You are on page 1of 3

NA GOZBU KRALJA JAGANJCA

harm: ime MAROVI


Na go - zbu Kra - lja

Ja-ganj ca,

u bije - lom ru - hu i - di - mo
3

kroz mo - re pro - av Cr - ve - no, Vla - da - ru Kri - stu pje -vaj mo.

2

5 U svo - joj div - noj lju - ba - vi on pit nam da - je sve - tu- krv,

7 ta lju - bav tije - lo nje - go - vo ko sve - e - nik pri - ka - zu - je.
3

9 Od kr - vi se na vra - ti - ma stra ho - vit pla - i an - e - o

11 put u mo - ru se ot - va - ra du - ma - na va - li gu - ta - ju.Edition Lendi
2

4

13 Na va - zam od sad I - sus je va- zme - no na - e ja - nje on,15 i i - stim ljud skim du - a - ma ne - o - ka - lja - ni i - sti kruh.

5

17 O raj - ska r - tvo i - stin ska to pa - ko si po - ko - ri - la,

19 to pre - tr - gla si smr-tni vez i dar i - vo - ta do -nije - la.6

21 Nad - vla - dav pa - ko slav-no Krist bar - ja - ke svo - je raz - vi - ja,Edition Lendi
323 raj ot - va - ra i po - vla - i ko su - nja Kra- lja tmin sko - ga.


7

25 Da bu - de va - zda I - su - se ve - se - lje na - e u - skr sno,

27 pre - po - ro - e - ne iz - ba - vi od grije - ha smr - ti u - as - ne.

8

29 Sva Sla - va O - cu vje no - mu, i us - kr - slo - mu Si - nu mu,

31 sa Tje - i - te - ljem pre sve -tim u vje - ne vje - ke vje - ko - va.
Edition Lendi