You are on page 1of 3

MODYUL:Ang pagbibinyag ng mga Muslim-----Paniniwala sa pagbubuntis at panganganak I.Piliin ang titik ng pinakatamang sagot. 1.

Ano ang tawag sa pagbibinyag sa mga Muslim? a.Bautismo b.Pag-islam c.Pagislam d.Binyag 2.Sino ang may akda ng Pagbibinyag sa Muslim? a.Elvira B. Estreva b.Elvira B. Estrella c.Elvira B. Estrevo d.Elvira B. Estrada 3.Anong pagkain ang pinagbabatayan din ng kasarian ng sanggol ? a.kinakain b.kinahihiligan c.kinaiinisan d.lahat ng nabanggit 4.Ilang seremonya mayroon sa pagbibinyag ng mga Muslim? a.1 b.2 c.3 d.4 5.Kailan ginagawa ang unang seremonya ng pagbibinyag? a.ilang oras pagkapanganak b.isang araw pagkapanganak c.wala sa nabanggit d.lahat ng nabanggit 6.Saan kalagayan ng ina binabatay ng mga matatanda ang kasarian ng pinagbubuntis? a.pisikal b.sikolohikal c.wala sa nabanggit d.lahat ng nabanggit 7.Ano ang tawag sa ikalawang seremony ng pagislam? a.pennggunting b.penggunting c.pegunting d.Maulidin Nabi 8.Kailan nalalaman ng ina ang kasarian ng pinagbubuntis ayon sa akda? a.4 na buwan b.6 na buwan c.8 na buwan d.9 na buwan 9. Kalian isinasagawa ang ikalawang seremonya ng pagislam ayon sa akda? a.pitong araw pagkapanganak b.isang lingo pagkapanganak c.pitong gabi pagkapanganak d.lahat 10.Bakit kailangan hindi mapaupo sa hagdanan ang nagbubuntisayon sa akda?upang......... a.mapadali ang panganganak b.di makunan c.mapadali ang panganganak d.wala sa nabanggit 11.Sinu sino an mga dumadalo sa kanduli ? a.mga kaibigan b.kamag-anakan c.pandita d.lahat ng nabanggit 12.Saang aspeto ng mga magulang ng sanggol binabase ang paghahanda ng kanduli ayon sa akda? a.pera b.kilanlan sa pamayanan c.antas ng pamumuhay d.wala sa nabanggit 13.Ano ang iniiwasan ng mga buntis kaya sila nagbabaon ng asin ayon sa akda? a.aswang b.masamang espiritu c.wala sa nabanggit d.lahat ng nabanggit 14.Anu-anong hayop ang iniaalay na aqiqa ? a.baka b.kambing c.A at B d.wala sa nabanggit 15.Ano ang tawag sa paring Muslim na nangunguna sa mga dasal? a.walian b.imam c.buaya d.pandita 16.Ano ang ibig sabihin ng aqiqa? a.pagmamahal b.pasasalamat c.wala sa nabanggit d.lahat ng nabanggit 17.Ano ang ginugupit ng Pandita sa sanggol at nilalagay sa tasang tubig upang malaman ang kapalaran ng bata ? a.kuko b.hibla ng buhok c.dila d.wala sa nabanggit 18.Ano ang ibig sabihin kapag lumutang ang buhok ayon sa akda? a.mamalasin b.suswertehin c.yayaman d.magiging maginhawa ang buhay 19.Ano ang ipinagbabawal sa buntis kapag uupo sa sahig ?umupo nang .. A.walang kinain b.walang ininom na tubig c.walang sapin d.wala sa nabanggit 20.Kanino nagmula ang mga tradisyon ng mga Ilokano ? a.matatanda b.sa Diyos c.wala sa nabanggit d.ewan 21.Ano naman ang mangayayri kapag lumobog ang buhok sa tasa ? a.maghihikaos b.maghihirap c.A at B d.wala sa nabanggit 22.Ilang taon ang bata bago ito kailangang binyagan bilang isang tunay na Muslim? a.4-6 na taong gulang b.7-10 taong gulang c.kahit ilan d.wala sa nabanggit 23.Ano ang tampok sa ikatlong seremonya? a.paghuhugas ng kamay at paa b.pagpapatuli c.pagpapakasal d.ewan 24.Ano ang tawag sa pagbibinyag ng mga Muslim? a.pagislam b.pag-islam c.pagiislam d.pag-iislam 25.Sino ang pinag-iingat ng matatanda ayon sa akda ? a.buntis b.may sakit c.A at B d.wala sa nabanggit

II.Puzzle:Crossword Puzzle Punan ng sagot ang crossword ayon sa mga sumusunod na tanong. Pahalang 1. Ano ang tawag sa mga paring Muslim na namumuno sa dasal? 3. Sino ang may mayamang tradisyon? 5. Ano ang binabasa ng mga Pandita sa kanang tainga ng sanggol? 7. Ano ang tawag sa pagbibinyag sa mga batang Muslim na babae? 9. Ano ang okasyon laban sa mga masasamang espiritu? 12. Saan pinapaiwas na umupo ang mga nagbubuntis? 13. Ano ang isang halimbawa ng hayop na inaalay sa seremonya? 17. Hindi pinapaupo sa hagdanan ang mga buntis upang mapadali ang ano? 19. Saan binabase ang ikalawang seremonya ng pagbibinyag ng mga Muslim? Pababa 2. Ang dalawang batayan ng kasarian ng pinagbubuntis ay pisikal at ano? 4. Ano ang tawag sa salo-salong ginagawa sa ikalawang seremonya? 6. Sino ang Diyos ng mga Musim? 8. Ano ang tampok sa seremonyang ito? 10. Ano ang binabaon ng mga buntis kapag lumalabas sila ng bahay? 11. Ano ang tawag sa mga katutubong hilot ng mga Muslim? 13. Ito ay kakaning korteng buwaya na gawa sa kanin........Ano ito? M E D V K H O L A R F N A I P D G T G M Y L A O D Y A R Y O D N A U H Q A T F I M I K W N R G L I O L E A T G A T P Z R K Y H M Q A X T Q U J U W S C Y E I K T

14. Ito ang tawag sa ikalawang seremonya ng pagislam,ano ito? 15. Sino ang mga tagasunod ng Islam? 16. Ano ang tawag sa paghahandog ng pagmamahal at pasasalamat? 18. Bakit kailangan ng buntis na magsapin sa puwit?para hindi.......... 1. 2. 3. 4. 5. Iniuutos sa ina para mapalapit sa kanila ang sanggol Pinauunan sa sanggol Dahilan kung bakit pinapaunan ito sa sanggol Tawag sa bagong silang na sanggol Mga nagpapaanak sa probinsya

III.Pagtapat-tapatin ang magkakaugnay na detalye Hanay A 1. Sinasabihang ang magulang ang magdamit sa sanggol 2. Dyaryo o kahit anongbabasahin o libro 3. Pinapahilot 4. Kapansanang din a makuha sa hilot 5. Posisyon sa pagtulog 6. Nagnganganit ng ngipin 7. Malas sa pamilya 8. Independent 9. Mayamang tradisyon 10. Masamang espiritu

Hanay B A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

Mapalapit ang magulang sa sanggol Maparalisado ang katawan Pinauunan sa sanggol Gabayan ng magulang Ilokano Asin Swerte sa buhay Nakadapang natutulog Nagpapagulong-gulong Kapansan ng sanggol Kayyanak

IV.Susi sa kasagutan I 1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. B 8. B 9. A 10. C 11. D 12. C 13. B 14. C 15. D 16. D 17. B 18. D 19. C 20. A 21. C 22. B 23. B 24. C 25. A II. Pahalang: 1.pandita 3.Ilokano 5.adzan 7.pagislam 9.Maulidin Nabi 12.hagdanan 13.baka 17.panganganak 19.pamumuhay Pababa: 2.emosyonal 4.kanduli 6.Allah 8.pagtutuli 10.asin 11.walian 13.buaya 15.Muslim 16.aqiqa 18.kabagin

6. 7. 8. 9. 10.

H I B E F

III. 1. 2. 3. 4. 5. A C J G D