You are on page 1of 7

Opis przypadku _ Przywracanie harmonii umiechu

Od diagnostyki do protetyki
wsppraca,
komunikacja, realizacja
Autorzy_Maciej Dominik Drosd, Bartosz Troczyski

_Pacjent zgosi si do leczenia z powo- pierwszej wizyty i utrzymana do wykonania


du pogorszenia estetyki umiechu. Zauway wax-up.
stopniowy ubytek dugoci zbw siecznych, Nastpnie, wykorzystujc Luxatemp
co odbiera jako wizualne objawy starzenia Fluorescence A1 DMG, wykonano mock-up
oraz narastajce objawy dysfunkcji narzdu oraz fotograiczn analiz twarzy. Podczas
ucia w postaci epizodw zgrzytania, zaci- tej samej wizyty przeprowadzono wstpn
skania oraz trzaskw w stawie skroniowo- ekwilibracj okluzji z wykorzystaniem folii
-uchwowym. W wywiadzie i badaniu nie okluzyjnej. Zarwno estetyka, jak i funkcja
stwierdzono przeciwwskaza do leczenia. w peni zadowalay pacjenta oraz zesp le-
karz-technik. Pacjent zosta zwolniony do
W pierwszym etapie leczenia wykonano domu z mock-up w ustach dla deinitywnego
ocen estetyki umiechu oraz oszacowano ustalenia poziomu satysfakcji, estetyki oraz
wstpne zaoenia planu leczenia. Zgodnie (co wane) fonetyki. Takie postpowanie jest
z oczekiwaniami pacjenta, gwny cel to od- szczeglnie wane w wietle obowizku uzy-
budowa utraconej dugoci siekaczy oraz skania pisemnej wiadomej zgody pacjenta na
poprawa linii umiechu. Takie postpowanie zabieg. Podczas natepnej wizyty klinicznej
niejako determinuje dalsze rozwaania. Po za- przeprowadzono kolejn ekwilibracj oklu-
planowaniu nowej dugoci siekaczy, koniecz- zji, ktrej wyniki zarejestrowano, pobierajc
ne staje si wyznaczenie relacji centralnej jako wyciski sytuacyjne materiaami StatusBlue/
punktu wyjcia do analizy okluzji i ewentual- Honigum-Light, DMG. W ten sposb ustalo-
nej terapii wstpnej. no kocowy plan leczenia.

W uzyskanej relacji centralnej przygoto- Zaplanowano rekonstrukcj estetyczno-


wano wax-up, ktrego funkcj poza zwizu- -funkcjonaln z wyznaczeniem nowej pasz-
alizowaniem efektu kocowego dla pacjenta, czyzny zwarciowej, korekcj dugoci sie-
byo oszacowanie prawidowej okluzji, czy- kaczy, odtworzeniem prowadzenia kowego
li jednoczasowych kontaktw w odcinkach oraz popraw linii umiechu. Po analizie r-
bocznych oraz zaplanowanie ksztatu kw nicy midzy zwarciem nawykowym a kon-
dla zaznaczenia prowadzenia kowego. Taki strukcyjnym, zesp lekarz-technik podj
wanie schemat pozwala unikn niepowo- decyzj o wykonaniu uzupenie typu BPR
dze w przyszoci, poprzez ochronn funk- w obu ukach (licwki i nakady) na zby 17-
cj kw. Prowadzeni kowe lub grupowe zde- 27 oraz 37-47. W grnym uku zbowym uy-
cydowanie wydua ywotno uzupenie to naturalnej ceramiki wzmacnianej leucy-
typu BPR oraz wyranie zwiksza relaksacj tem Antagon (Dentsply), w uku dolnym tej
mini ucia, stabilizujc nowy ukad oklu- samej ceramiki w odcinku 33-43 i ceramiki
zyjny. Klinicznie rejestracj relacji centralnej e.max press do zaopatrzenia zbw bocznych.
przeprowadzono metod deprogramacji mi- Postanowiono take wykonywa wszystkie
niowej z wykorzystaniem deprogramatora preparacje pod kontrol mock-up pozosta-
sliding guide AmannGirrbach AG. Po wionego na zbach. Ewentualne wypenienia
uzyskaniu rejestratw modele zaartykulowa- kompozytowe lub ubytki prchnicowe prze-
no do artykulatora Artex CP-AG. Wstpna znaczono do usunicia podczas preparacji,
dugo siekaczy zostaa oszacowana podczas aby odsoni zdrowe szkliwo.

cosmetic
6 1_2014
Opis przypadku _ Przywracanie harmonii umiechu

Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 5 Ryc. 6

Ryc. 7 Ryc. 8 Ryc. 9

Ryc. 1-9_Orientacja modeli wartykulatorze jest niezmiernie wana. Przypadkowe ich umiejscowienie skutkuje przewanie brakiem harmonii
odtwarzanego uzupenienia ztwarz pacjenta izawaa na spjnoci koncepcji estetyczno-funkcjonalnej. Do zarejestrowania pozycji szczki
uyto uku twarzowego Artex-AmannGirrbach, ado odczytania stawowej pozycji uchwy posuono si deprogramatorem krtkoczasowym
sliding guide tej samej irmy.

Dla penej kontroli preparacji zaplano- zadecydowano o preparacjach segmentowych


wano take uycie silikonowych indeksw oraz wykonywaniu rejestratw zwarciowych
z wax-up oraz wyznaczenie gbokoci ro- z LuxaBite DMG po kadym etapie prepara-
boczej poprzez wiertarki dystansowe. Taki cji. Jako pierwszy do leczenia zaplanowano
scenariusz leczenia pozwala najpeniej reali- uk szczki, w uchwie pozostawiajc mock-
zowa zaoenia procedur minimalnie inwa- -up dla utrzymania parametrw okluzji. Po
zyjnych, a co za tym idzie maksymalnie zakoczeniu leczenia i zaadoptowaniu uzu-
oszczdzi tkanki wasne uzbienia pacjenta. penie w szczce zostanie wykonana iden-
Niezmiernie istotna u pacjentw deprogra- tyczna procedura w uchwie.
mowanych, po wyznaczeniu relacji centralnej
jest pena kontrola okluzji podczas kolejnych Taki plan leczenia zosta przedstawiony
etapw klinicznych, zatem w tym przypadku pacjentowi, omwiono elementy ryzyka oraz

cosmetic 1_2014 7
Opis przypadku _ Przywracanie harmonii umiechu

Ryc. 10 Ryc. 11 Ryc. 12

Ryc. 13 Ryc. 14 Ryc. 15

Ryc. 16 Ryc. 17 Ryc. 18

Ryc. 19 Ryc. 20 Ryc. 21

Zdj. 10-21_Po zamontowaniu modelu szczki wartykulatorze Artex CP dokonano domontowania modelu uchwy. Relacja pokazana
wczasie deprogramacji zostaa podniesiona o1,5 mm od wysokoci na pierwszym przedwczesnym kontakcie. Wg tego zaoenia
wypeniono j symulowanymi zbami woskowymi, tzw. wax-up ipowsta plan pracy czcy aspekty okluzyjne, funkcyjne iestetyczne.
Wskazano ioceniono rwnie niewielkie potrzeby preparacyjne.

moliwych komplikacji i powika. Pacjent artykaina z noradrenlin 1/100.000. Przed


w peni zaakceptowa plan i wyrazi wiado- preparacj pobrano rejestrat zwarciowy w od-
m zgod na pimie. Podczas kolejnej wizyty cinku przednim materiaem LuxaBite, DMG.
klinicznej wykonano dokumentacj fotogra- Nastpnie oznaczono gboko preparacji
iczn, rejestraty zwarciowe, wyciski sytu- wiertem dystansowym potrjnym Komet
acyjne dla stworzenia modeli orientacyjnych 834.314.016. Po oznaczeniu gbokoci pre-
dla potrzeb dokumentacji przebiegu leczenia. paracji oraz zasigu redukcja wysokoci
Nastpnie wykonano znieczulenie miejscowe poprzez mock up, zaznaczono osignite
z uyciem preparatu Septanest (Septodont), parametry owkiem. Idea ta wspomaga wi-

cosmetic
8 1_2014
Opis przypadku _ Przywracanie harmonii umiechu

Ryc. 22 Ryc. 23 Ryc. 24

Ryc. 25 Ryc. 26 Ryc. 27

Ryc. 28 Ryc. 29 Ryc. 30

Ryc. 31 Ryc. 32

Ryc. 33
Ryc. 34 Ryc. 35

Zdjcia 22-36_Na podstawie wax-up zostaa odtworzona symulacja wjamie


ustnej pacjenta, tzw. mock-up, pozwalajca na waciw ocen wspomnianych
aspektw.
Preparacja wykonana zobecnoci mock-up na zbach pozwolia przeprowadzi
minimaln preparacj wkontrolowany sposb.
Pobrano 2 wyciski przygotowanego uku zbowego iponownie uyto klucza
silikonowego do zabezpieczenia przygotowanych zbw.
Na dolny uk zbowy rwnie zaoono mock-up wcelu zwikszenia komfortu
Ryc. 36
uytkowania uzupenie tymczasowych przez pacjenta.

cosmetic 1_2014 9
Opis przypadku _ Przywracanie harmonii umiechu

Ryc. 37 Ryc. 38 Ryc. 39

Ryc. 40 Ryc. 41 Ryc. 42

Ryc. 43 Ryc. 44 Ryc. 45

Ryc. 46 Ryc. 47 Ryc. 48

Zdjcia 37-49_Na podstawie pobranych wyciskw sporzdzono komplet modeli:


roboczy, dzielony, kontrolny imistrzowski. Model anatomiczny zawierajcy duplikaty
zbw zmasy ogniotrwaej posuy do kontrolowanego nakadania kolejnych warstw
ceramiki. Dziki tego typu modelowi technik mia dostp do kadego zba oraz (co
istotne) zachowana zostaa wikszo anatomii tkanek mikkich. Pozwolio to na
uformowanie indywidualnych proili wyaniania poszczeglnych zbw. Pod kontrol
artykulacyjn zakoczono prac, po czym usunito mas ogniotrwa zwntrza licwek
Ryc. 49 ceramicznych. Wszystkie elementy zostay dopasowane na 4 modelach przygotowanych
na podstawie 2 wyciskw.

cosmetic
10 1_2014
Opis przypadku _ Przywracanie harmonii umiechu

Ryc. 50 Ryc. 51 Ryc. 52

Ryc. 53 Ryc. 54 Ryc. 55

Ryc. 56 Ryc. 57 Ryc. 58

Zdjcia 50-58_Powierzchnia licwek zostaa przygotowana przez wypiaskowanie ich trjtlenkiem glinu iwytrawienie kwasem HF. Dziki
temu bdzie moliwe adhezyjne zamocowanie ich na zbach, co jest warunkiem ich dugoczasowego funkcjonowania. Wypreparowane
ilary zostay kondycjonowane samotrawicym systemem czcym Kuraray Esthetic. Po ostatecznym osadzeniu pracy wuku grnym,
sprawdzono zaguzkowanie iwaciw funkcj wszystkich zbw, auk dolny zaopatrzono symulacj zmateriau Luxatemp Fluorescence A1,
DMG. Poniewa bdzie to wzr do odbudowy dolnych powierzchni okluzyjnych, zaoono 2-3-tygodniowy okres permanentnego uytkowania
do kontroli adaptacji miniowej pacjenta.

zualnie oszczdny tok postpowania. Przy interproksymalnych, za wyjtkiem miejsc


uyciu narzdzi rotacyjnych umocowanych ze wspistniejcymi ubytkami lub wype-
do kocwki przyspieszajcej 1:5 wykonano nieniami. Dodzisowa granica preparacji
korekt ksztatu ilarw. W tym etapie uyto zostaa utrzymana wszdzie poza stre-
narzdzi z nasypem diamentowym o red- fa estetyczn od mesialnej powierzchni
nim nasypie Maisinger typ 852.314.014, zba 13 do mesialnej powierzchni zba 23.
a nastpnie z nasypem bardzo drobnym 852 W stracie estetycznej zdecydowano si nie-
c 314 016. Do ostatecznej korekty ilarw co pogbi preparacj w celu ukrycia linii
uyto inir ze spiekanego wglika hm L 314 cementowania.
012 Meisinger typ oraz dyskw solex. Po
kadym z kwadrantw pobierano czciowe Wymusio to zastosowanie retrakcji me-
rejestraty okluzyjne. Istniejce ubytki prch- chanicznej i chemicznej. Nici ultrapack 3M
nicowe oraz wypenienia usunito do granicy oraz chlorek glinu. Przed naoeniem masy
zdrowych tkanek, miejsca wyeksponowanej wyciskowej ilary gruntownie przepukano
zbiny zabezpieczono preparatem gluma-De- i wysuszono. Do wyciskw wybrano w opinii
sentytizer, Kulzer. zespou lekarz-technik najlepszy na rynku ma-
teria wyciskowy Honigum-Mono i Honigum-
W miar moliwoci starano si pozosta- -Light, DMG. Do rejestracji przeciwstawnego
wi istniejce kontakty na powierzchniach uku uyto masy StatusBlue/Honigum-Light.

cosmetic 1_2014 11
Opis przypadku _ Przywracanie harmonii umiechu

Ponownie pobrano rejestraty zwarciowe, wyko- skary si z powodu jakichkolwiek dolegli-


rzystujc pobranych wczeniej jig. Do wszyst- woci. W badaniu stwierdzono nienagannie
kich rejestracji uyto materiaw LuxaBite, zachowane uzupenienia tymczasowe.
DMG oraz Obite, DMG. Po zakoczeniu prepa-
racji i pobraniu wyciskw, ilary zabezpieczono W znieczulenie nasikowym Septanest,
ponownie GlumaDesentitizer, Kulzer oraz wy- Septodont zdemontowano uzupenienia tym-
konano bezporednie uzupenienia tymczasowe czasowe. Dziki perfekcyjnej adaptacji uzu-
z materiau Luxatemp Fluorescence A1, DMG. penie w okolicy okoodzisowej, stan tka-
Nieznaczne artefakty naprawiono materiaem nek mikkich pozostawa bez zarzutu i nie
LuxaFlow Star A1, DMG. Gotowe prowizo- zakca procesu osadzania. Po kontroli do-
rium wykoczono mechanicznie, wypolerowa- kadnoci, stopnia dopasowania i szczelno-
no oraz zabezpieczono materiaem Luxatemp ci brzenej, przystpiono do cementowania
Glaze&Bond, DMG, uzyskujc znakomity uzupenie przy uyciu kompletnego syste-
efekt estetyczny. Podczas tej samej wizyty od- mu Estetic, Kuraray, postpujc zgodnie z re-
dano przygotowan uprzednio szyn ochronn komendowan przez producenta procedur.
typu nightguard w celu ochrony uzupenie Nakady i licwki zostay kondycjonowane
tymczasowych, co byo niezmiernie wane kwasem i primerem, a ilary samotrawicym
w zwizku z 400-kilometrow odlegoci dzie- systemem czcym. Preparacje dodzisowe
lc pacjenta od gabinetu. i idealny stan tkanek mikkich pozwoli zre-
zygnowa z uycia koferdamu. Proces cemen-
Komplet wyciskw i rejestratw zosta towania przebieg bez powika. Po usuniciu
przekazany do laboratorium. W okresie mie- nadmiarw i oczyszczeniu przestrzeni mi-
dzy wizytami pacjent uywa Eludril do po- dzyzbowych dokonano korekty zwarciowej.
prawy stanu tkanek mikkich. Nie zgasza W uku przeciwstawnym (w uchwie) pozosta-
adnych dolegliwoci blowych ani nadwra- wiono mock-up do czasu penego zaadoptowa-
liwoci, co potwierdza skuteczno dziaania nia uzupenie w szczce, kiedy to wykonana
preparatu Gluma Desentytizer. zostanie kolejna cze leczenia. Oddano szyn
nightguard i wyznaczono wizyt kontroln
Po 10 dniach ustalono wizyt kontroln, oraz kolejne wizyty kliniczne._
ktrej celem bya kontrola uzupenie i ich Dalsza cz leczenia zostanie opisana w kolejnym
osadzenie. Pacjent zgosi si na wizyt, nie wydaniu "Cosmetic"

_autor _autor
Dr Maciej Dominik Drosd Tech. dent. Bartosz Troczyski
w2008 r. zda zwyrnieniem egzamin - wspwaciciel irmy Natrodent
specjalizacyjny, uzyskujc tytu specjalisty zsiedzib wodzi. Od 1998 r. czynnie
protetyki stomatologicznej. Uzyska tytu pracuje iprowadzi Natrodent Laboratorium
implantologa po studiach podyplomowych Protetyczne. Dugoletnia praca
we Frankfurcie. W2006 r. otworzy Klinik wbezporednim kontakcie zlekarzami
Stomatologii Estetycznej. Uczestniczy ipacjentami zaowocowaa profesjonaln
wkursach iszkoleniach wdziedzinie wiedz zzakresu rozwizywania trudnych
stomatologii estetycznej iimplantologii. sytuacji protetycznych iprowadzenia
Od 2005 r. jest konsultantem naukowym przypadku od zaplanowania do
Heraus Kulzer, DMG, Astratech, Ab-dental, prowadzi wykady w uzupenienia. Jego specjalizacja to odbudowa estetyki umiechu
Polsce, Europie i USA. Jest czonkiem PASE, ulubione procedury ifunkcji narzdu ucia.Obecnie jest czynnie pracujcym technikiem
lekarza to implantologia, ileczenie umiechu. prowadzcym rwnie szkolenia autorskie dla lekarzy dentystw
itechnikw dentystycznych zzagadnie takich, jak: komunikacja
Kontakt: iplanowanie pracy wpostpowaniu protetycznym, artykulacja,
Klinika Stomatologii Estetycznej ceramika oraz licwki iinne uzupenienia estetyczne.
ul. Storczykowa 2, 87-100 Toru
tel.: (56) 654 60 11 Kontakt:
ul. Starodbska 8, 87-800 Wocawek Natrodent s.c
tel.: (54) 411 68 80 ul. Wierzbowa 46/48, 90-133 d
implant@drosd.pl tel.: (42) 292 06 66
www.drosd.pl bartosz.troczynski@natrodent.com.pl

cosmetic
12 1_2014