You are on page 1of 1

ANEO GOSPODNJI

Meimurje
harm: Miroslav Vuk

j j
Okretno
b4
& b 4 w


1.An - e - o Go - spo - dnji na vje - sti - o Ma - ri - ji i
2.E - vo slu - be - ni - ce Gos - po - di - no - ve i
3.Rije je tije - lom po - sta - la pre - bi - va - la me - u na - ma, o


4.Mo - li za nas sve - ta Bo - go - ro - di - ce, da
b
? b4
b4

b
5
j j2 4 2 4
& b n 4
4 4 4

o - na je za - e - la po Du - hu Sve - to - mu.
ne - ka mi bu - de po rije - i tvo - joj.
maj - ko Ma - ri - jo, o mo - li za nas.
dos - toj - ni po - sta - ne - mo o - be - a - nja Kri - sto - vih.

? bb b n 2 4w 2 4
4 4 4 4

b4
10

& b 4 w


Zdra - vo Ma - ri - jo je an - e - os - ki glas kad

? b4 #
b4
n
n
b

b U
14

b 2 4 2
4 4
& n 4
n b
zad - nja u - ra bi - je do - i Maj - ko po nas!

? b b 2 4 2
b n b 4 b 4 w
4