You are on page 1of 6

VENDIM

Nr. 994, dat 9.12.2015


PR PROCEDURN E REGJISTRIMIT T AKTEVE T MARRJES S TOKS
N PRONSI
(Ndryshuar me VKM nr.320, dat 27.04.2016)
(I prditsuar)
N mbshtetje t nenit 100 t Kushtetuts, t nenit 9, t ligjit nr. 9948, dat 7.7.2008, Pr
shqyrtimin e vlefshmris ligjore t krijimit t titujve t pronsis mbi tokn bujqsore, t
ndryshuar, dhe t neneve 25 e 45, t ligjit nr. 33/2012, Pr regjistrimin e pasurive t paluajtshme,
me propozimin e ministrit t Drejtsis dhe t ministrit t Bujqsis, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit t Ujrave, Kshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Regjistrimi i fitimit t s drejts s pronsis pr pasurit e paluajtshme, me aktin e marrjes s
toks n pronsi, n vijim t AMTP-s, t nxjerr n zbatim t ligjeve nr. 7501, dat 19.7.1991, Pr
tokn, t ndryshuar, nr. 8053, dat 21.12.1995, Pr kalimin n pronsi pa shprblim t toks
bujqsore, t ndryshuar, nr. 9948, dat 7.7.2008, Pr shqyrtimin e vlefshmris ligjore t krijimit t
titujve t pronsis mbi tokn bujqsore, t ndryshuar, nr. 57/2012, Pr prfundimin e procesit t
kalimit n pronsi prfituesve t toks bujqsore t ish-ndrmarrjeve bujqsore, nr. 171/2014, Pr
prfundimin e procedurave ligjore t kalimit t toks bujqsore t ish-ndrmarrjeve bujqsore n
pronsi t prfituesve, dhe t vendimit nr. 452, dat 17.10.1992, t Kshillit t Ministrave, Pr
ristrukturimin e ndrmarrjeve shtetrore, t ndryshuar, bhet nga zyrat e regjistrimit t pasurive t
paluajtshme (ZRPP), n prputhje me nenet 25 e 45, t ligjit nr. 33/2012, Pr regjistrimin e pasurive
t paluajtshme, pas verifikimit nse AMTP-ja prmban elementet e forms dhe prmbajtjes, si m
posht vijon:
a) Emrin dhe mbiemrin e prfituesit apo t prfaqsuesit t familjes bujqsore, prfituese t toks
bujqsore;
b) Identifikimin e organit q e ka lshuar AMTP-n, q prfaqsohet nga kryetari i komisionit t
ndarjes s toks, pr aktet e lshuara deri n 15.8.2008, ose nga kryetari i njsis s qeverisjes
vendore, pr AMTP-t e lshuara n zbatim t ligjeve nr. 9948, dat 7.7.2008, t ndryshuar, nr.
57/2012 dhe nr. 171/2014;
c) T dhnat identifikuese t pasuris/ve t dhna n pronsi: ku detyruese jan numri kadastral
apo toponimi i ngastrs/ve, siprfaqja dhe lloji i toks bujqsore;
)Njrn nga vulat e mposhtme:
i) t komitetit ekzekutiv t fshatit t bashkuar;
ii) t kryeplakut;
iii) t njsis s qeverisjes vendore;
iv) t ndrmarrjes bujqsore;
v) t kshillit t rrethit/kshillit t qarkut.
d) Prputhjen e llojit t pasuris s disponuar me AMTP-n me ndonjrn nga llojet e pasurive t
kadastruara n zrin Tok bujqsore, m 1.8.1991, t prcaktuara n shkronjn a, t nenit 1, t
ligjit nr. 7501, dat 19.7.1991, Pr tokn, t ndryshuar;
dh) AMTP-n origjinale ose t njsuar me origjinalin, apo dublikatn e lshuar nga njsia e
qeverisjes vendore apo kshilli i qarkut.
2.Kur pasuria e prfituar me AMTP, n kohn e hyrjes n fuqi t ktij vendimi, figuron e
regjistruar n zyrat vendore t regjistrimit t pasurive t paluajtshme, veprohet, si m posht vijon:
2.1. Kur pasuria nuk figuron n pronsi t mbajtsit t par t titullit t pronsis mbi tokn

1
bujqsore, si pasoj e transaksionit t realizuar me t tret, ose e shpronsimit, t kryer pr interes
publik, me prjashtim t kalimit t pronsis nprmjet akteve t trashgimis, e reflektuar kjo n
zyrat e regjistrimit t pasurive t paluajtshme, t trett nuk ndalohen t kryejn veprime, me
prjashtim t rastit kur kjo pasuri krijon mbivendosje me nj pasuri tjetr t paluajtshme, e cila nuk
rrjedh nga e njjta origjin;
2.2. Kur pasuria e fituar me AMTP figuron ende n pronsi t mbajtsit t par t titullit t
pronsis mbi tokn bujqsore ose trashgimtarve t tij, zyrat e regjistrimit t pasurive t
paluajtshme, n rastet e trajtimit t krkesave pr shrbim t subjekteve t ndryshme, verifikojn
ligjshmrin e regjistrimit t kryer dhe veprojn, si m posht vijon:
a) Nse rezulton se regjistrimi sht kryer n prputhje me ligjin, ather vijohet me realizimin e
shrbimit t aplikuar;
b) Kur, gjat verifikimit, rezulton se regjistrimi ka mangsi apo sht kryer n kundrshtim me
ligjin, konstatimet e kryera, nga punonjsit q prpunojn praktikat, i referohen regjistruesit, me
shkrim, duke treguar, hollsisht, mangsit e konstatuara.
Regjistrimi, n origjin, i toks bujqsore, ka mangsi, n rastet kur:
i) sht kryer me mungesn e nj apo m shum elementeve t akteve t marrjes s toks n
pronsi, t prcaktuara n pikn 1, t ktij vendimi;
ii) aktet e marrjes s toks n pronsi nuk administrohen n zyrn e regjistrimit t pasurive t
paluajtshme ose administrohen si fotokopje;
iii) siprfaqja e t gjitha pasurive, dhn me AMTP, del e ndryshme nga siprfaqja e regjistrimit
fillestar t ktyre pasurive, e pasqyruar n kartelat e tyre respektive.
c) Kur jan konstatuar nj apo m shum nga mangsit e prmendura n nnndarjet i, t
shkronjs b, t ksaj pike, brenda dy ditve pune, nga data e konstatimit, me an t nj relacioni,
shtja i drgohet bashkis, n juridiksionin e s cils ndodhet toka bujqsore e pasqyruar n AMTP.
Relacioni duhet t prmbaj pjesn prshkruese t faktit, si dhe argumentimin e mangsive t
konstatuara. Relacionit, detyrimisht, i bashklidhet edhe nj kopje e AMTP-s dhe e
akteve/dokumenteve q konstatojn kto mangsi, si dhe nj kopje e kartels s pasuris s mbajtsit
t fundit t titullit t pronsis, s bashku me gjeneralitetet e tij dhe adresn, n rast se kto t dhna
administrohen n zyrn e regjistrimit.
Pas verifikimit t mangsive, bashkia duhet t kthej, zyrtarisht, prgjigje n ZVRPP, duke
plotsuar mangsit e evidentuara. Plotsimi i mangsive nuk bhet n AMTP-n konkrete, por duke
i prshkruar ato shkresrisht.
) Kur n zyrn e regjistrimit t pasurive t paluajtshme AMTP-ja administrohet n fotokopje ose
mungon, ZVRPP-ja, brenda dy ditve pune, nga data e konstatimit, i drejtohet mbajtsit t par t
titullit t pronsis, bashkis dhe DAMT-it, pran kshillit t qarkut, me krkesn q, nse
disponojn kopjen origjinale t AMTP-s, ta paraqesin n ZVRPP. Krkess i bashklidhet edhe nj
kopje e akteve/dokumenteve q disponon ZVRPP-ja. Mbajtsi i par i titullit t pronsis, bashkia
dhe DAMT-i, pran kshillit t qarkut, kthejn prgjigje brenda 30 (tridhjet) ditve kalendarike.
Nse mbajtsi i par i titullit t pronsis, bashkia apo DAMT-i nuk disponojn kopjen origjinale
t AMTP-s, bashkia prkatse, bazuar n dokumentacionin e drguar nga ZVRPP-ja, ku prfshihet
edhe kopja e AMTP-s, bn verifikimin faktik t toks bujqsor q zotrohet nga familja bujqsore
dhe plotson AMTP-n, me shnimin dublikat, e cila i drgohet, zyrtarisht, zyrs s regjistrimit.
N rastin kur mbajtsi i par i titullit t pronsis, bashkia apo DAMT-i nuk disponojn kopje
t AMTP-s, mbajtsi i par i titullit t pronsis i drejtohet, me krkes, bashkis, pr plotsimin e
AMTP-s, n zbatim t ligjit nr. 9948, dat 7.7.2008, t ndryshuar, ose t ligjeve nr. 57/2012 dhe nr.
171/2014.

2
d) Kur siprfaqja e t gjitha pasurive, t dhna me AMTP-n, del e ndryshme nga siprfaqja e
regjistrimit fillestar t ktyre pasurive, e pasqyruar n kartelat e tyre, ZVRPP-ja, brenda 2 (dy) ditve
pune, nga data e konstatimit, v n dijeni mbajtsin e par t titullit t pronsis dhe bashkin pr t
br saktsimin e planvendosjes, sipas siprfaqes s do pasurie t dhn me AMTP.
N kt rast, bashkia konfirmon planvendosjen dhe e prcjell at, brenda 15 (pesmbdhjet)
ditve, pran ZVRPP-s, shoqruar me relacionin prkats dhe deklaratn noteriale t mbajtsit t
par t titullit t pronsis, n t ciln shprehet se ai sht dakord me saktsimin e br.
N rast se siprfaqja e t gjitha pasurive, t dhna me AMTP, del m e madhe se siprfaqja e
regjistrimit fillestar t tyre, e pasqyruar n kartelat respektive, zyra vendore e regjistrimit vijon me
realizimin e shrbimit t aplikuar, sipas t dhnave t AMTP-s.
N rast se siprfaqja e t gjitha pasurive, t dhna me AMTP, del m e vogl se siprfaqja e
regjistrimit fillestar t tyre, e pasqyruar n kartelat respektive, zyra vendore e regjistrimit vijon me
realizim e shrbimit t aplikuar, por siprfaqja e teprt i zbritet vetm njrs prej pasurive, sipas
deklarats s prfituesit t AMTP-s.
Nse mbajtsi i par i titullit t pronsis nuk dorzon deklaratn noteriale, q sht dakord me
saktsimin e br, dhe ZVRPP-ja ka lshuar m par certifikatn e pronsis pr kt pasuri t
paluajshme, regjistruesi bn shnimin n karteln e pasuris pr mosprputhjen ndrmjet siprfaqes
s prcaktuar n AMTP dhe siprfaqes sipas harts kadastrale.
Nse mbajtsi i par i titullit t pronsis nuk dorzon deklaratn noteriale, q sht dakord me
saktsimin e br, dhe ZVRPP-ja nuk ka lshuar m par certifikatn e pronsis pr kt pasuri t
paluajshme, regjistruesi bn shnimin n karteln e pasuris pr mosprputhjen, ndrmjet siprfaqes
s prcaktuar n AMTP dhe siprfaqes sipas harts kadastrale, dhe nuk e lshon certifikatn e
pronsis, duke argumentuar, me shkrim, mosprputhjen e konstatuar.
3. Kur pasuria, n astin e hyrjes n fuqi t ktij vendimi, nuk figuron e regjistruar n pronsi t
prfituesit, me ATMP, regjistrimi i saj do t bhet:
a) gjat procesit t regjistrimit fillestar, sistematik, t zons kadastrale ku ajo ndodhet
gjeografikisht;
b) me krkes pr regjistrim, kur pasuria ndodhet n zona kadastrale pr t cilat ka prfunduar
regjistrimi sistematik i pasurive;
c) me krkes pr regjistrim n raste t veanta, kur pasuria ndodhet n zona kadastrale ku nuk
ka filluar procesi i regjistrimit sistematik t pasurive.
3.1 Pr rastet e parashikuara n shkronjn a, t piks 3, t ktij vendimi, ZVRPP-ja procedon
me regjistrimin e tyre n favor t prfituesit me AMTP, me kushtin q:
a) AMTP-t e lshuara nga komisionet e ndarjes s toks prpara dats 15.8.2008, t prmbajn t
gjitha elementet e forms dhe t prmbajtjes, t prcaktuara n pikn 1, t ktij vendimi. Nse nuk
plotsohet kushti i prcaktuar n kt pik, ZVRPP-ja nuk procedon me regjistrimin dhe, brenda 2
(dy) ditve pune, me an t nj relacioni, shtja i drgohet bashkis, n juridiksionin e s cils
ndodhet toka bujqsore, pr rastet e parashikuara nga legjislacioni n fuqi. Relacioni duhet t
prmbaj pjesn prshkruese t faktit, argumentimin e mangsive t konstatuara dhe duhet t ket
bashklidhur, detyrimisht, edhe nj kopje e AMTP-s dhe akteve/dokumenteve q prmbajn kto
mangsi;
b) AMTP-t e lshuara nga komisionet e ndarjes s toks prpara dats 15.8.2008, t jen t
shoqruara me planin e rilevimit/planvendosjen e ngastrave t prfshira n t dhe certifikatn e
prbrjes familjare, n datn 1.8.1991, pr ish-kooperativat bujqsore, dhe n datn 1.8.1991, duke
llogaritur ndryshimet n numrin e pjestarve t saj deri m 1.10.1992, pr ish-ndrmarrjet bujqsore.
Nse nuk plotsohet kushti i prcaktuar n kt pik, ZVRPP-ja nuk procedon me regjistrimin dhe,

3
brenda 2 (dy) ditve pune, me an t nj relacioni, shtja i drgohet komisionit vendor t verifikimit
t titujve t pronsis (KV), pr rastet e parashikuara nga legjislacioni n fuqi.
Relacioni duhet t prmbaj pjesn prshkruese t faktit, argumentimin e
mangsive/paligjshmrive t konstatuara dhe propozimin pr verifikimin e ligjshmris s krijimit t
titullit t pronsis mbi tokn bujqsore pr marrjen e nj vendimi, sipas nenit 9, t ligjit nr. 9948,
dat 7.7.2008, Pr shqyrtimin e vlefshmris ligjore t krijimit t titujve t pronsis mbi tokn
bujqsore, t ndryshuar. Relacionit, detyrimisht, i bashklidhen edhe nj kopje e AMTP-s dhe e
akteve/dokumenteve q prmbajn kto mangsi. Ky njoftim i drgohet edhe subjektit prfitues, pr
plotsimin e mangsive.
c) ATMP-ja t prcillet zyrtarisht pr regjistrim nga njsia e qeverisjes vendore;
) subjektet, n favor t t cilve sht lshuar AMTP-ja, t kenaplikuar pr regjistrim pasurie n
ZVRPP.
3.2 Pr AMTP-t e lshuara nga komisionet vendore t vlersimit t titujve t pronsis mbi tokn
bujqsore, n zbatim t ligjit nr. 9948, dat 7.7.2008, Pr shqyrtimin e vlefshmris ligjore t
krijimit t titujve t pronsis, ZVRPP-ja procedon me regjistrimin e saj n favor t prfituesit me
AMTP, pasi t plotsohet kushti q:
a) AMTP-ja t prmbaj elementet dhe dokumentacionin shoqrues, t prcaktuar me vendimin
nr. 224, dat 19.2.2009, t Kshillit t Ministrave, Pr procedurat e krijimit t akteve t marrjes s
toks bujqsore n pronsi, si pasoj e korrigjimeve t kryera nga komisioni vendor i vlersimit t
titujve t pronsis (KV). Nse nuk plotsohet kushti i prcaktuar n kt pik, ZVRPP-ja nuk
procedon me regjistrimin dhe, brenda 2 (dy) ditve pune, me an t nj relacioni, shtja i drgohet
komisionit vendor t verifikimit t titujve t pronsis (KV), pr plotsimin e mangsive. Relacioni
duhet t prmbaj pjesn prshkruese t faktit dhe argumentimin e mangsive/paligjshmrive t
konstatuara. Relacionit, detyrimisht, i bashklidhen edhe nj kopje e AMTP-s dhe e akteve/
dokumenteve q prmbajn kto mangsi. Ky njoftim i drgohet edhe subjektit prfitues;
b) ATMP-ja dhe dokumentacioni q e shoqron at t prcillet zyrtarisht, pr regjistrim, nga
komisioni vendor i verifikimit t titujve t pronsis (KV);
c) subjekti, n favor t t cilit sht lshuar AMTP-ja, t ket aplikuar pr regjistrim pasurie n
ZVRPP.
3.3 Pr AMTP-t e lshuara nga njsit e qeverisjes vendore, n zbatim t ligjit nr. 9948, dat
7.7.2008, Pr shqyrtimin e vlefshmris ligjore t krijimit t titujve t pronsis, t ndryshuar,
ZVRPP-ja procedon me regjistrimin e saj n favor t prfituesit me AMTP, pasi t plotsohet kushti
q:
a) AMTP-ja t prmbaj elementet dhe dokumentacionin shoqrues, t prcaktuar me vendimin
nr. 253, dat 6.3.2013, t Kshillit t Ministrave, Pr prcaktimin e procedurave t plotsimit t
akteve t marrjes s toks bujqsore n pronsi, pr familjet bujqsore n fshatrat e ish-kooperativave
bujqsore, t ndryshuar. Nse nuk plotsohet kushti i prcaktuar n kt pik, ZVRPP-ja nuk
procedon me regjistrimin dhe, brenda 2 (dy) ditve pune, me an t nj relacioni, shtja i drgohet
njsis s qeverisjes vendore, pr plotsimin e mangsive, apo komisionit vendor t verifikimit t
titujve t pronsis (KV), pr rastet e parashikuara nga legjislacioni n fuqi. Relacioni duhet t
prmbaj pjesn prshkruese t faktit, argumentimin e mangsive/paligjshmrive t konstatuara dhe
propozimin pr verifikimin e ligjshmris s krijimit t titullit t pronsis mbi tokn bujqsore pr
marrjen e nj vendimi, sipas nenit 9, t ligjit nr. 9948, dat 7.7.2008, Pr shqyrtimin e vlefshmris
ligjore t krijimit t titujve t pronsis mbi tokn bujqsore, t ndryshuar. Relacionit, detyrimisht, i
bashklidhen edhe nj kopje e AMTP-s dhe e akteve/dokumenteve q prmbajn kto mangsi. Ky
njoftim i drgohet edhe subjektit prfitues pr plotsimin e mangsive;

4
b) ATMP-ja t prcillet zyrtarisht, pr regjistrim, nga njsia e qeverisjes vendore;
c) subjekti, n favor t t cilit sht lshuar AMTP-ja, t ket aplikuar pr regjistrim pasurie n
ZVRPP.
3.4 Pr AMTP-t e lshuara nga njsit e qeverisjes vendore, n zbatim t ligjit nr. 57/2012, Pr
prfundimin e procesit t kalimit n pronsi prfituesve t toks bujqsore t ish-ndrmarrjeve
bujqsore, dhe t ligjit nr. 171/2014, Pr prfundimin e procedurave ligjore t kalimit t toks
bujqsore t ish-ndrmarrjeve bujqsore n pronsi prfituesve, pasi t plotsohet kushti q:
a) AMTP-ja t prmbaj elementet e prcaktuara me vendimin nr. 222, dat 6.3.2013, t Kshillit
t Ministrave, Pr prcaktimin e procedurave t kryerjes s procesit t kalimit t toks bujqsore t
ish-ndrmarrjeve bujqsore n pronsi t prfituesve, dhe me vendimin nr. 337, dat 22.4.2015, t
Kshillit t Ministrave, Pr prcaktimin e procedurave t kryerjes s procesit t kalimit t toks
bujqsore t ish-ndrmarrjeve bujqsore n pronsi t prfituesve.
Nse nuk plotsohet kushti i prcaktuar n kt pik, ZVRPP-ja nuk procedon me regjistrimin
dhe, brenda 2 (dy) ditve pune, me an t nj relacioni, shtja i drgohet njsis s qeverisjes
vendore, pr plotsimin e mangsive, apo komisionit vendor t verifikimit t titujve t pronsis
(KV), pr rastet e parashikuara nga legjislacioni n fuqi. Relacioni duhet t prmbaj pjesn
prshkruese t faktit, argumentimin e mangsive/paligjshmrive t konstatuara dhe propozimin pr
verifikimin e ligjshmris s krijimit t titullit t pronsis mbi tokn bujqsore pr marrjen e nj
vendimi, sipas nenit 9, t ligjit nr. 9948, dat 7.7.2008, Pr shqyrtimin e vlefshmris ligjore t
krijimit t titujve t pronsis mbi tokn bujqsore, t ndryshuar. Relacionit, detyrimisht, i
bashklidhen edhe nj kopje e AMTP-s dhe e akteve/dokumenteve q prmbajn kto mangsi. Ky
njoftim i drgohet edhe subjektit prfitues pr plotsimin e mangsive;
b) ATMP-ja t prcillet zyrtarisht, pr regjistrim, nga njsia e qeverisjes vendore;
c) subjekti, n favor t t cilit sht lshuar AMTP-ja, t ket aplikuar pr regjistrim pasurie n
ZVRPP.
4.N rastet kur n ZVRPP pasuria figuron e regjistruar si pasuri shtetrore dhe AMTP-ja ndodhet
n ZRPP, procedohet, si m posht vijon:
a) ZVRPP-ja drgon n bashkin prkatse nj kopje t njsuar me origjinalin e AMTP-s;
b)Bashkia kryen veprimet, sipas piks 3, t ktij vendimi.
5. N do rast, nse ZVRPP-ja konstaton se lloji i pasuris tok bujqsore (ar, vresht, ullisht,
pemishte), dhn me AMTP, nuk prputhet me llojin e pasuris q figuron e regjistruar n karteln e
pasuris s paluajtshme, me nismn e vet apo me krkes t mbajtsit t titullit t pronsis, krkon
informacion nga DAMT-i, pran kshillit t qarkut, pr zrin kadastral t ngastrs, sipas regjistrave
kadastral m dat 1.8.1991. Nse konstatohet:
a) parregullsi n sistemin e regjistrimit, korrigjohet zri kadastral n karteln prkatse;
b) shkelje e nenit 2, t ligjit nr. 9948/2008, ZVRPP-ja i drejtohet komisionit vendor respektiv, me
relacion t argumentuar, me qllim shfuqizimin e plot apo t pjesshm t AMTP-s konkrete.
6. N do rast, kur sht i nevojshm hartimi i planvendosjes s ngastrave pr regjistrim apo
korrigjimi dhe saktsimi i tyre, ato kryhen me shpenzimet e bashkive nprmjet topografve t vet.
7. Udhzimi nr. 2, dat 13.6.2013, i Kshillit t Ministrave, Pr mnyrn e procedimit t
organeve t administrats publike pr pasurit e paluajtshme, t fituara me aktin e marrjes s toks n
pronsi (AMTP), shfuqizohet.
8. Ngarkohen ministri i Drejtsis, ministri i Bujqsis, Zhvillimit Rural dhe Administrimit t
Ujrave, Komisioni Qeveritar i Toks, drejtorit e administrimit dhe mbrojtjes s toks, pran
kshillave t qarqeve, zyrat e regjistrimit t pasurive t paluajtshme, komisionet vendore t
verifikimit t titujve t pronsis dhe bashkit pr zbatimin e ktij vendimi.

5
Ky vendim hyn n fuqi pas botimit n Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama