தாகம

தாகம
வஜயகமார காமராஜ வமான நைலயதைதவடட ெவளேய வநதேபாத அவன மகததல
அனல காறைற அடதத வரேவறறத ெசனைன. ைகக கடகாரதைதப பாரததான. 3:15;
ஜூைல 20. சரயாக ஒர வரஷம ஆகறத ெசனைனகக வநத. வாஷஙடனல வசதத உலக
நாடகள அைனதைதயம சறறனாலம தமழநாட, தமழநாடதான. ெசனைன, ெசனைனதான.
அதறெகனேற வாசைன, பாைஷ, உஷணக காறற, சவெராடடகள எலலாேம தன.
அவைன வரேவறக எடட ஐ.ஏ.எஸ. அதகாரகள காததரநதாரகள. ப. டபளய. ட, வாடடர
ேபாரட, ‘டவாட’ எனற எததைன காரகள...
இேத ஸேடட படபளயடயல கைடநைல இஞஜனயராக பணயாறற ஃைபல தரததய
அநதப பசைச நாறகால, சாநேதாம சவபபக கடடடததல இனனம இரககறதா எனற
பாரததவட ேவணடம... ெசனைனயேலேய ெதாடரநதரநதால இனேனரம எகஸகயடடவ
இனஜனயராக ஆயரம ‘நாலாவத ைடப’ கடயரபப ஒனறல பனயனம லஙகயமாக
ஃேபன அடயல சரககேலஷன ைலபரரயலரநத ‘ராண’ படததகெகாணடரநதரபேபன.
இபேபாேதா அவைனப பாரகக அரசாஙகேம வநதரககறத.
எடட ஐ.ஏ.எஸ. அதகாரகளம அவன ெபடடைய வாஙகக ெகாளள மனவநதனர. ஓர
இளமெபண அவனகக மலரெகாதத ெகாடதத ‘ெவலகம’ எனறாள. ேபாடேடா
எடததாரகள. “ேநரா ெஷராடடனல ேபாய ெரஸட எடததககலாம. நாைளகக காைலல
மனஸடடைரப பாரததவடட மதயானம ஸ எம ஐ பாரககேறாம. உஙகைள சநதகக
ெரணடேபரம ஆரவமாயரககாஙக.” ஈசவரன, சாலமன, தலாம, மேனாகர, சறறமபலம
எனற அவசர அறமகஙகளல அவைன சநேதாஷபபடததம ஆரவம ெதரநதத.
“நான எழதன கடதம கைடசசதா?” எனறான.
“கைடசசத. த ஸகம ஈஸ எகஸலணட. இநத நகரததகக இததான ேதைவ. ஆனால
ெகாஞசம ஆமபஷஸ.”
“நஙக ேநடடவ ஆஃப ெமடராஸன ேகளவபபடேடன” எனறார சஃப இஞசனயர சாலமன.
“உஙக டபபாரடெமணடல ‘ஏ.இ.’ யா இரநதரகேகன. ேக.ேக.ெஜயராமனடட ஒர ‘இ. இ’
கழ ேவைல பாரதேதன.”
“இரககார. இபப ‘எஸ. இ.’யா ஈேராடல இரககார.”
“நயமராலஜல இணடரஸட அவரகக.”
“ெதரயம. நயமராலஜ சரயலைலனன பரேமாஷைனேய ேவணடானனவர.”
வஜயகமாரடன மனசடடலம பனசடடலம தலா ஒர அதகார ஏறகெகாளள மறற ேபர
மறற காரகளல ெதாடரநத வநதனர.
“எபபட இரகக வாடடர பராபளம?”
“அகயட ஸார. ெராமப
மடயறதலைல.”

ேமாசம.

ஒர

ஆளகக

1

மபபத

லடடர

கட

ெகாடகக

தாகம

“மபபத எஙக, இரபத.”
“டபளய. எச. ஓ . நாரம எனன ெதரயமா? நததமபத” எனறான வஜயகமார.
“ெமடராஸகக அதல பாத கைடசசாகட ேபாதம ஸார. நாறபத வரஷமா யாரேம சரயா
ஸாலவ பணணைல ஸார.”
வஜயகமார சனனலகக ெவளேய பாரததான. பறபல வணணஙகளல பளாஸடக
கடஙகள. ைசககளகளலம ைகபபமபகளன அரகலம கடஙகள. கய வரைசயல
ைவததரநதனர.
“ஒர கடததகக எடடணா. சல ேவைள ஒர ரபா கட வாஙகறாஙக.”
“யார?”
“தாதாககள.”
“எபெபா வரமனன ெசாலல மடயாத. ராததர 11.30 யலரநத மண மண வைர
எபெபா ேவணமனா வரம.”
வஜயகமார இரணட ெபணகள தைல மயைரப பறறகெகாணட சணைட ேபாடவைதக
கவனததான...
“நஙக வநததான வழபறககணம இநத நகரததறக.”
“ெசயதரலாஙக. எனனதான, ய. என. ேவாரலட பாஙக ஆசாமயா இரநதாலம ஆதாரமா
நான ஒர ெசனைனத தமழனக. என பறநத நகரததறக இத ெசயயைலனனா எபபட?
ெகௌதமாலாவககப ேபாக ேவணடய பரேபாசைல ைடவரட பணணயரகேகன.”
ெஷராடடன ஓடடலகக ராடசச லார நர பகடடக ெகாணடரநதத. கணணாடக கதைவத
தறநததம ேவற உலகததல நைழநதான. இத ெசனைன இலைல. உலகததல உளள
அததைன நகரததககம ெபாதவான நடசததர ஓடடலன லாப. நன உதடடல இஙகலஷ
ேபசம நஙக மாரப நஙைககள. ெமௌனமாக சவாசககம லஃபட கதவகள... எடட ரபாய
ைகககடைடைய எணபத ரபாயகக வறகம ஷாபபங ஆரேகட...
நகரததன அவலஙகள மழபபபபடட ஏ. ஸ. ெசயயபபடட அஸபடக ேவற ேதசம...
ேபரககப ேபர மனரல வாடடர சகதம ெவளைளககாரரகள உலவம பரேதசம.
அைறககள நைழநத அவனைடய ெபடடைய ைவததவடட, ட.வ.ைய சரபாரததவடட,
அைர ெசகணட நனற ஐநத ரபாைய கமககமாக வாஙககெகாணட வலகம சபபநத.
“உககாரஙக. ேமக யவரெஸலஃப கமஃபரடடபள.”
அநத அதகாரகள படகைக வளமபலம கைடதத நாறகால களலம உடகார, “ஒணணம
அவசரமலைல. நாைளகேக டஸகஷன தவஙகலாம. நஙக ெரஸட எடததககஙக. ராததர
டனனர இரகக.”
“அதகக மனனாட சல சநேதகஙகள எனகக இரகக. நஙக இதவைரககம எனெனனன
மயறச ெசயதரககஙக?”

2

தாகம

“எனன பணணைலனன ெசாலலஙக. மஙக சனஸார இநத நகரததகக. பசசல, இநத
கணணக சைலைய எடததாததான இநத நகரம உரபபடம. ஊைரேய எரககறவெள
செலயா ெவசசா இபபடததான” எனறார ஈஸவரன.
“அெதலலாம இலைல. நஙக மயறச ெசயதெதலலாம ஷாரட ெடரம பராஜகடஸ. அதான
பராபளம. இநத நகரததகக அடதத நறறாணட 2005 வைர எததைன தணண ேதைவனன
உஙகளககத ெதரயமா? 500 ட. எம. ஸ.”
“நாஙக அனறாடஙகாசசஙக. வரஷததகக நால ெசனடமடடர மைழைய ெவசசககடட
எபப 500 ட. எம. ஸ.?”
“எஙக ேவரலட பாஙகககத ெதரயம. உஙக ரபேபாரடைடப பாரதேதன. நாறபத வரஷம
பறககணபபகக இநத நகரம, இநத மாநலேம ெகாடககற வைலதான, நான ெதரவேல
பாரதத பளாஸடக கடஙகளம அடதடயம... நஙக எலேலாரேமதான காரணம...
இதவைரககம நஙக ெசஞசெதலலாம தயைணபப. தறகாலகத தடடஙகளகக ஒர ேகாட
மண ேகாடனன ெசலவழசசரககஙக. எலலாம மககள பண வரயம.”
“வராணம ஸகைம ரைவவ பணணயரகேகாம ஸார.”
“வராணததல இரககறத ஒர ட. எம. ஸ. இபப கழாயேபாட வடவாஙகளாஙகறேத
சநேதகம” எனறார சாலமன.
“ஏன?”
“தமழநாட பாலடடகஸ உஙகளககப பரயாத.”
“நஙக ெகாடதத ரபேபாரடல ஒேர ஒர வயபள ஸகம பலககாட ேலக. ெமாததம 178 சதர
ைமல. கழககககைரயல ஒரஸஸா சலகாவகக அடததபட இததான ெபரச. தரமம
அதகமலைல. 45 கேலா மடடர. 61 ட. எம. ச. தாஙகம. இபப உஙக ‘ெடலக கஙகா’
எததைன ெகாணட வரமஙகறஙக?”
“பதைனஞசதான ஸார.”
“அதனால பலககாடடல ேமல பதத அட உபபத தணணைய ைஸஃபன பணணடட ேமேல
மைழததணண ேதஙக ைவககறத நலல ஸகம. இத ஹாஙகாஙகல ‘பேளெவரஸேகாவ’ ல
ெவறறகரமாக ெசயதரககாஙக.”
அவரகள அவனத
ெதாடரநதான.

தகவல

அறைவ

வரநத

கணகளடன

வயகக,

உறசாகமாகத

“அைதவட நாஙக ேவரலட பாஙகல பரேபாஸ பணறத ெரணட ஸகம. இஸேரலல ஒர
ெசாடட மைழததணணயககட ேவஸட பணண மாடடாஙக. வடைட சதத ஆழமா ெவடட
கழாஙகல ேபாடட மாடல வழற மைழத தணணைய தைரயடகக சாரஜ பணணரவாஙக.
அபபறம ெபட ெரகேலடடரஸ ஆறகளகக கறகக கடடடவாஙக. ேகாதாவர, மகாநத
இைவகைள கரஷணா நதேயாட இைணதத ெதன மணடல நத ேபாரடனன ஒர
பேராபசலகக பணம ெகாடகக இரகேகாம.”
“இதகெகலலாம டயம ஆகம இலைலயா?”
“ஆகம. அதவைரககம கழககடடைள, ெநயேவல, லாரகள... இபபட சமாளககததான
ேவணம. நாைளகக டஸகஸ பணணலாம. லாங ெடரமகக ெசலவழசசாததான ஷாரட
3

தாகம

ெடரம ெகாடபேபாம. ஏன, ேமகததல அேயாைடட வைதககறதககககட ெகாடககேறாம.
இநத ெசனைன நகர தணண தாகதைதத தரககறத என ெபாறபப, கடைம, மனமவநத
பண.”
அவரகள ைககலகக வடடச ெசனறதம ஜனனலகக ெவளேய ெசனைனையப பாரததான.
‘ெமடேரா வாடடர’ எனற நணட சதர இரமபத ெதாடடயல ஒர ஆசாம ஏறககைறய
படததக ெகாணட வாலைவ அளவாகத தறநத வடடகெகாணடரநதான. இைலபபசைச,
களபபசைச, கரமபசைச, பஞசமடடாய, கரநலம, பழபப வணணஙகளல பளாஸடக
கடஙகள மழ நகரததன அசர தாகததன பரதநதகளாக வாய தறநத காததரநதன.
அைறயல ைவததரநத ெசயதததாள, ‘Holding up Traffic with Pots’ எனறத.
ெதன ெசனைனவாசகளதான அதகபபடயாக அலலல படகறாரகள. ேஷரகான ேதாடடம,
ரஙகராஜபரம, அஜஸ நகர, பராஙகச நகர, சபரமணய நகர, யைனடடட இணடயா காலன...
எனற தனசர ெரணட கடம தணணரல சமாளககம ஆயரககணககான கடயரபபகள
படடயல தநதரநதன.
ராததர வஜயகமாைர வரேவறக பாரடட இரநதத. தனயாக அைமககபபடட ேமைஜயல
அதகாரகளம அவரகளத ஸலவெலஸ மைனவகளம நாசககாக வரலகளால சாபபடட,
நாசககான உதடகளல ேபசனாரகள... அஙேகயம தணணரதான பரதானம.
“நான எபெபாழதம வாஙகவடகேறன.”
“எனகக ெஜயலலதா இரககம அேத ைலனல இரபபதால ெமடேரா வாடடர வரகறத...”
“எஙக வடடல எலலாேம மனரல வாடடரதான.”
வஜயகமாைர சாலமன அறமகபபடதத, “நம நகரததன தணணர கஷடததறக கைடசயாக
உலக வஙக கணசமாக உதவ ெசயய மன வநததல தர. வஜயகமாரன பண
தைலயாயத. இவர ெசனைனககாரர எனபதல நமகெகலலாம ெபரைம” எனறேபாத
ஊசபபடடாச ேபால ேலசாக ைகதடடல ேகடடத.
வஜயகமார, “நான வநத ேசரநத பறபகலலரநேத இநத நகரன தணணர தாகதைத
ேநரடயாகக காணம வாயபப கைடததத. உணைமயேலேய மக மக அலலலபடகறத இநத
நகர. உலகததல நான ேபாகாத நகரமலைல. எநத நகரலம இமமாதரயான தணணரக
கஷடதைத நான பாரதததலைல. இநத நகரததன தயர தைடகக நான தரமானததவடேடன.
ெசனைன நகரகக அடதத வரஷததககள கணணர தைடககபபடட தணணர தரபபடம.”
பதேனார மணகக வரநத மடநததம அவரகளல ெபரமபாேலார ெசனறதம சஃப
இஞஜனயர சாலமன மடடம பாகக இரநதார. தன மகள பயாேனா வாசபபதல டபளமா
வாஙகயரபபைதச ெசாலல வாஷஙடனகக ப. எஸ. படகக மன ேபாடடரபபதாகச
ெசானனார.
“எநத வாஷஙடன ெசாலறஙக... ெரணட இரகக...”
“நாைளகக அவைளேய கடட வரஙக.”
“ெகாஞசம நடககலாம வாஙக?”
சாலமன சநேதாஷமாகச வநதார. “பசசககப ேபாகலாமா?”
4

தாகம

“இலைல. தணணககாக கஷடபபடற சாதாரண ெசனைனக கடமககைள சநதககணம. எஙக
ேபாகலாம?”
“எஙக ேவணா. நகரம பரா தணண கஷடமதாஙக.”
ஓடடைலவடட ேநராக நடநதாரகள. டராகடரால இழககபபடட ஒர தணணரத ெதாடட
ஜலம தளமபகெகாணேட ெசலல, அதல வழயம நைர ஒர சறம ைகயால
ஏநதகெகாணேட கட ஓடனாள. ஆணகளம ெபணகளம கழநைதகளம மணடா
பனயனகளம டபபாக கடடககளம கடஙகளம பகெகடடகளமாக ஒர சநதல
காததரநதாரகள.
“உஙக ேபர எனனஙக?”
“பாரததபனஙக.”
“நஙக?”
“மரகேவல.”
“உஙகளகக வாடடர ஃபரயா வரதா?”
“இலலஙக. காச தரணம.”
“யாரகக?”
“அேதா இரககாஙகேள அநத ேலாககல ‘தாதா’ஙகளகக. கடசககாரஙக.”
அவன காடடய தைசயல பலலால ரபாய ேநாடடககைள கடததகெகாணட ெபலட
பாகெகடடலரநத சலலைர எடததக ெகாடததகெகாணடரநதான. பஜததல தாயததக
கடடயரநதவன. வஜயகமார அவனரகல ெநரஙக, “உஙக ேபர?” எனறான சேனகமாக.
“சபரமண.”
“எததனஙக தணண வைல?”
“பாயடடகக ஒர ரவா.”
“கடலர தஞசாவர தரெநலேவல எலலா இடததலரநதம லாரஙக வநதரககதஙக”
எனறான சாலமன.
“இபப ெமடராஸல பணம பணணனமனா தணண லார, தணண வநேயாகமதாஙக.
ஒவெவாரததன ஒர நாைளகக ஆயரம ரபாககடச ெசயயறானனா பாரததககஙகேளன.”
வஜயகமார அநத வரைசயல நனறரநதவரகைளப பாரததப ேபசனான: “பாரஙக, நான
ெசனைனககாரனஙக. அெமரககாவல வாஷஙடனல உலக வஙகல ேவைல ெசயயேறன.
எஙக ெசனைன மககளைடய தணணக கஷடதைத இனனம ஒர வரஷததல தரககறதககப
பரமமாணடமான தடடம ஒணணம ெகாணட வநதரகேகாம. நாைளகக அரசாஙகதேதாட
ேபசச வாரதைத நடததேறாம. இனேம நஙக இநத மாதர நடராததரயல காச ெகாடததத
தணண வாஙக ேவணடாம. உஙக அலலல மடஞச ேபாசச. நாஙக ெகாணட வர
தடடபபட...” சலசலெவனற பனனால சபதம ேகடக தரமபனான. ைகதடடல எனற
நைனததான. ைகதடடல இலைல அத. ஓட வரகறாரகள. கலவரம நடககறத எனற மைள
பாகபடததவதறக மன அவன வலவாக இழககபபடட அரகாைம மததரசசநதல
5

தாகம

ெசலததபபடடான. இரணட நானக எடட எனற ைககள இரடடல ‘ெமாத ெமாத’ எனற
அவனேமல ெவடததன. அவனககக கணகள இரள, “எதககாக, எதககாக அடககறஙக?”
“ஓததா நமமா ெபாயபபக ெகடததரவான ேபாலரகக. உலக வஙகயாம தணண
ெகாடககறானாம. எேதா ெரணட காச சமபாதககறவைனயம ெபாயபபக ெகடததரவான
வாததயாேர. ேபாட மணைடல.”
அவன மணைடயல தணணர தறககம ஸபானர ெவடகக கணகளல ரததம வடய மயககம
வரமன சாலமன, “அடபபாவஙகளா இவர ெராமபப ெபரய நபணர. ெமடராஸ
தணணப பஞசதைதத தரகக வநதவர” எனற அலறனார. வஜயகமாரன பககம கனநத
“வஜயகமார... வஜயகமார” எனற கனனததல தடட, வஜயகமார ஒர மைற கண தறநத
“தாகம” எனறான.
1991

6