You are on page 1of 1

LJILJANE BIJELI

(original c-dur) Anzelmo CANJUGA


Sveano
S
A

1.Lji - lja - ne bije - li ne - be - skog kra - ja lje - pi i
mf 2.u de - snog ki - pa mi - lo - sno cvije - e, si - pa - la


3.Is - pred tvog ki - pa drh - ta - vih gru - di, ro - ne - i

T
B

dra - i no su - na - ca sjaj, mi - ris - ni cvije - te
ti si na Hr - vat - ski dom, za - nos - no na - rod
-
su ze mi

va - pi - mo

svi: hva - la ti,

Maj - ko


11


vje no - ga ra - ja, Kra - lji - ce ne - ba, po - mo nam daj.
do te - be kre - e mo - le se te - bi i sin - ku tvom.


uz nas vjek bu - di tko e nam po - mo a - ko ne ti.

pripjev
17
p

Maj - i - ce svo - je dje - i - ce glas, bra - ni i ti - ti nas


uj


23


mo - li za nas, bra - ni i ti - ti nas mo - li za nas.


Edition Lendi