You are on page 1of 148

Uivatelsk pruka IDEA Connection

IDEA Connection 7
Ppoje

Uivatelsk pruka

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection

Obsah
1.1 Poadavky programu ........................................................................................................ 5
1.2 Pokyny k instalaci programu ............................................................................................ 5
2 Ovldn .................................................................................................................................. 6
2.1 3D zobrazen v hlavnm okn........................................................................................... 6
2.1.1 Ovldn pohledu ve 3D okn ................................................................................... 7
2.2 Nastaven jednotek ........................................................................................................... 9
3 Prce s projektem .................................................................................................................. 10
3.1 Nov projekt ................................................................................................................... 11
4 Zadn a posouzen stynku ................................................................................................. 12
4.1 Data projektu .................................................................................................................. 12
4.2 Geometrie stynku ........................................................................................................ 13
4.2.1 Karta Editace prvk ................................................................................................. 14
4.3 inky zaten ............................................................................................................... 15
4.3.1 Karta Editace zaten.............................................................................................. 17
4.3.2 Karta Rozen reim ............................................................................................. 17
4.4 Nvrh stynku a vrobn operace .................................................................................. 18
4.4.1 Oez ......................................................................................................................... 21
4.4.2 Vztuha ................................................................................................................... 24
4.4.3 Rozen psnice..................................................................................................... 28
4.4.4 ebro ....................................................................................................................... 32
4.4.5 Otvor........................................................................................................................ 35
4.4.6 Deska-deska ............................................................................................................ 37
4.4.7 eln deska .............................................................................................................. 41
4.4.8 Odsazen eln deska .............................................................................................. 46
4.4.9 Zrodek.................................................................................................................... 50
4.4.10 Ppojn plech (smyk) ........................................................................................... 53
4.4.11 Stynkov plech ................................................................................................... 56
4.4.12 Patn deska............................................................................................................. 64
4.4.13 Ploka.................................................................................................................. 68
4.4.14 Ppojn plech pro dut profily ............................................................................. 73
4.4.15 Ppojn helnk .................................................................................................... 81
4.4.16 Vztun prvek ..................................................................................................... 84
4.4.17 Vztun plech ...................................................................................................... 88
4.4.18 Oez plech ........................................................................................................... 95
4.4.19 Skupina roub .................................................................................................... 100
4.4.20 Svar...................................................................................................................... 102

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection

4.4.21 Pracovn rovina ................................................................................................... 104


4.4.22 Nastaven vlastnost svaru ................................................................................... 106
4.4.23 Zadn roub vrstvami ....................................................................................... 106
4.4.24 Zadn sestavy roub ......................................................................................... 107
4.4.25 Uivatelsk ablony vrobnch operac............................................................... 109
4.4.26 Karta Operace ...................................................................................................... 113
4.4.27 Karta CBFEM ..................................................................................................... 113
4.5 Editor plech ................................................................................................................ 115
4.5.1 Karta Operace ........................................................................................................ 115
5 Posouzen stynku .............................................................................................................. 119
5.1 Status vpotu .............................................................................................................. 120
5.2 Posudek plech ............................................................................................................. 121
5.3 Posudek roub ............................................................................................................ 123
5.4 Posudek betonovho bloku........................................................................................... 126
5.5 Posudek smykovho napt ve styn rovin ............................................................... 127
5.6 Posudek svar ............................................................................................................... 128
5.7 Vyhodnocen tuhosti ppoje ........................................................................................ 131
5.8 Vyhodnocen vpotu boulen ..................................................................................... 132
5.9 Karta CBFEM .............................................................................................................. 133
5.10 Karta MKP vpoet .................................................................................................... 133
5.11 Protokol posouzen aktulnho stynku .................................................................... 134
5.12 Vkaz materilu aktulnho stynku ......................................................................... 135
5.13 Nastaven normy a vpotu ........................................................................................ 136
6 Stynky v projektu ............................................................................................................. 139
6.1 Karta Nov poloka ...................................................................................................... 140
6.2 Pidn stynku do projektu ........................................................................................ 140
6.3 Protokol o vpotu ....................................................................................................... 141
6.3.1 Jednodkov protokol .......................................................................................... 141
6.3.2 Jednostrnkov protokol ....................................................................................... 141
6.3.3 Detailn protokol ................................................................................................... 142
6.3.4 Karta Zobrazen protokolu .................................................................................... 143
7 Materily, prezy a rouby v projektu ............................................................................... 144
7.1 Prezy ......................................................................................................................... 144
7.2 Materily ...................................................................................................................... 146
7.3 Sestavy roub.............................................................................................................. 147
8 Propojen s CAD systmy ................................................................................................... 148
8.1 Propojen Advance Steel IDEA Connection ............................................................. 148

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection

8.2 Propojen Tekla Structures IDEA Connection .......................................................... 148

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 5

1.1 Poadavky programu


Aplikace ke svmu provozu vyaduje na potai mt nainstalovan .NET Framework 4.5
ten lze sthnout nap. ze strnek spolenosti Microsoft. Instalan program ptomnost
Frameworku kontroluje, v ppad, e jej nedetekuje, nejde instalace spustit.

1.2 Pokyny k instalaci programu


Program IDEA Connection se instaluje jako soust balku IDEA StatiCa.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 6

2 Ovldn
Prvky uivatelskho prosted aplikace jsou sdrueny do nsledujcch skupin:
Navigtor obsahuje hlavn pkazy pro prci v projektu.
Karty (Ribbony) obsahuj sady ovldacch prvk. Obsah sady se mn podle
aktulnho pkazu v navigtoru.
Hlavn okno zobrazuje data ppoje ve 3D zobrazen.
Datov okno zobrazuje vlastnosti vybranho objektu nebo vsledky pro aktuln
vybran pkaz navigtoru nebo vybran objekt v hlavnm okn.

Datov okno

Karty

Hlavn okno

Navigtor

2.1 3D zobrazen v hlavnm okn


V hlavnm okn se vykresluje 3D pohled na aktuln ppoj.
Pro prci s 3D pohledem lze pout pkazy na kart Nastaven zobrazen.
Jednotliv pkazy karty Nastaven zobrazen:

nastav pohled shora (proti smru kladn


poloosy Z globlnho souadnho systmu).
nastav pohled zepedu (proti smru kladn
poloosy Y globlnho souadnho systmu).
nastav pohled z boku (proti smru kladn poloosy X globlnho souadnho
systmu).
nastav vchoz 3D pohled na konstrukci a nastav piblen tak, aby se cel
konstrukce zobrazila ve 3D okn.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 7

zapne nebo vypne zobrazen pohledu na konstrukci v reimu perspektivy.


Tlesa pepne do reimu kreslen vech prvk stynk jako tles se zohlednnm
viditelnosti hran.
Prhledn pepne do reimu kreslen vech prvk stynku jako prhlednch tles.
Drtov model pepne do reimu kreslen osovho schmatu prvk stynku.

Pro zobrazen ink zaten a popis lze pout pkazy na kart


Popisy:
Prvky zapne/vypne zobrazen jmen prvk ve stynku
Zaten zapne/vypne zobrazen zadanch vnitnch sil
v aktulnm inku zaten
Plechy zapne nebo vypne zobrazen jmen jednotlivch plech ve stynku.
LSS zapne nebo vypne zobrazen loklnch souadnch systm jednotlivch prvk
stynku.

2.1.1 Ovldn pohledu ve 3D okn


Pro nastaven pohledu na konstrukci ve 3D okn lze pout pkazy v pravm hornm rohu 3D
okna nebo klvesov zkraty kombinovan s pohybem myi.
Jednotliv pkazy ve 3D okn:

- zoom oknem.

- dynamick zoom. Piblen nebo oddlen se provd taenm myi pi pidren


levho tlatka.

- posun obrazu. Posun se provd taenm myi pi pidren levho tlatka.

- pootoen obrazu. Pootoen se provd taenm myi pi pidren levho tlatka.

- zobrazen cel konstrukce (zoom ve).


Pro ovldn obrazu pomoc klvesov zkraty a myi lze pout nsledujc kombinace:
stisknout a dret prostedn tlatko myi pohyb my zpsob posun obrazu
stisknout CTRL a stisknout a dret prostedn tlatko myi pohyb my zpsob
natoen obrazu
stisknout SHIFT a stisknout a dret prostedn tlatko myi pohyb my zpsob
piblen/oddlen obrazu
Pravm tlatkem myi nad 3D oknem lze vyvolat kontextovou
nabdku s nsledujcmi pkazy:
Pohled Z pepne do pohledu na konstrukci proti smru
globln osy Z.
Pohled Y pepne do pohledu na konstrukci ve smru
globln osy Y.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 8

Pohled X pepne do pohledu na konstrukci proti smru globln osy X.


Zoom ve zobraz celou konstrukci v aktulnm okn.
Zoom vezem zvten oknem.
Pepnout promtn pepne mezi axonometrickm zobrazenm a zobrazenm
v perspektiv.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 9

2.2 Nastaven jednotek


Jednotky pro prci s programem lze nastavit pkazem Jednotky v nabdce Soubor.
Nastaven jednotek se ukld do konfiguranch soubor aplikace (nen soust dat projektu).

Veliiny, pro kter lze nastavit jednotky, jsou seskupeny do skupin, kter jsou zobrazeny
ve sloupci v lev sti dialogu. Pro vybranou skupinu se v tabulce vypisuj veliiny, kterm
lze zmnit nastaven jednotek. Pro kadou veliinu lze v seznamu ve sloupci Jednotka
nastavit nkterou z dostupnch jednotek.
Ve sloupci Pesnost se pro danou veliinu nastav poet zobrazovanch desetinnch mst.
Ve sloupci Formt lze pro kadou veliinu vybrat styl zobrazen:
Decimln zobrazen sel ve standardnm desetinnm formtovn (-ddd.ddd).
Vdeck zobrazen sel ve vdeckm (exponencilnm) formtovn
("-d.dddE+ddd").
Automaticky podle dlky zobrazovanho etzce automaticky zvol mezi
zobrazenm v desetinnm nebo vdeckm formtovn. V tomto ppad hodnota
pesnosti ze sloupce Pesnost znamen poet zobrazen platnch slic.
Imperiln zobrazen sel ve zlomkovm formtu (pouze pro imperiln jednotky).
Vchoz metrick nate vchoz nastaven jednotek pro metrick mrn systm.
Vchoz imperiln nate vchoz nastaven jednotek pro imperiln mrn systm.
Import nate nastaven jednotek ze souboru.
Export ulo aktuln nastaven jednotek do souboru.
Klepnut na OK se aktuln nastaven jednotek ulo a pouije se pi dalm sputn aplikace.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 10

3 Prce s projektem
Pkazy pro prci s daty projektu jsou v nabdce na kart Data:
Nov oteve nov projekt.
Otevt oteve se nkter z dve zadanch projekt s koncovkou
ideaCon, resp. wsCon.
Uloit ulo aktuln projekt na disk.
Uloit jako ulo aktuln projekt na disk do souboru. Soubor lze
uloit buto se vemi posudkovmi daty (ppona *.ideaCon) nebo lze uloit
pouze model prezu (ppona *.wsCon).
O aplikaci zobraz dialog O aplikaci. V dialogu O aplikaci lze
zobrazit dialog pro aktivaci programu.
Jednotky zobraz dialog pro nastaven jednotek viz 2.2
Nastaven jednotek.
Pedvolby zobraz dialog pro nastaven jazykov verze aplikace a
loga pro tisk vstup.
Licence spust aplikaci Sprvce licenc.
Zavt zave aktuln projekt.
Ukonit ukon aplikaci.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 11

3.1 Nov projekt


Nov projekt se vytvo klepnutm na Nov na kart Projekt. Zobraz se dialog Prvodce
novm stynkem.

Jednotliv volby dialogu Prvodce novm stynkem:


Norma vbr normy pro zadn a posouzen stynku.
Materil nastaven vchozho materilu pro prvky stynku. Materil se vybr ze
systmov databze po klepnut na .
Jmno zadn jmna stynku.
Popis zadn popisu stynku.
Rm 2D spust zadn novho 2D rmovho stynku vbrem nkter
z peddefinovanch topologi 2D stynk. Prvky stynku se vygeneruj podle
vybran topologie.
Rm 3D spust zadn novho 3D rmovho stynku vbrem nkter
z peddefinovanch topologi 3D stynk. Prvky stynku se vygeneruj podle
vybran topologie.
Kotven - spust zadn novho stynku kotven vbrem nkter z peddefinovanch
topologi kotven. Prvky stynku se vygeneruj podle vybran topologie.
Przdn spust zadn novho obecnho stynku. Jednotliv prvky stynku je
nutn zadat run.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 12

4 Zadn a posouzen stynku


Jednotliv data stynku se zadvaj pslunmi pkazy
navigtoru.
Stynk je definovn:
geometri - prutov prvky, kter se stkaj ve stynku;
inky zaten hodnoty vnitnch sil na koncch
prvk stynku
vrobnmi operacemi a pdavnmi prvky oezy,
vztuhy, eln desky, rouby, kotvy.

4.1 Data projektu


Pkazem navigtoru Protokol > Data projektu se v hlavnm okn zobraz tabulka pro zadn
zkladnch a identifikanch daj o projektu.

Norma vypisuje se jmno nrodn normy.


Jmno zadn jmna projektu.
slo zadn identifikanho sla projektu.
Autor zadn jmna autora.
Popis zadn pdavnch informac o konstrukci.
Datum datum proveden vpotu

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 13

4.2 Geometrie stynku


Zadn geometrie stynku se spust pkazem navigtoru Stynk, kotven > Geometrie.
Zadvaj se jednotliv prutov prvky stynku, jejich prezy a poloha v prostoru.
V hlavnm okn se vykresluje 3D pohled na aktuln stynk.
V datovm okn se zobrazuje tabulka vlastnost prutovch prvk ppoje.
V pruhu karet je dostupn karta Editace prvk.

Stynk me obsahovat vce prvk.


Pro pevnostn vpoet a vpoet boulen mus bt jeden z prvk oznaen jako tzv. Nosn
prvek prvek, do kterho je ve vpoetnm modelu aplikovna podpora.
Pro vpoet tuhost mus bt jeden z prvk oznaen jako tzv. een prvek pro tento prvek
se provd vpoet tuhost, vechny ostatn prvky stynku jsou ve vpoetnm modelu
podepeny.
Nad tabulkou Prvky jsou k dispozici nsledujc pkazy:

- pid do stynku nov prvek.


- smae ze stynku aktuln prvek.
Nosn prvek pro stynky s nastavenm typem vpotu Pevnost/Petvoen nastav
aktuln vybran prvek stynku jako nosn prvek.
een prvek pro stynky s nastavenm typem vpotu Tuhosti nastav aktuln
vybran prvek stynku jako een prvek.
V tabulce Prvky se vypisuje seznam prvk v aktulnm stynku:

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 14

Jmno zadn jmna aktulnho prvku. Jmno nosnho (resp. eenho) prvku
stynku se zobrazuje odlinou barvou.
Pro aktuln prvek se zobrazuje tabulka vlastnost:
Prez - ze seznamu dostupnch prez se vybere prez, kter se piad prvku
stynku. Klepnutm na lze zmnit parametry aktulnho prezu prvku stynku.
Klepnutm na lze pidat nov prez a zrove jej piadit prvku stynku.
Typ geometrie nastaven geometrickho modelu prvku:
o Prbn prvek je prbn jde na ob strany od teoretickho stedu
stynku.
o Ukonen prvek kon v teoretickm stedu stynku.
Typ modelu vbr typu fyziklnho modelu prvku:
o N prvek pen slu pouze ve smru lokln osy x osovou slu N.
o N-Vz-My prvek pen sly v rovin loklnch os xz osovou slu N,
posouvajc slu Vz, ohybov moment My.
o N-Vy_Mz prvek pen sly v rovin loklnch os xy - osovou slu N,
posouvajc slu Vy, ohybov moment Mz.
o N-Vy-Vz-Mx-My-Mz prvek je schopen penet vech 6 sloek vnitnch
sil.
smr zadn pootoen aktulnho prvku kolem osy Z globlnho souadnho
systmu (uren smru nosnku ve vodorovn rovin XY).
sklon zadn sklonu nosnku od vodorovn roviny XY globlnho souadnho
systmu.
pootoen zadn pootoen aktulnho prvku kolem osy x loklnho souadnho
systmu prvku.
Ofset ey zadn ofsetu (excentricity) aktulnho prvku ve smru osy y loklnho
souadnho systmu prvku.
Ofset ez zadn ofsetu (excentricity) aktulnho prvku ve smru osy z loklnho
souadnho systmu prvku.
Dlka zadn dlky prvku. Je-li zadna hodnota 0, pot se dlka prvku
automaticky z vky prezu, jinak se bere uivatelem zadan hodnota.
Teoretick dlka My zadn teoretick dlky prvku pro klasifikaci tuhosti.
Teoretick dlka Mz zadn teoretick dlky prvku pro klasifikaci tuhosti.
Zrcadlen Y je-li volba zatrena, odzrcadl se prez prvku podle roviny XY
loklnho souadnho systmu prvku.
Zrcadlen Z je-li volba zatrena, odzrcadl se prez prvku podle roviny XZ
loklnho souadnho systmu prvku.

4.2.1 Karta Editace prvk


Nov pid nov prvek do aktulnho stynku.
Smazat smae aktuln prvek z ppoje.
Smazat ve smae vechny prvky z ppoje.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 15

4.3 inky zaten


Zadn ink zaten (vnitnch sil) ve stynku se spust pkazem navigtoru Stynk,
kotven > inky zaten.
Zaten stynku se zadv pomoc hodnot ink zaten - vnitnch sil - na jednotlivch
prvcch stynku. Hodnoty ink zaten se sdruuj do skupin (obdoba zatovacch stav).
V jednom stynku me bt zadno nkolik skupin ink zaten. Vpoet a posouzen
st stynku se pak provd pro kadou skupinu ink zaten zvl.
Zaten stynku lze zadat ve dvou reimech:
kompletn zadn vnitnch sil na konce vech segment. Provd se kontrola
rovnovhy.
omezen zadn pouze na pipojen prvky. Na prvek, kter je oznaen jako nosn,
nelze zaten zadat. Nosn prvek je kompletn podepen, prbn prvek se podepe
na obou koncch.

Zpsob zadn ink zaten lze pepnout na kart Rozen reim.

V hlavnm okn se vykresluje 3D pohled na aktuln stynk.


V datovm okn se zobrazuje tabulka ink zaten.
Pi zadn ink zaten je k dispozici karta Editace zaten a Rozen reim.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 16

Nad tabulkou inky zaten jsou k dispozici nsledujc pkazy:

- pid do stynku nov inek zaten.


- smae ze stynku aktuln inek zaten.
Jednotliv sloupce tabulky inky zaten:
Nzev zadn jmna skupiny ink zaten
Popis zadn popisu skupiny ink zaten.
V tabulce Vnitn sily se pro aktuln inek zaten zadvaj hodnoty vnitnch sil na
dostupn konce jednotlivch prvk stynku.
Jednotliv sloupce tabulky Vnitn sly:
Prvek vypisuje se jmno prvku.
Pozice vypisuje se umstn inku zaten na pslunm prvku stynku.
X zadn vzdlenosti psobit zaten od potku stynku.
N zadn hodnoty osov sly ve smru osy x loklnho souadnho prvku.
Vy zadn posouvajc sly ve smru osy y loklnho souadnho systmu prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 17

Vz zadn posouvajc sly ve smru osy z loklnho souadnho systmu prvku.


Mx zadn krouticho momentu kolem osy x loklnho souadnho systmu prvku.
My zadn ohybovho momentu kolem osy y loklnho souadnho systmu prvku.
Mz zadn ohybovho momentu kolem osy z loklnho souadnho systmu prvku.

4.3.1 Karta Editace zaten


Nov - pid do stynku nov inek zaten.
Smazat - smae ze stynku aktuln inek zaten.
Smazat ve smae ze stynku vechny inky zaten

4.3.2 Karta Rozen reim


Kontrola rovnovhy zapne/vypne kontrolu rovnovhy zadanch
ink zaten. Je-li volba zapnuta, zadvaj se inky zaten na vechny
prvky stynku a kontroluje se rovnovha zadanch ink- Nen-li volba
zapnuta, nelze zadat inky zaten na nosn prvek, inky se zadvaj pouze
na pipojen prvky.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 18

4.4 Nvrh stynku a vrobn operace


Pi navrhovn stynku se do stynku zadvaj vrobn operace a dodvaj pdavn prvky
potebn pro sprvn posouzen ppoje (oezy, eln desky, vztuhy, rouby, kotvy apod.).
Nvrh stynku se spust pkazem navigtoru Stynk, kotven > Nvrh.
V hlavnm okn se vykresluje 3D pohled na aktuln stynk.
V datovm okn se zobrazuje tabulka vrobnch operac na aktulnm stynku.
Pi nvrhu stynku jsou v pruhu karet dostupn Operace a CBFEM.
Nad tabulkou Vrobn operace jsou k dispozici nsledujc pkazy:

- pid do stynku novou vrobn operaci.


- smae ze stynku aktuln vrobn operaci.
Smazat ve smae ze stynku vechny vrobn operace.
Vpoet spust vpoet stynku.
Editor spust editor plech. Pkaz je dostupn pro operace, ve kterch je pouit
plech.

Nov vrobn operace se do stynku pid klepnutm na nad tabulkou operac nebo
pkazem Nov na kart Operace.
Poadovan operace se vybere klepnutm na pslun obrzek v dialogu Vybrat operaci.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 19

Jsou dostupn nsledujc vrobn operace:


Oez viz 4.4.1 Oez.
Vztuha viz 4.4.2 Vztuha.
Rozen psnice viz 4.4.3 Rozen psnice.
ebro - viz 4.4.4 ebro.
Otvor viz 4.4.5 Otvor
eln deska viz 4.4.7 eln deska.
Odsazen eln deska viz 4.4.8 Odsazen eln deska.
Zrodek viz 4.4.9 Zrodek.
Deska-deska viz 4.4.6 Deska-deska.
Ploka viz 4.4.13 Ploka.
Stynkov plech viz 4.4.11 Stynkov plech.
Ppojn plech pro dut profily - viz 4.4.14 Ppojn plech pro dut profily.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 20

Ppojn plech (smyk) viz 4.4.10 Ppojn plech (smyk).


Ppojn helnk viz 4.4.15 Ppojn helnk.
Patn deska viz 4.4.12 Patn deska.
Vztun prvek - viz 4.4.16 Vztun prvek.
Vztun plech viz 4.4.17 Vztun plech.
Oez plechu viz 4.4.18 Oez plech.
Skupina roub - viz 4.4.19 Skupina roub.
Obecn svar . viz 4.4.20 Svar.
Pracovn rovina viz 4.4.21 Pracovn rovina.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 21

4.4.1 Oez
Vrobn operace Oez upravuje konce prvk.

Vlastnosti vrobn operace Oez:


Prvek vbr prvku, kter m bt upraven oezem.
Oez (m) vbr prvku, plechu nebo pracovn roviny, podle kterho bude
upravovan prvek oezn.
Typ vbr typu prvku, podle kterho se oez provd:
o Prvek oez se bude provdt podle vybranho prvku.
o Plech oez se bude provdt podle vybranho plechu (nap. eln desky)
stynku.
o Pracovn rovina oez se bude provdt podle vybran pracovn roviny.
Zpsob oezu vbr zpsobu proveden oezu:
o Ohranien oez se provd jednou rovinou ezu podle pslun vnj hrany
oezvajcho prezu.
o Povrch do povrch upravovanho prvku vytvo vezy podle povrchu
oezvajcho prezu (pronik povrch).

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 22

Rovina ezu vbr roviny, kter m bt pouita pro proveden oezu. Poloha je
vztaena k potku upravovanho prvku:
o C - Bli oez bude proveden rovinou bli k potku upravovanho prvku.
o F - Vzdlenj oez bude proveden rovinou vzdlenj od potku
upravovanho prvku.
Smr vbr smru oezu:
o Rovnobn ez se vede rovnobn s hranami oezvajcho prvku.
o Kolmo ez se vede kolmo k ose oezvanho prvku.
Ofset zadn vzdlenosti oezu od vybran ezn roviny.
Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Pruby nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.
Stojiny nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.

Oez rmovho rohu.


Prvn operace Oez je zadna na sloup C a oezv jej podle vzdlenj hrany nosnku B. Druh operace Oez je zadna
na nosnk B a oezv jej podle bli hrany sloupu C.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 23

Oez diagonly.
Na nosnk B1 je zadna operace eln deska, kterou je nosnk pipojen ke sloupu C.
Prvn operace Oez je zadna na diagonlu D1 a oezv ji podle plechu eln desky D1.
Druh operace Oez je tak zadna na diagonlu D1 a oezv ji podle nosnku B1.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 24

4.4.2 Vztuha
Vrobn operace Vztuha pid svisl vztuhy do nosnku, pop. vztuhy do rmovch
roh.

Vlastnosti operace Vztuha:


M na prvku vbr prvku, na kter se umisuj vztuhy.
R vztaeno k vbr vztanho prvku. Vztan prvek je potebn pro stanoven
smru vztuh v rmovm rohu.
Poloha vbr umstn vztuhy v rmovm rohu:
o Nahoe vztuha se umst k horn hran prezu vztanho prvku.
o Dole vztuha se umst k doln hran prezu vztanho prvku.
o Ob vztuha se umst k horn i doln hran vztanho prvku.
o Sted vztuha se umst doprosted vky prezu vztanho prvku.
Materil vbr materilu vztuhy. Jako vchoz se bere materil prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 25

Tlouka zadn tlouky vztuhy. Hodnota 0 znamen, e tlouka plechu se


stanov automaticky podle prezu.
Umstn vbr stranovho umstn vztuhy:
o Ob vztuha se umst na ob strany vyztuovanho prvku.
o Tak vztuha se umst na jednu stranu vyztuovanho prvku.
o Naopak vztuha se umst na druhou stranu vyztuovanho prvku.
X pozice zadn pozice desky od potku prvku, pop. od potku podle umstn
vztuhy vi vztanmu prvku.
sklon zadn sklonu vztuhy vi ose prvku, na kter se vztuha umisuje.
B ka zadn ky vztuhy. Hodnota 0 znamen, e ka vztuhy se stanov
automaticky podle prezu.
Ofset nahoe zadn odsazen horn hrany vztuhy od psnice prezu. Odsazen
hrana vztuhy nen pivaena k psnici prezu.
Ofset dole zadn odsazen doln hrany vztuhy od psnice prezu. Odsazen hrana
vztuhy nen pivaena k psnici prezu.
Poet opakovn zadn potu vztuh.
X1 delta x zadn vzdlenosti mezi opakovanmi vztuhami.
Mezera zadn mezery mezi hranami vztuhy a hranami prezu prvku, na kter se
vztuha umisuje. V oblasti mezery je vztuha pivaena k prezu.
Sraen rohy zapne/vypne zkosen roh vztuhy (mezi stojinou a prubou prvku,
na kter se vztuha umisuje).
Velikost sraen zadn dlky zkosen roh vztuhy. Hodnota 0 znamen, e
velikost zkosen stanov automaticky podle prezu (pouze pro vlcovan prezy).
Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Vechny svary nastaven vlastnost svar vztuh.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 26

Vztuha v rmovm rohu.


Na sloup C je zadna prvn operace Oez, kter oezv sloup podle vzdlenj hrany nosnku B.
Na nosnk B je zadna druh operace Oez, kter nosnk B oezv podle bli hrany sloupu C.
Na sloup C je zadna operace Vztuha. Operace Vztuha je vztaena tak k nosnku B kopruje sklon nosnku B.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 27

Vztuha nosnku.
Na nosnk B je zadna operace Vztuha. Vztuha je oboustrann, opakovan, pravideln rozmstn po dlce nosnku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 28

4.4.3 Rozen psnice


Vrobn operace Rozen psnice pid vztun plechy pro rozen psnic nebo stojiny
vybranho prvku.

Vlastnosti operace Rozen psnice:


M na prvku vbr prvku, jeho psnice se roziuj.
R vztaeno k vbr vztanho prvku - prvku nebo plechu, ke ktermu jsou
rozen psnic tak vztaeny.
Typ vbr typu sti ppoje, ke ktermu jsou rozen psnic tak vztaeny:
o Prvek rozen psnic se vztahuje k jinmu existujcmu prvku.
o Plech rozen se vztahuje k existujcmu plechu.
Materil vbr materilu rozen psnice. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky rozen psnice. Hodnota 0 znamen, e tlouka plechu
se stanov automaticky podle prezu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 29

sti prezu vbr st prezu, pro kter se bude provdt rozen:


o Vechny sti rozen se bude provdt pro psnice i stojiny prezu.
o Pruby rozen se bude provdt pro vechny pruby prezu.
o Doln pruby rozen se bude provdt pro doln pruby prezu.
o Horn pruby rozen se bude provdt pro horn pruby prezu.
o Stojiny rozen se bude provdt pro stojiny prezu.
Umstn stranov umstn rozen.
o Tak rozen se umst na jednu stranu vybran sti prezu.
o Naopak rozen se umst na druhou stratu vybran sti prezu.
o Ob rozen se umst na ob strany vybran sti prezu.
B ka zadn ky rozen psnice (dlka na vztanm prvku).
H vka zadn vky rozen psnice (dlka na prvku, jeho psnice se
roziuj).
Tvar vbr tvaru rozen psnic:
o Obdlnkov rozen psnic budou obdlnkovho tvaru.
o Trojhelnkov rozen psnic budou trojhelnkovho tvaru.
o Zkosen rozen psnic budou trojhelnkovho tvaru se zkosenmi rohy.
Pro zkosen rozen psnice se zadvaj rozmry
D1 zadn vky zkosen u vztanho prvku
D2 zadn vky zkosen u prvku, jeho psnice se roziuj.
o Trojhelnkov s psnic rozen psnic budou trojhelnkovho tvaru
s navaenou psnic vztuhy. Pro psnici vztuhy se zadvaj rozmry:
TF tlouka psnice zadn tlouky psnice na vztuze.
BF ka psnice zadn ky psnice na vztuze.
Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Vechny svary nastaven vlastnost svar rozen psnic.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 30

Rozen psnic sloupu.


Na sloup COL je zadna operace Patn deska, kter vytv patn desku, betonovou patku a kotevn rouby.
Na sloup COL je zadna operace Rozen psnice. Operace vytv plechy rozen, kter jsou pivaeny ke sloupu COL.
Rozen je zrove vztaeno k prvku typu Plech - patnmu plechu BP1. Plechy rozen jsou podle vybranho plechu
oznuty a jsou k nmu pivaeny.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 31

Vztuha stojiny v rmovm rohu.


Na nosnk B je zadna operace Rozen psnice, kter vytv plech pivaen k nosnku B. Rozen je zrove vztaeno
k prvku typu Nosnk sloupu C. Plech rozen je podle sloupu C oznut a je k nmu pivaen.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 32

4.4.4 ebro
Vrobn operace ebro pid vztun plechy kolmo k psnicm nebo stojinm vybranho
prvku.

Vlastnosti vrobn operace ebro:


M na prvku vbr prvku, kter se vyztuuje ebrem.
R vztaeno k vbr vztanho prvku - prvku nebo plechu, ke ktermu je ebro
tak vztaeno.
Typ vbr typu prvku, ke ktermu jsou ebra tak vztaena.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 33

o Prvek ebro se vztahuje k jinmu prvku.


o Plech ebro se vztahuje k plechu.
Materil vbr materilu ebra. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky ebra. Hodnota 0 znamen, e tlouka plechu se stanov
podle prezu prvku.
B ka zadn ky ebra (dlka na vztanm prvku).
H vka zadn vky ebra (dlka na prvku, jeho psnice se vyztuuj).
Tvar vbr tvaru eber:
o Obdlnkov ebro bude obdlnkovho tvaru.
o Trojhelnkov ebro bude trojhelnkovho tvaru.
o Zkosen ebro budou trojhelnkovho tvaru se zkosenmi rohy. Pro
zkosen ebro se zadvaj rozmry:
D1 zadn vky zkosen u vztanho prvku.
D2 zadn vky zkosen u prvku, jeho psnice se vyztuuj.
sti prezu vbr prvku prezu, kter bude vyztuen ebrem.
o Doln pruba ebro se pid na doln prubu prezu.
o Horn pruba ebro se pid na horn prubu prezu.
o Stojiny ebro se pid na stojinu prezu.
Povrch vbr povrchu, ke ktermu se m ebro pipojit:
o Nahoe ebro se pipoj k hornmu povrchu vybran sti prezu.
o Dole ebro se pipoj k dolnmu povrchu vybran sti prezu.
o Oba ebro se pipoj k obma povrchm vybran sti prezu.
Umstn vbr strany pro umstn ebra:
o Ob ebro se umst na ob strany vybranho prvku prezu.
o Tak ebro se umst na jednu stranu vybranho prvku prezu.
o Naopak ebro se umst na druhou stranu vybranho prvku prezu.
o Sted ebro se umst doprosted vybranho prvku prezu.
X pozice zadn polohy ebra k vybran stran.
Opakovn zadn potu eber pi zadn na jednotliv strany nebo potu
mezilehlch eber pi zadn eber na ob strany.
X1 delta zadn roztee mezi ebry (pi zadn na jednotliv strany). Pi zadn na
ob strany se rozte mezi ebry stanovuje automaticky.
Pidat prvn pi zadn eber na ob strany zapne nebo vypne vytvoen prvnho a
poslednho ebra v ad.
Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Vechny svary nastaven vlastnost svar eber.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 34

ebra na psnici.
Na nosnk B je zadna operace Oez, kter oezv nosnk B podle bli hrany sloupu C.
Na nosnk B je zadna operace ebro, kter vytv plechy pivaen na vechny strany doln sti spodn psnice nosnku
B. ebro je zrove vztaeno k prvku typu nosnk - sloupu C. Plechy eber jsou podle sloupu C oznuty a jsou k nmu
pivaeny.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 35

4.4.5 Otvor
Vrobn operace Otvor pid otvor do zvolen sti prezu.

Vlastnosti vrobn operace Otvor:


M na prvku vbr prvku, na kter se umst otvor.
st prezu vbr sti prezu prvku, do kter se otvor umst:
o Horn pruba otvor se umst do horn pruby prezu.
o Doln pruba otvor se umst do doln pruby prezu.
o Stojina otvor se umst do stojiny prezu.
Tvar vbr tvaru otvoru:
o Kruhov do vybran sti prezu se vytvo kruhov otvor.
o Obdlnkov do vybran sti prezu se vytvo obdlnkov otvor.
IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 36

B ka zadn ky obdlnkovho otvoru.


H vka zadn vky obdlnkovho otvoru.
Polomr zaoblen zadn polomru zaoblen roh obdlnkovho otvoru.
D prmr zadn prmru kruhovho otvoru.
X pozice zadn vzdlenosti stedu otvoru od vybran sti prezu (se
zohlednnm oezu) nebo ke spolenmu bodu stynku pro prbn prvky.
E excentricita zadn vzdlenosti stedu otvoru od osy prvku.
Vztuha zapne/vypne lemovn (vztuhu) hran otvoru.
o Tlouka zadn tlouky plechu vztuhy hran otvoru. Je-li zadna hodnota
0, stanov se tlouka automaticky.
o ka zadn ky vztuhy hran otvoru.
Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Vechny svary nastaven vlastnost svar vztuh otvor.

Otvor ve stojin.
Na nosnk B je zadna operace Oez, kter oezv nosnk B podle bli hrany sloupu C.
Na nosnk B je zadna Otvor, kter vytv kruhov otvor do stojiny nosnku B.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 37

4.4.6 Deska-deska
Vrobn operace Deska-deska spoj dva navazujc prvky pomoc elnch desek.

Vlastnosti vrobn operace Deska-deska:


Prvek 1 vbr prvnho prvku stynku.
Prvek 2 vbr druhho prvku stynku.
X pozice zadn polohy ppoje deska-deska od potku pipojovanho prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 38

Materil vbr materilu desky. Jako vchoz se bere materil prvku.


Tlouka zadn tlouky desky.
Typ ppoje vbr zpsobu proveden ppoje:
o roubovan ppoj je roubovan pes dv eln desky.
o Svaovan ppoj je svaovan na jednu spolenou eln desku.
Rozmry nastaven zpsobu uren rozmr eln desky:
o K profilu rozmry se zadvaj ofsety vi horn, doln, lev a prav hran
obrysu prezu prvku.
o K profilu symetricky rozmry se zadvaj ofsety vi horn a lev hran
prezu prvku.
o Obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn, doln, lev a prav
hrany eln desky od tit prvku.
o Symetrick obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn a lev
hrany eln desky od tit prvku.
o Kruh rozmry kruhov desky se zadvaj vnjm polomrem a polomrem
otvoru.
T nahoe zadn ofsetu horn hrany desky vi horn hran prezu prvku nebo
titi prvku.
L Vlevo zadn ofsetu lev hrany desky vi lev hran prezu prvku nebo titi
prvku.
B Dole zadn ofsetu spodn hrany desky vi doln hran prezu prvku nebo
titi prvku.
R Vpravo zadn ofsetu prav hrany desky vi prav hran prezu prvku nebo
titi prvku.
Polomr zadn vnjho polomru kruhov eln desky.
Vnitn polomr zadn polomru otvoru kruhov eln desky.

Skupina rouby definice roub v ppoji viz 4.4.23 Zadn roub vrstvami.

Skupina Svary Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Pruby nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.
Stojiny nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 39

roubovan spoj deska-deska.


Na nosnk B1 je zadna operace Deska-deska, kter vytv eln desku pivaenou k nosnku B1. Druh prvek
zpracovvan operac je nosnk B2 vytv eln desku pivaenou k nosnku B2. Ob eln desky jsou spojeny pomoc
sestavy roub.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 40

Svaovan spoj deska-deska.


Na nosnk B1 je zadna operace Deska-deska, kter vytv eln desku pivaenou k nosnku B1. Druh prvek
zpracovvan operac je nosnk B2. Protoe je spoj een jako svaovan, je nosnk B2 pivaen k eln desce vznikl na
nosnku B1.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 41

4.4.7 eln deska


Vrobn operace eln deska spoj pipojovan prvek pes eln desku na psnici nebo
stojinu jinho prvku.

Vlastnosti vrobn operace eln deska:


IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 42

Prvek 1 vbr prvnho prvku pipojenho pes eln desku k prvku Pipojeno k.
Prvek 2 vbr druhho prvku (protilehlho k Prvku 1) pipojenho pes eln desku
k prvku Pipojeno k jednou sestavou roub spolen s Prvkem 1.
Typ Pipojeno k vbr typu prvku, ke ktermu jsou pes eln desku pipojeny
Prvek 1, resp. Prvek 2.
o Prvek prvky jsou pes eln desku pipojeny k jinmu prvku.
o Plech prvky jsou pes eln desky pipojeny k plechu.
Pipojeno k vbr prvku, ke ktermu jsou pipojeny Prvek 1 a pop. Prvek 2 pes
eln desku.
Materil vbr materilu eln desky. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky eln desky.
Typ ppoje vbr zpsobu proveden ppoje:
o roubovan eln deska je k prvku Pipojeno k piroubovan.
o Svaovan eln deska je k prvku Pipojeno k pivaen.
Rozmry nastaven zpsobu uren rozmr eln desky:
o K profilu rozmry se zadvaj ofsety vi horn, doln, lev a prav hran
obrysu prezu prvku.
o K profilu symetricky rozmry se zadvaj ofsety vi horn a lev hran
prezu prvku.
o Obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn, doln, lev a prav
hrany eln desky od tit prvku.
o Symetrick obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn a lev
hrany eln desky od tit prvku.
o Kruh rozmry kruhov desky se zadvaj vnjm polomrem a polomrem
otvoru.
T nahoe zadn ofsetu horn hrany desky vi horn hran prezu prvku nebo
titi prvku.
L Vlevo zadn ofsetu lev hrany desky vi lev hran prezu prvku nebo titi
prvku.
B Dole zadn ofsetu doln hrany desky vi doln hran prezu prvku nebo
titi prvku.
R Vpravo zadn ofsetu prav hrany desky vi prav hran prezu prvku nebo
titi prvku.
Polomr zadn vnjho polomru kruhov eln desky.
Vnitn polomr zadn polomru otvoru kruhov eln desky.
Vez zapne/vypne generovn vezu psnic v pipojovanm prvku (pokud koliduj
psnice pipojovanho prvku zarovnan s psnicemi prvku Pipojeno k).
Ofset vezu zadn vzdlenosti mezi prvky v oblasti vezu.

Skupina rouby definice roub v ppoji viz 4.4.23 Zadn roub vrstvami.
Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Pruby nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.
Stojiny nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 43

eln deska na psnici sloupu.


Na nosnk B je zadna operace eln deska. Operace vytv plech eln desky pivaen k nosnku B. Zrove je deska
pipojena ke sloupu C operace pipojuje eln desku pomoc sestavy roub k psnici sloupu C.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 44

eln deska na stojinu sloupu.


Na nosnk B1 je zadna operace eln deska. Operace vytv plech eln desky pivaen k nosnku B1.
Druh prvek zpracovvan operac je nosnk B2 vytv plech eln desky pivaen k nosnku B2.
Zrove operace pipojuje eln desky ke sloupu C ob eln desky jsou pipojeny pomoc jedn sestavy roub ke
stojin sloupu C.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 45

eln deska na stojinu nosnku.


Na nosnk B1 je zadna operace eln deska. Operace vytv plech eln desky pivaen k nosnku B1 Protoe jsou horn
psnice nosnk B a B1 zarovnny do jedn roviny, je na nosnku B1 proveden vez.
Zrove operace pipojuje eln desku pomoc sestavy roub ke stojin nosnku B.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 46

4.4.8 Odsazen eln deska


Vrobn operace Odsazen eln deska spoj pipojovan prvek pomoc eln desky k eln
desce pivaen pes psnice jinho prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 47

Vlastnosti vrobn operace Odsazen eln deska:


Prvek vbr prvku pipojenho pes eln desku k prvku Pipojeno k.
Pipojeno k vbr prvku, ke ktermu je pipojen Prvek pes odsazenou eln desku.
Materil vbr materilu desek ppoje. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky odsazen eln desky.
Typ ppoje vbr zpsobu proveden ppoje:
o roubovan ppoj je proveden pomoc dvou desek - jedna eln deska je
pivaena k psnicm prvku Pipojeno k, druh na konec pipojovanho
prvku. Desky jsou navzjem spojeny rouby.
o Svaovan ppoj je proveden pomoc jedn desky, kter je pivaena jak
k psnicm prvku Pipojeno k, tak k pipojovanmu prvku.
Rozmry nastaven zpsobu uren rozmr odsazen eln desky:
o K profilu rozmry se zadvaj ofsety vi horn, doln, lev a prav hran
obrysu prezu prvku.
o K profilu symetricky rozmry se zadvaj ofsety vi horn a lev hran
prezu prvku.
o Obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn, doln, lev a prav
hrany eln desky od tit prvku.
o Symetrick obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn a lev
hrany eln desky od tit prvku.
Vka automaticky je-li volba zatrena, nastav se vka elnch desek automaticky
na vku prezu prvku Pipojeno k a lze zadat pouze ku desek. Nen-li volba
zatrena, lze zadat jak vku, tak ku elnch desek.
T nahoe zadn ofsetu horn hrany desky vi horn hran prezu prvku nebo
titi prvku.
L Vlevo zadn ofsetu lev hrany desky vi lev hran prezu prvku nebo titi
prvku.
B Dole zadn ofsetu doln hrany desky vi doln hran prezu prvku nebo
titi prvku.
R Vpravo zadn ofsetu prav hrany desky vi prav hran prezu prvku nebo
titi prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 48

Skupina eln deska prvku zadn parametr eln desky na pipojovanm prvku:
Tlouka zadn tlouky eln desky pipojovanho prvku.
Rozmry nastaven zpsobu uren rozmr eln desky pipojovanho prvku:
o Shodn rozmry eln desky pipojovanho prvku jsou stejn jako rozmry
odsazen eln desky.
o K profilu rozmry se zadvaj ofsety vi horn, doln, lev a prav hran
obrysu prezu prvku.
o K profilu symetricky rozmry se zadvaj ofsety vi horn a lev hran
prezu prvku.
o Obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn, doln, lev a prav
hrany eln desky od tit prvku.
o Symetrick obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn a lev
hrany eln desky od tit prvku.
T nahoe zadn ofsetu horn hrany desky vi horn hran prezu prvku nebo
titi prvku.
L Vlevo zadn ofsetu lev hrany desky vi lev hran prezu prvku nebo titi
prvku.
B Dole zadn ofsetu doln hrany desky vi doln hran prezu prvku nebo
titi prvku.
R Vpravo zadn ofsetu prav hrany desky vi prav hran prezu prvku nebo
titi prvku.

Skupina Vztuha zadn parametr svisl vztuhy pod eln deskou:


Typ nastaven typu vztuhy:
o dn pod eln deskou se negeneruje dn svisl vztuha.
o Pln pod eln deskou se generuje vztuha pes celou vku mezi psnicemi
prezu prvku Pipojeno k.
o sten pod eln deskou se generuje vztuha stejn vysok, jako je vka
eln desky.
Materil vbr materilu svisl vztuhy. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky svisl vztuhy.
Sraen rohy zapne/vypne zkosen roh svisl vztuhy (mezi stojinou a prubou
prvku, na kter se svisl vztuha umisuje).
Velikost sraen zadn dlky zkosen roh svisl vztuhy. Hodnota 0 znamen, e
velikost zkosen stanov automaticky podle prezu (pouze pro vlcovan prezy).

Skupina rouby definice roub v ppoji viz 4.4.23 Zadn roub vrstvami.
Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Pruby nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.
Stojiny nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.
Plech nastaven vlastnost svaru mezi eln deskou a prvkem 'Pipojeno k'.
Vztuha nastaven vlastnost svaru mezi vztuhou a prvkem 'Pipojeno k'.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 49

Odsazen eln deska.


Na nosnk B1 je zadna operace Odsazen eln deska. Operace vytv plech eln desky pivaen k nosnku B1. Zrove
operace pipojuje prvek k nosnku B na psnice nosnku B je pivaena druh eln deska (s vztuhou) a ob desky jsou
navzjem spojeny sestavou roub.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 50

4.4.9 Zrodek
Vrobn operace Zrodek vytvo na prvku spoj pomoc elnch desek a st tvoenou pro
pipojen na jin prvek (zrodek). Pro pipojen (pivaen) k jinmu prvku je nutn zadat na
prvek se zrodkem jet nslednou operaci Oez.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 51

Vlastnosti vrobn operace Zrodek:


Prvek vbr prvku pro vytvoen zrodku.
X pozice zadn polohy ppoje deska-deska od potku upravovanho prvku.
Materil vbr materilu desek ppoje. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky odsazen eln desky.
Typ ppoje vbr zpsobu proveden ppoje:
o roubovan ppoj je proveden pomoc dvou elnch desek - jedna eln
deska je pivaena k zrodku, druh na konec upravovanho prvku. Desky jsou
navzjem spojeny rouby.
o Svaovan ppoj je proveden pomoc jedn desky, kter je pivaena jak
k zrodku, tak k upravovanmu prvku.
Rozmry nastaven zpsobu uren rozmr eln desky:
o K profilu rozmry se zadvaj ofsety vi horn, doln, lev a prav hran
obrysu prezu prvku.
o K profilu symetricky rozmry se zadvaj ofsety vi horn a lev hran
prezu prvku.
o Obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn, doln, lev a prav
hrany eln desky od tit prvku.
o Symetrick obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn a lev
hrany eln desky od tit prvku.
o Kruh rozmry kruhov desky se zadvaj vnjm polomrem a polomrem
otvoru.
T nahoe zadn ofsetu horn hrany desky vi horn hran prezu prvku nebo
titi prvku.
L Vlevo zadn ofsetu lev hrany desky vi lev hran prezu prvku nebo titi
prvku.
B Dole zadn ofsetu doln hrany desky vi doln hran prezu prvku nebo
titi prvku.
R Vpravo zadn ofsetu prav hrany desky vi prav hran prezu prvku nebo
titi prvku.
Polomr zadn vnjho polomru kruhov eln desky.
Vnitn polomr zadn polomru otvoru kruhov eln desky.

Skupina rouby viz 4.4.23 Zadn roub vrstvami.

Skupina Svary zadn vlastnost svar viz4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:


Pruby nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.
Stojiny nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.

Skupina Zrodek nastaven vlastnost zrodku.


Rozloit je-li volba zatrena, rozlo se prez prvku v oblasti zrodku na jednotliv
plechy. Nen-li volba zatrena, je zrodek tvoen prizmatickm prezem stejnm,
jako je prez upravovanho prvku. Pro rozloen zrodek lze zadat sklon
jednotlivch plech.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 52

Je symetrick je-li volba zatrena, je rozloen zrodek povaovn za symetrick


podle svisl i vodorovn osy. Nen-li volba zatrena, lze zadat sklon plech na vech
stranch zrodku.
Sklon dole zadn sklonu dolnho plechu zrodku.
Sklon vpravo zadn sklonu pravho plechu zrodku.
Sklon nahoe zadn sklonu hornho plechu zrodku.
Sklon vlevo zadn sklonu levho plechu zrodku.

Zrodek roubovan na nosnk a pivaen na sloup.


Na nosnk B je zadna operace Zrodek. Operace rozdl pipojovan nosnk na dv sti a vytvo v mst rozdlen dv
eln desky. Jedna eln deska je pivaena k nosnku, druh je pivaena k zrodku. eln desky jsou navzjem spojeny
sestavou roub. Prez zrodku je rozloen na jednotliv plechy a ty jsou upraveny do nbhu.
Na nosnk B je zadna operace Oez, kter ozne nosnk B podle bli hrany sloupu C zrodek je pivaen k psnici
sloupu C.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 53

4.4.10 Ppojn plech (smyk)


Vrobn operace Ppojn plech (smyk) pipoj pipojovan prvek pes ppojn plech na
stojinu nebo psnici jinho prvku.

Vlastnosti vrobn operace Ppojn plech:


Prvek vbr prvku pipojenho pes ppojn plech k prvku Pipojeno k.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 54

st prvku vbr sti prvku pipojenho pes ppojn plech k prvku Pipojeno
k.
Pipojeno k vbr prvku, ke ktermu je pipojen Prvek pes ppojn plech.
Materil vbr materilu ppojnho plechu.
Tlouka zadn tlouky ppojnho plechu.
Typ ppoje vbr zpsobu proveden ppoje:
o roubovan ppojn plech je k pipojovanmu prvku piroubovan.
o Svaovan ppojn plech je k pipojovanmu prvku pivaen.
G mezera zadn mezery mezi pipojovanm prvkem a prvkem Pipojeno k.
O Pesah zadn pesahu ppojnho plechu a stojiny pipojovanho prvku od
hrany stojiny pipojovanho prvku.
T nahoe zadn ofsetu hrany ppojnho plechu vi horn hran prezu prvku.
B Dole zadn ofsetu hrany ppojnho plechu vi doln hran prezu prvku.
Umstn vbr strany pro umstn ppojnho plechu:
o Tak plech se umst na jednu stranu stojiny pipojovanho prvku.
o Naopak plech se umst na druhou stranu stojiny pipojovanho prvku.
Vez zapne/vypne generovn vezu psnic v pipojovanm prvku (pokud koliduj
psnice pipojovanho prvku zarovnan s psnicemi prvku Pipojeno k).
Ofset vezu zadn vzdlenosti mezi prvky v oblasti vezu.

Skupina rouby definice roub v ppoji:

Typ vbr sestavy roub. Klepnutm na lze pidat novou sestavu roub.
H vodorovn vrstvy zadn vzdlenost vodorovnch vrstev roub (oddlench
mezerami) vzhledem k titi oblasti pekryt ppojnho plechu a stojiny
pipojovanho prvku.
V svisl vrstvy zadn vzdlenost svislch vrstev roub (oddlench mezerami)
vzhledem k titi oblasti pekryt ppojnho plechu a stojiny pipojovanho prvku.
Smykov rovina v zvitu je-li volba zatrena, bere se do posudku roubu ist
plocha prezu roubu (oslaben zvitem).

Skupina Svary viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:


Plech nastaven vlastnost svaru mezi ppojnm plechem a prvkem Pipojeno k.
Prvek nastaven vlastnost svaru mezi pipojovanm prvkem a ppojnm plechem
(pro svaovan ppoj).

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 55

Ppojn plech (smyk).


Na nosnk B1 je zadna operace Ppojn plech (smyk). Operace vytv nov ppojn plech pipojen k nosnku B1
pomoc sestavy roub. Zrove operace pipojuje prvek k nosnku B ppojn plech je pivaen ke stojin nosnku B.
Protoe jsou horn psnice nosnk zarovnny do jedn roviny, je na nosnku B1 proveden vez.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 56

4.4.11 Stynkov plech


Vrobn operace Stynkov plech pipoj prvek diagonly pes nov stynkov plech nebo
k existujcmu stynkovmu plechu na jin prvek nebo do rohu mezi dvma prvky, pop. do
rohu mezi sloup a patn desku. Lze tak pipojit prvek diagonly pmo k psnici prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 57

Vlastnosti vrobn operace Stynkov plech:


Prvek vbr prvku pipojenho pes stynkov plech.
Pipojeno k vbr stynkovho plechu, pomoc kterho se Pipojen prvek pipoj
ke vztanmu prvku:
o Nov plech prvek se pipoj pomoc nov zadanho stynkovho plechu.
o Existujc plech prvek se pipoj pomoc ji existujcho plechu:
Plech vbr existujcho plechu, ke ktermu se pipoj pipojovan
prvek.
o Plech prvku prvek se pipoj pmo k sti jinho prvku:
Prvek vbr jinho prvku, k jeho sti se pipoj pipojovan prvek.
st prvku . vbr st prvku, kter je povaovna za stynkov
plech, ke ktermu se pipoj pipojovan prvek.

Skupina Nov plech zadn parametr novho stynkovho plechu:


Typ R1 vbr typu prvku, ke ktermu je stynkov plech vztaen.
o Prvek stynkov plech je vztaen k prvku.
o Plech stynkov plech je vztaen k jinmu plechu.
R1 vztaeno k vbr vztanho prvku, na kter je pivaen stynkov plech.
Typ R2 vbr typu druhho prvku, ke ktermu je stynkov plech tak vztaen.
o dn stynkov plech nen vztaen k druhmu prvku.
o Prvek stynkov plech je vztaen k druhmu prvku.
o Plech stynkov plech je vztaen k jinmu plechu.
R2 vztaeno tak k vbr druhho prvku, ke ktermu je stynkov plech tak
vztaen.

Materil vbr materilu stynkovho plechu. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky stynkovho plechu. Hodnota 0 znamen, e tlouka
plechu se stanov podle prezu prvku.
B ka zadn ky stynkovho plechu (dlka na vztanm prvku).
H vka zadn vky stynkovho plechu.
Pozice X zadn posunu stynkovho plechu podl vztanho prvku (vzdlenost
stedu hrany plechu od prseku osy pipojovanho prvku s hranou vztanho prvku).
Tvar vbr tvaru stynkovho plechu (pro stynkov plech mezi dvma vztanmi
prvky):
o Obdlnkov stynkov plech bude obdlnkovho tvaru.
o Trojhelnkov stynkov plech bude trojhelnkovho tvaru.
o Zkosen stynkov plech bude trojhelnkovho tvaru se zkosenmi rohy.
Pro zkosen stynkov plech se zadvaj rozmry:
D1 zadn vky zkosen.
D2 zadn vky zkosen.
Skupina Ppoj
G mezera zadn mezery mezi vztanm prvkem a hranou pipojovanho prvku.
Zarovnn vbr zarovnn pipojovanho prvku vi stynkovmu plechu:
o Sted osa pipojovanho prvku se umst do stednicov roviny stynkovho
plechu.
o Tak pipojovan prvek se zarovn jednou stranou na lc stynkovho
plechu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 58

o Naopak pipojovan prvek se zarovn druhou stranou na lc stynkovho


plechu.
Vyznut nastaven zpsobu proveden vezu stynkovho plechu. Volba je
dostupn pouze pi zarovnn na sted.
o dn vezy pro vsunut stynkovho plechu se vytv v pipojovanm
prvku.
o Obdlnk - ve stynkovm plechu se vytvo obdlnkov vez podle obrys
pipojovanho prvku.
o Zaoblen A - ve stynkovm plechu se pro pipojovan prvek vytvo
obdlnkov vez s rohy zaoblenmi dovnit.
o Zaoblen B - ve stynkovm plechu se pro pipojovan prvek vytvo
obdlnkov vez s rohy zaoblenmi ven.
Rozen vezu zadn dlky prohlouben vezu.
Typ ppoje nastaven typu spojen mezi pipojovanm prvkem a stynkovm
plechem:
o roubovan pipojovan prvek je ke stynkovmu plechu piroubovan.
o Svaovan pipojovan prvek je ke stynkovmu plechu pivaen.

Skupina rouby viz 4.4.24 Zadn sestavy roub.

Skupina Svary viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:


Plech nastaven vlastnost svaru mezi stynkovm plechem a prvkem Vztaeno k.
Prvek nastaven vlastnost svaru mezi pipojovanm prvkem a stynkovm
plechem (pro svaovan ppoj).

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 59

roubovan ppoj diagonly pes nov stynkov plech.


Na diagonlu D1 je zadna operace Stynkov plech pro pipojen k novmu stynkovmu plechu. Operace vytv nov
stynkov plech. Nov vytven stynkov plech je zrove vztaen k prvku typu Nosnk k nosnku CH. Stynkov
plech je podle nosnku CH oznut a je k nmu pivaen. Diagonla D1 je k novmu stynkovmu plechu pipojena
sestavou roub. Diagonla D2 nen jet pipojena.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 60

Svaovan ppoj diagonly pes existujc stynkov plech.


Na diagonlu D2 je zadna operace Stynkov plech pro pipojen k ji existujcmu plechu (vytvoenm na pedchozm
obrzku). Diagonla D2 je ke stynkovmu plechu pivaena.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 61

Svaovan ppoj diagonly k patn desce pes stynkov plech.


Na diagonlu D je zadna operace Stynkov plech pro pipojen k novmu stynkovmu plechu. Operace vytv nov
stynkov plech. Nov vytven stynkov plech je zrove vztaen k prvku typu Nosnk ke sloupu COL a prvku typu
Plech plechu patn desky. Nov stynkov plech je podle tchto prvk oznut a je k nim pivaen. Diagonla D je ke
stynkovmu plechu pivaena.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 62

Svaovan ppoje diagonl.


Na nosnk B1 je zadna operace eln deska, kter pipojuje nosnk B1 k psnici sloupu C roubovanou eln deskou.
Na diagonlu D1 je zadna operace Stynkov plech pro vytvoen novho stynkovho plechu. Nov stynkov plech je
zrove vztaen k prvku typu Nosnk k nosnku B1 a k prvku typu Plech eln desce. Nov stynkov plech je podle
tchto prvk oznut a je k nim pivaen. Diagonla D1 je k novmu stynkovmu plechu pivaena.
Na diagonlu D2 je tak zadna operace Stynkov plech pro vytvoen novho stynkovho plechu. Nov stynkov
plech je zrove vztaen k prvku typu Nosnk nosnku B1 a k druhmu prvku typu Nosnk sloupu C. Nov stynkov
plech je podle tchto prvk oznut a je k nim pivaen. Diagonla D2 je k novmu stynkovmu plechu pivaena.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 63

roubovan ppoj diagonly na st prezu.


Na prvek B1 je zadna operace Stynkov plech pro pipojen k sti prezu nosnku C. Diagonla B1 je spojena se
spodn prubou nosnku C sestavou roub

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 64

4.4.12 Patn deska


Vrobn operace Patn deska pid betonovou patku s patn deskou na zatek prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 65

Vlastnosti operace Patn deska:


Skupina Patn deska:
Prvek vbr prvku, na jeho zatek se umst patka.
Materil vbr materilu patn desky. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky patn desky.
Rozmry nastaven zpsobu uren rozmr patn desky:
o K profilu rozmry se zadvaj ofsety vi horn, doln, lev a prav hran
obrysu prezu prvku.
o K profilu symetricky rozmry se zadvaj ofsety vi horn a lev hran
prezu prvku.
o Obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn, doln, lev a prav
hrany eln desky od tit prvku.
o Symetrick obdlnk rozmry desky se zadvaj vzdlenostmi horn a lev
hrany eln desky od tit prvku.
o Kruh rozmry kruhov desky se zadvaj vnjm polomrem a polomrem
otvoru.

Skupina Ofsety definice rozmr patn desky:


T nahoe zadn ofsetu horn hrany desky vi horn hran prezu prvku.
L Vlevo zadn ofsetu lev hrany desky vi lev hran prezu prvku.
B Dole zadn ofsetu spodn hrany desky vi doln hran prezu prvku.
R Vpravo zadn ofsetu prav hrany desky vi prav hran prezu prvku.
Polomr zadn vnjho polomru kruhov patn desky.
Smr vbr umstn patn desky (pro ikm sloupy):
o Kolmo patn deska je kolm na osu prvku
o Vodorovn patn deska je vodorovn rovnobn s rovinou XY globlnho
souadnho systmu.
Natoen zadn pootoen prvku kolem jeho lokln osy X.

Skupina Kotvy definice kotevnch roub viz 4.4.23 Zadn roub vrstvami.

Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Pruby nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.
Stojiny nastaven vlastnost svaru prub pipojovanho prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 66

Skupina Betonov patka zadn vlastnost betonov patky:


Tda betonu nastaven tdy betonu patky.
Ofset zadn odsazen betonov patky vi hran patn desky.
Vka zadn celkov vky betonov patky.
Penos smykov sly nastaven zpsobu penosu smykov sly do betonov patky.
o Ten smykov sla se pen tenm.
o Kotevn rouby smykov sla se pen kotevnmi rouby.
o Smykov zarka smykov sla se pen pomoc smykov zarky. Pro
smykovou zarku se definuj parametry:
Prez smykov zarky vbr prezu smykov zarky.
Klepnutm na se zad nov prez.
Dlka smykov zarky zadn dlky smykov zarky od doln
strany patn desky.
Podlit zapne nebo vypne vliv podlit do posouzen patky.
Tlouka zadn tlouky podlit.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 67

Patn deska.
Na sloup COL je zadna operace Patn deska. Operace vytv nov patn plech, kter je ke sloupu COL pivaen. Pod patn
deskou je nadefinovna betonov patka. Pro penos smykovch sil je pod patnm plechem smykov zarka. Patn plech
je s betonovou patkou spojen sestavou kotevnch roub.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 68

4.4.13 Ploka
Vrobn operace Ploka pid novou ploku na prvek nebo pipoj prvek k existujc
ploce. Ploky mohou bt svaovan nebo roubovan. Pomoc ploek lze propojit prvky.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 69

Vlastnosti operace Ploka:


Prvek vbr prvku, na kter se pipojuje plech ploky.
st prvku st prezu prvku, na kterou se pipojuje plech ploky.
Pipojeno k vbr plechu ploky, kter se pipoj k prvku:
o Nov plech k prvku se pipoj nov vytvoen plech ploky.
o Existujc plech k prvku se pipoj ji existujc plechu ploky.
Pro pipojen k existujcmu plechu se nastavuj:
Plech vbr existujcho plechu ploky.
Je symetrick je-li volba zatrena, vytvo se rozloen roub jako
zrcadlov kopie rozloen roub z druhho prvku pipojenmu
k vybranmu plechu ploky.
Materil vbr materilu plechu ploky.
Tlouka zadn tlouky plechu ploky. Hodnota 0 znamen, e tlouka plechu
ploky se stanov automaticky.
B1 zadn dlky plechu ploky na pipojovan sti prezu pipojovanho prvku.
B2 zadn dlky plechu ploky vn pipojovan sti prezu pipojovanho prvku.
Ofset 1 zadn ofsetu plechu ploky vi jedn hran sti prezu pipojovanho
prvku.
Ofset 2 zadn ofsetu plechu ploky vi druh hran sti prezu pipojovanho
prvku.
Typ ppoje vbr zpsobu proveden ppoje:
o roubovan ploka je k prvku Pipojeno k piroubovan.
o Svaovan ploka je k prvku Pipojeno k pivaen.
Skupina rouby viz 4.4.24 Zadn sestavy roub.
Skupina Svary zadn vlastnost svar viz4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Podln nastaven vlastnost svaru ve smru osy pipojovanho prvku.
Pn nastaven vlastnost svaru ve smru kolmm na osu pipojovanho prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 70

Ploka na psnici nosnku.


Na nosnk B1 je zadna operace Ploka. Operace vytv nov plech, kter je pipojen k horn prub nosnku B1
sestavou roub. Nosnk B2 nen jet k plechu ploky pipojen.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 71

Pipojen existujc ploky na psnici druhho nosnku.


Na nosnk B2 je zadna operace Ploka. Operace pipojuje horn psnici nosnku B2 k ji existujcmu plechu ploky
(vytvoenmu na pedchozm obrzku na nosnku B1). Rozmstn roub je pevzato symetricky ze strany ploky na
nosnku B1.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 72

Kombinace operac Ploka a Stynkov plech pro spojen dvou nosnk (helnk) a pro pipojen diagonl (helnk).
Prvn operace Ploka je zadna na nosnk B1 a vytv nov plech ploky. Plech ploky je spojen s doln prubou
nosnku B1 sestavou roub. Ploka je rozena, aby na ni bylo mon pipojit diagonly.
Druh operace Ploka je zadna na nosnk B2 a pipojuje nosnk k existujcmu plechu ploky (vytvoenmu pedchoz
operac Ploka). Sestava roub je pevzata jako symetrick z existujcho plechu ploky k nosnku B1.
Na diagonlu D1 je zadna operace Stynkov plech. Diagonla D1 je pipojena sestavou roub k existujcmu plechu
ploky.
Na diagonlu D2 je tak zadna operace Stynkov plech. Diagonla D2 je pipojena sestavou roub ke stejnmu
existujcmu plechu ploky.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 73

4.4.14 Ppojn plech pro dut profily


Vrobn operace Ppojn plech pipoj diagonln prvek dutho prezu na jin prvek nebo
do rohu mezi dvma prvky, pop. do rohu mezi sloup a patn desku. Diagonln prvek lze tak
pipojit pmo k psnici jinho prvku.
Na pipojovanm prvku diagonly se buto vytvo vko, ke ktermu se piva pipojovan
plech nebo se pipojovan plech piva do vezu v pipojovanm prvku diagonly.
Takto upraven diagonla se pipoj buto na nov ppojn plech pivaen ke vztanmu
prvku nebo k existujcmu ppojnmu plechu na vztanm prvku nebo pmo k sti prezu
(psnice, stojina) vztanho prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 74

Vlastnosti vrobn operace Ppojn plech:


Prvek vbr prvku, kter se bude pipojovat pes ppojn plech.
Pipojeno k vbr prvku, pomoc kterho se Pipojen prvek pipoj ke vztanmu
prvku:
o Nov plech pipojovan prvek se pipoj pomoc nov vytvoenho
ppojnho plechu.
o Nov plech 2x pipojovan prvek se pipoj pomoc nov zadan dvojice
ppojnch plech (pipojovan plech je mezi dvma ppojnmi plechy).
o Existujc plech prvek se pipoj pomoc ji existujcho plechu:
Plech vbr existujcho plechu, ke ktermu se pipoj pipojovan
prvek.
o Plech prvku prvek se pipoj pmo k vybran sti prezu jinho prvku:
Prvek vbr jinho prvku, k jeho sti se pipoj pipojovan prvek.
st prvku vbr sti prvku, kter je povaovna za ppojn plech,
ke ktermu se pipoj pipojovan prvek.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 75

Skupina Nov plech zadn parametr novho plechu, pivaenho ke vztanmu prvku:
Typ R1 vbr typu prvku, ke ktermu je ppojn plech pivaen.
o Prvek ppojn plech je pipojen k prvku.
o Plech ppojn plech je pipojen k plechu, nap. k patn desce.
R1 vztaeno k vbr vztanho prvku, na kter je pivaen ppojn plech.
Typ R2 vbr typu druhho prvku, ke ktermu je ppojn plech pivaen (nap.
plech v rmovm rohu, plech mezi patn deskou a sloupem).
o dn ppojn plech nen pipojen k druhmu prvku.
o Prvek ppojn plech je pipojen k prvku.
o Plech ppojn plech je pipojen k jinmu plechu.
R2 vztaeno tak k vbr druhho vztanho prvku, ke ktermu je pivaen
ppojn plech.

Materil vbr materilu ppojnho plechu. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky ppojnho plechu. Hodnota 0 znamen, e tlouka
plechu se stanov podle prezu prvku.
B ka zadn ky ppojnho plechu (dlka na vztanm prvku).
H vka zadn vky ppojnho plechu.
Pozice X zadn posunu ppojnho plechu (vzdlenost stedu hrany plechu od
prseku osy pipojovanho prvku s hranou vztanho prvku).
Tvar vbr tvaru ppojnho plechu (pro ppojn plech mezi dvma vztanmi
prvky):
o Obdlnkov ppojn plech bude obdlnkovho tvaru.
o Trojhelnkov ppojn plech bude trojhelnkovho tvaru.
o Zkosen stynkov plech bude trojhelnkovho tvaru se zkosenmi rohy.
Pro zkosen stynkov plech se zadvaj rozmry:
D1 zadn vky zkosen.
D2 zadn vky zkosen.

Skupina Ppoj
X pozice vzdlenost mezi osou vztanho prvku a hranou pipojovanho prvku
nebo vka na pipojovanm prvku (v ose pipojovanho prvku).
Materil - vbr materilu pipojovanho plechu.
Tlouka zadn tlouky pipojovanho plechu. Hodnota 0 znamen, e tlouka
pipojovanho plechu se stanov automaticky.
Zarovnn vbr zarovnn pipojovanho plechu vi ppojnmu plechu:
o Tak pipojovan plech se zarovn k jedn stran ppojnho plechu.
o Naopak pipojovan plech se zarovn ke druh stran ppojnho plechu.
Typ vbr zpsobu pipojen ppojnho plechu k pipojovanmu prvku:
o Vko konec pipojovanho prvku se uzave vkem, ke ktermu se piva
pipojovan plech.
o Vko 2x konec pipojovanho prvku se uzave vkem, ke ktermu se
piva dva pipojovan plechy (ppojn plech je mezi dvma pipojovanmi
plechy).
o Vyznut plech - stny v pipojovanm plechu se vytvo vezy pro
stny/pruby pipojovanho prvku, prvek se do tchto vez piva
(umouje svar zevnit pipojovanho prvku).

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 76

o Vyznut plech - obdlnk v pipojovanm plechu se vytvo obdlnkov


vez podle vnjch okraj pipojovanho prvku, pipojovan prvek se piva
do tohoto vezu.
o Vyznut prvek pipojovan plech se piva do vezu vytvoenho
v pipojovanm prvku.
L dlka plechu zadn dlky pipojovanho plechu od hrany vka nebo
pipojovanho prvku.
B ka plechu - zadn ky pipojovanho plechu. Je-li zadna hodnota 0, pot
se ka pipojovanho plechu automaticky podle pipojovanho prezu nebo vka.
O pesah zadn pesahu pipojovanho plechu do pipojovanho prvku (dlky
vezu v pipojovanm prvku). Dostupn pouze pro typ pipojen Vez prvku.
E - Excentricita plechu zadn excentricity mezi pipojovanm plechem a osou
pipojovanho prvku (odsun pipojovanho prvku od osy pipojovanho plechu).
Tlouka vka zadn tlouky plechu vka. Je-li zadna hodnota 0, pot se
tlouka vka automaticky. Dostupn pouze pro typ pipojen Vko.
Ofset vka (LL PP NN DD) - zadn ofset rozmr obdlnkovho vka ve
formtu Vlevo Vpravo Nahoe Dole - kad ofset je jin nebo Vlevo Nahoe - vlevo a
vpravo jsou stejn, nahoe a dole jsou stejn nebo Vlevo = stejn ofset vude. Pro
kruhov vko se zadv pouze jedna hodnota ofsetu.
Tvar vka vbr tvaru vka:
o Obdlnkov pipojovan prvek bude uzaven obdlnkovm vkem.
o Kruhov pipojovan prvek bude uzaven kruhovm vkem.
Typ ppoje vbr zpsobu spojen ppojnho plechu a pipojovanho plechu:
o Svaovan pipojovan plech je k ppojnmu plechu pivaen.
o roubovan pipojovan plech je k ppojnmu plechu piroubovan.

Skupina rouby viz 4.4.24 Zadn sestavy roub.

Skupina Svary zadn vlastnost svaru mezi ppojnm plechem a vztanmi prvky a mezi
pipojovanm plechem a pipojovanm prvkem viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
Plech nastaven vlastnost svar mezi ppojnm plechem a vztanm prvkem.
Vko nastaven vlastnost svar mezi vkem a pipojovanm prvkem.
Pipojovan plech nastaven vlastnost svar mezi pipojovanm plechem a
vkem, pop. mezi pipojovanm plechem a pipojovanm prvkem.
Pipojovan plech k plechu nastaven vlastnost svar mezi pipojovanm a
ppojnm plechem.
Dlka vnitnho svaru zadn dlky svaru uvnit pipojovanho prvku pi pouit
pipojovanho plechu s vezy pro stojiny/psnice pipojovanho prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 77

Ppoj diagonly B (tvercov trubka) pes nov ppojn plech.


Na diagonlu B je zadna operace Ppojn plech. Operace je zrove vztaena k prvku ppoje typu Nosnk sloupu C. Na
sloupu C - operace vytv nov ppojn plech, pivaen ke sloupu. Na pipojovanm prvku -diagonle B operace
vytv pivaen vko uzavrajc profil diagonly a pipojovan plech pivaen na vko. Ppojn a pipojovan plech
jsou navzjem seroubovny.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 78

Ppoj diagonly k existujcmu ppojnmu plechu.


Na diagonlu B2 je zadna operace Ppojn plech. Operace pipojuje diagonlu k existujcmu ppojnmu plechu,
vytvoenm na pedchozm obrzku. V diagonle B2 je operace vytv vez, do kterho je pivaen pipojovan plech.
Ppojn a pipojovan plech jsou navzjem seroubovny.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 79

Ppoj diagonl D1 a D2 (tvercov trubky) k rmovmu rohu.


Na nosnk B1 je zadna operace eln deska, kter nosnk pipojuje pes roubovanou eln desku ke sloupu C.
Na diagonlu D1 je zadna operace Ppojn plech, kter vytv nov ppojn plech. Ppojn plech je vztaen k prvku
typu Nosnk k nosnku B1 a zrove je vztaen k prvku typu Plech k plechu eln desky, kterou je pipojen nosnk B1 ke
sloupu C. Ppojn plech je podle tchto prvk oznut a je k nim pivaen. Na pipojovan diagonle D1 operace vytv
vko, na kter je pivaen pipojovan plech. Ppojn a pipojovan plech jsou navzjem seroubovny.
Na diagonlu D2 je zadna operace Ppojn plech, kter vytv nov ppojn plech. Ppojn plech je vztaen k prvku
typu Nosnk k nosnku B1 a zrove je vztaen k druhmu prvku typu Nosnk ke sloupu C. Ppojn plech je podle
tchto prvk oznut a je k nim pivaen. Na pipojovan diagonle D2 operace vytv vez, do kterho je pivaen
pipojovan plech. Ppojn a pipojovan plech jsou navzjem svaeny.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 80

Ppoj diagonly k sti prezu.


Na diagonlu B1 je zadna operace Ppojn plech. Operace pipojuje diagonlu B1 (tvercov trubka) k horn psnici
nosnku B. Na diagonle B1 operace vytv vko, ke ktermu je pivaen pipojovan plech. Ppojn plech je s horn
psnic spojen sestavou roub.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 81

4.4.15 Ppojn helnk


Vrobn operace Ppojn helnk pipoj psnici nebo stojinu prvku na jin prvek pomoc
svaovanho nebo roubovanho helnku

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 82

Vlastnosti vrobn operace Ppojn helnk:


Prvek vbr prvku, kter se bude pipojovat pes ppojn helnk.
st prvku vbr sti pipojovanho prvku, na kterou se bude aplikovat ppojn
helnk.
Typ Pipojeno k vbr typu prvku, ke ktermu se pes ppojn helnk pipojuje
pipojovan Prvek:
o Prvek prvek je pes ppojn helnk pipojeny k jinmu prvku.
o Plech prvek je pes ppojn helnk pipojen k plechu.
Pipojeno k vbr prvku, ke ktermu se Prvek pipojuje.
Prez vbr prezu ppojnho helnku vlcovanho nebo za studena tvenho
L-prezu. Klepnutm na lze zmnit parametry aktulnho prezu ppojnho
helnku. Klepnutm na lze pidat nov prez a zrove jej piadit ppojnmu
helnku.
Prez naopak je-li volba zatrena, je prez ppojnho helnku umstn
zrcadlov obrcen. Pouv se pro prezy s nesymetrickmi psnicemi.
L dlka ppojnho helnku zadn dlky ppojnho helnku. Je-li zadna
hodnota 0, stanovuje se dlka automaticky podle prez spojovanch prvk.
S - Posun ppojnho helnku zadn hodnoty posunu ppojnho helnku podl
osy prezu ppojnho helnku.
Umstn vbr umstn helnku:
o Tak helnk se umst na jednu stranu vybran sti prezu pipojovanho
prvku.
o Naopak helnk se umst na druhou stranu vybran sti prezu
pipojovanho prvku.
o Ob helnk se umst na ob strany vybran sti prezu pipojovanho
prvku.
Typ ppoje vbru zpsobu proveden ppoje:
o roubovan ppojn helnk je k obma prvkm pipojen pomoc sestav
roub.
o Svaovan ppojn helnk je k obma prvkm pivaen.
o Pivaeno k Prvek- ppojn helnk je pivaen k pipojovanmu prvku a
k prvku Pipojeno k je pipojen sestavou roub.
o Pivaeno k Pipojeno k - ppojn helnk je pipojen k pipojovanmu
prvku sestavou roub a k prvku Pipojeno k je pivaen.
Vez zapne/vypne generovn vezu psnic a pop. stojiny pipojovanho prvku,
pokud jsou v kolizi s stmi prezu prvku Pipojeno k.
Ofset vezu zadn vzdlenosti mezi prvky v oblasti vezu.

Skupina rouby viz 4.4.24 Zadn sestavy roub.


Zmna referenn ry sestavy roub nen v tomto ppad dostupn, polohy roub jsou
vztaeny k titi jednotlivch psnic ppojnho helnku.
Stejn na obou prubch nen-li volba zatrena, lze pro kadou psnici
nadefinovat jinou sestavu roub, jinak je definice sestavy roub spolen pro ob
psnice.

Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru:
IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 83

Prvek nastaven vlastnost svar mezi ppojnm helnkem a pipojovanm


prvkem.
Pipojeno k - nastaven vlastnost svar mezi ppojnm helnkem a prvkem
Pipojeno k.

Na prvek B1 je zadna operace Ppojn helnk. Ppojn helnk se aplikuje na ob stojiny nosnku B1 a pipojuje jej
k prvku B pomoc sestavy roub, stejn pro ob psnice helnku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 84

4.4.16 Vztun prvek


Vrobn operace Vztun prvek pid do stynku nov prvek. Tento prvek je pouze
vztun, nelze na nj aplikovat zaten, podpory, pop. stanovit tuhost atd. Vztun prvek
je definovn prezem, dlkou a pozic. Vztun prvek me bt umstn obecn do
prostoru nebo jej lze vzthnout k vybran sti prezu prvku, pop. k plechu.

Vlastnosti vrobn operace Vztun prvek:


Skupina Vztun prvek:

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 85

Prez vbr prezu vztunho prvku. Klepnutm na lze zmnit parametry


aktulnho prezu vztunho prvku. Klepnutm na lze pidat nov prez a
zrove jej piadit vztunmu prvku.
Plech prvku vbr plechu prvku, kter se umsuje na vyztuovan plech.
Dlka zadn dlky vztunho prvku. Pouze pro zadn pozice vi potku
stynku.
L1 zadn prvn sti dlky vztunho prvku (od potku prvku proti smru osy X
loklnho souadnho systmu prvku).
L2 zadn druh sti dlky vztunho prvku (od potku prvku ve smru osy X
loklnho souadnho systmu prvku).
Zrcadlen Y je-li volba zatrena, odzrcadl se prez prvku podle roviny XY
loklnho souadnho systmu prvku.
Zrcadlen Z je-li volba zatrena, odzrcadl se prez prvku podle roviny XZ
loklnho souadnho systmu prvku.
Ofset ex zadn ofsetu (excentricity) vztunho prvku ve smru osy x loklnho
souadnho systmu prvku.
Ofset ey zadn ofsetu (excentricity) vztunho prvku ve smru osy y loklnho
souadnho systmu prvku.
Ofset ez zadn ofsetu (excentricity) vztunho prvku ve smru osy z loklnho
souadnho systmu prvku.
Skupina Potek:
Potek vbr potku, vi ktermu se uruje poloha potku vztunho prvku:
o Stynk poloha potku vztunho prvku se vztahuje k teoretickmu
potku celho stynku.
o Prvek potek vybranho plechu vztunho prvku je vztaen k vybran
sti prezu vybranho prvku.
o Plech potek vybranho plechu vztunho prvku je vztaen k vybranmu
jinmu plechu.
Pro potek vztunho prvku ve stynku lze zadat nsledujc vlastnosti:
smr zadn
pootoen aktulnho prvku kolem
osy Z globlnho souadnho
systmu (uren smru nosnku ve
vodorovn rovin XY).
sklon zadn sklonu
nosnku od vodorovn roviny XY
globlnho souadnho systmu.
pootoen zadn
pootoen aktulnho prvku kolem
osy x loklnho souadnho
systmu prvku.
Vloen X zadn polohy potku plechu od potku stynku ve smru globln osy
X.
Vloen Y zadn polohy potku plechu od potku stynku ve smru globln osy
Y.
Vloen Z zadn polohy potku plechu od potku stynku ve smru globln osy
Z.
IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 86

Pro potek vztunho prvku vztaen k jinmu prvku lze zadat nsledujc vlastnosti:
Prvek vbr prvku, ke
ktermu se vybran plech
vztunho prvku vztahuje.
Plech vbr sti prvku,
ke kter se se vybran plech
vztunho prvku vztahuje.
Typ vbr typu psoben
vybranho plechu vztunho
prvku vztahuje. Nastaven typ
ovlivuje umstn plechu vi
aktuln sti prvku:
o ebro vybran plech vztunho prvku se umst tak, e jeho rovina je
kolm na rovinu vybran sti prvku. Potek vybranho plechu vztunho
prvku se umst do potku aktuln sti prvku a posune se tak, aby potek
vybranho plechu vztunho prvku leel na lci vybran sti prezu.
o Rozen vybran plech vztunho prvku se umst tak, e jeho rovina je
toton s rovinou vybran sti prvku. Potek vybranho plechu vztunho
prvku se umst do potku aktuln sti prvku.
o Zeslen vybran plech vztunho prvku plech se umst tak, e jeden lc
plechu le na lci vybran sti prvku. Potek vybranho plechu vztunho
prvku se umst do potku aktuln sti prvku a posune se tak, aby lc
vybranho plechu vztunho prvku leel na lci aktuln sti prezu.
Umstn vbr umstn vybranho plechu vztunho prvku:
o Tak plech se umst na jednu stranu vybran sti prezu.
o Naopak plech se umst na druhou stranu vybran sti prezu.
o Sted plech se umst na doprosted vybran sti prezu. Volba je dostupn
pouze pro typ plechu Rozen.
X- pozice zadn posunu vybranho plechu vztunho prvku podl osy prvku.
Index hrany pro typ Rozen zadn sla hrany vyztuovanho plechu, na kterou
se aplikuje vybran plech vztunho prvku jako rozen.
Natoen zadn pootoen vybranho plechu vztunho prvku kolem normly
vyztuovanho plechu.
Sklon pro plech typu ebro zadn odklonu roviny plechu od kolmice na rovinu
vybran sti prezu, pro plech typu Rozen odklon roviny plechu od roviny
vybran sti prezu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 87

Pro potek vztunho prvku vztaen k plechu lze zadat nsledujc vlastnosti:
Plech vbr plechu, ke
ktermu se vybran plech
vztunho prvku vztahuje.
Typ vbr typu novho
plechu. Nastaven typ ovlivuje
umstn plechu vi aktulnmu
plechu:
o ebro vybran
plech vztunho prvku se umst
tak, e jeho rovina je kolm na
rovinu vybranho plechu. Potek
vybranho plechu vztunho
prvku se umst do potku aktulnho plechu a posune se tak, aby potek
vybranho plechu vztunho prvku plechu leel na lci vybranho plechu.
o Rozen vybran plech vztunho prvku se umst tak, e jeho rovina je
toton s rovinou vybranho plechu. Potek novho plechu se umst do
potku aktulnho plechu.
o Zeslen vybran plech vztunho prvku se umst tak, e jeden lc plechu
le na lci vybranho plechu. Potek novho plechu se umst do potku
aktulnho plechu a posune se tak, aby lc novho plechu leel na lci
aktulnho plechu.
Umstn vbr umstn vybranho plechu vztunho prvku:
o Tak plech se umst na jednu stranu vybranho plechu.
o Naopak plech se umst na druhou stranu vybranho plechu.
o Sted plech se umst na doprosted vybran sti prezu. Volba je dostupn
pouze pro typ plechu Rozen.
X- pozice zadn posunu vybranho plechu vztunho prvku podl osy lokln osy
X plechu.
Poloha Y zadn posunu vybranho plechu vztunho prvku ve smru lokln osy
Y vybranho plechu.
Natoen zadn pootoen vybranho plechu vztunho prvku kolem normly
vyztuovanho plechu.
Sklon pro plech typu ebro zadn odklonu roviny plechu od kolmice na rovinu
vybranho plechu, pro plech typu Rozen odklon roviny plechu od roviny
vybranho plechu.

Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 88

4.4.17 Vztun plech


Vrobn operace Vztun plech pid do stynku nov plech. Plech me bt umstn
obecn do prostoru nebo jej lze vzthnout k vybran sti prezu prvku, pop. k jinmu
plechu.

Vlastnosti vrobn operace Vztun plech:


Materil vbr materilu plechu. Jako vchoz se bere materil prvku.
Tlouka zadn tlouky plechu.
B1 ka zadn prvn sti ky plechu (od potku plechu proti smru osy X
loklnho souadnho systmu plechu).
B2 ka zadn druh sti ky plechu (od potku plechu ve smru osy X
loklnho souadnho systmu plechu).
H1 vka zadn prvn sti vky plechu (od potku plechu ve smru osy Y
loklnho souadnho systmu plechu).
H2 vka zadn druh sti vky plechu (od potku plechu proti smru osy Y
loklnho souadnho systmu plechu).

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 89

Potek vbr potku, vi ktermu se uruje poloha potku plechu:


o Stynk poloha potku plechu se vztahuje k teoretickmu potku celho
stynku. Plech vztaen k potku stynku nen ke stynku pipojen. Jeho
pipojen do stynku je nutn zajistit nslednmi vrobnmi operacemi (oez
plechu, skupina roub).
o Prvek potek plechu je vztaen k vybran sti prezu vybranho prvku.
o Plech potek novho plechu je vztaen k vybranmu jinmu plechu.
Pro potek plechu ve stynku lze zadat nsledujc vlastnosti:
X zadn polohy potku plechu od potku stynku ve smru globln osy X.
Y zadn polohy potku plechu od potku stynku ve smru globln osy Y.
Z zadn polohy potku plechu od potku stynku ve smru globln osy Z.
Rx zadn pootoen plechu kolem osy prochzejc potkem plechu a rovnobn s
globln osou X.
Ry zadn pootoen plechu kolem osy prochzejc potkem plechu a rovnobn s
globln osou Y.
Rz zadn pootoen plechu kolem osy prochzejc potkem plechu a rovnobn s
globln osou Z.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 90

Pro potek plechu vztaen k prvku lze zadat nsledujc vlastnosti:

Prvek vbr prvku, ke ktermu se nov vztun plech vztahuje.


Plech vbr sti prvku, ke kter se vztun plech vztahuje.
Typ vbr typu novho plechu. Nastaven typ ovlivuje umstn plechu vi
aktuln sti prvku:
o ebro nov plech se umst tak, e jeho rovina je kolm na rovinu vybran
sti prvku. Potek novho plechu se umst do potku aktuln sti prvku a
posune se tak, aby potek novho plechu leel na lci vybran sti prezu.
o Rozen nov plech se umst tak, e jeho rovina je toton s rovinou
vybran sti prvku. Potek novho plechu se umst do potku aktuln sti
prvku.
o Zeslen nov plech se umst tak, e jeden lc plechu le na lci vybran
sti prvku. Potek novho plechu se umst do potku aktuln sti prvku a
posune se tak, aby lc novho plechu leel na lci aktuln sti prezu.
Umstn vbr umstn obecnho plechu:
o Tak plech se umst na jednu stranu vybran sti prezu.
o Naopak plech se umst na druhou stranu vybran sti prezu.
o Sted plech se umst na doprosted vybran sti prezu. Volba je dostupn
pouze pro typ plechu Rozen.
X- pozice zadn posunu plechu podl osy prvku.
Natoen pro plech typu ebro zadn pootoen plechu kolem osy prochzejc
potkem plechu ve smru rozmru H, pro plech typu Zeslen zadn pootoen
plechu kolem osy prochzejc potkem plechu a kolm na rovinu plechu.
Sklon pro plech typu ebro zadn odklonu roviny plechu od kolmice na rovinu
vybran sti prezu, pro plech typu Rozen odklon roviny plechu od roviny
vybran sti prezu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 91

Pro potek plechu vztaen k jinmu plechu lze zadat nsledujc vlastnosti:

Plech vbr plechu, ke ktermu se nov vztun plech vztahuje.


Typ vbr typu novho plechu. Nastaven typ ovlivuje umstn plechu vi
aktulnmu plechu:
o ebro nov plech se umst tak, e jeho rovina je kolm na rovinu vybranho
plechu. Potek novho plechu se umst do potku aktulnho plechu a
posune se tak, aby potek novho plechu leel na lci vybranho plechu.
o Rozen nov plech se umst tak, e jeho rovina je toton s rovinou
vybranho plechu. Potek novho plechu se umst do potku aktulnho
plechu.
o Zeslen nov plech se umst tak, e jeden lc plechu le na lci vybranho
plechu. Potek novho plechu se umst do potku aktulnho plechu a
posune se tak, aby lc novho plechu leel na lci aktulnho plechu.
Umstn vbr umstn obecnho plechu:
o Tak plech se umst na jednu stranu vybranho plechu.
o Naopak plech se umst na druhou stranu vybranho plechu.
X- pozice zadn posunu plechu podl osy lokln osy X plechu.
Poloha Y zadn posunu plechu ve smru lokln osy Y vybranho plechu.
Natoen pro plech typu ebro zadn pootoen kolem osy prochzejc potkem
plechu ve smru rozmru H, pro plech typu Zeslen zadn pootoen plechu kolem
osy prochzejc potkem plechu a kolm na rovinu novho plechu.
Sklon pro plech typu ebro zadn odklonu roviny plechu od kolmice na rovinu
vybranho plechu, pro plech typu Rozen odklon roviny plechu od roviny
vybranho plechu.

Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 92

Vztun plech.
Vrobn operace Vztun plech vytvej plechy P1 a P3 jako rozen na horn psnici prvku B. Plechy jsou k psnici
pivaeny.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 93

Vztun plech.
Vrobn operace Vztun plech vytv plech P2 zadan jako ebro na stojinu prvku B. Plech P2 je ke stojin pivaen.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 94

Vztun plech.
Vrobn operace Vztun plech vytv plech zadan jako zeslen horn psnice prvku B. Plech je k psnici pivaen.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 95

4.4.18 Oez plech


Vrobn operace Oez plech upravuje tvar plechu oezem podle jinho plechu nebo prvku.

Vlastnosti operace Oez plechu:


Typ vbr typu ezu:
o Oez po uren roviny ezu se odzne cel st upravovanho plechu.
o Vez do upravenho plechu se vytvo vez podle oezvajcho plechu.
o Svar vytvo svar mezi hranou upravovan poloky a nejbli soubnou
rovinou oezvajc poloky. Upravovan poloka se neoezv, pouze piva.
Ofset zadn vzdlenosti oezu od vybran ezn roviny.

Skupina Upravovan poloka nastaven vlastnost oezvan poloky:


Typ vbr typu prvku, kter bude upravovn oezem:
o Prvek bude se oezvat plech tvoc st prezu prvku. Pro typ Prvek se
dle nastavuje:
Prvek - vbr prvku, jeho st se bude upravovat.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 96

st prvku vbr sti prvku, kter se bude upravovat.


o Plech bude se oezvat existujc plech stynku. Pro typ Plech se dle
nastavuje:
Plech vbr plechu, kter se bude upravovat.
Zbvajc st vbr sti upravovanho plechu, kter zstane po proveden oezu
zachovna:
o + - zstane zachovna jedna st upravovanho plechu.
o - - zstane zachovna druh st upravovanho plechu.

Skupina Oez (m) nastaven vlastnost oezvajc poloky:


Typ vbr typu prvku, kterm bude oez provdn:
o Plech upravovan plech bude oznut podle jinho plechu. Pro typ Plech se
dle nastavuj:
Plech vbr existujcho plechu, kterm se bude oez provdt.
o Plech prvku upravovan plech bude oznut podle vybran sti prezu
prvku. Pro typ Plech prvku se dle nastavuj:
Prvek vbr prvku, podle jeho sti bude oez provdn.
st prvku vbr sti prvku, podle kter bude oez provdn.
o Prvek upravovan plech bude oznut podle roviny kolm na osu x
vybranho prvku v koncovm bod prvku. Pro typ Prvek se dle nastavuje:
Prvek vbr prvku, podle jeho konce bude upravovan plech
oznut.
Povrch vbr povrchu oezvajcho plechu (sti prvku), kter tvo eznou rovinu:
o + - ezn rovina bude tvoena jednm povrchem plechu.
o - - ezn rovina bude tvoena druhm povrchem prvku.

Skupina Svary zadn vlastnost svar viz 4.4.22 Nastaven vlastnost svaru.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 97

Oez plech.
Na sloup C je zadna operace Stynkov plech, kter vytv nov stynkov plech. K tomuto stynkovmu plechu je
voln pipojen nosnk B.
Na horn i doln prubu nosnku B jsou zadny ploky, spojen s prubami sestavou roub.
Na stynkov plech GUSS1 je zadna operace Oez plechu, kter oezv roh stynkovho plechu podle konce nosnku B
(roviny kolm na osu nosnku B v koncovm bod nosnku).

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 98

Na stynkov plech GUSS1 je zadna dal operace Oez plechu, kter oezv spodn st stynkovho plechu podle
povrchu plechu ploky SPL1. V mst oezu je plech ploky SPL1 pivaen ke stynkovmu plechu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 99

Oez plechu.
Na stynkov plech GUSS1 je zadna dal operace Oez plechu, kter vytv do stynkovho plechu vez podle plechu
ploky SPL2. V oblasti vezu je plech ploky SPL2 pivaen ke stynkovmu plechu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 100

4.4.19 Skupina roub


Vrobn operace Skupina roub umouje vytvoit roubov spoj nkolika plech nebo
vytvoen kontaktu mezi prvky.

Vlastnosti operace Skupina roub:


Spojovac prostedek vbr typu proveden spojen:
o rouby spoj se definuje pomoc rastru roub. Tlak je penen kontaktem
mezi plechy, tah je penen rouby.
o Kontakt spoj se vytvo kontaktem mezi vybranmi plechy. Kontakt mezi
vybranmi prvky psob pouze v tlaku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 101

Poet prvk - nastaven potu spojovanch prvk. Pro nastaven poet prvk se
zobraz skupiny vlastnost definujcch jednotliv spojovan prvky.
Typ prvku n - vbr typu prvku, kter se bude spojovat:
o Prvek bude se spojovat vybran st prezu vybranho prvku. Pro typ
Prvek se nastavuj vlastnosti:
Prvek n vbr prvku, jeho st se bude spojovat.
st prvku n vbr sti prezu prvku, kter se bude spojovat.
o Plech bude se spojovat vybran plech. Pro typ Plech se nastavuj nsledujc
vlastnosti:
Plech n vbr existujcho plechu, kter se bude spojovat.

Skupina rouby viz 4.4.24 Zadn sestavy roub. Zmna referenn ry sestavy roub
nen v tomto ppad dostupn, polohy roub jsou vztaeny k ose prvnho pipojovanho
prvku nebo plechu ve vrobn operaci.

Na prvek M1 je zadna vrobn operace Vztun plech, kter pidv plech na konec prvku.
Na stny prvku M1 jsou zadny vrobn operace Oez plechu, kter vytven vezy pro plech ve stnch prvku M1.
V oblasti vezu je vztun plech pivaen k prvku M1.
Do stynku jsou zadny operace Skupina roub. Operace spojuj ob stojiny prvku M2, resp. M3, s plechem GPL1
(celkem 3 plechy na kad stran sloupu) pomoc sestavy roub.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 102

4.4.20 Svar
Vrobn operace Svar umouje vytvoit svaovan spoj mezi vybranou hranou plechu nebo
sti prezu prvku a jinm plechem nebo jinou st prezu prvku.

Vlastnosti operace Svar:


Typ hrany - vbr typu prvku, jeho vybran hrana se piva k jinmu plechu.:
o Plech prvku bude se svaovat hrana vybran sti prezu vybranho prvku.
Pro typ Plech prvku se nastavuj vlastnosti:
Prvek vbr prvku, jeho st se bude svaovat.
Plech vbr sti prezu prvku, jeho hrana se bude svaovat.
o Plech bude se svaovat hrana vybranho plechu. Pro typ Plech se nastavuj
nsledujc vlastnosti:
Plech vbr existujcho plechu, jeho hrana se bude svaovat.
Index hrany zadn sla svaovan hrany vybranho plechu nebo sti prezu
prvku.
Typ plochy - vbr typu prvku, ke ktermu se piva vybran hrana pipojovanho
prvku:
o Plech prvku vybran hrana pipojovanho prvku se bude svaovat
s vybranou st prezu druhho prvku. Pro typ Plech prvku se nastavuj
vlastnosti:
Prvek vbr prvku, k jeho sti se vybran hrana piva.
Plech vbr sti prezu prvku, ke kter se piva vybran hrana.
IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 103

o Plech vybran hrana pipojovanho prvku se bude svaovat s vybranm


plechem. Pro typ Plech se nastavuj nsledujc vlastnosti:
Plech vbr existujcho plechu, ke ktermu se piva vybran hrana.

Skupina Svary zadn vlastnost svar viz4.4.22 Nastaven vlastnost svaru.

Obecn svary.
Prvn operace Oez je zadna na sloup C a oezv jej podle vzdlenj hrany nosnku B. Druh operace Oez je zadna
na nosnk B a oezv jej podle bli hrany sloupu C. U oez je vypnuto generovn svar, tzn. oezan profily nejsou
spojeny.
Prvn operace Obecn svar spojuje hranu slo 1 horn pruby prezu nosnku B s plochou plechu horn pruby sloupu C.
Druh operace Obecn svar spojuje hranu slo 1 doln pruby prezu nosnku B s plochou plechu horn pruby sloupu
C. Stojina nosnku B nen ke sloupu C pipojena.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 104

4.4.21 Pracovn rovina


Vrobn operace Pracovn rovina umouje vytvoit pomocnou rovinu, kterou je mon
pout pro oezy prvk. Poloha roviny se definuje pootoenm nebo smrem normly.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 105

Vlastnosti operace Pracovn rovina:


Skupina vlastnost Pracovn rovina:
Metoda vbr zpsobu zadn polohy pracovn roviny.
o Podle hl poloha roviny je urena polohou stedu roviny vi
teoretickmu potku stynku a pootoenm i kolem os globlnho souadnho
systmu.
o Podle normly - poloha roviny je urena polohou stedu roviny vi
teoretickmu potku stynku a smrem normly roviny.
Skupina vlastnost Potek
X vzdlenost stedu roviny od teoretickho potku stynku ve smru globln osy
X.
Y vzdlenost stedu roviny od teoretickho potku stynku ve smru globln osy
Y.
Z vzdlenost stedu roviny od teoretickho potku stynku ve smru globln osy
Z
Skupina vlastnost Pootoen pro zpsob zadn Podle hl:
Pootoen X pootoen kolem globln osy X.
Pootoen Y pootoen kolem globln osy Y.

Skupina vlastnost Podle normly pro zpsob zadn Podle normly:


dX prmt normly pracovn roviny do globln osy X.
dY prmt normly pracovn roviny do globln osy Y.
dZ prmt normly pracovn roviny do globln osy Z.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 106

4.4.22 Nastaven vlastnost svaru

Kad editovateln svar (skupina svar) vrobn operace je reprezentovna jednm dkem
v tabulce svar. V dku vlastnost lze pro jednotliv svar lze nastavit nsledujc vlastnosti:
inn tlouka svaru. Hodnota 0 znamen, e tlouka svaru se stanov podle prezu
prvku.
Nastaven materil svaru vbrem z materil v projektu. Hodnota <default>
znamen, e materil svaru se bere podle prvku, ke ktermu svar pslu.
- pepne typ svaru na jednostrann koutov svar z eln strany.
- pepne typ svaru na jednostrann koutov svar ze zadn strany.
- pepne typ svaru na oboustrann koutov svar.
- pepne typ svaru na tup svar.
- vypne svar prvky ppoje nejsou v oblasti odpovdajc svaru spojeny.

4.4.23 Zadn roub vrstvami

Pro zadn pozic roub, pop. kotev vrstvami vi hran plechu i stedu prezu jsou
dostupn nsledujc vlastnosti:

Typ vbr sestavy roub. Klepnutm na lze pidat novou sestavu roub.
Pro rozmry zadvan k profilu se zadvaj:
TL Vrstvy nahoe - zadn vzdlenost vrstev roub (oddlench mezerami)
vzhledem k horn hran prezu prvku.
LL Vrstvy vlevo zadn vzdlenost vrstev roub (oddlench mezerami)
vzhledem k lev hran prezu prvku.
BL Vrstvy dole zadn vzdlenost vrstev roub (oddlench mezerami)
vzhledem k doln hran prezu prvku.
RL Vrstvy vpravo zadn vzdlenost vrstev roub (oddlench mezerami)
vzhledem k prav hran prezu prvku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 107

Pro rozmry zadvan obdlnkem se zadvaj:


H vodorovn vrstvy zadn vzdlenost vodorovnch vrstev roub (oddlench
mezerami) vzhledem k ose prvku.
V svisl vrstvy zadn vzdlenost svislch vrstev roub (oddlench mezerami)
vzhledem k ose prvku.
Pro kruhovou desku se zadv:
Polomr zadn polomru rozten krunice.
Poet zadn potu roub na rozten krunici.

Smykov rovina v zvitu je-li volba zatrena, bere se do posudku roubu ist
plocha prezu roubu (oslaben zvitem).
Interakce tahu a smyku je-li volba zatrena, zohleduje se pi posouzen roub
interakce tahu a smyku.

4.4.24 Zadn sestavy roub

Pro zadn sestavy roub pomoc rastru jsou dostupn nsledujc vlastnosti:

Typ vbr sestavy roub. Klepnutm na lze pidat novou sestavu roub.
Referenn ra vbr osy, vi kter se vztahuj zadvan polohy roub:
o Osa x prvku polohy roub se vztahuj k ose sti prezu prvku.
o + hrana - polohy roub se vztahuj ke hran sti prezu prvku s kladnou
souadnic.
o hrana polohy roub se vztahuj ke hran sti prezu prvku se zpornou
souadnic.
ady zadn poloh ad roub (pn roztee) vi referenn e.
Pozice zadn pozic roub ve smru osy x prvku (podln roztee).
Polohy sted roub pro podln i pn roztee se zadvaj textovm etzcem ve
formtu a1 a2*n...an*n; b1 b2*m...b3*m, kde ';' je oddlova skupin. Pro kadou
skupinu (a, b,... atd.) je a1 poloha prvnho stedu od potku, a2*n - je rozte * poet
opakovn. Nap. 80 60*3 80; 500 60*3 80*2 vytvo dv skupiny ad roub, prvn se
souadnicemi (vi referenn ose) 80, 140, 200, 260, 340 a druhou se souadnicemi
500; 560; 620; 680; 760; 840.
Rastr nastaven typu rastru roub:
o Pravideln rastr roub je pravideln.
o 1. vystdan prvn (a pak vdy ob jednu adu) ada roub je posunuta o
polovinu roztee.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 108

o 2. vystdan druh (a pak vdy ob jednu adu) ada roub je posunuta o


polovinu roztee.
o 1. vystdan zkrcen prvn (a pak vdy ob jednu adu) ada roub je
posunuta o polovinu roztee. Posledn roub ve vystdan ad je vynechn.
o 2. vystdan zkrcen druh (a pak vdy ob jednu adu) ada roub je
posunuta o polovinu roztee. Posledn roub ve vystdan ad je vynechn.
Smykov rovina v zvitu je-li volba zatrena, bere se do posudku roubu ist
plocha prezu roubu (oslaben zvitem).
Interakce tahu a smyku je-li volba zatrena, zohleduje se pi posouzen roub
interakce tahu a smyku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 109

4.4.25 Uivatelsk ablony vrobnch operac


Vrobn operace zadan na urit topologii ppoje lze uloit do databze uivatelskch
ablon. Takto uloenou ablonu vrobnch operac lze pout pro zkonstruovn jinho
stynku tvoenho prvky se stejnou topologi.
Soust instalace programu IDEA Statica mohou bt soubory s vyexportovanmi
uivatelskmi ablonami (soubory *.exp v podadresi \ExportedTemplates instalanho
adrese programu).
Pro prci s uivatelskmi ablonami stynku slou pkazy na kart
Operace:
Vytvoit ablonu ulo aktuln stynk do databze
uivatelskch ablon. Zobraz se dialog Pidat ablonu. Ve stromu
v lev sti dialogu se vybere clov sloka, do kter se aktuln
stynk ulo jako ablona.
Aplikovat ablonu spust vytvoen stynku pouitm
uivatelsk ablony stynku viz 4.4.25.1 Vytvoen stynku
z uivatelsk ablony. Pkaz je dostupn pouze tehdy, pokud na aktulnm stynku
nen definovna dn vrobn operace.
Sprvce ablon spust sprvce ablon viz 4.4.25.2 Sprvce ablon.

4.4.25.1 Vytvoen stynku z uivatelsk ablony


Po sputn vbru ablony stynku z databze uivatelskch ablon se zobraz dialog Vbr
ablony.
Ve stromu dostupnch ablon jsou dostupn pouze ty uivatelsk ablony stynk, kter maj
stejnou topologii jako een stynk.
Ve stromu dostupnch ablon se vybere poadovan ablona stynku. Klepnutm na Vybrat
se na prvky aktulnho stynku aplikuj vrobn operace z vybran uivatelsk ablony
stynku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 110

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 111

4.4.25.2 Sprvce ablon

Sprvce ablon slou pro organizovn ablon v databzi. Databze ablon je spolen pro:
ablony vyztuen;
ablony tvar kabel;
ablony vrobnch operac ppoj.
Zobrazovan typy ablon lze nastavit v seznamu Filtr.
Pro uloen ablon je pouita struktura sloek a poloek ve slokch (obdobn struktue
sloek a soubor na disku).
V lev sti dialogu Sprvce ablon se zobrazuje struktura databze ablon podle aktuln
nastavenho filtru. V prav sti dialogu se zobrazuj podrobnosti pro vybranou ablonu nebo
sloku databze.
Ve sprvci ablon lze provst nsledujc operace:
Vytvoit novou sloku pkazem Nov sloka v nabdce se vytvo nov sloka
v koenov sloce nebo v aktuln podsloce.
Pejmenovat sloku pkazem Upravit v kontextov nabdce vyvolan pravm
tlatkem myi nad pslunou slokou.
IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 112

Pesunout sloku vybran sloka/sloky se pesune petaenm my do clov


sloky.
Smazat sloku(y) pkazem Smazat v kontextov nabdce vyvolan pravm
tlatkem myi nad vybranou slokou/slokami. Sloka se odstran vetn podsloek a
vech ablon v odstraovanch slokch a podslokch.
Upravit jmno a popis ablony pro vybranou ablonu se zobraz jej jmno, popis a
obrzek v prav sti dialogu. Jmno a popis lze upravit.
Pesunout ablonu vybran ablona/ablony se pesune petaenm my do clov
sloky.
Smazat ablonu(y) - pkazem Smazat v kontextov nabdce vyvolan pravm
tlatkem myi nad vybranou ablonou/ablonami.
Exportovat ablony vybran ablony lze pkazem Export v nabdce uloit do
souboru s koncovkou *.EXP a pout nap. pro penesen ablon na jin pota.
Importovat ablony pkazem Import v nabdce lze nast soubor s koncovkou
*.EXP a ablony z tohoto souboru pidat do databze ablon.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 113

4.4.26 Karta Operace


Jednotliv pkazy karty Operace:
Nov pid novou vrobn operaci do
aktulnho stynku.
Koprovat pid novou vrobn operaci
do aktulnho stynku zkoprovnm aktuln
vrobn operace.
Smazat smae aktuln vrobn operaci z aktulnho stynku.
Smazat ve smae vechny vrobn operace z aktulnho stynku.
Vytvoit ablonu ulo aktuln stynk jako ablonu do databze ablon.
Aplikovat ablonu pokud nen na stynk zadna dn vrobn operace, umon
aplikovat na stynk nkterou z dve uloench ablon vrobnch operac. ablonu lze
aplikovat pouze na stynk se stejnou topologi.

4.4.27 Karta CBFEM

Pkazy na kart CBFEM slou k rychlmu nastaven vpotu, proveden vpotu a


vyhodnocen celkovho posouzen napt a posouzen petvoen pi nvrhu ppoje.
Jednotliv pkazy karty CBFEM:
Norma spust nastaven parametr normy a vpotu.
Vpoet spust vpoet aktulnho stynku. Je mon spustit nsledujc reimy
vpotu:
o Vpoet pevnosti vchoz reim vpotu. Spust nelinern vpoet ppoje
pro vyhodnocen petvoen a napt.
o Boulen spust vpoet kritickch nsobk a tvar boulen pro vechny
zatovac stavy zadan ve stynku.
Posudek napt pepne na vykreslovn prbh posouzen napt od aktulnho
inku zaten. Vypoten srovnvac napt se porovnv s naptm na mezi kluzu.
Posudek petvoen - pepne na vykreslovn prbh posouzen plastickho
petvoen od aktulnho inku zaten. Vypoten plastick petvoen se porovnv
s meznm dovolenm plastickm petvoenm.
Posouzen betonu pepne na vykreslovn inn plochy betonu pod patn deskou
od aktulnho zatovacho stavu.
Tvar boulen pepne na vykreslovn tvar boulen pro jednotliv kritick nsobky
zaten po vpotu boulen.
Seznam stav v seznamu se zobrazuje (v reimu vyhodnocen pro extrmn stav)
nebo vybr (v reimu vyhodnocen pro aktuln stav) zatovac stav, pro kter se
provd vyhodnocen vsledk.
Reim vyhodnocen vbr reimu vyhodnocovn:
o Pro aktuln vsledky posudk se vyhodnocuj (graficky i textov) pro
aktuln vybran zatovac stav.
o Pro extrmn pro jednotliv prvky ppoje se vyhledaj zatovac stavy
vyvozujc na tchto prvcch extrmn hodnotu posouzen. V tabulkch
vsledk se pak prezentuj vsledky pro vyhledan extrmn stav. Graficky se
IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 114

vsledky vyhodnocuj pro stav odpovdajc aktuln vybranmu dku tabulky


vsledk posouzen.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 115

4.5 Editor plech


Plechy vznikl z jednotlivch vrobnch operac lze upravit pomoc editoru plech.
V hlavnm okn editoru se vykresluje upravovan plech.
V datovm okn se zobrazuj nsledujc zloky:
Tvar na zloce se zobrazuje tabulka operac. Pro aktuln operaci upravujc plech
se zobrazuje tabulka vlastnost.
rouby na zloce se zobrazuje tabulka se souadnicemi roub
Obrzek na zloce se kresl obrzek zaktovanho plechu.

4.5.1 Karta Operace

Pkazy na kart Operace se pidvaj jednotliv pravy plechu:


Ofset pid nov odsazen hrany od pvodnho obrysu
Zaoblen pid nov zaoblen rohu
Sraen pid nov sraen rohu
kos pid nov kos rohu
Oblouk pid nov oblouk z hrany
Otvor pid nov otvor do plechu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 116

4.5.1.1 Ofset hrany


Nov ofset hrany se pid pkazem Ofset na kart Operace.

Jednotliv vlastnosti ofsetu:


Cel obrys je-li volba zapnuta, aplikuje se ofset o zadan hodnot na vechny hrany
plechu, jinak se aplikuje na vybran hrany.
Hodnota zadn velikosti ofsetu.
Vybran hrana zadn sla hrany nebo sledu sel hran oddlench mezerou, na
kter se aplikuje ofset o zadan velikosti.

4.5.1.2 Zaoblen rohu


Nov zaoblen rohu se pid pkazem Zaoblen na kart Operace.

Jednotliv vlastnosti zaoblen:


Vechny rohy je-li volba zapnuta, aplikuje se zaoblen s nastavenmi parametry na
vechny rohy plechu, jinak se aplikuje na vybran rohy.
Protilehl je-li volba zatrena, smuje oblouk zaoblen dovnit plechu, jinak
smuje ven z plechu.
Hodnota zadn polomru zaoblen.
Vybran rohy zadn sla rohu nebo sledu sel roh oddlench mezerou, na kter
se aplikuje zaoblen o zadan velikosti a smru.

4.5.1.3 Sraen rohu


Nov sraen rohu (symetrick) se pid pkazem Sraen na kart Operace.

Jednotliv vlastnosti sraen:


Vechny rohy je-li volba zapnuta, aplikuje se sraen s nastavenmi parametry na
vechny rohy plechu, jinak se aplikuje na vybran rohy.
Hodnota zadn dlky sraen podl hrany. Dlka je stejn pro ob hrany stkajc
se v rohu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 117

Vybran rohy zadn sla rohu nebo sledu sel roh oddlench mezerou, na kter
se aplikuje sraen o zadan velikosti.

4.5.1.4 kos
Nov kos (nesymetrick sraen rohu) se pid pkazem kos na kart Operace.

Jednotliv vlastnosti sraen:


A zadn dlky sraen podl jedn hrany.
B zadn dlky sraen podl druh hrany.
Vybran rohy zadn sla rohu, na kter se aplikuje kos o zadanch parametrech.

4.5.1.5 Oblouk
Nov oblouk z hrany se vytvo pkazem Oblouk na kart Operace.

Jednotliv vlastnosti oblouku z hrany:


Vka zadn vky ve stedu oblouku. Kladn hodnota vytvo oblouk do plechu,
zporn hodnota vytvo oblouk z plechu.
Vybran hrana zadn sla hrany, na kterou se aplikuje oblouk o zadanch
parametrech.

4.5.1.6 Otvor
Nov otvor se pid pkazem Otvor na kart Operace.

Jednotliv vlastnosti otvoru:


Typ tvaru vbr tvaru otvoru.
o Kruhov velikost otvoru se zadv hodnotou Prmr.
o Obdlnk velikost otvoru se zadv hodnotami Vka a ka. Pootoen
otvoru se zadv hodnotou Natoen.
o tverec velikost otvoru se zadv hodnotou ka. Pootoen otvoru se
zadv hodnotou Natoen.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 118

Sted X x-ov souadnice polohy stedu otvoru.


Sted Y - y-ov souadnice polohy stedu otvoru.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 119

5 Posouzen stynku
Celkov posouzen stynku a detailn posouzen jednotlivch st stynku je se spust
pkazem navigtoru Stynk, kotven > Posudek.
V hlavnm okn se ve 3D pohledu na aktuln stynk vykresluj vsledky podle aktulnho
nastaven.
V okn Podrobnosti se zobrazuje tabulka se souhrnem vsledk jednotlivch posudk.
V datovm okn se zobrazuj zloky s tabulkami vsledk posudk jednotlivch st
stynku. Pro vybran dek v tabulce posudk se vykresluj podrobn prbhy vsledk.

Pi vyhodnocen posouzen stynku jsou v pruhu karet dostupn karty CBFEM, MKP
vpoet a Rozen nastaven.
Jednotliv posudky stynku lze vyhodnotit na zlokch v datovm okn. V tabulkch se
vypisuj vsledky pslunch posudk pro nastaven aktuln zatovac stav nebo se
vypisuj extrmn hodnoty posudk na jednotlivch prvcch ppoje (podle nastaven
vyhodnocen na kart CBFEM).
Pro vybran dek tabulky se v datovm okn vykresl podrobn obrzek pslunho prvku
ppoje s vykreslenm prbhem vyhodnocovan veliiny.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 120

5.1 Status vpotu


Na zloce Vpoet se v tabulce pro jednotliv zatovac stavy vypisuje status vpotu a
procento zaten, aplikovanho v prbhu vpotu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 121

5.2 Posudek plech


Na zloce Plechy se v tabulce Posudek prvk a ocelovch plech vypisuj hodnoty
posudk jednotlivch plech stynku.
Jednotliv sloupce tabulky Posudek prvk a ocelovch plech:
Poloka vypisuje se jmno poloky (plechu). Prezy prvk jsou rozloeny na
jednotliv plechy.
Materil vypisuje se jmno materilu poloky (plechu).
Tl vypisuje se tlouka (plechu).
Zaten vypisuje se jmno zatovacho stavu, pro kter se vyhodnocuj vsledky.
,Ed vypisuje se maximln hodnota srovnvacho napt na plechu.
,Pl vypisuje se maximln hodnota plastickho petvoen na plechu.
Status zobrazuje se celkov status posouzen plechu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 122

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 123

5.3 Posudek roub


Na zloce rouby/Kotvy se v tabulce Posudek roub a kotev vypisuj hodnoty posudk
jednotlivch roub stynku.
Vybran roub se znzorn v obrzku pslunho plechu v datovm okn.
Jednotliv sloupce tabulky Posudek roub a kotev pi posouzen roub:
Poloka vypisuje se jmno poloky (roubu) stynku.
Zaten vypisuje se jmno zatovacho stavu, pro kter se vyhodnocuj vsledky.
Ft vypisuje se hodnota takov sly ve roubu.
V vypisuje se hodnota vslednice smykovch sil ve roubu.
Utt vypisuje se maximln hodnota vyuit roubu v tahu.
Uts vypisuje se maximln hodnota vyuit roubu ve smyku.
Utts - vypisuje se maximln hodnota vyuit roubu v interakci tahu a smyku podle
EN_1993-1-8, tabulka 3.4, pop. AISC 360-10 J3.7.
Konstrukn zsady zobrazuje se status posouzen konstruknch zsad.
Status zobrazuje se celkov status posouzen roubu.

Jednotliv sloupce tabulky Posudek roub a kotev pi posouzen kotev pro posouzen podle
EC:
Poloka vypisuje se jmno poloky (kotvy) stynku.
Zaten vypisuje se jmno zatovacho stavu, pro kter se vyhodnocuj vsledky.
Ft vypisuje se hodnota tahov sly v kotv.
V vypisuje se hodnota vslednice smykovch sil v kotv.
Nrdc vypisuje se hodnota pevnosti vytren betonovho kuele.
Utt vypisuje se maximln hodnota vyuit kotvy v tahu.
Utts vypisuje se maximln hodnota vyuit interakce smyku a tahu podle ETAG
001 Annex C.
IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 124

Vrd,cp vypisuje se hodnota nosnosti betonu proti vylomen podle ETAG 001
Annex C (5.2.3.3).
Vrd,c vypisuje se hodnota nosnosti betonu proti odtren hrany podle ETAG 001
Annex C (5.2.3.4).
Vrd,cp,s zobrazuje se status posudku betonu proti vylomen podle ETAG 001
Annex C (5.2.3.3).
Vrd,c,s zobrazuje se status posudku vylomen betonov hrany podle ETAG 001
Annex C (5.2.3.4).
Konstrukn zsady zobrazuje se status posouzen konstruknch zsad.
Status zobrazuje se celkov status posouzen kotvy.

Jednotliv sloupce tabulky Posudek roub a kotev pi posouzen kotev pro posouzen podle
AISC:
Poloka vypisuje se jmno poloky (kotvy) stynku.
Zaten vypisuje se jmno zatovacho stavu, pro kter se vyhodnocuj vsledky.
Ft vypisuje se hodnota tahov sly v kotv.
V vypisuje se hodnota vslednice smykovch sil v kotv.
Ncbg vypisuje se hodnota pevnosti vytren betonovho kuele podle ACI 318-02,
ploha D.
Utt vypisuje se maximln hodnota vyuit kotvy v tahu.
Uts vypisuje se maximln hodnota vyuit kotvy ve smyku.
Vcbg vypisuje se nosnost betonu pi odtren hrany podle AISC Design Guide 01.
Konstrukn zsady zobrazuje se status posouzen konstruknch zsad.
Status zobrazuje se celkov status posouzen kotvy.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 125

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 126

5.4 Posudek betonovho bloku


Na kart Betonov blok se v tabulce Posudek kontaktnho napt v betonu vypisuj
vsledky posouzen betonovho bloku stynku.
Jednotliv sloupce tabulky Posudek kontaktnho napt v betonu:
Poloka vypisuje se jmno materilu betonovho bloku.
Zaten vypisuje se jmno zatovacho stavu, pro kter se vyhodnocuj vsledky.
Aeff vypisuje se inn plocha betonu.
vypisuje se hodnota prmrnho napt v betonu.
Fjd vypisuje se nvrhov nosnost betonovho bloku v otlaen.
Ut vypisuje se maximln hodnota vyuit betonovho bloku.
Status zobrazuje se celkov status posouzen betonovho bloku.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 127

5.5 Posudek smykovho napt ve styn rovin


Na kart Smyk se v tabulce Napt ve styn rovin vypisuj vsledky posouzen napt ve
styn rovin.
Jednotliv sloupce tabulky Napt ve styn rovin:
Poloka vypisuje se jmno patn desky.
Zaten vypisuje se jmno zatovacho stavu, pro kter se vyhodnocuj vsledky.
Vy vypisuje se smykov sla v patn desce.
Vz vypisuje se smykov sla v patn desce.
Vrdy vypisuje se nvrhov smykov nosnost.
Vrdz vypisuje se nvrhov smykov nosnost.
Ut vypisuje se maximln hodnota vyuit.
Status zobrazuje se celkov status posouzen napt ve styn rovin.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 128

5.6 Posudek svar


Na zloce Svary se v tabulce Posudek svar vypisuj hodnoty posudk jednotlivch svar
stynku.
Svar odpovdajc vybranmu dku tabulky se zvrazn v obrzku pslunho plechu
v datovm okn.
Jednotliv sloupce tabulky Posudek svar pro posouzen podle EC:
Poloka vypisuje se jmno poloky (svaru) stynku
Hrana vypisuje se vygenerovan jmno svaen hrany.
Materil vypisuje se jmno materilu svaru.
Tl. vypisuje se inn tlouka svaru a schematick oznaen typu svaru.
L vypisuje se dlka svaru.
Zaten jmno zatovacho stavu, pro kter se vyhodnocuj vsledky.
w,Ed vypisuje se vypoten hodnota srovnvacho napt ve svaru.
- vypisuje se vypoten hodnota normlnho napt kolmo na koen svaru.
|| - vypisuje se vypoten hodnota smykovho napt rovnobnho s osou svaru.
- vypisuje se vypoten hodnota smykovho napt kolmho k ose svaru.
Ut vypisuje se maximln hodnota vyuit svaru.
Status zobrazuje se celkov status posouzen svaru.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 129

Jednotliv sloupce tabulky Posudek svar pro posouzen podle AISC:


Poloka vypisuje se jmno poloky (svaru) stynku
Hrana vypisuje se vygenerovan jmno svaen hrany.
Materil vypisuje se jmno materilu svaru.
Vel. vypisuje se velikost svaru a schematick oznaen typu svaru.
L vypisuje se dlka svaru.
Zaten vypisuje se jmno zatovacho stavu, pro kter se vyhodnocuj vsledky.
Sla vypisuje se sla ve svaru.
Rn/ vypisuje se nosnost svaru podle AISC 360-10 J2.4.
Ut vypisuje se maximln hodnota vyuit svaru.
Status zobrazuje se celkov status posouzen svaru.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 130

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 131

5.7 Vyhodnocen tuhosti ppoje


Na zloce Rotan tuhost se v tabulce Rotan tuhost stynku vyhodnocuj tuhosti
v natoen eenho prvku ppoje namhanho slokami ohybovch moment.

Jednotliv sloupce tabulky Rotan tuhost stynku:


Poloka vypisuje se nzev eenho prvku ppoje.
Sloka - vypisuje se jmno pslun sloky zaten.
Zaten vypisuje se nzev pslunho zatovacho stavu.
M vypisuje se hodnota pslunho ohybovho momentu.
Mj,Rd vypisuje se hodnota nvrhov momentov nosnosti.
Sj, ini vypisuje se spoetn hodnota poten rotan tuhosti sti ppoje.
L vypisuje se zadan hodnota teoretick dlky pro vpoet tuhosti.
Sr vypisuje se minimln tuhost pro klasifikaci sti ppoje jako tuh.
Sp vypisuje se maximln tuhost pro klasifikaci sti ppoje jako kloubov.
Tda vypisuje se vsledn klasifikace sti ppoje.

Na zloce Axiln tuhost se v tabulce Axiln tuhost se vyhodnocuj axiln tuhosti


eenho prvku ppoje namhanho osovou silou.

Jednotliv sloupce tabulky Axiln tuhost stynku:


Poloka vypisuje se nzev eenho prvku ppoje.
Sloka - vypisuje se jmno pslun sloky zaten.
Zaten vypisuje se nzev pslunho zatovacho stavu.
N vypisuje se hodnota pslun normlov sly.
Nj,Rd vypisuje se hodnota nvrhov nosnosti na osovou slu.
dx vypisuje se pslun hodnota posunu.
St vypisuje se spoten hodnota ten osov tuhosti.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 132

5.8 Vyhodnocen vpotu boulen


Na zloce Boulen se v tabulce Boulen stynku vypisuj indexy jednotlivch tvar boulen
stynku a pslunch kritickch nsobk zaten.
Pro vybran dek tabulky Boulen stynku se v hlavnm okn vykresluje tvar boulen. Pro
lep nzornost je vhodn zapnout vykreslovn st a deformovanho tvaru konstrukce.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 133

5.9 Karta CBFEM


Viz 4.4.27 Karta CBFEM.

5.10 Karta MKP vpoet

Jednotlivmi pkazy karty se nastavuje vykreslovn vsledk vpotu:


Srovnvac napt pepne na vykreslovn prbh srovnvacho napt od
aktulnho inku zaten.
Plastick petvoen pepne na vykreslovn prbh plastickho petvoen od
aktulnho inku zaten.
Napt v betonu - pepne na vykreslovn prbh napt v betonu pod patn deskou
od aktulnho inku zaten.
Sly ve roubech zapne/vypne vykreslovn sil ve roubech stynku od aktulnho
inku zaten.
S zapne/vypne kreslen vygenerovan st konench prvk.
Deformovan zapne/vypne kreslen deformovanho tvaru st konench prvk.
Mtko nastaven hodnoty mtka pro vykreslen deformovanho tvaru st.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 134

5.11 Protokol posouzen aktulnho stynku


Vygenerovn protokolu posouzen aktulnho stynku se spust pkazem navigtoru
Stynk, kotven > Vsledky.
V datovm okn lze nastavit obsah protokolu posouzen aktulnho stynku viz 6.3.3
Detailn protokol.
V hlavnm okn se zobrazuje vygenerovan protokol posouzen aktulnho stynku.
V pruhu karet je dostupn karta Zobrazen protokolu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 135

5.12 Vkaz materilu aktulnho stynku


Vygenerovn vkazu materilu aktulnho stynku se spust pkazem navigtoru Stynk,
kotven > Vkaz materilu.
V hlavnm okn se zobrazuje vygenerovan vkaz materilu aktulnho stynku.
V pruhu karet je dostupn karta Zobrazen protokolu.
V datovm okn lze nastavit obsah vkazu materilu aktulnho stynku:
Pidat nhled zapne/vypne generovn zjednoduench
obrzk plech vytvoench pi jednotlivch vrobnch operac do
tabulky vkazu materilu.
Pidat obrzky zapne/vypne generovn detailnch obrzk
plech vytvoench pi jednotlivch vrobnch operacch.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 136

5.13 Nastaven normy a vpotu


Nastaven normy a vpotu se spust pkazem Norma na kart CBFEM.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 137

Skupina Vpoet a posudky:


Peruit na meznm petvoen je-li volba zatrena, dojde k peruen iteranho
vpotu ve chvli, kdy je v ppoji pekroeno nastaven mezn petvoen. Z dosaen
procenta vyerpanho zaten pak lze odvodit nosnost ppoje.
Vyhodnocen napt svar vbr zpsobu vpotu napt ve svarech:
o Maximln napt jako napt ve svaru se bere maximln hodnota napt
nalezen po dlce svaru.
o Prmrn napt jako hodnota napt ve svaru se bere prmrn hodnota
napt po dlce svaru.
o Linern interpolace napt ve svaru se vyhodnocuje metodou linern
interpolace.
Vpoet boulen je-li volba zatrena, lze provst vpoet boulen stynku uren
kritickch nsobk zaten a jim odpovdajcch tvar boulen.
Konstrukn zsady je-li volba zatrena, je provedeno posouzen konstruknch
zsad.
Pevnost vytren betonovho kuele zapne/vypne proveden posudku na pevnost
vytren betonovho kuele.

Skupina Dl souinitele spolehlivosti


M0 hodnota dlho souinitele spolehlivosti pro nosnost prez.
M1 hodnota dlho souinitele spolehlivosti pro nosnost prvk.
M2 - hodnota dlho souinitele spolehlivosti pro nosnost roub, nt, svar,
ep, plech v otlaen.
C hodnota dlho souinitele spolehlivosti pro nosnosti betonu.
Inst hodnota dlho souinitele spolehlivosti pro bezpenost instalace.

Skupina Betonov blok:


Dlka kotvy pro vpoet tuhost [d] zadn dlky pruiny modelujc kotvu ve
vpotu tuhost jako nsobek prmru kotevnho roubu.
Souinitel stynku j hodnota souinitele pouitho pro vpoet nvrhov
pevnosti betonu v otlaen Fjd.
inn plocha vliv velikosti st inn plocha se stanovuje z prniku plochy
kontaktnho napt a plochy pipojovanch prvk.
Souinitel ten zadn hodnoty souinitele ten mezi betonovou patkou a patn
deskou.

Skupina Nastaven posouzen:


Mezn plastick petvoen nastaven mezn hodnoty ppustnho plastickho
petvoen. Pi pekroen meznho plastickho petvoen ppoj nevyhovuje.
Vzdlenost mezi rouby zadn potu prmr roubu pro stanoven minimln
ppustn vzdlenosti mezi rouby.
Vzdlenost mezi rouby a hranou zadn potu prmr roubu pro stanoven
minimln ppustn vzdlenosti roubu od hrany desky.
hel rozloen zaten betonov patky zadn hodnoty hlu pro rozloen zaten
betonov patky pro stanoven hodnoty souinitele Kj.
Snen Ftrd kotev zadn hodnoty souinitele zohledujcho snenou kvalitu
kotevnch roub.
Vyztuen systm je-li volba zatrena, je konstrukn systm pi vpotu tuhosti
ppoje povaovn za vyztuen.
IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 138

Posudek otlaen s b zapne nebo vypne zohlednn b pi vpotu otlaen.


Zohlednit vliv p ve FrRd zapne nebo vypne zohlednn vlivu souinitele p na
smykovou nosnost roub.

Skupina Model a s:
Vchoz dlka prvku [h] hodnota nsobku vky prezu pro stanoven vchoz
dlky jednotlivch prvk ppoje.
Dlen povrchu kruhovch trubek zadn potu seek nahrazujcch kruh u
kruhovch trubek.
Dlen povrchu obdlnkovch trubek zadn potu seek nahrazujcch oblouk u
obdlnkovch trubek.
Poet prvk na hran zadn potu prvk na rozhodujc hran plechu nebo sti
prezu nosnku. Rozhodujc hrana se vybr automaticky. Podle pomru dlky
rozhodujc hrany a poadovanho potu prvk na hran se ur velikost prmrnho
prvku st.
Poet iterac vpotu zadn potu iterac vpotu. Vy poet iterac me
zpesnit vpoet kontaktnch prvk, ale prodlou dobu vpotu.
Poet divergujcch iterac zadn ppustnho potu divergentnch krok vpotu.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 139

6 Stynky v projektu
Projekt me obsahovat vce nadefinovanch stynk. Seznam vech stynk se zobraz
pkazem navigtoru Protokol > Poloky v projektu.
V hlavnm okn se zobraz tabulka se vemi stynky v aktulnm projektu. Aktuln stynk
se vykresluje ve 3D okn.
K dispozici je karta nstroj Nov poloka.

Pkazy nad tabulkou Poloky v projektu:

- pid nov przdn stynk do projektu.


- smae aktuln stynk z projektu.
Koprovat pid nov stynk do projektu vytvoenm kopie aktulnho stynku.
Jednotliv sloupce tabulky Poloky v projektu:
Jmno zadn jmna stynku. Zmna jmna stynku se projev ve stahovacm
seznamu v navigtoru.
Popis zadn podrobnho popisu stynku. Popis se tiskne v protokolu.
Protokol zapne/vypne tisk vstupnch dat i vsledk vpotu a posouzen stynku
v celkovm protokolu vech stynk v projektu.
Typ vpotu kliknutm na buku tabulky se pepne typ vpotu stynku:
o Napt, petvoen pro stynk lze provst pevnostn a stabilitn vpoet.
Stynk obsahuje jeden prvek oznaen jako Nosn prvek (do kterho se ve
vpotu aplikuje podpora), ostatn prvky jsou k nosnmu prvku pipojeny.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 140

o Tuhost pro stynk lze provst vpoet tuhosti vybranho prvku. Stynk
obsahuje jeden prvek oznaen jako een prvek. Pro een prvek se
pot osov a ohybov tuhost. Vechny ostatn prvky jsou ve vpoetnm
modelu pro vpoet tuhost podepeny.

6.1 Karta Nov poloka


Pkazy karty Nov poloka se do projektu pid nov stynk.
Rm 2D zobraz se dialog Vybrat topologii stynku
s pedefinovanmi 2D stynky. Po klepnut na poadovanou
topologii se do projektu pid nov stynk.
Rm 3D zobraz se dialog Vybrat topologii stynku
s pedefinovanmi 3D stynky. Po klepnut na poadovanou
topologii se do projektu pid nov stynk.
Stynk kotven zobraz se dialog Vybrat topologii stynku s pedefinovanmi
stynky kotven. Po klepnut na poadovanou topologii se do projektu pid nov
stynk kotven.
Obecn pid do projektu nov stynk, kter neobsahuje dn prvky.

6.2 Pidn stynku do projektu


Nov stynk lze do projektu pidat nkolika zpsoby:

a) Kdykoliv klepnutm na vedle seznamu ppoj v navigtoru. Spust se Prvodce


novm ppojem viz 3.1 Nov projekt.
b) Pi aktivnm navigtoru Protokol > Poloky projektu klepnutm na nad tabulkou
Poloky v projektu. Do projektu se pid nov przdn stynk, nastav se jako
aktuln a aktivuje se pkaz navigtoru Stynk, kotven > Geometrie.
c) Pi aktivnm navigtoru Protokol > Poloky projektu pkazy na kart Nov poloka
viz 6.1 Karta Nov poloka.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 141

6.3 Protokol o vpotu


Vstupn data, vsledky vpotu a vsledky posouzen je mono
zdokumentovat ve vstupnm protokolu. Protokol me obsahovat
texty, tabulky i obrzky. Struktura protokolu je peddefinovan, lze
pouze nastavit, kter tabulky a obrzky se maj v protokolu zobrazit
a kter ne.
Pro generovn protokolu pro vechny stynky v projektu slou
pkazy skupin navigtoru Protokol.
Pi prci s protokolem je dostupn karta Zobrazen protokolu.
Do protokolu se tisknou daje pouze tch stynk, kter maj zapnutou monost pro
generovn dat do protokolu.

6.3.1 Jednodkov protokol


Vygenerovn jednodkovho protokolu se spust pkazem navigtoru Protokol > Jeden
dek.
Obsah jednodkovho protokolu lze nastavit v datovm okn.
V pruhu karet je dostupn karta Zobrazen protokolu.
Do jednodkovho protokolu se vdy tiskne celkov
vsledek posouzen jednotlivch stynk.
Dostupn volby pro nastaven jednodkovho protokolu:
Data projektu zapne nebo vypne tisk tabulky
s daty projektu.
Nastaven zapne nebo vypne tisk tabulky
s nastavenm normy a vpotu.
Teoretick zklad zapne nebo vypne tisk kapitoly se zkladnmi informacemi o
teoretickch zkladech pouitch pi vpotu ppoj.

6.3.2 Jednostrnkov protokol


Vygenerovn jednostrnkovho protokolu se spust pkazem navigtoru Protokol > Jedna
strana A4.
Obsah jednostrnkovho protokolu lze nastavit v datovm
okn.
V pruhu karet je dostupn karta Zobrazen protokolu.
Do jednostrnkovho protokolu se pro jednotliv stynky
vdy tiskne tabulka geometrie, obrzek stynku, tabulka
ink zaten a celkov vsledek posouzen stynku.

Dostupn volby pro nastaven jednostrnkovho protokolu:


Data projektu zapne nebo vypne tisk tabulky s daty projektu.
Nastaven zapne nebo vypne tisk tabulky s nastavenm normy a vpotu.
Teoretick zklad zapne nebo vypne tisk kapitoly se zkladnmi informacemi o
teoretickch zkladech pouitch pi vpotu ppoj.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 142

6.3.3 Detailn protokol


Vygenerovn detailnho protokolu se spust pkazem navigtoru Protokol > Detailn.
Obsah detailnho protokolu lze nastavit v datovm okn.
V pruhu karet je dostupn karta Zobrazen protokolu.
Volby dostupn pro nastaven obsahu protokolu:
Data projektu zapne nebo vypne tisk
tabulky s daty projektu.
Geometrie zapne/vypne tisk tabulek a
obrzk s geometrickmi daty stynku.
o Tabulka zapne/vypne tisk tabulky
geometrickch vlastnost prvk stynku.
o Axonometrick pohled
zapne/vypne tisk obrzku stynku
v axonometrickm zobrazen.
o Pohled XY zapne/vypne tisk
obrzku stynku v prmtu do roviny XY.
o Pohled XZ zapne/vypne tisk
obrzku stynku v prmtu do roviny XZ.
o Pohled YZ zapne/vypne tisk
obrzku stynku v prmtu do roviny YZ.
o Obrzky z galerie zapne/vypne
tisk obrzk z galerie do protokolu.
o Barevn hloubka ernobl
zapne/vypne generovn monochromatickch
obrzk.
Prezy zapne/vypne tisk tabulek a
obrzk prez stynku.
o Seznam zapne/vypne tisk tabulky
prez pouitch ve stynku.
o Seznam s obrzky zapne/vypne
tisk tabulky a obrzk prez pouitch ve
stynku.
Vsledky/Posudky zapne/vypne tisk
tabulek s vsledky vpot a posudk.
o Plechy zapne/vypne tisk tabulek
s vsledky posouzen jednotlivch plech stynku.
Obrzky posudek petvoen zapne nebo vypne tisk obrzk
s prbhy posudku petvoen jednotlivch plech stynku.
Obrzky srovnvac napt zapne nebo vypne tisk obrzk
s prbhy srovnvacho napt jednotlivch plech stynku.
Obrzky z galerie zapne/vypne tisk obrzk z galerie do protokolu.
o Boulen zapne/vypne tisk tabulek s vsledky vpotu boulen stynku.
o Tabulky vysvtlen zapne/vypne tisk tabulek vysvtlen k posudkm.
Vkaz materilu zapne/vypne tisk tabulek a obrzk vkazu materilu.
o Pidat nhled zapne/vypne generovn zjednoduench obrzk plech
vytvoench pi jednotlivch vrobnch operac do tabulky vkazu materilu.
o Pidat obrzky zapne/vypne generovn detailnch obrzk plech
vytvoench pi jednotlivch vrobnch operacch.
IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO
tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 143

Nastaven zapne nebo vypne tisk tabulky s nastavenm normy a vpotu.


Teoretick zklad zapne nebo vypne tisk kapitoly se zkladnmi informacemi o
teoretickch zkladech pouitch pi vpotu ppoj.

6.3.4 Karta Zobrazen protokolu


Pro tisk a export protokolu slou pkazy na kart Zobrazen
protokolu.
Obnovit zregeneruje obsah protokolu podle
aktulnho nastaven poadovanch kapitol.
Tisk spust tisk protokolu.
Nhled zobraz nhled protokolu ped tiskem.
Uloit jako spust uloen aktulnho protokolu do souboru formtu HTML, MHT
(webov archiv vetn obrzk) nebo TXT.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 144

7 Materily, prezy a rouby v projektu


7.1 Prezy
Pkazem navigtoru Materily > Prezy se spust prohlen a editace parametr prez
pouitch v projektu.

Klepnutm na Koprovat nad tabulkou se vytvo kopie aktulnho prezu.


Nov prez se do projektu pid klepnutm na nad tabulkou.
Zobraz se dialog Navigtor pro prci s prezy, ve kterm jsou dostupn prezy setdny
do nsledujcch skupin:
Vlcovan ocelov vlcovan prezy I, L, U, T, psovina, kruhov trubka,
tvercov a obdlnkov trubka.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 145

Svaovan, sloen sloitj prezy sestaven z vlcovanch prez, obecn


ocelov prez.
Tven za studena tenkostnn prezy tven z plech za studena.
Klepnutm na poadovan tvar prezu se do projektu pid nov prez a nastav se jako
aktuln.

V lev sti datovho okna se vypisuje seznam prez ji zadanch v projektu. Pro kad
prez jsou k dispozici tlatka:

- spust zadn novho prezu, kterm bude nahrazen existujc prez


v projektu
- smae prez. Nelze smazat prez, kter je piazen nktermu z prvk
konstrukce.
V prav sti datovho okna lze na kart Parametry editovat parametry zvolenho prezu.
Na kart Charakteristiky se zobrazuje tabulka se spotenmi prezovmi charakteristikami.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 146

7.2 Materily
Pkazem navigtoru Materily > Ocel, beton se spust prohlen a editace charakteristik
materil pouitch v projektu.

V tabulce se vypisuje seznam materil, kter jsou piazeny jednotlivm prezm


v konstrukci.
- klepnutm na editan tlatko dojde k peveden materilu ze systmovho na
upraviteln zmn se jmno materilu a jednotliv poloky materilovch charakteristik lze
mnit. Zmna ovlivn vechny prezy, kter maj piazen upraven materil.

- klepnutm na tlatko se zobraz dialog se seznamem materil v systmov


knihovn. Po vbru materilu ze seznamu se nahrad upravovan materil materilem ze
systmov knihovny. Zmna ovlivn vechny prezy, kterm byl pvodn materil piazen.
Promazat tlatko je dostupn tehdy, jsou-li v projektu materily, kter nejsou piazeny
dnmu prezu. Po klepnut na tlatko se nepiazen materily z projektu odstran.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 147

7.3 Sestavy roub


Pkazem navigtoru Materily > rouby se spust prohlen a editace charakteristik roub
a kotev pouitch v projektu.

Nad tabulkou Sestavy roub jsou k dispozici nsledujc pkazy:

- pid do projektu novou sestavu roubu.


- smae aktuln sestavu roubu.
Koprovat pid do projektu novou sestavu roubu vytvoenou kopi aktuln
sestavy roubu.
Promazat - tlatko je dostupn tehdy, jsou-li v projektu sestavy roubu, kter
nejsou piazeny dnmu stynku. Po klepnut na tlatko se nepiazen sestavy
roubu z projektu odstran.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com
Uivatelsk pruka IDEA Connection 148

8 Propojen s CAD systmy


8.1 Propojen Advance Steel IDEA Connection
Na potai mus bt nainstalovan Advance Steel 2016 a IDEA StatiCa 6.1
Samotn integrace linku do Advance Steel se provd sputnm souboru Idea4AS.bat, kter
naleznete v instalanm adresi programu IDEA StatiCa.
Link se spout v programu Advance Steel zadanm pkazu concheck do pkazov dky.

8.2 Propojen Tekla Structures IDEA Connection


Na potai mus bt nainstalovny Tekla Structures 21 a IDEA StatiCa 6.1
Samotn integrace linku do Tekla Structures se provd sputnm souboru
Idea4Tekla211.bat. Tyto soubory naleznete v instalanm adresi programu IDEA StatiCa.
Link se spout v programu Tekla Structures sputnm pkazu(makra) , kter naleznete na
lit programu Tekla Structures.

IDEA RS s.r.o. | Jihomoravsk inovan centrum, U Vodrny 2a, 616 00 BRNO


tel.: +420 - 511 205 263, fax: +420 - 541 143 011, www.idea-rs.cz, www.idea-rs.com