ேசவக

ேசவக
ெடனமாரகேகா, சவடேனா மனமவநத ெகாடதத ஜப வணட ேமககபபடடயல கதததச
ெசனறெகாணடரநதத. மஞசளாவகக சகல எலமபகளம கழனற வநத வடமேபால
இரநதத.
வடேவல அவள அஙகஙகள கலஙகவைத தரடடததனமாக ரசபபத அரெவறபபாக
இரநதத. தாலயம ேசரநத கலஙககறேத, அைதக கவனகக மாடடாேனா? “இனனம
எவவளவ ேநரமாகம பாய” எனறாள டைரவரடம.
“ஆசசமமா, வநதரசச. ெரணட கேலா மடடரதான” எனற இைதேய அைரமணயாகச
ெசாலலகெகாணடரககறான. பககததல பெராெஜகடர படசசரள, ‘லாபராஸேகாப’பன
மாடல, ‘லப’ வைளயததன மாதர, தமழல அசசடககபபடட தணடப பரசரஙகள.
“ேபரனபமகக தாயமாரகேள! மகபேபற எனபத ெசலவததட ெசலவமதான. இரபபனம
அசெசலவம அளைவ மறடல உஙகள இலலற வாழவ ெசவவேன...” சலபபதகாரம எழத
ேவணடயவரகக க. க. ஆபசல எனன ேவைல?
“இநதாமமா! பனனமாதர வசச வசசகன ெபததகாேத; வளயம மாடடகக. இலைல
வவததககளள சனனதா கழா இரகக அைத அறததகக. பதத நமசேவைல; அதககபபறம
கவைலேய கைடயாத” எனனறலலவா பாமரததனமாகப பரசசாரம ெசயயேவணடம?
ஆனால மஞசளா அபபடச ெசயயமாடடாள. அவள மைற ேவற.
ேகாழகள பதறபபதற ஓட, கலர கலராக அயயனார கதைர, காவல ேதவைத, மைச ைவதத
சபபாயகைளக கடநத பஞசாயதத ஆபைசத ேதடசெசனற நறதத, மஞசளா தன படைவத
தசைய உதறகெகாணட இறஙகனாள. வடேவல பெராெஜகடர தைரைய ெவளேய
எடததான.
சறவர சறமயர சழநதெகாளள “அணேண படம காடடப ேபாறஙகளா?”
“ஆமடா பாகயராஜ படம. அதாேன அணேண?”
“இலைலடா சஙகம காடடவாஙகேள அநதப படம.”
“ெபாமைம ெபாமைமயா ஆடேம அத.”
“ஏமபா உஙக ஊர ெபாமபைளயாளஙகளளாம எஙக?”
“எலலாரம
வயககாடடககப
நடணமலல?”

ேபாயரககாஙக.

தணண

வநதரசசலல?

நாதத

“சரதான. வடேவல! சாயஙகாலம வைர காததரககணமா?” எனறாள.
“இலைல, வயபபககேம ேபாய ேபர பணணடட வநதரலாமா?”
“இலைல வடேவல, இநத மாசம பதனஞச
வாஙகைலனனா ட. ஸ. தைலையத தனனரவார.”

ஆபபேரஷனககாவத

“இனைனககதாேன ேதத பதத! பககததல எனன கராமம?”
“எனனேவா படட.”
1

ைகெயழதத

ேசவக

மஞசளா பளாஸகலரநத ேமார சாபபடவைத அநதப ெபண கவனததைத உணரநதாள.
அஞச வயசரககமா? தைல மயர பழத படநத பழபபாக இரநதத. எனன ஆகாரம
ெகாடககறாரகேளா ெதரயவலைல. ேகழவரகக கஞசயா? பஷடயாகததான இரநதத.
ரபபர வைளயலம, கமபள நல பனனலம மாரபல சடைடயலலாமல அழகேகா
அழககாகப பாவாைடயம ெநறறைய சரககக ெகாணட பளாஸைகேய பாரததக
ெகாணடரநதத.
‘இநதா’ எனற நடடனாள. தன அககாவககள மைறநத ெகாணட சறற ேநரம வடட எடடப
பாரததத.
“ேபர எனன?”
“ேபர ேகககறாஙகலல? ெசாலலட” எனறாள அககா அதகாரததடன. “பவாயஙக”
எனறாள அவேள.
“இதபார பவாய, சாகலடட ேவணமா?”
“எனகக ேவணஙக.”
“உஙகளகெகலலாம அபபறம. உஙகமமா எஙக பவாய?”
“வயககாடட ேபாயககாஙக” எனறத மழைலயடன.
“அபபா எஙக?”
“அபபா ேபாயககாஙக.”
“நேயன ேபாகைல?”
“பளைளையப பாரததககேறன” எனறதறக அதன அககா பலைல மடகெகாணட சரகக,
“உனகக அககா தஙகசச எததைன?” எனறாள.
அத கணககத ெதரயாமல எலலா வரலகைளயம வரததககாடட மறபட அககாவடம
மைறநதெகாளள, மஞசளா கழநைதகைள வரைசயாக நறததைவதத இனபபகைள
வனேயாகததாள. பவாயயன மைற வநதேபாத அவைள எடததப பாரததாள. பரமததத.
நலல கனமாக இரநதத கழநைத. அதனடம ேவபெபணெணய வாசைன வரவயரநதத.
வடேவல ெமலல சனமாத தைரைய நமரதத “தைரையக பாரததாதான கடடம வரம”
எனறான. கழநைதகள ேஜா எனற கதறக ெகாணட அவன பால ெசனறன. பவாய
மஞசளாவன மககரேக பரயாமல வழததத. மஞசளா ைபயலரநத சனனதாக
சடைடைய எடததாள. ைகபைபயலரநத பவடர, சபப எலலாவறைறயம ெமலலப
பரததாள. ‘ஏேராஸால’ கானலரநத பஸ எனற ஒரமைற வாசைன ேமகம அடகக,
பவாய சரததத.
வடேவல ைபயனகைள வரடட ேவைல வாஙகக ெகாணடரநதான. “ேடய நலலதா ஒர
ெசஙகல ெபாறககககடட வாடா. இதபார இதல தணண ெமாணடககடட வா” எனற
பததேபைர வரடட வடட ெஜனேரடடைரப பழத பாரததக ெகாணடரகக டைரவர
மரததடயல மழஙைகையத தைலயைண யாககத தஙக ஆயததம ெசயதெகாணடரநதார.
மஞசளா தன ‘மைற’ையத ெதாடஙகனாள.
“பார இபபட வாரவடட, இபபட ெபாடடடட இபபட மஞச ெயலலாம தைடசச பவடர
ேபாடட... இபப பார நமம பவாயைய!”
2

ேசவக

‘அத அமமா’ எனறத பவாய. அவைள ேநாகக ஓடயத.
ைகககழநைதைய
வயறறல
தளேபாடடகெகாணட
ஒர
ைகயால
தைலேமல
பாததரதைதப பறறக ெகாணட மறெறார ைகயால ஒர ைபயைனத தரதரெவனற
இழததகெகாணட அநதப ெபண ேவகமாக வநத ெகாணடரநதாள. “அமமா! டசசர
அமமா பவாயகக ெசாககா தநதாஙக.”
“நான டசசர இலைல” எனறாள. பவாயையப பாரததப பரமதத அவள தாய நைறயேவ
சரததாள.
“அட, இெதலலாம ஏதட சறகக உனகக?”
“உம ேபர எனன?” எனறாள மஞசளா.
“சனனமமா” அவளகக மஞசளாைவவட வயச கைறவாகததான இரககம. “எததைன
கழநைத உனகக?”
“அட நஙக அவஙகளா?”
“அவஙகளா இவஙகளா எலலாம இலைல. எததைன கழநைத உனகக, ெசாலல?”
“அதான ஒரககா ெசாலலப ேபாடேடேன?”
“யார கடட?”
“பரடடாச மாசம வநதாஙகேள. வயசானவஙகளா...”
ேவணையச ெசாலகறாள. “அவஙககடட எனன ெசானேன?”
“வடடககாரைரக ேகடட ெசாலறதா ெசானேனன.”
“வடடககாரர எனன ெசானனார?”
“அெதலலாம வாணாம. உடமப பாளாப ேபாயரம. மாரயாததா வநத இரககறைத
எலலாம சைரயாடப ேபாயடடா ஆபபேலசன பணணகடடா எனனா கத? ேவணமனா
ஆததா ெகாடகரா ேவணடாமனா எடததககடட ேபாரானன ெசானனாஙக.”
வடேவல, “பாரமமா, லாடர டகெகட கைடககம. பணம கைடககம. அஞேச நமசமதான”
எனறான.
“ேவல உன ேவைலையப பார! பார சனனமமா மதலல உனகக எததைன கழநைத
ெசாலல?”
“அஞசஙக.
எலலாம
வடடககாரரதான...”

ஆசபததரல

ெசானனாஙக.

எனகக

இஸடமதாஙக.

“உஙக வடடககாரர எஙேக?”
“தா வராேர.”
ைபயனேபாலததான இரநதான; அைர டராயரல ேசற படநதரநதத. தடபபாக மைச
ைவதத கனறககடடக கணகளம மகததல ேலசாக அமைமத தழமபமாக இரநதான.
3

ேசவக

‘அபபார’ எனற ஒர ெபண ேபாயக கடடகெகாணடைத ‘த’ எனற வரடடவடட
மஞசளாவடததல வநத, “இதபபாரஙக; கடமபக கடடபபாட தாேன? எலலாம அநதமமா
வநத ெசாலலப ேபாடடப ேபாயடடாஙக. யாரம ெசயதககறதா இலைல. மரதமதத
ெபஞசாத பணணககடட ரததம ககக ெசததப ேபாயரசச.”
“இத யாரயயா பதப பரள களபபயரககாஙக?”
“பாரஙக நஙக சனமாக காடடஙக, ேநாடடச வடஙக, ஆனா எஙக இஸடமலலாம
ஆபபேரஷன ெசயதகக ெசாலலாதஙக. ஆததா ெகாடககறா ஆததா எடததககடடப
ேபாறா! அஞச பளைளபெபதத இதகக எனன ெதமப ெகாைறஞச ேபாசச? மதததகக
எடட வயசாவத. கைளபடஙகத. நாதத நடத, எலலாப பளைளஙகளம எனககத
ேதைவமமா!”
மஞசளா ெமலதான பனனைகயடன சாநதமான மகததடன அவனடம ஆரமபததாள.
“உஙக கராமததேல டராகடர இலைலயா கைளபடஙக?”
“கைளதான படஙகம. நாதத நடமா?”
“அதககம ஏதாவத அடடாசெமணடகெளளளாம இரககமபா! இதபார, வயலல உதவ
ெசயய ஆள ேதைவனன ஜனத ெதாைகைய உசததககடேட ேபாறத தபப. இபபட ந
ெபததககடேட ேபானனனா ந பயர பணற ெநலெலலலாம உன கடமபததகேக ெசரயாப
ேபாயரம. சரககார எககசசககமா தடடஙகளளாம ேபாடடரககாஙக, கராமததககக கட
தணண வரணம...”
“ேயாவ! இநத கராமததகக ெடலவஷன வரபேபாவத, ெதரயமலேல?”
“வடேவல?” எனற அதடடனாள “ந உன ெமஷைனக கவன! பாரபபா! சரககார ேபாடற
தடடஙகளளாம ெவறற ெபறணமனா மதல ேதைவ சனதெதாைக கமமயா இரககணம.
நாம உறபதத ெசயயற உணவ நமகேக ேபாதாத நைலைம வநதரம...”
“எலலாம ேபாதஙக! பணைண வடடல ேபாயப பாரஙக. கலம கலமா இரககத ெநலல.”
“நான இநதக கராமதைத ெசாலலைலபபா ேதசததேல...”
“அபப அவஙக மதலல ஆபபேலசன பணண கடடடம. அபபறம இஙக வாஙக! சனமாக
காடட, ேநாடடஸ ெகாட - ஏததககேறன.”
மஞசளாவகக ஆததரமாக வநதத. ெபாறைம ெபாறைம! ெகாஞசம ெகாஞசமாகததான
வழககக ெகாணட வரேவணடம. “உககாரபபா! உமேபர எனன?”
“ேவலாணட.”
அவன உடகாரவதறகள வடேவல கறகேக பகநத, “ேயாவ இத பார ந ஓததககைல வலககடடாயமா கடடப ேபாய அறதத அனபபசசரேவாம” எனறான.
மஞசளா ஆததரபபடட “எனன வடேவல! இநத மாதர ேதாரைணயல அவஙகடட
ேபசேவ கடாத! காரயதைதக ெகடககறேய?” எனபதறகள “அறததரவேயா?
அறததரவேயா? அணேண எலலாரம வாஙக! ேகளஙக ேசதைய! ெபாடைடக
களைதஙகளா,
ேபாஙக
வடடகக.
சனமா
நடககேதா
பாரததரேறன.
அறததரவாராமலேல? எஙக ைக பபபறககப ேபாகேமா? எஙக பஞசாயதத? கபபட.”

4

ேசவக

“இதபார, அெதலலாம ேவணடாம ேவலாணட. அநதாளககம இதககம சமபநதேம
இலைல. நாஙக ஒணணம உஙக சமமதமலலாத எதவம ெசயதர மாடேடாம. எலலாம உஙக
நனைமககததான ெசாலறம. எதககம பயபபட ேவணடாம. உககாரஙக மதலல, வடேவல
அநதாணைட ேபாயயா!”
ேவலாணட இனனம ேகாபம மாறாமலதான கநதனான.
“இதபார! இனைனய ேததகக உன ெபணசாத உடமப ேநராததான இரககா. ஆனா¢உம
பளைளகைள ந படகக ெவகக ேவணடாமா? இைதபபார, பவாய எததைன அழகா
இரககதபார. சடைட ேபாடட தைலவாரவடட...”
ேவலாணட மதல தடைவயாக பவாயையப பாரதத “அடப பவாய” எனறான
ஆசசரயததடன. “இநத மாதர சடைட ேபாடட அலஙகாரம பணண இநதப பளைளஙகைள
ஸகலகக அனபப உனகக ஆைசயலைலயா? இநதப பவாய எனைன மாதர
படடணததல ேவைல பாரகக ேவணடாமா? எனன அழகா இரகக பார!”
ெமலல... ெமலல ெமலல! ேபசசல இனைமயடன நதானததடன பதறறேம காடடாமல
அவரகைளெயலலாம ெதாடட, அைணததப படம காடட சாரட காடட...
மஞசளாவககத ெதரயம - ெமலலததான இைசவாரகள. சநேதகஙகள எலலாவறைறயம
நாசககாகத தரதத ைவககேவணடம. மனற வரஷமாக அததபடயாகவடட வதைத!
இதல அவள ெகடடககார. மாநலததேலேய மகச சறநத ேசவக எனற படடம ெபறற
மதலவரடம ேகாபைப வாஙகவத ேலசா எனன?
எததைன சமமதஙகள ேசரததரககறாள! நறறககணககான வரகள அவள ேபசசல மயஙக
கடைட வரலல மச தடவ...
“இதபார, ெவளளககழைம வணட வரம. பககததலதான காமப ேபாடப ேபாேறாம.
பயபபட ேவணடாம. காைலல ேபாயடட ெபாழேதாட தரமப வநதரலாம. மறநாேள
வயலல ேவைலககப ேபாகலாம. அதவம இபப லாபராஸேகாபபனன பதசா ஒணண
ெகாணட வநதரககாஙக. இதபார...”
வடடககத தரமப வநதத ேமாகன காபப ேபாடட ைவததரநதத ஆறதலாக இரநதத.
கழததப படைடயல படநதரநத பழதைய அலமபகெகாணட பைடைவ மாறறகெகாணட
ஹாலல ேமாகனன பததகஙகைள வலககவடட அவனரகல உடகாரநதெகாணட அவன
மகதைத மகததால உரசனாள.
“ஏன இததைன ேநரம மஞச?”
மஞச அதறகப பதல ெசாலலாமல அவன கனனதைத தன மககால மாதர பாரததாள.
“இனனகக எநத கராமம?”
“ேமககபபடட.”
ேமாகன பததகததல ஆழ, அைதப படஙக எறநதாள. “எபப பாரததாலம எனன
பஸதகம?”
“எனன ேவணம உனகக ெசாலல?”
“ேபசலாேம.”
“ேபச.”
5

ேசவக

“கராமததல
ெதரயமா!”

ஒர

கழநைதையப

பாரதேதன.

ெபாணண.

எனன

அழகான

கணகள

“இஸ இட?” எனறான. அவைள அைணததகெகாணட கரததால பததகதைத மறபட எடகக
மறபட அைதப படஙகப ேபாடடாள. அவன சடைடக காலரல வரைலச ெசலதத
ெநரடனாள.
“அயேயா கறகறஙகறத!”
“இரநற அலலத இரநததமபத ரபா ெகாடததரநதா அநதப ெபாணைண எனககக
ெகாடததரபபாள.” மஞசளா அவைன மக அரகல பாரததாள. “ேமாகன, ேமாகன நான
ெசானேனனன ேகாவசசகக மாடடஙகேள?”
“ெசாலல நான எபபவாவத உஙகடட ேகாவசசணடரகேகனா?”
“ஒர கழநைதைய நாம எடதத வளரககலாமா?”
ேமாகன சறற ேநரம
இலைலஙகறயா?”

ெமௌனமாக

இரநதான.

“மஞச,

நமகக

நமபகைகேய

“எலலா டாகடைரயம பாரததாசேச ேமாகன.”
“ஒர தடைவ ராேமசவரம ேவணா ேபாயடட வநதரலாமா? அவா ெசாலறைதயம
பாரககலாேம!”
“ஒர கழநைதககாக நான எதகக ேவணா தயார ேமாகன” எனறாள.
1983

6