You are on page 1of 1

SPASITELJU DOBRI ISUKRSTE

Vilko NOVAK


Pokretljivo

1.Spa - si - te - lju, do - bri I - su - kr - ste, Ti si


mf 2.I ja ho - u bi - ti ov - ca tvo - ja, vjer - no
3.I - su - kr - ste moj pa - sti - ru do - bri, koj' se
bu - de Bo - ja


4.Pa kad jed - nom vo - lja, da sa

T

B
4


1.do - bar pa - stir sta - da svog, Ti nad nji - me leb - di bdi- je,
2.i - i za to - bom u svud, glas u slu - at pre - mi - li tvoj
3.bri - ne i za me - ne vijek, u - vaj pa - zi vo - di rav - naj


4.dru - gim za -mije nim taj svijet, daj da k sve -tim' u raj ta - daf

7
1.pa - zi, da ga ni - ta ne za - de - si zlog.
2.va - zda, nit od te - be ja u i - i kud.
3.me - ne, dok na - stu - pi vje -no - sti mi tijek.


4.do - em, s nji -ma bu - dem po sve vije - ke svet!


Edition Lendi