You are on page 1of 2

TRKON

Version 2017
Salgs- og leveringsbetingelser vedtaget af Dansk Trforening.

1. Anvendelse 7. Leveringstid og forsinkelse


1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser (TRKON [version 7.1. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstndighed,
2017]) glder for alle leverancer af produkter fra slger til som i henhold til punkt 14 udgr en ansvarsfrihedgrund eller
enhver professionel kber, medmindre eventuelle fravigelser skyldes kbers handling eller undladelse, forlnges leve-
skriftligt aftales mellem parterne. ringstiden i det omfang, hvori det efter omstndighederne
1.2. Glder TRKON [Version 2017] for en leverance, skal even- sknnes rimeligt. Leveringstiden skal forlnges, selv om r-
tuelle fravigelser skriftligt aftales mellem parterne. sagen til forsinkelsen indtrffer efter udlbet af den oprinde-
ligt aftalte leveringstid.
TRKON [Version 2017] glder uanset kbers evt. henvis-
ning til egne indkbsbetingelser, som ikke kan anses for 7.2. Hvis slger ikke leverer varen i rette tid, kan kber ved skrift-
accepteret af slger uden udtrykkelig skriftlig tiltrdelse. lig meddelelse til slger faststte en sidste, rimelig frist for
levering, og herved angive, at han agter at hve aftalen, hvis
levering ikke sker inden for denne frist.
2. Emballage
Sfremt levering ikke finder sted inden for denne sidste frist,
2.1. De i tilbud, ordrebekrftelser og aftaler anfrte priser skal, kan kber ved skriftlig meddelelse til slger hve aftalen.
sfremt intet andet angives, anses for at omfatte slgers/
afskibers standardemballage. 7.3. Sfremt forsinkelsen er af vsentlig betydning for kber,
eller det str klart, at en sdan forsinkelse vil indtrffe, har
kber ret til ved skriftlig meddelelse til slger straks at hve
3. Kvantum aftalen.
3.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, har slger ret til at le- 7.4. Hvis kber hver aftalen i henhold til punkt 7.2. eller 7.3, har
vere i slgers/afskibers standardemballage, hvilket kan han krav p erstatning fra slger for de meromkostninger,
betyde, at der leveres indtil 5% mere eller mindre end aftalt. der er pfrt ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra
anden side. Kber er i den forbindelse forpligtet til at begrn-
4. Oplysninger se tabet i videst mulig omfang og foretage dkningskb p
4.1. Mundtlig eller skriftlig vejledning ydet fra slger til kber er forsvarlig mde inden for rimelig tid. Erstatningen kan dog
alene af vejledende karakter og (videre)gives uden ansvar for ikke overstige fakturavrdien af den forsinkede leverance.
slger. 7.5. Kber har ikke ud over det i 7.4 nvnte ret til nogen erstat-
Slger ptager sig intet ansvar for ind holdet af kataloger, ning i anledning af slgerens forsinkelse. Dette glder uan-
brochurer samt vrige informationer fra slgers leverand- set om kber hver eller fastholder kbet.
rer.
Kber brer selv det fulde ansvar for, at det kbte produkt 8. Betaling
egner sig til det ptnkte forml, og kber er forpligtet til 8.1. Betaling skal ske p den aftalte forfaldsdato, dog senest
selv at holde sig orienteret om opdaterede produktinforma- 8 dage fra leveringsdato hvis ikke andet er aftalt.
tioner. 8.2. Undlader kber at modtage leverancen p den aftalte dag,
skal betaling desuagtet erlgges, som om levering havde
5. Priser fundet sted som aftalt.
5.1. Prisen er anfrt i ordrebekrftelsen eller faststtes p basis 8.3. Betaler kber ikke rettidigt, har slger krav p morarente
af slgers til enhver tid gldende prisliste p tidspunktet i henhold til den til enhver tid gldende rentelov, medmin-
for ordreafgivelsen. Slger er lbende berettiget til uden dre anden rentesats flger af sdvane, kutyme eller er af-
varsel at foretage prisndringer i prislister og tilbud, sfremt talt.
intet andet skriftligt er aftalt.
8.4. Ved manglende betaling til forfaldstid, kan slger desu-
5.2. Et kursforbehold skal vre konkret aftalt mellem kber og den hve kbet og/eller suspendere alle yderligere leve-
slger for den enkelte ordre. Slger skal angive i ordrebe- rancer til kber, uanset om de har tilknytning til mislighol-
krftelsen, hvis et kursforbehold er aftalt. delsen, indtil betaling er sket. Herudover kan slger kr-
ve kontant betaling eller betryggende sikkerhed for alle
6. Levering fremtidige leverancer.
6.1. Er der aftalt en leveringsklausul, fortolkes denne i henhold
til de ved aftalens indgelse gldende Incoterms. Er ingen 9. Ejendomsforbehold
leveringsklausul aftalt, skal levering anses for at ske "FCA
9.1. Slger har i videst muligt omfang ejendomsforbehold i det
(Incoterms).
solgte og har ret til at tage det solgte tilbage, indtil slger har
modtaget fuld betaling af kbesum, renter m.v.

NPI A/S CVR. 37418730


Helge Nielsens All 7, 1G DK - 8723 Lsning
Tel. +45 7669 4141 info@npi.dk www.npi.dk
10. Ansvar for mangler 12. Produktansvar
10.1. Kber har pligt til at undersge varen straks den er leveret 12.1. Sfremt de leverede varer lider af en defekt og derved for-
med henblik p at afklare, om varen lider af fejl eller mang- volder skade p person, lsre eller fast ejendom, skal sl-
ler. Slger har ret til at afvise enhver reklamation vedrren- ger alene vre ansvarlig for kbers eller tredjemands skade
de kvalitet og opmling eller andre fejl og mangler, der bur- eller tab i det omfang et sdant ansvar flger af ufravigelige
de vre konstateret ved sdan undersgelse, eller som lovregler. Slger har intet ansvar for driftstab, tabt fortjen-
fremsttes efter, at varen er bearbejdet, indbygget eller este samt andre konomiske konsekvenstab, indirekte tab
videresolgt. og flgeskader.
10.2. Reklamationer vedrrende mangelfulde leverancer skal fo- 12.2. I den udstrkning ufravigelige lovregler ikke er til hinder
retages skriftligt og uden ugrundet ophold efter, at kber herfor, skal kber holde slger skadesls i det omfang, sl-
har eller burde have konstateret manglen. Reklamationer ger plgges ansvar over for tredjemand i anledning af ska-
over mangler omfattet af pkt. 10.1 skal fremsttes inden de eller tab forvoldt af det leverede p tredjemands person,
for 8 dage fra varens modtagelse, ved emballerede varer lsre eller fast ejendom.
dog inden for 8 dage fra brydning af originalemballagen og
senest 90 dage fra varens modtagelse. Ved vrige mangler 13. Ansvarsbegrnsning
skal reklamation fremsttes senest 2 r efter levering,
13.1. Det glder i enhver henseende og i tillg til ovenstende, at
jf. dog pkt. 11.1 (byggevareklausul). Undlader kber dette,
slger aldrig er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste samt
fortaber kber retten til at gre krav over for slger for
andre konomiske konsekvenstab, indirekte tab og flgeska-
manglen.
der af enhver art, herunder bl.a. konventionalbodsbetalinger
10.3 Ved rettidig reklamation over mangler, jf. pkt. 10.2, som o.l., uanset om sdanne skader og tab lides af kber eller
skyldes fejl i konstruktion, fremstilling eller materiale, skal tredjemand. Denne begrnsning i slgers ansvar glder dog
slger uden beregning foretage afhjlpning eller omleve- ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
ring efter eget valg.
10.4. Hvis slger ikke foretager afhjlpning eller omlevering in-
14. Ansvarsfrihed
den rimelig tid efter, at kber har reklameret i henhold til
punkt 10.1, 10.2 og 10.3, har kber ret til ved skriftlig med- 14.1. Slger er ansvarsfri for manglende opfyldelse af forpligtel-
delelse til slgeren at hve aftalen for s vidt angr den ser, der skyldes begivenheder uden for slgers kontrol, som
mangelfulde del af leverancen. forhindrer aftalens opfyldelse eller gr opfyldelsen urimeligt
byrdefuld, herunder men ikke begrnset til arbejdskoflikt,
10.5. Hvis kber hver aftalen, har han ret til at krve erstatning
brand, krig, mobilisering eller militrindkaldelser af tilsva-
af slger for de meromkostninger, der er pfrt ham ved an-
rende omfang, rekvirering, beslaglggelse, valutarestritio-
skaffelse af tilsvarende produkter fra anden side.
ner, oprr og uroligheder, terror, mangel p transportmidler,
10.6. Uanset det foregende er slgers erstatningsansvar for almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, strmaf-
mangler altid begrnset til fakturavrdien af de(n) mangel- brydelser, IT-nedbrud, samt mangler ved eller forsinkelse af
fulde vare(r). Sfremt der er dkning under slgers er- leverancer fra slgers leverandrer.
hvervs- og produktansvarsforsikring for mangler, tillgges
14.2 Det phviler den part, der nsker at pberbe sig en ansvars-
slgers erstatningsansvar for mangler dog den erstatning,
frihedsgrund som nvnt i punkt 14.1 uden ugrundet ophold
der kan dkkes p erhvervs- og produktansvarsforsikrin-
skriftligt at underrette den anden part om dens opsten og
gen.
ophr.
10.7. Slger har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at
14.3. Hvis en ansvarsfrihedsgrund ikke ophrer inden for 3 mned-
levere erstatningsvare(r) ud over det i punkt 10.3 foreskrev-
er herefter, kan enhver af parterne hve aftalen ved skriftlig
ne. Dette glder ethvert tab, manglen mtte forrsage, her-
meddelelse til den anden part.
under men ikke begrnset til driftstab, tabt fortjeneste
samt andre konomiske konsekvenstab og indirekte tab.
Denne begrnsning i slgers ansvar glder dog ikke, hvis 15. Tvister og lovvalg
han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 15.1. Enhver tvist, som mtte opst i relation til kbet, herunder
tvister vedrrende kbsaftalens eksistens eller gyldighed,
11. Byggevareklausul skal afgres efter dansk ret (idet dansk rets internationale
privatretlige regler og FN-konventionen om internationale
11.1. Ved salg af byggematerialer, som er omfattet af byggevare-
lsrekb (CISG) dog ikke finder anvendelse) ved voldgift
forordningen (forordning (EU) nr. 305/2011), ophrer sl-
ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet ved-
gers ansvar fem r fra byggeriets aflevering, dog hjest seks
tagne regler herom, som er gldende ved indledningen af
r fra overgivelsen af materialerne til kber ved leverancer til
voldgiftssagen, medmindre slger bestemmer, at tvisten
lager eller videresalg.
skal afgres ved de ordinre domstole.
11.2 Sfremt kber er erhvervsdrivende og slutkunden er forbru-
ger, kan slger dog ptage sig et udvidet ansvar for den p- 16. Ikrafttrdelse
gldende leverance, hvorved slgers ansvar ophrer 10 r
efter aflevering af byggeriet. Forudstningen herfor er, at 16.1 TRKON [Version 2017] aflser TRKON 2002 og trder i
slger har ladet sig registrere igennem Danske Byggecen- kraft den 1. marts 2017 og glder for alle leverancer, for hvil-
tre, som tiltrdt udvidet ansvar. ke ordre er modtaget efter denne dato.

NPI A/S CVR. 37418730


Helge Nielsens All 7, 1G DK - 8723 Lsning
Tel. +45 7669 4141 info@npi.dk www.npi.dk