Si durant l’any 2008 van començar a sumar experiències, sumar coneixements, obrir noves vies...

L’any 2009 ha estat un any de grans reptes: els reptes d’endegar i posar en pràctica aquelles maneres de fer diferents que entre tots anàvem construint. Hem anat construint nous camins que mantenen com a base la nostra experiència, però, pels que anem caminant, anem avançant, escoltant el que ens arriba, llegint el que ens trobem, explorant nous trajectes, dialogant amb la gent i anem arriscant per una nova idea, per un valor. I amb aquest esperit l’any 2009 ha estat un any de feina intensa i de grans esforços, però que s’han vist recompensats amb un nombre important de sol·licituds de famílies acollidores, (han superat en un nombre important les de l’any anterior), l’inici i les bases de la implementació com a proba pilot de les UCAE, i l’abordatge dels estudis de casos per part de l’equip de diagnòstic ambulatori, des d’una línia d’intervenció basada en la teràpia d’acció social, que ha permès realitzar abordatges que vam més enllà del control, amb l’estudi i la valoració dels casos, que han suposat intervencions de caràcter terapèutic possibilitant l’orientació i millora en un nombre important d’intervencions.

El nostre sincer agraïment per a tots aquells que ens expliquen i ens deixen escoltar, ens aporten escrits i idees per a la reflexió, ens faciliten el diàleg i ens apropen a noves idees i valors.

Montserrat Martín Lahoz Presidenta de la Fundació Infància i Família

PRESENTACIÓ
p2

L’ENTITAT
p4

SERVEIS I PROJECTES
p11

PERSONES
p23

DADES ECONÒMIQUES
p26

AGRAÏMENTS
p27

La Fundació Infància i Família va néixer a l’any 2003 com a Associació per a la Infància i la Família (registrada al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia del a Generalitat de Catalunya amb el núm. 29779). El desembre del 2006, l’Associació es transforma en Fundació, i fou registrada amb el numero d’inscripció 2335, al registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya. La seu social de la Fundació Infància i Família es troba al Carrer Casp, 172, 08013 de Barcelona. L’entitat neix amb la intenció de donar cos legal i organitzatiu als projectes i tasques de diferents professionals del treball i l’educació social, la psicologia i l’ensenyament, que fins aquell moment havien treballat de manera directa en l’atenció a les famílies, infants i joves en situació d’elevat risc social, atesos per serveis especialitzats i tutelats per l’administració pública. L’itinerari de la nostra entitat en el camp de l’actuació social, el desenvolupem a partir de la iniciativa, d’accions, d’actituds i a partir dels recursos d’un territori i ens el plantegem com un instrument pel desplegament territorial, en l’àmbit de la promoció del Benestar, cap a la ciutadania en general i cap als sectors en desavantatge en particular, en especial la infància. Partint d’aquesta idea, orientem la nostra intervenció a la gestió de serveis i projectes, a la recerca i plantejament de models teòrics i metodològics que responguin a les necessitats de l’entorn i a la reflexió i el contrast d’aquests models d’intervenció. En aquesta línia estem oberts i encoratjats a proposar nous reptes de treball, potenciar recursos d’acció social, i cercar intercanvis d’experiències basats en la transparència de coneixements i en l’adaptació constant a les demandes socials fluctuants. Durant el 2009, l’Entitat ha desenvolupat tres serveis: dos serveis d’acolliment familiar, ubicats: un a Barcelona i un altre a Girona, el servei ambulatori d’estudi i diagnòstic de menors tutetals per la DGAIA, i el programa de famílies col·laboradores a Reus.

MISSIÓ: La missió de la Fundació Infància i Família és la de treballar perquè tots els infants puguin viure i créixer en una família, ja sigui la seva o una d’aliena. Per això, es promociona l’acolliment a traves de campanyes de sensibilització i es fa recerca de famílies interessades i amb voluntat de ser acollidores. S’especialitza en serveis adreçats a millorar el benestar i el desenvolupament integral de la infància, adolescència i família. Genera i difon el seu coneixement participant en xarxes i altres espais dedicats a complir aquest objectiu. VISIÓ: Fundació Infància i Família promou els drets dels infants, gestionant i desenvolupant serveis de qualitat per l’atenció de les famílies i infants que es troben en una situació vulnerable o de risc social, així com promoure l’acolliment en família com a mesura que garanteix que els infants puguin créixer i viure en una família, ja sigui la seva o una d’aliena, sent identificada com una entitat de referència en el territori català, creixent en serveis i en persones ateses. VALORS: Compromís. Compromís, responsabilitat social i amb el compliment dels drets de l’infant. Justícia Creiem en la possibilitat de viure en un món més just, treballant amb responsabilitat, fomentant la qualitat de vida i la igualtat social. Complementarietat Treballem per integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent. Innovació Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica, fomentant la investigació i l’anàlisi permanent de necessitats. Transparència Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i total transparència cap a al societat.

PATRONAT Presidenta Sra. Montse Martín DIRECCIÓ GENERAL Director General Sr. Jordi Pascual
- Dept. Jurídic - Dept. Protocol

GERÈNCIA Gerent Sra. Anna Suñer ADMINISTRACIÓ Responsable d’administració Sra. Marta Montasell Comptabilitat Facturació Recepció

- Dept. Econòmic-Financer - Dept. de Recerca i Col·laboracions Econòmiques - Dept. de RRHH - Dept. de Logística i Nous Projectes - Dept. de Qualitat - RSC - Medi Ambient - Dept. d’Imatge i Comunicació - Dept. de Seguretat i Salut

COORDINACIÓ ÀREA TÈCNICA Coordinadora Sra. Glòria Fàbrega Servei Diagnòstic Ambulatori

ICIF Barcelona

ICIF Girona

UCAE

OBJECTIUS DE L’ENTITAT: - Iniciar la Prova Pilot Unitats Convivencials d’Acció Educativa. - Promoure l’acolliment en família com a mesura que possibilita que els infants a viure i créixer en família. - Sensibilitzar la societat catalana que tothom pot esdevenir família acollidora i que hi ha molts infants que esperen aquesta família. - Conèixer nous models i metodologies quan a valoració. - Augmentar el nombre de famílies acollidores disponibles per acollir. - Expansió territorial del projecte d’acolliment familiar. - Expansió territorial del projecte de diagnòstic. - Implementar mesures de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat mediambiental. - Col·laborar en la redacció del codi ètic del grup d’entitats Plataforma Educativa. - Col·laborar en el disseny del Pla de Participació.

Implantació de mesures de RSC Aquest és el nostre primer any en fer una memòria de sostenibilitat per donar comptes de manera més extensa i concreta sobre els resultats social, ambientals i econòmics. Els continguts d’aquesta memòria corresponen al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2009. Aquesta memòria s’ha elaborat seguint les directrius de la nova guia G3 del Global Reporting Initiative (GRI). Els continguts es defineixen considerant els principis de materialitat, participació dels grups d’interès i context de sostenibilitat i exhaustivitat que aquesta guia estableix. Al llarg d’aquest any 2009, hem estat en un procés d’elaboració del Codi Ètic del Grup d’Entitats Plataforma Educativa, i hem comptat amb l’ajut i col·laboració de l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Aquest Codi Ètic està concebut com el resultat d’un procés obert i permanent, que detecta els aspectes èticament rellevants de la nostra activitat professional, fomentant la deliberació entre totes les persones afectades, i que recull les orientacions sobre la manera d’abordar-los. Amb aquesta finalitat s’ha creat la Comissió d’Ètica Aplicada que té la funció d’impulsar i coordinar el procés a través del qual s’actualitza i aprofundeix aquest Codi Ètic, estimular la formació i la reflexió sobre els valors morals explícits i implícits en la pràctica professional, i donar suport als equips professionals en l’abordatge i resolució dels problemes ètics que se’ls plantegen. Els principis i valors contemplats en aquest Codi són: el respecte a la dignitat humana, la lleialtat amb la persona atesa, la igualtat de totes les persones, el respecte i interès per a la llibertat, autonomia i desenvolupament personal de les persones ateses, l’acompliment de la Declaració universal dels drets humans i de totes les declaracions i convencions que la desenvolupen, l’activitat professional ha d’anar acompanyada d’una ètica de la cordialitat. I el Compromís social, transparència i participació.

Gràcies a la participació en el programa RSE.PIME d’iniciativa del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya, hem tingut l’acompanyament personalitzat de l’entitat Lavola, el qual ens ha facilitat la incorporació de nous criteris de responsabilitat social en els sistemes de gestió de la nostra organització. Les noves mesures de RSC implantades aquest any han estat, entre altres: • Beneficis socials adreçats al personal, per procurar donar la màxima cobertura a les necessitats de l’equip humà. Per aquesta raó, aquest any, hem signat Convenis de col·laboració amb diferents comerços i proveïdors per oferir descomptes en productes i serveis. Les entitats amb les que hem conveniat són: Marsans, Shen Girona, Salt Piscina Municipal, Tabac Stop Center, Midiquatre, Allotjament Rural Ca L’estamenya, Centres Òptica-Grup Maestre, Òptica Milent, Mima’t, Bar Pont del Dimoni, Banc de Sabadell i Infoself. • Modificació de la Política de l’entitat. • Identificar els nostres grups d’interès. • Revisió del procediment de comunicació interna i externa. Aquest 2009 s’ha treballat en el disseny d’un Pla de Participació. Aquest inclourà el Pla de Comunicació intern i extern, així com un Pla de Participació adreçat a tot el personal respecte el funcionament i la dinàmica de l’Entitat. • Establir criteris de selecció de proveïdors. • Hem nomenat l’Agent per la Igualtat i hem elaborat el Protocol de prevenció, denúncia i sanció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. • Tot el personal disposa d’un compte de correu personalitzat on es rebrà directament la informació que genera l’entitat i el grup d’entitats. • Mesures per reduir els impactes ambientals negatius, en la seu administrativa de la Fundació Infància i Família i el servei d’acolliments de Girona: - Aigua: reductors de cabal d’aigua, aprofitament d’aigües grises a l’espai d’oficines i del servei d’acolliment de Girona, instal·lació de aixetes monocomandaments. - Energia: instal·lació de sensors de presència a l’oficina, grans obertures per captar la llum natural de l’oficina.

- Residus: Sostre de l’oficina i de l’espai del servei d’acolliments de Girona, fet amb restes de fusta reciclada, muntatge de l’oficina a base de mòduls desmuntables els quals no generen residus de runa en el futur, recollida selectiva de residus, recollida d’olis i piles de les llars dels treballadors... Qualitat Fundació Infància i Família, des del 2005 estem acreditats per la Certificació de Qualitat segons la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 i des d’aquest any 2009 estem acreditats segons la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, amb el número de registre 0.04.04399/05. El departament de Qualitat - RSC-Medi Ambient de la nostra Fundació, es coordina el manteniment i millora del sistema de gestió de la qualitat per tal d’obtenir una millora contínua seguint la Norma vigent i les auditories a l’entitat. Durant aquest 2009 s’ha treballat en la implantació de mesures Medi Ambientals.

Participació en Xarxes La participació i la col·laboració configuren un element important en el que és el posicionament de l’entitat en l’àmbit social en el que treballem: infància i família, més concretament l’acolliment familiar i el diagnòstic i valoració de famílies en risc. En aquest sentint, la participació en xarxes ens facilita el treball conjunt, la transferència de coneixement i enriquiment a partir d’experiències compartides... - La Fundació Infància i Família està associada a la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència – FEDAIA. - Enguany, hem participar en el projecte pilot d’UCAE, promogut per l’ICAA, conjuntament amb una altra entitat social. - La col·laboració i intercanvi es va veure materialitzat amb una trobada de professionals, amb l’associació XILEMA (Pamplona), que es dedica a l’atenció a les persones, i entre d’altres, estan desenvolupant un projecte d’acolliment familiar. Aquesta entitat, va mostrar interès per l’experiència de la prova pilot del projecte dels acolliments professionals. - Aquest any hem constituït tres convenis de col·laboració amb la Universitat de Girona-UdG (Educació Social. Postgrau “Acolliment, adopció i postadopció”), la Universitat Ramon Llull – URL (Facultat de Psicologia: Màster interuniversitari en intervenció psicosocial), i amb la universitat de Barcelona – UB (Educació Social. Postgrau ““Acolliment, adopció i postadopció) acollint alumnes en pràctiques, dues al servei d’acolliments de Girona durant 2 mesos, i l’altra, al servei d’acolliments de Barcelona durant un mes. - La Fundació va fer la presentació del projecte d’acolliments familiars a Rubí, acció en la que hi van participar el CRAE l’Espurna, els IES de la ciutat, Serveis Socials i Associacions de veïns. - Amb motiu del 5è aniversari es va dur a terme una acció de difusió i informació del servei de diagnòstic ambulatori promoguda conjuntament amb la DGAIA: “5 anys d’experiència de l’equip de diagnòstic”. Hi van participar els caps de les seccions territorials de la DGAIA, així com tècnics de les EFI. Es va elaborar material de difusió i informatiu, així com un Power Point corporatiu i explicatiu del servei.

La Fundació Infància i Família desenvolupa, des dels seus inicis un projecte integral d’acolliment familiar i diagnòstic i valoració de situacions familiars en risc social. Aquest projecte es desenvolupa, en el cas dels servei d’acolliment familiar (ICIF) en conveni amb l’ICAA i en el cas del servei de diagnòstic ambulatori, amb la DGAIA. Amb col·laboració amb la Fundació Resilis, i fins el mes de juny, vam dirigir i desenvolupar el projecte tècnic del programa de famílies col·laboradores, a Reus. Aquest any, el mes de maig, s’ha posat en marxa la prova pilot del servei d’unitats convivencials d’acció educativa – UCAE, que vol ser una tipologia d’acolliment més especialitzada i professionalitzada, amb conveni amb l’ICAA.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC AMBULATORI Aquest servei està orientat a fer l’estudi i la valoració de les famílies d’infants que han estat tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència – DGAIA, amb indicis i indicadors de risc per la integritat física i psíquica de l’infant, o perquè es troben immersos en situacions familiars que impossibiliten, vulneren i/o perjudiquen el seu desenvolupament integral. L’objectiu del servei és estudiar aquestes situacions, donar orientació per tal de poder facilitar un canvi en positiu la situació familiar i/o valorar-ne les possibilitats de canvi, amb la finalitat de fer una proposta de futur ajustada a les circumstàncies i necessitats de l’infant i de la situació familiar. La dimensió global del servei es planteja donat que aquest equip realitza l’estudi mentre l’infant es troba acollit en una família d’acollida, que potser de la borsa de famílies del servei d’acolliments la Fundació Infància i Família, o bé d’una altra entitat. El fet de ser un equip ambulatori significa que assumeix casos dels diferents serveis territorials d’acció social, especialment de Barcelona i comarques, a l’estar ubicat a Barcelona ciutat.

PROGRAMA DE FAMÍLIES COL·LABORADORES Una altra tipologia d’acolliment, és a través del programa de famílies col·laboradores. L’objectiu general del programa és poder establir estades temporals en períodes de vacances i caps de setmana d’infants tutelats, amb mesura d’acolliment en CRAE, concretament residents als CRAE Ball de Cavallets. Aquest programa permet que, amb el compromís d’una família, l’infant passi els dies festius en un ambient familiar, i que es pot allargar pel període de temps que es consideri beneficiós per l’infant. SERVEI D’ACOLLIMENTS FAMILIARS La majoria d’infants neixen i creixen en una família, en un nucli familiar enriquidor i que cobreix totes les seves necessitats bàsiques. No obstant hi ha infants que es troben immersos en situacions familiars difícils (situacions de negligència i/o maltractament familiar...) han de ser separats de la seva família, i és l’administració qui se’n fa càrrec, mentre intenta refer-se de la situació que ha provocat aquesta separació. En aquests casos, el més convenient és que una altra família els pugui acollir durant un temps determinat, i és en aquest moment quan s’activa el recurs d’acolliment familiar. L’acolliment familiar esdevé un recurs molt beneficiós i positiu pels infants i joves acollits, sobretot en els acolliments d’urgència i diagnòstic que estan destinats a infants de zero a sis anys. Es en aquestes edats primerenques, quan l’aportació d’un marc afectiu referent, estable i cuidador, suposen un requisit, gairebé, indispensable pel seu bon desenvolupament.

La societat catalana ha demostrat la seva vessant altruista i interessada en la voluntat de ser família acollidora per aquests infants, oferint la possibilitat de viure, el temps que calgui, en un entorn familiar cuidador amb models de relació sans, alhora que facilitant el contacte de l’infant amb la seva família biològica, segons s’escaigui. Tal i com hi ha diversitat de models familiars, també es contempla la possibilitat de realitzar diferents tipus d’acolliment, en funció de les necessitats de l’infant i de la família valorada. Així, tenim famílies acollidores d’infants molt petits, inclús nadons, en acolliment d’urgència i diagnòstic, amb estades que volten els 6 - 8 mesos. Els acolliments de curta durada, els infants, d’edats que van fins a la majoria d’edat, fan estades d’uns 2 anys. I l’acolliment de llarga durada o permanent, quan l’infant és acollit per una família mentre la seva família d’origen supera una situació que, normalment, requereix un temps més llarg de recuperació. Pla Pilot Unitats Convivencials d’Acció Educativa. Aquesta tipologia, busca un perfil d’acollidor professional, amb formació i experiència en l’àmbit, i per la qual cosa rep una retribució. Es una tipologia d’acolliment que donaria sortida a infants i joves que actualment, no disposen de famílies per la seva situació i/o característiques personals (grups de germans, adolescents, infants amb necessitats especials...). El servei d’acolliments té l’objectiu de trobar famílies per a infants i adolescents que han estat separats de la seva família per un motiu o altre. En aquest sentit el projecte que desenvolupem té aquests objectius: - promoció - difusió de l’acolliment i sensibilització a la societat catalana. - Estudi i valoració de la idoneïtat de les famílies que s’han interessat i disposar d’una borsa de famílies. - Formació a les famílies que s’estan valorant. - Seguiment dels acolliments en família aliena que s’han constituït i suport a les famílies acollidores i als infants acollits. - Preparació a les famílies i infants en la finalització de l’acolliment, suport i recolzament en el procés d’acomiadament i el dol.

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE L’ACOLLIMENT Una part de la tasca dels i les professionals del servei d’acolliments, és fer la promoció - difusió - informació - sensibilització, per tal que el màxim de persones conegui què és l’acolliment en família, i es consideri amb normalitat en la societat on vivim. L’objectiu és disposar d’una borsa de famílies el més gran possible i amb diferents perfils fam¡liars, per a donar resposta als infants que ho necessiten. Per aquesta acció es dissenyen materials, es planifiquen accions de difusió i es valora l’impacte. Durant el 2009, els materials de suport que hem utilitzat han estat els pòsters, díptics, punts de llibre i les cartes informatives, així com el powerpoint o vídeos quan ens hem desplaçat a fer una sessió informativa fora del nostre servei. Aquest any, ha estat l’any de la prova pilot d’un nou servei: Unitats Convivencials d’Acció Educativa. Aquest, és un servei de nova implantació, per la qual cosa aquest aspecte de difusió ha pres molta importància, donat que un dels objectius de la prova pilot era el de la difusió per trobar una UCAE- acolliment professional. Amb aquest motiu, s’han dissenyat materials específics: cartes informatives, díptics... i s’han fet informatives específiques per aquest tipus d’acolliment, notes de premsa... Enguany, vam participar en una acció de NOVARTIS, el 22 d’abril a Barcelona, en motiu de la celebració del dia del voluntari d’aquesta empresa. La nostra acció, va ser fer una sessió informativa al personal de l’empresa, amb la col·laboració de tres famílies acollidores, una tècnica de l’ICAA, així com la difusió de materials informatius sobre l’acolliment familiar a tot el personal. Acció de difusió St. Jordi, amb col·laboració amb les biblioteques de la Diputació de Girona, amb motiu de la diada de St. Jordi.

Acció de difusió aportant material de difusió a l’estand d’acció social de Girona, en motiu del Dia Internacional de la Família. També, es va realitzar una altra acció, participant en 54ª Exposició de flors, monuments, patis i jardins. Girona Temps de Flors, a Girona, on vam fer una petita exposició i vam ser punt d’informació i difusió, mentre va durar l’exposició els dies 9 al 17 de maig. En aquesta acció vam tenir la col·laboració de les famílies acollidores. La visita de la Directora de l’ICAA, va promoure una nota de premsa que va reforçar de manera significativa aquesta acció. Els serveis d’acolliment familiar tenen la missió de fer recerca de famílies interessades en fer un acolliment, en aquest sentit es requereixen famílies amb un sentiment de solidaritat i amb un compromís ferm d’acollir un infant en la pròpia família. L’impacte en aquest sentit és a dues bandes. - Primer perquè els resultats ens demostren que la promoció, sensibilització i difusió de l’acolliment familiar té sentit al poder disposar de famílies quan ens cal. - Segon perquè els nombre d’infants que enguany han fet el procés de viure amb una família acollidora és molt important. FORMACIÓ A LES FAMÍLIES ACOLLIDORES La formació té com a objectiu, d’una banda, donar informació relacionada amb la globalitat de la situació dels infants acollits (el procés d’acolliment) i l’acolliment constituït. I per altra banda, en les accions formatives faciliten que les famílies es coneguin i puguin compartir la seva experiència, i per tant una percepció més amplia del significat que pren l’acolliment. Durant el 2009 es van realitzar 4 cursos, dues trobades de famílies acollidores, la primera amb famílies dels serveis de Barcelona i Girona, el 28 de març i van participar 30 famílies i 80 infants i una altra, més adreçat a les famílies de Girona el juliol, i hi van participar 10 famílies. Lloc Girona Barcelona Barcelona Barcelona Dates 2 i 3 d’octubre 16 i 17 de gener 3 i 4 juliol 20 i 21 de novembre Núm. Famílies participantsts 5 famílies 13 famílies 10 famílies 8 famílies

SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT A LES FAMÍLIES EN L’ÀMBIT DE L’ADOPCIÓ I L’ACOLLIMENT El servei d’informació a famílies, atén a persones que coneixen la nostra entitat i/o s’hi adrecen per fer una demanda d’informació i orientació relativa a l’adopció, a l’acolliment, o famílies que estan confoses i no saben a quin projecte s’han d’adreçar segons les seves motivacions. Aquest servei, mitjançant les entrevistes amb famílies, ha donat orientació del significat del projecte d’acolliment en família aliena, del significat de l’adopció, de les vies i circuits possibles, tant per realitzar una adopció d’un menor a Catalunya, com per iniciar una adopció internacional, i d’altres projectes d’ajuda als menors, com són les famílies col·laboradores. Així, en l’espai d’atenció psicopedagògica hem atès a famílies adoptives que es troben en una situació complicada i amb dificultats d’atenció psicoeducatia als fills adoptius. En aquest sentit, durant aquest 2009 s’ha orientat a 12 famílies cap a l’adopció, valorant aquesta tasca molt important i fins i tot preventiva per tal fomentar i potenciar projectes familiars amb l’orientació i els coneixements bàsics, que permetin una reflexió familiar que porti cap a projectes adoptius o acollidors conscients i amb suficients elements de realitat. Les demandes més freqüents que rebem són relatives a recerca d’informació sobre el procés d’acolliment i d’adopció, recerca d’orientació vers situacions d’adaptació postadoptiva, i consultes respecte situacions postadoptives en termes generals,si bé també hem realitzat atenció i suport educatiu i psicopedagògic a famílies amb fills adoptats.

DADES ESTADÍSTIQUES 1. SERVEI DE DIAGNÒSTIC AMBULATORI a) Nombre d’estudis: Demandes d’estudi 2009: 29 / Nombre de síntesis presentades: 29 b) Temporalitat de l’estudi: Temps mitjà d’estudi en família d’urgència i diagnòstic: 5,5 mesos Temps mitjà d’estudi en altres localitzacions: 6,2 mesos c) Característiques estadístiques de la casuística Segons sexe Segons edat 56% 62% Nens 38% Nenes 7% 17% 10% 10%

0-1 anys

2-3 anys

4-6 anys

7-9 + 10 anys anys

Segons nacionalitat del cas Nascuts a Espanya Nascuts a Brasil Nascuts a Guinea Nascuts a Xina 91%

Localització dels infants
Domicili familiar (7%)

3% 3% 3%

CRAE (48%)

Segons proposta de la síntesi presentada En CRAE En acolliment en família aliena En acolliment en família extensa Preadoptiu En atenció a la pròpia família Altres 34% 14% 21% 21% 7% 3%

Família d’urgència i diagnòstic (41%)

Altres (4%)

Girona (G) 2. SERVEI ACOLLIMENTS a) Dades generals de la intervenció Demandes d’informació rebudes Entrevistes informatives realitzades Famílies que inicien el procés 51 30 15 24 57 39 92 87

Barcelona (B)

143

b) Resultats de l’estudi i valoració a 31 de desembre
Girona Pendents d’estudi Valoracions positives Valoracions negatives Baixes pel consell tècnic Baixes sense estudi 4 11 0 2 0 Barcelona 1 27 2 3 2 TOTAL 5 38 2 5 2

c) Dades relatives a les famílies
Característiques de les famílies estudiades Matrimonis Parelles de fet Monoparentals Homes Dones Famílies reconstituïdes Anys de convivència 0 - 3 anys 3 - 10 anys > 10 anys Girona 4 2 4 0 4 5 Girona 2 4 5 Barcelona 19 2 1 11 2 Barcelona 0 10 12 TOTAL 23 4 16 1 15 7 TOTAL 2 14 17

Girona (G)
Edats de les famílies acollidores 25 - 35 36 - 45 46 - 55 > 55 Tipologia de famílies acollidores Nucli sense fills Amb fills biològics Amb fills adoptius Girona 2 9 3 1 Girona 2 13 0 Barcelona 3 24 9 0 Barcelona 13 22 1

Barcelona (B)
TOTAL 5 33 12 1 TOTAL 15 35 1

d) Característiques de l’acolliment sol·licitat per les famílies Tipus d’acolliment sol·licitat per la família G:14% B:25% B:86% Urgència i diagnòstic Total: 14 G:75% Curta durada Total: 4 B:85% Llarga durada Total: 26 G:15%

Sol·licitud d’acolliment de germans

B:53%

G:47% Demanda 1 infant Total: 49

B:53%

G:47% Demanda grup germans Total: 15

Girona (G) e) Tipus d’acolliment dels casos proposats per ICAA Segons tipologia G:24% B:50% G:50%

Barcelona (B)

G:41% B:59% Llarga durada Total: 39

B:76% Urgència i diagnòstic Total: 21

Curta durada Total: 6

Edat dels menors dels casos proposats per ICAA Girona (Total: 31): Barcelona (Total: 38): 23% 13% 42% 22% 58% 18% 24% 0%

0-3
anys

4-6
anys

7-12 + 12 0-3
anys anys anys

4-6
anys

7-12 + 12
anys anys

Altes i baixes ALTES Total: 48 G:25%
Motiu de baixa de l’infant acollit Acolliment familiar preadoptiu Ingrés centre residencial Girona 2 0 0 1 0 0 0 0 Barcelona 4 0 1 2 2 3 0 0

B:75%

Majoria d’edat Retorn família d’origen Canvi de família

BAIXES Total: 15 G:20%

Canvi de tipologia d’acolliment Adopció* Canvi de territori

B:80%
Adopció*: cap menor marxa en adopció directament

Girona (G) g) Característiques dels infants acollits Sexe dels infants Girona (Total: 12): Barcelona (Total: 60): Edats

Barcelona (B)

Girona (Total: 12):

0-3
anys

66%

4-6
anys

17%

+6
anys

17%

Barcelona (Total: 60): 50% Nens 50% Nenes 42% Nens 58% Nenes

0-3
anys

54%

4-6
anys

18%

+6
anys

28%

Tipologia d’acolliment G:29% B:100% B:71% Urgència i diagnòstic Total: 34 Curta durada Total: 3

G:5%

B:95% Llarga durada Total: 38

Procedència Retencions hospitalàries CA CRAE Acolliment Guarda de fet Centre Maternal Pròpia família

Girona 1 6 1 1 0 3 1

Barcelona 8 0 17 1 1 1 8

TOTAL 9 6 18 2 1 4 9

3. SERVEI D’UNITATS CONVIVENCIALS D’ACCIÓ EDUCATIVA - UCAE La prova pilot es va iniciar el mes de maig, fins al mes de desembre hem rebut 3.142 persones que han respost a un anunci que vam difondre a internet. S’ha fet una criba i s’ha respost a 130 persones, via mail, explicant millor el projecte i demanant que es posin en contacte amb nosaltres directament per telèfon o presencialment. El resultat, a 31 de desembre, a més d’altres accions que hem fet, com notes informatives del projecte premsa local, repartiment de díptics, informatives en CRAE i Centre d’Acollida, col·legis professionals... ha sigut: Barcelona: 20 informatives Girona: 13 informatives

Número de famílies que van iniciar l’estudi: 3 Número de famílies que al 31/12/2009 continuen amb l’estudi: 1

Els serveis que desenvolupa l’entitat requereixen d’una especialització. Les persones que configuren cada equip vénen de disciplines diferents: educació social, pedagogia, psicologia i treball social. Aquest fet, permet fer un treball des d’una vessant interdisciplinar, aportant diferents visions. Destacar, que els equips d’acolliments tenen una funció, en el que és la valoració i seguiment, però també, en la difusió i sensibilització de l’acolliment, així com en el desenvolupament de les accions formatives. Durant aquest any 2009, han treballat a la Fundació Infància i Família:

93%
Desglossament personal per àmbits: Equip diagnòstic

7%

Equip acolliments Girona

Equip acolliments Barcelona

Administració Girona/ Barcelona

Coordinació tècnica Fundació

Gerència

Riscos laborals:
- Índex d’incidència de l’entitat ha estat un 7691,31 - Índex de freqüència: 0,042 persones / 1.000 treballadors - Índex de gravetat: 0,43 jornades perdudes / 1.000 hores treballades - Durada mitjana de les baixes: 11 dies - Nombre de víctimes mortals relacionades amb el treball: 0 - Percentatge de la plantilla que ha rebut formació en Prevenció de Riscos Laborals: 84,61% en formació específica del lloc de treball. - Multes o sancions rebudes per incompliment de la normativa en Prevenció de Riscos Laborals: 0% - Les actuacions realitzades per millorar les condicions de treball han estat relatives al mobiliari ergonòmic. - Percentatge dels llocs de treball amb condicions adaptades segons l’avaluació de riscos laborals sobre els llocs de treball descrits: 100%

Satisfacció dels clients:
L’índex de satisfacció del client es recull anualment, a través del qüestionari de satisfacció. Aquest, ens permet l’anàlisi de les respostes i ens facilita la realizació d’una valoració del desenvolupament general i específic del servei avaluat. Els resultats ens aporten l’oportunitat de continuar treballant per la millora del servei i amb qualitat. Fundació Infància i Família diferencia com a client, el que seria l’administració pública i les famílies, a qui es demana el compliment del qüestionari. Enguany, l’administració pública (la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció), no ens ha fet arribar l’enquesta complimentada, per la qual cosa hem de fer la valoració a partir de les incidències que poden haver sorgir al llarg de l’any o bé a partir de les reunions periòdiques que s’han mantingut per recepcionar encàrrecs (relatives al funcionament i dades estadístiques i jornada de l’equip de diagnòstic, pla pilot UCAE) i suggeriments. Dir que la directora de l’ICAA, acompanyada de la responsable de l’ICAA de Girona, van fer una visita al servei d’acolliments de Girona on es van fer aportacions molt interessants i una valoració positiva del funcionament, així com dels resultats obtinguts. D’altra banda, va reconèixer el treball del servei de Barcelona i el nombre d’acolliments constituïts durant el 2009. Pel que fa a les enquestes que cada servei d’acolliments recepciona cal dir que la valoració La valoració que han fet les famílies que han contestat l’enquesta de satisfacció, ha estat de Notable, valorant la facilitat de comunicació amb l’equip i la formació dels equips. Totes les observacions s’han tingut en compte i s’ha donat resposta per escrit vers les possibles accions a emprendre.

Formació:
La formació de tot el personal de l’entitat és fonamental. L’entitat està adscrita al pla de formació del grup d’entitats plataforma educativa, tot i així, donada l’especificitat dels serveis, aquest any s’han aprovat accions formatives externes al pla de formació, i que enumerem a continuació. Durant el 2009, un 43% del personal de l’entitat ha rebut formació, relacionada amb la funció que desenvolupa. Aquest any s’han realitzat els següents cursos:
- SIMPOSI ÈTICA APLICADA A LA INTERVENCIÓ SOCIAL

- 2n. CURS POSTGRAU: TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA

- 2n. CURS MÀSTER TERÀPIA SISTÈMICA

- ADOPCIÓ I ACOLLIMENT: PRESENT I FUTUR

- TRAUMA I RESILIÈNCIA

- MÈTODES I TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL AMB FAMÍLIES AMB DIFICULTAT SOCIAL DES DEL MODEL SISTÈMIC RELACIONAL

Origen dels fons rebuts
Convenis amb l’Administració: 460.173 (88,37%) Subvencions públiques: 27.692 (5,32%) Subvencions privades: 32.867 (6,31%) TOTAL ingressos explotació: 520.732€

A quins projectes destinem els nostres ingressos
Acolliments Girona Acolliments Barcelona Servei Diagnosi 30,01% 28,63% 41,36%

Auditories i transparència

Fidels als nostres valors i, amb el convenciment que l’exercici de transparència davant de les Administracions, empreses i societat en general, ampliarà la confiança social cap a les ONG i contribuirà a un major enfortiment del sector. Fundació Infància i Família audita anualment els seus comptes a través de CD AUDITORS Auditoria y Consulting s.l.

Entitats col·laboradores

infanciaifamilia@infanciaifamilia.org www.infanciaifamilia.org

GIRONA:

BARCELONA:
C/Diputació <M> L2 (Monumental)

Plaça de Toros Monumental Gran Via de les Corts Catalanes C/de Sardenya C/de la Marina C/de Sicília C/de Casp

C/d’Ausiàs March

C/Garrotxa, 7 - 17006 Girona Tel. 972 40 00 40 - Fax 972 40 71 19

C/de Casp, 172, 4rt A - 08013 Barcelona Tel. 93 231 00 89 - Fax 93 247 67 05