You are on page 1of 8

Sunday, 19 February 2017 4.

Sing to the mountains (Dufford)


7th Sunday in Ordinary Time (Year A) Prioritize stanza 2.

Readings
OFFERTORY
1R: Levitico 19:1-2.17-18 Filipino:
1. Malinaw na pinahayag ng 1. Panalangin sa Pagiging Bukas
Panginoon kay Moises, na ang Palad
nararapat na gawin ay magpatawad 2. Isang Pagkain, Isang Katawan,
at huwag magtanim ng galit bilang Isang Bayan
tunay na pagmamahal sa kapwa.
2. Magpakabanal dahil ang Panginoon English:
ay banal. 1. Ubi Caritas (L. San Pedro)
2. Prayer for Generosity
PSALM:102 Ang ating mahabaging 3. Earthen Vessel
Dyos ay nagmamagandang loob.
COMMUNION
2R: 1 Corinthians 3:16-23, Filipino:
Ipinahahayag ni San Pablo, 1. Ang Mabuhay sa Pag-ibig (B.
1. na ang bawat isa ay templo ng Tabuena E. Hontiveros)
Diyos. Kaya naman dapat ay igalang 2. Dakilang Pag-ibig (Prioritize
at mahalin natin ang bawat isa. stanza 2,3 and 4)
2. Ang nagmamarunong ay mga 3. Diyos ay Pag-ibig (Prioritize
mang-mang sa mata ng Diyos. stanza 2)
4. Kaibigan, Kapanalig
G: Mt 5:38-48 Ibigin mo ang iyong 5. Sa Pag-ibig ng Panginoon
kaaway.
English:
Song Line up suggestions 1. Ubi Caritas
2. Love is the Answer (Prioritize
ENTRANCE stanza 2)
Filipino: 3. Tell the World of His Love
1. Buklod ng Pag-ibig (Prioritize stanza 2 & 3)
2. Isang Pananampalataya 4. Your Heart Today
3. Pagmamahal sa Panginoon
Sources:
http://magsimba.com/Plano-Liturhiya.asp?
English: (from Bukas Palad board) Fecha=2/19/2017
1. Glory and Praise to our God
http://choirmassguide.blogspot.com/2011/02/ma
(Schutte) Prioritize Stanza 3.
ss-line-for-february-20.html
2. Magnificat (Haas) Prioritize
Stanza 2. www.bukaspalad.com/board
3. Praise the Lord my soul (Foley)
Prioritize stanza 3.
Sunday, 26 February 2017 OFFERTORY
8th Sunday in Ordinary Time (Year A) Filipino:
1. Unang Alay
Readings 2. Ang Tanging Alay Ko
3. Isang Alay (C. Marcelo)
1R: Isaias 49:14-15
1. Nang mawalan ng loob ang mga taga- English:
Jerusalem sa Panginoon, Siya ay 1. Lord We Gather Today (L. Delgado)
sumagot at inihalintulad sa isang ina ang 2. Earthen Vessel
pagmamahal at pag-aaruga Niya sa
kanyang mga anak. Na kailanman hindi COMMUNION
Nya ito pababayaan. Filipino:
1. Huwag Mangamba
PSALM: Ang tanging Tagapagligtas ay 2. Sa Yo Lamang (Prioritize stanza 2)
ang Diyos kong kalasag. 3. Huwag Kang Mangamba
4. Manatili Ka (M. Francisco / God of
2R: 1 Cor 4:1-5 Silence)
1. Ipinapaliwanag ni Apostol San Pablo 5. Sa Diyos Lamang Mapapanatag
ang matinding pagtitiwala nila sa Diyos 6. Manalig Ka
na Syang gumagabay at umaalalay sa 7. Pag-ibig Ko (More of God seeking
kanila bilang mga katiwala ni Kristo sa us back to Him)
lupa. 8. Hindi Kita Malilimutan (see 2nd
Reading)
G: Mateo 6:24-34 9. Sa Iyong Pag-ibig (Hangad-This
1. Ipinahayag ni Kristo na hindi maaaring Time With You)
sabay ang Diyos at kayamanan. 10. Di Matinag na Pag-ibig
2. Nais Nya na malaman natin na hindi (Hangad-This Time With You)
natin kailangan lubos na pagtuonan ang
kayamanan o mga material na bagay English:
para mabuhay dahil alam ng Diyos ang 1. You Are Mine
kailangan natin. Bagkus hinihikayat nya 2. Empty Space
tayo na magtiwala sa Panginoon at 3. In Him Alone
mamuhay na ang Diyos ang ating 4. Your Faithfulness and Love (A.
pangunahing kailangan. Aquino)
5. In Your Darkest Hour (P. Tirol)
Song Line up suggestions Sources:

http://choirmassguide.blogspot.com/2011/02/lin
ENTRANCE
e-up-for-february-27-2011-sunday.html
Filipino:
1. Bayan, Umawit http://magsimba.com/Plano-Liturhiya.asp?
2. Bayan, Magsiawit na! Fecha=2/26/2017
3. Pagmamahal sa Panginoon
4. Pagaalaala (Prioritize verse 1)
5. Purihin ang Panginoon

English: (from
choirmassguide.blogspot.com)
1. My Hearts Thanksgiving
2. Lover of Us All (Dan Schutte)
Wednesday, 1 Mar 2017 return."
Ash Wednesday 5. The priest, deacon, or lay minister
who applies the ash on your forehead
Readings says, "Repent and believe in the
Gospel." In Filipino, "Magbagong
1R: Joel 2:12-18 Rend your hearts. buhay ka at sa Mabuting Balita
sumampalataya." The response to this
PSALM: Pon, iyng kaawan kamng sa is very long and must be memorized:
yy nagsisuwy! "Amen."
6. Ang mga abo na ilalagay sa noo ay
2R: 2 Corinthians 5:20-6:2 Be mula sa mga sinunog na palaspas na
reconciled to God. ginamet nung Palm Sunday nung
nakaraang taon.
G: Matthew 6 says be careful not to 7. Almsgiving does not just mean
make a show of your righteousness. dole-out sa mga pulubi sa kalsada.
1. When you give alms, do not blow a Concretely put, almsgiving refers to
trumpet before you. the Corporal Works of Mercy: feed the
2. When you pray, do not be like hungry, give drink to the thirsty,
hypocrites who stand and pray in the clothe the naked, shelter the
synagogues. homeless, visit the sick, visit the
3. When you fast, do not look gloomy. imprisoned, pray for the dead.

Reminders: A few things quite Important Concepts/Ideas:


interesting about Ash Wednesday: 1.Repentance/Penitence/Reconciliatio
1. The set of readings for Ash n/Confession/Penance
Wednesday never changes, year in 2. Abstinence/Fasting
and year out. Palaging itong set na 3. Almsgiving
ito. 4. Praying
2. Ash Wednesday is a day of fasting 5. Repentance
and abstinence.
Notes:
a. Fasting means having only one full 1. Turn down the volume. Musical
meal during the whole day. The law of instruments during Lent should give
fasting binds Catholics 18 to 59 years only the bare minimum/necessary
old. support to the singing. Sustenance
b. Abstinence means not having lang. Kailangan kasi maramdaman
meat. The law of abstinence binds and ma-realize ng mga taong
Catholics 14 years old and above. assembled that this is a season very
different from other liturgical seasons.
3. It is one of few occasions that fall (Parallel with this toned-down
on a weekday (Wednesday) pero instruments, wala ding flowers sa
merong 2nd Reading. Technically, it is altar.)
neither a Solemnity nor a Feast. 2. No Gloria and No Alleluia
4. From Genesis 3:19 we can read, (NOTE: Excerpt from
"You are dust and to dust you shall www.bukaspalad.com/board )
Song Line up suggestions English:
1. Lord We Gather Today (L.
ENTRANCE Delgado)
Filipino: 2. Take and Receive
1. Buksan ang Aming Puso
2. Dakilang Pag-ibig
COMMUNION
English: some of the songs from Ash
1. Hosea Distribution may be used for
2. Save us, O Lord (Dufford) Communion
Filipino:
Before the reading of Gospel: 1. Pagbabalik (Alcaraz & Francisco)
1. Awit Pambungad (M. Francisco) 2. Pagbabalik-loob
2. Wika Moy aming diringgin 3. Maging Akin Muli (Aquino)
4. Manatili ka (Francisco)
ASH DISTRIBUTION 5. Pananatili
6. Awit ng Paghahangad
Filipino:
7. Sa Iyong Pag-ibig (Hangad-This
1. Lupa
Time With You)
2. Hiram sa Diyos
3. Pag-ibig Ko
English:
4. Awit ng Paghilom (Aquino)
1. God of silence (Francisco)
5. Likhain Mong muli (Alejo &
2. Miserere
Francisco)
3. Psalm 73
6. Maging Akin Muli (Aquino)
7. Pagkabighani (Alejo & Francisco) RECESSIONAL
8. Sa Dapit Hapon (Tabuena &
Hontiveros) Sinong Makapaghihiwalay (Anunciata)
Sources:
English: http://choirmassguide.blogspot.com/2012/02/su
ggested-mass-line-up-of-songs-for-ash.html
1. Anima Christi (Arboleda)
2. Now we remain (Haas) http://www.christian-
3. Holy Darkness (Schute) songlyrics.net/2011/03/songs-for-ash-
wednesday-mass-entrance.html
OFFERTORY
http://choirmassguide.blogspot.com/2011/03/as
Filipino: h-wednesday-line-up-miercules-badlis.html
1. Unang Alay
2. Ang Tanging Alay Ko
3. Pag-aalay
4. Pag-aalay ng Puso
5. Sumasamo Kami
Sunday, 5 Mar 2017 4. Pag-aalay ng Puso
1 Lingg ng 40-Araw (Year A) 5. Sumasamo Kami
6. Tinapay at Alak
Readings
English:
1R: Genesis 2;7-9; 3:1-7 1. Lord We Gather Today (L.
Ipinahayag kung paano nagpadaig sa Delgado)
tukso ang tao at nagkasala sa Diyos. 2. Take and Receive
3. Earthen Vessels
PSALM: Pon, iyng kaawan kamng
sa yy nagsisuwy! COMMUNION
Filipino:
2R: Roma 5:12-19 1. Maging Akin Muli
Bagamat nagkasala ang isang tao 2. Pagbabalik-loob
(Adan) na nagdulot ng kamatayan, 3. Likhain Mong Muli
ang pagdating ni Kristo ang sya 4. Sa Iyong mga Yapak
namang nagdulot ng kapatawaran ng English:
mga kasalanan at nagligtas sa tao 1. Miserere
mula sa kamatayan.
RECESSIONAL
G: Mateo 4:1-11 Filipino:
1. Ang pagnunukso ng dyablo kay 1. Buksan ang Aming Puso
Hesus sa disyerto. 2. Pananagutan
2. Walang makahihigit sa Diyos.
English:
Song Line up suggestions 1. Hosea

ENTRANCE
Filipino:
1. Buksan ang Aming Puso
2. Dakilang Pag-ibig

English:
1. Hosea
2. Save us, O Lord (Dufford)

Before the reading of Gospel:


1. Awit Pambungad (M. Francisco)
2. Wika Moy aming diringgin

OFFERTORY
Filipino:
1. Unang Alay
2. Ang Tanging Alay Ko
3. Pag-aalay
Sunday, 12 Mar 2017 Before the reading of Gospel:
2 Lingg ng 40-Araw (Year A) 1. Awit Pambungad (M. Francisco)
2. Wika Moy aming diringgin
Readings
OFFERTORY
1R: Genesis 12:1-4 Filipino:
Inutusan ng Diyos si Abram na 1. Tinapay at Alak Naming Handog
lumisan sa kanyang bayan at (L. Delgado)
magpunta sa lugar na ibibigay ng 2. Unang Alay
Panginoon. Ipinapakita dito ang 3. Isang Pagkain, 1 Katawan, 1
pagsunod at pananalig ni Abram sa Bayan (San Pedro)
Diyos. 4. Pag-aalay
5. Isang Alay
PSALM: Poon, pag-asa ka namin, 6. Sumasamo Kami
pagibig moy aming hiling! 7. Tinapay at Alak

2R: 2 Timoteo 1:8-10 English:


Ipinaliwanag ni San Pablo ang 1. Earthen Vessels (Foley) Light
kagandahang loob ng Panginoon has shown
noong una pa. Natupad ito ng
ipinadala nya si Hesus upang iligtas COMMUNION
tayo. Filipino:
1. Bawat Sandali
G: Mateo 17:1-9 2. Liwanagan Mo, Hesus (Aquino)
Hinayag ng Diyos Ama na si Hesus 3. Liwanag ng Aming Puso (Tagle,
ang Kanyang Anak na Tagapagligtas. Hontiveros)
Ngunit hindi ito pinahintulutang 4. Panginoon, Aking Tanglaw
ipasabi sa iba hanggat hindi (Ramirez)
nabubuhay muli ang Anak ng Tao. 5. Pagaalay ng Sarili
Ang dahilan nito ay upang 6. Hesus ng Aking Buhay
maisakatuparan ang Kanyang misyon. 7. Awit ng Paghahangad

Song Line up suggestions English:


1. Hide not Your Face
ENTRANCE 2. No Greater Love than Yours
Filipino:
1. Buksan ang Aming Puso RECESSIONAL
2. Dakilang Pag-ibig Filipino:
3. Liwanag ng Aming Puso 1. Saan Kami Tutungo

English: English:
1. Hosea 1. Hosea
2. Save us, O Lord (Dufford) 2. Time to Change
Sunday, 19 Mar 2017 6. Sumasamo Kami
3 Lingg ng 40-Araw (Year A) 7. Tinapay at Alak

Readings English:
1. Lord We Gather Today (L.
1R: Exodus 17:3-7. While in the Delgado)
desert, the Israelites complained to 2. Take and Receive
Moses because they were thirsty. 3. Earthen Vessels
Moses prayed to God, who 4. Christify
miraculously caused water to flow
from rock. COMMUNION
Filipino:
PSALM: Panginooy inyong dinggin, 1. Tubig ng Buhay
huwag nyo Syang salungatin. 2. Iesu, Panis Vitae
3. Ang Kaluluwa Koy Nauuhaw
2R: In Romans 5:1-2, 5-8, we can 4. Hesus
read that Christ died for us sinners. 5. Hesus ng Aking Buhay
6. Kristo
G: John 4:5-42 is about Jesus and
the Samaritan Woman whom Jesus English:
met at Jacobs Well. 1. No Greater Love than Yours
2. Anima Christi
Song Line up suggestions 3. Water of Life (D. Haas)
4. Miserere
ENTRANCE 5. We Remember (Prioritize stanza
Filipino: 4)
1. Buksan ang Aming Puso
2. Dakilang Pag-ibig RECESSIONAL
Filipino:
English: 1. Saan Kami Tutungo
1. Hosea
2. Save us, O Lord (Dufford) English:
1. Hosea
Before the reading of Gospel:
1. Awit Pambungad (M. Francisco)
2. Wika Moy aming diringgin

OFFERTORY
Filipino:
1. Tinapay at Alak Naming Handog
(L. Delgado)
2. Paghahandog (Caparros)
3. Unang Alay
4. Pag-aalay
5. Isang Alay
Sunday, 25 Mar 2017
4 Lingg ng 40-Araw (Year A) Before the reading of Gospel:
Readings 1. Awit Pambungad (M. Francisco)
2. Wika Moy aming diringgin
1R: 1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Nang piliin ng Diyos si David bilang OFFERTORY
hari, hindi ito tumingin sa panlabas na Filipino:
anyo, bagkus sa puso nito. Ang 1. Unang Alay
mabuti sa paningin ng Diyos ay ang 2. Pag-aalay
mga mapagpakumbaba at isang 3. Isang Alay
pastol na syang gagabay sa mga 4. Sumasamo Kami
tupa. 5. Tinapay at Alak

PSALM: Pastol koy Panginoong Diyos, English:


hindi ako magdarahop! 1. Lord We Gather Today (L.
Delgado)
2R: Efeso 5:8-14 2. Take and Receive
Ang mga taong naliwanagan ay 3. Earthen Vessels
nararapat lamang na maging ilaw din 4. Christify
sa iba. Hinihikayat na gawin ang
mabuti at kalugod lugod sa Diyos COMMUNION
bilang tayoy mga naliwanagan na. Filipino:
Tayo ay inaanyayahan na ipahayag 1. Hesus ng Aking Buhay
din sa iba kabutihan at pagliligtas ng 2. Ang Panginoon ang Aking Pastol
Diyos. 3. Liwanag ng Aming Puso
4. Pananalig
G: Juan 9:1-41 o 9:1, 6-9, 13-17, 5. Pagtawag at Tugon
34-38 6. Awit ng Paghahangad
Ang bulag na pinagaling ni Hesus sa 7. Awit ng Paghilom
Araw ng Pamamahinga ay tiniwalag 8. Hangad
dahil sa pagpapahayag ng kanyang
pag-galing at pananalig. Ngunit kahit English:
man sya ay tiniwalag, nagpatuloy pa 1. Now We Remain
din sya sa pagsamba kay Hesus. 2. No Greater Love than Yours
3. Hide not Your Face
Song Line up suggestions 4. Miserere

ENTRANCE RECESSIONAL
Filipino: Filipino:
1. Buksan ang Aming Puso 1. Saan Kami Tutungo
2. Dakilang Pag-ibig 2. Pananagutan

English: English:
1. Hosea 1. Hosea
2. Save us, O Lord (Dufford)