You are on page 1of 24

BEZPATNA GAZETA TORUSKA | NR 83 | 3 MARCA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKAD 40 000 EGZ.

www.tylkotorun.pl

Taki jest Tylko Toru

Podamy sobie rce 6


Welconomy Forum kolejny raz cignie do Torunia ekspertw ze wszytkich dziedzin
gospodarki. Jacek i Jakub Janiszewscy, organizatorzy tego ekonomicznego wydarzenia,
podkrelaj, e najwaniejsze s wsppraca i debata ponad podziaami

Tylko Toru . 3 marca 2017


2 FELIETONY
W ydawca T ylko T oru korzysta i poleca usugi kancelarii prawnej P aza i W splnicy
stopka redakcyjna
bez pytania i skrztnie z tego pra- dyskusji o prawach i wolnociach Redakcja Tylko Toru

Pidziesit lat wa korzysta. Jeszcze par ruchw


siekier, kilka precyzyjnych ci
jednostki, zwaszcza za o tym, jak
z nich jednostka korzysta i jak na
Toru, ul. Skodowskiej- Curie 41

niech yje nam!


redakcja@tylkotorun.pl
pi spalinow i kiedy w telewi- tym wychodzi. Nie wspomn ju
Wydawca
zji z podziwem pokazywa bd o tej ciekawostce, e wadza, kt-
sdziwego 50-latka, pytajc go o ra niechtnym okiem patrzy na Fudancja MEDIUM
MARCIN recept na dugowieczno. rbta-co-chcetyzm obywateli, t
CZYNIEWSKI Redaktor naczelny
Jako czowiek, ktry chce czy jedn akurat rzecz wyja wprost
Radosaw Rzeszotek
nie chce musi co godzin wci- z podrcznika klasycznego libe-
Przy okazji poegnania Danuty dobnego wieku (co za ulga dla sys- gn w puca 0,2 metra szecien- ralizmu, w ktrym obywatel sam Sekretarz redakcji
Szaflarskiej, ktra w wieku ponad temu emerytalnego), ale bd y nego tlenu, patrz na te drzewne sobie panem, a pastwu nic do ukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
stu lat bya podobno najstarsz nawet krcej od swoich rodzicw. niwa z duym niepokojem. Ale niego. Powstanie z tego kiedy kil- Redaktor wydania
czynn aktork na wiecie, przy- Czowiek robi wszystko, eby ua- zawsze lubi poszuka dobrej stro- ka dobrych rozpraw doktorskich.
pomniano smutn wiadomo, e twi sobie ycie i wiele, eby je so- ny kadego problemu i jako poli- I dobrze, e mamy ju e-booki, bo
Kinga Baranowska
dzisiejsi nastolatkowie nie tylko bie skrci. Teraz na przykad w tolog nie mog nie zauway zna- wkrtce nie bdzie tych rozpraw Dzia reportau i publicystyki
maj minimaln szans doy po- czowiek moe ci sobie drzewo komitego materiau do naukowej na czym drukowa. Jacek Kiepiski, Robert Kamiski
Dzia informacyjny
Micha Ciechowski,
Katarzyna Ochocka
opieki medycznej jak Rumunia 14. lokat, wyprzedzajc wiele kra-

To nasze i moemy czy Bugaria. jw Europy Zachodniej. Jaki by Kultura


Aktualny pomys ministra ich pomys na reform? Policzyli Micha Ciechowski
zdrowia ma nas cofn do cen-
by z tego dumni
pienidze i wprowadzili obowi- Zdjcia
tralnego sterowania ochron zek dopacania przez obywateli
zdrowia i rzekomo gwarantowa do usug medycznych. S to czsto ukasz Piecyk
mec. UKASZ odpowiedni, rwny dostp do symboliczne opaty, z narzuconym Sport
PAZA opieki medycznej. Kady wie, e limitem. Wystarczyo, eby znie-
to mrzonka. Za zryczatowane wy- Karol ebrowski
chci hipochondrykw do zbd-
nagrodzenie rwne lub nisze od Korekta
Prdzej czy pniej kady ma sta w kolejkach, kady mia kom- nych wizyt.
dzisiejszego szpital bdzie musia
z ni styczno i z zaoenia nie fortow izolatk, a obsuga bya obsuy wiksz ilo pacjentw. My wolimy nasze autorskie po- Piotr Gajdowski
jest to kontakt przyjemny. Suba umiechnita i uprzejma. Efekty To si nie moe uda. mysy. Pniej bdzie jak u klasyka
zdrowia na kadego z nas czeka z kolejnych rewolucyjnych zmian Nasi zawsze dzielni politycy komedii: to nasze, przez nas wy-
REKLAMA
otwartymi rkoma, lekko cynicz- wida goym okiem. W rankin- nie potrafi stan przed nami konane i to nie jest nasze ostatnie
nym umiechem i list absurdw. gach satysfakcji pacjentw w roku i powiedzie prosz pastwa, sowo. A nastpnie zrobimy pro- Karol Przybylski
Oczywicie kada przychodz- 2015 zajlimy przedostatnie miej- suba zdrowia kosztuje i musimy tok zniszczenia i kolejn refor- (GSM 665 169 292),
ca do wadzy ekipa obiecuje grun- sce. I to tylko dlatego, e Czarno- podnie skadki lub wprowadzi m. Magorzata Kramarz
town i niezbdn reform suby gra nie udostpnia caoci da- czciowe wsppacenie. Czesi Nie po raz pierwszy wywaamy
zdrowia, aby nikt nie musia ju nych. Wyprzedzaj nas takie tuzy we wspomnianym badaniu zajli otwarte drzwi. (GSM 607 908 607),
Iwona Zuchniak

Cytat numeru


(GSM 500 324 572)
reklama@tylkotorun.pl
Skad
Studio Tylko Toru
Druk
Powiedzmy szczerze: pewne osoby, Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

ktre w tej chwili studiuj, w innym sys-


temie nigdy nie zostayby studentami.
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.
prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK ***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Fundacja MEDIUM
zastrzega, e dalsze rozpowszechnianie ma-
teriaw opublikowanych w Tylko Toru
jest zabronione bez zgody wydawcy.

Tylko Toru . 3 marca 2017


REKLAMA DLA BIZNESU 3

Tylko Toru . 3 marca 2017


4 DLA BIZNESU JESZCZE KILKA LAT I ROLNIKW MOE CZEKA FINANSOWA REWOLUCJA

Ursusie, wr?
Wraz z wejciem do Unii Europejskiej polski rolnik
odstawi do lamusa swego starego, wysuonego ursusa.
Jego miejsce zaj nowiutki, klimatyzowany traktor
zachodniej firmy. Jednak czas dotacji dla rolnictwa
nieubaganie dobiega koca
Robert Kamiski | fot. Adam Zakrzewski (archiwum)
Dla przezornych i dalekowzrocz- w nienajlepszej kondycji znajdu-
nych to czas najwyszy, aby za- je si hodowla zwierzt, zwasz-
stanowi si nad przyszoci. cza trzody chlewnej. Coraz wicej
Pienidze z UE ju niedugo prze- sprowadza si jej z zagranicy, co
stan do nas napywa. e wpy- skutkuje nieopacalnoci hodowli.
nie to na polskie rolnictwo nie Podobnie z bydem opasowym.
ulega wtpliwoci. Pytanie tylko: - Wydaje si, e samorzdy bd
w jakim stopniu? skazane na siebie dodaje Krzysz-
tof Szala, wjt gminy Dobrcz. - B-
Mwimy o rolnikach z prawdzi- dziemy zmuszeni opiera si o inne
wego zdarzenia: pragncych rozwi- rodki: Fundusz Ochrony Gruntw
ja swoje gospodarstwo i dcych Rolnych, Fundusz Ochrony ro-
do osignicia zachodnich standar- dowiska, Fundusze Wspomagania
dw technologicznych. Tu nikt nie Wsi. Istnieje rwnie moliwo
ma wtpliwoci, e rolnictwo jest pozyskiwania funduszy z podatku
prawdziwym wyzwaniem. Zapano- VAT. Inwestycje dalekosine ju Eksperci przewiduj, e po 2020 roku rolnicy bd mogli liczy na dotacje, ale w innej formie.
wanie nad duym gospodarstwem teraz wymagaj planowania bude-
wymaga nie tylko pracowitoci, ale tu. Myl jednak, e polskie rolnic- pat nie jest wcale oczywista. Piotr ograniczenia rodkw na rozwj pomoc Unii.
i nieprzecitnych umiejtnoci or- two si nie zawali. Ju w tej chwili Sawa, kierownik Dziau Rozwoju wsi. Jacek Janiszewski, minister rol-
ganizacyjnych. Rolnicy twierdz, tworz si nowe przestrzenie inwe- Obszarw Wiejskich w Kujawsko- - W przypadku ograniczenia nictwa w rzdzie Jerzego Buzka i
e bez unijnych dotacji nie daliby stycyjne. -Pomorskim Orodku Doradztwa rodkw na rozwj wsi byaby to pomysodawca Forum Gospodar-
rady. Kluczow rol odgrywa oczy- Rolniczego w Minikowie, uwaa, dla nas katastrofa mwi prof. czego, ujmuje spraw optymistycz-
- Przez ostatnie 20 lat polskie wicie rozwj wiadomoci. W tej e nikt nie jest w stanie precyzyjnie Wojciech Knie z Zakadu Socjo-
rolnictwo przeszo ogromne prze- kwestii sprowadza si ona do bycia nie.
przewidzie wypadkw: logii Obszarw Rustykalnych In-
obraenie mwi Jacek Czarnecki, przygotowanym na to, co nastpi. - Patnoci powinny by, ale stytutu Socjologii UMK. Ucier- - Okres do roku 2020 to czas na
wjt gminy Chema. - W wielu Wydaje si, e bdzie duo trudniej. mog zosta ograniczone. Nie idzie piaaby na tym caa infrastruktura wyrwnanie szans rozwojowych.
przypadkach nie s to ju gospo- Ale czy beznadziejnie? to w dobrym kierunku, ale nie wsi, ktrej cigle daleko do pozio- Od tego momentu staniemy si
darstwa, ale wielkie przedsibior- - Nie wierz, by byo tragicznie wieszczybym tragedii. Na dzie mu zachodniej. Z kolei jeli idzie penowartociowymi czonkami
stwa. Czasy, kiedy rodzina sza w komentuje Jacek Czarnecki. dzisiejszy ocenia si, e patnoci o ograniczenia dla rolnikw, to Unii. Wsplnej polityki rolnej nikt
pole i sama pracowaa na swoje Oczywicie najgorszym scenariu- obszarowe powinny si utrzyma. ewentualny brak dotacji spowoduje nie zmieni. Nie przewiduj w tym
utrzymanie, odeszy bezpowrotnie. szem byoby to, e rolnicy, aby si Nie wiadomo na pewno, e nie b- bankructwo maych gospodarstw, wzgldzie adnej rewolucji. Nie
Poczyniono ogromne inwestycje. utrzyma, bd musieli wywindo- dzie tych dopat. Wyglda na to, tych do 15 hektarw. Bd je przej- boj si rwnie o polskiego rolni-
Sami do tego dylimy. Teraz sy- wa ceny produktw spoywczych e zmieni si tylko redystrybucja. moway wielkie gospodarstwa. Ju ka. Przeciwnie, w wielu aspektach
tuacja jest taka, e bez pomocy z do granic moliwoci. Ale nie s- Prawdopodobnie dotowane bd teraz s one praktycznie niezalene. moemy by z naszego rolnictwa
zewntrz rolnicy sobie nie poradz. dz, by tak si stao. Jeli pastwo te mniejsze gospodarstwa, do 30 Pobieraj rodki unijne, cho wcale
Rolnik musi si boryka z czyn- ma by pastwem, musi si o rol- hektarw. Ale to proroctwo na dzi. nie s do tego zmuszone. Nie sdz dumni. Jak choby z produkcji
nikami czsto od niego niezaleny- nictwo zatroszczy. Nie bdzie Za kilka miesicy odpowied moe jednak, e a tak czarny scenariusz drobiu czy zwierzt futerkowych,
mi: klskami ywioowymi, klas miao wyjcia, gdy wszyscy musz by zupenie inna. bdzie mia miejsce. Przeciwnie: w ktrych to branach zajmuje-
ziemi, ktra decyduje o jakoci je. Ograniczenie polityki rolnej na- wydaje mi si, e przede wszystkim my czoowe miejsca w Europie. To
upraw, konkurencyjnoci zagra- Trzeba rwnie zaznaczy, e ley rozpatrywa w dwch aspek- to wanie te mae gospodarstwa samo bdzie po roku 2020. Jestem o
niczn. Dla przykadu od wielu lat kwestia cakowitego obcicia do- tach: ograniczenia dla rolnikw i bd mogy w przyszoci liczy na tym przekonany.
REKLAMA

Tylko Toru . 3 marca 2017


NA CO MUSI UWAA PRZEDSIBIORCA? DLA BIZNESU 5

Atak rejestrowych klonw


Pomysowo osb wyudzajcych pienidze czsto wprawia w podziw
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk
CRDGiF, CEDGiF czy OEFiP to chodzi. I o jakie jego zmiany. Tego mych, ktrzy otrzymuj podobne
tylko niektre z pseudoinstytucji, tam nie ma. Pismo jest bardzo fa- powiadomienia. Jeden z nich do-
ktre wzywaj przedsibiorcw chowo skonstruowane i powouje sta ich a 15. Wielu ludzi, szcze-
do fakultatywnej wpaty na ich si na przepisy, ktre nie istniej. glnie tych mniej dowiadczonych,
konta. Przesyane do nas doku- Ze wszystkim, co nie nazywa si daje si na to nabra. A przecie tak
menty wygldaj jak urzdowe dokadnie Centralna Ewidencja i naprawd wystarczy pamita wy-
pisma. Nikt jednak nie musi ni- Informacja o Dziaalnoci Gospo- cznie o jednej rzeczy: rejestracja
czego paci. darczej, warto zrobi jedn rzecz: do CEIDG jest bezpatna.
wyrzuci do kosza. Lech wiaty, zastpca dyrek-
Jeste pocztkujcym przedsi- - Nie jestemy w stanie poda tora biura Zwizku Pracodawcw
biorc, ktry wanie zaoy swoj szczegowych danych dotycz- Pomorza i Kujaw, dodaje, e osoby
firm. Po pewnym czasie otrzymu- cych liczby tego konkretnego typu dokonujce rejestracji firmy drog
jesz pismo od Centralnej Ewiden- wyudze informuje podinspek- internetow s natychmiast infor-
cji Dziaalnoci Gospodarczych i tor Monika Chlebicz, rzecznik mowane o tym, e tego typu reje-
Firm (CEDGiF), ktra wzywa ci prasowy Komendy Wojewdzkiej stracja jest bezpatna.
do wniesienia opaty w wysokoci Policji w Bydgoszczy. - Wszystkie - Jest to napisane na pierwszej
(powiedzmy) 295 zotych kosz- zawiadomienia o przestpstwach z stronie druku, duymi czerwonymi
tw rejestracji twojej firmy. Pismo artykuu 286 1 kodeksu karnego, a literami wyjania przedstawiciel
zaznacza rwnie, e w razie twojej wic dotyczcych oszustw, z punk- ZPPiK. - Nie ma wic mowy o tym,
opieszaoci (podaj termin wpa- Marcin Ostajewski dosta pismo wzywajce do zapaty. Radzi, tu widzenia statystyk s traktowane by da si nabra. Z kolei ci, ktrzy
ty) zostan zastosowane wobec eby wyrzuci je od razu do kosza. jednakowo. Z ca pewnoci jest to rejestruj firm drog tradycyjn w
twojej firmy zmiany zgodne z re- prowadzony przez Ministerstwo bezpatny. W przypadku faszy- jednak problem powszechny. Czyli urzdzie, s rwnie w tym wzgl-
gulaminem CEDGiF. Jeste uczci- Gospodarki. Dziaa od 1 lipca 2011 wek uywane jest pojcie opata bardzo powany. dzie pouczani. Jeli idzie o Zwizek
wym i prawym obywatelem Unii fakultatywna, co oznacza opat Pisma instytucji udzco podob- Pracodawcw Pomorza i Kujaw, to
Europejskiej, wic pacisz. Kwesti roku. Zwr uwag na udzco po- nych do CEIDG otrzyma m.in. oczywicie przestrzegamy naszych
czasu jest to, jak szybko si zorien- dobne nazwy jak Centralny Rejestr dobrowoln. W ten sposb przed- Marcin Ostajewski, przedsibiorca klientw przed podobnymi zagro-
tujesz, e zostae perfidnie nabity Dziaalnoci Gospodarczych i Firm stawiciele klonw unikaj odpo- z Torunia. eniami w ramach doradztwa. Wy-
w butelk. (CRDGiF), Centralna Ewiden- wiedzialnoci karnej. Dostaem dwa podobne pisma daje si zatem, e nie powinno by
Centralna Ewidencja i Informa- cja Dziaalnoci Gospodarczych i Autorzy tego typu pism powou- wzywajce mnie do zapaty. Oczy- z tym problemw. A jednak trzeba
cja o Dziaalnoci Gospodarczej Firm (CEDGiF) czy Oglnopolska j si te na zmiany w regulaminie. wicie zdawaem sobie spraw, e pamita, e cigle dziaa w naszym
(CEIDG) to jedyny rzdowy spis Ewidencja Firm i Przedsibiorstw Jeli jednak dokadnie wczytamy rejestracja jest bezpatna, dlatego kraju kilkadziesit pseudofirm
przedsibiorcw bdcych osobami (OEFiP). si w pismo, stwierdzimy, e nie pisma te wyldoway od razu w trudnicych si tym procederem.
fizycznymi. Jest to rejestr publiczny Pamitaj, e wpis do CEIDG jest ma tam ani sowa, o jaki regulamin mietniku. Mam mnstwo znajo- To budzi niepokj.
REKLAMA

Tylko Toru . 3 marca 2017


6 DLA BIZNESU ROZMAWIAMY Z TWRC WELCONOMY FORUM

Nie opluwaj bliniego swego


Jak co roku na pocztku marca odbdzie si w Toruniu konferencja gospodarcza Welconomy Forum. To ju XXIV edycja.
Z pomysodawc przedsiwzicia, byym ministrem rolnictwa dr. Jackiem Janiszewskim rozmawia Robert Kamiski
fot. ukasz Piecyk
zadadz ci pytanie, ktre dokadnie Humanistyka jest dla nas szalenie


obnay twoj ignorancj. Oczywi- istotna. Na tegorocznym forum po-
cie jeli buta wynika z niewiedzy i dejmiemy kwestie pozycji mczy-
niekompetencji. zny we wspczesnym wiecie. To
bardzo wana, cho rzadko poru-
Powiedzia pan w jednym z wywia- szana tematyka. Jestem przekona-
Forum dziaa znakomicie i spenia dw, e my, Polacy, powinnimy
zrobi wszystko, by nie przekroczy
ny, e debata bdzie rwnie owocna
jak co roku.
swoj rol. Zapraszamy ludzi reprezen- tej cienkiej linii, poza ktr koczy
si dialog. Gdyby zlecono panu Forum Gospodarcze ju na sta-
tujcych najrniejsze opcje polityczne. stworzenie Dekalogu Porozumie- e wpisao si w kulturalny pejza
nia Polakw, co byoby jego pierw- Torunia. Jakie konkretne zmiany
Wszyscy s jednakowo cenni, kady jest szym przykazaniem? wynikny dla miasta z jego dzia-
Nie opluwaj bliniego swego. alnoci?
traktowany tak samo powanie. Kiedy wiele lat temu zaczynalimy,
Jest pan wielkim zwolennikiem w miecie by tylko jeden hotel
rozmw twarz w twarz. bdcy w stanie sprosta gocinie
Tak. To jedna z podstawowych idei tak wielu szacownych goci. W tej
forum. Ludzie reprezentujcy naj- chwili tych hoteli jest kilka. Zmie-
rniejsze obozy polityczne maj nia si te znaczco caa infra-
moliwo podania sobie rki. Cza- struktura. Jest to w wielu przypad-
sami po raz pierwszy w yciu. To kach efekt inwestycji naszych goci.
szczeglnie wane. Przecie tak na- Wystarczy, e tu przyjad, zwiedz
prawd moemy si rni w deta- nasze pikne miasto i ju zawsze tu
lach, ale jestemy zgodni co do celu. wracaj. Toru sprzed 20 lat i To-
Jest nim dobro naszej ojczyzny. To ru dzisiejszy to dwa rne miasta.
tak jak z reform szkolnictwa: nie
ma wtpliwoci, e wszystkim ley Pana najwiksze marzenie?
na sercu dobro naszych najmod- Odbudowa drg wodnych w Euro-
szych obywateli. Rnimy si tylko pie rodkowej. Poczenie Zachodu
Forum Gospodarcze to paska porozumienia, niwelowania napi. wrocawia, Wocawka, Grudzi- w kwestii wskazania waciwej dro- ze Wschodem. Prosz sobie wy-
autorska idea. Prosz powiedzie, Miejsce, gdzie mona, bez wzgldu dza. gi. obrazi rejs z Hamburga do Mi-
jaka intencja przywiecaa panu od na dzielce nas rnice, porozma- ska. Na trasie oczywicie Toru
samego pocztku tego projektu? wia. Dogada si. Obraz, jaki pan przedstawia, kci serce Europy. Uwaam, e jest to
Pamitam dzie, kiedy po raz si z tym, z czym mamy do czynie- Prosz opowiedzie o tegorocznym inwestycja jak najbardziej realna.
pierwszy wszedem do sejmu. Jed- Na ile si to udao? nia na co dzie w debacie politycz- programie forum. Oczywicie dla ludzi mylcych
na rzecz uderzya mnie natych- Myl, e fakt, e w przyszym roku nej: z arogancj. By nie powiedzie: Tematem pierwszego dnia bdzie szeroko, w skali geopolitycznej.
miast: politycy lewicowi wchodzili obchodzimy wierwiecze naszej z prostactwem. Brexit czyli wyjcie Wielkiej Bry- wiat si zmienia. Dzi nie ma naj-
na sal obrad z lewej strony, a pra- dziaalnoci, jest najlepsz odpo- Arogancja niektrych politykw to tanii ze struktur Unii Europejskiej mniejszego problemu, by po obie-
wicowi - z prawej. Nie byoby w wiedzi na to pytanie. Forum dzia- temat na osobn rozmow. Trze- i jego ewentualne konsekwencje. dzie uczestnicy forum wybrali si
tym niczego nadzwyczajnego, gdy- a znakomicie i spenia swoj rol. ba mie jednak wiadomo, e w Drugi dzie to innowacyjno na spacer nad morze. To tylko go-
by nie fakt, z czego zdaem sobie Zapraszamy ludzi reprezentujcych wielu przypadkach jest to dziaanie spoeczna. Bdziemy omawia zja- dzina drogi. Gdask, Gdynia, So-
spraw nieco pniej, e ci ludzie najrniejsze opcje polityczne. intencjonalne. Gwarantujce ogl- wiska spoeczne wymykajce si pot to przecie w gruncie rzeczy
w ogle ze sob nie rozmawiali. Wszyscy s jednakowo cenni, ka- dalno i popularno. Oczywicie jakimkolwiek badaniom. Program plae Torunia. Dlaczego wic nie
Jak jest moliwe, zachodziem w dy jest traktowany tak samo po- w ramach Forum Gospodarczego zapowiada si niezwykle interesu- stworzy drg wodnych z Zachodu
gow, jakiekolwiek porozumienie wanie. Wyraamy swoje pogldy podobne wystpienia nie miayby jco. na Wschd? Mao tego: jest to kwe-
w sprawach dla ojczyzny funda- i z szacunkiem suchamy innych. adnych szans powodzenia. Pro- stia, co do ktrej zgodni s wszyscy
mentalnych, kiedy si ze sob nie Wszystkich panelistw zapraszam sz zwrci uwag, e inaczej po- Zwykle forum nie ogranicza si do politycy i przedstawiciele biznesu.
rozmawia? To wtedy narodzi si osobicie. Zwaszcza dbam o obec- krzykuje si na Wiejskiej, a inaczej tematw cile gospodarczych. Pro- Wystarczy zakasa rkawy. Wierz,
pomys stworzenia forum. Miaa to no prezydentw miast naszego mwi si do dwustu wysoko wy- gramowo proponuje pan rwnie e bdzie to najmodsze dziecko
by przede wszystkim paszczyzna regionu: Torunia, Bydgoszczy, Ino- ksztaconych ludzi, ktrzy za chwil debat humanistyczn. naszego forum.

Tylko Toru . 3 marca 2017


GMINA OBROWO DLA BIZNESU 7

Inwestuj
u nas Wyremontowany dworek szlachecki w Obrowie, siedziba UG Obrowo.

Gmina Obrowo stawia na konsekwentne dzia-


ania, dziki ktrym mieszkacy mog korzy- OCHOTNICZA STRA POARNA
sta i korzystaj z coraz lepszych drg, infra- 1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej
struktury sportowej, a dzieci osigaj coraz Stray Poarnej w Szembekowie wraz z wymian
lepsze wyniki w nauce, uczc si w dobrze wy- pokrycia dachowego oraz ogrodzenia. Nakady
posaonych szkoach pod wykwalifikowanym poniesione przez gmin: 251.128,00 z
okiem pedagogw. 2. Wymiana kota olejowego c.o. wraz z
osprztem i armatur kontrolno-pomiarow oraz
- Staramy si, eby rozwj naszego samorzdu wymiana instalacji zasilajcej grzejniki w Ochot-
by jak najbardziej harmonijny podkrela wjt niczej Stray Poarnej w Dobrzejewicach wraz z
Andrzej Wieczyski. - Inwestujemy we wszystkie wymian dwch bram garaowych oraz pokrycia
sfery, ktre podlegaj samorzdowi gminnemu. dachowego nad czci garaow. Nakady po-
Wsppracujemy z samorzdem wojewdzkim niesione przez gmin: 45.304,00 z
i powiatowym, eby we wsppracy realizowa 3. Utwardzenie terenu przy Ochotniczej Stra-
zadania o szerszej skali, np. budowa drg rowe- y Poarnej w Kawczynie. Nakady poniesione
rowych czy przekazanie przez gmin gruntu pod przez gmin: 19.500,00 z
budow nowego komisariatu policji w Dobrzeje-
wicach, ktry bdzie suy mieszkacom trzech OWIATA
gmin, dbajc o bezpieczestwo ludzi i ich mienia. 1. Wydatki poniesione na owiat w tym take
Od wrzenia 2016 r., dziki uzgodnieniom Wikszo naszej gminy to nowe osiedla mieszkaniowe.
na budow placw zabaw, boisk wielofunkcyj-
wadz gminy Obrowo, Lubicza i miasta Torunia, nych, rozbudow oraz funkcjonowanie szk i
toruski MZK rozpocz obsug mieszkacw jawsko-Pomorskiego. Dziki temu odbudowano zakupu i montau kolektorw sonecznych (pa-
drog gminn w miejscowoci Dobrzejewice i w skich i prniowych) oraz powietrznych pomp przedszkoli na terenie gminy - 19.634.545,78 z
naszego samorzdu na dwch liniach, podkrela
wjta Andrzej Wieczyski. Uruchomienie linii miejscowoci Zaway o dugoci 2,397 km. Do- ciepa do podgrzewania wody, wytwarzajcych
REMONT BUDYNKU URZDU GMINY
autobusowych nie tylko zaspokoio potrzeby kumentacja techniczna, prace geodezyjne oraz ciepo z energii odnawialnej na terenie Gminy
1. Wydatki poniesione W 2016 na remont i
transportowe mieszkacw gminy, ale take w prace drogowe. Nakady poniesione przez gmi- Obrowo w roku 2016 wypacono 174 00 z. Kwot
znacznym stopniu przyczynio si do poprawy wyposaenie dworku szlacheckiego siedziby UG
n: 155.894,40 z. Dotacja z budetu pastwa: 3 000 z dofinansowano zatem zakup i monta
przejezdnoci pojazdw w godzinach szczytu na w Obrowie: 191.222.63 z
499.999,80 z kolektorw i pomp na 58 posesjach znajdujcych
drodze krajowej nr 10. 4. Wykonano budow chodnika w miejsco- si na terenie gminy Obrowo.
W 2016 roku zrealizowano szereg inwestycji Wydatki na inwestycje i biec dziaalno
woci Osiek nad Wis, Brzozwka ul. Kalinowa, W budecie na rok 2017 zabezpieczono kwot gminy s z roku na rok wiksze, albowiem Ob-
na terenie gminy Obrowo: Lena i Brzozowa, Silno. Nakady poniesione 270 000 z, ktra rozdysponowana zostanie dla rowo jest obecnie jedn z najlepiej rozwijajcych
przez gmin: 140.478,30 z 90 osb fizycznych bdcych wacicielami nie- si gmin w powiecie, a nawet w wojewdztwie,
KANALZACJA I WODOCIGI ruchomoci na terenie gminy, gdzie ju zostaa
1. Wykonano prace budowlano montaowe, co dostrzega kapitua Wielkiej Gali Sylwetek i
OWIETLENIE ULICZNE bd bdzie zamontowana pompa lub kolektor Marek Polskiej Gospodarki, przyznajc gminie
projektowe, geodezyjne oraz opaty za przycze 1. Budowa punktw wietlnych wraz z utrzy- do podgrzewania wody.
energetyczne kanalizacji sanitarnej w miejscowo- Obrowo brzow statuetk Ora Polskiego Samo-
maniem i serwisowaniem. Nakady poniesione rzdu w kategorii gmina wiejska powyej 10.000
ciach Gogowo - Brzozwka - Szembekowo etap przez gmin: 301.650,00 z W 2016 roku zostao DEMONTA, TRANSPORT I UNISZKODLI-
II, III i IV, Osiek nad Wis, Dzikowo, Silno oraz mieszkacw.
zamontowanych 27 punktw wietlnych. WIENIE AZBESTU - Takie wyrnienia ciesz, ale te mobilizuj
Obrowo. W 2016 roku zostao oddanych 18,2 km 1. W roku 2016 dziki pozytywnej weryfikacji
sieci kanalizacyjnej. Nakady poniesione przez do dalszego dziaania na rzecz Naszych Maych
KOLEKTORY SONECZNE, POMPY CIE- wnioskw zoonych przez Gmin Obrowo do Ojczyzn - podkrela wjt Andrzej Wieczyski.
gmin: 2.742.426,08 z PA ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
2. Wykonano dokumentacj projektow bu- W 2017 r. dochody gminy zaplanowa-
OCZYSZCZALNI CIEKW i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej zwany no na kwot ponad 70.101.390,37z z czego
dowy wodocigu, prace geodezyjne zakup ma- 1. Dofinansowano budow 15 przydomowych WFOiGW), usunito 81 842 Mg azbestu z tere-
teriaw inwestycyjnych oraz inwentaryzacj 11.916.669,00 z to wydatki na zadania inwesty-
oczyszczalni ciekw na terenie gminy Obrowo. nu gminy. Bezpatna utylizacja obja 33 posesje a cyjne. W roku biecym przeznacza si rodki w
sieci wodocigowej w miejscowociach Gogowo
- Brzozwka, Silno oraz Obory. W 2016 roku zo- Nakady poniesione przez gmin: 15.000,00 z. czna kwota utylizacji sfinansowana przez Wo- wysokoci 3 mln. z na zadania zwizane z budo-
stao oddanych 4,2 km sieci wodocigowej. Na- W roku 2017 rwnie zabezpieczono kwot 15 jewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospo- w sieci wodocigowej oraz kanalizacyjnej.
kady poniesione przez gmin: 201.486,00 z 000 z na dofinansowanie w/w inwestycji na te- darki Wodnej w Toruniu wyniosa 28 235,49 z. 4,8 mln. z to rodki przeznaczone na inwe-
3. Zakupiono sprark na ujcie wody w renie Gminy Obrowo 2. Kwot 19 250 z WFOiGW dofinansowa stycje zwizane z budow drg oraz chodnikw.
Osieku nad Wis. Nakady poniesione przez 2. Na podstawie uchway Rady Gminy Ob- opracowany dla Gminy Obrowo Program Go- W roku 2017 rozpocznie sie rwnie rozbudowa
gmin: 15.548,00 z rowo w sprawie ustalenia trybu postpowania o spodarki Niskoemisyjnej, ktrego czna warto Zespou Szk w Osieku nad Wis.
TRANSPORT I CZNO udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztw opracowania wyniosa 38 500 z. Na biec dziaalno zwizan z utrzyma-
1. Dotacja celowa dla Powiatu Toruskiego w niem sieci wodocigowej i kanalizacyjnej planuje
trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji si przeznaczy 2,6 mln. z, na owiat 23,4mln.z
budowlanej chodnika w miejscowoci Brzozwka (w tym 8mln.z. rodkw samorzdowych).
- Szembekowo - ynek. Budowa chodnika oraz Budet na 2017 rok jest budetem przyszo-
zatoki autobusowej w miejscowoci Zbwiec. ciowym, a realizowane inwestycje maj wpyw
Nakad poniesione przez gmin: 136.000,00 z na popraw warunkw ycia i bezpieczestwa
2. Przebudowano drogi gminne w miejscowo- mieszkacw gminy.
ciach: Obory w kierunku Kopanina, Gogowo
ul. Jagodowa, Strumykowa, odziowa, Obro- Dane teleadresowe Urzdu:
wo ul. Leszczynowa i Piaskowa, Brzozwka ul.
wierkowa, Zaway w kierunku Osiedla, Dobrze- Urzd Gminy w Obrowie
jewice w kierunku oczyszczalni, Osiek nad Wis ul. Aleja Lipowa 27
ul. Wilana, Stajenczynki. W 2016 roku zostao
oddanych 7,536 km drg. Nakady poniesione 87-126 Obrowo
przez gmin: 3.039.382,00 z tel./fax. 56 678 60 22
3. Gmina Obrowo otrzymaa dofinansowa-
nie Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Ad-
ministracji z rezerwy celowej budetu pastwa www.obrowo.pl
na przeciwdziaanie i usuwanie skutkw klsk Dbamy te o bezpieczestwo, inwestujc w infrastruktur OSP. obrowo@obrowo.pl
ywioowych przekazana przez Wojewod Ku-
Tylko Toru . 3 marca 2017
8 DLA BIZNESU GMINA YSOMICE

Tylko inwestowa!
Prnie rozwijajca si gmina ysomice nie zostawia zudze - to bdzie ich rok. Nowe inwestycje w Obszarze Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz najwyszy od lat budet sprawiaj, e region staje si atrakcyjny nie tylko dla mieszkacw, ale take
inwestorw lokujcych swoje interesy pod Toruniem. O wci rozwijajcej si gminie ysomice rozmawiamy z wjtem Piotrem Kowalem
fot. ukasz Piecyk (archiwum)

Na terenie gminy znajduje si take Po-


morska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Na-
stpni inwestorzy ju s zainteresowani roz-
poczciem w niej swoich dziaa.

Unia Europejska. To daje nam bardzo due pole


do dziaania pod wzgldem go-
Skoro przeszlimy do tematw fi- spodarczym. W gminie wci
nansw, trudno nie zwrci uwa- trwa proces osiedleczy, ponie-
g na budet gminy ysomice. wa liczba mieszkacw regio-
Od chwili, kiedy objem urzd nu wzrasta kadego roku. Ma
wjta, a byo to osiem lat temu, to duy wpyw na nasz rozwj,
budet gminy praktycznie zosta gdy tu lokalna spoeczno od-
potrojony. Zaczynalimy od po- prowadza podatki. Znajdujemy
nad 20 mln z, a dzi moemy si w pobliu autostrady A1 oraz
planowa wydatki opiewajce na na gwnej trasie pomidzy To-
kwot okoo 60 mln z. Na sum runiem i Gdaskiem. Trasy te
t duy wpyw ma rozwj przed- maj niebagatelne znaczenie dla
sibiorczoci, gdy to wanie po- inwestorw. W roku 2016 na te-
datki s znaczn czci budetu. renie gminy dziaao ponad tysic
przedsibiorstw. Cho s to dane
Gmina mocno rozwija si w ka- firm, jak i mikroprzedsibiorstw. na pierwszy plan? A jak ukada si wsppraca go- statystyczne, wzrost zaintereso-
dym sektorze gospodarczym. Ja- Na terenie gminy znajduje si Gmina ysomice jest zwodoci- spodarcza z Toruniem? wania rozpoczciem dziaalnoci
kie dziaania podejmujecie, aby take Pomorska Specjalna Strefa gowana w ponad dziewidzie- Nasze wsplne dziaania dotycz firmy akurat u nas jest zauwaal-
przycign do siebie inwesto- Ekonomiczna. Niedawno swoje siciu procentach, skanalizowana midzy innymi inwestycji wod- ny.
rw? dziaania rozpocza tam firma za w siedemdziesiciu. Ponadto no-kanalizacyjnych czy gazyfi-
Pierwsze dziaania podejmuje- produkujca ambulansy leczni- mamy dobry wze komunika- kacji regionu. Obecnie jestemy Wida take turystw.
my ju w momencie opracowa- cze. Nastpni inwestorzy ju s cyjny, mowa tu o autostradzie A1, w trakcie rozmw o zwikszeniu Gmina ysomice jest take bar-
nia planu przestrzennego zago- zainteresowani rozpoczciem w drodze krajowej nr 91, drogach moliwoci komunikacyjnych dzo atrakcyjnym miejscem dla
spodarowania gminy, w ktrym niej swoich dziaa. Infrastruk- wojewdzkich nr 552 oraz nr 553. pomidzy Toruniem a gmin. wypoczynku, o czym przekonu-
umoliwiamy przedsibiorcom tura na terenie Strefy jest w peni W tym roku na same inwestycje Wzajemne dziaania podejmu- jemy si kadego roku. Rozbudo-
rozwj ich dziaalnoci. Ponad- przygotowana do przyjmowania przeznaczymy jedn trzeci bu- jemy jednak na wielu paszczy- wana baza hotelowo-usugowa,
to kady inwestor, ktry ma w kolejnych przedsibiorcw. Pozo- detu. Powstan wic nowe drogi, znach, w tym take na linii kul- przykadem ktrej moe by Pa-
zamierzeniach zaoy w gminie staje im tylko u nas inwestowa. cieki rowerowe czy zmoderni- turalnej. ac Romantyczny w Turznie oraz
firm, moe ubiega si o zwol- zowane obiekty uytecznoci pu- jezioro w Kamionkach Maych -
nienie z podatku od nierucho- Inwestycje s te wizytwk gmi- blicznej. Nasze dziaania majce Mona by stwierdzi, e to wa- jeden z najczystszych akwenw
moci nawet na okres czterech ny ysomice. Patrzc na jej roz- na celu popraw i jako ycia w nie lokalizacja gminy ysomice wodnych w wojewdztwie - to
lat. Dotyczy to zarwno duych wj, ktre dziaania wyaniaj si duej mierze finansowo wspiera jest jej najwikszym atutem. bez wtpienia nasze atuty.
REKLAMA

Tylko Toru . 3 marca 2017


PROMOCJA DLA BIZNESU 9

Ponad 100 lat tradycji


i zaufania
Istnieje od 120 lat. Ma swoj misj i wasn filozofi. Jest znany
i szanowany. Dziaa charytatywnie. Mowa o Banku Spdzielczym w Toruniu.
Z jego prezesem Waldemarem Zieliskim rozmawia Robert Kamiski
fot. ukasz Piecyk

W roku 2016 obchodzilicie jubile- kacom w realizacji ich planw


usz 120-lecia istnienia banku. Pik- rozwojowych. Chcemy tego doko-
ny wiek. na, oferujc proste, przejrzyste i
Pocztki Banku Spdzielczego si- dostpne produkty finansowe.
gaj roku 1896, kiedy to rozpocz
swoj dziaalno Bank Spdziel- A wasza filozofia?
czy z siedzib w Siemoniu. W sa- Nasza filozofia to cztery sowa: so-
mym Toruniu zainicjowa sw ak- lidno, tradycja, stabilno, part-
tywno w roku 1946. nerstwo.
scu zaznaczy, e staramy si i z tylko z okazji naszego jubileuszu, Jestem wzruszony tak postaw.
Znajdujemy si w gwnej siedzibie Prosz rozwin ostatnie: partner- duchem czasu i mocno stawiamy ale rokrocznie to element naszej
Centrali Banku Spdzielczego w stwo. Zwykle z takich okazji (jubileuszu
rwnie na tzw. samoobsug. Nasi dziaalnoci. Oczywicie rocznice 120. rocznicy istnienia) instytucje
Toruniu przy ulicy Lelewela 33. To Dziaajc w stosunkowo wskim, klienci maj w tej chwili do dyspo- s doskonaym pretekstem do ich
jedyny bank, ktrego zarzd mieci lokalnym uniwersum, mamy mo- wydaj okolicznociowe monety,
zycji strefy samoobsugowe z ban- podkrelenia. albumy lub obniaj stopy procen-
si w Toruniu. Wszdzie, nie tylko liwo bezporedniego poznania komatami i wpatomatami czynne
w logo, dominuje kolor zielony. naszych klientw. Znamy ich do- towe, a Bank Spdzielczy w Toru-
24 h przez 7 dni w tygodniu przy Kiedy oddawano do uytku sfinan- niu pozostawia po sobie co, co b-
Dlaczego? wiadczenie, umiejtnoci, pomys kadym z oddziaw. Dodatkowo sowany przez bank plac zabaw, czy
Chciabym to podkreli jestemy na biznes, realne potrzeby. Nie s to uruchomilimy profil na Facebo- dzieci dzikoway panu osobicie? dzie suyo mieszkacom. Na tym
jedynym bankiem w Toruniu, kt- dla nas ludzie anonimowi, co z ko- oku i Youtubeie - chcemy by jak Tak. To niesamowite uczucie. Po- wanie polega istota spdzielczo-
rego centrala mieci si w naszym lei sprzyja wzajemnemu zaufaniu. najbliej naszych klientw. dzikowania tych maluchw. W ta- ci, eby wspdzieli co dla dobra
miecie. Zdecydowanie uatwia To jeden z naszych najwikszych kich chwilach czowiek czuje, e to, wszystkich. To bardzo budujce
nam to szybko podejmowania atutw. A jak wyglda to w takim razie od co robi, ma sens. sowa. Prosz powiedzie, tak po
decyzji w kluczowych dla maych strony klienta? Czy s zadowoleni? ludzku, czy rozpiera pana duma,
i rednich firm sprawach. Kolor Czy nie to wanie odrnia bank Raz w roku organizujemy tzw. Ba- Wspieracie rwnie sportowcw. kiedy myli pan o swojej dziaalno-
zielony natomiast towarzyszy nam spdzielczy od komercyjnego? danie Satysfakcji Klientw i mog Od lat wspuczestniczymy w ci?
od samego pocztku. Symbolicznie Dokadnie. Wielkie banki komer- si pochwali, e 87% responden- sponsorowaniu naszej druyny Nie patrz na to w ten sposb.
oznacza rwnowag, bezkonflikto- cyjne maj o wiele mniejsze szanse tw okrela wspprac z bankiem ulowej oraz toruskich Twardych Oczywicie bardzo czsto czuj
wo, spokj. Doskonale harmoni- na poznanie swoich klientw. My na poziomie co najmniej dobrym. Piernikw, czyli druyny koszykar- ogromn satysfakcj, ale nie spo-
zuje z nasz misj. znamy bardzo dokadnie teren, na Myl, e to znakomity wynik. skiej. Szczeglnie dbamy o rozwj
jakim dziaamy. Znamy po prostu czywam na laurach. Dokonania
sportu modzieowego. W tym s wane, ale jeszcze waniejsze s
Wanie: misja. Gdyby mia pan tych ludzi. Rwnie w roku ubiegym, z okazji wzgldzie mog wymieni choby
okreli j jednym sowem, jakiego swojego jubileuszu, bank sfinanso- druyn hokeja na trawie z ubian- wyzwania, ktre stawiamy przed
sowa by pan uy? Bank Spdzielczy to nie tylko od- wa na rzecz lokalnej spoecznoci ki. To rwnie wielka satysfakcja. sob na przyszo. Na tym skupia-
Nie chc zawa naszej misji tylko dzia w Toruniu? place zabaw dla dzieci, siownie na my si przede wszystkim.
do jednego sowa, poniewa mamy Oczywicie, e nie. Mamy oddzia- wolnym powietrzu, drogowskazy Myl, e warto w tym miejscu
j bardzo dobrze sprecyzowan. y w ysomicach, ubiance, Uni- informacyjne oraz wiele innych zacytowa sowa prezydenta Toru- Rozumiem, e biecy rok bdzie
Istniejemy po to, aby pomaga lo- sawiu, Zejwsi Wielkiej i fili w przedsiwzi. nia Michaa Zaleskiego na temat pod tym wzgldem identyczny.
kalnym firmom, rolnikom i miesz- Turznie. Warto jednak w tym miej- Angaujemy si w takie akcje nie banku, ktrego jest pan prezesem: Zrobimy wszystko, by by lepszy.

Robert Kouchowski, Andrzej Walczyski, Robert Sawina, Andrzej Bukowski, Magorzata Chojnacka-
przewodniczcy dyrektor Zespou Szk w byy ulowiec, waciciel firmy handlowo- -Ryska,
Rady Gminy ysomice Grsku obecnie rolnik -usugowej, brana misna klientka banku

Gmina ysomice posiada w Jestem klientem banku od 25 Chciabym podkreli fakt, e Powiedzmy to otwarcie: Bank Haso banku to: partnerstwo,
Banku Spdzielczym konto lat. Ze wsppracy jestem za- bank jest na miejscu, pod rk. Spdzielczy w Toruniu to solidno, tradycja, stabil-
od wielu ju lat. Ze wsppra- dowolony zarwno jako osoba Mam wic atwy dostp. Po pierwsza liga. Nale do klien- no. W tym budynku jest to
cy jestemy bardzo zadowole- prywatna, jak i dyrektor szkoy drugie przyzna naley, e Bank tw bardzo wymagajcych i napisane niemal wszdzie: na
ni. Bank, co szczeglnie cenne, w Grsku. W tym czasie bank Spdzielczy co jest jego naj- drzwiach, cianach. Dokadnie
podj wiele inicjatyw spoecz- gdyby cokolwiek mi si nie na tym opiera si misja banku,
jest zyty z nasz spoecznoci. wiksz zalet zawsze udzie- podobao zrezygnowabym z
Wspomaga wiele imprez. Jego nych, z ktrych wywiza si la penej, rzetelnej informacji. ktr jako wieloletnia klient-
znakomicie. Szczeglnie ceni ich usug. A mam konto w tym ka obserwuj. I potwierdzam.
dziaania s bardzo konkretne, Umowy s przejrzyste, nie ma
sobie pomys zaoenia w naszej banku od 20 lat. Szczeglnie Jednak istotne jest co jeszcze.
e wymieni choby siowni na szkole Szkolnej Kasy Oszczd- adnych kruczkw prawnych, Bank Spdzielczy w Toruniu
wolnym powietrzu w Turznie, ani dziwnych odsetek, ktre w chciabym podkreli kompe-
noci. Nauczanie dzieci oszcz- tencja pa Beaty Szymczak oraz idzie z duchem czasu. Osobicie
ufundowan przez bank. Nie dzania uwaam, za ide pierw- innych bankach ujawniaj si ceni sobie bankomaty dziaa-
pamitam przypadku, by bank dopiero po podpisaniu umw. Justyny Zulewskiej. To osoby
szorzdn. Pamitam rwnie, jce na zasadzie biometrii czyli
kiedykolwiek nam czegokol- jak kilka lat temu w czasie po- To po prostu uczciwi ludzie. bardzo rzeczowe i zawsze dys- skanowania doni. Daje mi to
wiek odmwi. Znam tych ludzi wodzi potrzebowalimy wspar- Dbaj o moj pynno finanso- pozycyjny. Nigdy si nie zawio- dodatkow pewno, e moje
osobicie. Darzymy si zaufa- cia banku. Wystarczy jeden w, kredyty s zawsze preferen- dem. Inne banki mog si od oszczdnoci s cakowicie bez-
niem i wyrozumiaoci. telefon. cyjne i nisko oprocentowane. nich uczy. pieczne.

Tylko Toru . 3 marca 2017


10 DLA BIZNESU CO PISZCZY W WIECIE NOWYCH TECHNOLOGII?

Maraton startupowy
Stworzy zesp, przygotowa
projekt i wstpn wersj pomysu
na biznes takie zadanie mie-
li przed sob uczestnicy Startup
Weekend Toru. Wszystko to mu-
sieli zrobi w 54 godziny.

Tegoroczna impreza bya wyjt-


kowa w skali europejskiej. Wrd
60 uczestnikw a 40 z nich byo
programistami. To spowodowao,
e powstao 7 licznych zespow
przygotowujcych biznes, ktry ma
zrewolucjonizowa wiat nowych
technologii. Wydarzenie upyno
pod hasem Internet of Things (z
ang. Internet rzeczy).
Ostatecznie w finale zaprezento-
wao si 6 zespow. Jury za najbar-
dziej udany pomys uzna produkt
grupy Mootic. Zaproponowaa ona
aplikacj, ktra poprzez grywaliza-
cj codziennych czynnoci dawaa
moliwo wygrania zniek i ku-
ponw rabatowych do sklepw. Na
podium stanli take twrcy pro-
jektu makijaOnline (rozbudowana
platforma, ktra czy makijaystki
i kosmetyczki dziaajce w domach
z ich klientami. Celem platformy
jest likwidacja szarej strefy i polep-
szenie obsugi klienta) oraz InsCa-
re. Ci ostatni zaproponowali sen-
sor umieszczany w kieszeni osoby
cierpicej na zesp Alzheimera.
Urzdzenie w momencie upadku
takiej osoby informuje najbliszych
poprzez aplikacj mobiln o wy-
padku.
Zwycizcy Startup Weekend
Toru wygrali vouchery na usugi
informatyczne. Wydarzenie zorga-
nizowa inkubator nowych techno-
logii Smart Space.
REKLAMA

Tylko Toru . 3 marca 2017


PROMOCJA DLA BIZNESU 11

Tylko Toru . 3 marca 2017


12 DLA BIZNESU W CZYM MOE NAM POMC UNIA EUROPEJSKA?

Wykorzysta
tingowe). Przeprowadzenie indywi-
dualnej konsultacji jest uzalenione
od iloci biecej pracy pracowni-
kw punktw informacyjnych.

fundusze
Jakimi rodkami dysponuje nasze
wojewdztwo? Ile ju z tej kwoty
jak dotd rozdysponowano?
Na lata 2014-2020 przyznano woje-
wdztwu kujawsko-pomorskiemu
okoo 1 mld 900 mln euro. Szacuj,
O funduszach unijnych z Michaem Hellerem, naczelni- e jak dotd rozdysponowalimy
okoo 25%, biorc pod uwag ju
kiem Wydziau Programowania Europejskiego w Urzdzie podpisane umowy, jak i te projekty,
Marszakowskim w Toruniu, rozmawia Robert Kamiski ktre s oceniane. Staramy si go-
spodarowa tymi rodkami racjo-
fot. ukasz Piecyk nalnie. Zaley nam, by wykorzysta
Co naley rozumie przez pojcie: wic, to pienidze przeznaczane te fundusze jak najlepiej.
fundusze Unii Europejskiej? na podnoszenie kwalifikacji zaogi.
Najoglniej mwic, s to rodki Jeli obie te formy zazbiaj si, co A zatem jeszcze przez kilka lat fir-
Micha Heller zaprasza do punktw informacyjnych, gdzie pozna- my i przedsibiorstwa z naszego
finansowe z budetu Unii Euro- nie zdarza si czsto, mamy do czy- my szczegy unijnych dofinansowa.
pejskiej przeznaczane na rozwj nienia z tzw. komplementarnoci wojewdztwa mog si ubiega o
danego regionu. Pienidze te po- projektw. W ten sposb rodki s Czyli jako osoba prywatna nie nych, ochrona dziedzictwa kulturo- fundusze UE?
chodz z dwch unijnych rde: poytkowane najekonomiczniej. mgbym ubiega si o dofinanso- wego regionu, wsparcie dla imprez Jak najbardziej. Zapraszam do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Inny przykad: jeli inwestycj jest wanie unijne w adnym wzgldzie? kulturalnych, budowa i remonty przegldania informacji o konkur-
Regionalnego oraz Europejskiego obek (budynek i plac zabaw), to Osoby prywatne mog uczestni- drg, transport oraz wiele innych. sach na naszej stronie interneto-
Funduszu Spoecznego. w ramach funduszu spoecznego czy w projektach i korzysta z ich wej www.mojregion.eu, a take o
mona zadba o wynagrodzenie efektw. Naley take pamita, e Gdzie mona zasign informacji zasiganie informacji w Urzdzie
Na czym polega rnica midzy opiekunw, wyywienie dzieci albo co do zasady projekty s wybierane na temat konkursw? Marszakowskim w Toruniu oraz
nimi? Czy mgby pan poda kon- po prostu dofinansowa koszty ich na drodze konkursu ogaszanego W Urzdzie Marszakowskim w w przedstawicielstwach urzdu w
kretny przykad? pobytu w obku. w ramach Regionalnego Programu Toruniu znajduje si punkt in- innych miastach.
Rni si przeznaczeniem. rod- Operacyjnego Wojewdztwa Ku- formacyjny. Dziaaj one take w
ki z Europejskiego Funduszu Roz- Kto moe si ubiega o przyznanie jawsko-Pomorskiego. Bydgoszczy, Grudzidzu, Inowro- Prosz powiedzie, co bdzie po
woju Regionalnego mog zosta funduszy z Unii? cawiu i Wocawku. Kada firma, roku 2023, kiedy fundusze si sko-
przeznaczone na inwestycje. Drugi Przede wszystkim przedsibiorcy, Co jest najczstszym tematem ta- ktra chce skorzysta z konsultacji cz?
rodzaj wsparcia, z EFS, to bezpo- samorzdy lokalne, uczelnie, ale kich konkursw? na etapie przygotowania wniosku Prawdopodobnie nadal bd rod-
rednia pomoc dla konkretnych take fundacje i stowarzyszenia. O Jest ich cae mnstwo. Wymie- bd realizacji projektu, moe za- ki pomocowe, ale w nieco innej
grup osb. Przykadem inwestycji rodki nie mog si stara osoby my kilka: rozwj innowacyjnoci prosi do swojej siedziby konsul- formie. Bdzie na przykad wicej
bdzie nowa hala produkcyjna. Z fizyczne, ktre nie prowadz dzia- przedsibiorstw, zwikszanie efek- tanta, ktry wyczerpujco przed- instrumentw finansowych, takich
kolei z EFS mona pozyska pie- alnoci gospodarczej bd owia- tywnoci energetycznej, wspieranie stawi wszelkie kwestie zwizane z jak poyczki czy porczenia. By
nidze na szkolenie pracownikw, towej. wytwarzania i dystrybucji energii pozyskiwaniem funduszy UE (z tej moe bdzie tych funduszy mniej,
rozmaite warsztaty. Krtko m- pochodzcych ze rde odnawial- usugi wyczone s firmy consul- ale bd.
REKLAMA

Tylko Toru . 3 marca 2017


DZIELNICE 13

Co gryzie Stawki?
a raczej glinian. Teraz ma si to nie wyborw do rad okrgw tam, im przeszkadza, a nie pomaga.
zmieni. Zapowiedziano, e boisko gdzie nie udao si ich wyoni w Jak wskazuje spoeczniczka, w
zyska tak oczekiwan przez miesz- listopadzie. Sprawa dotyczy ponad Polsce s rady okrgw, ktre maj
kacw nawierzchni syntetyczn poowy okrgw. nawet wasny budet.
dodaje dr Pamua-Cielak. To - Nasz wniosek o powtrzenie - Spektakularne inwestycje po-
Mieszkacy Stawek spotkali si z miejskimi urzdnikami. nasz sukces. wyborw zosta zmielony, bo mg winny powstawa dopiero w miar
W tym samym miejscu powsta- by zmielony. Radni przegosowa- wzrostu zamonoci miasta. Dom
Czego brakuje w tej czci Torunia? nie placyk rowerowy Puchatek, li, e wszystko byo w porzdku i buduje si od fundamentw, a nie
Piotr Gajdowski | fot. ukasz Piecyk ktry Stowarzyszenie Stawki zgo- tyle tumaczy dr Natalia Pamu- od dachu dodaje Olgierd K-
sio w ramach budetu partycypa- a-Cielak. - Syszaam, e wybo- dzierski.
Cykl tegorocznych spotka pre- chodnik i cieka rowerowa. Inwe- cyjnego na ten rok.
- Prezydent lubi stawia sobie rami w Toruniu zainteresowa si Stowarzyszenie Stawki dziaa od
zydenta miasta z torunianami stycja obejmie przebudow pl. Ar- ju Rzecznik Praw Obywatelskich 2010 roku. Zabiega o popraw ja-
rozpocz si na Stawkach. Miesz- mii Krajowej i ul. Kujawskiej. pomniki, takie jak nowy most,
CKK Jordanki czy Motoarena. My- Adam Bodnar i wskaza szereg koci ycia mieszkacw dzielnicy,
kacy poznali m.in. plany inwe- - W odpowiedzi na gosy miesz- bdw choby to, e nie ma wystpujc w ich imieniu w spra-
stycyjne dotyczce ich dzielnicy. li, e wszyscy bd go za to chwa-
kacw w 2015 r. wybudowano li przez lata. Ale nie tdy droga, procedury odwoawczej. Niestety wach dotyczcych infrastruktury,
- Wyglda na to, e tu przed boisko wielofunkcyjne na skwerze bo ludziom najbardziej brakuje miejscy decydenci daj wyrany komunikacji, owiaty czy bezpie-
midzy ul. Czapli i Tatarakw. Co podstawowych rzeczy: przej dla sygna, e strona spoeczna bdzie czestwa.
pieszych, sygnalizacji drg, koszy
na mieci. Na Stawkach wci nie KOMENTARZ
ma podstawowej infrastruktury,
grzniemy w bocie i absurdach Anna Kulbicka-Tondel, rzecz- pierwszy etap prac przy tej dro-
- dodaje Olgierd Kdzierski ze Sto- niczka prezydenta Torunia: dze. W ramach programu po-
warzyszenia Stawki. Trwajce i zaplanowane na Staw- prawy bezpieczestwa pieszych i
Jednym z podstawowych po- kach inwestycje s dowodem, e rowerzystw poprawiona bdzie
stulatw mieszkacw tej czci w tej czci Torunia w zakresie re- widoczno czterech przej dla
Torunia jest stworzenie miejsca montw drg, chodnikw i drg pieszych. Na Stawkach powstan
spotka. rowerowych dzieje si bardzo rwnie nowe parkingi: przy ul.
- Urzdnicy odpowiadaj, e wiele. W 2017 roku mieszkacy Armii Ludowej 4 i 10, ul. Zimowej
mona poprosi o udostpnienie bd mogli cieszy si m.in. wy- i ul. Woyczyskiego. Wyremon-
przestrzeni w szkole. Nikt tak nie remontowan ul. Hallera na od- towanych zostanie ponad 500 m
zrobi, to nonsens mwi dr Pa- cinku od ul. Jasnej do ul. Pstrow- chodnikw.
mua-Cielak. - Remont Dworca skiego i nowym fragmentem ul. Podczas spotkania prezydenta To-
Gwnego by okazj, by znale Wrocawskiej za stacj Orlen. runia z mieszkacami na osiedlu
takie stae miejsce na wzr tego, Trwaj prace na ul. Ratajczaka Stawki lokalna spoeczno moga
i Turkusowej. Dziaania prowa- odnie si do planowanych przez
co powstao np. na dworcu w pod- dzone s kompleksowo remon- miasto dziaa i zasugerowa,
gdyskiej Rumi. Jest tam nowocze- towana jest nie tylko jezdnia, ale jakie potrzeby naley jeszcze za-
sna placwka w dawnej poczekalni rwnie chodniki. W tym roku spokoi. Uwagi mieszkacw s
Natalia Pamua-Cielak oraz Olgierd Kdzierski ze Stowarzysze-
dworcowej. Organizuje si imprezy bdzie mona rwnie korzysta pomocne zarwno w planowaniu
nia Stawki.
kulturalne, dworzec sta si cen- z ul. Stawki Poudniowe w no- biecych dziaa, np. monto-
wyborami samorzdowymi miasto z tego, skoro praktycznie nie da si trum lokalnej integracji.
z niego korzysta miasto chcia- wej odsonie - na odcinku od ul. waniu stojakw rowerowych, ale
zajo si wreszcie naszymi postu- Spotkanie na Stawkach odbyo Andersa do Szuwarw. Pojawi si rwnie dalszych planw, jak bu-
latami mwi spoecznicy ze Sto- o oszczdzi, wic pozostawio- si tydzie po tym, jak rada mia- tam rwnie droga rowerowa. To det na inwestycje na 2018 rok.
warzyszenia Stawki. no tam nawierzchni gruntow, sta odrzucia wniosek o powtrze-
Planowana jest m.in. budowa
ulicy cznej, ktra ruszy w 2018
r. pierwszy budowany odcinek to
fragment od Stawek Poudniowych
do Oklnej.
- Czekamy od kilku lat na t in-
westycj. Na spotkaniu po raz ko-
lejny pada deklaracja, e t drog
pojedzie linia autobusowa MZK
mwi dr Natalia Pamua-Cielak ze
Stowarzyszenia Stawki. - Realizacji
doczeka si te postulat podnoszo-
ny wielokrotnie przez mieszka-
cw oraz Stowarzyszenie Stawki:
powstanie sygnalizacja wietlna
na przejciu przez ul. Andersa na
wysokoci ul. Oklnej. Ju latem
zwikszy si wic bezpieczestwo
przechodzcych tamtdy pieszych.
Ruszy te remont mostu im.
Pisudskiego jezdnie bd po-
prowadzone w dotychczasowym
ksztacie, ale poprawi si warun-
ki dla pieszych i rowerzystw - po
obu stronach przeprawy powstanie

Tylko Toru . 3 marca 2017


14 DZIELNICE

Nie maj nic


do ukrycia
Po skargach mieszkacw Bydgoskiego Przedmiecia
radni przeprowadzili kontrol w schronisku dla zwierzt
Katarzyna Ochocka | fot. ukasz Piecyk
Gdy dzieje si krzywda tym, kt- do schroniska. Sprawdzilimy do-
rzy sami o siebie nie zawalcz, kumenty, zbadalimy ksigowo,
walczymy my. Tak jest ze zwierz- obeszlimy wszystko dokadnie i
tami. Kiedy mieszkacy Bydgo- odbylimy rozmow z pani kie-
skiego Przedmiecia skaryli si rownik Agnieszk Szareck. Zwie-
na Schronisko dla Bezdomnych rzta s naszym zdaniem pod do-
Zwierzt w Toruniu, od razu prze- br opiek i krzywda na pewno im
prowadzono w nim kontrol. Na si nie dzieje.
szczcie zwierzakom nie dzieje Doda, e szefowa schroniska przenie schronisko na ul. Ko- Agnieszka Szarecka w rozmowie wa ze strony miasta wystarczy na
si nic zego. podczas kontroli wyjania, e pro- ciewsk. Byli zdania, e nieprzy- z nami przyznaa, e przechodzi prowadzenie orodka, odpara, e
blem z wolontariuszami wystpuje jemne zapachy z kojcw odstra- kilka kontroli rocznie i uwaa to za nie byaby dobrym kierownikiem,
Podczas jednego ze spotka ze wzgldu na brak wiedzy nie- szaj uytkownikw pooonych zasadne. Dodaa, e gdyby wszyst- gdyby uwaaa j za wystarczajc.
rady okrgu Bydgoskiego Przed- ktrych osb. Czasem nowi wo- niedaleko parku czy hali targowej. kie schroniska byy kontrolowane, - Zwaszcza e stale podnosimy
miecia posypay si skargi na to- lontariusze chc wprowadza w - Pani kierownik wyjania nam, nie dochodzioby do patologii, kt- poziom opieki nad naszymi pod-
ruskie schronisko. Obecny na ycie swoje zasady, ami przy tym
nim radny miejski Karol Wojtasik i burz harmonogram dziaalnoci e jeli przeniesiemy schronisko w re zdarzaj si w Polsce. opiecznymi. Zreszt oczekiwania
obieca, e zajmie si spraw. So- schroniska, nie zdajc sobie spra- miejsce, w ktre nie docieraj na- - Zaskoczeniem by dla mnie spoeczne wobec schroniska stale
wa dotrzyma. Wraz z dwojgiem wy z konsekwencji tych poczyna. wet autobusy, to na pewno wadze jedynie fakt zgaszania skarg przez rosn, i susznie przyznaje. - Od-
innych radnych, Dagmar Tuszy- Czsto odchodz sami, czujc si schroniska nie bd mogy liczy mieszkacw Bydgoskiego Przed- czuwamy jednak, e ronie rwnie
sk i Pawem Gulewskim, stworzy niesuchani, czasem te kierownic- na pomoc wolontariuszy mwi miecia - stwierdza. - Wydawao mi wsparcie od lokalnej spoecznoci.
zesp kontrolny. two rezygnuje z ich pomocy. Jedyn radny. - Osobami wspierajcymi si, e z nami sympatyzuj... Wida to w przypadku proby o
- Docierajce do nas skargi do- uwag skierowan do kierowniczki schronisko s najczciej miesz- Dodaa, e nie zostaa zapozna- dary, kiedy jestemy w trudniejszej
tyczyy zaniedbanych zwierzt, schroniska bya konieczno wpro- kacy Bydgoskiego Przedmiecia i na z zarzutami, a szkoda, bo jeli sytuacji ze wzgldu na liczb zwie-
brudnych kojcw i cigej rotacji wadzenia ksigowoci w formie studenci mieszkajcy przy ul. Ga- ze strony schroniska wystpia ja- rzt (sezonowo i niestety cyklicz-
wrd wolontariuszy informu- elektronicznej. garina. Maj wic blisko do zwie- kakolwiek uciliwo dla miesz- nie) lub w przypadku chociaby
je Karol Wojtasik. - Wraz z dwoj- Podczas spotkania rady okr- rzakw. Zgodziem si z tymi argu- kacw, warto to przedyskutowa. gosowania w budecie partycypa-
giem innych radnych udalimy si gu mieszkacy zaproponowali, by mentami. Zapytana o to, czy pomoc finanso- cyjnym.
REKLAMA

Tylko Toru . 3 marca 2017


POLITYKA 15

Kobietom yje si lepiej


Kobiety s w centrum uwagi polskiego rzdu. Wida to chociaby na przykadzie wsparcia finansowego matek czy w dziaaniach prorodzinnych -
mwi Iwona Michaek, posanka z ramienia partii Polska Razem Zjednoczona Prawica w rozmowie z Michaem Ciechowskim
fot. ukasz Piecyk


turowe, kolejne
pokolenia kobiet Ustawa antyaborcyjna wci budzi
wykazuje du wiele emocji. Polki domagaj si
otwarto na od pastwa, na ktrego czele take
zmiany i skon- stoi kobieta, zdecydowanych dzia-
no do ryzyka. a doprowadzajcych do cakowi-
Kobiety s lepiej Polacy zawsze mieli ogromny tego odrzucenia projektu.
wyksztacone ni Premier Rzeczpospolitej Polski jest
mczyni i cho szacunek dla ycia i na szczcie wik- osob odpowiedzialn i nie moe
czciej wybie- promowa aborcji, poniewa jest
raj kierunki szo spoeczestwa nadal uwaa, e to zabijanie czowieka. Jeeli prawo
nie-techniczne, ycie jest najwikszym darem. kobiet ma polega na tym, e bd
wiedza kobiet o one zabijay dzieci, to my, jako ko-
przedsibiorczo- alicja obecnie sprawujca wadz,
ci powoli zrwnuje si z wiedz dostpna w kadej liczbie i dla ka- si z tym nie zgadzamy. Polacy za-
dego. Dlaczego inne tabletki z za-
mczyzn. Wyrazem tego jest te wartoci hormonw musz mie wsze mieli ogromny szacunek dla
fakt, e nigdy nie byo tyle kobiet recept, a ta akurat nie? ycia i na szczcie wikszo spo-
w Sejmie RP jak w obecnej kaden- eczestwa nadal uwaa, e ycie
cji i musz przyzna, e s bardzo Wracajc do pytania o odmow jest najwikszym darem i trzeba
Kobiety na caym wiecie, w dniu nia znaczco swojej stopy yciowej, aktywne! tabletki "dzie po" ofierze gwatu. zrobi wszystko, aby go chroni.
wasnego wita, wyjd na ulice zabezpiecze medycznych. Co by Pani powiedziaa takiej ko- Moje zdumienie budziy zdjcia
manifestowa swoje pogldy. Do- Minister zdrowia odmwiby ta- biecie? i filmiki z tzw. czarnego prote-
czy pani do tych protestw? bletki "dzie po" ofierze gwatu. Po- Oczywicie, jest to sprawa powa- stu, gdy matki prowadziy ze sob
Rzd realizuje potrzeby i prawa ko- nadto rzd PiS chce wprowadzi ta- na, jednak stawia problem tabletki swoje mae dzieci i jednoczenie
Nie bd uczestniczya w protestach biet?
kobiet, poniewa ich nie rozumiem. bletk "dzie po" tylko i wycznie dzie po w zupenie innej per- krzyczay, e chc mie prawo do
Oczywicie. Spjrzmy chociaby na recept. Czy to take s dziaania spektywie. Uwaam, e kobieta zabijania swoich dzieci. Przecie to
Uwaam, z ca pewnoci, e takie na kobiet-matk, ktra jest w cen-
dziaania nie s potrzebne. Obecna w ramach realizacji praw kobiet? zgwacona zamiast bra tabletk jakie nieporozumienie. Myl, e
wadza powanie traktuje swoje zo- trum uwagi polskiego rzdu. wiad- Wszystkie tabletki, ktre maj du dzie po, powinna natychmiast, kobiety dzisiaj tak mocno manife-
bowizania, rwnie wobec kobiet. czy o tym midzy innymi projekt zawarto hormonw przepisywa- nie tylko spraw zgosi na policj, stujce ch zabijania swoich dzieci
Zapowiadane manifestacje to nie- 500+. Obnienie wieku, w ktrym ne s na recept. Tabletka "dzie lecz zgosi si do lekarza, ktry nie mog si spodziewa szacunku
trafione pomysy, dlatego e Polacy kobiety mog pj na emerytur po" jest ogromn kumulacj rne- jest zobowizany udzieli pomocy. i opieki z ich strony, gdy bd tego
dzisiaj oczekuj zupenie czego to take spenienie postulatw ko- go typu zwizkw, ktre nie s obo- Takie zdarzenie wymaga komplek- potrzeboway. Brak szacunku dla
innego, oczekuj przyspieszenia, biet. Bierzemy te pod uwag, e jtne dla organizmu. Dlatego nie sowego wsparcia i sama tabletka ycia zemci si szybciej ni si tego
rozwoju gospodarczego, podniesie- powoli zmieniaj si normy kul- rozumiem, dlaczego musi by ona dzie po nic nie pomoe. spodziewaj.

PiS nienawidzi kobiet


Protest kobiet, jest manifestacj symboliczn. Amerykanki wyjd na ulice, aby sprze-
ciwi si polityce Donalda Trumpa, Polki zaprotestuj przeciwko absurdalnym pomysom
politykw Prawa i Sprawiedliwoci. O tegorocznym Dniu Kobiet oraz pastwie PiS, z Joann
Scheuring-Wielgus, posank Nowoczesnej, rozmawia Micha Ciechowski
fot. ukasz Piecyk
Jakie znaczenie dla Was ma fakt, e pozytywnie zaskoczy. Midzy innymi tak. T opiek wy-
premierem Polski jest kobieta? pracowywaa przez wiele lat Fun-
Symboliczne, poniewa jest pre- Czego oczekujecie po tym dniu? dacja Rodzi po Ludzku. Do tego
mierem-kobiet sterowanym przez Kobiety w Ameryce protestuj dochodzi jeszcze pomys zakazu
mczyzn. Nie wykorzystuje w stu przeciwko polityce Donalda Trum- tak zwanej tabletki "dzie po". Tyl-
procentach tego, e zajmuje wyso- pa, Polki wyjd na ulice sprzeciwi nymi drzwiami, przez komisj pe-
kie stanowisko w pastwie. Wedug si "absurdalnym pomysom" poli- tycji, wchodzi ustawa aborcyjna i
mnie spokojnie mogaby si z tych tykw Prawa i Sprawiedliwoci. Po nie wiadomo, jaki bdzie ta sprawa strony mwi, e kobiety s dla ich Wanie czytam ksik "Gottland"
wizw uwolni. Zachowuje si jak raz pierwszy w takiej demonstracji miaa swj fina. Nie mwic ju o polityki bardzo wane, ale dziaa- Mariusza Szczyga, w ktrej jedn
marionetka. O tym, kto pociga za uczestniczyymy, kiedy w Sejmie skutkach projektu 500+, przez kt- nia, ktre podejmuj, s tych sw z opowieci jest historia czeskiej
sznurki chyba nie trzeba mwi. Rzeczypospolitej decydowano o ry kobiety rezygnuj z pracy. Mamy zaprzeczeniem. Zadziwiajce dla aktorki - kochanki Goebbelsa. Jest
ustawie antyaborcyjnej. Od tego XXI wiek, a okazuje si, e o prawa mnie jest to, e oni tego nie widz. w niej znamienne zakoczenie.
Kobiety zaprosiy Beat Szydo na czasu w Polsce wydarzyo si bar- kobiet w Polsce wci trzeba wal- Gdy artystka zmara, wielbiciele
protest? dzo wiele zych rzeczy, godzcych czy. Co dzi polski rzd realnie robi dla egnali j usprawiedliwieniem: "no
W protecie udzia bior wszyscy, w prawa Kobiet. kobiet? c, bya tylko kobiet". Mariusz
ktrzy czuj tak potrzeb. Nie ma Ostatnio gono jest take o pra-


Niszczy wszystkie rzeczy, ktre zo- Szczygie koczy t myl cytatem:
wic oficjalnych wach kobiet za spraw filmu stay wypracowane dla kobiet przez "chyba nikt nie pomyla, e ci, co
zaprosze. Cho "Sztuka Kochania" o Michalinie lata cik prac. Mam nieodparte doprowadzili j do upadku, byli tyl-
manifestacja do- Wisockiej. wraenie, e ich mylenie o kobie- ko mczyznami". I to jest dla mnie
tyczy praw kobiet, Pierwsza myl, ktra nasza mnie tach wyglda tak, jak jeszcze p najlepsza puenta polityki obecnego
jako posanki ape- po obejrzeniu tego filmu, to prze- wieku temu. Od roku, zamiast i rzdu wobec kobiet.
lowaymy take wiadczenie, e nadal nic si nie do przodu, cofamy si, jednocze-
do mczyzn, aby PiS z jednej strony mwi, e ko- zmienio - wci kobiety musz nie spychajc kobiety do roli sugi Dlatego warto doczy 8 marca do
8 marca nie kupo- walczy o swoje. Niedaleko trze- mczyzny. protestu?
wali nam kwiatw, biety s dla ich polityki bardzo wane, ba szuka. Bydgoski radny PiS Najwaniejsza tego dnia bdzie
a poszli w manife- gono i otwarcie mwi o tym, Rzdy PiS gwac prawa kobiet? wsplnota kobiet. Nie moemy
stacji. Bdziemy ale dziaania, ktre podejmuj, s tych e jego ona powinna sprzta, Mam wraenie, e rzd Prawa i wstydzi si swoich odczu, co
protestoway w gotowa, prasowa i na czas zro-
wikszoci miast sw zaprzeczeniem.
Sprawiedliwoci nienawidzi kobiet. zauwaalne jest zwaszcza w tych
bi obiad dla ma. I wszystko Na czele pastwa stoi kobieta-pre- mniejszych miejscowociach. My-
na caym wie- ma oczywicie by jak w zegarku. mier, ale w mojej opinii Beata Szy- l, e manifestacja ta bdzie bar-
cie - od Stanw Chwali si rownie tym, e czasa- do jest takim kwiatkiem do kou- dzo symboliczna i pokae, e my-
Zjednoczonych, mi puszczaj mu nerwy, ale tylko cha. -kobiety mamy bardzo duo do
przez Europ po Australi. Skala Ma pani na myli likwidacj opieki zatyka onie usta rk. A trudno w powiedzenia i trzeba si z nami
tego zjawiska moe nas wszystkich okooporodowej? to wszystko uwierzy. PiS z jednej Polskie kobiety wstydz si za rzd? liczy.
Tylko Toru . 3 marca 2017
16 MIASTO

Podstawwka? Obecna.
i gimnazjw do nowego ustroju niom za nie ulegnie sektor Gimna-
szkolnego, zadbano o kontynuacj zjum nr 2 oraz powstajcej w jego
tworzenia jak najlepszych warun- budynku omioklasowej szkoy
kw do nauki dla uczniw. podstawowej.
Jak dodaje Anna ukaszewska, Okres przejciowy reformy

Gimnazjum? Nie ma...


zwikszenie liczby omioklasowych edukacji trwa bdzie od 1 wrze-
szk podstawowych to wynik nia 2017 roku do 31 sierpnia 2019
wci urbanizujcych si obszarw roku. Wtedy te w pierwszej klasie
Torunia. A te wymuszaj zdecydo-
wane dziaania. czteroletniego liceum lub picio-
W zwizku z powstaniem Szkoy letniego technikum spotkaj si
Podstawowej nr 4 im. Jana Pawa II absolwenci obecnych gimnazjw i
Na toruskich Koniuchach powstanie nowa szkoa podstawowa - to jeden z efektw w obiekcie Gimnazjum nr 3 przy ul. klas smych. Czy rok ten przyniesie
reformy edukacji wirki i Wigury nastpi zmiana w kolejny problem zwizany z nad-
granicach obwodw podstawwek wyk uczniw i brakiem miejsc w
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk nr 3, nr 5 oraz nr 9. Przeksztace- kadej z klas?
- Zaley nam, eby w szkoach ksztacania placwek owiatowych
utrzyma jednozmianowo, aby wadze miasta chc zapewni
budynki, ktre modernizujemy, uczniom jak najlepsze warunki do
pozostawi na cele owiatowe - nauki, a take umoliwi im uko-
mwi podczas sesji rady miasta czenie szkoy w miejscu, w ktrym
Zbigniew Fiderewicz, zastpca rozpoczli swoj edukacj.
prezydenta Torunia. Zapewni - Na etapie przygotowa refor-
take o istotnoci utrzymania my nie chcemy likwidowa adnej
miejsc pracy dla nauczycieli. W ze szk, a wci korzysta z ich
miecie powstanie m.in. nowa moliwoci edukacyjnych - mwi
szkoa podstawowa. podczas sesji Zbigniew Fiderewicz.
- Dymy do zapewnienia pracy
Wygaszanie gimnazjw i two- szk w systemie jednozmiano-
rzenie omioletnich szk pod- wym, tak aby optymalnie wykorzy-
stawowych rozpocznie si w roku sta kadr naukow i zapewni jej
szkolnym 2017/2018. W Toruniu dogodne miejsca pracy.
wczone do podstawwek zosta- W ramach opracowania uchwa-
n dwa gimnazja - nr 2 do SP nr 2 y wypracowano szczegow kon-
przy ul. Targowej oraz nr 21 do SP cepcj dostosowania placwek
nr 7 przy ul. Bema. W tej ostatniej owiatowych na terenie Torunia
zajcia odbywa si bd w dwch do zbliajcej si reformy eduka-
budynkach - oddzielnie eduka- cji. Jak zaznacza Anna ukaszew-
cj pobiera bd modsi i starsi ska, dyrektorka Wydziau Edukacji
uczniowie. Ponadto w omioletni Urzdu Miasta, dziaania te po-
podstawwk przeksztacony zo- przedzone byy skrupulatn anali-
stanie budynek Gimnazjum nr 3 z obecnie funkcjonujcych szk
przy ul. wirki i Wigury, a na osie- podstawowych oraz gimnazjw.
dlu Koniuchy powstanie zupenie - Przeprowadzono badanie de-
nowa placwka. Tak koncepcj w mograficzne w celu zapewnienia
postaci dwch uchwa intencyjnych optymalnego dostpu uczniw do
przyjli 23 lutego miejscy radni. szk w odlegoci nieprzekracza-
- Realizujc wymienione za- jcej trzech kilometrw - twierdzi.
mierzenia, liczba szk podstawo- - Brano pod uwag przede wszyst-
wych prowadzonych przez gmin kim dane liczbowe dotyczce
miasta Toru zwikszy si o jedn przedziaw wiekowych uczniw
placwk - informuje Magdalena uczszczajcych do poszczeglnych
Dbczyska-Wrblewska z Urzdu szk, baz lokalow, dydaktycz-
Miasta. n oraz infrastruktur sportow.
W ramach modernizacji i prze- Dostosowujc sie podstawwek Do podstawwki nr 7 przy ulicy Bema doczone zostanie tamtejsze gimnazjum.
REKLAMA

Najzdolniejsi nagrodzeni znajduje si w wiolarskim klubie


Bydgostia, sekcjach lekkoatletycz-
nej i kajakowej ZWZS Zawisza,
Ponad 130 modych sportowcw to wynik cikiej pracy, ale take ALKS Stal Grudzidz, Kujawsko-
z wojewdztwa kujawsko-pomor- zasuga opiekunw: trenerw, or- -Pomorskim Zwizku Piki Siatko-
skiego otrzymao 21 lutego w Urz- ganizatorw, menaderw i klu- wej oraz LKS Gsawa.
dzie Marszakowskim stypendia na bw sportowych oraz oczywicie O wsparcie dla zawodnikw mogy
rozwj kariery. Wrd nich s me- rodzicw. Nasi zawodnicy rozsa- si ubiega kluby i stowarzyszenia
dalici mistrzostw wiata i Europy wiaj nasze wojewdztwo w caej sportowe z terenu wojewdztwa.
w kategoriach modzieowych. Polsce oraz na wiecie. S wzorem Stypendia w wysokoci do 350 zo-
dla tysicy modych ludzi mwi tych miesicznie zostay przyznane
- Ciesz si, e po raz kolejny mo- marszaek Piotr Cabecki. na okres dziesiciu miesicy. cz-
emy wrczy stypendia modym Stypendia trafiy do reprezentan- na pula stypendialna wynosi w tym
sportowcom, ktrzy osigaj wiet- tw 20 dyscyplin sportowych z 41 roku 380 tysicy zotych.
ne rezultaty, take na mistrzo- klubw znajdujcych si na terenie
stwach Europy i wiata. Ich sukces 17 gmin. Najwicej stypendystw Informacja prasowa

Tylko Toru . 3 marca 2017


REKTOR UMK OCENIA RZDOWE POMYSY NA SZKOLNICTWO WYSZE EDUKACJA 17

Potrzeba rewolucji
badawczych z innych uczelni, jeli
chodzi o dostp do rodkw finan-
sowych, ale powinno to odbywa
si w ramach Narodowego Centrum
Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki
Zgadzam si z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Polskiej czy innych instytucji dys-
ponujcych rodkami finansowymi.
Wyszego, e status quo oznacza marginalizacj polskiej
Zmieni ma si take cay system za-
nauki i uczelni mwi prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rek- rzdzania uczelniami. Senat uczel-
tor UMK w rozmowie z Piotrem Gajdowskim ni bdzie powoywa nowy organ:
rad uczelni, w wikszoci zoon
Minister Jarosaw Gowin zapowia- badawczych. I ma poniekd racj, z osb, ktre nie s pracownikami
da, e jesieni przedoy projekt no- bo dane statystyczne s dla polskiej uczelni. Rada ma wyania rektora,
wej ustawy o szkolnictwie wyszym. nauki powiedziabym wstydliwe. ktry bdzie menederem z szer-
Jego zdaniem status quo oznacza W midzynarodowych rankingach szymi kompetencjami.
dalsz marginalizacj polskiej nauki polskie uczelnie i Polska jako cao Myl, e s to pomysy, ktre nie
i polskich uczelni. wypadaj bardzo le. cakiem pasuj do obecnej rzeczy-
Zgadzam si z takim pogldem. Na wistoci. Obowizujcy system wy-
konferencjach w ramach Narodo- Gowin chce odej od finansowania aniania rektorw jest oczywicie
Prof. Andrzej Tretyn i minister Jarosaw Gowin. obarczony wieloma bdami; wybr
wego Kongresu Nauki, w ktrych uczelni ze wzgldu na liczb studen-
bior udzia, gdzie spotykaj si eks- tw. Znaczenie miaaby proporcja nomii uczelni. rektora jest czsto wypadkow pew-
perci z rnych dziedzin, te kwestie midzy liczb pracownikw nauko- Wiksza swoboda musi by powi- Minister zapowiada te wprowa- nych zakulisowych dziaa. Z dru-
s omawiane i zawsze poprzedzone wych a liczb studentw. zana z trwa polityk finansow. dzenie nowego typu uczelni: ba- giej strony trudno znale w Polsce
referatem wprowadzajcym mini- To dla naszego uniwersytetu ko- Jako rektor co roku na wiosn ocze- dawczych, ktre stawiayby nie na uczelnie, ktre byyby bardzo le za-
stra Gowina. Minister konsekwent- rzystne, chocia ta proporcja nie jest kuj informacji, jakim budetem ksztacenie masowe, ale elitarne rzdzane. Rzadko decyzje podejmo-
nie obnaa sabe strony polskiej u nas optymalna. rodowisko na- bd dysponowa i dopiero wtedy i kady nacisk na prowadzenie ba- wane s jednoosobowo. Wikszo
nauki i zapowiada, e zmiany, kt- ukowe uwaa, e to krok w dobrym podejmowane s kluczowe decyzje. da naukowych. Czy takie oderwa- musi by zatwierdzona przez senat.
re zostan wprowadzone zapewne kierunku; uczelnie nie bd musiay Jest pomys, by finansowanie szk nie bada od dydaktyki ma sens? Do tej pory w ramach konferencji
w przyszym roku, bd dla polskiej skupia si na tym, jak pozyska stu- wyszych odbywao si na zasadach To nie jest oderwanie bada od programowych NKN najmniej dys-
nauki swego rodzaju rewolucj. dentw. Powiedzmy szczerze: pew- grantu, np. w trzyletniej perspekty- ksztacenia. Mylc w ten sposb, kutowano o ustroju uczelni. Trzy ze-
ne osoby, ktre w tej chwili studiuj, wie, oczywicie z moliwoci anek- mona by powiedzie, e w najlep- spoy wyonione w konkursie zga-
Na czym ministerstwo powinno si w innym systemie nigdy nie zosta- sowania. Silne uczelnie badawcze szych uczelniach na wiecie, takich szaj oczywicie pewne pomysy,
skupi? yby studentami. Przy finansowaniu musz by odporne na dziaania jak Harvard czy Cambridge, ktre niektre z nich s bardzo odwane,
Nasza nauka jest przede wszystkim bd brane pod uwag inne kryteria, czynnikw zewntrznych, musz s uczelniami badawczymi, jest ode- czasami kuriozalne. Ustroju uczelni
niedofinansowana; przeznacza si takie jak: kadra naukowa, potencja prowadzi polityk ukierunkowan rwanie nauki od dydaktyki, a jest zachodnich, przede wszystkim ame-
na ni okoo 0,4 proc. PKB. W ro- badawczy, skuteczno w zdobywa- na prowadzenie bada i ksztacenie przeciwnie. Studenci maj moli- rykaskich, nie mona przenosi na
dowisku naukowym powszechnie niu grantw oraz umidzynarodo- na najwyszym poziomie. Struktu- wo bliskiej wsppracy z wybit- nasz grunt. W Polsce potrzeba wik-
sdzi si, e nie bdzie zmian w pol- wienie. Skadnik dostpnoci, czyli ra jest rzecz wtrn, jednak silne nymi uczonymi. U nas oczywicie szej wadzy rektora, jego wpywu na
skiej nauce bez zmian w jej finanso- stosunek liczby studentw do liczby rozdrobnienie uczelni, dua liczba nie mona mwi o takim pozio- cay uniwersytet. Na wielu uczel-
waniu. Natomiast premier Gowin pracownikw naukowych te bdzie wydziaw utrudnia jej zarzdzanie. mie, ale sensowne jest skierowanie niach wydziay s w duej mierze
uzalenia wzrost nakadw przede bardzo istotny w granicach, jakie Tworzenie struktur ponadwydziao- wikszych pienidzy do tych uczel- autonomiczne, w niewielkim stop-
wszystkim od wzrostu efektywnoci zaoyo ministerstwo. wych (collegiw) uatwioby prowa- ni, ktre gwarantuj badania na naj- niu podporzdkowane oglnej poli-
bada naukowych prowadzonych dzenie interdyscyplinarnych bada wyszym poziomie. Oczywicie to tyce, ktr kreuje rektor i senat. Za-
w polskich uczelniach i instytutach Gowin zapowiada zwikszenie auto- i kierunkw studiw. nie powinno eliminowa zespow chowuj tu du wstrzemiliwo.

Tylko Toru . 3 marca 2017


18 WIAT

Litwa wituje
w Toruniu
W niepodlegoci Litwini byli od nas szybsi. Jej 99.
rocznic obchodz w lutym. Uroczysto torusk uwietni
ambasador, wybrzmia znakomity recital, pokazano budzcy
dyskusje film
Jacek Kiepiski | fot. autor
- Tradycj torusk, znan w Pol- programie znalaz si unikatowy
sce i w Europie, s bliskie zwizki recital. Znakomity toruski piani-
miasta z Litw, jej histori i kul- sta Pawe Wakarecy zestawi i arty-
tur - przypomnia tu przed to- stycznie poczy miniatury dwch
ruskimi obchodami 99. rocznicy najwikszych kompozytorw Pol-
niepodlegoci Litwy, obchodzo- ski i Litwy - Chopina i iurlionisa. Ambasador arnas Adomaviius otrzyma od wadz miasta pamitkow grafik.
nej w toruskim CKK Jordanki, Toruski muzyk nie gra wczeniej
Ambasador Litwy w naszym kraju bardzo wystudiowanych i trudnych temat relacji polsko-litewskich na element czcy nasze pastwa. Li- Kajpedzie caa Litwa przyja jako
arnas Adomaviius. - To, oczy- utworw iurlionisa. Ten koncert przestrzeni wiekw jest omawiany i twini, jego zdaniem, wierz w So- ogromny sukces. W kraju tym jaka-
wicie, skutek dziaa funkcjonu- przygotowa specjalnie na t oka- przyswajany przez kojne pokolenia. jusz i sojusznikw. Sami te rw si kolwiek zaleno energetyczna od
A jak Litwa postrzega obecnie do armii z pobudek czysto patrio- Rosji nie wchodzi w rachub. Tam
jcego od 2005 roku Konsulatu zj. Muzyczny kola musia pogo- wiat mona si byo dowiedzie tycznych, a zagroenie na Litwie
Honorowego Litwy w Toruniu. dzi dwie kompletnie rne, ale wprost od Ambasadora Litwy w jest odczuwalne powszechnie, nikt zawsze chcieli si od tego dostawcy
Wkad konsula Jerzego Bakow- obie wielkie, osobowoci kompo- Polsce arnasa Adomaviiusa. nie pozostaje wobec niego obojt- odci i odcili skutecznie.
skiego w zblienie naszych naro- zytorw uznawanych dzi za naro- - Dzi nasze kraje czy najbar- ny. - Dziki funkcjonowaniu ter-
dw jest nie do przecenienia. dowych. dziej wsplne zagroenie i dziaania Na drugim miejscu ambasador minalu gazu skroplonego w Kaj-
Toruskie obchody uwietni te w ramach struktur NATO - przy- stawia dalsze zacienienia pocze pedzie sprowadzamy obecnie gaz
Dokadnie 16 lutego 1918 roku wykad prof. Krzysztofa Mikulskie- zna w kuluarach CKK Jordanki. energetycznych pomidzy naszymi drog morsk. Gazoport spowo-
Litewska Rady Pastwowa - Taryba go i film Radviliada" opowiadaj- - W kwietniu polscy piloci z misji krajami. Most energetyczny domy-
wydaa akt niepodlegoci pastwa cy o losach rodziny Radziwiw - dowa, e wszyscy na Litwie ode-
Air Policing przylatuj do nas po kajcy linie kontynentalne, czyli w tchnlimy - przyzna ambasador
litewskiego. Powstaa Republika wielkiego rodu litewskiego. Film w raz sidmy. To pokazuje nasza tele- praktyce potna linia przecinajca
Litewska. A 99 lat pniej w To- wielu krgach wywouje dyskusje. wizja, o tym si bardzo duo mwi. granic polsko-litewsk, ju funk- arnas Adomaviius. - Poczenie
runiu Litw pokazano korzystajc Czasami musz interweniowa hi- Ambasador uzna wanie cjonuje. Teraz czas na gazocigi. gazowe z Litw daoby te wiksz
z silnych akcentw artystycznych, storycy. Najwaniejsze, e skompli- wsplny udzia w strukturach I tu ambasador nie kryje rado- niezaleno Polsce. Czego jej z ca-
historycznych i naukowych. W kowany, ale niezwykle pasjonujcy, NATO za najwaniejszy obecnie ci - otwarty rok temu gazoport w ego serca ycz.
REKLAMA

Tylko Toru . 3 marca 2017


WIAT 19

Byem na innej planecie


Z Romualdem Koperskim, podrnikiem, znawc Syberii, rekordzist Guinnessa w kategorii najduszy koncert
fortepianowy - o jego niedawnym samotnym rejsie odzi wiosow przez Atlantyk rozmawia Jacek Kiepiski
Czym dla Ciebie by ten rejs? Ksiki o sile pozytywnego myle- sobie kaw i spalaem cztery faj-
To podsumowanie innych doko- nia istniej ju na rynku. ki. Kawa si skoczya, to herbat
na. Udowodniem, e czowiek, Ale pisz je profesorowie, a t napi- piem, skoczya si - to wod go-
ktry nie ma nic wsplnego z e- sze facet, ktremu si to sprawdza towan piem. Dziki temu, e pa-
glarstwem, moe co takiego zro- od 40 lat! Organizuj wyprawy za liem, ukoczyem ten rejs, bo to
bi. Trudno zarazem odpowiedzie setki tysicy zotych, a nie mam ani mnie uspokajao. Szkoda, e jakie-
na pytanie, jak byo na oceanie, bo grosza w kieszeni. Wymylam rejs go zioa do palenia nie miaem, bo
brakuje sw. Ale sprbuj to zrobi przez Pacyfik, a nie mam odzi. Ale jeszcze przyjemniej by byo. Kiedy
w ksice. tym yj. O, takie zdarzenie. Jestem dopynem do Tobago, na brze-
na Morzu Ochockim, koo Maga- gu czekaa paczka fajek, kanapka
Robie tam notatki? danu, na rybach. Na kutrze stoj i piwo. Przyjmowali mnie potem
Mam dwa zeszyty notatek. Taka obok faceta, a ten pyta o plany. M-
podr zmienia widzenie wiata. wi o tej odzi, on pyta, ile trzeba na ciemnoskrzy pracownicy portu,
Byem na innej planecie, gdzie war- pocztek, na projekt, sam kadub. a tam si pali marych! Wszyscy
toci cakowicie si odwracaj. Na Mwi, e 20 tysicy zotych. Facet, pal! I od razu dostaem trzy skrty
tej planecie doznaem olnienia, e ju w hotelu, przychodzi do mnie z i wiat by pikny. Prosz to napi-
czowiek moe wszystko. Polecia- laptopem, prosi o numer konta i po sa. I mam w dupie, czy wolno pa-
em tam mocno w podwiadomo. chwili mwi: to ju masz te pieni- li, czy nie wolno.
Wiedziaem oczywicie o jej istnie- dze, zaczynaj robot.
niu, ale ycie codzienne to tumi. Marzenia si speniy? Twj film za-
Wszystko si speni, musimy tylko Czasu sam na sam ze sob miae istnia w realu?
w to uwierzy, zapisa sobie to w sporo. Wszystko si spenio. Mj rywal
gowie i zasypia z obrazem tego wody id do gry. 77 dni pynem, ne, boli kade dotknicie. Tam czowiek naprawd ze swojej od grania, Charles Brunner, oka-
przed oczami. z tego 40 dni miaem sztormu. nicoci zdaje sobie spraw. To nie za si jak mj brat. Mia podobne
Ta wizja, e dopywasz szczliwie - jest wesoe miasteczko, e mona ycie, te gra na statkach, w knaj-
A tymczasem ocean macha ogo- Jedzenie. kiedy si pojawia? wyj z niego. Nawet na Syberii to pach, a teraz jest jedynym pianist
nem i leysz. Wziem na miesic, a pynem Zawsze staraem si j mie, ja byem na ziemi, mogem ci na Tobago i ma tam szko muzycz-
Miaem dwie wywrotki. W nocy o ponad dwa. Potem arcie wydzie- wszystkie wyprawy miaem prze- drzewo, rozpali ogie, mogem li- n. Jest dwa lata modszy ode mnie,
4 rano strza fali, zaamaa si przy laem sobie. Trenowaem przed sczone optymizmem, a jak raz nie czy, e kogo spotkam, a tutaj mi ma 59 lat i on, 25-letni czekola-
mnie i przewrcio d. Ja goy, Pacyfikiem, ktry za pierwszym ra- miaem optymizmu na Pacyfiku, bo zesp brzegowy mwi, e najbli- dow pikno. yje jak pczek w
bosy, dka ley, adunek si prze- zem mnie pokona. owiem ryby i nie wierzyem, e te 6000 mil po- szy statek jest 300 kilometrw ode male.
suwa i dka, cho niezatapialna, smayem, ale w rozkoysie trudno konam, to po 16 dniach, si spraw- mnie. Dostaje si agorafobii, lku
pogra si w wodzie. si smay, bo jedn rk trzeba si dzio. Moja podwiadomo uznaa przed przestrzeni, przerasta ci
czego trzyma. W kocu palnik to za rozkaz i zrealizowaa. Teraz w Te sobie j najpierw wyobraa?
ten bezmiar i masz napady: wysko-
Co si wtedy robi? gazowy wysiad, bo zardzewia. Od poowie Atlantyku przyczepia mi czy, skoczy z tym. Trzeba wte- Jest z tego klubu?
Wyskakuje si na przeciwn burt i tej soli stal nierdzewna rdzewieje, si myl, e nie pyn na Martynik, dy silnie si waln w pysk i zaj Z tego samego klubu, co ja. Wital-
stara si d podnie. Ale, oczywi- ale po pierwsze czowiek dostaje na rodku archipelagu Wysp Ka- czym. no, optymizm, bez prb gramy
cie, polizgnem si, wyleciaem z fizycznie. Masz od tego najpierw raibskich, tak jak planowaem. Od razem. Teraz ustanowimy rekord
dki, cudem zapaem za lin ase- krosty, potem zaczerwienienia, po- podwiadomoci miaem informa- Papierosy podobno zacze pali. Guinnessa jako duet fortepianowy.
kuracyjn i wlazem pokrwawiony tem czyraki, potem one pkaj, ale cj, e trafi na Tobago. Wiedzia- W zwizku z rejsem p roku wcze- Obaj potrafimy gra ponad 100
na pokad. Wiadrami wylewaem ropa si nie pojawia, bo rodowisko em, e tam mieszka mj rywal od niej zaczem pali papierosy, eby godzin, wic chyba nikt nam na
wod. A czer bya absolutna, jest czyste. Jednak rany si nie goj, najduszego koncertu Guinnessa. mie jak odskoczni, eby mc wiecie nie podskoczy. Jesieni tego
adnych punktw odniesienia. Za obrastaj w kocu jakim naskr- Jak pokonaem 1500 mil morskich, robi sobie przerw o witej godzi- dokonamy. Tak sobie to wyobrazi-
dnia miaem te przewrotk, fale kiem, wygldaj jak kratery wulka- pojawi si film, e razem tam z nim nie 15. Sztorm nie sztorm, mapimi limy i tak bdzie. Podwiadomo
si skrzyoway, a wtedy wulkany nu. Cae osolone ciao jest rozpalo- zagram na fortepianie. ruchami wod gotowaem, robiem ju dziaa...
REKLAMA

Tylko Toru . 3 marca 2017


20 BUDOWLANKA JAK POKOLOROWA NASZ DOM?

Biel dworku i czerwie


Na forach, grupach dyskusyjnych magiczny sposb sprawi, e bu-
i na pogaduszkach u przyjaciki dynek bdzie wyglda lepiej ni w
prdzej poruszymy temat koloru naszych wizjach. Dobierajc kolor
farby, jak chcielibymy pokry dla domu, musimy wzi pod uwa-
ciany w domu. Rzadko natomiast g jego charakter, jego styl. Bardziej

nowoczesnoci
zastanawiamy si nad kolorem i rygorystyczne zasady dotycz z ca
rodzajem farby, jakim potraktuje- pewnoci klasycznych dworkw,
my nasz dom z zewntrz! poszale za moemy wwczas, gdy
stawiamy na nowoczesno. Jeli
A jest to niezwykle wane za- ciany domu s bogate w szczeg-
gadnienie. Nie tylko przy budowie y, detale wykoczeniowe, to kolo-
nowego domu, ale i przy odmalo- rystyka powinna by kontrastowa,
Oto kilka zasad, ktrymi powinnimy si kierowa, wywaniu kilku- bd kilkudziesi- czyli spokojna. Budynek o do
cioletniej nieruchomoci. Dobr prostym fasonie mona nieco pod-
dobierajc kolor elewacji naszego domu kolorw cian zewntrznych nie kolorowa. Czsto zapominamy o
Katarzyna Ochocka powinien by przypadkowy. Lepiej ssiadach, a dobry smak nakazuje
zastosowa kilka zasad, ktre w wzi pod uwag otoczenie nasze-
go lokum. Jake bowiem wyglda-
by nasz zielony dom, jeli wszystkie
pozostae wokoo maj barw spo-
kojnego beu? Powinnimy wic
podporzdkowa si otoczeniu.
- Wybierajc barw tynku lub
farby elewacyjnej, naley pamita
o kolorze dachu. Gdy jego poacie
s skone, ich dua powierzchnia
ma niebagatelny wpyw na wygld
domu przekonuje Anna Wojcie-
chowska z serwisu muratordom.
pl. To kolory elewacji musz by
podporzdkowane barwie dachu,
gdy pokrycia wystpuj w mniej-
szej gamie kolorystycznej ni farby
elewacyjne. Wrd kolorw mate-
riaw pokryciowych dominuj ce-
glane odcienie czerwieni i szaroci.
Pamitajmy rwnie, e kolor mate-
riaw moe z czasem ulec zmianie.
Tak dzieje si z wieloma pokrycia-
mi dachw, szczeglnie usytuowa-
nych w wilgotnym otoczeniu, ktre
pokrywaj si biaozielonkawym
nalotem. Moe on nawet w krtkim
czasie wywoa efekt postarzenia
domu. Tak spatynowane pokry-
cie nie bdzie dobrze wygldao w
zestawieniu z wyrazist, jaskraw
cian. W takim otoczeniu lepiej
od razu zaplanowa tynk w pastelo-
wych kremach lub zamanych kolo-
rem odcieniach bieli.
Wielko te ma znaczenie.
Due poacie ciemnego dachu
przytaczaj i optycznie przycigaj
dom ku ziemi. Jeli ciany tworz
niewielkie paszczyzny, warto je jak
najbardziej rozjani, aby optycznie
podwyszy dom oraz powikszy
ich paszczyzn. Nie zapominajmy
te o harmonii elewacji z barw
stolarki okiennej i drzwiowej czy
rynien.
Jeli nie czujemy si zbyt pew-
nie na gruncie doboru koloru ele-
wacji, postawmy na sprawdzon
metod kolorw jasnych i ciepych
najczciej cieni. Czasem na
domach spotykamy zdecydowa-
ne kolory albo elementy elewacji
w mocnych barwach, np. czerwo-
nych. Pamitajmy, e to na pewno
wyrni nasz nieruchomo spo-
rd innych. Zastosowanie ciem-
nej barwy ciany sprawdzi si, gdy
brya domu jest prosta. Wyraziste
kolory pomniejsz nasz nieru-
chomo. Radzimy wic ostrony
dobr mocnych kolorw, ewentual-
nie zastosowanie ich na niektrych
elementach.
XII Targi Budownictwa i Targi
Mieszkaniowe OD DZIAKI
PO DOM oraz X Kujawsko-
-Pomorskie Targi Inwestycyjne
INVEST-TOR, odbd si w
sobot i niedziel 11 i 12 marca
w godz. od 10.00 do 17.00 w
Centrum Targowym PARK w
Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska
3. Organizatorem Targw s
Targi Toruskie Sp. z o.o. Wstp
wolny. ZAPRASZAMY!
Tylko Toru . 3 marca 2017
REKLAMA BUDOWLANKA 21

Tylko Toru . 3 marca 2017


22 BUDOWLANKA MARZYSZ O MIESZKANIU? SOLIDNIE SI PRZYGOTUJ

Coraz trudniej o wasne M?


Agenci pomog znale odpowiednie wyjcie w wiecie kredytw, kosztorysw, odpowiednich umw, wysokoci dochodw
Katarzyna Ochocka | fot. ukasz Piecyk
Osoby planujce zacignicie centowego wkadu, jednak ww-
kredytu hipotecznego z pewno- czas musi pojawi si dodatkowe
ci wiedz, e od 1 stycznia 2017 zabezpieczenie kredytu, takie jak:
wprowadzono zmian w wyso- ubezpieczenie, papiery wartocio-
koci wkadu wasnego. Teraz we czy zdeponowane oszczdnoci.
wynosi on 20 procent wartoci Jak znale si w tym szalonym
nieruchomoci, a jeszcze w roku wiecie nieruchomoci, bankw,
ubiegym by o 5 procent mniej- procentw, remontw, kosztw,
szy. kosztorysw? Pomocn do do
zagubionego na pewno wycignie
Zacznijmy od pocztku. W 2006 doradca finansowy, bankowy czy
roku powoano instytucj o nazwie niektrzy agenci nieruchomoci.
Komisja Nadzoru Finansowego Przedstawiciele tych zawodw s
(KNF). Jej zadaniem jest sprawowa- na bieco z aktami prawnymi do-
nie nadzoru i kontroli nad banka- tyczcymi rynku nieruchomoci,
mi, ubezpieczalniami itd. W 2006 znaj nowelizacje ustaw, wiedz o
KNF opracowaa Rekomendacj przeszkodach, ktre naley poko-
S dla bankw zawierajc wane na na drodze do kredytu.
zalecenia dla przyszych kredyto- W Polsce kolejki po kredyty
dawcw. W 2013 roku zapisy zosta- pamitajmy kredytu hipoteczne- mendacja S skada si z zalece, nika z badania przeprowadzonego hipoteczne nadal s okazae. W
y zmienione. Jednym z powodw go nie bierzemy na swoje barki na a nie zarzdze obowizujcych przez portal domy.pl, co pity ku- takich krajach jak Niemcy czy Au-
naniesienia poprawek by globalny kilka, a na kilkadziesit lat! banki bezwzgldnie. Zwikszenie pujcy nieruchomo ma dwadzie- stria blisko poowa modych ludzi
kryzys finansowy. Miay one rw- Najwaniejszymi zapisami w wpaty wasnej do kredytw hi- cia kilka lat. Dopiero stoi u progu wynajmuje mieszkania, nie planu-
nie spowodowa wiksz zdro- Rekomendacji S s: ograniczenie potecznych ma by swego rodzaju ycia dorosego, czasem jeszcze si jc kupna. Nowoczesny model y-
worozsdkowo w zaciganiu okresu spaty kredytu hipotecznego zabezpieczeniem dla banku. Gwa- uczy bd wanie zakoczy edu- cia nie determinuje zakupu wasne-
kredytw przez niewypacalnych do 35 lat oraz obowizek wniesienia rantem, e przyszy kredytobiorca kacj i rozpoczyna prac. Dla tej go M. Posiadanie mieszkania ju
klientw, jak i zapobiec rozdaw- co najmniej 20 procent wartoci jest wypacalny i stabilny ekono- grupy osb lepszym rozwizaniem nie jest koniecznoci dla stabiliza-
nictwu kredytw. Ponadto, skoro nieruchomoci jako wpaty wasnej micznie. Poza tym wikszy wkad moe by wiksze oprocentowanie cji i bezpieczestwa. Wspczeni
trudniej dosta kredyt, procedura kredytobiorcy. Ten ostatni obowi- wasny zmniejsza mar banku, w kredytu, a mniejsza wpata wa- ludzie coraz wicej pracuj, czsto
nie jest atwa, szybka i przyjemna, zuje od 1 stycznia 2017 roku. Dla ktrym staramy si o pomoc finan- sna. Bo jak osoba wiea na ryn- zmieniaj miejsce pracy. To powo-
potencjalny kredytobiorca ma wi- porwnania jeszcze w 2014 roku sow. Jednak mniejsze oprocento- ku pracy miaaby zgromadzi tak duje, e nie musz, a nawet i nie
cej czasu na zastanowienie si nad wkad wasny wynosi tylko 5 pro- wanie poyczki nie dla wszystkich wysok kwot? Owszem, istnieje chc wiza si na stae z jednym
zasadnoci zacigania poyczki. A cent, a w 2015 10 procent. Reko- jest dobrym argumentem. Jak wy- moliwo zmniejszenia 20-pro- miejscem zamieszkania.
REKLAMA

Tylko Toru . 3 marca 2017


SPORT 23
nie mielimy zbyt wiele do powie-
dzenia, tak spotkanie z Olimpi
byo zupenie inne, a o kocowym
rezultacie zadecydoway bardzo
proste bdy. Wychodz z zaoe-
nia, e sparingi naley rozgrywa z
rywalami o rnym poziomie spor-
towym. Lepsi rywale pozwol na
weryfikacj np. deficytw gry ze-
spou w obronie. Gra z lepszymi od
siebie to dobra nauka, zdobywanie
dowiadczenia. We wszystkich spa-
ringach testowalimy potencjalnie
nowych zawodnikw i nie wszyscy
z nich potrafili zaprezentowa od-
powiedni jako.

Rywale wam na pewno tego nie ua-


twi. Jest trener na bieco z tym,
co si dzieje w innych klubach?
Na wnikliw analiz przyjdzie jesz-
cze czas, lecz pewne informacje ju
posiadamy. Skupiamy si jednak na

Kady mecz bdzie wany


sobie, mamy jeszcze wiele aspek-
tw, nad ktrymi musimy popra-
cowa.

Pytam te dlatego, e na jednym


z popularnych portali pikarskich
O okresie przygotowawczym, niepokojcych wynikach sparingw i o tym, dlaczego nie tylko niebiesko- mona byo przeczyta, e Elana
-ci maj szans awansu z trenerem Elany Toru Jerzym Cyrakiem rozmawia Karol ebrowski ma ju awans w kieszeni, bo inne
fot. ukasz Piecyk (archiwum) druyny go nie chc.


Te to czytaem i musz powie-
Ponad miesic przygotowa do poinformowali sielimy by pew- dzie, e kompletnie si z tym nie
rundy wiosennej za wami. Wszyst- mnie Micha Stein- ni, e potencjalni zgadzam. KKS Kalisz, Batyk Gdy-
ko przebiega w sposb, jaki trener ke i Tomasz Bzdga. gracze reprezen- nia, Gwardia Koszalin czy chocia-
zaplanowa? Dwa zby trzonowe tuj odpowiedni by Lech II Pozna to s kluby,
Po raz pierwszy spotkalimy si 16 tego zespou zostay poziom. Z trans- ktre sta na awans pod wzgldem
stycznia, ale zawodnicy trenowali
ju duo wczeniej. Przed witami
wyrwane. W kadrze
nie ma take ju U ,
waam e kady pikarz i tre dowolony, lecz -
ferw jestem za- finansowym. Do tego dochodz
aspekty sportowe. Uwaam, e ka-
Boego Narodzenia kady pikarz Roberta Kosa, kt- suszno wybo- dy pikarz i trener walczy o zwyci-
Elany przeszed specjalistyczne ry peni inn rol w ner walczy o zwycistwo i nikt nie ma rw mog po- stwo i nikt nie ma zamiaru odpusz-
badania, a pniej otrzyma indy- klubie. Dodatkowo twierdzi tylko
widualny plan treningowy. Jego kilku zawodnikw zamiaru odpuszcza bez wzgldu na wyniki w rundzie , cza, bez wzgldu na to, co si moe
sta w przyszoci.
realizacja pozwolia na podniesie- rozchorowao si, z wiosennej.
nie wydolnoci i siy. Dziki temu
moglimy od pierwszego spotka- Marcin Trojanowski
,
urazami borykali si to co si moe sta w przyszoci
W
. sparingach
Co bdzie w takim razie najwa-
i Damian Lenkie- niejsze w tej walce o awans?
nia skupi si na innych aspektach wspomnianego
motorycznych oraz realizowa plan wicz, a Daniel Ciach poziomu naj- Kade spotkanie moe by meczem
taktyczny. Z rzeczy, na ktre mia- wrci do klubu ze ogosi zamknicie kadry na rund bardziej brakowao w obronie. Co o wszystko. Uwaam, e liga jest tak
em wpyw, jestem zadowolony. zaman rk. Wszystko to bardzo wiosenn. Planowalicie wczeniej, prawda w meczach z Olimpi Gru- wyrwnana, e nie ma tutaj druyn
utrudnio przygotowanie do sezo- e zesp zostanie ogoszony wa- dzidz i Lechem Pozna nie byli- bardziej lub mniej wymagajcych,
Co to oznacza? nu. nie w takim okresie? cie faworytem, ale wyniki 1:7 i 0:8 za kilka potkni moe spowodo-
Pierwszy kopot pojawi si ju po Prawd mwic, chciaem, aby daj do mylenia. wa strat nie do odrobienia. Wa-
ostatnim meczu w zeszej rundzie Podczas zeszotygodniowej konfe- moliwo zamknicia kadry bya Spodziewaem si przegranych, jed- na dlatego bdzie koncentracja od
z Batykiem Gdynia, kiedy o swo- rencji prasowej trener wraz z pre- wczeniej. Niestety nie byo to nak tutaj si zgodz nie w takim samego pocztku i konsekwentne
im odejciu z przyczyn osobistych zesem Jarosawem Wickowskim moliwe. Duo testowalimy, mu- wymiarze. O ile w meczu z Lechem zdobywanie punktw.

Zosta Anioem!
we wszystkich modzieowych ka- cwki owiatowe z naszego regionu, Zbliajcy si sezon przynie-
tegoriach wiekowych nie powala na prezentujc dzieciom i modziey sie istotn zmian, jeeli chodzi o
kolana. sprzt ulowy oraz odpowiada- struktury juniorskie pierwszego
- Ju w zeszym roku prze- jc na wszystkie pytania dotyczce zespou Get Well. Jako modzieo-
prowadzalimy nabr do naszej ulowych tajnikw. Klubowi re- wiec nie bdzie ju jedzi dotych-
Czy wrd nowych adeptw czarnego sportu znajd szkki. Niestety nikt si nie zgo-
si opowiada Robert Kociecha,
prezentanci byli ju w szkoach w
Zejwsi Wielkiej i Koczewicach,
czasowy lider tej formacji Pawe
Przedpeski. Wrd wspomnianych
si potencjalni nastpcy Adriana Miedziskiego lub Pawa trener. Wydaje mi si, e modych a odwiedz jeszcze Turzno, Grsk, wczeniej czterech juniorw na na-
Przedpeskiego? zawodnikw odstrasza ogrom pra- ubiank i Obrowo. stpc popularnego Paweka jest
cy zwizany z przygotowaniem do - Na pocztku swojej przygody z typowany - jako jedyny niewywo-
Karol ebrowski sezonu czy te sprztu. Rzeczywi- ulem najwaniejszymi czynnika- dzcy si z toruskiej szkki, a
Wielkimi krokami zblia si nowy zainteresowanie modych adeptw cie tak jest, ale kady, kto bdzie mi s chci i zaangaowanie prze- cignity przed sezonem z Leszna
sezon PGE Ekstraligi. Wodarze potrafi podoa temu zadaniu, ma konuje prezes KST Ilona Termi-
tym sportem. Z problemem bory- - Daniel Kaczmarek. Czy taki stan
pniej ogromn frajd z wyko- ska. Podczas spotka w szkoach
toruskiego klubu zapowiadaj kaj si praktycznie wszystkie ze- nywanej w ten sposb pracy oraz dzieci poznaj tylko pewn cz rzeczy moe niepokoi?
walk o najwysze cele, ale maj spoy najlepszej ligi wiata. Nie ina- moliwo osignicia w przyszo- ulowego rzemiosa. Kady, kto - Myl, e trzeba poczeka do
take plany dotyczce dalszej czej jest w Toruniu, ktry by kiedy ci bardzo dobrych wynikw. Kto wykae dalsze zainteresowanie, ma pierwszych spotka ligowych, aby
przyszoci Klubu Sportowego uznawany za prawdziw kuni nie sprbuje, nigdy nie dowie si, szans doczy do naszej szkki. zobaczy, czy Daniel rzeczywicie
Toru. Klub rozpocz szeroko ulowych talentw. Obecnie w czy miaby szanse zaistnienia w tej Jako klub postaramy si zapewni bdzie najmocniejszym punktem
zakrojon akcj rekrutacji do szeregach wicemistrzw Polski tre- dyscyplinie. najlepsze warunki do rozwoju dla juniorskiej formacji twierdzi
szkki ulowej. nuje czterech juniorw, ktrzy po- Wodarze i sztab szkoleniowy wszystkich nowych adeptw. Nie prezes Termiska. - Caa czwrka
walcz o dwa miejsca w pierwszym klubu nie zniechcili si niepo- ukrywam, e wane take bdzie intensywnie przygotowuje si do
Cho uel w Polsce jest jedn skadzie druyny, a take dwch wodzeniem poprzedniej akcji i od zaangaowanie rodzicw. W obec- sezonu. Mam nadziej, e nasi ju-
z najlepiej rozwijajcych si dyscy- zawodnikw szkki nieposiada- poowy lutego ruszyli z kolejnym nych czasach w kadej modzieo- niorzy sprawi nam rwnie wiele
plin, za kilka lat moe mie powa- jcych jeszcze ulowej licencji. naborem. Tym razem zawodnicy wej dziedzinie sportu speniaj oni radoci, zarwno w zbliajcym si
ne kopoty. Chodzi o bardzo niskie Liczba szeciu reprezentantw KST wraz z trenerami odwiedzaj pla- bardzo wan rol. sezonie, jak i w przyszych latach.
Tylko Toru . 3 marca 2017