(cyypqçn o)oivcíov - Mqp)ioc 2010

)
EHDNYMIA HEPIIPAOH N. MOPOHZ
OAYMHIAKH AEPOHOPIA -YHHPEZIEZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OAEE (EIZOOPEZ KAAAOY AZOENEIAZ IIA TO TEDZ TZA) NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
EEHPEZ ZEPBIZ ANDNYMOZ EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OPIANIZMOZ EPIAZIAZ ZTO AHMO AMAPOYZIOY AZTIKH MH KEPAOZKOHIKH ETAIPEIA
PAHTOHOYAOZ IDANNHZ HANAIIDTHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
NAYHHIEIA EAEYZINAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDMENH KADZTOYOANTOYPIIA ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IENIKEZ EHIZKEYEZ - KATAZKEYEZ HAOIDN NAYZI AEANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EEHPEZ ZEPBIZ ANDNYMH ETAIPEIA EMHOPIOY & YHHPEZIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAZ N ZEPPDN ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
MAPMAPA ZKAPH ANDNYMOZ BIOMHXANIKH & EMHOPIKH ETAIPEIA MAPMAPDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BIOMHXANIA MHXANHMATDN KAIMATIZMOY & HAIAKHZ ENEPIEIAZ ANDNYMH BIOMHX ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EONIKH TPAHEZA THZ EAAAAOZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN (KAZOZ XP. TZIMHOYKAZ) AIPOTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ
NAYHHIEIA AYAIAAZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIPOTIKOZ HTHNOTPOOIKOZ ZYNETAIPIZMOZ IDANNNDN H HINAOZ AIPOTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ
AHMOZIA EHIXEIPHZH HAEKTPIZMOY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HELLENIC QUALITY FOODS ANDNYMOZ ETAIPEIA TPOOIMDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A.I. KATTAZ EHE EHIZKEYEZ HAOIDN ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
APIONAYTHZ EHIZKEYEZ-KATAZKEYEZ HAOIDN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN KYADNIAZ-KIZAMOY ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
Z. MAKPOIAOY & ZIA EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AOOI BEPOHOYAOI AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIIAIO AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
SEX-FORM AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OSKAR SECURITY EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
O.NITZIAKOZ ABEE-HTHNOTPOOIKEZ EHIXEIPHZEIZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH IEDPIIKDN ZYN/ZMDN ZYNHE ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
TVX HELLAS ANDNYMOZ ETAIPEIA METAAAEIDN KAI BIOMHXANIAZ XPYZOY ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A. HAZXOZ-K.KATZIKOHOYAOZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EHIXEIPHZH KAOAPIOTHTAZ & HPOZTAZIAZ HEPIBAAAONTOZ N.ZAKYNO AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OPAKH AE-YHO EKKAOAPIZH HAPAIDIHZ KAI BIOMHXANIAZ KPEATOZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BIOAIINIT A.M.E.T.B.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAAHNIKH AEZXH AYTOKINHTOY & HEPIHIHZEDN NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
NAYEH EHE EHIZK HAOIDN ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AIPOTIKOZ HTHNOTPOOIKOZ ZYNETAIPIZMOZ APTAZAIPOTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ
HPOTEAKO IIOYNAITENT KOPHOPEIZON IAIDTIKH EHIXEIPHZH HAPOXHZ YHHPEZIDN AZOAAEIAZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KENTPO HAHPOOOPIKHZ YHOYPIEIOY OIKONOMIKDNAHMOZIA YHHPEZIA (AHMOZIO)
TPIA AZTEPIA ANDNYMH EENOAOXEIAKH & TOYP/KH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH TEXNIKDN EPIDN AHMOY AND AIOZIDN AHMOTIKH EHIXEIPHZH
INTERSEC AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KEAAIAHTHZ AHMHTPIOZ & ZIA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHAAHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BAMBAKOYPIIA BOAOY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EPIOYOANTOYPIIKH ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAPENKO EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KATPANTZOZ SECURITY ANDNYMOZ IAIDTIKH ETAIPEIA ZYZTHMATDN KAI YHHPEZIDN AZOAAEIAZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ATAANTIK ZOYHEP MAPKET ANDNYMH EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAAIOYPIIKH KZEHEH KENTPIKH ZYNETAIPIZTIKH ENDZH (KEZE)
Z. MIXAHAIAHZ A.E. ZXET AIM 2623 ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZTEP ZINEMAZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KYKNOZ IIOYKA ABEE BAOEIA TYHDTHPIA HAEKTHPIA ET. ENAYMATA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
YHOYPIEIO OIKONOMIAZ & OIKONOMIKDN (HPDHN YHOYPIEIO OIKONOMIKDN) AHMOZIA YHHPEZIA (AHMOZIO)
NAYHHIEIA EAEYZINOZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
M M NAYHHIIKEZ BIOMHXANIKEZ EHIXEIPHZEIZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AOOI AAAOOIIANNH-ETOIMO ZKYPOAEMA ANDNYMH BIOMHXANIKH EMHOPIKH TEXNIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EXECUTVE AE HAPOXHZ XPHMATOOIKONOMIKDN YHHPEZIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
E A Z KIAKIZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
KAHNOBIOMHXANIA KEPANHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH IEDPIIKDN ZYN/ZMDN OAPZAADN ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
I KAI O KAAOIEPIAHZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
NTITZITAA EENOAOXEIAKH TOYPIZTIKH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
NIKOAAOZ EAEYOEPAKOZ METAOOPIKH AYTOKINHTDN ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
CAMPUS EHE EKHAIAEYTIKH EHIMOPODTIKH ETAIPEIAETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
EAAHNIKH BIOMHXANIA AOMIKDN YAIKDN EAAENIT AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OPIANIZMOZ KDHAIAAZ NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
TAMEIO EHIKOYPIKHZ AZOAAIZHZ YHAAAHADN EMHOPIKDN KATAZTHMATDN (TEAYEK) NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
TASIS INTERNATIONAL SA YHOKATAZTHMA AAAOAAHHZ ETAIPEIAZ
K MHAAAOAZ ANDNYMOZ TEXNIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HYAINA MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
NABAMAP EE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
NAYHHIIKH AMHEAAKIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH ANAHTYEHZ AHMOY AND AIOZIDN AHMOTIKH EHIXEIPHZH
ETAIPEIA HETPEAAIDN BOPEIOY AIIAIOY EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AKTH MEZOIIHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KEAAIAITHZ AHMHTPIOZ KAI ZIA EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
"NAYHHIEIA NAYZI" NIKOAAOZ HAAAIOYAHZ MONOHPOZDHH EHE ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
TOYPIZTIKO ZYIKPOTHMA KA4H AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
YHOYPIEIO EONIKHZ OIKONOMIAZ IEN. IPAMMATEIA EZYE AHMOZIA YHHPEZIA (AHMOZIO)
NIKOZ KAMATAKHZ ANDNYMH TEXNIKH KAI EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HYPZOZ ANDNYMH IAIDTIKH ETAIPIA HAPOXHZ YHHPEZIDN AZOAAEIAZ & EMHOPIAZ ZYZTHMATDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EMHEAOZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OADPINA- A.XDNAIOZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIIAION KADZTOYOANTHPIA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EETPA KOMOYNIKEZION TEXNOAOTZI ANDNYMH ETAIPEIA THAEOPAZHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OPIANIZMOZ AZOAAIZHZ EAEYOEPDN EHAIIEAMATIDN OAEE -(TEBE) NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
AAMAA NAYZ NAYHHIEIA A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EONIKH AYPIKH ZKHNH NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
KADZTHPIA HPEBEZHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NOTOS COM ZYMMETOXEZ ANDNYMH EMHOPIKH KAI BIOMHXANIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH ANAHTYEHZ HEPAMATOZ NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN N. POAOHHZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
KPIZHAN BIOMHXANIA HAAZTIKDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HITZA OAN NTEAIBEPI EZTIAZHZ & EKMETAAEYZHZ EZTIATOPIDN A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
WYNUS PROMOTION EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ETAIPEIA THAEODNIKOY MAPKETINIK A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A.B.N.E. O AAPIIK K ZIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OEMEAIOAOMH A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
Z. KIMOYNAPHZ - Z. KDNZTANTINIAHZ ATE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MILOMEL HELLAS EHIXEIPHZH EZTIATOPIDN A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TERRA AN.ET. IEDPI. EKM/ZEDN & AOM. HPOIONTDNANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BEAAN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
METAAAOTEXNIKH ABETE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BEKKA-BIOMHXANIA AAAATIKDN ANDNYMOZ ETAIPEIAANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HOAITIZMIKOZ OPIANIZMOZ AHMOY AOHNAIDN NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
HEAAA OAYMHOZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A.E.E. EIADN OIK XPHZHZ AKPON-IAION-KPYZTAA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IPAOIKEZ TEXNEZ ATTIKHZ AE-nponv IP/KAI TEXNAI AZHIDTH EAKA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NEO KANAAI PAAIOTHAEOHTIKH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
G C A. HOME ANDNYMH EMHOPIKH KAI TOYPIZTIKH ETAIPEIA HDAHZEDN EIADN OIKIAKHZ XPHZHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN HPEBEZAZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
EAAHNIKH TOYPIZTIKH ANDNYMH EENOAOXEIAKH TOYPIZTIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
INZTITOYTO AIAPKOYZ EKHAIAEYZHZ ENHAIKDN (I.A.E.K.E.) NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN ADAEKANHZOY ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
INKO EAAAZ EHE-INKO AE KOINDNIA KAHPONOMDN
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN HIEPIAZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
BIOMHXANIA OPNIODN KAI TPOODN AAAMANTIOY ZYPIIOY BOKTAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN AAMYPOY ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
MAPKBE AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
YHOAHMATOHOIIA AAMA ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANKEP ABEE BIOMHXANIA AYTOKOA/TDN TAINIDN-ETIKETTDN-EYK/THZ ZYZKEYAZIAZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ERGO TEXTILE ANDNYMH BIOMHXANIKH BIOTEXNIKH EMHOPIKH ETAIPEIA ENAYMATDN NHMATDN YOAZMATDN BAOEIN OINIZTHPIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH ANAHTYEHZ AHMOY BYPDNA NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
A. AOYHAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EEKTE EYH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ODTEINOZ OPIZDN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MINION AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
GESTOTEL HELLAS AE ANDN EEN/KH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
POKA A.E. - INKO EHE-INKO A.E. KOINDNIA KAHPONOMDN
HYPZOZ AIAOHMIZTIKH MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AEKOME TPIKAADN OTA-AHMOI
CHIC A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAPKO HOAO EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
EMM. NIK. KAZH ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAZ AAEEANAPEIAZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
XAPTOHOIIA HATPDN KOPDNIDTHZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MEBIKAT A.BE.TE. (AEZ HAPATHP) EAPA KIAKIZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZKYPOAEMA XAAKIAIKHZ AE YHO EIAIKH EKKAOAPIZHANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KEPAMOYPIIKH BAZIAIKOY ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MEDITERRANEAN QUARK HELLAS AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BAZIAAKHZ OIAIHHAZ & ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
IAIDTIKA INZTITOYTA EHAIIEAMATIKHZ KATAPTIZHZ TOHIKO EYPDHAIKO AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AAOA OHTA MI IPAOIKEZ TEXNEZ AIAO/KH EMH/KH HAPOXHZ YHHPEZIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IIEK ZDKPATHZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN EAAZZONAZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
AOOI A. AOYPOY & ZIA AE EHIZKEYAI HAOIDN KAI METAA.KATAZK ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KRESER ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HETPIAHZ ANDNHMOZ EMHOPIKH & BIOMHXANIKH ETAIPIA YHOAHMATDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OIZKOH TEXNIKA A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OAYZZEYZ ODKAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
H. BAZIAEIAAHZ AE ZXET AIM 3159 ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AZTIKO KTEA HATPDN METAOOPIKH TOYPIZTIKH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AAOA MHETON AE AOOI AAAOOIIANNH ANDNYMH EMHOPIKH & BIOM/KH ETAIPEIA ZKYPOAEMATOZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IEAY ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
YHOYPIEIO EZDTEPIKDN AHMOZIAZ A/ZHZ & AHOK/ZHZ AHMOZIA YHHPEZIA (AHMOZIO)
EAITA ABEEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH IEDPIIKDN ZYN/ZMDN BOIOY ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
EBHA A.B.E.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIPOTIKH BIOMHXANIKH & EMHOPIKH ETAIPIA A.T.I.C. A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OIAEPMOZ EHIXEIPHZEIZ TOYPIZMOY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI AEIBAAITH ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KAIMATAIP A.E. KAIMATIZMOY-OEPMANZHZ ZYZ/TDN ENEPIEIAZ-THAEH/NDN & EEN/KDN EH. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HPINZEZ AEPOIPAMMEZ AE (ZXET AIM 10280) ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAOK AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH IEDPIIKDN ZYN/ZMDN AAIKAAA ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
OPIANIZMOZ AHAZXOAHZHZ EPIATIKOY AYNAMIKOY NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
IENIKEZ TOYPIZTIKEZ KAI EENOAOXEIAKEZ EHIXEIPHZEIZ HHEIPOY EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ADJUST INZTITOYTO AZKHZHZ AIZOHTIKHZ KAI AIAITHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TOYP EHIXEIPHZEIZ EIPHNH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HELLAS JET AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BIOHAA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
PRIME CALL CENTER HPOTYHEZ THAEODNIKEZ YHHPEZIEZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
IENIKH TAXYAPOMIKH ANDNYMH EMHOPIKH ETAIPEIA TAXYMETAOOPDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAHANIKOAAOY XPHZTOZ AHMHTPIOZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
N. ZOYAOYNIAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHETOMAP AE HPOIONTA TZIMENTOY-KATAZKEYEZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
CHAMPION ANATOAH A.E. EMHOPIA KAI HAPOXH YHHPEZIDN AZOAAEIAZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH HOAITIZMOY KAI A AHMOTIKH EHIXEIPHZH
H.B. AEPBENHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAKEAONIKA MAPMAPA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BCA EHIXEIPHZIAKDN ZHOYADN KAI TOYPIZTIKDN EHIXEIPHZEDN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EEN/XEIA OOPOYM AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KENTPO AIZOHTIKHZ KAI AAYNATIZMATOZ FIGURE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ESSENCE INZTITOYTO AZKHZH AIZOHTIKHZ AI AIAITHZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KOTTONOIA ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ALEX PAK EMHOPIKH ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
PAAIO A KOPAZIAH EMHOPIKEZ EHIX/ZEIZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIAAHM.EKTYHDTIKH AIAO/KH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
Z.K. HAZAPOHOYAOZ EMHOPIA AYTOKINHTDN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EBEHY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEI AAPIZAZ NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
NAYHIIOEHIZKEYAZTIKH HAOIAZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
SPRIDER STORES AE (ANDNYMH EMHOPIKH KAI BIOMHXANIKH ETAIPEIA ENAYMATDN-KTHMATIKH) ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EIOIAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
O. KAAOIEPIAHZ & ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
ZAAE AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZOYPA ANDNYMH TEXNIKH EMHOPIKH BIOMHXANIKH ENEPIEIAKH KTHMATIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KENTPIKH OPIANDTIKH EKTEAEZTIKH EHITPOHH 6 HAIKOZMIOY HPDT/T NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
NAYHHIOEHIZKEYAZTIKH ZAAAMINOZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
K. APAIOYNHZ EKTYHDTIKEZ EHIX/ZEIZ AE ZX3197-3201-2733 ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAPEAAE ANDNYMZ ETAIPEIA KATAZKEYHZ KAI EMHOPIAZ ENAYMATDN KAI EAEZMATDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI KATZANOY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KOYTAAHZ AHMHTPIOZ EYAIIEAOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
AIBAAAZ EYAIIEAOZ HANAIIDTHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
ANAHTYEIAKH AIAAHMOTIKH ETAIPEIA KATAZKEYDN & TOYPIZMOY (A.A.E.K.T.A.E) ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MEIKAMAPM EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
IEDPIIOZ A. MHATZOAAKHZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
EKHAIAEYTHPIA ZDH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZTYAIANOZ KATEXAKHZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIPOHAK ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IAIDTIKEZ EHIXEIPHZEIZ OIKDN EYIHPIAZ-KAINIKDN HAIKIDMENDN & HAZXONTDN ATOMDN ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
APXITEKTONIKEZ TEXNIKEZ KATAZKEYEZ E.H.E. ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
EHIXEIPHZEIZ EZTIAZEDZ EIADN AIATPOOHZ KAI EHIKOINDNIAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EKHAIAEYTHPIA KDZTEA-IEITONA ANDNYMOZ ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IEPAKINA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOYKAZ KAPAAHZ KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
ZDHZ BAZIAEIOZ ODMAZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
EAEHMDN ETAIPEIA AOHNDN ZDMATEIO
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN OEZZAAONIKHZ OMOZHONAIA ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
ANATOAIA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OPOANIAOY XPYZOYAA AEDNIAAZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
I. XABEAEZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AOOI TZITZH KADZT/IEIA NAOYZHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANAOEZH ANDNYMH ETAIPEIA MEAETDN KATAZKEYDN KAI EHIZKEYDN METAAAIKDN KAI OIKOAOM ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZXOAH KAPABANA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
I.A. KOYPHZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AAAIDTHZ METAHOIHTIKH E.H.E. ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
LEON ENGINEERING BIOMHXANIKH ZYIIZH KAI AYTOMATIZMOI ABE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN HAIIAIOY ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
HEIPAIKH HATPAIKH ETBA A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ADAEKANHZIAKH ANDNYMH NAYTIAIAKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
Z. ZYAAIINAKH KAI ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
GENERAL PROSEC ENTERPRISES EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
A. KOPNAPOZ K ZIA O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
HPOTEE ABEE BAOEIA-OINIPIZTHPIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OAETTH NIKOY HETPIAH ANDNYMOZ KAHNEMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ISA THE INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS YHOKATAZTHMA AAAOAAHHZ ETAIPEIAZ
EKHAIAEYTHPIA B. KAPIAKY & ZIA EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AIPOZDH ABEE AIPOTIKEZ & HTHNOTPOOIKEZ EHIXEIPHZEIZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KYMHAPHZ-TAYZANHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TN-OIA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EXEAAMEIA ATEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI ANAPEAAH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KAKAPHZ MIXAHA IDANNHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
HAKO EAAAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NAYHHIEIA ZABIOAAKH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NAYZKKO EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
NIKOAAOZ TEPZHZ EHIZKEYEZ METAZKEYEZ HAOIDN EAAZMATOYPIIKEZ-ZDAHNOYPIIKEZ KATAZK. ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ANDNYMOZ ETAIPEIA EHIXEIPHZEDN MEIAA/KDN BIOM/KDN & NAYT/KDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANEM EHIXEIPHZEIZ HAPAIDIHZ & EMHOPIAZ TPOO.HOTDN EZTIATOPIA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOYKAZ KAPAAHZ KAI YIOI A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OEZZAAIKH ANDNYMOZ TEXNIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OAIA & XPYZANOH E. ZIMOHOYAOY O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN HPAKAEIOY ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
CENTRAL GAS KATAZKEYH AIAXEIPIZH EPIDN AEPIOY A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZHZOHOYAOZ AOANAZIOZ IEDPIIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
GOLDEN YEARS EENOAOXEIAKH KAI TOYPIZTIKH ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HEYTON A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KOTZA AXMET ZIHINIK ZEPBIZ MONOHPOZDHH ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
BIOMETAA KDN/NOZ AEONTAPIAHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
I HATAKAKHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOZ HEPAMATOZ OTA-AHMOI
HAPAIDIEZ OHTIKOAKOYZTIKDN HANAIIDTAKHZ A.E.ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MOTIVO AEBE EIADN KADZTOYOANTOYPIIAZ HAEKTKHZ KAI NEDTEPIZMDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOZ NIKAIAZ OTA-AHMOI
Z.I. KOAOTZOYKAZ EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
AIOAKOZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AHMOTIKH EHIXEIPHZH ANAHTYEHZ AHMOY AMAPOYZIOY AHMOTIKH EHIXEIPHZH
KEPAMOYPIIKH XAAKIAOZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KATANAADTIKOZ HIZTDTIKOZ ZN/ZMOZ H.E.O. KATANAADTHZ KONSUM.COOP AZTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ KEPAOZKOHIKOZ
AZHIZ HPONOIA ANDNYMH ETAIPEIA IENIKDN AZOAAEIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
DMEIA I. ZIOTPOHOZ ANDNYMOZ EKHAIAEYTIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAPABEAIAZ ANTDNIOZ IDANNHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
TEETIAIA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI ANAPEAAAKH E.H.E. ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
TPIA HI EZ ZEKIOYPITY AE-AIAAYZH ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZOOPZ YHHPEZIEZ MAPKETINIK EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
PEOYMNIAKH KPHTHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZKOYAIAHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EINATIA AZOAAIZTIKH A.A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OAKOZ ANTDNIOZ IEDPIIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
SMART INTERACTIVE SERVICES EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ENDZH IEDPIIKDN ZYNETAIPIZMDN KOZANHZ-ZEPBIDN ZYN HE ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
EA-ZI AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANATYEIAKH ADAEKANHZIAKH ETAIPEIA KATAZKEYDN-MEAETDN A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NIK.Z.MAKPOIAOY MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AABITA EMHOPIKH-BIOMHXANIKH ETAIPEIA ZYZKEYAZIDN A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NHZI OAIAKDN A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AAN-NET EHIKOINDNIEZ ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A. ZKOPAIAH-Z.HAAAMOYTHZ OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
MATAPAIKIDTHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KAIP AIBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZTAM-I. XPYZOAOYPHZ K ZIA A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAATANOZ AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
YIOI XP NIKOAAIAH ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XATZHNTEAH XAZAN IZMAHA TZEMHA ATOMIKH EHIXEIPHZH
AOOI 4AAAIAA ANDNYMH-TEXNIKH & AATOMIKH ETAIPEIA AOOI 4AAAIAA ATE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EXIT ANDNYMH ETAIPIA BAOHZ-OINIPIZMATOZ YOAZMATDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH HOAITIZTIKHZ KAI AOAHTIKHZ ANAHTYEHZ HETPOYHOAHZ AHMOTIKH EHIXEIPHZH
HADPH EHIZKEYEZ KATAZKEYEZ HAOIDN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KATANAADTIKOZ HIZTDTIKOZ ZYN/ZMOZ HE AHPOZAIOPIZTO
AMASA HELLAS A.E.B.E.T. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH YAPEYZHZ-AHOXETEYZHZ NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
ANDNYMH TEXNIKH KAI EMHOPIKH ETAIPEIA I I APKOYMANHZ ATEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
PEETE AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIIAION KADZTOYOANTOYPIIA A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BAOEIA-TYHDTHPIA ATTIKHZ AEBE-ZX 13470-5676-9220 ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A. IAYNOZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEXNOKOP POYZEAHZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
KAAAIKPATHZ KATAZKEYAZTIKH ATE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KPATIKO OEATPO BOPEIOY EAAAAOZ NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
MEA MAKEAONIKH ETAIPEIA XAPTOY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OMIAOZ GROUPE MAPMAPA AE YHOKATAZTHMA AAAOAAHHZ ETAIPEIAZ
EPSILON OUTFITTING AIAKOZMHTIKH ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AATOMIKH AE ANDNYMH EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEXNIKOA I. XOYAHZ ANDN. BIOTEXN. KAI EMHOP. ETAIPEIA ZYIK.YADN KAI XPDMATDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OIKOAOIIKH AIAXEIPIZH AHOPPIMATDN KAI IENIKOI KAOAPIZMOI AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EHAYAIZ EMHOPIKH AEYKDN EIADN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OPIANDZH EKMETAAAEYZH XDPDN MAZIKHZ EZTIAZEDZ ZYNOEZH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KIOYAOZ AIIEAHZ ZHHAIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
HABEB SAAED KAI ZIA E.E. ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
X. IDANNIAHZ Z. - K. IDANNIAHZ O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
AZOAAIZTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ "H ZTEIH" TDN ZYNEPIAZOMENDN ZDMATEIDN EHAIIEAMATIDN AZTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ KEPAOZKOHIKOZ
XPYZH XTENA HETPOZ AMAPANTOZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IHHOKAMHOZ KATAZKEYAZTIKH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
M KAI Z MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
HEPIBAAAN AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AYPA AEBEH (HTDXOZ) ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
RONI-EEAIDIIKH ETOIMDN ENAYMATDN & HAEKTDN AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAZ HHAIOY B. ZHOPAADN ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
AIPOTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ H HPOOAOZ ZYNETAIPIZMOI & ZDMATEIA
ZDTHPIOZ KOAOTZOYKAZ K ZIA E.E. ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
BEE N ZKAPAKHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AUTHENTIC ANDNYH BIOMHXANIKH KAI ETAIPEIA EIADN ENAYZHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
O. XAPAMHZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
HPOMOHAK ZYZKEYAZTIKH AE ZYZKEYAZIEZ EKTYHDZEIZ-KAOAP.KTIPIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OPTICAL MEDIA PRODUCTION EUROPE ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XAPHZ IIANNOYAAZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BHTA AIEONHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EL D EAAHNIKH AIAZKEAAZH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ZIAEPHZ HANAIIDTHZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AENAON AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KPATIKO OEATPO BOPEIOY EAAAAOZ NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
MAKEAONIKO KTHNOTPOOKOI EEOHAIZMOI AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
COMPULINK NETWORK A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHAOY PIZOP EAAAZ ANDNYMH EMHOPIKH EEN/KH TOYP/KH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NEOZKAA EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ZOYMHEPHZ IEDPIIOZ AHPOZAIOPIZTO
XAAYBEZ KAPAAH AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
FHL H. KYPIAKIAHZ MAPMAPA IPANITEZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
APIZTOTEAHZ A.E. TOYPIZTIKH-EMHOPIKH-TEXNIKH ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANDNYMOZ ETAIPIA KATAZKEYDN TEXNIKDN EPIDN EMHOPIKDN BIOMHXANIKDN NAYTIAIAKDN EH ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
B. ANAZTAZOHOYAOZ K ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN BONITZHZ ZYN EHE ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
ZIAEPHZ H ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KIBDTOZ ATE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A. METAEAZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
A. KAZANTZHZ A.E. - IONIKEZ AKTEZ E.H.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANNOYZAKEIO IHPOKOMEIO-OEPAHEYTHPIO KIZZAMOY IAPYMA
OAYMHIDN EENOAOXEIDN A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKO DAEIO APAMAZ AHMOTIKH EHIXEIPHZH
OIADTAZ ZTAOHZ ANDNYMH TEXNIKH EMHOPIKH BIOMHXANIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH ANAHT. K HPOZTAZIAZ HEPIBAA N.KAAAIKP AHMOTIKH EHIXEIPHZH
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/MDN EANOHZ ZYNHE ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
NEPOYHOAH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IDANNHZ KATEPTZHZ BIOMHXANIA APTOY ANDNYMOZ BIOMHXANIKH-EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAAHNIKEZ TAXYAIAAPOMEZ ANDNYMH ETAIPEIA METAOOPDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MEYER BRIDGES EDUCATIONAL TRUST AEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NIKOAETATOZ ANAP KAI ZTEO.ZTAYPIANOZ KDN O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
VELTI ANDNYMH ETAIPEIA HPOIONTDN AOIIZMIKOY KAI ZYNAODN HPOIONTDN KAI YHHPEZIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HANEHIZTHMIO AIIAIOY NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
NTABOZ ZDTHPHZ HANAIIDTHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
MAPATOZ KDNZTAN XPHZ AHPOZAIOPIZTO
K MEZAIKOZ ATEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XAAAK AAOYAN OAXENT ATOMIKH EHIXEIPHZH
A KAZANTZHZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZANTE ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KAAO IAYKO MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AIIEAAKHZ BIOMHXANIKH & HTHNOTPOOIKH A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NOTOZ MHETON ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OEZHPDTIA EEN/KEZ EHIX/ZEIZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHOYKAMHO E.H.E. ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
IENIKOZ OPIANIZMOZ EIIEIDN BEATIDZEDN HAMIZOY (I.O.E.B. HAMIZOY) NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
ZENIO OOYNTZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIANOMEZ TYHOY MON/HH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
I.K. BEAAIAHZ AOBE A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZEAIAAIAHZ AEBEK ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANAHTYEIAKH EHIXEIPIZH AHMOY AMAAIAAAZ AHMOTIKH EHIXEIPHZH
ZKAABENITHZ OIAIHHOZ EYZTAOIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
KOYKAZ IPAOIKEZ TEXNEZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZYNETAIPIZTIKH ETAIPEIA BIOMHXANIKHZ ANAHTYEEDZ ZEBAO ABE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN APTAZ-OIA/AAZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
K.M. HEPTZINIAHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BIKEAIAHZ-XPYZANOIAHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIPOTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ OPMYAIAZ XAAKIAIKHZ AIPOTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ
IAOY A.E.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EONIKH KEOAAAIOY A.E. EIAIKH EKKAOAPIZTPIA THZ OPAK A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ON LINE ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IIOYNIBEPZAA EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
PAE OIAAAITAKHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AAIKO IPAOEIO (HPEZBEIA) AIBYHZ HPEZBEIEZ
ZYNETAIPIZTIKH ETAIPEIA HAPAIDIHZ KAI EMHOPIAZ KPEATOZ ZEHEK AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IN GROUP ANDN. ETAIPEIA HPOZDPINHZ AHAZXOAHZHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IAAAIAAAZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ZKYPOAEMA NTEIIANNH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TESSUTO ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
I I EHIKOINDNIAZ K ENHMEPDZHZ AHMOZIA YHHPEZIA (AHMOZIO)
COMCAT AEBE-KATAZKEYAZTIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ETAIPEIA TEXNIKDN EPIDN OPEZTIAAAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOZ KOPYAAAAOY OTA-AHMOI
B B ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAAHNIKEZ IXOYOKAAAIEPIEIEZ ANDNYMOZ BIOMHXANIKH KAI EMHOPIKH ETAIPEIA AIPOTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ
OADPOZ BAZIAEIOZ KAI ZIA E.E. ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
STABILTON KATAZKEYAZTIKH-BIOMHXANIKH-EMHOPIKH-TOYPIZTIKH-ZYMMETOXDN & KADZTOYOAN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
E. KDNZTANTINOY A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IAIOAOMIKH EMHOPIKH TEXNIKH METAOOPIKH A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KONTOHOYAOZ BAZIAEIOZ HANAIIDTHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
NEOEENIA TEXNIKH EEOHAIZTIKH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KAAAITEXNIKOZ OPIANIZMOZ AHMOY BOAOY NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
KRINOS FOODS A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
O. TAMHAKAKH-M.TAMHAKAKHZ & YIOI EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
AHM. KYNHIAKHZ ANDNYMOZ BIOTEXNIKH KAI EMHOPIKH ETAIPEIA EYAOY ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A. AAIOPAIKHZ KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
HPEZBEIA TOY XAZEMHTIOY BAZIAEIOY THZ IOPAANIAZ HPEZBEIEZ
NAKOZ KDNZTANTINOZ AHOZTOAOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
AAOA HPEZ EKTYHDTIKH ANDNYMH BIOMHXANIKH EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI HATAKAKH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
H NIKOAAIAHZ AE BAOEIA-OINIPIZTHPIA POAOHHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
I. KATDHOAHZ & ZIA EHE - EHIZKEYEZ HAOIDN ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AOOI IDANNOY MHXANOYPIEIO IENIKAI EHIZKEYAI HAOIDN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIINITDPYXEIA AMYNTAIOY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/MDN EAEZZA-ZKYAPAZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
AIANTAZ AMMOBOAEZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
E.& K. KA4AAHZ EZTIATOPIA-TPOOOAOZIEZ AIPOKTHMATA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEIOY AAEEANAPA KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
AANTEMAP A.E.T.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHETOHAN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AHMHTPIOZ AEBENTHZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
EANTOP AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AAZAPIAHZ AAZAPOZ KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
TAADZ ANDNYMH ETAIPEIA EKMETAAAEYZHZ AOAHTIKDN KENTPDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZYNETAIPIZTIKH ENDZH KAHNOHAPAIDIDN EAAAAOZ (ZEKE) ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAAHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI ZABBA EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
METAAAIKEZ KATAZKEYEZ-ZDAHNDZEIZ ANDNYMH TEXNIKH EMHOPIKH KAI BIOMHXANIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEXNOMHETON EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
POINT EKAOTIKH A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZIAHPONAYTIKH E.H.E. ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AIIAION KADZ/PIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZOPMHA IEDPIIA ATOMIKH EHIXEIPHZH
ASWI TEXTIL B & A ZAAAEP EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KAPNIKA ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KYPIAKIAHZ AHMHTPIOZ HANAIIDTHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
KAPAIKOYNHZ AHMHTPIOZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IDANNIAHZ OEOA.-IDANNIAHZ XP.-TZENOZ ZDT OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
BAAOZOZ HPOMHOEYTIKH ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OEMEAIDZH ANDNYMOZ TEXNIKH ETAIPEIA OEMEAIDZEDN KAI ANTIZTHPIEEDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BIOZKYP MHETON EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
HIEPIKH XOIPEIOY KPEATOZ AE. (O NEOZ AME 5180078) ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEM EAAAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ELEPHANT MEIAAA KATAZTHMATA HAEKTPIKDN & OIKIAKDN EIADN ANDNYMH EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZIZ KITPOHAPAIDIDN KPHTHZ AIPOTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ
MHXANOAOIIKH ETAIPEIA KATAZKEY ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IKAIKOYTHZ AHMHTPIOZ & ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
EENOAOXEIA EAAAAOZ-MITSIS COMPANY A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
THE MARTIN'S AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
E K NTEIIANNHZ K ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
KOMIOAP BIOTEXNIA HAAZTIKDN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AOHNAIKEZ KAI EKTYHDTIKEZ EHIX/ZEIZ A.E.B.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEI XAAKIAAZ NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
ZTAAIO EIPHNHZ KAI OIAIAZ NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
EKHAIAEYTHPIA O KAPAIAANH - A. ANTDNOHOYAOZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HTHNOTPOOIKEZ-EMHOPIKEZ EHIXEIPHZEIZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
E.KPAAIEBITZ MHXANOAOIIKEZ KATAZKEYEZ ANDNYMOZ TEXNIKH EMHOPKH KAI BIOMHXANIKH ETAIPIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZOYPIAZ OAPM A.E. OYTIKHZ & ZDIKHZ HAPAIDIHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
GOLDMAIL-TAXYMETAOOPIKH A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHAPKAZ ETAIPIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ZAMOYHAIAHZ KDN/NOZ IEDPIIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN APAMAZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
ALT BERLIN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
Z NIANIOZ AE TEXNIKH EPIOAHHTIKH & KATAZKEYAZTIKH ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ALPHA KERAMICA A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ARLIN ANDNYMOZ EMHOPIKH ETAIPEIA EENOA/KDN KAI TOYP/KDN EHIXEIPHZEDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAKEAONIA ZOYHEP-MAPKET AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
APIONAYTIKH AETE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TOYPIZTIKEZ EHIX KA4H OEZ/NIKHZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TP XATZHMEZTH KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
XPIZTOAOYAIAHZ IDANNHZ IEDPIIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
KOYTOYAHZ KONZAATINIK AE ZYZTHMATA HAHPOOOPIKHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HPOMOTA EAAAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
DREAM ABEE HAEKTPIKDN EIADN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HETPOZ KAAOOHOYAOZ KAI ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
NEA MEZA ABEE EKTYHDZEDN KAI AIAOHMIZEDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IDANNHZ I. ZHYPIAOHOYAOZ BAOEIA HAYNT. OINIP ENAYM & YOAZM EMHOP XPDM XHM. OAPM AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EENOAOXEIAKAI KAI TOYPIZTIKAI EHIXEIPHZEIZ KOYNAOYPOZ KEAZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A.E.E 4YXAIDIIAZ, OEAMATOZ, AKPOAMATOZ EZTIATOPIDN & TOYPIZTIKDN EHIXEIPHZEDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EPIAZIAKOZ HAPAIDIIKOZ BIOTEXNIKOZ ZYNETAIPIZMOZ AATOMDN XOPTIATH ZYN H.E. AZTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ KEPAOZKOHIKOZ
KAIMAOEPZT EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
PINK AND BLUE FASHION MON/HH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
OAYMHIAKEZ AEPOIPAMMEZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HOYPNAPAZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH AOHNDN-METAOOPIKEZ EHIXEIPHZEIZ E.H.E. ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH TEXNIKDN EPIDN AHMOY AXAPNDN AHMOTIKH EHIXEIPHZH
IOYPANIOY APIYPD *** AN18286/HEP 1083/IAIO) ATOMIKH EHIXEIPHZH
HETPA EAAAZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IENIKOZ OPIANIZMOZ EIIEIDN BEATIDZEDN NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
ECOCLEAN IENIKOI KAOAPIZMOI E.H.E. ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
PATISSERIE SPECIAL EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AAAAOYNHZ IEDPIIOZ KDNZTANTINOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
METAAAIKEZ KATAZKEYEZ BOAOY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NIKZ MENAPINOZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EKKOKIZTHPIA ZEPBDTDN TPIKAADN ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AEPOHOPIKH ETAIPEIA NOTIOANATOAIKHZ EYPDHHZ A.E. (SEEA) ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AEIEK ATE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BIOHAAZT AE ANDNYMOZ BIOTEXNIKH KAI EMHOPIKH ETAIPEIA HAAZTIKDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ATIK AE AIPOTIKH BIOMHXANIKH KAI EMHOPIKH ETAIPIA (****) ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
I. AAZAPIAHZ MAPMAPA APAMAZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAYAIAHZ A.E. ANDN. EIZAI.EMH.ET ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
FELEKIS FASHION EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
BIOZYH AO.KATZANIKAZ-HAP.TZOAAKHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
E. HAHANAPEOHOYAOY K ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
TOYPIZTIKEZ EHIXEIPHZEIZ NOTOY A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEKNOZTYA TEXNIKH ETAIPEIA METAAAIKDN KAI AOIHDN KATAZKEYDN-EHIZKEYDN HAOIDN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KINO AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
O. IEDPIIOY-A.NIKOY A.B.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EKMETAAAEYZH HITZAZ-EZTIATOPIA NICOLAS A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAPMAPA NAEOY-AOOI H. AOIIDTATOY AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IOINOH INZTITOYTO AZKHZHZ AIZOHTIKHZ & AIAITHZ MONOHPOZDHH ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AOOI O. XAPAAAMHOHOYAOI A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OYPANIO TOEO BAOEIA OINIPIZTHPIA YIDN B. BAPZAMH ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KIAIMHZ EZ - KA ABE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EONIKO IAPYMA AZOAAEIDN EAAAAOZ AE YHO EKKAOAPIZH ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
O. ZHMAIOOOPIAHZ K AOOI "OEMHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OOYZIKAZ AEDNIAAZ HANAIIDTHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
CD DVD HELLAS AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EHIXEIPEIN EPIAZTHPIO EAEYO. ZHOYADN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
SOULIS A.B.E.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IEDPIOHOYAOZ AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAPAIDIIKOZ ZYN/MOZ EYAOYPIDN ATTIKHZ AZTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ KEPAOZKOHIKOZ
ZKONTO MAPKET A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KONIKAHZ EMMANOYHA AHOZTOAOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
AHMOTIKH EHIXEIPHZH ANA4YXHZ AHMOY KAIZAPIANHZ AHMOTIKH EHIXEIPHZH
MONTO ANDNYMH ETAIPIA EMHOPIAZ KAI KATAZKEYHZ ENAYMATDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IKPETA HPOMOZION A.E. AIAOHMIZEZ EMHOPIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IYAAIZKAPI A.E.T.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AUTO SERVICE KAAAIOEA AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TOYPIZTIKEZ K EENOAOXEIAKEZ EHIXEIPHZEIZ "EAOYNTA AE' ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAGIC LIFE GREECE TOYPIZTIKEZ EHIXEIPHZEIZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
A Z EA ANDNYMH BIOMHXANIKH ETAIPEIA HAP/IHZ AMYAOY & ZYMDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHOIIK ZEPBIZ INTEPNAZIONAA ATOMIKH EHIXEIPHZH
I.E. MAPIAPITOHOYAZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MONTEPNA ZAXAPOHAAZTEIA IEYZTIKA KETEPINIK AEANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HPONOIA KAI OPONTIAA HAIKIDMENDN ATOMDN EHEETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
YAREAS ANDNYMH ETAIPEIA EZTIAZEDZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI HOAYXPONIAAH OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
KATAZKEYAZTIKH EMHOPIKH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
EYOYMIOY XPHZTOZ KAI AHMHTPIOY - AIAAYZH 12.10.1998 ATOMIKH EHIXEIPHZH
HPDTH BIOMHX. YHOAHMATDN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHTEK ABE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ETAIPEIA EAAHNIKDN EENOAOXEIDN AAM4A AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH NEKPOTAOEIOY AHMOY AXAPNDN AHMOTIKH EHIXEIPHZH
ZEPBOZ IEDPIIOZ TOY OEOADPOY & ZIA ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHXANOYPIEIA MAKEAONIAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AETEION ZYIXPONA EKHAIAEYTHPIA EHE-ZX AIM 15559 IAYO ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
IDEALE ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
YIOI P. ZAPAMOYPTZH ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OEYMAXON A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BIOMHXANIKEZ TEXNOAOIIEZ A.E.B.E HAEKTPONIKDN YHOAOIIZTDN KAI HPOIPAMMATDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XPYZOYAA BAAXIDTH & ZIA E.E. ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
MPOYZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
HAHAXPIZTOHOYAOZ HAIAZ NIKOAAOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
AKTH HAEMHI MEZOIEIAKAI TOYPIZTIKAI KAI EENOAOXEIAKAI EHIX/ZEIZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOANAZAKHZ ODTIOZ IEDPIIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
IEDPIIOZ E. KAHOYZIAHZ ANDNYMOZ BIOMHXANIKH KAI EMHOPIKH ETAIPEIA EHIHADN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHATZOIIANHZ MIXAHA IEDPIIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
KAZEAAKHZ MIXAHA K ZIA O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
MAMINAKHZ XAPAAAMHOZ ANTDNIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
APIONAYTIKH AEIA YHO EKKAOAPIZH ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KDNZTANTINOZ KAAYBAZ KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
NABAMAPE EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ZENIO EENOAOXEIAKH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XAPAAAMHOZ KOTZABAZIAOIAOY EMHOPIKH BIOMHXANIKH OIKOAOMIKH TOYPIZTIKH KAI METAOOPIKH ANDNYMOZ ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HPOOAEYTIKH A.T.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BAOEAZ IEPAZIMOZ NEOKAHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
EYPDMONDZH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
EYPDHAIKEZ AEPOIPAMMEZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
N. ODKIANOZ K ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
IDNIKH EENOAOXEIAKH EMHOPIKH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAAHNIKA XYTHPIA ANDNYMH BIOMHXANIKH K EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAOIAKHZ LABOR SPIRIT MON/HH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AAEA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
H. KAPAIIANNHZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENTYHO A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAATHZ ANDNYMH ETAIPEIA HAPOXHZ YHHPEZIDN EZTIAZEDZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TINA M EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
DEMO KNIT A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EOAPMOIEZ AYZEIZ ZYZTHMATA OAOKAHPDMENA HAHPOOOPIKHZ ETAIPIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
VIVODI TELECOMMUNICATIONS ETAIPEIA THAEHIKOINDNIAKDN YHOAOMDN-YHHPEZIDN KAI EMH ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH IEDPIIKDN ZYN/ZMDN XANIDN ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
BOZHO AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIPOTIKOZ ZYN/ZMOZ APXANDN AIPOTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ
EAAHNIKOZ EPYOPOZ ZTAYPOZ NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
I. MHOYTAPHZ & YIOZ OINOHOIHTIKH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NEOEAH AIAOHMIZTIKH KATAZKEYAZTIKH MONOHPOZDH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AHMOTIKH EHIXEIPHZH KOINDNIKHZ ANAHTYEHZ AHMOTIKH EHIXEIPHZH
VALUE RESORTS ANDNYMH ETAIPEIA HPOBOAHZ XPONOMEPIZTIKDN AAKOHDN HAPOXHZ YHHPEZIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI MYADNA ABEEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAHAOEOADPOY AOHNA ZYZ EYAIIEAOY ATOMIKH EHIXEIPHZH
NEOEAH TAHETZAPIEZ EHE KATAZKEYH-EMHOPIA XONAPIKDN TAHETZAPIAZ EHIHADN ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
EAEKTPONIK ZYZTEMZ ANDNYMH BIOTEXNIKH EMHOPIKH ETAIPIA HAPAIDIHZ EIAIKDN KAADAIDZEDN HAEKTPONIKDN HAAKETDN HAAZTIKDN EEAPTHMATDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
P O TREND A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
RIMA HELLAS A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A. BAAABANHZ-E. MAKPHZ & ZIA E.E. ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
MEAIZZAPHZ EYAIIEAOZ A.E. MYAOI MAKEAONIAZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI I KAPIHIAH ANDNYMOZ BIOTEXNIKH KAI EMHOPIKH ETAIPEIA EAAZTIKDN EEAPTHMATDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
SHOAIB ARIF MUHAMMAD KAI ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
XHTTAZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
DEMO ANDMYMOZ ETAIPEIA-BIOMHXANIA EIADN ENAYZEDZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEXNOKAT ABETE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BAOEIA KIAKIZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IIANTIAHZ OEOADPOZ AOANAZIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
KAKAAMANOZ ANAZTAZIOZ AHMOZOENHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
ZTATOYZ KAOAPIZMOI-AIAKOZMHZH KTIPIDN EZDT.XDPDN-IENIKEZ OIKOAOMIKEZ EPIAZIEZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AKANTEMIKZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
DYNAMOTORS AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZHITIKO A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
O.E. BAZIAIKH KAPANTZAAH K ZIA AEATA XPIZZOY OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
BEAAA AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EEN/KEZ TOYP/KEZ EHIX/ZEIZ AYPA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AENTZEPTZOIAOY MAK-TEKEOIAY BIK I. MAPIA AE. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OIKONOMOY IIANNOYAA HAIAZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
ATAANTIZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
CERAMICA OLYMPIA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EKAOTIKOZ OPIANIZMOZ AIIEAOY MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AOYNT MAPIAN AEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EBEE AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/MDN HDIDNIOY ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
OMHPOZ BOYAOYPHZ KAI ZIA O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
XAPTOHOIIA BIOXAPTIKH ANDNYMH BIOMHXANIKH EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAPIOZ KAPAAHZ HEPIKAHZ KAPAAHZ OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
YZATIZ AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OMIAOZ KAAOODAIA A.E. EKAOZEDN HAHPOOOPIKHZ EKOEZEDN ZYNEAPIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OOYA MHAAZTINIK MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
OPOEAZ AIAMATHZ META. KATAZKEYEZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH YAPEYZHZ-AHOXETEYZHZ KEPKYPAZ AHMOTIKH EHIXEIPHZH
MHXANOAOIIKEZ EIKATAZTAZEIZ KATAZKEYEZ ATEBEANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH YHHPEZIDN HPONOIAZ-HEPIBAAAONTOZ-AOAHTIZMOY NEAHOAHZ AHMOTIKH EHIXEIPHZH
MABIKO AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TZEAEHHZ ANAZTAZIOZ-OAMIAY ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AAMKO ATE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A.KYPITZHZ KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
ANDNYMH 4YXAIDIIKH EMHOPIKH ETAIPEIA EKMETAAAEYZHZ AYTOKINHTDN KAPT KAI EIADN ENAYZHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EPIO EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
NTIZTAZ XPHZTOZ KAI ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
EAAHNIKO OEZTIBAA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HOPOYPAKHZ ANTDNIOZ EMMANOYHA ATOMIKH EHIXEIPHZH
IDEAL PROMOTION ANDNYMOZ ETAIPEIA AIAOHMIZEIZ-EMHOPIA KATANAADTIKDN AIAODN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANAHTYEIAKH AHMOTIKH EHIXEIPHZH IDANNINDN NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
PAAIOTHAEOHTIKEZ EHIX/ZEIZ TZEPOIMO IKPOYBI AEANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XATZHOIAOY ZAMH XAZAN ATOMIKH EHIXEIPHZH
ZEPBIZ AAIN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
EAAHNIKDN KOYPOYNAION ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZYNETAIPIZTIKEZ BIOMHXANIKEZ OEZZAAIAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZEYZ AKTINIAIA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIEONEZ AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MIXAHA KOMNHNOZ-KDN/NOZ KOMNHNOZ OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
KEOAAONIA IKAPNTEN BIAATZ ANDNYMOZ EENOAOXEIAKH ETAIPEIA AHPOZAIOPIZTO
TOYAIKAZ IEDPIIOZ KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
TZAIKPAKOY BAZIAIKH HOYAIKOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
EAAHNIZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
GREECE AIRWAYS M EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
OPANTZEZKOZ HAHANAPEOY KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
EAPAZH X. 4AAAIAAZ ANDNYMOZ TEXNIKH TOYPIZTIKH EMHOPIKH BIOMHXANIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANDNYMOZ EENOAOXEIAKH KAI TOYPIZTIKH ETAIPEIA AZTY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAHAAAKHZ IDANNHZ MIXAHA ATOMIKH EHIXEIPHZH
HEOANIA EENOAOXEIAKEZ-TOYPIZTIKEZ K EMHOPIKEZ EHIXEIPHZEIZ ANDNYMOZ ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANAHTYEIAKH EHIXEIPHZH AHMOY KEPKYPAIDN NOMIKO HPOZDHO IAIDTIKOY AIKAIOY
TZHMOHOYAOY MAPIA KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
Z.X. HEPAIKHZ ATEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANDNYMOZ EENOAOXEIAKH & TOYPIZTIKH ET. KAAAMDN REX ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KOPTAIK A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BEST FORM ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XAAHA IMPAN MOYZTAOA ATOMIKH EHIXEIPHZH
BAZ. OIAIHHOY KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
ADVICE AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIAZ OAAAZZIEZ-XEP/EZ EHIZKEYEZ MON/HH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AIPAOIDTHZ AKYAAZ KDNZTANTINOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
ZHANOZ A AE ATOMIKH EHIXEIPHZH
OONEZ MHETON AOOI HIHEPAKH A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAAHNIKH OAPMA MANITAPIDN AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOZ ZAKYNOIDN OTA-AHMOI
AIK HAHAAHMHTPIOY KAI ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
METAA-KAT BIOMHXANIKEZ KATAZKEYEZ ETAIPIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
EAAHNIKH BIOMHXANIA METAAAOHOIHZHZ ABE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AAPIZA ANAHTYEH EMHOPIKDN KENTPDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EUROPEAN SEC IAIDT EHIX. HAPOXHZ YHHP AZOAAEIAZ ANET ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IDANNHZ TZABETOZ ANDNYMH MEAETHTIKH TEXNIKH KATAZKEYAZTIKH EMHOPIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XPHZTOZ ZAIAPEAOZ & ZIA E.E. ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
OPIANIZMOZ EHAIIEAMATIKHZ EKH/ZHZ & KATAPTIZHZ NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
HEPIKAHZ KAKOZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
HTHNOTPOOIKOZ ZYN/ZMOZ XAAKIAAZ AHPOZAIOPIZTO
ZHIOA A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
B.I. ODIAHZ-XOTEAIA A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAHAZTAMOHOYAOZ HANAIIDTHZ AIIEAOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
IDANNHZ ZAXAPOHOYAOZ & ZIA OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
ZEKOYPITPON AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
H EHIKOINDNIA AZTIKH MH KEPAOZKOHIKH ATOMDN ME MEIDMENH OPAZH AZTIKH MH KEPAOZKOHIKH ETAIPEIA
VOLK EASTMED INFRASTRUCTURE LIMITED YHOKATAZTHMA AAAOAAHHZ ETAIPEIAZ
ZYZTHMATA AIKTYA THAEHIKOINDNIEZ Y4HAHZ TEXNOAOIIAZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI HAHANAPEOY EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
IAIDT. INZT.EHAIIEAMATIKHZ KATAPTIZHZ OEPAHEYTHPIOY YIEIA EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
K. IIANNOHOYAOY EKMETAAAEYH KENTPDN YIEIAZ KAI OMOPOIAZ ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EURONET TAXYMETAOOPEZ-AIOIKHTIKH AIAXEIPIZH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AKTOTEXNIKH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
O & X KOAEZIAH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAAHNIKA EKKOKKIZTHPIA ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
PANKIOZ ANDNYMOZ ETAIPEIA KENTPA EZTIAZEDZ K 4YXAIDIIAZ HAPAZKEYH K TYHOHOIHZH TPOOIMDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAKA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMOZIA EHIXEIPHZH HOAEOAOMIAZ KAI ZTEIAZHZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAHOYTZHZ Z. N. & ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
AAIMENTA NOY ANDNYMH EMHOPIKH & BIOMHXANIKH ETAIPEIA EIADN S/M ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EAAHNIKH EPIOBIOMHXANIA FINTEXPORT ANDNYMH BIOMHXANIKH & EMHOPIKH ETAIPIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZEPBAZ EEE TOYPIZTIKAI EHIXEIPHZEIZ ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
KAAAOEPHZ B. AOOI ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
I. IKIKAZ K ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
HEPIOAIKOZ TYHOZ ANDNYMOZ ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AXAIKA ENAYMATA MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
EPIOZIH NAYH/KH EHIT/KH KAI BIOM/KH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AHMOTIKH EHIXEIPHZH PAAIOODNIAZ AHMOZ AND AIOZIDN AHMOTIKH EHIXEIPHZH
CRETA MAC (KPETA MAK)-EKMETAAEYZH EZTIATOPIDN ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
CLUB RESORTS INTERNATIONAL ANDNYMH ETAIPEIA HAPOXHZ TOYPIZTIKDN TAEIAIDTIKDN KAI EENOAOXEIAKDN YHHPEZIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NIGAM AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KOINOHPAEIA EPIOY NOZOKOMEIOY AIPINIOY EPIAZ ATE-TAPPS (UK) LTD KOINOHPAEIA
ZHYPOZ IOYBAAHZ ANDNYMH EMHOPIKH EIZAIDIIKH KAI EEAIDIIKH ETAIPIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KOYPBA AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAPMAPA AAZKAPIAH ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IEPA MONH AI.IDANNOY IEPAZ MHTPOHOAEDZ ZYPOYIAPYMA
AOMYAIKO EMHOPIKH METAOOPIKH AOMIKDN YAIKDN TEXNIKH ANDNYMH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OLEANBULK MARITIME S.A. ETAIPEIA A.N. 89/67
AOOI AAMHIAH A.B.E.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EO TAIM AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
O. HAZXAAIAHZ PASA LEDER- ENAYMATA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
6OZ HAIAIKOZ ZTAOMOZ AHMOY AXAPNDN AIAKOINOTIKH EHIXEIPHZH
HHAIXOZ ANAZTAZIOZ EYAIIEAOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
BIOMHETON AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XPHZTOZ O. KOTZAPIAZ XYTHPIO-MHXANOYPIEIO ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
APIZTEIZ KPEATOZ ANDNYMH ETAIPEIA EMHOPIAZ KPEATDN KAI EIADN AIATPOOHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HKL HELLAS-EOAPMOIEZ AEPIDN & ZYZTHMATDN KAYZEDZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AHM. OEOADPOY ATEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ODMAZ ANTDNIOZ ODMAZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
E. HAIDNHZ - K. MOYPKOYZHZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AAAIANHZ-HAAAZ AAMHOYPAZ & ZIA EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ZEPBIZ KAAMH MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
BETAANZ NAOYZZA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
POYZZAKHZ ANDNYMH BIOMHXANIKH KAI EHIZKEYAZTIKH ETAIPEIA ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OPIZDN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ANEIEPZH ABETE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAYAOHOYAOY IDANNA IEDPIIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
N. AYIEPINOHOYAOY AOIIZTIKEZ EPIAZIEZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
N.I. ZKINAHAIAZ & ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
AATOMEIA BOIDTIAZ EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KATANAADTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ APAMAZ AHPOZAIOPIZTO
DEWE EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KAINOTOMIA HPODOHZH AIAOHMIZEIZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TEXNOAIHANTIKH EE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AAKYDN NET ANDNYMH ETAIPEIA EMHOPIAZ KAI HAPOXHZ YHHPEZIDN EIADN OIKIAKHZ XPHZEDZ KAI THAEODNIAZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOOI MAPH OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
ENDZH OPIANIZMOY EENOIADZZHZ EHIMOPODZHZ ENHAIKDN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
CLEAN AND CARE FACILITY SERVICES ANDNYMH ETAIPEIA HAPOXHZ YHHPEZIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZIAEPO KAI TEXNH ANDNYMH BIOTEXNIKH KAIEMHOPIKH ETAIPIA EHEEEPIAZIAZ KAI KATAZKEYHZ METAAADN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
C & C INDUSTRIAL DEVELOPMENTS HAPAIDIH KAI EMHOPIA AIAODN ZYMMETOXIKH ANDNYMH ET ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A. BAAHZ AE NEOPOAOIIKO INZTITOYTO ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AGMAR MARINE ANDNYMH TEXNIKH EMHOPIKH TOYPIZTIKH BIOTEXNIKH ETAIPIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NIK TZIOTEAHZ & ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
AAMHTOZ AOAHTIKA KENTPA ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KIKHZ ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
A. XATZHIEDPIIOY EIAH YIIEINHZ-HAAKIAIA ANDNYMOZ ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MHAMHHZ BDBOZ AIEONHZ TEXNIKH ANDNYMH ETAIPIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
I. I. XPIZTOHOYAOZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AIAAOXOI K. XAPAMH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
TELECOM INTEGRATED SERVICES ANDNYMH ETAIPEIA THAEHIKOINDNID ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XOMHY OAZIO AE A.M. 7165 ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EZTPEAIA TOYPIZTIKH ANDNYMH ET ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XP. MOYPAOYKOYTA KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
IEDPIIOZ H. MAIKAAPAZ K ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
TECHLAND ANDNYMOZ ETAIPEIA AOPYOOPIKDN 4HOIAKDN HPOIPAMMATDN THA/NIDN EN AE/ZHZ AKINHTDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EMHOPIKO KENTPO OPOYTDN ZKYAPAZ KOINOHPAEIA IEZHOB & EAZ EAEZZAZ ZKYAPAZ KOINOHPAEIA AIPOTIKDN ZYNETAIPIZTIKDN OPIANDZEDN
AN. KEPANHZ-KAHNEMHOPIKH A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
POKKOZ EYAIIEAOZ EHAMEINDNA
KATANAADTIKOZ ZYNETAIPIZMOZ O KATANAADTHZ-AO. MIXAHAIAHZ ABEE AHPOZAIOPIZTO
N.M. IABAAAZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
M. KOYAOYPIAHZ KAI ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
I. KPOMYAAKHZ & ZIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
NAPKIZZOZ MONOHPOZDHH AIAO/KH KAT/KH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
HEIPAIKH OPEIXAAKOYPIIA A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AZHIZ HPONOIA ANDNYMH ETAIPEIA AZOAAIZEDN ZHMIDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AEPOHOPIKEZ EHIXEIPHZEIZ AHOAADN A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OAMEAHZ NIKOAAOZ IAKDBOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
DELLAS NEXT A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KOMMDZEIZ TETA MON/HH ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
AOOI AMANATIAH OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
MAKPYIIDPIOY IEDPIIA KAI ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
MIKPEAEK ANDNYMH ETAIPEIA HAEKTPONIKDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MEPZINHZ NIKOAAOZ IEDPIIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
OMIAOZ HAIOY ANDNYMOZ EMHOPIKH ETAIPEIA HAPAIDIDN EIADN KHHOY & ZYMMETOXDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MARON ANDNYMOZ EMHOPIKH BIOMHXANIKH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AOHNAIKH ETAIPIA KAOAPIZMOY KTIPIDN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
E. TZDPTZATOZ K ZIA O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
BEAANKO AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KOAAEIIO AABEPN ZDMATEIO
BIOMHXANIKA HPOIONA CRONY EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KOYOHZ HANAIIDTHZ ANAPEAZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
AVIONIC AEPOHOPIKEZ EOAPMOIEZ EHE ZX. 29423-28529 ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
MYPTD AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EKMETAAAEYZH HITZAZ-EZTIATOPIA MICHAEL ANDNYMH EMHOPIKH ETAIPIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HANEHIZTHMIO OEZZAAIAZ NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
AMBPOZIAAHZ ABEE (O NEOZ AME 5180091268) ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
IXOYOTPOOIA IOAKHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EKAOZEIZ MAKEAONIA EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AAMA ATEPMDN ANDNYMOZ AIAO/KH EMHOPIKH KATAZKEYAZTIKH ETAIPIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BAZ BAKOZ OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
KATZANEBAZ ANDNYMOZ BIOTEXNIKH KAI EMHOPIKH ETAIPIA AIANOMDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHOZTOAIAHZ IDANNHZ OEOOYAAKTOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
TEP4H ANDNYMOZ EMHOPIKH-BIOMHXANIKH EENOA/KH-TOYP/KH ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
NIKOAZ IKPOYH (NIKOLIS GROUP) EMHOPIKH KAI BIOMHXANIKH ANDNYMH ETAIPIA AEEZOYAP ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ANDNYMOZ ETAIPEIA PYOMOZ-EPIOAHHTIKH-EMHOPIKH-BIOMHXANIKH-EENOAOXEIAKH ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZIDKAZ OEOADPOZ & ZIA E.E. ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
OOYZKA AIIEAIKH BAPZAMHZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
EKHAIAEYTHPIA MHOYKAAH AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
XIONOAPOMIKO KENTPO KAPHENHZIOY AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AHMHTPIOY BEAIZZAPIOZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
MEZOIEIAKH ZYZKEYAZIA ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AAOIN EHIXEIPHZH EHEEEPIAZIAZ AAOYMIN AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
PROEL EHAM I. KOPDNHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
OPIANIZMOZ BAMBAKOZ - NHAA NOMIKO HPOZDHO AHMOZIOY AIKAIOY
FOODNE-TPOOOAIKTYO EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
OIAIHHOY AOMIKA EPIA AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
MAPK'S AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EEN. TOYP. EHIX/ZEIZ A. KAZANTZHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EMHOPIKEZ TOYPIZTIKEZ EEN/KEZ EHIX. EYH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
KYAINAPOMYAOI KAAAMATAZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
H.AANZHZ ANDNYMH BIOMHXANIKH & EMHOPIKH ETAIPEIA ZYIKOAAHTIKDN EIADN & YAIKDN ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
AXAIKEZ PAAIOTHAEOHTIKEZ HAPAIDIEZ & EKMETAAEYZEIZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EEHOZYZTEM OAOKA ZYZT. EKOEZ. ZYNEAP. XDPDN A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
HAXYMANDAH KAAAIOHH TOY NIKOAAOY ATOMIKH EHIXEIPHZH
ENAYMA AIEONH ETAIPEIA ENAYMATDN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AOOI X. IPHIOPIAAH KAI ZIA OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
UNIT MARKETING TOYPIZTIKEZ EHIXEIPHZEIZ MONOHPOZDHH EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ MONOHPOZDHH
ZEITANIAHZ IDANNHZ-ZEITANIAOY ZOOIA OE OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
OYZOY MEAAOPON A.E. EZTIAZHZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ZI EZ I EPIAZTHPIA EAEYOEPDN ZHOYADN EHE [ZXET ZTIZ HAPA ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
AOOI ZHYPOY EHE\ ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN BIZAATIAZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
M. ANAZHZ - I. PAHTHZ O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
MOYZAKH HAYEENH AHMHTPIOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
AOOI I. MHAIIAOY O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
OMIAOZ HPODOHZH HPOIONTDN EHE ETAIPEIA HEPIOPIZMENHZ EYOYNHZ (EHE)
INFOASSIST ANDNYMH ETAIPEIA HAHPOOOPIKHZ KAI TEXNOAOIIAZ ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
KAPANTDNH AO & ZIA EE ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
HATZHZ OEOADPOZ KDN/NOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
AIIAIO ABEE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
BIOKOT HAPAIDIIKH KAI BIOMHXANIKH ANDNYMOZ ETAIPEIA ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EBEH A. KYHPIDTHZ AE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
ENDZH AIPOTIKDN ZYN/ZMDN HAEIAZ OAYMHIAZ ENDZH AIPOTIKDN ZYNETAIPIZMDN (EAZ)
MEZOIEIAKH KATAPTIZH EPIAZT. EAEYO. ZHOYADN A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
I. KOYKOYIIANNIAHZ KAI ZIA E.E. ETEPOPPYOMOZ ETAIPEIA (EE)
ISOTRON AEBE ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
EIOAPA ZTAYPOYAA XAPAAAMHOZ ATOMIKH EHIXEIPHZH
ZXOAEZ AEATA BOPEIOY EAAAAOZ A.E. ANDNYMOZ ETAIPEIA (AE)
M.MATOAIOY K ZIA O.E. OMOPPYOMOZ ETAIPEIA (OE)
KATAZTAZH EHIXEIPHZHZHOZO
EIAIKH EKKAOAPIZH 391.116.893,99
AEITOYPIIA 203.152.271,96
AEITOYPIIA 33.146.414,00
AEITOYPIIA 22.788.440,00
AEITOYPIIA 20.638.367,82
OPIZTIKH AIAKOHH 19.048.735,92
AEITOYPIIA 16.042.210,05
EIAIKH EKKAOAPIZH 14.998.851,81
AEITOYPIIA 14.462.027,20
AEITOYPIIA 14.400.397,15
AEITOYPIIA 13.446.735,39
HTDXEYZH 11.866.487,90
AEITOYPIIA 11.008.294,49
AEITOYPIIA 10.375.722,34
OPIZTIKH AIAKOHH 9.534.126,25
AEITOYPIIA 9.263.269,24
AEITOYPIIA 9.178.529,43
AEITOYPIIA 8.305.064,80
EKKAOAPIZH 7.544.925,02
AEITOYPIIA 7.541.658,91
AEITOYPIIA 7.528.031,69
AEITOYPIIA 7.052.837,94
AEITOYPIIA 6.973.202,11
OPIZTIKH AIAKOHH 6.571.961,06
HTDXEYZH 6.177.582,07
AEITOYPIIA 5.997.683,43
AEITOYPIIA 5.968.468,09
AEITOYPIIA 5.887.616,06
HTDXEYZH 5.777.697,43
AEITOYPIIA 5.761.001,65
EKKAOAPIZH 5.590.284,35
EKKAOAPIZH 5.380.286,63
EIAIKH EKKAOAPIZH 5.296.919,59
AEITOYPIIA 5.261.187,11
AEITOYPIIA 5.232.158,53
AEITOYPIIA 5.193.123,25
HTDXEYZH 5.187.217,18
AEITOYPIIA 5.122.386,22
AEITOYPIIA 5.071.712,77
OPIZTIKH AIAKOHH 4.847.691,20
AEITOYPIIA 4.828.314,71
OPIZTIKH AIAKOHH 4.805.796,16
AEITOYPIIA 4.709.681,64
EIAIKH EKKAOAPIZH 4.688.877,70
AEITOYPIIA 4.662.665,63
AEITOYPIIA 4.640.851,07
AEITOYPIIA 4.639.765,27
AEITOYPIIA 4.572.893,31
AEITOYPIIA 4.551.298,45
OPIZTIKH AIAKOHH 4.538.430,00
AEITOYPIIA 4.470.598,43
HTDXEYZH 4.332.044,77
AEITOYPIIA 4.110.056,76
EIAIKH EKKAOAPIZH 4.027.654,85
AEITOYPIIA 4.014.203,27
EIAIKH EKKAOAPIZH 3.857.245,17
AEITOYPIIA 3.748.962,07
AEITOYPIIA 3.685.575,76
EIAIKH EKKAOAPIZH 3.680.070,65
AEITOYPIIA 3.676.253,86
OPIZTIKH AIAKOHH 3.542.027,00
AEITOYPIIA 3.493.751,94
HTDXEYZH 3.417.251,34
AEITOYPIIA 3.290.541,28
AEITOYPIIA 3.260.134,74
AEITOYPIIA 3.146.894,86
AEITOYPIIA 3.106.772,46
HTDXEYZH 3.054.680,18
EIAIKH EKKAOAPIZH 3.049.382,22
AEITOYPIIA 2.973.675,68
AEITOYPIIA 2.940.419,36
AEITOYPIIA 2.927.425,79
EKKAOAPIZH 2.880.822,39
EHANENAPEH 2.861.886,94
AEITOYPIIA 2.857.373,65
OPIZTIKH AIAKOHH 2.847.003,03
AEITOYPIIA 2.831.544,52
AEITOYPIIA 2.827.446,76
AEITOYPIIA 2.826.242,13
HTDXEYZH 2.818.490,35
AEITOYPIIA 2.806.341,25
EIAIKH EKKAOAPIZH 2.794.148,79
AEITOYPIIA 2.780.518,88
OPIZTIKH AIAKOHH 2.773.183,49
AEITOYPIIA 2.758.897,37
AEITOYPIIA 2.705.759,10
AEITOYPIIA 2.696.384,73
AEITOYPIIA 2.692.493,88
EIAIKH EKKAOAPIZH 2.677.232,85
AEITOYPIIA 2.624.528,84
EKKAOAPIZH 2.597.052,81
AEITOYPIIA 2.593.301,81
HTDXEYZH 2.584.922,53
AEITOYPIIA 2.558.023,41
AEITOYPIIA 2.509.593,00
AEITOYPIIA 2.502.820,91
EIAIKH EKKAOAPIZH 2.479.422,67
AEITOYPIIA 2.462.729,73
AEITOYPIIA 2.462.561,01
AEITOYPIIA 2.458.207,95
AEITOYPIIA 2.438.833,17
HTDXEYZH 2.367.202,61
AEITOYPIIA 2.342.938,84
EIAIKH EKKAOAPIZH 2.337.062,08
AEITOYPIIA 2.334.018,24
HTDXEYZH 2.307.149,43
OPIZTIKH AIAKOHH 2.292.432,17
OPIZTIKH AIAKOHH 2.254.886,71
HTDXEYZH 2.157.640,57
AEITOYPIIA 2.141.444,04
AEITOYPIIA 2.137.050,55
AEITOYPIIA 2.130.556,84
AEITOYPIIA 2.115.473,23
AEITOYPIIA 2.114.196,58
OPIZTIKH AIAKOHH 2.113.638,00
AEITOYPIIA 2.106.108,82
HTDXEYZH 2.098.501,46
AEITOYPIIA 2.080.466,99
OPIZTIKH AIAKOHH 2.074.094,02
HTDXEYZH 2.053.899,73
EIAIKH EKKAOAPIZH 2.053.687,95
HTDXEYZH 2.045.231,86
AEITOYPIIA 2.037.660,21
AEITOYPIIA 2.026.331,16
AEITOYPIIA 2.023.360,69
OPIZTIKH AIAKOHH 2.014.090,92
OPIZTIKH AIAKOHH 2.012.079,22
AEITOYPIIA 2.008.134,57
OPIZTIKH AIAKOHH 2.000.031,69
OPIZTIKH AIAKOHH 1.985.228,97
AEITOYPIIA 1.974.337,83
OPIZTIKH AIAKOHH 1.968.409,44
AEITOYPIIA 1.962.764,49
HTDXEYZH 1.961.362,39
HTDXEYZH 1.958.493,74
AEITOYPIIA 1.947.099,44
OPIZTIKH AIAKOHH 1.940.137,14
EIAIKH EKKAOAPIZH 1.926.462,75
AEITOYPIIA 1.919.842,74
AEITOYPIIA 1.909.487,74
AEITOYPIIA 1.901.207,03
AEITOYPIIA 1.889.673,14
AEITOYPIIA 1.887.317,52
AEITOYPIIA 1.880.460,50
AEITOYPIIA 1.875.309,89
OPIZTIKH AIAKOHH 1.874.328,42
OPIZTIKH AIAKOHH 1.873.218,34
AEITOYPIIA 1.868.129,19
AEITOYPIIA 1.856.302,34
AEITOYPIIA 1.821.302,96
OPIZTIKH AIAKOHH 1.817.193,38
AEITOYPIIA 1.803.057,95
AEITOYPIIA 1.795.477,34
OPIZTIKH AIAKOHH 1.781.562,66
AEITOYPIIA 1.774.083,85
HTDXEYZH 1.770.084,75
AEITOYPIIA 1.769.908,74
OPIZTIKH AIAKOHH 1.769.536,44
AEITOYPIIA 1.751.870,94
AEITOYPIIA 1.749.078,44
AEITOYPIIA 1.748.641,56
AEITOYPIIA 1.744.480,27
AEITOYPIIA 1.737.123,14
OPIZTIKH AIAKOHH 1.732.937,15
AEITOYPIIA 1.729.854,75
AEITOYPIIA 1.729.735,24
HTDXEYZH 1.729.271,41
AEITOYPIIA 1.724.661,70
AEITOYPIIA 1.723.807,69
AEITOYPIIA 1.708.674,07
HTDXEYZH 1.698.643,94
AEITOYPIIA 1.695.920,44
AEITOYPIIA 1.693.326,98
AEITOYPIIA 1.692.904,24
AEITOYPIIA 1.686.868,60
AEITOYPIIA 1.673.950,15
AEITOYPIIA 1.673.655,71
OPIZTIKH AIAKOHH 1.638.396,34
OPIZTIKH AIAKOHH 1.618.877,20
AEITOYPIIA 1.609.317,14
AEITOYPIIA 1.607.989,60
AEITOYPIIA 1.606.910,29
HTDXEYZH 1.599.159,77
AEITOYPIIA 1.583.211,26
AEITOYPIIA 1.578.558,47
AEITOYPIIA 1.576.343,50
AEITOYPIIA 1.573.951,53
AEITOYPIIA 1.568.552,05
AEITOYPIIA 1.567.410,52
OPIZTIKH AIAKOHH 1.546.433,29
OPIZTIKH AIAKOHH 1.545.157,03
AEITOYPIIA 1.531.893,77
AEITOYPIIA 1.531.853,84
EIAIKH EKKAOAPIZH 1.528.865,61
OPIZTIKH AIAKOHH 1.528.440,61
OPIZTIKH AIAKOHH 1.523.813,10
HTDXEYZH 1.518.397,71
OPIZTIKH AIAKOHH 1.513.975,33
AEITOYPIIA 1.503.612,13
OPIZTIKH AIAKOHH 1.502.978,06
AEITOYPIIA 1.502.773,66
AEITOYPIIA 1.500.990,66
AEITOYPIIA 1.499.597,53
AEITOYPIIA 1.497.659,59
EKKAOAPIZH 1.490.513,35
AEITOYPIIA 1.490.046,79
AEITOYPIIA 1.489.316,02
AEITOYPIIA 1.478.947,14
AEITOYPIIA 1.478.767,56
AEITOYPIIA 1.475.622,80
AEITOYPIIA 1.473.281,04
AEITOYPIIA 1.465.213,44
HTDXEYZH 1.464.584,07
AEITOYPIIA 1.454.585,79
AEITOYPIIA 1.443.195,30
OPIZTIKH AIAKOHH 1.435.886,74
AEITOYPIIA 1.431.078,94
AEITOYPIIA 1.424.695,30
EIAIKH EKKAOAPIZH 1.423.515,46
OPIZTIKH AIAKOHH 1.408.977,56
AEITOYPIIA 1.405.893,36
AEITOYPIIA 1.401.957,18
HTDXEYZH 1.396.144,84
AEITOYPIIA 1.394.807,88
AEITOYPIIA 1.393.789,03
AEITOYPIIA 1.389.653,54
OPIZTIKH AIAKOHH 1.385.177,28
AEITOYPIIA 1.381.565,42
AEITOYPIIA 1.377.514,29
OPIZTIKH AIAKOHH 1.375.386,50
AEITOYPIIA 1.371.870,44
AEITOYPIIA 1.369.170,33
AEITOYPIIA 1.355.150,97
AEITOYPIIA 1.353.756,01
HTDXEYZH 1.352.509,69
AEITOYPIIA 1.347.053,86
AEITOYPIIA 1.342.422,58
AEITOYPIIA 1.337.644,38
AEITOYPIIA 1.336.748,44
AEITOYPIIA 1.333.912,22
OPIZTIKH AIAKOHH 1.316.060,32
HTDXEYZH 1.314.246,47
AEITOYPIIA 1.313.949,02
AEITOYPIIA 1.291.661,20
OPIZTIKH AIAKOHH 1.286.353,37
OPIZTIKH AIAKOHH 1.283.215,28
AEITOYPIIA 1.280.838,47
AEITOYPIIA 1.279.663,98
EIAIKH EKKAOAPIZH 1.279.174,43
AEITOYPIIA 1.266.783,89
OPIZTIKH AIAKOHH 1.256.420,89
AEITOYPIIA 1.250.049,67
AEITOYPIIA 1.240.277,66
AEITOYPIIA 1.238.956,03
HTDXEYZH 1.224.877,56
AEITOYPIIA 1.224.205,44
AEITOYPIIA 1.214.176,77
HTDXEYZH 1.209.345,25
HTDXEYZH 1.209.058,18
AEITOYPIIA 1.206.908,13
OPIZTIKH AIAKOHH 1.204.261,47
AEITOYPIIA 1.199.222,45
AEITOYPIIA 1.198.032,12
AEITOYPIIA 1.180.903,82
AEITOYPIIA 1.172.972,21
AEITOYPIIA 1.169.792,79
AEITOYPIIA 1.167.560,07
AEITOYPIIA 1.161.470,67
AEITOYPIIA 1.159.613,10
HTDXEYZH 1.153.788,84
AEITOYPIIA 1.153.313,80
AEITOYPIIA 1.150.873,03
AEITOYPIIA 1.135.165,66
HTDXEYZH 1.134.670,60
AEITOYPIIA 1.130.425,74
OPIZTIKH AIAKOHH 1.127.212,23
AEITOYPIIA 1.117.300,57
AEITOYPIIA 1.108.669,32
OPIZTIKH AIAKOHH 1.107.120,45
AEITOYPIIA 1.098.657,48
AEITOYPIIA 1.098.611,12
AEITOYPIIA 1.098.296,31
AEITOYPIIA 1.095.792,16
EKKAOAPIZH 1.095.571,78
AEITOYPIIA 1.093.379,61
AEITOYPIIA 1.087.931,36
AEITOYPIIA 1.087.481,28
AEITOYPIIA 1.083.316,96
AEITOYPIIA 1.082.252,83
AEITOYPIIA 1.081.577,08
AEITOYPIIA 1.080.771,52
AEITOYPIIA 1.074.710,31
HTDXEYZH 1.074.210,35
AEITOYPIIA 1.074.131,82
AEITOYPIIA 1.073.502,99
AEITOYPIIA 1.072.259,60
AEITOYPIIA 1.071.157,32
AEITOYPIIA 1.069.995,07
AEITOYPIIA 1.069.389,36
AEITOYPIIA 1.063.043,90
AEITOYPIIA 1.062.477,48
AEITOYPIIA 1.056.232,17
AEITOYPIIA 1.050.674,16
AEITOYPIIA 1.044.374,62
AEITOYPIIA 1.031.414,42
OPIZTIKH AIAKOHH 1.024.024,82
OPIZTIKH AIAKOHH 1.022.157,81
AEITOYPIIA 1.020.429,17
AEITOYPIIA 1.018.798,09
OPIZTIKH AIAKOHH 1.017.558,29
AEITOYPIIA 1.014.455,60
AEITOYPIIA 1.014.190,81
AEITOYPIIA 1.014.034,33
HTDXEYZH 1.012.934,65
AEITOYPIIA 1.012.467,88
HTDXEYZH 1.011.675,18
AEITOYPIIA 1.010.346,54
HTDXEYZH 1.007.890,95
OPIZTIKH AIAKOHH 1.004.258,85
AEITOYPIIA 1.003.529,58
AEITOYPIIA 1.003.331,91
AEITOYPIIA 1.000.445,16
AEITOYPIIA 998.885,90
OPIZTIKH AIAKOHH 995.606,12
EIAIKH EKKAOAPIZH 991.187,83
OPIZTIKH AIAKOHH 991.186,84
AEITOYPIIA 985.220,17
OPIZTIKH AIAKOHH 982.930,34
AEITOYPIIA 981.590,91
AEITOYPIIA 981.271,03
AEITOYPIIA 980.726,17
AEITOYPIIA 979.454,94
AEITOYPIIA 976.091,77
AEITOYPIIA 975.444,21
OPIZTIKH AIAKOHH 973.354,50
AEITOYPIIA 973.309,00
EIAIKH EKKAOAPIZH 973.253,31
AEITOYPIIA 972.949,33
AEITOYPIIA 971.929,94
AEITOYPIIA 968.440,60
AEITOYPIIA 968.312,49
OPIZTIKH AIAKOHH 968.104,45
AEITOYPIIA 967.937,43
AEITOYPIIA 966.237,86
AEITOYPIIA 962.150,33
AEITOYPIIA 962.029,74
AEITOYPIIA 960.105,09
OPIZTIKH AIAKOHH 958.714,53
AEITOYPIIA 957.733,30
AEITOYPIIA 957.347,79
AEITOYPIIA 954.970,54
AEITOYPIIA 953.472,08
AEITOYPIIA 952.856,43
AEITOYPIIA 952.214,59
AEITOYPIIA 951.793,55
HTDXOZ 951.598,61
AEITOYPIIA 950.860,21
OPIZTIKH AIAKOHH 948.456,91
AEITOYPIIA 948.064,53
AEITOYPIIA 943.458,05
OPIZTIKH AIAKOHH 942.755,63
AEITOYPIIA 940.712,81
AEITOYPIIA 940.666,20
AEITOYPIIA 935.809,07
AEITOYPIIA 935.497,65
HTDXOZ 935.107,63
AEITOYPIIA 934.151,50
AEITOYPIIA 930.960,55
AEITOYPIIA 926.087,59
AEITOYPIIA 923.478,23
AEITOYPIIA 922.775,53
AEITOYPIIA 922.583,36
AEITOYPIIA 920.095,00
AEITOYPIIA 917.766,39
AEITOYPIIA 916.466,51
OPIZTIKH AIAKOHH 915.653,67
AEITOYPIIA 913.604,81
AEITOYPIIA 911.096,71
AEITOYPIIA 910.476,85
AEITOYPIIA 908.686,82
AEITOYPIIA 906.642,65
HTDXOZ 906.358,38
AEITOYPIIA 905.787,43
AEITOYPIIA 901.711,69
AEITOYPIIA 900.562,72
OPIZTIKH AIAKOHH 899.270,52
AEITOYPIIA 898.369,14
AEITOYPIIA 895.325,50
AEITOYPIIA 892.375,45
AEITOYPIIA 890.659,25
EKKAOAPIZH 890.069,47
AEITOYPIIA 890.042,20
AEITOYPIIA 886.366,48
AEITOYPIIA 884.376,41
AEITOYPIIA 882.795,00
AEITOYPIIA 88.249,79
AEITOYPIIA 880.030,51
AEITOYPIIA 878.506,68
AEITOYPIIA 871.835,54
HTDXOZ 869.502,84
AEITOYPIIA 869.227,85
EKKAOAPIZH 869.108,69
AEITOYPIIA 868.536,40
AEITOYPIIA 865.526,41
AEITOYPIIA 863.593,21
AEITOYPIIA 863.395,05
AEITOYPIIA 862.478,68
AEITOYPIIA 862.097,24
AEITOYPIIA 858.168,85
AEITOYPIIA 856.821,12
HTDXOZ 856.270,10
AEITOYPIIA 856.224,93
HTDXOZ 856.002,47
AEITOYPIIA 855.840,49
AEITOYPIIA 853.258,80
OPIZTIKH AIAKOHH 852.315,22
AEITOYPIIA 852.136,33
AEITOYPIIA 851.405,10
AEITOYPIIA 851.139,24
OPIZTIKH AIAKOHH 851.025,44
AEITOYPIIA 850.317,58
AEITOYPIIA 849.531,64
AEITOYPIIA 847.161,71
AEITOYPIIA 846.824,94
OPIZTIKH AIAKOHH 846.003,61
AEITOYPIIA 845.331,74
OPIZTIKH AIAKOHH 845.124,45
OPIZTIKH AIAKOHH 843.642,83
OPIZTIKH AIAKOHH 842.910,28
AEITOYPIIA 839.440,86
AEITOYPIIA 839.106,35
AEITOYPIIA 837.961,32
AEITOYPIIA 837.281,19
AEITOYPIIA 836.839,11
AEITOYPIIA 836.109,45
AEITOYPIIA 834.636,99
HTDXOZ 833.701,16
AEITOYPIIA 830.224,39
OPIZTIKH AIAKOHH 828.518,48
OPIZTIKH AIAKOHH 828.114,39
AEITOYPIIA 827.626,72
AEITOYPIIA 82.350,00
AEITOYPIIA 822.033,46
AEITOYPIIA 820.611,69
AEITOYPIIA 819.631,37
AEITOYPIIA 818.095,84
HTDXOZ 818.069,55
AEITOYPIIA 816.727,22
HTDXOZ 816.613,87
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 818.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 814.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 810.000,00
AEITOYPIIA 807.000,00
AEITOYPIIA 807.000,00
AEITOYPIIA 802.000,00
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH 801.000,00
AEITOYPIIA 800.000,00
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 798.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH 793.441,98
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 786.807,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 789.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 763.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 752.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 746.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH 745.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH 736.140,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 721.000,00
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
HTDXOZ 722.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
HTDXOZ
HTDXOZ 717.000,00
AEITOYPIIA 715.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH 713.174,00
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 713.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
EIAIKH EKKAOAPIZH
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 705.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 698.000,00
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
HTDXOZ
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 687.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH 687.000,00
AEITOYPIIA
HTDXOZ
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
HTDXOZ 677.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 675.000,00
AEITOYPIIA
HTDXOZ
HTDXOZ
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 667.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 664.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 663.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
HTDXOZ
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 656.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 643.000,00
AEITOYPIIA
HTDXOZ
HTDXOZ
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH 637.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 635.000,00
AEITOYPIIA
HTDXOZ
AEITOYPIIA
HTDXOZ
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 626.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
EKKAOAPIZH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH 610.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 606.140,00
HTDXOZ
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 603.109,80
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 586.633,00
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
HTDXOZ
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 592.987,00
HTDXOZ
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 589.851,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 587.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH 585.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
HTDXOZ
HTDXOZ
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 580.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 575.000,00
AEITOYPIIA
HTDXOZ
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 572.984,00
AEITOYPIIA 570.900,00
AEITOYPIIA 570.816,00
OPIZTIKH AIAKOHH 569.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH 596.000,00
AEITOYPIIA 569.000,00
AEITOYPIIA
HTDXOZ
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 560.000,00
AEITOYPIIA 559.879,00
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH 557.000,00
AEITOYPIIA 556.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 555.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH
EKKAOAPIZH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH 549.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
HTDXOZ
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH 546.000,00
AEITOYPIIA 544.000,00
AEITOYPIIA 544.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 542.000,00
AEITOYPIIA 540.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 538.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 531.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH 530.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 530.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 530.000,00
AEITOYPIIA
HTDXOZ 528.000,00
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH 527.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
HTDXOZ 520.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
HTDXOZ 519.150,00
HTDXOZ
OPIZTIKH AIAKOHH 519.000,00
HTDXOZ 518.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
HTDXOZ
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 514.000,00
AEITOYPIIA 514.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH 513.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
HTDXOZ
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA 510.600,00
OPIZTIKH AIAKOHH 510.300,00
AEITOYPIIA 510.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 508.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
HTDXOZ 507.000,00
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
HTDXOZ 504.000,00
AEITOYPIIA
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 502.000,00
OPIZTIKH AIAKOHH
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA
AEITOYPIIA 500.880,00