2,,),_ Ji

n· -~l

OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie mieru 3, 080 O1 Prešov

Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 V Prešove 17.02.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný
úrad pre cesty I. triedy podľa ustanovenia § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") ako
vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 4 ods.\ zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 120 zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon č. 50 11976 Zb."), podľa § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 7111967 Zb.") po preskúmaní žiadosti stavebníka-
Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, Bratislava, organizačná zložka IVSC Košice (ďalej
len "stavebník") podľa ustanovení § 62 až§ 66 zákona č. 50 /1976 Zb. takto

rozhodol:

stavby: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru križovatka, most"

stavebné objekty:

100-00 Úprava cesty l/18- ulica Levočská
101-00 Úprava miestnej komunikácie- ulica Vlada Clementisa
l 02-00 Úprava miestnej komunikácie -ulica Obrancov mieru
l 03-00 Úprava chodníkov
201-00 Most nad riekou Torysa
202-00 Rekonštrukcia jestvujúceho mosta nad riekou Torysa
401-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie
320-00 Úprava potoka Vydumanec
501-00 Úprava cestnej kanalizácie
502-00 Úprava jednotnej kanalizácie
503-00 Preložka vodovodu DN 200
550-00 Úprava horúcovodu
550-00.1 Preložka optickej trasy Condomet
601-00 Preložka VN-22kV vonk.vedenia linky č.554, a vonkajšej VN-22kV prípojky pre TS
Miklánek
602-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553, 554
603-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 291, 292, 555
604-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Jednota
610-00 Ochrana NN káblových vedení VSD zTS Miklanek na ul. Levočská
612-00 Ochrana NN káblových vedení Brahama na ul. Levočská
620-00 Preložka verejného osvetlenia na ul. Levočská, Vl. Clementisa, Obrancov Mieru
650-00 Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská
650-00.1 Preložka optickej trasy UPC a SANET
660-00 Preložka dial'kových telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská
661-00 Preložka kábelovodu ST na ul. Levočská
665-00 Preložka optickej trasy Orange na ul. Vl. Clementisa
666-00 Preložka káblového vedenia MO na ul. Levočská
667-00 Preložka zariadenia EPD na ul. Levočská
701-00 Úprava VTL plynovodu
702-00 Úprava STL plynovodu
703-00 Úprava NTL plynovodu
v katastrálnom území mesta Prešov podl'a § 66 citovaného stavebného zákona

povoľuje.

Údaje o stavbe:

Názov stavby: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru križovatka, most"

stavebné objekty:
l 00-00 Úprava cesty I/18- ulica Levočská
l 01-00 Úprava miestnej komunikácie- ulica Vlada Clementisa
l 02-00 Úprava miestnej komunikácie -ulica Obrancov mieru
l 03-00 Úprava chodníkov
20 1-00 Most nad riekou Torysa
202-00 Rekonštrukcia jestvujúceho mosta nad riekou Torysa
401-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie
320-00 Úprava potoka Vydumanec
501-00 Úprava cestnej kanalizácie
502-00 Úprava jednotnej kanalizácie
503-00 Preložka vodovodu DN 200
550-00 Úprava horúcovodu
550-00.1 Preložka optickej trasy Condornet
601-00 Preložka VN-22kV vonk.vedenia linky č.554, a vonkajšej VN-22kV prípojky pre TS Miklánek
602-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553, 554
603-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 291,292, 555
604-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Jednota
610-00 Ochrana NN káblových vedení VSD z TS Miklanek na ul. Levočská
612-00 Ochrana NN káblových vedení Brahama na ul. Levočská
620-00 Preložka verejného osvetlenia na ul. Levočská, Vl. Clementisa, Obrancov Mieru
650-00 Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská
650-00.1 Preložka optickej trasy UPC a SANET
660-00 Preložka dial'kových telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská
661-00 Preložka kábelovodu ST na ul. Levočská
665-00 Preložka optickej trasy Orange na ul. Vl. Clementisa
666-00 Preložka káblového vedenia MO na ul. Levočská
667-00 Preložka zariadenia EPD na ul. Levočská
701-00 Úprava VTL plynovodu
702-00 Úprava STL plynovodu
703-00 Úprava NTL plynovodu
v katastrálnom území mesta Prešov podl'a § 66 citovaného stavebného zákona

Objekty stavby sú umiestnené:

v katastrálnom území: Prešov
v okrese: Prešov
kraj: Prešovský

Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy (pešej aJ
automobilovej) a zvýšenie priepustnosti cesty 1/18 v prieťahu mestom Prešov.
Ciel'om dokumentácie je návrh rekonštrukcie štátnej cesty I/18 v zastavanom území
mesta Prešov. Cesta 1/18 v km 686,400- 686,900 je v súčasnosti kritickou nehodovou lokalitou. Uvedený
úsek sa nachádza na ulici Levočská v blízkosti železničného priecestia a mosta 18-445 cez rieku Torysa.
Celková dÍžka upravovaných úsekov v rámci predmetnej dokumentácie je:
• ulica Levočská (I/18)- 0,540 km- končiac za križovatkou so Záhradnou ulicou,
• ulica Vlada Clementisa - Ulica Obrancov mieru - 0,060 l O - 0,428 84 km -
začiatok v križovatke s ul. Matice Slovenskej ( prístup k OC Kaufland ) a koniec v križovatke s ul.
Československej armády.
Cesta 1118 prechádza ponad rieku Torysu, ktorú prekonáva mostom. Ten sa v rámci
navrhovaných uprav zrekonštruuje a bude prevádzať dopravu vo dvoch jazdných pruhoch v smere
Vranov nad Topľou - Poprad. Pre smer Poprad -Vranov nad Topľou sa vybuduje nový dvojpruhový
mostný objekt nad riekou Torysa
Súčasťou navrhovaných uprav sú i úpravy úrovňového železničného priecestia a
komunikácii pre peších a preložky inžinierskych sieti.

Lehota výstavby: predpokladaný termín začatia výstavby 08/2017, ukončenia stavby 12/2019

Trvalý záber
Parcely registra "C"
8524/2, 9204/175, 9750/1, 9752/2, 9772/3, 9772/6, 9773/5, 9817/107, 9817/108, 98171109,
9817/110, 9817/112, 9817/111,9817/113, 98171114,

Dočasný záber
Parcely registra "C"
3335, 3339/1, 852311, 8524/1, 8522, 8523/4, 8526, 8537, 8525, 8536, 8544, 8540, 8564,
9184,9185, 9203/1,9204173,9210/2,9204/81,9204/98,9567,9570,9571, 975211,9561,9569/2,
9569/6,9759, 9817/23, 9817/6, 9817/4, 9817/5,9754,9750/6,9811/2, 9777/4, 9773/4, 9755/1,
9760,9835,982611,9826112,
Parcely registra "E"
823/2, 823/3, 847/2, 849/1, 849/2, 867/1, 868/1, 866, 926/1, 338211, 3382/101,3383, 3385/2,
3385/3, 3385/4, 3390/1, 3390/2, 3504/2, 3504/3, 3617/2, 3617/1, 3617/3, 3617/4, 3617/102,
3617/202,3627/1,3628/1,3628/2, 3628/3, 367311, 3673/4,9210/33,

Vecné bremeno
Parcely registra "C"
3339/2, 3339/3,

Stavebník: Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, Bratislava, organizačná zložka IVSC
Košice.

Zhotovi tel' stavby : oznámi stavebník do l Odní od ukončenia výberového konania

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: !SPO spol. s.r.o, Slovenská 86, 080 Ol Prešov.

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po posúdení predloženej
žiadosti a projektovej dokumentácie a po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto
záväzné podmienky:

I. Stavebník je povinný počas prípravy a realizácie stavby dodržať podmienky uvedené
v nasledujúcich stanoviskách a vyjadreniach orgánov štátnej správy, samosprávy
a organizácií:

l. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov pod č. KPUP0-2013/11569-3/46956/Ul zo dľía
23.07.2013 a KPUP0-2017/4792-02/6823/UI zo dňa 30.01.2017.
2. stanovisko spoločnosti Immo-Log-SK Alp ha s.r.o. zo dňa 07.02.2017
3. Záväzné vyjadrenie DPMP a. s.
4. Záväzné vyjadrenie Spravbytkomfort a. s. Prešov
5. Záväzné vyjadrenie COOP Jednota Prešov s.d.
6. Stanovisko SVP š.p., Košice č. CS SVP OZ KE 602/201711 zo dňa 13.02.2017
7. Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 09569/2017/SŽDD/12788 zo dňa
15.2.2017 a č.06393/2015/C343-SŽDD/05408 zo dňa 28.1.2015

II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

l. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej tunajším špeciálnym
stavebným úradom pre cesty l. triedy v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou
DOPRAVOPROJEKT a.s. ,Divízia Prešov, Jarková 24, 080 Ol Prešov. Prípadné zmeny, ktoré sa
vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní je povinný
stavebník včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby
pred dokončením v zmysle § 68 zákona č. 5011976 Zb.
2. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať platné technické normy a technologické predpisy,
ochranu verejných záujmov a životného prostredia, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou
a ochranou zdravia pri práci.
3. Zhotovíte!' stavby: oznámi stavebník do l Odní od ukončenia výberového konania.
4. Stavebný dozor: oznámi stavebník do l O dní od ukončenia výberového konania.
5. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou "Stavba povolená" s uvedením
týchto údajov:
• názov stavby
• stavebník (investor)
• zhotoviteľ stavby
• zodpovedný stavbyvedúci
• stavebný dozor
• názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Stavebník zabezpečí vyznačenie priestorovej polohy stavby. Pred začatím stavebných prác je
povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. Zemné práce v blízkosti podzemných
vedení budú vykonávané ručne.
8. Dotknutým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným nehnuteľnostiam, stavebný úrad
ukladá podľa§ 135 zákona č. 50/1976 Zb. po nevyhnutne potrebný čas trpieť vykonanie prác na
svojich pozemkoch alebo stavbách. Zároveň je stavebník povinný dbať, aby čo najmenej rušil
užívanie susedných pozemkov, alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým
možno zabrániť. Po skončení stavebných prác je stavebník povinný uviesť susedný pozemok, alebo
stavbu do pôvodného stavu.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré
budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas
realizácie výstavby. V prípade, že dôjde ku vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť
v plnom rozsahu.
l O. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie všetkých pozemných komunikácií
využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k zanášaniu blatom a nadmernej prašnosti
a tým k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy na ceste l. triedy.
ll. Počas stavebných prác nesmie byt' ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky
a pracovníkov prevádzkovatel'a dráhy. Doprava bude usmeriíovaná určeným dočasným dopravným
značením vydaným Okresným úradom Prešov, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
a odsúhlaseným KR PZ SR KDI Prešov.
12. Stavebné práce vykonať len na uvedenej stavbe a pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícky
alebo iný právny vzťah, alebo so súhlasom vlastníkov, resp. užívateľov a správcov sietí a zariadení
v danej lokalite. Po ukončení stavebných prác dočasne zabraté pozemky stavebník uvedie do
pôvodného stavu. Pri terénnych úpravách nebudú vysádzané invázne druhy rastlín.
13. Pri realizácii stavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej časti
oddielu 3 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu.
14. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani obmedzená prevádzka dráhy, jej zariadení
a podzemných vedení, prípadne narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
15. Predmetná stavba musí byť zaistená proti dynamickým účinkom , spôsobeným prevádzkou dráhy.
Použité materiály musia vyhovovať pre elektrifikovanú trať 3 kV jednosmernou sústavou.
16. Počas realizácie stavby budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 9011998 Z.z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Doklady o overení požadovaných vlastností
výrobkov a materiálov predloží stavebník ku kolaudácii.
17. Zhotoviteľ stavby ako pôvodca alebo držiteľ odpadov je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi
v súlade so zákonom NR SR č. 22312001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s ním
súvisiacimi právnymi predpismi. Ku kolaudácii stavby pôvodca odpadov predloží bilanciu odpadov
vzniknutých počas realizácie a doklady o ďalšom nakladaní s odpadmi, ich zhodnotení alebo
zneškodnení.
18. Skladovanie stavebného materiálu je stavebník povinn)• riešiť len v určenom obvode staveniska.
Počas stavebných prác je zakázané uskladňovať materiál na verejných komunikáciách a v obvode
dráhy.
19. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 5011976 Zb. v znení
neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov
a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
20. Stavebník je povinný v súlade so zákona NR SR č. 4912002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
dodržať oznamovaciu povinnosť pri akejkol'vek stavebnej činnosti Archeologickému ústavu SA V.
21. Doba realizácie stavby:OS/2017 - 12/2019. Začatie stavby oznámi stavebník bezodkladne
stavebnému úradu.

III. Stavebník ďalej zabezpečí:

l. Odborný technický dozor na všetky vykonávané práce na stavbe a autorský dozor pri vybraných
činnostiach.
2. Po skončeni stavebných prác stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh na začatie
kolaudačného konania podľa§ 79 zákona č. 50/l976 Zb. a podl'a § 17 a§ 18 vyhlášky MŽP SR
č.45312000 o niektorých ustanoveniach stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Podmienky uplatnené v stavebnom konaní sú zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník podľa ustanovenia § 4 a) zákona NR SR č. 14511995 Z.z. o
správnych poplatkoch oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ- Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, Bratislava, organizačná zložka
IVSC Košice (ďalej len "stavebník") podal dňa. 17.0!.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia
pre vyššie uvedenú stavbu v katastrálnom území Prešov.
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný
úrad pre cesty l. triedy oznámil začatie stavebného konania pod č. OU-PO-OCDPK-2017/007147-03 zo
dňa 20.01.2017 známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým
organizáciám, ostatným neznámym verejnou vyhláškou a nariadil na deň 08.02.2017 ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním.
V stavebnom konaní Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 stavebného
zákona a zistil, že realizáciou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany
životného prostredia, ochrany zdravia a života l'udí, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebník preukázal vlastnícke a iné práva k pozemkom
kúpnymi zmluvami, nájomnými zmluvami a rozhodnutím o vyvlastnení. Projektová dokumentácia spÍňa
všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Počas lehoty určenej v oznámení o začatí konania verejnou vyhláškou boli doručené stanoviská.
l. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov pod č. KPUP0-2013/11569-3/46956/Ul zo dňa
23.07.2013 a KPUP0-2017/4792-02/6823/Ul zo dňa 30.01.2017.
2. stanovisko spoločnosti 1mmo-Log-SK Alpha s.r.o. zo dňa 07.02.2017
3. Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 09569/2017/SŽDD/12788 zo dňa
15.2.2017 a č.06393/20 15/C343-SŽDD/05408 zo dňa 28.1.2015

Počas ústneho prerokovania boli uplatnené tieto pripomienky dotknutých orgánov.
l. Záväzné vyjadrenie DPMP a. s. Skoordinovať CSS s preferenciou MHD podľa projektu
mesta Prešov
2. Záväzné vyjadrenie Spravbytkomfort a.s. Prešov : Pri prekrytí horúcovodu prizvať
pracovníka Spravbytu.
3. Záväzné vyjadrenie COOP Jednota Prešov s.d.:
4. Stanovisko SVP š.p., Košice č. CS SVP OZ KE 602/2007/1 zo dňa 13.02.2017. Dodržať
podmienky stanoviska CS SVP OZ 13325112063-49210/14
zo dňa 09.07.2014

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vzal tieto pripomienky na
vedomie a vyhovel im, sú zapracované do podmienok stavebného povolenia.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do troch rokov odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti podľa§ 67 ods. 2 stavebného zákona.
V priebehu stavebného konania špeciálny stavebný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili
povoleniu výstavby objektov stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Poučenie:

Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Nám. mieru č. 3, 080 Ol Prešov. Po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z.
správny súdny poriadok po nadobudnutí právoplatnosti ..

. /
(_ Úcd 2/LGJt.."'--... ·
Ing. Vladimír Luterán
vedúci odboru
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada mesto Prešov, aby
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli mesta a mestských častí na dobu 15 dní. Po
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame
o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej
tlači.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky :

2 3. O'L. ..)01""
ll l
Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia :
odtlačok pečiatky, podpis odtlačok pečiatl}y, p~dpis

Oznámenie sa doručí:

1. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru č.2, 081 92 Prešov
všetky zložky
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
3. úrad PSK , odbor dopravy, Námestie mieru č.2, Prešov
4. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
5. Dopravný podnik Mesta Prešov a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
6. MOV SR, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O. BOX 1OO, 81 O 05 BA
7. MOV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 BA
8. MOV SR, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 01 Košice
9. ŽSR Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
10. ŽSR, OR Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice
11. ŽSR, OR Košice, Sekcia ŽTS, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice
12. žSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, štefánikova 60, 040 01 Košice
13. ŽSR, OR Košice, Sekcia energetiky a elektrotechniky, štefánikova 60, 040 01 Košice
14. ŽSR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice
15. KR PZ SR , KOl , Pionierska 33, 080 05 Prešov
16. O.S.V.O. comp,a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov
17. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
18. únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
19. WSa. s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
20. SVP, š.p. B.Štiavnica, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
21. Východoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice
22. SPP -distribúcia a.s., Moldavská 12, 040 01 Košice
23. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
24. Condor Net, s.r.o. Kováčska 1, 080 01 Prešov
25. Orange Slovensko, a.s. Hutnícka 1, 040 01 Košice
26. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice
27. Spravbytkomfort a. s., Volgogradská 88, 080 01 Prešov
28. COOP Jednota Prešov, SD, Konštantínova 3, 081 77 Prešov
29. lmmo-Log-SK Alpha s.r.o, Trnavská cesta41/A, 831 04 Bratislava
30. Slovenská správa ciest, JVSC Košice , Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice
31. Dopravoprojekt a. s., Divízia Prešov, Jarková 14, 080 01 Prešov
32. Ostatný verejnou vyhláškou