xuÉxjÉ AÉUÉåarÉÉxÉÉPûÏ WûxiÉ qÉÑSìÉ

AÉmÉsÉå zÉUÏU AÎalÉ, uÉÉrÉÑ, AÉMüÉzÉ, mÉ×juÉÏ uÉ eÉsÉ
iɨuÉÃmÉ mÉÇcÉqÉWûÉpÉÔiÉÉÇlÉÏ oÉlÉsÉåsÉå AÉWåû. WûÏ iɨuÉå qÉÑVûÉiÉ
xÉÔ¤ÉiɨuÉå AÉWåûiÉ AÉÍhÉ mÉÇcÉÏMüUhÉÉlÉÇiÉU irÉÉÇcÉå xjÉÔsÉ
mÉÇcÉqÉWûÉpÉÔiÉÉÇqÉkrÉå ÂmÉÉÇiÉU WûÉåiÉå. xÉÔ¤qÉ iɨuÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsÉå
xÉÔ¤qÉ zÉUÏU (rÉÉsÉÉcÉ ÍsÉ…¡û zÉUÏUWûÏ qWûhÉiÉÉiÉ) uÉ xjÉÔsÉ
qÉWûÉpÉÔiÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsÉå iÉå AÉmÉsÉå xjÉÔsÉ zÉUÏU.
AÇaÉœÉmÉÉxÉÔlÉ MüUÇaÉVûÏmÉrÉïÇiÉ xÉuÉï oÉÉåOåû AlÉÑ¢üqÉå LMåüMüÉ
iɨuÉÉcÉå mÉëÌiÉÌlÉkÉÏiuÉ MüUiÉÉiÉ. AÇaÉPûÉ - AÎalÉiɨuÉ, iÉeÉïlÉÏ
- uÉÉrÉÑiɨuÉ, qÉkÉsÉå oÉÉåOû - AÉMüÉzÉiɨuÉ, AlÉÉÍqÉMüÉ - mÉ×juÉÏ iɨuÉ uÉ MüUÇaÉVûÏ eÉsÉ iɨuÉ. CjÉå eÉå AÎalÉiɨuÉ qWûOûsÉå AÉWåû iÉå SælÉÇÌSlÉ urÉuÉWûÉUÉiÉ erÉÉ AÎalÉzÉÏ
AÉmÉsÉÉ xÉÇoÉÇkÉ rÉåiÉÉå iÉå lÉuWåû. mÉÇcÉqÉWûÉpÉÔiÉÉiÉÏsÉ AÎalÉ qWûhÉeÉå FeÉÉï zÉÌ£ü. rÉÉ
SعÏlÉå mÉÉWûiÉÉ AÎalÉ iɨuÉ Wåû mÉëqÉÑZÉ iɨuÉ AÉWåû. iÉxÉåcÉ xÉuÉï oÉÉåOûÉÇqÉkrÉå AÇaÉPûÉ
ÌMüiÉÏ qÉWû¨uÉÉcÉÉ AÉWåû Wåû uÉåaÉVåû xÉÉÇaÉhrÉÉcÉÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉÉWûÏ. AÇaÉœÉÍzÉuÉÉrÉ
oÉÉåOåû qWûhÉeÉå UÉeÉÉÌuÉlÉÉ mÉëeÉÉ; AÉÍhÉ qWûhÉÔlÉ AÇaÉPûÉ AÎalÉcÉå mÉëÌiÉÌlÉkÉÏiuÉ MüUiÉÉå Wåû
rÉÉåarÉcÉ AÉWåû. MüÉåhÉirÉÉWûÏ WûxiÉqÉÑSìåqÉkrÉå AÇaÉœÉcÉå xÉWûÉrrÉ AÌlÉuÉÉrÉï AÉWåû.
mÉÑUÉiÉlÉ MüÉVûÏ xÉÇzÉÉåkÉlÉÉAÇiÉÏ AxÉå ÌlÉwMüwÉï ÌlÉbÉÉsÉå MüÐ AÇaÉœÉcÉå OûÉåMü erÉÉ
oÉÉåOûÉcrÉÉ AaÉëÉsÉÉ sÉÉuÉsÉå AxÉiÉÉÇ iÉå oÉÉåOû erÉÉ iɨuÉÉcÉå mÉëÌiÉÌlÉkÉÏiuÉ MüUiÉå iÉå iɨuÉ
uÉÉRûiÉå uÉ iÉåcÉ oÉÉåOû AÇaÉœÉcrÉÉ qÉÑVûÉzÉÏ sÉÉuÉsÉå MüÐ irÉÉ oÉÉåOûÉcÉå iɨuÉ MüqÉÏ WûÉåiÉå.
ÌuÉÍzɹ mÉ®iÉÏlÉå SÉålÉ uÉÉ eÉÉxiÉ oÉÉåOûÉÇcÉÏ AaÉëå LMüqÉåMüÉzÉÏ eÉÑVûÌuÉsÉÏ eÉÉiÉÉiÉ uÉÉ
oÉÉåOûÉcrÉÉ qÉÑVûÉzÉÏ PåûuÉsÉÏ eÉÉiÉÉiÉ iÉåuWûÉÇ oÉÉåOûÉÇcrÉÉ irÉÉ ÎxjÉiÉÏsÉÉ qÉÑSìÉ qWûhÉiÉÉiÉ.
SæÌlÉMü urÉuÉWûÉUÉiÉ xuÉxjrÉ AÉUÉåarÉ mÉëÉmiÉÏxÉÉPûÏ ½É qÉÑSìÉÇcÉÉ oÉUÉcÉ EmÉrÉÉåaÉ WûÉåiÉÉå.
qÉÑSìÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ uÉrÉÉcÉå oÉÇkÉlÉ lÉÉWûÏ. MüÉåhÉirÉÉWûÏ uÉrÉÉiÉÏsÉ mÉÑÂwÉ uÉ Îx§ÉrÉÉ qÉÑSìÉ
Müà zÉMüiÉÉiÉ. iÉxÉåcÉ ÌSuÉxÉÉÇiÉÏsÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏ uÉåVûÏ uÉÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏ AuÉxjÉåiÉ
AxÉiÉÉÇlÉÉ ( oÉxÉsÉå AxÉiÉÉÇlÉÉ, cÉÉsÉiÉÉlÉÉ, oÉÉåsÉiÉÉlÉÉ, fÉÉåmÉiÉÉlÉÉ ) MüUiÉÉ rÉåiÉÉiÉ. Tü£ü
qÉÑSìÉ MüUÏiÉ AxÉiÉÉlÉÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏ oÉÉåOûÉsÉÉ qÉѬÉqÉ iÉÉhÉ ÌSsÉÉ eÉÉiÉ lÉÉWûÏ lÉÉ CMüQåû

1

sÉ¤É PåûuÉhÉå AÉuÉzrÉMü AÉWåû. jÉÉåQûYrÉÉiÉ iÉÉhÉ AlÉÉuÉzrÉMü, qÉÑSìÉ xÉWûeÉmÉhÉå fÉÉsrÉÉ
mÉÉÌWûeÉåiÉ. MüÉåhÉiÉÏWûÏ qÉÑSìÉ ÌMüiÉÏWûÏ uÉåVû MåüsÉÏ iÉUÏ cÉÉsÉiÉå. xÉsÉaÉ 45 ÍqÉÌlÉOåû
eÉqÉsrÉÉxÉ E¨ÉqÉ, qWûhÉeÉå xÉÉkÉÉUhÉ 3 qÉÌWûlrÉÉiÉ qÉÑSìåcÉå mÉËUhÉÉqÉ eÉÉhÉuÉÉrÉsÉÉ
sÉÉaÉiÉÉiÉ. mÉhÉ uÉåVåûApÉÉuÉÏ 10 iÉå 15 ÍqÉÌlÉOåû AxÉå 4-5 uÉåVûÉ MåüsÉå iÉUÏ cÉÉsÉiÉå.
qÉÑSìÉ MüUÏiÉ AxÉiÉÉlÉÉ MüÉåhÉiÉåWûÏ mÉjrÉ mÉÉVûÉuÉå sÉÉaÉiÉ lÉÉWûÏ. CiÉU AÉæwÉkÉå uÉÉ EmÉcÉÉU
cÉÉsÉÔ AxÉiÉÉÇlÉÉ SåZÉÏsÉ qÉÑSìÉ Müà zÉMüiÉÉå. ½ÉcÉå MüÉåhÉiÉåWûÏ xÉÉDQû CTåüYOûxÉç
lÉÉWûÏiÉ.
¥ÉÉlÉ qÉÑSìÉ - ½ÉsÉÉcÉ krÉÉlÉ qÉÑSìÉ AxÉåWûÏ qWûhÉiÉÉiÉ. iÉeÉïlÉÏ
(AÇaÉœÉzÉåeÉÉUÏsÉ oÉÉåOû) uÉ AÇaÉœÉcÉÏ OûÉåMåü eÉÑVûÌuÉhÉå AÉÍhÉ
CiÉU iÉÏlÉ oÉÉåOåû xÉUVû PåûuÉhÉå qWûhÉeÉå ¥ÉÉlÉ qÉÑSìÉ. CiÉU oÉÉåOåû
xÉUVû PåûuÉhrÉÉMüËUiÉÉ iÉÉhÉ SåFÇ lÉrÉå. WûÏ qÉÑSìÉ MåüuWûÉÇWûÏ uÉ
MüÉåhÉirÉÉWûÏ AuÉxjÉåiÉ MüUiÉÉ rÉåiÉå. rÉÉ qÉÑSìåqÉÑVåû qÉlÉ zÉÉÇiÉ WûÉåiÉå.
krÉÉlÉÉiÉ WûÏ qÉÑSìÉ krÉÉlÉ sÉÉaÉÉrÉsÉÉ xÉWûÉrÉMü WûÉåiÉå. ½É qÉÑSìåqÉÑVåû
oÉÑή uÉ xqÉUhÉzÉÌ£ü uÉÉRûiÉå, ElqÉÉSuÉÉrÉÑ uÉ ÌuÉͤÉmiÉmÉhÉÉ,
ÍcÉQûÍcÉQåûmÉhÉÉ, qÉlÉÉcÉÉ cÉÇcÉsÉmÉhÉÉ, pÉrÉ, ¢üÉåkÉ, AÉVûxÉ ½É SÉåwÉÉuÉU ÌuÉeÉrÉ
ÍqÉVûÌuÉiÉÉ rÉåiÉÉå. WûÏ qÉÑSìÉ SUUÉåeÉ xÉsÉaÉ 45 ÍqÉÌlÉOåû MåüsrÉÉxÉ uÉUÏsÉ xÉuÉï ÌuÉMüÉUÉÇiÉ
iÉÏlÉ qÉÌWûlrÉÉiÉ TüUMü ÌSxÉiÉÉå. xÉiÉiÉ MüUhÉå lÉ eÉqÉsrÉÉxÉ 10 iÉå 15 ÍqÉÌlÉOåû AxÉå
4-5 uÉåVûÉ MüUiÉÉ rÉåiÉå. fÉÉåmÉiÉÉlÉÉ ¥ÉÉlÉqÉÑSìÉ MåüsÉÏ iÉU fÉÉåmÉ sÉÉaÉÉrÉsÉÉ qÉSiÉ WûÉåiÉå.
uÉÉrÉÑ qÉÑSìÉ - iÉeÉïlÉÏcÉå (AÇaÉœÉzÉåeÉÉUÏsÉ oÉÉåOû) OûÉåMü
AÇaÉœÉcrÉÉ qÉÑVûÉzÉÏ sÉÉuÉÉrÉcÉå, AÇaÉPûÉ iÉeÉïlÉÏuÉU PåûuÉÉrÉcÉÉ uÉ
CiÉU oÉÉåOåû xÉWûeÉ xÉUVû PåûuÉÉrÉcÉÏ qWûhÉeÉå uÉÉrÉÑ qÉÑSìÉ WûÉåiÉå. WûÏ
qÉÑSìÉ MåüsrÉÉlÉå uÉÉrÉÑiɨuÉ MüqÉÏ fÉÉsrÉÉlÉå uÉÉrÉÑqÉÑVåû WûÉåhÉÉUå
xmÉÊÇQûÏsÉÉrÉÌOûxÉ, MÇüoÉUSÒZÉÏ, aÉÑQûbÉåSÒZÉÏ, xÉÉrÉÌOûMüÉ rÉÉ xÉÉUZrÉÉ
ÌuÉMüÉUÉuÉU TüÉrÉSÉ WûÉåiÉÉå. qÉÑUsÉåsrÉÉ SÒZÉhrÉÉxÉÉPûÏ WûÏ qÉÑSìÉ
eÉÉxiÉ ÌSuÉxÉ MüUÉuÉÏ sÉÉaÉiÉå. §ÉÉxÉ MüqÉÏ fÉÉsÉÉ MüÐ qÉÑSìÉ MüUhÉå
jÉÉÇoÉÉuÉå. mÉÇZrÉÉZÉÉsÉÏ fÉÉåmÉsrÉÉxÉ AÇaÉ eÉQû WûÉåiÉå. UɧÉÏ fÉÉåmÉiÉÉlÉÉ uÉÉrÉÑqÉÑSìÉ MüÃlÉ
2

fÉÉåmÉsrÉÉxÉ xÉMüÉVûÏ AÇaÉ eÉQû WûÉåiÉ lÉÉWûÏ. mÉÉrÉÉiÉ aÉÉåVûÉ AÉsÉÉ iÉU uÉÉrÉÑqÉÑSìÉ
MåüsrÉÉxÉ §ÉÉxÉ MüqÉÏ WûÉåiÉÉå. zÉUÏUÉiÉÏsÉ xlÉÉrÉÑqÉkrÉå, ÍzÉUÉÇiÉ, ¥ÉÉlÉiÉÇiÉÑqÉkrÉå ÍzÉUsÉåsÉÉ
uÉÉrÉÑ uÉåSlÉÉ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUiÉÉå, irÉÉ uÉåSlÉÉ uÉÉrÉÑqÉÑSìålÉå MüqÉÏ WûÉåiÉÉiÉ.
AÉMüÉzÉ qÉÑSìÉ - AÇaÉPûÉ uÉ qÉkÉsÉå oÉÉåOû rÉÉÇcÉÏ OûÉåMåü eÉÑVûÌuÉhÉå uÉ CiÉU oÉÉåOåû xÉWûeÉ
xÉUVû PåûuÉhÉå qWûhÉeÉå AÉMüÉzÉ qÉÑSìÉ WûÉåiÉå. AÉuÉzrÉMüiÉålÉÑxÉÉU 15 iÉå 45 ÍqÉÌlÉOåû
MüUÉuÉÏ. AÉMüÉzÉqÉÑSìÉ MåüsrÉÉlÉå WûÉQåû qÉeÉoÉÔiÉ uWûÉrÉsÉÉ qÉSiÉ WûÉåiÉå. WØûSrÉÉcrÉÉ
urÉÉkÉÏÇlÉÉ rÉÉcÉÉ TüÉrÉSÉ WûÉåiÉÉå qWûhÉiÉÉiÉ. MüÉlÉÉcÉå ÌuÉMüÉU MüqÉÏ WûÉåiÉÉiÉ.
zÉÔlrÉ qÉÑSìÉ - qÉkÉsrÉÉ oÉÉåOûÉcÉå OûÉåMü AÇaÉœÉcrÉÉ qÉÑVûÉzÉÏ
sÉÉuÉÔlÉ AÇaÉPûÉ irÉÉ oÉÉåOûÉuÉU PåûuÉÉrÉcÉÉ qWûhÉeÉå zÉÔlrÉ qÉÑSìÉ WûÉåiÉå.
WûÏ SåZÉÏsÉ MüÉlÉÉcrÉÉ ÌuÉMüÉUÉÇiÉ AirÉÇiÉ EmÉrÉÉåaÉÏ AÉWåû.
oÉÌWûUåmÉhÉÉxÉÉPûÏ UÉåeÉ 50-60 ÍqÉÌlÉOåû MåüsrÉÉxÉ ÌlÉͶÉiÉ TüÉrÉSÉ
WûÉåiÉÉå.
mÉ×juÉÏ
qÉÑSìÉ
AlÉÉÍqÉMüÉ
(MüUÇaÉVûÏeÉuÉVûcÉå oÉÉåOû) uÉ AÇaÉPûÉ rÉÉÇcÉÏ
AaÉëå eÉÑVûuÉÔlÉ CiÉU oÉÉåOåû xÉWûeÉ xÉUVû PåûuÉhÉå qWûhÉeÉå mÉ×juÉÏ
qÉÑSìÉ WûÉåiÉå. ½É qÉÑSìålÉå mÉ×juÉÏ iɨuÉ uÉÉRûiÉå. irÉÉqÉÑVåû zÉÉËUUÏMü
SÒoÉïsÉiÉÉ MüqÉÏ WûÉåiÉå. UÉåQû urÉ£üÏÇlÉÏ MåüsrÉÉxÉ uÉeÉlÉ uÉÉRûiÉå.
zÉUÏUÉsÉÉ oÉVûMüOûÏ AÉsrÉÉqÉÑVåû iÉåeÉ uÉÉRûiÉå. UÉåaÉ mÉëÌiÉMüÉUMü
zÉÌ£ü uÉÉRûiÉå. zÉÉæcÉÉxÉ bÉÉD sÉÉaÉsrÉÉxÉ uÉ iÉÉoÉQûiÉÉåoÉ eÉÉhÉå
zÉYrÉ lÉxÉsrÉÉxÉ WûÏ qÉÑSìÉ MåüsrÉÉlÉå TüÉrÉSÉ WûÉåiÉÉå.
xÉÔrÉï qÉÑSìÉ - AlÉÉÍqÉMåücÉå OûÉåMü AÇaÉœÉcrÉÉ qÉÑVûÉzÉÏ
sÉÉuÉÉrÉcÉå uÉ AÇaÉPûÉ AlÉÉÍqÉMåüuÉU PåûuÉÉrÉcÉÉ qWûhÉeÉå
xÉÔrÉïqÉÑSìÉ WûÉåiÉå. WûÏ qÉÑSìÉ MåüsrÉÉlÉå zÉUÏUÉiÉÏsÉ cÉUoÉÏ MüqÉÏ
uWûÉrÉsÉÉ qÉSiÉ WûÉåiÉå. irÉÉqÉÑVåû eÉÉQûÏ, uÉeÉlÉ MüqÉÏ
uWûÉrÉsÉÉ qÉSiÉ WûÉåiÉå. qÉÉlÉÍxÉMü iÉÉhÉ AxÉsrÉÉxÉ MüqÉÏ
3

WûÉåiÉÉå.
uÉÂhÉ qÉÑSìÉ - MüUÇaÉVûÏ uÉ AÇaÉPûÉ rÉÉÇcÉÏ OûÉåMåü eÉÑVûuÉÔlÉ
CiÉU oÉÉåOåû xÉWûeÉ xÉUVû PåûuÉÉrÉcÉÏ qWûhÉeÉå uÉÂhÉ qÉÑSìÉ
WûÉåiÉå. WûÏ AÉuÉzrÉMüiÉålÉÑxÉÉU ÌMüiÉÏWûÏ uÉåVû MåüsÉÏ iÉUÏ
cÉÉsÉiÉå. ½ÉlÉå zÉUÏUÉiÉÏsÉ eÉsÉiɨuÉ uÉÉRûiÉå uÉ iuÉcÉåcÉÉ
¤ÉmÉhÉÉ MüqÉÏ WûÉåiÉÉå. aÉäxOíûÉå xÉÉUZrÉÉ UÉåaÉÉiÉ WûÏ qÉÑSìÉ
EmÉrÉÑ£ü. ÌmÉ¨É MüqÉÏ WûÉåhrÉÉxÉ EmÉrÉÉåaÉÏ iÉxÉåcÉ bÉzÉÉcÉÏ MüÉåUQû MüqÉÏ WûÉåiÉå.
Â¤É qÉÑSìÉ - MüUÇaÉVûÏcÉå OûÉåMü AÇaÉœÉcrÉÉ qÉÑVûÉzÉÏ sÉÉuÉÉrÉcÉå uÉ AÇaÉPûÉ MüUÇaÉVûÏuÉU
PåûuÉÉrÉcÉÉ. CiÉU oÉÉåOåû xÉWûeÉ xÉUVû PåûuÉÉrÉcÉÏ qWûhÉeÉå Â¤É qÉÑSìÉ WûÉåiÉå. ½É qÉÑSìålÉå
zÉUÏUÉiÉÏsÉ eÉsÉiɨuÉ MüqÉÏ WûÉåiÉ AxÉsrÉÉlÉå AÉuÉzrÉMü iÉåuÉRûÉ uÉåVûcÉ WûÏ qÉÑSìÉ
MüUÉuÉÏ. eÉÉxiÉ uÉåVû Müà lÉrÉå. eÉsÉÉåSU, NûÉiÉÏiÉ WûÉåhÉÉUå mÉÉhÉÏ ½ÉxÉÉUZrÉÉ §ÉÉxÉÉuÉU
mÉËUhÉÉqÉMüÉUMü. sÉbÉuÉÏcÉÏ bÉÉD sÉÉaÉsrÉÉxÉ ½É qÉÑSìÉlÉå MüÉWûÏ uÉåVû AÉuÉUiÉÉ rÉåiÉå. bÉÉqÉ
eÉÉxiÉ rÉåhÉÉîrÉÉÇlÉÉ WûÏ qÉÑSìÉ TüÉrÉSåzÉÏU AÉWåû.
AmÉÉlÉ qÉÑSìÉ - qÉkÉsÉå oÉÉåOû uÉ AlÉÉÍqÉMüÉ ½ÉÇcÉÏ oÉÉåOåû AÇaÉœÉcrÉÉ
OûÉåMüÉsÉÉ eÉÑVûÌuÉhÉå uÉ CiÉU oÉÉåOåû xÉWûeÉ xÉUVû PåûuÉhÉå qWûhÉeÉå
AmÉÉlÉ qÉÑSìÉ WûÉåiÉå. WûÏ qÉÑSìÉ ÌMüiÉÏWûÏ uÉåVû MåüsÉÏ iÉUÏ cÉÉsÉiÉå. ½É
qÉÑSìålÉå zÉUÏU ÌlÉqÉïVû WûÉåiÉå. ÌuÉeÉÉiÉÏrÉ SìurÉ uÉ qÉVû zÉUÏUÉ oÉÉWåûU
OûÉMüsÉÉ eÉÉiÉÉå. zÉUÏUzÉÑ®ÏoÉUÉåoÉU qÉlÉÉcÉÏ zÉÑ®Ï WûÉåiÉå. sÉbÉuÉÏ
AQûhrÉÉcrÉÉ ÌuÉMüÉUÉuÉU WûÏ qÉÑSìÉ EmÉrÉÉåaÉÏ AÉWåû. aÉäxÉåxÉ,
KxÉÏQûÏOûÏ, mÉÉåOûSÒZÉÏ, qÉsÉÉuÉUÉåkÉ uÉ qÉkÉÑqÉåWûÉiÉ WûÏ qÉÑSìÉ AirÉÇiÉ
TüÉrÉSåzÉÏU AÉWåû. bÉÉqÉ lÉ AÉsrÉÉlÉå §ÉÉxÉ WûÉåiÉ AxÉiÉÉÇ bÉÉqÉ rÉåFlÉ TüÉrÉSÉ WûÉåiÉÉå.
NûÉiÉÏiÉ, bÉzÉÉiÉ MüTü AQûMüsÉÉ AxÉiÉÉ ½É qÉÑSìåqÉÑVåû MüTü ZÉÉsÉÏ eÉÉiÉ AzÉÏ
eÉÉhÉÏuÉ WûÉåFlÉ oÉUå uÉÉOûiÉå.

4

mÉëÉhÉ qÉÑSìÉ - MüUÇaÉVûÏ uÉ AlÉÉÍqÉMüÉ rÉÉÇcÉÏ OûÉåMåü AÇaÉœÉcrÉÉ
OûÉåMüÉsÉÉ eÉÉåQûhÉå uÉ CiÉU oÉÉåOåû xÉWûeÉ xÉUVû PåûuÉhÉå qWûhÉeÉå
mÉëÉhÉ qÉÑSìÉ WûÉåiÉå. WûÏ qÉÑSìÉ ÌMüiÉÏWûÏ uÉåVû MåüsÉÏ iÉUÏ cÉÉsÉiÉå.
AÌiÉzÉrÉ qÉWû¨uÉÉcÉÏ qÉÑSìÉ AxÉÔlÉ AÉeÉÉUmÉhÉÉiÉ ÌuÉzÉåwÉ
sÉÉpÉSÉrÉMü WûÉåiÉå. ½É qÉÑSìålÉå mÉëÉhÉzÉÌ£ücÉå uÉkÉïlÉ WûÉåiÉå.
mÉëÉhÉzÉÌ£ü uÉÉRûsrÉÉlÉå UÉåaÉ mÉëÌiÉMüÉUMü zÉÌ£ü uÉÉRûiÉå. qÉlÉÑwrÉ
EixÉÉWûÏ oÉlÉiÉÉå. oÉUåcÉ AÇiÉU cÉÉsÉÉrÉcÉå AxÉåsÉ uÉÉ cÉRû
cÉRûÉrÉcÉÉ AxÉåsÉ iÉåuWûÉÇ WûÏ qÉÑSìÉ MåüsrÉÉxÉ SqÉNûÉMü WûÉåiÉ lÉÉWûÏ. SØ¹Ï xÉÑkÉÉUiÉå uÉ
lÉÇoÉU MüqÉÏ WûÉåiÉÉå. eÉåuÉhÉ fÉÉsrÉÉuÉU MåüsrÉÉxÉ A³ÉÉcÉå mÉcÉlÉ urÉuÉÎxjÉiÉ WûÉåiÉå.
zÉÇZÉ qÉÑSìÉ - EeÉurÉÉ qÉÑPûÏiÉ QûÉurÉÉ WûÉiÉÉcÉÉ AÇaÉPûÉ oÉÇS
MüÃlÉ QûÉurÉÉ WûÉiÉÉcÉÏ iÉeÉïlÉÏ uÉ EeÉurÉÉ WûÉiÉÉcÉÉ AÇaÉPûÉ rÉÉÇcÉÏ
OûÉåMåü eÉÑVûÌuÉhÉå uÉ QûÉurÉÉ WûÉiÉÉcÉÏ oÉÉMüÐ oÉÉåOåû EeÉurÉÉ WûÉiÉÉcrÉÉ
qÉÑPûÏuÉU PåûuÉhÉå qWûhÉeÉå zÉÇZÉ qÉÑSìÉ WûÉåiÉå. WûÏ qÉÑSìÉ WûÉiÉ oÉSsÉÔlÉ
MüUiÉÉ rÉåiÉå uÉ ÌMüiÉÏWûÏ uÉåVû MåüsÉÏ iÉUÏ cÉÉsÉiÉå. ½É qÉÑSìålÉå
AÉuÉÉeÉÉiÉÏsÉ SÉåwÉ MüqÉÏ WûÉåiÉÉiÉ. oÉåÇoÉÏzÉÏ xÉÇoÉÇÍkÉiÉ AxÉhÉÉîrÉÉ
lÉÉŽÉÇuÉU xuÉÉxjrÉuÉkÉïMü mÉËUhÉÉqÉ WûÉåiÉÉå. mÉcÉlÉzÉ£üÏ xÉÑkÉÉUiÉå.
pÉÔMü uÉÉRûiÉå.
ÍsÉ…¡û qÉÑSìÉ - SÉålWûÏ WûÉiÉÉcÉÏ oÉÉåOåû LMüqÉåMüÉÇiÉ AQûMüuÉÔlÉ
LMü AÇaÉPûÉ (EeÉuÉÉ ÌMÇüuÉÉ QûÉuÉÉ) xÉUVû iÉÉPû PåûuÉhÉå
qWûhÉeÉå ÍsÉ…¡û qÉÑSìÉ WûÉåiÉå. WûÏ qÉÑSìÉ MåüsrÉÉlÉå zÉUÏUÉiÉ
EwhÉiÉÉ ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåFlÉ jÉÇQûÏ MüqÉÏ WûÉåiÉå. MüTü MüqÉÏ
WûÉåiÉÉå. eÉÑlÉÏ xÉSÏï MüqÉÏ WûÉåiÉå. jÉÇQûÏcÉÉ §ÉÉxÉ
AxÉhÉÉîrÉÉÇlÉÉ WûÏ qÉÑSìÉ TüÉUcÉ EmÉrÉÉåaÉÏ AÉWåû.
---------------------------------------------------------------------------------For copy of this please visit - www.geocities.com/santsahitya

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful