Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2007 Proba scrisă la COMERŢ Maiştri instructori • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

Varianta 1

SUBIECTUL I

(30 puncte)

1. Produsele de caramelaj - reprezintă un sortiment cuprinzator . Răspundeţi, în scris, la următoarele cerinţe: a. Clasificaţi produsele de caramelaj b. Prezentaţi cinci condiţii de calitate ale produselor de caramelaj c. Precizaţi defectele posibile la produsele de caramelaj. (10 p) 2. Mărfurile nealimentare ocupă un loc important în consumul populaţiei. a. Clasificaţi aparatele şi maşinile electrotermice pentru gătit b. Prezentaţi părţile componente ale maşinilor şi aparatelor pentru prelucrarea mecanică a alimentelor c. Menţionaţi 4 caracteristici tehnico- funcţionale ale maşinii de măcinat cafea. (10 p) 3. Etalarea mărfurilor în cadrul magazinului reprezintă o informare a cumpărătorilor într-o atmosferă de destindere care să contribuie la formarea deciziei de cumpărare. Răspundeţi, în scris, la următoarele cerinţe: a. Prezentaţi ce se urmăreşte prin etalarea mărfurilor în sala de vânzare. b. Prezentaţi oricare 5 cerinţe ce se au în vedere la realizarea tehnică a expunerii mărfurilor în interiorul magazinului. c. Descrieţi abundenţa de produse ce trebuie scoasă în evidenţă prin etalarea mărfurilor în interiorul magazinului (10 p)

SUBIECTUL II
Alcătuiţi un eseu cu titlul Confecţiile din ţesături , parcurgând următoarele etape : a. Cerinţe de calitate al confecţiilor b. Clasificarea confecţiilor din ţesături c. Verificarea calităţii confecţiilor din ţesături.

(30 puncte)

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Demonstraţi posibilităţile de integrare eficientă a mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică, la disciplina/ disciplinele de concurs, având în vedere: - caracterizarea generală şi enunţarea funcţiilor specifice ale acestora, - clasificarea mijloacelor de învăţământ, - analiza critică a rolului tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor – TIC, - prezentarea modalităţilor de adaptare şi de integrare a mijloacelor de învăţământ la disciplina/ disciplinele de concurs, cu exemplificări.

Probă scrisă la

COMERŢ Maiştri instructori
1

Varianta

1