You are on page 1of 1

Blagujemo Tijelo Kristovo

Zvonko Maria Pag

j j j j j
& b j j J J J

J J
j j j j j j j j
j j j j
Bla - gu - je - mo tije - lo Kri - sto - vo, pi - je - mo na vre - lu be - smrt - no - sti.

& b


?

#
b

j j j j
2

b j W <>
&

1.Za - hva - ljujte Gospodinu jer je do - bar,


2. Svi koji se Gospodina boje ne - ka rek - nu,
3. Ovo je dan to ga uini Go - spo - din,
4. Ti si Bog moj, tebi za - hva - lju - jem
5. Slava O - - - cu i Si - nu,
6. Kako bijae na poetku tako i sada i va - zda,

j j j j j
& b W
W < >

?
W
b W

j j
3
j j
& b W <>


1.jer je vje - - na lju - bav nje - go - va.
2.vjena je lju - bav nje - go - va.
3.kliimo i raduj - - mo se nje - mu.
4.Boe moj, te - - be ja uz - vi - su - jem.
5. i Du - hu Sve - to - mu.
6.i u vijeke vje - ko - va. A - men.
j j j j
&b W
<>
W

? W
bW