நட்பு

நட்பு
ஸகடடரில கநதல பறககப ோபோய வநதொகோணடரநதவைன கோர வோஙக
ைவதததறக சமபதததோன கோரணம. கமொபனி அளிதத நோனறைறமபத ரபோய
அ லவன ்ஸ §ம ்என ்ன ு
ைடய க ா ர ்ோமா க த ்த ு
க ்க ுஉபர ி க ா ர ண ம ்.
“கமொபனில அலவனஸ தரோன. அட்வான்ஸ் தரான்... ஒண ண
் ு வாங க
் ிப் ோபாட்ட ுர
ோவணடயததோோன?” எனறோன சமபத .
என மைனவி, “உஙகளகக ஸகடடோர சரியோ... ஓ ட்டத ் ெத ரிய ைல...
நோயகொகலலோம ொதகசசணடரகோகள, எதகக கோர?” எனறோள .

பைன

ஆ பிஸ் க ிளார க
் ் ரங க
் ாச ்ச ாரிைய விசாரித த
் ோபாத ு “ஆ மாம ் அந த
் மாத ிரி ஒர ு ஸ ்க ீம ்
இர ு
க ்க ு
. கமொபனில மபபதோயிரம ரபோய வைரககம ோலோன தரோ. நோனறைறமபத
கோர அலவனஸ§ம் தர ா ...”
“உடோன கோர வோஙகிடணமோ ஆசசோர?”
“கோர வோஙகோவ ோவணடோம. எதோவத ஒர டப போ இரநதோப ோபோறம . நோல சககரம
ஒரு ஆர்ஸி புக் ோபாறும். ஒரு தடைவ காைர இன்ஸ்ெபக்ஷனுக்குக் ெகாண்டு
வநதடடோ ோபோறம. இைத க் கூூடயா ரும் தீவிரமா பார்க்கறதில்ைல.”
“அப்ப நான் கூூட கார் வாங்கலாம்னு ெசால்லு” என்ோறன் சந்ோதாஷத்துடன்.
“வோஙகலோம. ஆனா உங்களுக்கு கார் ராசி மூூஞ்சில ெகாஞ்சம் கூூட இல்ைல!”
“அது என்ன கார் ராசி?”
“கோர ொவசசககறோபபல ஒர ோதஜஸ! ம்ஹ¨ம்! இ ருக்கிற ெவ ஸ்பா ோபா றும். அைதோய
சரியோ ஓடடக கததககணம.”
எனககக
ோகோபம
ோபோடோடன.

வநத ,

“ோபோயோ...

உனகொகனனயயோ...”

எனற

சததம

“எனகக ஒணண மில ைலதோன. இோதா , அப்ளிோகஷன். ோபோடம ோலோனகக மன!”
ஒரு வாரத்தில் பங்களூூரில் இருந்த அத்தைன ‘இரண்டாம் ைக’ கார்கைளயும்
போரததோயிறற.
‘சிஙகிள
ஓனர,
ோரடயல
டயர,
ரீோபோர’
ோபோனற
ொசோறொறோடரகொளலலோம அததபபட ஆயிறற. இந்த நாட்களில்தான் ருக்மிணிைய ச்
சநதிதோதன.
ொபணணலல. ரகமிணி கலரில ஒர ஃபியட கோர. சலிம அலி எனகிற பிரிோகட ோரோட
வீடோயோ வியோபோரியின ொசோநத கோர. சலிம நலல சிவபபோக, நற நோள பட
ைடரகடரோபோல தஙகத ோதோடோ ோபோடடக ொகோணட, வோசைனயோக, கணகள
எப ோபோதம அைலய, “சலோகோக ோதோகோ” எனறோன. ரகமிணிைய அறிமகபபடததிய
போரோககர மகததில மள தோடயம, ைபயில நமபரகள கறிதத ைவதத அழகக
ோநோடடம, மப்ள ருமாக , போன ோபோடடகொகோணட, உரதவில ரககின மகிைமகைளச
ொசோனனோன - ொசோலலோவ ோவணடயதிலைல. ரகமிணிையப போரததவடன கோதல
ொகோணோடன. ரகமிணிககளோள ஜிலலபப. ொகோசொகோச எனற ஒர நோய ொபோமைம
கணணோடயரகில ொதோஙக, இ த்தாலிய ஒரிஜினல் ஸ்டியரிங்; பைக ோபோடட
கணணோட சனனலகள, ெம த்ெத ன்ற சீட்டுகளில் உட்கார்ந்தால், திடமதிடம எனற
1

நட்பு

ொகனவட ஸடரிோயோ சஙகீதம. அக்கணோம தீர்மானித்துவிட்ோடன், ‘எப படயோவத
இந்தக் காைர , வலத ைகைய விறறோவத வோஙகிவிடவத’ எனற. சமபத ‘மதலில
ஓட்டிப் பார்க்கலாம்’ என்றான். அவனுக்குத்தான் கார் ஓட்டத் ெதரியும்.
அவன்தான் எனக்குக் கற்றுத் தரவும் ோபாகிறான். முன்பக்கம் சம்பத்தும்,
பினபககம நோனம போரோககரம உடகோரநதொகோளள, பிரிோகட ோரோட, கோலகஸி, எம .
ஜி. ோரோட, சிவோஜி நகர, ரஸஸல மோரகொகட எனற ைஹ ஆகோடன கனவ ோபோலச
ொசனறத. பினனணியில கலோம அலியின கஜல. ஆர்ைன அழுத்தினால்... ‘டடடய’
எனற சஙகீத ப ஷ பம !
திரமப சலிமிடம வநத நினறதம, “சமபத, இைத ெவ ைல ோபசி ரு” என்ோறன்.
“சலிம ோசோைடயோன கோைரோய ைவததிரபபதிலைல. எனகக ஒர ‘மோரதி’ அலோட
ஆகியுள்ளது. ஏஸி, இம்ோபார்ட்டட் ஸ்டியரிங் இர ண்ைடயும் எடுத்துக்ெகா ண்டு
‘ஒரிஜினல்’ ஸ்டியரிங் ோபாட்டுக் ெகாடுக்கிோறன். அறுபதாயிரம் ரூூபாய் விைல”
எனறோன சலிம அலி.
சமபதைதத தனியோக அைழததச ொசனற ோபசியதில, “போல, இ து அ றுபதாயி ரம்
ஒர்த் இல்ைல...”
“கோர எபட?”
“நலல கணடஷனில இரகக. ‘பிக-அப்’ எல்லாம் சரிதான். ஆனா, அறுபது ெபறாது.
நோறபதொதடடகக ோகள.”
“ோகோவிசசககப ோபோறோமபோ. தீபொபடட கட ஃபோரினோ ொவசசிரககோன அவன.”
“ோகோளன...”
ோகடடதில சலிம ோலசோகப பனனைகததோன: “ஸோப, அம்பத்ெதட்டுக்கு ஒரு பார்ட்டி
ஆஃபர் இருக்கு. பளோக ோம ோதததோ ைஹ.”
எனனோல அதிகபபடயோக அமபததோன தர மடய ம
“ஏய்!” எனற அதடடனோன .

எனோறன . இ தற்ோக சம்பத்,

சலிம அரோக இரநத ஒர ‘ோஹோணடோ’ைவக கிளபபித தடதடொவனற பிரிோகட
ோரோட எதிொரோலிககக கிளமபிவிடடோன. எனககம ரகமிணிககம பிரோபதமில ைல
எனற பிரிநதோலம , மனசுக்குள் அந்தக் கா ர் உறுத்திக்ெகா ண்ோட இ ருந்த து.
அதற்கப்புறம் பார்த்த காண்டாமிருகம் மாதிரி அம்பாஸடர், ோசோனி ொஹரோலட,
உடொலலலோம ோதமலகளடன ஃபியட எதிலம நோடடம ோபோகவிலைல. ‘ரகமிணி...
ரகமிணி!’
“யோர ரகமிணி?” எனறோள மைனவி, நடரோததிரியில.
“கோர” எனோறன. எனைன ஒர மோதிரிபோரததோள .
இ ருபதாம் ோத தி , போரோககர என ஆபீஸ நமபைர எபபடோயோ ோதடப பிடதத ோபோன
பணணிவிடடோன:
“சலீம அமபததிரணடகக மனஜுரோம (சமமதம).”
“எனனோல அமபதகக ோமல ொகோடகக மடயோத எனற ொசோனோனோன...?”
2

நட்பு

“சரி, அம்போத ெகாடு. ஒரு மூூணு நாைளக்குள் ஏற்பாடு பண்ணிருங்க. சலிமகக
உம மகதைதப பிடசசப ோபோசச. அவருக்கு பணம் முக்கியமில்ைல, அதான்”
எனறோன . எனகக சநோதோஷம பிரவோகமோக மனசகக ள போய, ரஙகோசசோரிைய
மனுப்ோபாட சந்தித்ோத ன்.
“அம்பதா! கோரககோ? ஏன்யா, உனகக ஏதோவத ைபததியமோ?”
ொசவிடடல அைறய ோவணடமோபோல ோகோபதைத அடககிக ொகணட, “ோயோவ...
உமகக எனன... அப்ளிோகஷன் பாரம் ெகாடுக்க ோவண்டியதுதாோன?” எனோறன .
“கமொபனில மபபதோயிரமதோன ோலோன தரவோ... ொதரியோமோலலிோயோ?”
“ொதரியம.”
“இ ருவதா ய ி ர ம் கடனா ?”
“உமகொகனனயயோ...?”
“ஆமா! எனகொகனன” எனற மனத தோைளக ொகோடததோர . அவருக்ெகன்ன?
ொபோறோைமதோன! அவர் கிோரடுக்கு இந்த ஸ்கீம் கிைடயாது. கமொபனி ொசலவில
கோர வோஙககிறோோன எனற எரிசசல. இவனும் நண்பன், சமபததமதோன நணபன!
எததைன விததியோசம? தீரமோனிதத ைகோயோட ோமறொகோணட இரபதோயிரததகக
நிமிஷமோக ஏறபோட பணணித தநதோன. ஸகடடைர விறறதில எடடோயிரதத
ொசோசசமம, மச்சினனிடமி ருந்து அஞ்சாயிர மும், கஙகமமோ சரககிளில அமபிகோ
ஃைபனான ்ஸிலிர ந
ுத
் ு ஏழாயிரம ம
ு ் என ற
் ு ஏற ்பாட ு பண ண
் ிவிட்டா ன ். ோலோன
ஸோஙஷன ஆவதறகள கோயதரிகக ஒர மைற ொகோணட கோடடோனன,
ரகமிணிைய.
“ொரோமபப பணககோர கோர மோதிரி இரகோக...” எனறோள என மைனவி.
“உககோநத போககணம... பஷபம” எனற ரகமிணிைய, மூூடின க ருங்கதவுக ளுக்கு
உளோள எடடப போரதத, ோமனிெய ல்லாம் தடவிக் ெகா டுத்ோதன். அதன் ‘டாஷ்ோபார்டு’
ஜாலங்கைளெயல்லாம் சுட்டிக் காட்டிோனன். “நமகக எதகக கோர?” எனறோள .
அம்பதாயிரத்ைத ஒரு ோசரப் பார்த்திருக்கிறீர்கோளா? சலிம ொசக வோஙக மறதத
விடடதோல, பத ோநோடடம பைழய ோநோடடமோக சோமி படததகக மனனோல ைவதத,
ரோக கோலமிலலோமல போரதத எடட தடைவ ‘ஜோககிரைத, ஜாக்கிரைத’ என்று ெசால்லி
வழியனபபி விடட சமபததடன ஆடோடோ ரிகஷோ பிடதத பிரிோகட ோரோட வநோதன.
மத்திய ா ன
ோவைள .
கடடம
அதிகமிலைல.
ஆட்ோடாவுக்கு,
தனியோக
ைவததிரநத பணததில இரபத ரபோய ொகோடதத, சிலலைற வோஙகிகொகோணட
பணப ைபைய எடகக... ஐோயா! பணப ைப எஙோக!
“எனன போல ...?” எனறோன சமபத .
“ஒண்ணுமில்ைல... இந்தப் ைபல பணம் ெவ ச்சி ருந்ோதன்.”
“எவள பணம ஸோர ?” எனறோன ஆடோடோ. “நோன இஙகதோன இரகோகன ஸோர...
சரியோ போரஙக ஸோர...”

3

நட்பு

சடைடப ைபயில, ஆட்ோடா சீட்ைடப் புரட்டி, பினபககம ொகோஞச தரம
சோைலயில... சமபத, “எனன ொசோலற போல ... ய மீன அமபத ரபோய ொரோககமோ
ொவசசிரநத ைபயோ!”
“ஆமா சம்பத்... எப ட ோபோசச ன ன !”
“ஸோர, எம ைபையோவணோபோததர ஸோர ! அப்புறம் தகராறு ோவணாம்!”
ஆட்ோடா அப்படிோய நிற்கிறது. சீடடல ைப இலைல. சமபத கஷைனயம பின
சீடைடயம பரடடத தளளகிறோன. ம்ஹ§ம்! அம்பதாயிரம் ரூூபாய் ெராக்கம் ைவத்த
ைப, மாயம ா ய் ோபாய் விட்டது! “வழில எஙகயோவத விழநதிரககமோ சமபத? ொதரக
ோகோடல ொதோடடப போரததணோடோன...”
எனகக இழபபின மழ அரததம ப ரிய ஆரமபிகக, ைக நடஙகத தவஙகியத.
உதடகள தடகக, நோகக உலர... மயக்கம்ோபால வந்த து.
“அம்பதாயிரம் ரூூபா சம்பத்து...” எனோறன . வயசோன பின மதலமைற அழோதன.
ோபோலீஸ இனஸொபகடர நிமிரநத, “இவ்வளவு அஜா க்கிரைத ய ா இ ருப்பீங்களா ...?
எனறோர .
விவரமோக விசோரிததோர. கமபொளயிணட எழதிக ொகோடததோன சமபத. எனகக ப
பிரைம பிடததோறோபோல இரநதத. சலிம அலி ொரோமப அனதோபதோதோட, “என
கோரகக உஙகைள அைடய அதிரஷடம இலைலொயனற ொசோலல ோவணடம. பணம
நிசசயம
கிைடததவிடம.
இந்த
ோபாலீஸ் நிைல ய த்தில்
இ ருப்பவர்கள்
சோமரததியககோரரகள. கணடபிடதத விடவோரகள” எனறோன. கோயதரிககச
ொசோலலி அனபபி, அவள் அலறியடித்துக் ெகாண்டு வந்து சாவு ோபால அழுதாள்.
“ைபையத ோதோளில மோடடககக கடோத? சமபத ஸோர, இவ ருக்குத்தான்
சோமரததியம ோபோறோதனன ொதரியோம! நீஙகளோவத போரததககக கடோதோ?”
சமபத அவைளச சமோதோனபபடததி, “எனன பணறத ... ோவற எோதோ ொபரிசோ வர
இ ருந்த து இோதா ட ோபாச்சுன்னு ெவ ச்சுக்குங்க” என்றான். ோபோலீஸகோரரகள
ோபோடோடோொவலலோம
கோடட,
தீவிரமோக
விசோரிததோரகள.
ஆட்ோடா
ரிகஷோககோரைரயம தரவிக ோகடடோரகள. எனகக வழியிலதோன விழநதிரகக ம
எனற ோதோனறியத . அட்ரஸ் கூூட இல்ைல. யோரோவத நோணயமோனவரகள ைகயில
கிைடககம எனறோன சமபத. கிைடதத, அவர்கள் ோபாலீஸ் ஸ்ோடஷனில் ெகாண்டு
ோசரபபிததவிடவோரகள எனறோன. மைன வி , “ஐோயா... ஐோயா! கடனோல மழகிடப
ோபோோறோோம” எனற அஙகலோயததோள. பரவோயிலைல சமோளிககலோம எனற சமபத
ொசோனன ஆறதல ஒனறதோன அநத மனி அடதத ோவைளயில இதமோக இரநதத.
ஒரு வாரமாகியும் பணம் கிைடக்கவில்ைல. சமபததம நோனம மைனவியம ொகோஞசம
கவைல விலகின ோவைளயில அைதப பறறித தீவிரமோகப ோபசிோனோம :
“த போர போல, உனகக இநத சமயததில போவமன ஆறதல ோதைவயிலைல.
நைடமைறயில எபபட இநதக கடைனச சமோளிககிறதனன போரககணம!”
“சமபத, நோன கோலி” எனோறன.
“இ ரு... திஙஸ ஆர நோட தட ோபட! ெமா த்தம் அம்பதாயி ர த்தில கம்ெப னில வாங்கின
முப்பதாயிர த்ைத த் தி ருப்பிக் ெகா டுக்க ோவண்டாம். அவா சம்பளத்தில படிப்படியா
கழிசசககடடம!”
4

நட்பு

“ஐோயா! கோர எஙகனன அவோ ோகடடோ...?” எனறோள கோயதரி.
“ஆர்ஸி புக் ஒண்ணு, ஃபார்ம் எய்ட்டீன் எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ோறன்!”
“எனன ொசோலோற சமபதத ...?”
“த போர... உனகக நடநதத அநியோயம. ொபரிய அநியோயம. உனைனபோபோல
அப்பாவிங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏற்படறைதப் பார்த்தா எனக்கு தர்மம், கடவள
எல லோததிலய ம நமபிகைக ோபோயிடதத ப போ . உனகக ஏன இநத மோதிரி நிகழணம?
யோரகக நீ தீஙக பணண? ொசோலறைதக ோகள. பி. எஃப -ல ஒர ோலோன ோபோட,
‘மைன வி க் கு உடம்பு சரியில்ைலன்னு’ ெசா ல்லி. கோர வோஙகினதோ அததோடசிகக
ஆர்ஸி புக் எல்லாம் நான் ஏற்பாடு பண்ணித் தோரன்.”
“சமபத, எனகக பயமோஇரகோக... எதோவத ஆயிடதத ன னோ?”
உனகக ஆக
ோபோதோத?”

ோவணடயொதலலோம

ஆயிடததபபோ!

அம்பதாயிரம்

ெதாைலஞ்சது

ஆபீசில் முப்பதாயிரம் கடனுக்காக ஆர்ஸி புத்தகம் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டான்.
நோன ஒர ொஹரோலட கோர வோஙகியிரபபதோக நிரபிககபபடட, மா த ம் நா னூூற்று
ஐம்பது ரூூபாய் அலவன்ஸ§ககம ஏறபோட பணணிவிடடோன. இ ரு நூூற்றம்பது ரூூபா
ோலோனககோகக கழிததத ோபோக, நிகரமோக மோசம நறைறமபத! வியோதி எனற
ொசோலலி பி எஃப ோலோன, சமபத மன வநத வடடயிலலோமல ொகோடதத
இர ண்டாயிரம்... எல லோம ோசரதத ஒபோபற றி ைவதத விட டோன . சமபதைதப ோபோல
ஒரு
நண்பன்
கிைடத்ததுதான்
எத்தைன
பாக்கியம்
என்று
எணணிகொகோணடரக ைகயில ...
எப பட ோயோ
அநதப
ோபரிழபைபச
சமோளிததவிடோடோம.
ரஙகோசசோரிகக எபபடோயோ மககில வியரததவிடடத.
“போல, எனகக எல லோம ொதரியோத எனற நிைனபபோ... எனனிககோவத ஒர நோ
மாட்டிண்டா ோவைல ோபா யி டும், ொதரியோமோலலிோயோ?” சமபத கட இரநதோன.
“த போர... ரஙகோசசோரி! அவங்கிட்ட கார் இல்ைலங்கறியா? இப்போவ வா வீட்டுக்கு.
கோடடறனோ இலைலயோ போர...”
“எனகக எனன? கோடறவனககக கோடடனோ சரி.”
“பினன கமமன இரககியோ!”
“த போர... நோன யோர கிடடயம கமபொளயிணட பணணப ோபோறதிலைல. ஆனா, இந்த
மா த ி ர ி விஷயெம ல்லாம் ெவ ள ிோய வந்துரும்!”
ரஙகோசசோரிையப ோபோல ோமோசமோன ஆசோமி இரகக மடயோத. அவன்தான் வத்தி
ைவததிரகக ோவணடம. கவரொமணட ஆடட, விஜிலனஸ ஸகவோட எனற, ொசோலலி
ைவததோறோபோல
வநதோரகள. இந்த
மா த ி ர ி
‘ோலான்’ ோகஸ்கைள ெய ல்லாம்
ோநோணடனோரகள. எனன ைடய கோர ோலோைனப பறறி விசோரிதததில , கோரிலலோமல
ோலோன எனற கணடபிடதத உடோன எனைன ோவைலைய விடட நீககிவிடடோரகள.
அைதத் ெதாடர்ந்த நான்ைகந்து மாதங்கைளச் ெசால்லிமாளாது! அங்காடி நாய்ோபால,
ோவைலோவைலனன கமொபனி கமொபனியோக அைலநததம, இ ருக்கிறெத ல்லாம்
விறறதம, முதன்முதல் ஏழ்ைமயால் ஏற்படும்பசி என்பதன் முழு அர்த்தம் எனக்குப்
பரிநததம, கோயதரிைய அடதததம கடதததம... ொகோடைம! இந்த நாட்களில்
5

நட்பு

சமபத ஒரவனதோன நிச நணபனோக எனைன வநத விசோரிததோன. ஒரு சந்ோதாஷ
சமோசசோரம ொசோனனோன:
“உன ோபோஸடடல எனைன பரோமோஷனல ோபோடடரககோமபோ. எனகக ொரோமப
கிலடடயோ இரகக. போல, நீ ோவைலயிலலோம இரககிறைதப போரகக எனகக ொரோமப
கஷடமோ இரகக. பீணயோவில ஒர கமொபனியில ஒர ோவைல இரகக. சமபளம
அவ்வளவு இருக்காது... சினன ோவைலதோன...”
“பரவோலைல சமபத! எப டயோவத ஏதோவத ோவைல கிைடசசோ ோபோதம .”
“அப்ப
திங்கக்கிழைம
இந்த
விஜயகமோரஙகிறவைரப போர...”

அட்ரஸ்ல

ோபாய்,

சமபத

அனபபிசசோனன

என மைனவி, “சமபத, உஙகளகக எபபட நனறி ொசோலறத...?” எனறோள .
“இல்ைலயம்மா , நலலத நிைனககப ோபோயி இபபட ோவைல ோபோயிடதோதனன எனகக
ொரோமப கறற உணரசசியோ இரகக.”
“நீஙக நலலைத நிைனசசததோன ொசயதிஙக! உஙக மோதிரி
ஆசீர்வாதத்தில மறுபடி தைலெயடுத்துடுவார்னு நம்பிக்ைக...”

நணபரகள

“நிசசயம. போல, எப பவ ோம கஷடம ொதோடரநத வநதிணடரககக க டோத !”
நியோய அநியோயஙகள எனககப பரியவிலைல. ஆனால், சமபத ோபோனற நணபரகள
உதவியில எனனோல மறபட தைலதகக மடயம எனறதோன ோதோனறியத.
சமபத ொசோனன கமொபனியில எனகக ோவைல ொகோடபபதோக, ஆறு மாதம் கழித்து
வரச ொசோனனோரகள. வீடடல இரநத பிததைளப போததிரஙகைளொயலலோம
சிகோபடைடயில ொகோணடோபோயக ொகோடதத விறற விடட, எஙோகோயோகழநைதகக
பனியன ோஸல ோபோடடரக கிறோரகள எனற ோபோகமோபோத ‘சக சோகரில’ சமபதைதப
போரதோதன.
சலிம அலியடம மறொறோரவரடனம ோபசிகொகோணடரநதோன. ோமைச ோமல்உயரமான
ட இன ஒன. ஐஸ்கிரீமுடன், “போல” எனற எனைன அவனதோன கபபிடடோன.
அவனருகில் சலிம்அலி, “எனன, பணம கிைடதததோ?” எனறோன .
“இல்ைல” என்ோறன்.
“நோன தினமம அலலோைவப பிரோரததிததக ொகோணடரககிோறன. உன பணம
கிைடககடடம எனற. அந்தப் பணம் நிச்சயம் ஒரு நாள் கிைடத்து விடும்.”
“விஜி ோவைல ொகோடததோனோ?” எனறோன சமபத .
“ஆறு மாசம் கழித்து வரச் ெசால்லியிருக்கார்...”
“நிசசயம ொகோடததவிடவோன. நிசசயம...”
நோன அவனரகில இரநத மனறோமவைரப போரதோதன.
“ஆளு யார் ெதரியறதா பாலு?”
“அதான் ோயாசிக்கிோறன்.”
6

நட்பு

“அன்னிக்கு நீ பணம் ெதாைலச்ச பாரு. அன்னிக்கு ஆட்ோடாவில வந்த பாரு. அோத
ஆளு!”
சடொடனற மகம ஞோபகம வநதத.
“பணம கிைடசசசசோ சோர...?”
“இல்ைலப்பா...”
“கிைடசசரம... கிைடசசரம.”
“நோன வரடடமோ சமபத!”
“உன ோகைஸப பததிதோன ோபசிணடரநோதோம” எனறோன. எனைனப
பனனைகததோன.

போரதத ப

என அரகில தனியோகவநதோன. “போல, பணம ோவணமோ?” எனறோன .
“ோவணடோம!”
“ொவசசககபபோ” எனற உளளஙைகயில அஞச ரபோைய அழததினோன.
சமபத ோபோனற நணபரகள இரபபதோலதோன
நோடகைளச சமோளிகக மடகிறத.

எனனோல

இநதக

கஷடமோன
1983

7