u

·.; .• ,'. ,,, \il,<_ ..
L l. UL. LUI/

sekcia cestnej dopravľa pbfemnýchkomunikácľí- ---- -
MINISTERSTVO
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
. DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. l 0424/2017 /SCDPK-C240/12922 Bratislava 16.02.2017
Stupeň dôvernosti: VJ

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
a rýchlostné cesty (ďalej len "špeciálny stavebný úrad"), podľa § 3a ods. l zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
v spojení s § 120 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

oznamuje

podľa § 61 a § 67 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a
o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 669/2007
Z. z.") na základe žiadosti stavebníka Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta
14, 841 04 Bratislava podanej listom č. 1573114910/30102/2017 zo dňa 07.02.2017
doručenom na ministerstvo zo dňa 13.02.2017 začatie konania o predÍžení platnosti
stavebného povolenia č. 02708/2015/C212-SCDPK/11298 zo dňa 24.02.2015 v spojitosti
s rozhodnutím ministra č. 96/2015 (č. 15190/2015/D220-SLP/29992-M) zo dňa 04.06.2015,
ktorými boli povolené stavebné objekty

stavby: "Dial'nica Dl Prešov západ- Prešov juh".

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predÍženie platnosti uvedeného
stavebného povolenia.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad
podľa § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. nenariaďuje ústne pojednávanie ani miestne
zisťovanie.

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona
č. 669/2007 Z.z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť
najneskôr v lehote do 7 (slovom sedem) pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia. Špeciálny stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia
dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb,
ktoré už boli alebo mali byt' uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní
územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži
špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak účastníci konania alebo
dotknuté orgány v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje vyjadrenie, pripomienky
alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov
súhlasia.

Ministerstvo dopravy <l výstavby Slovenskej republiky Námestie slobody 6 810 05 Bratislava , Slovenská republika
t(·i rfl21 2 59.:194 632 1 fax· ;4212 sn 31 MS, e-111aol· ohiall@llnlldop sk' wwv1.n1indop sk
Účastníci konania majú podl'a § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody
6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodí, č. dverí 522.

)
/i

Ing.Vladi~) Maj cher
generálny riaditel' sekcie

Podl'a § 4 ods. l zákona č. 669/2007 Z.z. toto rozhodnutie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené
na webovom sídle MDV SR, v časti Verejné vyhlášky.

Špeciálny stavebný úrad žiada dotknuté obce, aby podl'a § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007
Z.z. predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli obci a na ich webových sídlach,
ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV
SR. Po uplynutí IS dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na
Špeciálny stavebný úrad s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia: 2 1. OZ. Z017 dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:

Doručuje sa:
Účastníci konania
l. NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
3. Obec Haniska, Bajzova 14, 080 Ol Haniska
4. Obec Petrovany,082 53 Petrovany 317
5. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
7. Dopravoprojekt, a. s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
8. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
9. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava 26
IO. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
ll. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Prešov, Kúpel'ná 3, 080 Ol Prešov
12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Bystrica
14. Slovak Telecom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava

2
16. Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava l
17. Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
18. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, Osada Vydumanec 1., predseda
Karel Novosad, Obrancov mieru 58, 080 Ol Prešov
19. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov č. 36-47, Osada Vydumanec 2,
predseda Ing. Fedor Poľak, Slávičia 2024/3, 082 21 Veľký Šariš- Kanaš
20. Ján Komár, Chalupkova 51 080 05 Prešov
21. PD Lemešany, s.r.o., Osloboditeľov 516, 082 04 Drienov
22. Logistické centrum Malý Šariš, s.r.o., Karadžičova 12, 821 09 Bratislava
23. Váhostav-SK, a. s., Hlinská 40, Ol l 18 Žilina
24. Investičná správcovská, s.r.o., Popradská 56, 040 Ol Košice
25. verejnou vyhláškou ostatní účastníci konania

Dotknuté orgány a organizíce:
26. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
27. MV SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72
Bratislava
28. MV SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
29. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Požiamická l, 080 Ol Prešov
30. KR PZ SR, KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov
31. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 Ol Košice
32. OR PZ SR, ODI, Vajanského 32,081 08 Prešov
33. Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 081 92
Prešov
34. Okresný úrad Prešov, odbor ochrany starostlivosti o životné prostredie, OOPaVZŽP,
Nám. Mieru 2, 081 92 Prešov
35. Okresný úrad Prešov, OCDPK, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov
36. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova l O, 080 Ol Prešov
37. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 091 92 Prešov
38. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
39. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
40. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 Ol Bratislava
41. O.S.V.O.comp, a.s., Strojnícka 18,080 Ol Prešov
42. Ministerstvo životného prostredia SR, SEHaR, OEP, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava
43. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 Ol Prešov
44. MDVRR SR, dopravný úrad C340
45. MDVRR SR, C231

Na vedomie:
46. NOS, a.s., Investičný odbor Prešov, Nám. mládeže 3, 080 Ol Prešov
47. MDVRR SR, A800
48. Obec Teriakovce, Teriakovce 54, 080 05 Prešov - Solivar

Tel: 02 59 49 46 32 Fax: 02 52 44 20 05

3