
5. Seperti bahan seni yang lain, bahan sastera juga memaparkan kehidupan,
menenleramkan keadaan huru-hara, menerangkan yang gelap, dan mencadangkan
alternatit untuk mengalasi masalah yang ada.
Penerapan CaRT Thinking Programme
DI dalam menerapkan program ini di dalam bilik darjah, kekreativitran guru amatlah
diperlukan. Penyesuaian kaedah pendekatan bergantung kepada keupayaan murid dan juga
peringkal mana mereka berada. Persoalan-persoalan yang akan diutarakan oleh guru
mung kin ada yang berbentuk higher order thinking skills (HOTS) dan mungkin pula ada yang
berbentuk lower order thinking skills (LOTS), atau campuran kedua-duanya.
Di dalam bahagian ini, akan diberikan contoh-contoh daripada dua cerita jenaka, Pak
Belalang dan Pak Kaduk, dapat digunakan di dalam menerapkan alai-alai berfikir CaRT ini.
1. AGO - Aims, Goals and Objectives
Dalam menggunakan teknik ini, pelajar haruslah ketahui terlebih dahulu apakah
objektit berfikir, apakah yang ingin dicapai mereka dan juga ke mana arah tuju mereka.
Sehubungan dengan hal ini, de Bono menyatakan, teknik ini:
"... is related to the thinking habits of wanting to know the
focus and purpose of thinking at every moment. AGO,
however, is more concerned with the over-all purpose or
objective of the thinking than the moment-to-moment
focus."
Semasa mengendalikan leknik ini, guru lidak perlu menerangkan perbezaan makan
anlara lujuan, matlamal dan objektit. Hal ini akan mengelirukan pelajar dan mungkin akan
menghambal proses pembelajaran.
Dalam menerapkan leknik ini, semasa aktivili perbincangan alau sumbang saran,
pelajar boleh diminla memberi pendapallentang beberapa perkara. Sebagai conloh:
Cerila Pak Belalang (CPB):
• Kejayaan Pak Belalang di dalam meraih kekayaan dan kesenangan hidup banyak
bertaut dengan perihal nasib dan penipuan. Adakah perihal penipuan ini
disengajakan oleh pengarang?
• Apakah hubunq kail antara hal penipuan dengan tungsi cerila jenaka?
• Apakah stralegi-stralegi yang susun oleh Pak Belalang dan anaknya untuk
memastikan kejayaan di dalam perancangan mereka?
I 34 AktiviJ-jllrn",1 Aluodemik J,lid V 2005
Cerita Fpernikirt
dengan
2. APC
banyak
cuba m
secara ~
lain. Bal
yang rru
ada hur,
membar
mencipt
rneneraj
jelas, ba
contoh:
CPS
CPK
I
digerakk
pelajar.
sesuai d
yang s e ~
Kaduk m
Igkalkan
kerana
'erdapal
Iisan.
,idupan,
jangkan
amatlah
jan juga
eh guru
da yang
aka, Pak
Hini.
apakah
mereka.
, makan
kin akan
9 saran,
. banyak
wan ini
a untuk
Carita Pak Kaduk (CPK):
• Keburukan labial berjudi yang ingin disampaikan oleh penults.
• Apakah matlamal penulis apabila Pak Kaduk,sebagai rakyat biasa, telah ke istana
raja untuk menunjukkan kehebalan ayarn jantannya, Biring Si Kuari, kepada raja?
• Mengapakah Pak Kaduk rela menukar ayam sabungnya dengan avarn milik Raja?
Di dalam sesi perbincangan, soalan-soalan begini dapat mengerakkan daya
pemikiran pelajar dan seterusnya dapat juga menjadikan pengajaran bahasa Itu lebih menarik
dengan penglibatan aktif pelajar di dalarn aktiviti lisan.
2, APC - Alternatives, Possobilities and Choices
De Bono menyatakan, di oatarn APC, kita cuba sedaya upaya mencari seberapa
banyak allematif yang mungkin dan sekiranya tidak ada, maka kita berhenti seketika dan
cuba menjana allernatif lersebut. Cara ini digunakan untuk memikirkan beberapa perkara
secara serentak, dan melihat perkara yang sarna daripada pelbagai sudut.
Apa yang dikatakan oleh de Bono ialah, di dalam setiap persepsi, ada persepsi yang
lain. Bagi setiap langkah yang kita ambil untuk mengatasi sesuatu perkara, ada /angkah lain
yang mungkin dapat kita ambil untuk mencapai matlamal yang sama. Bagi seliap huraian,
ada huraian yang lain. Bagi setiap tindakan, ada tindakan lain yang boleh diambi!. Cara ini
membantu menyelesaikan masalah, menjelaskan mengapa sesuatu perkara itu berlaku dan
rnencipta reka benluk baru unluk mencapai obJeklif yang sama. Namun di dalam
menerapkan cara ini, pe/ajar hendaklah lerlebih dahu/u menelapkan tujuan rnereka dengan
[etas. barulah boleh menerbitkan pelbagai altematif unluk mencapai tujuan tersebut. Sebagai
conloh:
CPS
• Watak Pak Belalang digolongkan dalam golongan walak bodoh pintar. Apakah
natijahnya jika watak d,a menjadi bodoh sial, seperti Lebai Malang?
• Apa agaknya akan \erjadi sekiranya beberapa unsur kebetulan di daiam cerita ini
tidak rnenjadi?
• Apakah kaitan walak Pak Bela/ang denqan ciri-ciri yang ada di dalam binalang
belalang?
• Bagaimana pula kalau anaknya, Be/alang, tidak sepinlar seperti di dalarn cerita itu?
CPK
• Mengapa Pak Kaduk memakai pakaian yang diperbuat daripada kertas semasa ke
istana?
• Apakah agenda yang ada di dalam kotak pernikiran Raja dan Pak Kaduk semasa
menukar ayam sabung masing-masing?
• Mengapakah pengarang menggambarkan Raja ingin menukarkan ayamnya dengan
ayam Pak Kaduk?
• Bagaimana pula kalau mereka tidak bertukar ayam sabung?
Dengan mengetengahkan beberapa allemali!, minda pelajar oerpotensi untuk
digerakkan dan mungkin akan membuahkan pelbagai kemungkinan lain mengikut ta!siran
pelajar. Pelajar juga mungkin dapat diajak memberikan alternati! yang bersifat semasa,
sesuai dengan arus yang konvensl atau yang melawan, yang dapat menerbitkan sesuatu
yang segar dan radika!. Pelajar dapat diajak berbincang sarna ada Pak Belalang dan Pak
Kaduk masih wujud di kalangan kila sekarang ini.
Aktlvis-jurnal Akadermk Jilid V 2005 135
3. CS - Consequence and Sequel
Kaedah ini mempunyai unsur-unsur pragmatik dan proaktif yang perlu
dipertimbangkan dan merupakan yang lerpenting di dalam kemahiran berfikir. Apa yang kita
fikirkan akan menentukan pilihan, keputusan, perancangan dan lindakan yang bakal kita
ambil. de Bono turut menyatakan bahawa kaedah ini amal penting dalam pembelajaran dan
pengajaran kerana cara ini dapat melicinkan lagi proses membuat keputusan atau tindakan
susulan.
Di dalam langkah membuat kepulusan, kita harus memikirkan kesan daripada
keputusan yang bakal kita buat. Kesan-kesan ini dapat dibahagikan kepada empat tahap,
iaitu, kesan serta merta, kesan jangka pendek, kesan sederhana dan kesan janqka panjang.
Keempat-empat tahap ini perlu difikirkan sedalam-dalamnya kerana perkaitannya amat rapat.
Di dalam kedua-dua cerita jenaka ini, cara ini dapat dilerapkan dengan:
CPS
• Apakah kesan positif / negalif yang ingin disampaikan oleh penulis cerita ini?
• Bagaimanakah kita dapal melihat cerminan cerila ini di dalam masyarakal kita
sekarang?
CPK
• Apakah kesan empat tahap in; apabila Pak Kaduk meletakkan kampung halamannya
sebagai taruhan dalam pertandingan menyabung ayam?
4. OPV - Other People's Views (Pandangan Orang Lain)
Langkah OPV ini dapat digunakan untuk mendapalkan pendapat orang lain terhadap
sesualu idea yang diutarakan. Pendapat rnanusia terhadap sesuatu perkara itu rencam.
Dengan mengambil kira pola-pola yang mungkin wujud di dalam pendapal dan pandangan
yang berbeza ini, potensi untuk memperkayakan sesebuah perbincangan di dalam bilik
darjah itu akan diperkaya, dan mungkin akan menatijahkan idea yang diularakan itu lebih
sempurna.
CPS
• Bagaimanakah Pak Belalang dapat meneka dengan tepat barang yang ada datam
genggaman?
• Sekiranya Pak Belalang tersalah teka, apakah muslihat yang bakal dia bual untuk
melepaskan dirinya daripada dihukum bunuh?
CPK
• Bagaimanakah kesudahan cerita ini sekiranya Pak Kaduk tidak menukarkan ayam
sabungnya dengan ayam Raja?
• Apa pula perasaan orang kampung apabila Pak Kaduk kalah di dalam pertandingan
menyabung itu?
• Apakah kesan keseluruhan penduduk kampung terhadap insiden menyabung ayam
itu terhadap Raja?
5. PMI - Plus Minus & Interesting
Menurut Edward de Bono, PMI ialah "... alat meluaskan persepsi, yang akan
memaksa pemikir meneroka sesuatu keadaan itu sebelum mengambil keputusan." Menerusi
teknik ini, pelajar digalakkan menerokai dahulu sesuatu keadaan dari pelbagai sudut sebelum
136 Aktivl5_jumalAkademik JilidV2005
keputus
yangid<
CPS


CPK


6. CAF
bersanc
prejudis
rnernbu:
ditentuk
ini dire]
kedua-d
CPS


CPK


FIP -Fi
perkara
dan mer
CPS

CPK

Di dalar
sesuatu
yang da]
objektrt y
Kesimp.
I
de Bono ..
keputusan rnuktarnad dibuat. Menurul de Bono lagl, pendekatan ini lalah di antara kaedah
yang Ideal dalam rnernbuat penilalan dan pemllihan yang objeklll dan bermulu.
perlu
mg kita
CPS
kal klla •
ran dan

ndakan
CPK

aripada
I tahap,

,anjang.
,t rapat.
Apakah kesan baik dan buruk pengarang mengakhlri cerita ini dengan poetic justice?
Apakah kesan yang berlaku setelah Pak Belalang membakar rurnahnya?
Apakah kesan baik dan buruk yang berlaku kepada Pak Kaduk daripada insiden
bersabung ayam dengan Raja?
Apakah kesan lerhadap Pak Kaduk setelah insiden 'pembunuhan' isterinya?
kat kita
mannya
6. CAF - Consider All Factors
Sering kaii semasa berfikir, kita tidak mempertlmbangkan semua taktor yang
bersangkulan dengan apa yang sedang difikirkan, mungkin kerana perasaan pilih kasih atau
prejudis. Oleh itu, teknik ini memerlukan seseorang mengambil kira semua laktor sebelum
membuat sesuatu keputusan. Sempil atau luasnya pandangan seseorang itu dapat
ditenlukan dengan berapa bayak laklor yang diambil kira oleh beliau. Menurut de Bono, CAF
ini direka untuk meningkatkan keluasan persepsi. Cara ini dapat diaplikasikan di dalam
kedua-dua cerila jenaka ini.
CPS


srhadap
rencam. CPK
idanqan

arn bilik
itu lebih

Bincangkan tentang Iaktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan Pak Belalang.
Bincangkan apakah yang mungkin lerjadi jika salah satu laktor itu lidak ada.
Bincangkan apakah yang tersiral di dalarn hati Pak Kaduk I Raja tatkala menukar
ayam-ayam mereka.
Apakah pandangan orang kampung terhadap Pak Kaduk I Raja?
3 dalam
at untuk
to ayam
ndingan
'g ayam
19 akan
~ e n e r u s i
sebelum
;;LIp:; .
FIP - First Important Priorities
Oi dalarn menerapkan kaedah ini, pelajar perlu lokus dan mengambil kira perkara-
perkara yang penling sahaja. Untuk itu, pelajar harus dapat mencerakinkan bahan sastera ini
dan menyaring faktor-faktor yang diperlukan dengan faktor-faktor yang kurang penting.
CPS
• Menyenaraikan perkara-perkara positil Pak Belalang dan bukan negatilnya.
CPK
• Apakah silal-silat positil yang ada pada walak Pak Kaduk?
Oi dalam leknik ini, kita cuba melihal (bukan menidakkan) nilai positif yang ada dalam
sesualu keadaan, meskipun lazimnya yang kelihatan hanyalah yang negalil. Pengajaran
yang dapal diraih itu biasanya datang daripada sesualu yang positll, jadi bergantung kepada
objeklil yang ingin dicapai, keulamaan sesualu perkara itu haruslah jelas.
Kesimpulan
Penggunaan kaedah CaRT Thinking Programme yang diusahakan oleh Dr Edward
de Bono ini merupakan salah satu altematit dalam pengajaran bahasa yang menggunakan
Aktivn-jurnal Akademik JllidV 1.005 137
bahan saslera yang kian mencabar. Cara ini dapat mengelakkan pengajaran bahasa menjadi.
monotonous. Dengan kaedah pengajaran yang bervariasi, bukan sahaja perasaan jemu
terhadap pelajaran dapat dielakkan, malah dapat juga meningkatkan kemahiran berfikir
pelajar.
Kaedah di atas dapat digunakan kepada kebanyakan bahan sastera yang ada, balk
yang berbentuk prosa mahupun puisi (naratif). Untuk bahan-bahan yang iain (seperti
pantun), pengubahsuaian perlu dilakukan untuk disesuaikan dengan keadaan, namun teras
kepada program berfikir ini tetap sarna.
Bibliografi
Aidi Alhadi, 1998. Pak Kaduk - Siri Cerita Jenaka. Selangor: Edusyatem Sdn. Bhd.
Ainon dan Abdullah, 1994. Pemikiran Reka Cipta, Kuala Lumpur: Utusan Publications &
Distributors Sdn. Bhd.
, 2003. Pemikiran taterat : teknik-teknik bertikir cara baru untuk
----m-e-n-e-r-:b"'it-:ka-n idea-idea kreetii. PTS Publications & Distributors.
Edward de Bono, 1984. Teaching Thinking, England: Penguin Books.
___,-,,----,---,-" 2001. Be/ajar Bertikir - Idea Oisadarkan Kepada Pemahaman Tentang
Minda Manusia. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Snd, Bhd.
Kamariah Mohamed Ali, 1995. Kumpulan Cerita Jenaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Nik Safiah Karim, 1998. Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajaran, Petaling Jaya: Fajar
Bakli.
Naapie Mat dan Noraini Abdullah, 1998. "Penggunaan Bahan Sastera Dalam Pendidikan
Bahasa Melayu - Pengaplikasian CoRT Thinking Programme" dalam Juma/ Oewan
Bahasa, Ogos. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Othman Puteh, Aripin Said, 1996. Mutiara Klasik Jilid 3. Utusan Publications and Distributors
Sdn. Bhd.
www.edwardebono.com
I 38 Akti..is.Jumlil Abdemik Jilid II 2005
I.
sernaku
seterus
mengat
bahasa
jelas. B
Tamil (
Mandar
tahun 1
Melayu'
mereali:
kegawa
penggal
funqsior
rna 7_
·'%17 F
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ _ ........
menjadi
In jemu
berfikir
MARl BERCERITA:
SATU PENDEKATAN BERSEPADU MENGAJAR BAHASA MELAYU
aa, baik
(seperti
m teras
MOHAMED AIDIL SUBHAN BIN MOHAMED SULOR
ASIAN LANGUAGES & CULTURES ACADEMIC GROUP
NIE/NTU
itions &
, untuk
Tentang
.. profil penggunaan bahasa masyarakat kita semakin berubah. Lebih
ramai ibu bapa kini berpendidikan Inggeris. Lebih ramai keJuarga yang
bertutur dalam bahasa Inggeris di rumah. Pada tahun 1988, hanya 8%
murid Melayu yang memasuki Darjah 1 berasal dar; suasana rumah yang
menggunakan bahasa Inggeris. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun
1998, jumJah ini lelah meningkal kepada 20%. Dan kini, ia mencecah
25%. Dalam suasana sedemikian, kila perlu menggandakan usaha untuk
meleslarikan bahasa ibunda kita. (ucapan Timba/an Perdana Menteri Lee
Hsien Loong semasa mefancarkan Bulan Bahasa Melayu pada 2hb Julai
2004 di MOE Edutorium)
asa dan
a: Fajar
I. Pengenalan
ididikan
Dewan
ributors
Inilah cabaran untuk bahasa Melayu di Singapura - penggunaan bahasa Inggeris yang
semakin meluas di kalangan ibu bapa dan masyarakal secara keseluruhannya. Cabaran
selerusnya adalah persaingan sengil dengan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Saya
mengatakan demikian alas alasan bahawa jika dibandingkan dengan kedua-dua bahasa tersebut,
bahasa Melayu lidak mempunyai nilai ekonomi ataupun economic capital (Bourdieu:1gS6) yang
jelas. Bahasa Mandarin boteh dikailkan dengan kebangkitan negara China manakala bahasa
Tamil dapat dikaitkan dengan negara India yang semakin maju. Perkailan antara bahasa
Mandarin dengan negara China dapat kita Iihat melalui ucapan oleh PM Goh Chok Tong pada
lahun 1993,
Nite! ekonomi pengetahuan Mandarin teton meningkat seteieb pembukaan
ekonomi China ..Kebo/ehan bertutur Mandarin bersama peniaga dan
pegawai China merupakan kelebihan yang amat berguna. (Goh Chok
Tong.' 1993)
Bagaimana pula dengan kawasan Nusanlara sebagai economic capital kepada bahasa
Melayu? Tinjauan menunjukkan Malaysia semakin menggunakan bahasa Inggeris unluk
merealisasi wawasan 2020 mereka manakala Indonesia masih lagi dibelenggu dengan
kegawatan ekonomi dan rnasalah polilik. Oleh yang demikian bahasa Melayu memerlukan
penggandaan usaha dari segi peluasan penggunaan dan slralegi pengajaran yang berkesan lagi
fungsional unluk menenlukan agar pengajaran dan pembelajarannya lidak lerjejas.
Aktivls-Jurnal AkademikJihdV2005 !39
II. Inisiatif SEED
Semenjak ucapan yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu,
Kementerian Pendidikan telah menganjurkan beberapa program khas untuk rnenjadikan
penqaiaran dan pembelajaran bahasa Melayu, terutama sekali di peringkat darjah satu dan dua
semakin menarik. Antara program yang paling menarik adalah SEED - Strategies for Effective
Engagement for Development of Pupils, atau Strategi Pelibatan Berkesan Untuk Pembangunan
Murid-Murid. Sebenarnya, program ini bukanlah satu pendekatan baharu dalam pengajaran dan
pernbelajaran bahasa. la menyatukan beberapa pendekatan dalam satu benluk bersepadu,
ataupun dikenali sebagai integrated approach.
Dalam pendekatan ini, kita sebenarnya akan Revisit, Relate & Reflecl kaedah-kaedah
pengajaran yang sudah sedia ada. Melalui pendekalan ini, adalah diharapkan bahawa murid-
murid kita akan terlibat dalan pembelajaran dengan lebih berkesan dan lebih bermakna. Terdapat
empat ciri utama dalam pendekatan bersepadu ini, iaitu,
1. mengenali fokus
2. pembelajaran lancar
3 merentasi kurikulum
4. bertepatan dengan Agenda Nasional
Pengajaran dalam SEED perlu bersifat fokus terhadap sesuatu kemahiran utama.
Kemahiran-kemahiran lain bersifat sampingan. Kemahiran yang akan saya utarakan dalam
kertas ini adalah kemahiran bercerita. Pembelajaran pula perlulah lancar dan tidak tersekat-sekat
dengan akliviti yang terlalu banyak. Dalam proses bercerita, setelah guru ilu bercerita. murid
akan mendengar penceritaan semula sebagai pengukuhan sebelum menghasilkan cerita mereka
sendiri. Aktiviti bercerita yang disampaikan perlulah merentasi kurikulum dan tidak semestinya
berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan sahaja. Dan akhir sekali, dalam konteks pendidikan
bahasa ibunda sebagai pendinding budaya, maka pentingnya nilai-nilai Melayu dan Asia
diterapkan rnelalui cerita yang hendak disampaikan itu.
Berikut merupakan beberapa kaedah pengajaran dalam pendekatan bersepadu lni,
A. Pengajaran bahasa secara komunikalif
Terdapat tiga pembahagian dalam definisi pengajaran komunikalif.
Pertama, kaedah komunikalif adalah satu kaedah pengajaran yang memberi pemberatan
kepada permaknaan kata atau ayat dalam sesuatu teks berbanding dengan beberapa kaedah
yang digunakan sebelum ini yang mana bentuk kala atau ayat menjadi unsur utama pengajaran
bahasa tersebut.
Kedua, kaedah komunikatif juga memegang kepada prinsip bahawa perolehan bahasa
seseorang ditentukan oleh dua aspek, iaitu aspek kecekapan bahasa (language competence)
dan aspek kecekapan komunikatif (communicative competence). Kedua-dua aspek ini
memainkan peranan penting dalam perolehan bahasa seseorang. Seseorang ltu tidak boleh
dianggap telah mahir dalam sesuatu bahasa jika dia hanya mempunyai kecekapan bahasa, iaitu
pengetahuan tatabahasa bahasa Melayu yang dipelajarinya dan tidak mempunyai kecekapan
komunikatif. Kecekapan komunikatif bermakna kecekapan seseorang untuk berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa, intonasi dan gerak yang sesuai dalam siluasi tertentu.
14(} Aktiyis-Jurnal AkademlkjilidV 2005
satu kes
B.
berdasa
Penqaja
(1987) r
lugas se
I
memper
yang leb
berdasai
Nun;
dalam m
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Akhi
persekits

II

IIJ
aktu itu
enjadikan
dan dua
Effective
ianqunat
aran dan
.rsepadu
h-kaedan
13 rnurid-
Terdapal
1 utarna
In dalarn
kat-seka:
ta, mun.:
a rnerek.i
rnestlnya
sndidika-i
Jan ASia
Ketiga, adalah aspek pengujian yang mana kesilapan bahasa lidak dianggap sebaqai
satu kesilapan yilng besar.
B. Pembelajaran bahasa berdasarkan tugas
Untuk rnenilai kebolehan berbahasa seseorni.j secara komunikatif, penilaian mestilah
berdasarkan tuq.is yang diberi dan bagaimana t «ias itu dapat dijalankan dengan t.aik.
Pengajaran bah.i-,a berdasarkan tugas semakin din II rali semenjak tahun-tahun BO-an, Breen
(1987) rnendefim-rkan "task-based language ieemin.. atau pembelajaran bahasa berdas-irkan
tugas sebagai
... an}" structural language learning eno. n lour which has a perticulet
objeci-:e, appropriate content, a specified IhJrking procedure, and a range
of out: omes for those who undertake the t.i-»:
Berdasark.m petikan di atas, tugas dianggar -iebaqai pelan kerja yang meluas untuk
mempercepatkarr »roses pembelajaran bahasa, darip.ira melakukan tugas yang mudah kppada
yang lebih kompleks.
Candlin t 1'J87) mendeftnisikan pembelajaran I .ariasa berdasarkan lugas sebagai:
.. .on« "f a set of differentiated, sequence ,,,,Ie, problem-posing activities
involvuv; learners and teachers in some !I"!''ll selection from a range of
varied cognitive and communicative ProCI «iures applied to existing and
new h!,owledge in the collective exp{orafio', and pursuance of foreseen or
emet ccn! goals within a social milieu.
Secara (lgkas, Candlin (1987) rnenertrukan bahawa pembelajaran bahasa
berdasarkan tug, mesti bersifat dibeza-bezakan, beri.r. tan dan menyelesaikan masalah.
Nunan (1980: telah membahagikan tugas kepaci lima kompanen yang baleh diqunakan
dalarn menqanal.s.i dan mengkategarikan sesuatu lug,,,
(i) Matlarnat sesuatu lugas bermaksud apa v.vnq hendak dicapai dalam rnenjalanxan
tuqa- '.ang mempunyai kaitan dengan kurui.tum.
(ii) lnpu: I' Jla merujuk kepada data yang men' "'rgkinkan tugas itu dijalankan.
mberatar
3 kaedal1
:ngajaran
(iii)
(iv)
Aktivu-aktiviti akan rnenjelaskan perlakuar relajar berdasarkan input yang diberr
Guru (jan peranan pelajar merujuk kepac.i peranan yang dimainkan oleh guru dan
pelaja dalam tugas pembelajaran, dan 'l',bungan sosial dan perorangan antara
men::k'-i.
n banasa
ioetence,
ispek iru
lak boleb
aS3, iait.:
scekapan
.rnunikas
Akhir sekali !Jersekitaran merupakan tempat y,.rq mana tugas itu dijalankan. Struktur
persekitaran rnen.adi penentuan bentuk bahasa yang a..:c'!n digunakan
Aktivrs-jumal Abdemik JihdV 200 141
• • •

C. Pembelajaran bahasa secara ko-operatif
Kerjasama dalam pernbelajaran memerlukan kehadiran perkara-rr-kara berikut:
1. Positive Interdependence
2. tndividuet Accountability
3. Collaborative Skllis
4. Heterogeneous Groupml)
5. Equat Participation
6. Simultaneous tnterectic..
Dalam konleks kesepaduan pengajaran bahasa Melayu bah. i' pengajaran saslera
merupakan wahana terbaik dalam .ienjadikan murid-murid peserta ak: dalam pembangunan
nahasa dan kemahiran mengenal nuruf dan membaca. Antara aktivit .anq berkesan dalam
uelaksanaan pendekalan bersepadu adalah aktiviti bercerita.
III. Aktiviti bercerita - perbandingarr antara membaca dan bercenta
Membaca dan bereerila rnerupakan dua kaedah berkesan dalar nendekalkan sastera
clerrgan kanak-kanak unluk menyokoiq pembelajaran bahasa dan rnernb.i. 3 rnereka. Kemahirarr
mernbaca merupakan aktiviti yang ciclj)at mengukuhkan pembelajaran seseorang kanak-
kanak, manakala peneeritaan pula riilihat sebagai satu akliviti sarnpini-n dan kurang kailan
Jengan pembelajaran bahasa (Cooter: 1991). Malian (1996) berpendar.-t bahawa cerita dan
bercerita penting dalam kewujudan scseorang insan itu, Cerila yang disa.r »aikan itu mempunyai
penwalakan khusus yang menjadikan a leknik lerbaik memupuk pemban I nan bahasa lisan dan
rnenjana kemahiran membaca.
Pengalaman mendengar se-.ebuah eerila Juga bersilal lebih pers .r 11 dan berkait dengan
si pendengar. Si peneerita boleh bertentang mala dengan khalayaknya da sesuaikan [alan eerila
jrka perlu; si pembaea eerila pula p.r.ia biasanya membaea mengikut tek . lang tertera di dalam
buku yang dibaeanya sahaja. Bahasa si peneerila lebih Informal berb.u ding dengan bahasa
dalam bentuk ee!akan leks. Si penclengar, tidak kira tahap kernahira bahasa mereka dan
«ebolehan membaca, dapat rnernaharii cerita yang disampaikan melalui .ua-kata, intonasi vokal,
oerqerakan tangan, mimik muka dan pergerakan tubuh badan (Malian 19
1
, 7
Peneerilaan menggalakkan penggunaan bahasa yang ekspresil t.ilarn benluk lisan dan
tulisan. Stauffer (1980) menjelaskan bahawa lungsi bahasa adalah -omurukasi. Oleh yang
demikian, suasana penceritaan ini rncrnupuk budaya kcmunikasi yang SE<)t"nar kerana wujudnya
pertalian antara si peneerita dan si pendengar. Akhir sekali Nelson (198'1, menyalakan bahawa
pengalaman peneeritaan dapat rncnolonq murid itu menjana cerita-ceut.i dan menggalakkan
unlak dan penulisan cerita.
I 42 Aknvu-jumal Akadermk Jihd V 2005
Lingkar
berceril
Rajah 1
II," Chile
bercerit:
bercerit.
mender
mereka
dapat n
Mereka
hasil ler

-- -----

~ •. 0 ttl , 19 2 $
%

1 S ,.
Rajah 1 - Dlsesualan daripada M. Clialt & J. Shaw, 'The Storytime Exchange: Ways to Enhance
It," Childhood Edut.a: on 64 (5) 1988: 294.
Lingkaran
bercerita
Murid
C
:;
Guru
mcmbaca mula
& bercerita
";mcnulis
[
Murid Murid
mcreka dengar &
cerita ambil
scndiri bahauian
\\
II)
Murid Guru
dengar & ulangi
arnbil
C J
ccrita
bahaaian
dengan
an ccrita
ji dalam
bahasa
-ka dan
lSI vokal
sastera
rnahiran
1 kanak·
g kaitan
rita dan
-npunyai
san dan
sastera
anqunan
n dalarn
san dan
.h yang
ujudnya
bahawa
alakkai
Rajah 1 d: atas menunjukkan proses bercerita "mg dilalui bermula dengan guru yall';J
bercerita. KemudicHlnya didengari oleh murid yang rneioarnbil bahaqan dalam aktiviti sernasa
bercerita. Guru kernudian akan mengulangi cerita ter -out diikuti oleh murid yang khusyuk
mendengar seca-s aktif. Murid kemudian oapat mencen.-kan semula cerita guru itu dalam CCHC3
mereka sendiri sebeturn mereka membaca dan menulis r -: ta mereka sendiri.
Murid yang "'Blalui pengalaman mendengar ceri.. uleh seorang guru yang brjak bercer.t.
dapat meraih keuntunqan dari hal pembangunan bah.is.i dan kemahiran membaca rnereka.
Mereka mengambil bahagian secara aktif dalam penghtl',',!an sebuah certta. Dan ini merupakan
hasil terpenting dalarn proses bercerita, iaitu penjanaan c.rua murid itu sendiri.
Aktlvrs-jumal Akadernrk JilldV 2005 14J
,
l.
\.
IV. Penutup
Dalam konteks Stnqapura yang kosmopolitan dan deng,l!! dasar pendidikan
clwibahasanya, penggunaan oahas.. Inggeris yang semakin meluas seuiktt sebanyak menjejas
tahap penguasaan bahasa Melayu m.rrid-murid. Melalui cerita-cerita yano -nenarik dan guru-guru
yang suka bercenla diharapkan d.ioat mernupuk semula minat terlv.uap bahasa Melayu.
Kenyataan Perdana Menteri Lee H'; en Loong mengenai pentingnya k,··j mempelajari bahasa
rr.unda dan peluang yang diberikan "c'pada pengembangan bahasa Mel., .. , perlu diambil iktibar.
Kala beliau,
Bilingualism is the cornerstone of our education system. goal is
unchanged - to encouroce each Matay student to study Mal I I in school
for as long as possible en.l to as high a level as he IS cepebte.»
Oleh yang demikian. meru.idi tanggungJawab kami untuk m,' .entukan agar setiap
penuntut Melayu yang memasuki a',Wl persekolahan digalakkan mernpet. ari bahasa Melayu ke
.ahap setinggi mungkin berdasarkar '-<emampuan mereka.
Bibliografi
Barry. Sheila Anne. Giant Book of P,czles & Games. Sterling Publishing "78.
Elerns, Margie. Contexts of Competence: Social & Cultural Consideraucn- I Communicative
Language Teaching. Plenum Press 1990.
Elrumfit. Christopher. Communicative Methodology in Language Teaching 'he roles of fluency &
accuracy. Cambridge University Prrss. 1984.
Christensen, Teresa A. Supporting 311uggling Writers in the Elementary C, -ssroom. International
Reading Association. 2002.
Cooter. R Storytelling in the lanquaqe arts classroom. Reading Researcr .ind lnstruction 30 (2):
71-76.1991.
uas, Bikram K. (Ed.). Communicative Language Teaching. SEAMEO Reell' "al Language Centre.
1985
Hashim Othman. Kemahiran Menulis Perspektif Komunikatif. Dewan Bat",,;a & Pustaka. 2003.
Isbell, Rebecca T. Telling and Retelling Stories: Learning Language and I teracy. Young Children,
57 (2): 26-30 2002.
Johnson, Keith & Porter. Don (Eds.! Perspectives in Communicative l.an-juaqe Teaching
Academic Press. 1983.
Kessler, Carolyn (Ed.). Cooperative Language Learning: A Teacher's Res.o.rrce Book. Prentice
Hall Regents. 1992.
Lazear, David. Seven Pathways of Learning: Teaching Siudents & Paren:« -ibout Multiple
Intelligences. Zephyr Press. 1994.
Maguire, J. Creative Storytelling: Choosing, Invenirng and Sharing Tales f", Children. Cambridge.
1985.
Malian, K. Storytelling in Rural Areas ISARA): Making Links Between Horr-: and School.
Australian Journal of Early Childhood 21 (1): 1-5.1996
Malian, K. Storytelling in School Cur-rculurn. Educaironal Practice and Th,!,jry 19 (1): 75-82. 1997.
Mohamed Aidil Subhan bin Mohamed Sulor. Keberkesanan Kaedah Pen'Jd1aran Bahasa Melayu
Secara Komunikatif: Satu Kajian Pencapaian Kefahaman Membaca dalan- Bahasa Melayu Murid
Darjah Tiga Sebuah Sekolah Rendah Singapura. Lalihan IImiah. Rancarv..»: Bahasa Melayu,
Jabatan Penqajian Melayu, Univers.u Malaya. 1997.
! 44 Akuvu-jurnat AlGIdemi .... [ihd v
Munir
Nelson
386-90
Nunan,
1989.
.... Lal
Paustic
Prentic
Rozaki
Silberrr
Stauffe
Weir. C
Wong.
A Fun'
Yalden
III
pendidrkan
ak men;eJdS
In guru-guru
sa Melnyu.
ljari bahus.a
mbil iktibcr.
gar setai.
Melayu ki
ative
luency &
mattona'
130 (2):
~ Centre
2003.
Childree
.nnce
lbridge.
2. 1997
1elayu
r Murid
yu.
MUnir Shuib & Azman Azwan Azmawati (Eds.). Pemlkiran Krealif. Prentice Hall. 2001.
Nelson, O. S'olylelling: Language Experience for Meaning Making. The Reading Teacho. 42 (6):
386-90. 198S
Nunan, David Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge University Press.
1989
.... Language Teaching Methodoiogy: A Textbook t» Teachers. Prentice Hall. 1995
Paustian, Ant x.ny D. lmaqinel Enhancing Your Critical Thinking & Problem-Solving Skills
Prentice Hall. 1q97
Rozakis, Laune 81 Fresh & Fun Cntical-Thinking Acuvities. Scholastic Professional Books 1998
Silberman, Melvin L. 101 Ways to Make Training Acuve. Josey-Bass Pfeiffer 1995.
Stauffer, R.G. 1he Language Experience Approach 1'., the Teaching Of Reading New York 1980.
Weir, Cyril J. Cummunicalive Language Testing. Pre.uce Halliniernalionai. 1990.
Wong, Yeang Lam Ruth. Enhancing l.anquaqe Teac..n ,g and Learning through Readers Trn-atre:
A Fun and Nol So Painful Way of Learning Lanquaqc Singapore: The Necessary Staqe. 2J(l0
Yalden, Janice Communicative Language Tsachinq P'inciples & Praclice. OISE Press. 1"81.
Aktl'o/ls-Jurna.1 A k a d ~ m l k jlhdV JOO<; t ... s
EKSPLOITASI DAN MANIPULASI DIKSI DALAM
PENGAJARAN BAHASA MELALUI KARYA KREATIF
MOHAMED PITCHAY GANI BIN MOHAMED ABDUL AZIZ
INSTITUT PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITI TEKNOLOGI NANYANG
1.0 Pendahuluan
Strategi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu merupakan satu aspek
penting dalam menanam keseronokan dan sifat ingin tahu para pelajar terhadap subjek ini yang
kian Iercabar akibat perkembangan semasa dan perubahan dasar pendidikan di Singapura yang
memberikan lebih banyak kelonggaran dalam mempelajari bahasa Ibunda.
Situasi seumpama ini akan terus mewarnai kehidupan rakyat Singapura pada masa akan
datang memandangkan hasral Singapura rnenjadi sebuah bandar kosrnopolitan semakin rnenjadi
realili dengan agak mendadak. Pendidik yang proaktif akan mengambil kesempatan daripada
perkembangan seumpama ini untuk menggall bahan baru dan melakarkan strategi bagi
menjadikan pengajaran dan pembelajaran bahasa Ibunda lebih mencabar dan pragmatik.
Makalah ini bertujuan melakarkan satu pendekatan iaitu eksploitasi dan manipulasi diksl
sebagai satu pendekalan dalam mengajar bahasa Melayu dari segi tatabahasa dan penulisan
dengan menggunakan bahan sastera Bahan yang digunakan merupakan gabungan karya kreatif
yang diterbitkan di Malaysia dan Singapura khususnya dari akhbar-akhbar ternpatan.
2.0 Sastara dan Masyarakat
Sastera merupakan satu komponen kewujudan manusia. Sejak zaman awal lagi
perlakuan manusia lelah disinonimkan dengan proses pensusasteraan sehingga lahir beberapa
teori seperti leori Abrams dan teori Cina yang masing-masing cuba menunjukkan hubungan
karya, alam, pencipta dan masyarakal. Mohamad Mokhtar Hassan (1995:11) merumuskan:
"Karya sastera dan masyarakat merupakan dua entili yang tidak dapal
dipisahkan. Sebagai anggota sosial, pengarang atau penyair terlibat secara
langsung alau tidak langsung dengan kehidupan masyarakal. Oleh kerana
sesearang pengarang atau penyair merupakan golongan manusia yang peka,
maka segala peristiwa yang berlaku pada dirinya dan masyarakatnya menjadi
penelilian dan pengamatannya...maka segal a kehidupan masyarakal dijadikan
sebagai bahan vag bernilai unluk pengarang alau penyair berkarya...karya
sastera 'menggambarkan kehidupan' dan karya sastera merupakan ekspresi
sosial."
Peranan saslera begitu kelara dan terserJah sehinggakan ia menjadi bahan dokumen
sosiobudaya. Alan Swingewood (1972:13) menjelaskan bahawa terdapat hubunqan langsung
anlara unsur dalam satu karya dengan unsur dalam rnasyarakat yang digambarkan dalam karya
itu. lni boleh dilihal dari segi unsur budaya, peristiwa, citra, motif atau tema.
146 Aktivis-JuroalAkademik Jili<l V 2005
teori
berda:
pernbs
karya
keraru
dibent
bahan
keperl
ketara
satu L
Maka
genre
3.0
Dewar
kepenl
Berdas
penulu
bljaksz
banas,
kesuss
menee
menan
dan dir
3.1
perkal'
yang d
bebera
yang I,
seperti
aspek
ri yang
a yang
a akan
ienjadi
iripada
i bagi
si diks:
iulisan
kreatif
31 lagi
oerapa
umqan
kumen
Igsung
I karya
Hans Robert Jauss (1982:143) pula menjurus ke dalarn leori resepsi dalam saslera alau
leori penerimaan. Teori ini merumuskan bahawa apa yang difahami pembaca adalah
berdasarkan kepada dua horizon iaitu horizon penerimaan pembacaan iaitu kerangka pemikiran
pembaca dalam membaca sesualu karya sastera, dikatakan. ditenlukan oleh kerangka pemikiran
karya yang pernah dibaca sebelumnya. Kedua ialah horizon penerimaan sosiobudaya iailu
kerangka pemikiran pembaca juga ditenlukan oleh budaya yang sedia ada dalam dirinya yang
dibentuk berzaman lamanya dari segi ideologi, pendidikan dan sebagainya.
Jelas sekali peranan sastera dalam masyarakat amal relevan dan pragmatik. Maka
bahan sastera amal sesuai digunakan untuk pengajaran bahasa Melayu sama ada dari segi
keperluan kurikulum mahupun pengayaan. Dari sudul lalabahasa, terdapat satu bahan yang
ketara yang boleh membantu guru dalam mengajar lalabahasa. Unsur lersebut latah diksi iailu
salu unsur morfologi yang membina ayat iaitu melalui rentetan kala-kata yang dihubungkan.
Maka ia amat sesuai digunakan sebagai alat untuk mencungkil gaya yang melahirkan sesuatu
genre yang indah, menarik dan berkesan.
3.0 Eksploi!asi dan Manipulasi Bahasa
Mengeksplotasi ialah menggunakan sesuatu untuk kepenlingan diri sendiri (Kamus
Dewan 1994:329) Maka mengeksploilasi bahasa merupakan penggunaan bahasa bagi
kepentingan penulis unluk menyampaikan mese] yang dihasratkan kepada pembaca.
Berdasarkan konsep eksploitasi sendiri, bahasa akan dicorak dan diadunkan mengikut kehendak
penulis.
Memanipulasi pula ialah mengendalikan atau menggunakan sesualu dengan cekap atau
bijaksana (Kamus Dewan 1994:857). Dalarn konleks bahasa, ia merujuk kepada pengendalian
bahasa dengan berkesan melalui penggunaan kala-kata dan unsur-unsur bahasa alau
kesusasteraan yang lain.
Dalam konteks pengajaran bahasa, aspek-aspek ini boleh direalisasikan dengan
mencerna bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menghasilkan karya yang baik dan
menarik dan dalam masa yang sama, melihat bagaimana unsur-unsur bahasa yang dieksploitasi
dan dimanipulasi itu boleh memanfaalkan pengajaran bahasa.
3.1 Bahasa Ekonomis dan Tepa!
Para penulis karya krealif lerutama sekali cerpen gemar menggunakan ayat-ayat dan
perkataan-perkalaan yang pendek lelapi menyampaikan maksud yang tepat. Sering perkataan
yang digunakan pula jarang didengar letapi bukan bermakna tidak gramalis. Berikut merupakan
beberapa contoh:
Berhai (menegur-sapa). culas (Iidak cergas), kesohor (termasyor), ketimbang
(dibandingkan dengan) [cerpen Empat Cerpen Mikro]: sekongkol (Iurul serta di
da/am satu pergerakan jahat), mencerlung (memandang dengan tajam), gonlai
(Iemah), dihimbau (diseru), agam (tegap), terpempan (terpegun),
berkesiuran(bersiul), terdohok (terlajak) [Bahang Panas Selat Bhosphorus]
Perkataan-perkalaan di alas bukan hanya ringkas letapi mampu memberikan gambaran
yang lebih jelas dan tepat melalui penggunaan kala-kala yang ekonomis. Perkataan-perkataan
seperti berhai, culas, berkesiuran dan kesohor menyegarkan pembaca kerana ia kelihalan baru
Aknvis-jumai Akademik Jilid V 2005 147
dan segar jika dibandingkan dengan perkalaan-perkataan seiras yang sering digunakan seperti
menegur-sapa, tidak cergas.. bersiul dan termasyor,
Oi dalam cerpen berjudul "Empat Cerpen Mikro - lsteri" terdapat frasa tikungan tangga di
dalam ayat; "" .. Ie/api isterik« sudah menghilang di tikungan tangga. meluru ke dapur." Frasa ini
dengan tepat menggambarkan keadaan tangga yang berliku alau berkelok tanpa perlu
menggunakan frasa alau klausa yang panjang.
Begilu juga dengan frasa "Iurul serta dalam salu pergerakan jahal" boleh dijelaskan
dengan satu perkalaan sahaja laitu sekongkoJ seperti dl dalam ayat: "Mereka sekongkoJ Nirsim
Amilsa\" (cerpen Bahang Panas Setal Bhosphorus).
rnenyi
diksi ,
3.2 Visual
antars
frasa-
Diksi yang sesuai juga berkemampuan menghidupkan bahan tufisan kepada sesuatu
yang boleh divisualkan sehingga memberi pengalaman baru kepada pembaca. Frasa dada langit
di dalam cerpen Bahang Panas Selal Bhosphorus menggambarkan langit yang luas terbentanq
dengan gumpalan awan. Frasa mata tertancap pula menggambarkan lenungan mala yang tajam
sehingga menusuk dan terbenam kepada orang yang ditenung.
Perkataan mengge/ongsor di dalam ayal "air malanya mula menggeJongsor di pipinya" di
dalam cerpen Bubur Lambuk sangal nostalqik, Pembaca dapat menggambarkan dan merasai
pengalaman cara air mata terssbut membasahi pipi, la secara langsung rnetantrxan kesekilaran
yang penuh kesyahduan dan keheningan.
Oi dalam cerpen Seorang Gadis. Nasi Lemak dan Sambal Udang pula lerdapat
perkalaan memancing di dalam ayat "Aku cuba memancing sirnpati." Perkataan ini
menggambarkan situasi aku yang cuba rnendapatkan simpali daripada lemanilanya secara
teraba-raba atau secara tidak langsung kerana perasaan takut dan maiunya kepada lemanilanya
itu. Gambaran yang diberikan oleh satu perkataan itu sudah cukup jelas dan tepat unluk
menJelaskansiluasi tersebut.
3.3 Laras
Laras bahasa ialah gaya atau cara bahasa digunakan untuk menyampaikan rnaklumat,
maksud dan lujuan dari sudut lisan atau lulisan. la merupakan unsur penling dalam perluasan
dan perkembangan sesuatu bahasa. Laras berubah mengikul situasi dan konteks penggunaan
bahasa tersebut dan dilenlukan oleh kala-kala. islilah, slruklur nahu dan ungkapan-ungkapan
yang diqunakan. Penggunaan laras yang betul dan tepat mengikul kehendak situasi
membolehkan segala maklumal yang hendak disampaikan lebih berkesan dan mudah difahami
dan dapat meningkatkan keberkesanan dalam komunikasi.
Oiksi yang bersifal "sewilayah" atau kala-kala berlaras yang memberikan kesan realislik
kepada sesebuah genre dapal mengukuhkan lagi pengalaman visual pernbaca. Di daiam cerpen
Empat Cerpen Mikro-Siswi; terdapat perkataan-perkataan yang sesuai dengan persoalan dan
lalar cerpen lersebul iailu pendidikan:
agregat; MSD; institusi; semester; subjek; biasiswa; pengkhususan; kUliah;
psikologi; unit
148 AktiYis-Jumal Akademik Jihd V 2005
3.4
estetu
metan
rnarnr
bahas
3.4.1
k e r i n ~
NamL
beber
cerpe
t Ran
Metaff
objek
aspek
rumal"
kotak
ayat:
perba
1 seperti
9ngga di
=rasa ini
ra perlu
[elaskan
,I Nirslm
sesuatu
ie langil
bentang
Ig tajam
nnya" di
merasai
skitaran
erdapat
ran ini
secara
initanya
t untuk
klumat,
rluasan
.unaan
gkapan
situasl
Ifahami
'ealistik
cerpen
an dan
Cerpen Wad 13 pula menjadi lebih reallstik dengan persoalan perubatan yang
menyulamkan beberapa perkataan seperti:
x-ray; leukemia; oncologist; lenal; diagnosa; methanol; benzene; tiub; wad; se/;
pain darah; rekod pesakil; rawatan lanjuI; dehydroeodein tetterete
Cerpen Perkahwinan Mutaah juga berjaya menghldupkan persekitaran keislaman melalul
diksi yang dlgunakan dengan berkesan sekali. Antara perkataan yang dlgunakan ialah:
taklik, mulaah; fasakh; talak; jemaah; Quran; iebei; tuan Guru; nurut-nutut: ro,
wau, elit, lam, be, qet, ha
Cerpen Hang Yahya pula berjaya membawa pembaca memasuki arena perniagaan
antarabangsa dengan menggunakan latar dunia koperal. Latar sedemlkian dihidupkan dengan
frasa-frasa berikut:
Persidangan; gedung perniagaan gergasi; orang kuat syarlkat automobil; produk;
beret; kat; tali tetier; berbifion ringgil; stralegik; dagang; antarabangsa; Korea;
Jepun; mat selieh; bisnes; eek; tunal; rakan korporat
3.4 Kepuisian
Segala aspek realisme yang dibincangkan tidak akan mempunyai nilai sastera atau
estelika tanpa unsur kepuisian yang direalisasikan melalui aspek meta fora dan personifikasl
melalui diksi yang sesuai. Unsur kepuisian sangat digemari para penulis cerpen kerana ta
mampu menghidupkan irnej di dalam cerpen. la juga menlmbulkan variasi dan keanekaragaman
bahasa.
3.4.1 Metafora
Frasa-frasa seperti rambut putih, mulut ikan. lersenyum, mala, emosi dan dunia agak
kering dan mendatar. la lidak memberikan sebarang imej dan tidak mencuit hati pembaca.
Namun demikian, potretnya akan berubah apabila diselitkan unsur metafora'. Berikut merupakan
beberapa contoh daripada cerpen-cerpen yang dikaji:
rambul pUlih keperakan (cerpen Wad 13); mulut Ikan puyunya (cerpen
Perkahwinan Mutaah); tersenyum kambing (cerpen Kasih 5ayang); tersenyum
sumbing (eerpen Kaslh 5ayang); kolam mala (cerpen Bubur Lambuk); perea
emosi (cerpen Hang Yahya); penlas dunia (eerpen Hang Yahya); pete-pete
keangkuhan (cerpen Hang Yahya)
Unsur metafora jelas sekali mengindahkan diksi yang digunakan. Penulis dalam cerpen-
cerpen tersebut bijak mengeksploitasi konsep "makna komposit" dengan cekap. Rentetan diksi
1 Raman Shean (1993:1) menjelaskan bahawa metafora mempunyai beberapa definisl yang berkaitan.
Metafora dikatakan sebagai kiasan yang menyatakan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang lain. Sesuatu
objek atau abstraksi diberikan sifat cbjek lain dengan menganggap cbjek yang kedua ttu mempunyai aspek-
aspek persamaan dengan objek yang pertarna, rrusalnya dalam ayat; "Abang benar-benar singa di dalam
rumah". Metafora juga meletakkan sesuatu abstraksi di tempat yang sesuai untuk sesuatu objek seperti
kolak fikiran dna pokok kesabaran. la juga meletakkan sesuatu di tempat yang tidak wajar seperti dalam
ayat: "di dadanya ada gunung" atau "di matanya ada api." Dl dalam metatora tidak ada kata-kata
perbandlnqan.
Aktivls-Jurnal Akademik JilidV2005 149
rambul putih keperakan sebenarnya adalah klausa yang berbunyi; "rambul pulih yang keperak-
perakan". Namun demikian, penulis telah menggugurkan kala relatif 'yang' serta gandaan dalarn
frasa 'keperak-perakan' sehingga menjadi kata majmuk yakni proses ladi telah melahirkan satu
makna komposit.
Begilu juga dengan kala majmuk lersenyum kambing yang sebelum dimanupilasi oleh
penulis merupakan klausa; "lersenyum macam kambing". Manipulasi seumpama ini
menggramaliskan matafora tanpa memerlukan licencia poetics',
Namun demikian, aspek penting yang dapat dimanfaalkan daripada metafora ialah
ekonomis dan kelepalan. Melafora mampu memberikan penjelasan yang ekonomis dan tepat
dengan mengambil alih analogi yang biasanya lebih panjang dan agak mengelirukan jika lidak
diterangkan dengan jelas.Ayal "peta-peta keangkuhan di wajahnya" dapat memberikan
gambaran yang langsung mengenai wajah dan sifat angkuh pendokong wajah tersebul.
Sebaliknya, penggunaan analogi akan menjadikan penulisan tidak ekonomis seperti dalam
conloh berikut yang ingin menyampaikan maksud yang sama:
"Lelaki yang segak itu, berwajah serius dan tegang. Matanya hanya melihat pada
salu arah. Oagunya begitu tajam dan mulutnya sering dicubik seperti menghina
atau mengeeil-keeilkan sesuatu. Wajahnya telap memandang ke alas. Sekali-kali
diberikan pandangan sinis kepada orang bersebelahannya atau yang lalu di
depannya."
3.4.2 Personifikasi
Imej sahaja mungkin tidak mencukupi untuk menghidupkan persekitaran yang
mendukung imej lersebut. Maka penulis mula "meniupkan roh" ke dalam diksi sehingga "hidup"
personifikasi. Diksi yang hidup secara otomalis menghidupkan cerpen. Menurul Raman Shaari
(1993:3), Personifikasi merujuk kepada pemberian sifat manusia kepada objek alau abstraksi
seperti mala mimpi dan lidah neraka Berikut merupakan beberapa contoh:
wad ini menlertawakannya (eerpen Wad 13); marahnya berpeslaan lagi (eerpen
Bahang Panas Selat Bhosphorus); awan memburaikan titis airnya (eerpen
Bahang Panas Selat Bhosphorus); hati ini terdera (eerpen Jejak Kasih); air
matanya menggelongsor di pipinya (eerpen Bubur Lambuk); memandikan air
mata (eerpen Jejak Kasih); syaitan diberkas (cerpen Hantu Bulan Puasa); aku
memaneing simpali (eerpen Soerang Gadis, Nasi Lemak dan Sambal Udang)
Ayat "wad ini mentertawakannya" memberikan semacam gambaran akan gejolak
perasaan seorang doktor yang bingung, malu dan terasing di dalam wadnya akibal daripada satu
kejadian yang memalukannya.
Unsur personifikasi ini mampu menerangkan aspek abslrak iaitu sesuatu yang tidak
dapat dirasai orang lain kecuali penderitannya sahaja. Ini dapat dilakukan dengan memberikan
"nyawa" alau peranan "keorangan" kepada objek. Perasaan doktor tersebut tidak dapal
dijelaskan secara dramatik dengan ayat biasa sahaja seperti; "Dia bingung, malu dan terasing di
dalam wadnya". Ayat ini tidak ekonomis dan tidak memberikan impak kepada pembaca kerana ia
terlalu rnendatar.
2 Lesen untuk seseorang sasterawan rnenulis ataumengucapkan kata-kata yang berbezadaripada
kebiasaan sarna ada dari aspek morfoloqi, sintaksis mahupun semantic (Rahman Shaari 1993:1)
150 Aktivls-JurnalAQdemik JihdV 2005
unsur a
daripad
menghi
reda. K,
3.5.2
unsur-u
cerpen-
namun
disesua
unsur p
3.6
menimt
biasa. I
mempu
bentuk,
pengek
berbaqs
3.6.1
dalarn t
sedar (
keindah
seperti I
sperak-
I dalam
an satu
lsi oleh
na ini
a ialah
n lepat
.a lidak
berikan
"sebut.
dalam
I yang
"hidup"
Shaari
ostraksi
gejolak
da satu
Ig lidak
berikan
dapat
3sing di
~ r a n a ia
-p , , ~ t t ='6·' ;. . ...;. _
Begitu juga dengan ayal "marahnya berpestaan lagi". Kala 'marah' merupakan salu
unsur abstrak yang diberikan peranan manusia iailu sedang berpesta. Kesan esletaik yang tirnbul
daripada kala-kala yang digunakan sangal menyegarkan dan menarik perhalian pembaca. la
menghidupkan imej kemarahan seseorang yang tercetus kembali dan meluap-Iuap setelah lama
reda. Kemarahan ini pula berlaku dalam skala yang akan genling.
3.5.2 Peribahasa
Sesualu hasil penulisan saslera Melayu tidak akan berbaur Melayu tanpa diselilkan
unsur-unsur peribahasa, perumpamaan dan kiasan. Ini merupakan lumrah yang jelas di dalam
cerpen-cerpen yang dikaji. Berikul merupakan beberapa conloh:
haruan makan anak (cerpen Permudal Peruma/): tanah yang melahirkan dan
membesarkan mereka (cerpen Permudal Perumal); macam cacing kena panas
(cerpen Perkahwinan MUlaah); nikmat bersiput babi (cerpen Perkahwinan
Mutaah): bagai ikan pagul cacing umpan ((cerpen Perkahwinan MUlaah); macam
babi sondol pokok pisang (cerpen Perkahwinan MUlaah); macam biji sawi
bertabur atas la/am (cerpen Perkahwinan Mutaah); cacing selambak da/am
tempurung (cerpen Perkahwinan MUlaah); membesar seperti kunluman bunga
(cerpen Kasih Sayang); lersenyum sumbing (cerpen Kasih Sayang); saling lak
lumpah (cerpen Jejak Kasih); menarik muka empal belas (cerpen Hang Yahya);
lercelus bagai percikan binlang (cerpen Hang Yahya); merangka seribu
kemungkinan (cerpen Wad 13); nanli kering lujuh laulan (cerpen Seorang Gadis,
Nasi Lemak dan Sambal Udang)
Walaupun terdapat unsur-unsur peribahasa Melayu yang begilu lama lelah wujud,
namun ia letap segar apabila digunakan pada hari ini sama ada dalam bentuk asalnya alau yang
disesuaikan alau juga yang dihasilkan mengikut keperluan kesekilaran pencerilaan. Penggunaan
unsur peribahasa ini juga menjimatkan penulisan seperti yang berlaku terhadap meta/ora.
3.6 Retorik
Gaya retorik (Keris Mas 1990:118) merupakan kelainan bahasa yang disengajakan untuk
menimbulkan kesan tertenlu melalui penyimpangan daripada benluk bangunan bahasa yang
biasa. la mempunyai bagunan yang tidak lurus, berbunga-bunga, berwarna-warni dan tidak
mempunyai makna secara langsung. Kelainan itu disengajakan dengan tujuan mengindahkan
benluk, menghaluskan makna, menajamkan rasa dan sebagainya. Relorik rnerupakan lahap
pengeksploilasian dan manipulasi bahasa terunggul. Dalam merealisasikan relorik terdapat
berbagai alat bahasa. Anlaranya ialah 'pengulangan' dan 'imbuhan'.
3.6.1 Pengulangan
Imej yang jelas dan hidup perlu diberikan kekuatan dengan menggunakan unsur relorik
dalam ayat-ayat lertentu iaitu meialui pengulangan kala-kala alau bunyi-bunyi lertenlu. Secara
sedar atau lidak penulis-penulis cerpen yang teriibat lelah mengeksploitasi kala-kala demi
keindahan bahasa melalui unsur-unsur 'ana/ora', 'woordopnarne', 'responsi' dan 'homoioteleulon'
seperti berikut:
Aktivis-Jurnal AkademikJilid V 2005 151
i. Pengulang kala di permulaan ayal alau unsur anafora:
"Perang in! perang psikologi. Perang industri. Perang ini perang menebus
maruah" (cerpen Hang Yahya)
"Katau aku bekerja, aku uae« tiaur. Kalau aku tidak bekerja, aku tidur".
Ii. Pengulangan kala apabi/a perkalaan di hUjung baris digunakan untuk
memulakan baris selerusnya atau unsur woordopname:
"Hamidah rupa-rupanya pulang tadi untuk menyediakan makanan
kegemaranku. Kegemaranku sedari dulu-nasi lemak sambal udenq!" (cerpen
Seorang Gadis, Nasi Lemak dan Sambal Udang).
iii. Gambaran lenlang unsur responsi iaitu pengulangan yang berada di tengah
kalirnat :
"Biarlah saya selidik malam ini, moga-moga saya dapat mengetahuinya dan
dapat pula saya memaklumkannya esok pagi". (cerpen Permudal Perumal).
Iv. Unsur hornoioteleuton iaitu pengulangan bunyi di dalam sesuatu baris yang
menimbulkan rima dalaman:
"Hambat kambing putus tambat" (cerpen Perkahwinan Mulaah)
"Sebetulnya kasih sayang Tuhanku sahaja yang tidak pernah luntur dan pudar
lerhadapku". (cerpen Kasih Sayang)
"... ditepi ja/an lalu meluncur laju entah ke mana". (cerpen Bahang Panas Selal
Bhosphorus)
Unsur pengulangan ini merupakan menipulasi bahasa yang unggul. la memerlukan
kecekapan bahasa yang balk dan kecekapan esletik yang sempurna. Kecekapan bahasa
memaslikan struktur kala dan ayat adalah gramalis semenlara kecekapan eslelik pula
memastikan pengulangan pada diksi lerulama sekali bunyi itu sesuai dan serentak atau serima
agar tidak janggal.
3.6.2 Imbuhan
Penggunaan imbuhan amal penling unluk menyampaikan maksud secara retorik agar
lujuan kala-kala tersebut digunakan dapat memberikan kesan yang diharapkan oleh penults
seperti berikut:
memperbudakkan, mempersendakan, diperhambakan (cerpen Hang Yahya);
dilebarayapkan, melicinlancarkan (cerpen Empat Cerpen Mikro); kesyirikan,
perpanjangkan (cerpen Kasih Sayang); menyinga, menghodohkan,
memesongkan, perhebatkan (cerpen Bahang Panas di Se/al Bhosphorus);
peno/akan (cerpen Madonna Vega Valeria); penungguan (cerpen Permudal
Perumal); mendudukkan (cerpen Jejak Kasih)
152 Aktivis-Jumal Akademik Jllid V2005
1
biasa
manas
drama
irnbuh:
9
amb"
apabik
untuk
yang
Semar
4.0
penulis
praklik
terseb:
pemba
mahup
konlek
penults
yang c
yang h
dasar-i
kecura
isu-isu
pelajar
pula br
atau d'
konver
bahan
mengg
diberik
cuba d
<
n
n
h
\g
ar
lat
emerlukan
In bahasa
steuk pula
tau serirna
etorik agar
leh penulis
la);
:an,
:an,
us);
idal
r
I
l
~
Sekiranya ditafsirkan diksi 'budak', 'senda' dan 'harnba', semuanya merupakan kata-kata
biasa yang membawa maksud umum dan mudah. 'Budak' dan 'hamba' adalah kala nama
manakala 'senda' ialah kala sifal. Penggunaanya juga lidak akan memberikan sebarang kesan
drarnatik, misalnya:
Budak itu bernama Ali.
Mereka merupakan hamba raja.
Senda gurau dapal menghidupkan suasana hening.
Sebaliknya, impak kepada kata-kala lersebut akan berubah apabila dilampalkan dengan
imbuhan yang sesuai seperti berikut:
Mereka memperbudakkan raja kita.
Tanah Melayu diperhambakan selamanya.
Mereka cuba mempersendakan bangsanya.
Kata-kala yang dimanipulasikan dengan imbuhan yang sesuai akan memaparkan
gambaran yang berbeza. la menimbulkan semacam "ketuahan" dalam jiwa pembaca Melayu
apabila didapati raja mereka dipandang rendah oleh orang lain dan Tanah Melayu dieskploitasi
untuk kesenangan orang lain. Perasaan ini diapikan lagl dengan perkataan 'mempersendakan'
yang memberi gambaran bahawa orang Melayu lelah diperbodohkan oleh bangsa lain.
Semangat rneluap-luap seumpama ini menjadi tumpuan relorik.
4.0 Bahan Penulisan
Pengajaran tatabahasa sampai kepada kemuncaknya dalam petajaran mengarang atau
penulisan. Di sinilah lempatnya semua ilmu bahasa yang dipelajari dapat dimafaatkan secara
praktikal. Segala alai bahasa akan digerakkan dalam penulisan. Namun demikian, alat-alat
tersebul pula akan kurang menarik tanpa bahan yang sesuai dengan keperluan penulis atau
pembaca.
Bahan memainkan peranan penling dalam penulisan. Sarna ada penulisan deskriplif
mahupun naralif, bahan yang baik akan menghidupkan suasana yang cuba dicipla. Dalam
konleks ini, bahan-bahan sastera kreatif boleh dimanipulasi dengan berkesan sekali untuk
penulisan karangan atau esei. Bahan-bahan yang lerdapat di dalam karya kreatif khususnya
yang dilerbitkan di akhbar Berita Minggu Singapura sering mengenengahkan isu-isu semasa
yang hanga! di Singapura dan dunia. Sering isu-isu seperti pengganasan, agama, peperangan,
dasar-dasar pemerintah yang menimbulkan polimik, isu-isu sensasi seperti seksualili dan
kecurangan, penyakil serius dan masalah warga tua menjadi persoalan pokok yang diutarakan.
Bahan-bahan tersebu! sangal sesuai digunakan dalam penulisan esei deskriptif kerana
isu-isu yang dikelengahkan sangat relevan. Malah cara ia diolah memudahkan lagi pemahaman
pelajar terhadap isu yang sememangnya kompleks jika dijelaskan dalam genre bukan fiksyen.
Perutusan dan pengajaran yang boleh didapali daripada bahan-bahan sastera tersebut
pula boleh digunakan sebagai bahan bagi mencari kesan alau akibat daripada sesuatu tindakan
atau dasar yang perkenalkan. Sering pelajar akan kemukan perkara-perkara yang sememangnya
konvensi kerana bahan yang mereka gunakan adalah sarna. Sebaliknya, dengan menggunakan
bahan kreatif, input atau sumbangan idea para pelajar akan lebih rencam kerana mereka
menggunakan rujukan daripada karya krealif yang penuiisnya rencam. Biasanya, input yang
diberikan adalah memuaskan kerana setiap penulis mempunyai falsafah masing-masing yang
cuba diuluskan rnelalul karya mereka. Itu sebabnya lahir kata-kata 'hikmah' seperti berikut:
Akcivis-Jurnal Akademik JihdV 2005 15J
1. "Takdir memang takdir...tetapi kita manusia ini dikurniakan akal untuk
membandingkan yang baik dengan yang eaeat; untuk memilih yang lebih sesuai
dan lebih munasabah; kalau segala ikhtiar sudah kita usahakan namun tidak
berjaya juga, barulah kita berserah kepada takdir pulak." (Novel Mail Mau Kawin)
2. "Syaitan diberkas pada bulan puasa...yang terlepas ialah segi kejahilan
manusia." (eerpen Hantu Bulan Puasa)
3. "Perasaan boleh melemahkan kita apabila ia menguasai kekuatan akal
manus/a." (eerpen Kasih Sayang)
4. "tidak ada pun syaitan akan membawa manusia kepada jalan kebenaran.
Setidak-tidaknya menyesatkan iktisad manusia dengan menduakan
Tuhan.."(eerpen Kasih Sayang)
5. "Ego perempuan adalah sekeras kerak nasi, kena air lembut juga. "(cerpen Bubur
Lambuk)
6. .....ketagih nafsu bukan macam ketagih kopi." (cerpen Perkahwinan Mutaah)
Berikut dibincangkan beberapa contoh yang dlpadankan dengan keadaan isu-isu semasa
yang berlaku sepanjang lahun 1999 dan 2000-an di Singapura khususnya. Padanan ini
membuklikan bahawa lerdapal karya-karya krealif bagi hampir semua fenomena yang berlaku
sekaligus membuklikan hubungan sastera dengan masyarakal.
4.1 Pengganasan'
Pengganasan merupakan isu yang cekal dan tekal pada alaf ini. Dalam membincangkan
isu ini, sajak AI-Quran turun mencarimu karya Suratman Markasan telah mengutarakan sikap
manusia yang sombong dan angkuh tetap membunuh dan bercakaran walaupun AI-Quran lelah
mengajar mereka erti peperangan yang sebenar. Ini telah dijelaskan di bait berikut:
A/-Quran fetap re/evan sepanjang zaman.
Dia jadikan kamu manusia pelbagai bangsa
tapi manusia tetap bodoh dan sombong
pabila mereka berbunuhan dan bercakaran terus'
Maka, dapat kita lihat konsep jihad yang telah dilaung-Iaungkan pengganas telah
disalahlafsirkan. Tindakan yang mereka ambil tidaklah bersifal memanfaalkan malah telah
memudaratkan ramai pihak serta lelah merosakkan kesucian imej agama.
Perisliwa 11 September lahun 2001 telah mengorbankan banyak jiwa melalui aktiviti
pengganasan yang dilakukan ke alas Pusat Perdagangan Dunia (WTe) di New York. Perlsliwa
ini mendapal respons hebal daripada para penulis. Sajak Bicara Terakhir karya Guy Ghazali
lelah mengetengahkan perasaan marah dan kecewa penulis terhadap kejadian ini kerana
dikalakan yang menjadi korban latah mangsa-mangsa yang tidak berdosa angkara manusia yang
tidak bertanggungjawab. Ini dapal dilihal melalui bail berikut:
'4.1-4.7 Merupakan Karya-Karya Yang Diterbilkan Sepanjang Tahun 2000-2004.
'54 Aktivls-jurnal Ak.:Idemik Jilid V 2005
1
4.2
Jihad ~
kalang
tolerar
melaw
yang b
4.3
Di Sin\
pengg'
Rakyal
bermal
digamt
menge
daripae
Keads,
kaum.
keharn
unluk
kejadia
4.4
kola SI
lumbut
yang I
Habita
disebal
rnerups
homos,
Bertan
janlina
srnasa
an ini
.eriaku
mqkan
I sikap
1 telah
air mala debu menjadi paksi
air mataku menjadi seksi
insen ketakulan meraung
dalam kecemasan
tersangkut di jendela
terkapai-kapai di tengah udara
kepala tementu« riba bertemu
noklah ma/apelaka'.
4.2 Imej Islam
Imej Islam merupakan trend lerkin! dalarn dunia semakin dicengkam pengganasan akibat
Jihad yang disalahtafsir atau dlsalahertikan. Kesannya tirnbul semacam kelidaksenangan di
kalangan penganut-penganut aqama lain terhadap aqarna Islam. Dalam memupuk semangal
toleransi dalarn penulisan, sajak 5yair 17 Ramadhan karya Anah Kasnan rnernbuka [alan:
Kuasa Allah mengalasi sega/a,
Musuh goyah di penlas dunia.
Perjuangan Islam terus bertakhta Ielap cekal hadapi sengkela'
Semangat urnat Islam dibangkilkan unluk memperjuangkan agama serta bangsa dan
metawan musuh dengan cara yang balk. Sajak ini dlhasilkan alas kesedaran akan kekecohan
yang berlaku di dunia serta salah langgapan lerhadap agama Islam ekoran serangan lersebut.
4.3 Perpaduan Kaum
Perpaduan kaum merupakan kepenlingan utarna dalam menanganr gejala pengganasan.
Di Singapura rnisalnya, pemerintah menekankan kepentingan ini lebih-Iebih lagi setelah diancam
pengganas menyusuli penangkapan anggola-anggota kumpulan Jemaah Islamlyah di Yishun.
Rakyat mula sedar bahawa walaupun keadaan di Singapura kelihatan setarnat, ini tidak
bermakna la bebas daripada serangan pengganas. Faklor perpaduan ini dengan jelas
digambarkan dalam cerpen 5elamat Hari Raya Haji 5yawal karya Sulairni Warno yang
mengetengahkan suasana hari raya di rumah Haji Syawal yang telah dikunjungl rakan-rakannya
danpada pelbagai kaum dan kedatangan mereka telah disarnbutnya dengan meriah sekali.
Keadaan Inilah yang cuba diwujudkan pemerinlah iaitu penekanan tenlang kepenlingan integrasi
kaum. Salu lagi cerpennya Aci-Aci Buka Pintu Juga mengetengahkan isu yang sarna iaitu
keharrnonian kaum rnelalui sikap tolong menolong antara jiran telangga sebagai cara lerbaik
untuk menggelakkan perselisihan taham lenlang aqarna lain yang boleh mengakibatkan
kejadian-kejadian pengganasan.
lelah
, telah
4.4 5eksual
aktiviti
risliwa
;hazali
kerana
a yang
Dalam kita bergerak ke arah bandar kosrnopolitan rnutlak ini, sifal dan sikap manusia di
kota Singa ini juga semakin berubah. Lebih banyak gejala sosiai yang mula limbul bak cendawan
tumbuh ke permukaan. Sebelum ini, keadaan seumpama ini mungkin terselindung atau sesuatu
yang tabu. Namun demikian, kini ia merupakan lumrah yang diterima rnasyarakat. Cerpen
Habitat karya Ahmad Awang, rnisalnya, mengisahkan ponceraian suarni isteri yang berlaku
disebabkan kecurangan islerinya yang menjalinkan hubungan dengan kaurn sejenis. Karya ini
merupakan templakan terhadap casar pemerinlah yang memberi kelonggaran lerhadap golongan
homoseksuai ini dalam mendapalkan pekerjaan di seklor awam. Satu lagi kisah iailu sajak
Bertanya karya Md Salleh Mahmud pula mengularakan perihal lelaki-Ielaki yang lelah merubah
Janlina mereka sekaligus menonjolkan keruntuhan moral dan nilai.
Aktivis-Jurml AkademikJihdV 2005 155
4.5 Perkahwinan
Zaman ini juga menampakkan banyak gejala rakyat yang memenlingkan kerjaya
daripada membina rumahtangga. Cerpen White House? karya Ridhwan Anwar
mengetengahkan masalah dasar pemerintah yang ingin menjadi sebuah kola unggui dunia
dengan mengikut strategi Amerika Syarikat sehingga menjejas kehidupan rakyat yang takut unluk
berkawin kerana kos hidup yang terlalu tinggi. Cerpen Bukan Aku Tak Sayang karya Basuki
Sustro pula menyentuh peri hal gadis kosmopolitan yang terlalu mementingkan kebendaan
sehingga mengalami kesukaran memilih teman hidup.
4.6 Pembuangan Kerja
Pembuangan kerja merupakan lumrah dalam keadaan Singapura dewasa ini yang
sedang berusaha membentuk semula ekonominya. Sering bakat-bakat asing yang datang
dengan jumlah yang banyak dijadikan alasan kepada ketiadaan pekerjaan bagi rakyat ataupun
pembuangan kerja. Keadaan ini mengakibatkan salah faham dan mungkin pertikaian jlka tidak
diperbetuikan. Hakikalnya terdapat banyak sebab seseorang itu Hada pekerjaan atau dibuang
kerja. Antaranya pendidikan, persaingan, sikap dan kemahiran. Antara sebab lain pula terdapat
dalam cerpen Aku Tertinggal Telefon Bimbitku karya Suratman Markasan yang mengisahkan
keadaan seorang lelaki yang lerjejas ekoran fenomena pembuangan kerja ini. Oia akhirnya
memohon untuk bekerja di sebuah rnasjid seperti yang telah disarankan oleh rakannya. Oia
berjaya menjawat pekerjaan di masjid itu. Kelika berwudhu, dia lelah meninggalkan lelefon
bimbitnya dan apabila hendak mengambilnya semula, dia terdengar perbualan rakannya dengan
uslaz yang telah melantiknya. Rakannya cuba menghasut agar dia dipecal daripada jawatan
tersebul. Jelas ini menunjukkan antara kesan pembuangan kerja ialah sikap saingan negatif atau
pengkhianatan dalam mencari pekerjaan.
Cerpen Bola karya Nizam Mustafa juga mengetengahkan kesan pembuangan kerja
terhadap sepasang suami isteri. Wan, seorang pemain bolasepak telah diberhentikan khidmatnya
dan isterinya pula mengambil alih peranan sebagai penyara keluarga. lsterinya mula menjalinkan
hubungan dengan seorang lelaki yang lebih mewah. Aklbat tekanan perasaan yang tidak
terkawal, dia akhirnya meracun kesemua anggota pasukan bolasepaknya.
4.7 Penyakit
Penyakil 'SARS' ataupun Sindrom Sesak Nafas menghantui Singapura pada tahun 2003.
Penyakit berjangkit ini mudah menular di lempat-tempal umum. Maka pemerinlah terpaksa
mengambil sikap berjaga-jaga dengan mengadakan pemeriksaan yang lebih ketat terutama
dalam pengambilan suhu badan di bangunan-bangunan awam. Cerpen Virus X karya Helmilina
Mohd. Som mengutarakan bahaya virus tersebut dan melalui virus ini, manusia mula sedar akan
kepentingan menjaga kebersihan. Manusia juga mula sedar akan kekerdilan mereka berhadapan
dengan penyakit sedemikian.
4.8 Melayu & Islam'
Masyarakat Melayu Singapura tidak lerlepas daripada konsep Melayu dan Islam. Agama
memainkan peranan penting dalam budaya masyarakal Melayu sejak zaman oahulu lagi.
Pegangan seumpama ini masih leguh dalam alaf baru inl. Pandangan masyarakat lerhadap
unsur ketuhanan amat jelas dibayangkan melalui cerpen Oedaunan karya Muhammad Salihin
Sulaiman yang mengungkap bahawa maul tidak mengira usia mahupun kekualan dan cerpen
Ubat karya Ahmad Awang yang menyenluh persoalan kuasa Allah merenlasi segala kemampuan
4 4.8-4.12 merupakan karya-karya yang diterbitkan sepanjang tahun 1999
156 Akademik Jilid\l 1005
Iradisi
Augus
manus
kesus:
4.9
lahyul
ruang
sanqk,
dalam
kucing
yang r
bawa I
4.10
ajaran
Tuhan
mengt
ini bel
Perse!
anak-s
Cerpei
bapan
memp·
cerper
suci yc
4.11
rnenca
demi r
imej
sebaq:

kepad:
karya
kehidu
Sulairr
penyal
masya
daripa.
sendiri
4.12
rnernb:
untuk I
.erjaya
Anwar
dunia
t untuk
Basuki
·ndaan
yang
Jatanq
aupun
I lidak
buang
rdapat
.ahkan
hirnya
a. Dia
elefon
engan
.watan
if alau
kerja
iatnya
ilinkan
lidak
2003.
paksa
utama
milina
• akan
dapan
Igama
I lagi.
1adap
;alihin
erpen
1puan
tradisi dan moden. Begi!u juga cerpen Terpadamnya Satu Titik Kebenaran karya Peler
Augusline Goh bahawa tuhan tetap memberi peluang kepada manusia bertaubal. Hanya
manusia yang sering lupa akan janjinya kepada Tuhan selelah terlepas daripada bahaya alau
kesusahan.
4.9 Pegangan Agama
Pegangan agama masyarakal Melayu tidak dapat disangkal. Namun kebiasaan kepada
tahyul masih juga kukuh. lroni ini jelas sekali menunjukkan masyarakal Melayu masih memberi
ruang kepada unsur lahyul dalam Jiwa mereka. Mereka masih mempercayai konsep kempunan,
sangkak dan kecelakaan yang dibawa oleh binatang seperti kucing. Pegangan ini dijelaskan
dalam cerpen Ramses karya Ridhwan Anuar mempersoalkan tahyul kerana kematian seekor
kucing dan cerpen Tompok karya Rohanah Bte Kasnan pada memaparkan persoalan tahyul
yang menggugat kelenangan jiwa seorang isteri apabila kucingnya hilang. Perasaannya terbawa-
bawa kepada keselamatan suaminya apablla beliau tidak dapat dihubungi.
4.10 Warga Tua
Budaya menghormali orang tua tetap retevan pada zaman Ini. Perkara ini selari dengan
ajaran agama Konsep "berkat ibubapa" dan "derhaka kepada ibubapa bererti derhaka kepada
Tuhan" masih rnenjadi pegangan. Masyarakat Melayu masih berpegang kepada sifat
menghormati ibu bapa hingga ke lahap berkorban demi memenuhi kemahuan mereka. Keadaan
in; berlaku kerana ibu bapa itu sendiri telah banyak berkorban untuk anak-anak mereka.
Persefahaman dua hala ini amat menarik kerana ia secara tldak langsung membuktikan bahawa
anak-anak muda masyarakal kila masih berpegang kepada konsep memuliakan orang tua.
Cerpen Bapak karya Zee SHK memaparkan kemegahan seorang anak terhadap pengorbanan
bapanya. Sementara cerpen Puisi Biru Seorang Kekasih karya Peter Augustine Goh
mempersoaikan pengorbanan seoarang anak demi menjaga hati ayahnya. Begitu juga dengan
cerpen Rahsia Sebuah Kasih Sayang karya Peter Augustine Goh mengisahkan pengorbanan
suci yang membawa berkat.
4.11 Melayu Kebaratan
Walaupun unsur agama dan budaya Melayu masih kukuh, namun jelas sekali ia tidak
mencapai semua pihak. Masih terdapat golongan yang mengenepikan kedua-dua unsur tersebut
demi merealisasikan kehendak mereka. Nafsu dan pengaruh barat bermaharajalela hingga luput
imej Melayu pada orang Melayu ilu sendiri. Proses pembaralan budaya Melayu dianggap
sebagai satu musibah yang seharusnya dihapuskan. Masyarakat menganggap bahawa qejala ini
menggalakkan kebebasan sosial di kalangan rnasyarakat Melayu dan akhirnya membawa
kepada keruntuhan sistem budaya dan agama itu sendiri. Cerpen Mrs George Nelson Berton
karya Mohamed Pilchay Gani BMAA, misalnya dengan jelas menunjukkan kerunluhan sislem
kehidupan Melayu dan Islam akibal kebaratan. Cerpen The Pest karya Muhammad Salihin
Sulaiman pula menonjolkan kesan hubungan bebas dengan transveslit yang membawa kepada
penyakil Aids. Manakala cerpen Mimpi Shakespeare karya Ridhwan Anuar menunjukkan
masyarakat Melayu kini lerlalu kebaratan sehingga mereka lebih mengenali saslera Inggeris
daripada sastera sendiri. Sedihnya masyarakal Melayu terpaksa disedarkan oleh orang baral itu
sendiri lentang perkara lersebut.
4.12 Pembangunan Oiri
Pandangan masyarakat Melayu terhadap kemajuan diri merupakan perkara
membanggakan. Prinsip kerelevanan menjadi semakin meresapi sanubari mereka. Keinginan
untuk maju dan berdikari direalisasikan dalam cerpen-cerpen yang dihasilkan. Cerpen Keluarga
Aktivis-Jurnal Akademik JllidV 2005 157
\
Tempe karya Sulaimi Warno menonjolkan peranan seorang ayah yang memajukan anak-
anaknya dalam bidang pelajaran. Cerpen ini meyakinkan pembacanya bahawa kemewahan tidak
memastikan kejayaan hidup. Seballknya ilmu membentuk peribadi mulia dan kemajuan diri.
Cerpen Nek Jan Nak Kawin Lagi karya Sulaiman Jeem memaparkan persoalan nilai seorang
wanita berhati waja. Seorang janda yang berani "mengajar" suaminya yang curang sehingga
beliau akhirnya mencapai kecemerlangan hidup berdikari. Begitu juga Cerpen Mahasistua karya
Rozanah Bte Kasnan yang membuktikan bahawa mencari IImu tidak mengenal usia. Manakala
Cerpen Menantu Wak Dolah karya Basuki Saslro membuktikan bahawa orang yang tidak
berilmu bakal menjadi tidak relevan dan akhirnya terpaksa bersara dari pekerjaannya.
5.0 Penutup
Bahan sastera berperanan daiam membantu pengajaran dan pembelajaran bahasa
Melayu. Kepelbagaian bahan yang dibangunkan oleh kerencaman gaya bahasa pastinya menjadi
takungan kepada alat-alat tatabahasa yang boleh digunakan sebagai bahan tambahan atau
pengayaan dalam pengajaran bahasa di sekolah. Dari segi bahan penulisan pula, gumpalan idea
penulis yang dirakamkan boleh menjadi perintis kepada idea-idea baru dalam menu lis esei dan
sesi perbincangan. Dalam konteks pengajaran seumpama ini, penting bagi guru bertindak
sebagai pemudahcara untuk menggiatkan dan merancakkan proses pembelajaran.
Banyak manfaat yang boleh diraih dengan menggunakan bahan sastera dalam
penqajaran. Selain digunakan dalam pengajaran bahasa, ia juga boleh menghidupkan semangat
membaca di kalangan pelajar kerana mereka telah terbiasa dengan membaca karya-karya kreatif
semasa sesi pengajaran bahasa. Dengan meluasnya bacaan, pelajar akan rnenjadi lebih kritikal
dan penguasaan bahasa akan semakin balk serta melancarkan pertuturan dalam bahasa Ibunda.
Bibliografi
Azizi Hj Abdullah."Perkahwinan Mutaah" dim Berita Minggu (Malaysia), 19 Jan 1997.
Balkis Ahmad."Bubur Lambuk" dim Berita Minggu (Malaysia), 26 Jan 1997.
Diana Laurenson & Alan Swingewood, 1972. The Sociology of Literature.London: Mc Gibbon
and Kee.
Gazali Lateh."Madonna Vega Valerie" dim Berita Minggu (Malaysia), 9 Mac 1997.
Hans Robert Jauss, 1982. Towards an Ae/hetic of Reception. Minneapolis: University of
Minnesota Press.
Lufti Abas, 1995. Kri/ikan Karya Sastera: Keindahan Ragam-Ragam Bahasa. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohamad Shahidan."Permudal Perumaf" dim Berita Minggu (Malaysia), 23 Mac 1997.
Mohamad Mokhtar Hassan, 1995. Sosiologi Sas/era - Teori dan Aplikasi. Kuala Lumpur:Jabatan
Penerbitan Universiti Malaya.
Mohamed Pitchay Gani BMM. "Memasyarakatkan dan Menghayati Sastera Kila" dim. Majalah
Bulan Bahasa dan Anugerah Persuratan 1999 him 22-23, Julai 1999
Mohamed Pitchay Gani BMM. "Cerpen 1999 Papar Pandangan Orang Melayu Setempat" dim.
Berita Minggu, 9 Julai 2000
Nur Namira Mazlan. "Cabaran Singapura Dalam Sastera Melayu Kontemporari" dim Aktivis Jilid
IV, 2004.
Othman Puteh."Empat Cerpen Mikro" dim Berita Minggu (Malaysia), 5 Jan 1997.
Peter Augustine Goh."Seorang Gadis, Nasi Lemak dan Sambal Udang" dim Berita Minggu
(Malaysia), 30 Mac 1997.
Rahman Shaari, 1993. Memahami Gaya Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rahman Shaari."Hantu Bulan Puasa" dim Berita Minggu (Malaysia), 2 Feb 1997.
Shahidan Hashim."Wad" dim Serita Minggu (Malaysia), 9 Feb 1997.
158 Aktivis-JumalAkademik JihdV 2005
Siti R,
Syed I
Tajudi
Ton It
Umar
$ ,
-
- - - -- - - - - - - - - - - - •••-
..... .....J
anak-
n tidak
In diri.
soranq
hingga
I karya
nakala
I tidak
Siti Rahmah G Ibrahim."Jejak Kasih" dim Berita Minggu (Malaysia), 16 Feb 1997.
Syed Mahadzir Syed Ibrahim."Bahang Panas Selat Bhosphorus" dim Berita Minggu.(Malaysia),
12 Jan 1997.
Tajudin Saman."Hang Yahya" dim Berita Minggu (Malaysia), 16 Mac 1997.
Ton Ibrahim, 1990. Sti!istik:Pendekatan dan Penerapan. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian
Melayu, Universiti Malaya.
Umar Junus, 1989. Stilistik: Satu Pengantar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
iahasa
ienjadi
1 atau
In idea
ei dan
1indak
dalarn
ranqat
kreatif
kritikal
lunda.
;ibbon
sity of
ibatan
ajalah
:" dim.
is Jilid
ika.
Aktivts-jumal Akademik Jrlid V 2005 159
PENGGUNAAN PUISI KANAK-KANAK
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
JUFFRI BIN SUPA'AT
LEMBAGA PERPUSTAKAAN NEGARA
Makalah ini akan memberikan takrilan terhadap pembelajaran bahasa dan
menyentuh ciri-ciri yang terdapat dl dalam puisi kanak-kanak serta bagaimana ia
dapat membantu pembelajaran Bahasa Melayu. Makalah ini juga menganjurkan
beberapa kegiatan yang boleh dilakukan dengan menggunakan puisi kanak-
kanak untuk mempelajari bahasa.
1.0 Pengenalan
Bahasa tercelus daripada gabungan beberapa komponen seperti bunyi dan makna serta
slruktur yang digunakan sehari-hari. Komponen-komponen bahasa ialah lonologi, semantik dan
nahu. Fonologi ialah komponen yang "mengawal struktur dan tala bunyi, manakala komponen
kedua iaitu semanlik yang merangkumi perbendaharaan kata atau pemahaman gagasan kata-
kata yang diujarkan atau diluahkan" (Berk, 2003). Nahu atau tatabahasa merupakan unsjur yang
digunakan untuk rnenyusun kata-kala. Bagi tujuan kertas kerja ini, tumpuan akan diberikan
kepada aspek lonologi dan semantik.
Mengenali bahasa bermakna kesemua komponen ini dapat dikuasai dan digunakan
sebagai sistern perhubungan. Apa yang kita kelahui ialah bahasa yang digunakan kanak-kanak
seialunya tidak sama dari segi makna dengan bahasa yang digunakan oleh orang dewasa.
Sudah tentu untuk menguasai bahasa, kanak-kanak harus terlebih dahulu membina
perbendaharaan kala mereka supaya mereka dapat memperhalusi makna dan juga membuat
kaitan kala-kata lersebu!.
Menurut Howard Gardner (1993), seseorang yang memiliki kecerdasan bahasa,
(Iinguistik) mahir bertutur dan juga menulis; salah sate cara memupuk kecerdasan ini ialah
"menghalal puisi yang popular dan kemudian dibaca dengan kuat" (Burnett 2002: 105).
2.0 Puisi Tradisional/Puisi Kanak-Kanak
Karya sastera seperti puisi dan pantun menggambarkan perasaan manusia seperti
gembira, sedih, marah dan takut. Maka ilu sastera yang baik yang ditulis dengan bahasa yang
indah akan dapat menarik minat kanak-kanak. Puisi tradisional yang telah dicipla sejak zaman
berzaman dapat memainkan peranannya dalam pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak.
Menurut Donald Graves (1992:3), puisi "menyalukan bunyian dan makna di antara baris kata-
kala". Puisi tradisional mengenalkan kanak-kanak dari berbagai generasi kepada dunia nyata
yang dilalui sehari-hari selain juga mengenalkan mereka kepada dunia imaginasi. Oleh ItU, kita
lidak dapat menafikan kaitan kemahiran bahasa ini yang dapal dilakukan meialui Puisi kanak-
kanak.
3.0 Rima dan Irama
Di antara eiri-eiri yang terdapat di dalam puisi tradlsicnal ialah nilai rima dan iramanya.
Memang seeara semula jadi, manusia akan mempunyai tindak balas terhadap rima dan irama.
160 Akuvis-)urnal Akademd( JilidV2005
3.1
rnenja
kreatil
pasti c
mend!
gerak,
4.0
kanak-
kanak-
dikena
Amerif
rnernp.
rnernb,
disarnr
an
ia
3n
.k-
ikna serta
iantik dan
.ornponen
san kata-
isjur yang
diberikan
'igunakan
ak-kanak
dewasa.
membina
membuat
bahasa,
ini ialah
I seperti
'sa yang
~ zaman
k-kanak.
ris kala-
ia nyata
itu, kita
i kanak-
3.1 P"rgerakan Fizikal
la juga dapat meneetuskan berbagai perasaan dan juga pergerakan fizikal yang
menjadikannya satu kegiatan yang bukan saja menyeronokkan, bahkan salu keqiatan yang
kreatif juga. Sebagai eontoh, PUIS; "Pok Amai-Amai";
Puisi in; harus dibacakan dengan gerak tangan yang melakukan tepukan dan trarna yang
pasti akan menarik perhatian kanak-kanak terulama anak-anak kecil. Satu lagl eontoh ialah puisi,
Pak Cokok geoggam gamit
Pak Syawal hamba raja
Minta Cekur diben' kunyi
Nak ubat ayam buta.
Sekiranya anda menggenggam-gamitkan jari-jari anda di depan si keel! ketika
mendendangkan puisi Inl, maka la pasti terangsang untuk turut sama dan menlru melakukan
gerakan-gerakan tersebut.
4.0 Pengulangan
Pengulangan kala-kala amal penlin9 dalam pembelajaran bahasa terulama kepada
kanak-Kanak. Sekiranya perkataan itu dillhat berulang kali, 'a sudah pasti dapat membantu
kanak-kanak itu di dalarn proses menglnga! dan mengenalpasti patah-patah perkalaan yang
dlkenalkan
Menurul satu kajian yang dijalankan oleh Mary Jalango (1997), d! sebuah tadika di
Amerika syankat, sekumpulan kanak-Kanak yang dldedahkan dengan sebuah puisi yang
mempunyai perkataan yang berulang sebanyak 11 kali, akhirnya terdorong untuk turut sama
membaea bahan-bahan itu.
Melalul pengulangan, kanak-kanak itu dapal mengenal perkataan dan frasa yang
disarnpaikan dan akhirnya dapat menggunakannya.
Aktivis-Jurnal Akadermk JihdV2005 161
5.0 PerbendaharaanKala
Puisi amat berguna untuk membina perbendaharaan kala. la Juga memberi makna
perkataaan melalui konteks yang disampaikan oleh puisi-puisi tersebut dan juga menerangkan
maksud dan maknanya.
6.0 Kegialan Melalui Puis!
KEGIATAN 1
KEGI
Term
Tuju;
Puisi
Tema:
Tujuan pembelajaran:
Puisi:
Lagu Rama-Rama
Serangga
Mengenalkan kosa kata, Rama-rama, Kupu-kupu dan
Ulat buill, Belalang
Dari u/atjadl kepompong
ie titiur da/am kelongsong
Bila wektu kepompong pecah
Jadi rama-rama yang indah.
Rama-rama terbang me/ata
Sungguh cantlk aneka warna
Hisap madu di kebun bunga
Tapi la tak hldup lama.
Lagu Suka Ramai
ri makna
erangkan
Jan
Belalang rama-rama
hinggap pohon rambai
Mari sama-sama
nyanyi suka remei.
Kita suka (8ma-rama,
macam-macam warna
Berkewen sama-sama
/erbang sini sana.
Rama-rama
Sarna-sarna
KEGIATAN 2
Tema: Masa
Tujuan pembelajaran: Mengenalkan kosa kala, Senja, siang, malam, asar dan
juga konsep waktu
Puisi:
Senjakala
Asar sudah tepes, hari sudah pe/ang
Main sudah puas, mari kita pu/ang
Senjakala, senjakala. mari kita pulang.
Ma/am sudah da/ang, siang suaeti pergi
Sekarang kila pulang, esok dalang /agi
Sonjekete, senjeke!e, esok dalang /agi
Waktu Be/ajar
Waklu be/ajar jangan main-main
Guru tunJuk ajar jangan ingal/am
Menulis meiuns buat sampai habis
Membaca mengira cuba sampaijaya
Waktu be/ajar cuba/ah be/ajar
Kelika bermain cuba/ah bersama
Be/ajar bermain jangan campur-campur
Majufah jayalah murid-murid semua.
Da/uk Harimau
Datuk Harimau puku/ berapa, pukul satu
Da/uk Harimau pukul berapa, pukul dua
Da/uk Harimau pukul berapa, pukulliga
Da/uk Harimau puku/ berepe, puku/ empet
Da/uk Harimau puku/ berapa, puku/lima
Aktivis-Jurnal Akademik Jihd V 200S 163
Datuk Harimau pukul berapa, pukul enam
Datuk Harimau pukul berapa, pukul tujuh
Datuk Harimau pukuJ berapa, pukuJ lapan
Datuk Harimau pukul berapa, pukul sembilan
Deiuk Harimau pukul berapa, pukul sepuJuh
KEGIATAN 3
Tema: Haiwan
Tujuan pembelajaran: Mengenalkan kosa kata, Kuda, Kucing, Katak
Puisi:
Kalak Lompet
Lompat si katak lompat
Lompallah linggi-linggi
Cepalfah adik cepat
Cepalfah bangun pag/-pagi
Kalau adik malas lagi
Malas bangun pagi
La... La.... la..
Nanti kita rugi.
Kuda
Saya ada kude, dibuat oien ayah
Leber pakai teti, «uae pun mahu Ian
Oh kudeku garang
ekomya sangan panjang
Kuda ayah bust dari pe/epah pisang
Saya ada salu kucing
Di tebemye ada loceng

Saya gelar dia ching, ching
Ching, ching ching saya panggi dia
Kling, kling, kilng berbunyi locengnya.
Menyusun kegiatan amat penting. Seliap kegialan harus merangkumi beberapa
kemahiran umpamanya kemahiran mendengar, bercakap dan juga melihal perkalaan. la juga
harus member; ruang kepada kanak-kanak ladi unluk lerlibat sama.
7.0
sudat
untuk
juga (
kata,
meml
Ciri-ci
BibU,
Berk,
Grave
Jalon
Nani
Roha
Steel<
Tomp
Zubai
-rapa
juga
7.0 Kesimpulan
Sekiranya pembelajaran bahasa dapat dijalankan dengan cara yang menyeronokkan, ia
sudah tentu dapat membantu kanak-kanak mempelajarinya. Puisi-puisi ini dapat dijadikan dasar
untuk perbincangan dan juga perkongsian pengalaman di antara para pelajar. Selain itu, mereka
juga dapat melakonkan perasaan itu melalui gerakan tangan dan badan serta mimik muka. Akhir
kata, kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelbagai deria dapat
membantu kanak-kanak mengasah kemahiran mendengar, bacaan, penulisan dan juga Iisan.
Ciri-ciri penting di dalam pembelajaran bahasa.
Bibliogra(i
Berk, L. E. (2003). Child Development. Ablongman (sixth edition)
Graves, D.H (1992). Explore Poetry. Portsmouth, NH: Heinemann
Jalongo, M. R., Ribblett, D. M. (1997). USing Song Picture Books To Support Emergent Literacy.
Childhood Education, Fall 1997; 74:1.
Nani Menon, Rohani Abdullah, (2004). Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. PTS
publications and distributor Sdn. Bhd.
Rohani Rustam & Jamiah A Bakar (1988). Bacalah SayangL Times Book International.
Steele, P. (1998). Rhymes for Language Development. NTUC Childcare Cooperative Ltd.
Tompkins, G. E. (2003). Literacy for the 21" Century. Merrill Prentice Hall.
Zubaidah, Mohsen, (2005). Timang Tinggi-Tinggi. NLB. Ed. Juffri Supa'at.
Aktlvis-Jurnal Akademik JilidV 2005 :/65;
BIODATA PEMAKALAH
PROFESOR DR HASHIM HJ MUSA lahir di Pasir Mas Kelantan (1945), ialah seorang Profesor
dan Ketua Jabatan Bahasa Melayu di Akademi Pengajian Melayu Unlversiti Malaya, lulusan
Universiti Malaya (B.A. (Hons.)(1972), MA (1975), PhD. (1988) (bidang Pengajian Melayu,
Linguistik dan Bahasa Melayu), di American University Cairo (Sijil Bahasa Arab Fusaha) dan di
Malayan Teachers College Kuala Lumpur (Sijil Guru Bahasa Inggeris), pernah menjadi
Pengarah/Dekan Akademi Pengajian Melayu dan Timbalan Dekan Fakulti Sastera dan Sains
Sosial, Universiti Malaya; menjadi Research Fellow dan mengaudit kursus PhD. di University of
California, Berkeley (1980), Research Feliow di School of Oriental and African Studies University
of London (1992), Research Fellow di Unversiti al-Azhar Kaherah (1987), dan Research Fellow di
KITLV t.eiden, Holland (1993), dan pernah menerima anugerah Fulbright Malaysian Islamic
Scholar Award 1995 ditempatkan di Department of Middle Eastern Studies University of
California Berkeley dan Department of Religion di Temple University Pennslyvania U.S.A. Juga
pernah menjawat Senior Visiting Research Fellow (Professor) di International Institute for Asian
Studies, Leiden, Holland (1999). Telah menghasilkan 18 buah buku teks universiti dan buku
akademlk, antaranya Binaan dan Fungsi Perkataan da/am Bahasa Melayu (1993), Pengantar
Falsafah Bahasa (1994), Falsafah Bahasa Melayu: Beberapa Aspek Kajian (1994), Ta/abahasa
Dewan Edisi Baharu (bersama riga penulis lain, 1996), Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan
dalam Bahasa Me/ayu (1997), Pengan/ar IImu Makna (dengan seorang penulis lain, 1998),
Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi (1999), A Brief Survey on the Study of the Malay Sas/era
Kitab on Malay Islamic Thought (1999), Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah
Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga (2001), Falsafah, Logik, Nilai dan E/ika Melayu
(2001), Agenda Melayu: Ke Arah Pembinaan Peradaban Melayu Bertaraf Dunia Alaf Ketiga
(2002). Buku Pengan/ar Fa/safah Bahasa telah diaugerahkan Hadiah Bahasa 1996 oleh
Persatuan Linguistik Malaysia/Public Bank dan buku Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi
dianugerahkan Hadiah Citra Pendita 2000 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Bidang
pengkhususannya ialah tamadun Melayu Islam, bahasa dan Iinguistik Melayu, falsafah dan
pemikiran Me/ayu, nila: dan etika Melayu Islam.
PROF. MADYA DR. NORIAH MOHAMED dilahirkan di Sabak Bernam, Selangor dan bersekolah
di Sekolah Umum Sabak Bernam di waktu pagi dan Sekolah Agama Batu 2 Sepintas di waktu
petang sehingga tahun 1957. Pada tahun 1958 beliau melanjutkan pelajarannya di Sekolah Tun
Fatimah Melaka sehingga lulus Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 1963. Setelah itu beliau
mengikuti program Latihan Guru di Pusat Latihan daerah Taiping dan mendapat Sijil Perguruan
pada tahun 1966. Beliau pernah mengajar di Sekolah Rendah Parit Buntar dan Sekolah All
Saints Taiping sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun
1971. Selain menjadi pelajar di universiti, beliau mengajar (menghabiskan kontrak) di Sekolah
Menengah Padang Rengas dan Sekolah Holy Methodist Teluk Intan, Perak. Beliau lulus Sarjana
rnuda dengan kepujian pada tahun 1975. Pada tahun 1976 - 77 beliau mengikuti Program Tanpa
Ijazah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mendalami Bahasa Jawa di samping
menyelesaikan program Sarjana. Pada tahun 1977 beliau lulus Sarjana Persuratan daripada
Universiti Kebangsaan Malaysia dan terus dilantik menjadi pensyarah sehingga tahun 2001.
Beliau mendapat Ijazah Kedoktoran daripada Universiti Malaya pada tahun 1991. Kini beliau
berkhidmat pula sebagai Felow Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM
(ATMA) sejak 2001. Dr. Noriah banyak menulis buku dan di antaranya ialah Hikayat Panji
Semirang (1992) Dewan Bahasa dan Pustaka; Jayengbaya: Memahami Pemikiran Jawa (1993)
UKM; Hikayat Hang Tuah ( 1997) Yayasan Karyawan; Jawa di Balik Tabir (2001) UKM; Syair
Ken Tambuhan (2002),terbitan Yayasan Karyawan; Syair Almarhum Baginda Sullan Abu Bakar
di Negeri Johor (2001)Yayasan Warisan Johor; CD Interaktif Sejarah Melayu (2002) ATMA (versi
Melayu); CD Interaktif Sejarah Melayu (2003) (versi Inggeris); CD Interak/if Sejarah Melayu
(2005)(versi Arab). Beliau juga menyampaikan beberapa makalah yang dibentangkan di luar dan
166 Aktivis-Jurnal Akademlk Jihd V 1005
dida
Sasf
dan
Bud'
Pusr
Pusa
selai
UKM
Ping;
Inter;
versi
sejaj
DR j
deng
mem
Telat
(1981
(198-
( 1 9 8 ~
Sesu
Aplik
Mela
Mela
Pasc
Di sa
terba
Saste
perta
sayer
Saste
Write
Sarja
Perst
Pend
mene
Pesc.
( 2 0 0 ~
Sast.
JUFF
Sekol
A). S
Mass
Unive
and
(Pem
menu
puisi
Baha:
Nega
Pelaj,
tahun
Profesor
lulusan
Melayu,
I) dan di
menjadi
In Sains
'ersity of
niversity
:ellow di
Islamic
srsrty of
.A. Juga
or Asian
an buku
mgantar
3bahasa
r Tulisan
, 1998),
Sastera
<e Arah
, Melayu
f Ketiga
96 oleh
an Jaw;
Bidang
fah dan
rsekolah
di waktu
Jlah Tun
u beliau
~ r g u r u a n
.olah All
la tahun
Sekolah
Sarjana
n Tanpa
samping
faripada
In 2001.
11 beliau
yu UKM
'at Panji
a (1993)
M; Syair
iu Bakar
A (versi
Melayu
luar dan
di dalam negeri terutama yang berkaitan dengan Kesusasteraan Melayu Tradisional, bahasa dan
Sastera Jawa. Penulisan beliau ada yang diterbitkan dalam beberapa buah Jurnal, buku, majalah
dan akhbar di dalam dan di luar negara. Alas kegiatan ini beliau dianugerahi: Medal Kridha
Budaya dari Surakarta (1995); Pingat Selia Mahkota (SMS) Selangor (1999); Medal Peringatan
Pushkin dari Universiti Moscow (1999) kerana sumbangan beliau dalam mendirikan bersama
Pusat Pegajian Nusantara di Institut Pengajlan Bahasa Asia dan Afrika di Universitl Moskow
selain menjadi Pensyarah Pelawat di Institut tersebut sejak tahun 1994 - 1998; Hadiah Penerbit
UKM 1993; Hadiah Buku Kebangsaan 1994; Hadiah Sastera Perdana (bahagian Esei 1998);
Pingat Gangsa ( CD Interaktif Sejarah Melayu versi Melayu) UKM 2003; Pingat Perak (CD
Interaklif Sejarah Melayu versi Inggeris) UKM 2004; Pingat Gangsa (CD Interaklif Sejarah Me/ayu
versi Arab) UKM 2005. Dr. Noriah juga merupakan Karyawan Tamu Yayasan Warisan Johor
sejak Me; 2001 hingga sekarang.
DR ABDUL RAMAN NAPIAH atau nama samarannya Mana Sikana mula menulis pada 1964
dengan cerpen Kawan Yang Berbudi dan Berbudi. Selain daripada menulis cerpen, beliau juga
menulis drama (radio, tv dan pentas), novel, puisi, esei, kritikan dan buku-buku kajian sastera.
Tetah menerbitkan empat kurnpulan cerpen: San/au (1982), Jejak Yang Hilang (1984), Abzyx
(1986) dan Nusia (2002). Bagi drama telah menghasilkan kumpulan Apa-Apa (1982), Tok Awang
(1984) dan Hikmah (1998). Antara novel yang dihasilkannya ialah Ronjang (1984), Kesesa/an
(1987), Klimak (1989) dan Syajar (1996). Banyak menghasilkan buku kajian sastera anlara Teras
Sas/era Melayu Moden (1982), Esei-Esei Kesusasteraan (1983), Kritikan Sastera:Kaedah dan
Aplikasi (1986), Di Sekl/ar Pemikiran Drama Moden (1989), Teori Sas/era Moden (1990), Drama
Melayu Moden (1996), Teori dan Kritikan Sas/era Pascamodenisme (1998), Jejak Sas/era
Me/ayu Moden ke Pascamoden (2002) Teori dan Kri/ikan Sas/era (2002) dan Saslera Melayu
Pascamodenisme (2004) Keseluruhan buku yang dihasilkan melebihi 100 buah buku semuanya.
Di samping itu beliau pernah memenangi Anugerah Sri Angkasa bagi skrip drama radio dan TV
terbaik (1973), Penulis lerbaik Dewan Sas/era (1978), Hadiah Sastera UKM (1978), Hadiah
Sastera Nasional untuk cerpen dan kritikan sastera ( 1978 dan 1982). Beliau adalah penerima
pertama Anugerah Sasterawan Perak 2004. Beliau juga pernah menjadi panel pelbagai
sayembara menulis drama, cerpen, novel, esei dan kritikan sastera; anggota panel Hadiah
Sastera Sabah, Hadiah Sastera Perdana, Hadiah Sastera MASTERA dan Hadiah Sastera Sea
Write Award. Mendapat pendidikan Sarjana muda Kelas Pertama Persuralan (1978), ijazah
Sarjana Sastera (1980) dan Doktor Falsafah (1990), beliau pernah bertugas di Jabatan
Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, dan kini bertugas di Institut
Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang Singapura. Semasa di Singapura telah
menerbitkan beberapa buah buku antaranya Sas/era Singapura dan Malaysia di Era
Pascamoden (2002) Sas/era Me/ayu Klasik: Warisan Keemasan (2003) Proses Penulisan Krea/if
(2004), Sas/era Junjungan (2005), Teorl Sas/era Kon/emporari (2005) dan Teoti dan Kri/ikan
Sas/era Malaysia & Singapura (2005).
JUFFRI BIN SUPA'AT dilahirkan pada 8 Disember 1967. Pernah mendapat pendidikan di
Sekolah Menengah Westlake (GCE Peringkat 0) dan Sekolah Menengah Beatty (GCE Peringkat
A). Selepas menjalani Perkhidmatan Negara, mengikuti kursus Diploma Lanjutan Perhubungan
Massa yang dianjurkan Instilut Pembangunan Pengurusan Singapura dengan kerjasama
Universiti Oklahoma City pada 1996, mendapat Sarjana Muda Sastera dalam bidang Journalism
and Media Studies, The University of Queensland dan mendapat Sarjana Pendidikan
(Pembangunan Awal Kanak-Kanak) Queensland University of Technology pada 2004. Mula
menulis sekitar tahun 1984 dengan menyumbang ulasan buku, penulisan esei, cerita pendek dan
puisi kepada Berita Harian/Berita Minggu dan penerbitan lain seperti Dewan Sastera dan Pelita
Bahasa. Kini bertugas sebagai Eksekutif, Pembangunan Rancangan, Lembaga Perpustakaan
Negara. Dalam dunia persuratan beliau pernah dilantik ahli panel Perbincangan Sastera bersama
Pelajar di Maktab Rendah Tampines anjuran Kumpulan Angkatan Muda Sastera (KAMUS) pada
tahun 1995 dan Minggu Penulis Singapura, anjuran Majlis Kesenian Singapura (NAG) pada
Akuvis-jumal AkademikJilidV 2005 161
tahun 1997. Beliau juga giat membangunkan prasana persuralan Melayu Singapura melalui
aktiviti-aktiviti yang beliau rencanakan dan galakkan di cawangan-cawangan Lembaga
Perpustakaan Negara di Singapura. Beliau juga bertanggungjawap merancakkan aktiviti
persuralan Melayu di perpustakaan.
MOHAMAD ALI HANIFIAH BIN ABDULLAH memperoleh ijazah Sarjana Muda (Kepujian)
daripada Universili Malaya, Malaysia (1997), dan Sarjana Sastera daripada Universili Teknologi
Nanyang Singapura. Beliau merupakan calon PhD di Asian Language And Cultural Unit,
National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore. Beliau juga
memperolehi kelulusan profesional iaitu Certificate in Education, Singapore (1988). Kini beliau
merupakan Zamil Program Latihan Khas Bahasa Ibunda, Inslilut Pendidikan Nasional sejak
tahun 1998. Pernah mengajar di Sekolah Rendah Merlimau (1988-19911), Sekolah Rendah
Boon Lay (1991-1993) dan Sekolah Menengah Della (1997-1998). Beliau pernah menjadi
Bendahari Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura selama dua penggal. Beliau berminat di
dalarn bidang sastera tradisional Melayu, pemikiran kreatif dan kritikal dan isu-isu semasa.
MOHAMED AIDIL SUBHAN BIN MOHAMED SULOR memperolehi ijazah Sarjana Muda
(Kepujian) daripada Universiti Malaya, Malaysia dan Sarjana Sastera daripada Universlti
Teknologi Nanyang Singapura. Beliau merupakan calon PhD di Centre for Research in Pedagogy
& Practice, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore. Beliau
juga memperolehi kelulusan profesional iaitu Certificate in Education, Singapore (1990). Klni
beliau merupakan Zamil di Pusat Bahasa dan Kebudayaan, Institut Pendidikan Nasional,
Universiti Teknologi Nanyang. Beliau pernah dilantik Tenaga Pengajar dan Pengurus Disiplin
bagi Program Latihan Khas Bahasa Ibunda, Instltut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi
Nanyang.(1997-2002). Pernah mengajar di Sekolah Rendah Shuqun (1990-1993); Sekolah
Menengah Fajar (1997) dan Sekolah Menengah Dunman (2002). Pernah juga bertugas sebagai
wartawan sementara di Berita Harian, Singapore Press Holdings (1994-1995). Beliau pernah
memegang jawatan Setiausaha Agung Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS); anggota
Lembaga Pengarah Mendaki dan Pengerusi Siri Kuliah Warisan bagi Taman Warisan Melayu
Beliau kerap menganjurkan bengkel penulisan kreatif dan perbahasan. Bidang beliau ialah
perancangan bahasa dan dasar. Beliau minat dalam pedagogi, pemikiran kreatif dan kritikal:
serta isu-isu pendidikan dan sostal.
MOHAMED PITCHAY GANI BIN MOHAMED ABDUL AZIZ dilahirkan di Jalan Eunos, Kampung
Melayu, Singapura pada 24 Julai 1967. Beliau menerima pendidlkan di tadika 4PM; Sekolah
Rendah Jalan Eunos; Sekolah Menengah Siglap; dan Maktab Rendah Nanyang. Mendapat
Diploma Pendidikan Institut Pendldikan Nasional (1992); Ijazah Sarjana Muda Pengajlan Melayu
(Kepujlan) Universiti Malaya (1999) dan Sarjana Sastera Universltl Teknologl Nanyang (2004).
Bellau pernah mengajar bahasa Melayu di Sekolah Rendah Li Hua (1992-1996) dan Sekolah
Menengah First Toa Payoh (1999). Sejak 1999 beliau adalah lenaga pengajar di Program
Latihan Khas Bahasa Ibunda, Institut Pendidikan Nasional, NTU Singapura. Sejak 2004 beliau
merupakan Penyelaras program lersebut Beliau adalah anggota seumur hidup pertubuhan
kecendikiawanan 'Golden Key National Honor Society' di Amerlka Syarikat Bellau juga
merupakan seorang aklivis bahasa yang bergiat dalam beberapa pertubuhan Melayu di
Singapura. Beliau aklif rnenulis sejak lahun 1998 dalam genre krllikan sastera, bahasa, isu
kemasyarakalan, sajak dan cerpen.. Karya-karya beliau banyak dilerbitkan di akhbar Berila
Harian dan Berita Mlnggu selain majalah dan jurnal ternpatan mahupun luar neqeri. Beliau juga
aklif memberikan pandangan dan ulasan isu-isu soslo-politikal, bahasa dan saslera di radio dan
lelevisyen selain membentangkan kertas kerja dl datam dan luar negara. Beliau merupakan
Setiausaha Kehormat MBMS (sejak 2002); Pengerusl Jawalankuasa Kecil Pemantauan Bahasa
MBMS (sejak 2002); Penaslhat Persatuan Bahasa Melayu NUS (sejak 2004); dan Penasihat
Persatuan Budaya Melayu NIE (sejak 2003).
168 Akti'Vis.Jurnal Akademlk JihdV 2005
I
I