You are on page 1of 1

MARTXOAREN 5ean, D

DOOM
MEEKKAAN
N
Irteera 8:30etan

SIERRA DE SANTXOSOLO (LOS ILSO)


DDeessddee llaa EErrm miittaa ddee SSaann JJuuaann ddee BBeerrbbiikkiizz..
1122 KKm
m--kkoo iibbiillbbiiddeeaa eettaa 555555 m
m--kkoo ddeessnniibbeellaa mmeettaattuuaa
IIrraauuppeennaa 33::1155 oorrdduu
Irteera ordua: 8:30 etan, batzokiko Hora de salida: 8:30 horas, desde la
patioaren aurrean dagoen autobus parada de autobs de enfrente del
geltokitik. Automobilez joango gara. patio del batzoki. Salimos en coche.
Itzulera: 14:30ak inguruan Regreso: sobre las 14:30

200

Izen ematea: posta elektroniko bat itxartumendi2015@gmail.com-era bidali


behar dute, martxoaren 3an, ostiraleko 14:00ak baino lehenago. Posta horretan
pertsona kopurua eta automobila eramateko prest bazaude, adierazi behar dira.
Bidaiari bakoitzak 4 euro ordainduko dizu
Apuntarse: enviar un correo electrnico a itxartumendi2015@gmail.com antes
de las 14 horas del viernes da 3 de marzo. En dicho correo se deber indicar el
nmero de personas y si se est dispuesto a llevar vehculo. Cada pasajero te
pagar 4 euros.