You are on page 1of 54

Lenovo

B40/B50/N40/N50
Korisniko uputstvo

Pre korienja raunara proitajte bezbednosne napomene i vane


savete koji se nalaze u isporuenim uputstvima.
Beleke
Pre upotrebe proizvoda, obavezno prvo pro itajte Lenovo uputstvo za
bezbednost i opte informacije.
Neke instrukcije u ovom uputstvu mogu se zasnivati na pretpostavci
da koristiteWindows 7 ili Windows 8.1. Ukoliko koristite neki drugi
Windows operativni sistem, pojedine radnje se mogu razlikovati.
Ukoliko koristite neki drugi operativni sistem, pojedine radnje moda
ne e biti primenjive na va ra unar.

Funkcije opisane u ovom uputstvu zajedni ke su za ve inu modela.


Neke funkcije moda ne e biti dostupne na vaem ra unaru i/ili
va ra unar moe da sadri funkcije koje nisu opisane u ovom
korisni kom uputstvu.

Ilustracije kori ene u ovom dodatku odnose se na Lenovo B50-70,


osim ako je navedeno druga ije.

Ilustracije u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od stvarnog


proizvoda. Pogledajte stvarni proizvod.

Zakonsko obavetenje
Vie detalja potraite u odeljku Guides & Manuals (Uputstva i
priru nici) na adresi http://support.lenovo.com.

Prvo izdanje (decembar 2014.)


Copyright Lenovo 2014.

OBAVETENJE O OGRANI ENIM I ZABRANJENIM PRAVIMA Ako se podaci ili softver isporu uju
u skladu sa GSA ugovorom, upotreba, reprodukovanje ili otkrivanje predstavljaju predmet zabrana
definisanih u ugovoru br. GS-35F-05925.
Lenovo
Korisniko uputstvo
Uputstva i tehni ke informacije u ovom priru niku se odnose na slede e
Lenovo prenosne ra unare, osim ako nije druga ije navedeno.

Naziv modela MT
Lenovo B40-30 20390, 80F1
Lenovo B40-70 20392, 80F3
Lenovo B40-45 20394, 80F5
Lenovo B50-30 20382, 80ES
Lenovo B50-30 Touch 20383, 80ET
Lenovo B50-70 20384, 80EU
Lenovo B50-45 20388, 80F0
Lenovo N40-30 20460, 80H4
Lenovo N40-70 20462, 80H6
Lenovo N50-70 20439, 80HA
Lenovo N40-45 20461, 80H5
Lenovo N50-45 20441, 80HC
Lenovo B40-80 20395, 80F6, 80LS
Lenovo B50-80 20386, 80EW, 80LT
Lenovo N40-80 20463, 80H7
Lenovo N50-80 20440, 80HB
Sadraj

Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar...................................................... 1


Pogled odozgo .............................................................................................................1
Pogled s leve strane.....................................................................................................6
Pogled s desne strane ...............................................................................................10
Pogled spreda ............................................................................................................12
Pogled odozdo ...........................................................................................................14
Poglavlje 2. Uenje osnova.................................................................. 15
Konfigurisanje operativnog sistema po prvi put..................................................15
Prebacivanje raunara u reim spavanja ili njegovo iskljuivanje.....................15
Povezivanje sa beinom mreom..........................................................................17
Pomo i podrka........................................................................................................18
Interfejsi operativnog sistema (za operativni sistem Windows 8.1)..................20
Dugmad i traka sa dugmadima (za operativni sistem Windows 8.1)...............21
Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem .................................. 23
Poglavlje 4. Reavanje problema ........................................................ 25
esto postavljana pitanja .........................................................................................25
Reavanje problema ..................................................................................................28
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice) .......... 32
Zamena baterije .........................................................................................................33
Zamena vrstog diska...............................................................................................34
Zamena memorije .....................................................................................................37
Zamena kartice beinog LAN-a ............................................................................40
Zamena optike disk jedinice ..................................................................................42
Zamena tastature.......................................................................................................44
Zatitni znakovi ..................................................................................... 47

i
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Pogled odozgo ----------------------------------------------------------------------------------------------------

B40-30/N40-30/B40-70/N40-70/B40-45/N40-45/B40-80/N40-80
2 1

1
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

B50-30/B50-30 Touch/B50-70/N50-70/B50-45/N50-45/B50-80/
N50-80

2 1

Napomena:

Isprekidane linije oznaavaju delove koji nisu vidljivi spolja.


Ilustracije mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda. Pogledajte stvarni proizvod.

Panja:
Nemojte otvarati plou monitora pod uglom veim od 130 stepeni. Kada zatvarate
plou monitora, pazite da ne ostavite olovke ili neke druge predmete izmeu
monitora i tastature. Ako to uinite, monitor se moe otetiti.

2
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

a Integrisana kamera Koristi se za video komunikaciju i snimanje fotografija.


(na odabranim
modelima)
b
i Ugraen mikrofon Koristi se za video konferencije, glas ili snimanje zvuka.
(na odabranim
modelima)
c Beine antene Za povezivanje sa beinim adapterom radi prijema i
(na odabranim slanja beinog radio-signala.
modelima)
d Monitor Obezbeuje vizuelni prikaz.
e Zvunici Slue za reprodukciju zvuka.
f Dugme za napajanje Pritisnite ovo dugme kako biste ukljuili raunar.
g ita otiska prsta Registruje otiske prstiju koji mogu da se koriste kao
(na odabranim lozinke za obezbeivanje raunara.
modelima)
h Dodirna tabla Obavlja odgovarajue funkcije kao klasini mi.
Prevucite vrhom prsta preko dodirne table u smeru u
kojem elite da pomerite kursor.
i Dugmad dodirne Obavlja funkcije levog i desnog dugmeta koje
table odgovaraju funkcijama levog i desnog dugmeta na
klasinom miu.

3
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Korienje tastature
Raunar ima numeriku tastaturu, brze tastere i funkcijske tastere koji se
nalaze na standardnoj tastaturi.
Numerika tastatura (odnosi se na seriju B50/N50)
Ova tastatura ima zasebnu numeriku tastaturu. Da biste ukljuili ili
iskljuili numeriku tastaturu, pritisnite taster za zakljuavanje numerikih
tastera (Num Lock).

Home End PgUp PgDn


Insert PrtSc Delete
Pause Break ScrLk SysRq

Fn

Napomena: Indikator zakljuavanja numerikih tastera je ukljuen kada omoguena


numerika tastatura.

Brzi tasteri
Odreenim postavkama sistema moete brzo pristupati pritiskanjem
odgovarajuih brzih tastera.
Iskljuuje/ukljuuje zvuk. Ukljuuje/iskljuuje reim rada
: : u avionu.

: Smanjuje jainu zvuka. : Prebacuje aktivni program.


Poveava jainu zvuka. Ukljuuje/iskljuuje pozadinsko
: : osvetljenje LCD ekrana.

: Zatvara trenutno aktivan prozor. : Projektuje na povezani ekran.


Osveava radnu povrinu ili Smanjuje osvetljenost monitora.
: trenutno aktivni prozor. :

Ukljuuje/iskljuuje dodirnu Poveava osvetljenost monitora.


: tablu. :

4
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Napomena: Ako promenite reim brzih tastera iz Omogueno u Onemogueno u uslunom


programu za instaliranje sistema BIOS, potrebno je da pritisnete taster Fn zajedno
sa odgovarajuim brzim tasterom.

Kombinacije funkcijskih tastera


Da biste koristili kombinacije funkcijskih tastera, pritisnite taster Fn a ,
a zatim pritisnite jedan od funkcijskih tastera b .
B40-30/N40-30/B40-70/N40-70/B40-45/N40-45/B40-80/N40-80:

B50-30/B50-30 Touch/B50-70/N50-70/B50-45/N50-45/B50-80/N50-80:
2

Home End PgUp PgDn


Insert PrtSc Delete
Pause Break ScrLk SysRq

1 Fn

U nastavku se nalazi kratak uvod u kombinacije funkcijskih tastera.

Fn + Home: Aktivira funkciju pauze.

Fn + End: Aktivira funkciju prekida.

Fn + PgUp: Ukljuuje/iskljuuje listanje.

Fn + PgDn: Aktivira funkciju umetanja.

5
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Pogled s leve strane -----------------------------------------------------------------------------------

B40-30/N40-30/B40-70/N40-70/B40-45/N40-45/B50-30/B50-30
Touch/B50-45/N50-45/B40-80/N40-80

1 3 4 5 6 7

B50-70/N50-70/B50-80/N50-80

1 2 3 4 5 6 7

a Konektor za napajanje Prikljuivanje adaptera za napajanje naizmeninom


strujom.
b Lenovo OneLink Kada se adapter za napajanje naizmeninom
prikljuak strujom povee na prikljuak za adapter za
(na odabranim napajanje naizmeninom strujom, on obezbeuje
modelima) napajanje raunara i punjenje baterije. Kada se
podrana ThinkPad OneLink baza povee na
Lenovo OneLink prikljuak, ona nee samo
proiriti mogunosti raunara, ve e obezbediti
i napajanje raunara naizmeninom strujom i
puniti bateriju.
Da biste koristili Lenovo OneLink prikljuak,
prvo treba da uklonite poklopac prikljuka sa
Lenovo OneLink prikljuka.
Napomena: Vodite rauna da sauvate poklopac prikljuka. Vratite ga na Lenovo OneLink
prikljuak kada ne koristite Lenovo OneLink prikljuak.

6
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

c Ventilacioni otvori Smanjuju unutranju toplotu.


Panja:
Uverite se da nijedan od ventilacionih otvora nije blokiran, jer u suprotnom moe
doi do pregrevanja raunara.

d VGA port Za povezivanje na spoljne monitore.


e RJ-45 port Za povezivanje raunara sa Ethernet mreom.
Opasnost:
Da biste izbegli rizik od elektrinog udara, nemojte povezivati telefonski kabl na
Ethernet port. Samo Ethernet kabl moete da poveete na ovaj port.

f HDMI port Za povezivanje sa ureajima sa HDMI ulazom, kao


to su TV ili monitor.
g USB 3.0 portovi ili USB Za povezivanje sa USB ureajima. Vie informacija
2.0 portovi potraite u odeljku Povezivanje USB ureaja na
stranici 8.
Napomena: USB 3.0 prikljuak je kompatibilan sa standardima USB 1.1, 2.0 i 3.0.

7
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Povezivanje USB ureaja


USB ureaj moete da poveete s raunarom ako ubacite USB prikljuak
ureaja (tip A) u USB port na vaem raunaru.

Prvi put kada prikljuite USB ureaj u USB port na raunaru, Windows
automatski instalira upravljaki program za taj ureaj. Nakon to je
upravljaki program instaliran, moete da iskljuite i ponovo prikljuite
ureaj bez obavljanja dodatnih koraka.
Napomena: Windows obino otkrije novopovezani ureaj nakon povezivanja, a zatim
automatski instalira upravljaki program. Ipak, za neke ureaje ete moda
morati da instalirate upravljaki program pre prikljuivanja. Pre povezivanja
proverite dokumentaciju koju obezbeuje proizvoa ureaja.

Pre iskljuivanja USB ureaja za uvanje podataka, uverite se da je raunar


zavrio korienje ureaja za prenos podataka. Kliknite na ikonu Bezbedno
ukloni hardver i izbaci medijum u traci za obavetenja na ekranu Windows
radne povrine kako biste uklonili ureaj pre iskljuivanja.
Napomena:
Ako va USB ureaj koristi kabl, prikopajte ureaj na izvor napajanja pre povezivanja.
Inae, ureaj moda nee biti prepoznat.
Kada je raunar u stanju spavanja, moete da koristite samo tastaturu umesto mia kako
biste probudili raunar.

8
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Povezivanje sa kablovskom mreom


Kablovske veze predstavljaju pouzdani i bezbedni nain za povezivanje
raunara sa internetom.
Kabl Kablovske internet usluge koriste kablovski modem
koji se povezuje na kablovsku TV liniju u stanu.
DSL DSL predstavlja porodicu srodnih tehnologija koje
donose brzi mreni pristup u kue i mala preduzea
preko obinih telefonskih linija.

Hardverske veze:

Kablovi DSL

TV kabl Telefonska linija

Spliter * * Spliter *
*
Kablovski modem * DSL modem *

* *

* Nije isporueno.

Napomena: Gore prikazani dijagrami slue samo kao referenca. Stvarni metod povezivanja
moe da se razlikuje.

Konfiguracija softvera
Detalje o konfiguraciji raunara potraite od svog dobavljaa internet
usluga (ISP).

9
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Pogled s desne strane -----------------------------------------------------------------------------

B40-30/N40-30/B40-70/N40-70/B40-45/N40-45/B40-80/N40-80:

1 2 3 4 5

B50-30/B50-30 Touch/B50-70/N50-70/B50-45/N50-45/B50-80/N50-80:

1 2 3 5 4

a Kombinovani Za povezivanje slualica.


audio-konektor
Napomena:
Kombinovani audio-konektor ne podrava klasine mikrofone.
Funkcija snimanja moda nee biti podrana ako su prikopane slualice ili slualice sa
mikrofonom neke druge kompanije, zbog razliitih industrijskih standarda.

b USB port Za povezivanje sa USB ureajem. Vie informacija


potraite u odeljku Povezivanje USB ureaja na
stranici 8.
c Dugme Novo Kada je raunar iskljuen, pritisnite ovo dugme da
biste pokrenuli Lenovo OneKey Recovery sistem ili
usluni program za instaliranje sistema BIOS,
odnosno da biste obavili normalno pokretanje ili da
biste uli u meni za pokretanje.

10
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

d Slot za Kensington Bezbednosnu bravu (nije isporuena) privrstite


bravu ovde kako biste zatitili raunar od krae i
neovlaenog korienja.
Moete da privrstite bezbednosnu bravu na raunar
kako biste spreili da ga neko ukloni bez dozvole.
Detalje o instaliranju bezbednosne brave potraite u
uputstvima koja su isporuena sa bezbednosnom
bravom koju ste kupili.
Napomena:
Pre nego to kupite neki bezbednosni proizvod, proverite da li je kompatibilan sa ovim
tipom bezbednosne brave.
Sami ste odgovorni za procenjivanje, izbor i primenu ureaja za zakljuavanje i
bezbednosne funkcije. Lenovo ne nudi komentare, procene niti garancije u vezi
sa funkcionisanjem, kvalitetom ili performansama ureaja za zakljuavanje i
bezbednosne funkcije.
e Optika disk jedinica ita/narezuje optike diskove.
(na odabranim
modelima)

11
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Pogled spreda -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 1

a Indikatori statusa sistema Vie informacija potraite u odeljku


Indikatori statusa sistema na stranici 12.
b Otvor za memorijsku Korienje memorijskih kartica (nisu
karticu isporuene). Vie informacija potraite u
odeljku Korienje memorijskih kartica (nisu
isporuene) na stranici 13.

Indikatori statusa sistema


Indikatori statusa sistema prikazuju trenutni status raunara.

Indikator statusa napajanja i baterije


Zeleno: Baterija je napunjena izmeu 20% i 100% i adapter za napajanje
naizmeninom strujom nije povezan na raunar, odnosno baterija je
napunjena izmeu 80% i 100% i adapter za napajanje naizmeninom
strujom je povezan na raunar.
Trepue zeleno: Baterija je napunjena izmeu 20% i 80% i adapter za
napajanje naizmeninom strujom je povezan na raunar ili je raunar u
stanju spavanja.
uto: Baterija je napunjena izmeu 5% i 20% i adapter za napajanje
naizmeninom strujom nije povezan na raunar.
Trepue uto: Baterija je napunjena 20% ili manje i adapter za napajanje
naizmeninom strujom je povezan na raunar.
Iskljueno: Baterija je uklonjena ili je baterija napunjena 5% ili manje i
adapter za napajanje naizmeninom strujom nije povezan na raunar,
odnosno raunar je iskljuen ili je u stanju hibernacije.

12
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Indikator vrstog diska


Kada je indikator ukljuen, vrsti disk ita ili pie podatke.
Panja:
Kada je indikator ukljuen, nemojte stavljati raunar u stanje spavanja, odnosno
nemojte iskljuivati raunar.
Kada je indikator ukljuen, nemojte pomerati raunar. Iznenadni fiziki udari mogu
da dovedu do greaka na vrstom disku.

Korienje memorijskih kartica (nisu isporuene)


Raunar podrava sledee tipove memorijskih kartica:
Secure Digital (SD) kartica
Secure Digital High Capacity (SDHC) kartica
SD eXtended Capacity (SDXC) kartica
MultiMediaCard (MMC)
Panja:
Ubacite samo jednu karticu u slot odjednom.
Ovaj ita kartica ne podrava SDIO ureaje (kao to je SDIO Bluetooth itd.).

Umetanje memorijske kartice


Gurnite memorijsku karticu unutra dok se ne privrsti.
Napomena: Ako je sa raunarom isporuena lana kartica, pre umetanja memorijske kartice,
pritisnite lanu karticu, a zatim je izvadite.

Uklanjanje memorijske kartice


1 Gurnite memorijsku karticu dok ne ujete klik.
2 Lagano izvucite memorijsku karticu iz slota za memorijsku karticu.
Panja:
Pre nego to izvadite memorijsku karticu, iskljuite je pomou opcije Bezbedno
ukloni hardver i izbaci medijum kako biste izbegli oteenje podataka.

13
Poglavlje 1. Upoznajte svoj raunar

Pogled odozdo ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3

1 2

a Bravica baterije runa Dri bateriju vrsto na svom mestu.


b Baterija Obezbeuje napajanje raunara.
c Bravica baterije pod Dri bateriju vrsto na svom mestu.
oprugom
d Poklopac donjeg slota vrsti disk, memorijski modul i mini-PCI
Express kartica se stavljaju sa donje strane.

14
Poglavlje 2. Uenje osnova

Konfigurisanje operativnog sistema po prvi put --------------------


Treba da konfiguriete operativni sistem prilikom prvog korienja. Proces
konfiguracije moe da sadri sledee procedure:
Prihvatanje ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom
Konfigurisanje internet veze
Registrovanje operativnog sistema
Kreiranje korisnikog naloga

Prebacivanje raunara u reim spavanja ili njegovo


iskljuivanje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kada zavrite rad sa raunarom moete da ga stavite u stanje spavanja ili da
ga iskljuite.

Stavljanje raunara u stanje spavanja


Ako ete od raunara biti udaljeni samo nakratko, prebacite ga u stanje
spavanja. Kada je raunar u stanju spavanja, moete ga brzo probuditi kako
biste nastavili korienje, zaobilazei proces pokretanja.
Da biste stavili raunar u stanje spavanja, uinite neto od sledeeg:
Zatvorite plou monitora.
Pritisnite dugme za napajanje.
Obavite sledee u zavisnosti od operativnog sistema.
Za operativni sistem Windows 7:
Kliknite na Start Stanje spavanja.
Za operativni sistem Windows 8.1:
Otvorite traku sa dugmadima, a zatim izaberite Postavke

Napajanje Stanje spavanja.

Panja:
Saekajte da lampica indikatora statusa napajanja i baterije pone da trepe zelenom
bojom (to oznaava da je raunar u stanju spavanja) pre nego pomerite raunar.
Pomeranje raunara dok se vrsti disk okree moe otetiti vrsti disk, to e izazvati
gubitak podataka.

15
Poglavlje 2. Uenje osnova

Da biste probudili raunar, uinite neto od sledeeg:


Pritisnite dugme za napajanje.
Pritisnite Fn taster na tastaturi.

Iskljuivanje raunara
Ukoliko due vreme neete koristiti raunar, iskljuite ga.
Da biste iskljuili raunar:
Za operativni sistem Windows 7:
Kliknite na Start Iskljui.
Za operativni sistem Windows 8.1:
Otvorite dugmad i izaberite Postavke Pokretanje Iskljui.

16
Poglavlje 2. Uenje osnova

Kliknite desnim tasterom na dugme Poetak u donjem levom uglu i


izaberite Iskljui ili se odjavi Iskljui.

Na poetnom ekranu, kliknite na i izaberite Iskljui.

Napomena:Ova radnja zavisi od postavki u BIOS-u. Pogledajte stvarni proizvod.

Povezivanje sa beinom mreom --------------------------------------------

Ukljuivanje beine veze


Da biste se povezali na beinu mreu, uinite sledee:
1 Uverite se da je iskljuen reim rada u avionu. Ako je reim rada u avionu
ukljuen, pritisnite brzi taster F7 ( ) da biste iskljuili ovaj reim.
2 Prikaz dostupnih beinih mrea.
Za operativni sistem Windows 7:
Kliknite na ikonu statusa veze beine mree u Windows sistemskoj traci
poslova. Bie prikazana lista dostupnih beinih mrea.

17
Poglavlje 2. Uenje osnova

Za operativni sistem Windows 8.1:


Otvorite traku sa dugmadima i izaberite Postavke .
Bie prikazana lista dostupnih beinih mrea.
3 Kliknite na naziv mree u listi, a zatim kliknite na Povei se.
Napomena: Neke mree zahtevaju bezbednosni klju ili lozinku za povezivanje.
Da biste se povezali sa jednom od tih mrea, od administratora mree ili
dobavljaa internet usluga (ISP) potraite bezbednosni klju ili lozinku.

Konfiguracija softvera
Obratite se dobavljau internet usluga i pretraite Windows pomo i centar
za podrku da biste dobili informacije o konfigurisanju.

Pomo i podrka ---------------------------------------------------------------------------------------------


Ako imate pitanja u vezi sa korienjem operativnog sistema Windows,
pogledajte Windows pomo i podrku. Da biste pristupili Windows pomoi
i podrci:
Za operativni sistem Windows 7:
Kliknite na Start Pomo i podrka.
Za operativni sistem Windows 8.1:
- Otvorite traku sa dugmadima i izaberite opciju Postavke, a zatim izaberite
Pomo u meniju Postavke.
- Pritisnite Windows taster + Fn + F1 ili Fn + F1.

18
Poglavlje 2. Uenje osnova

Moete proitati datoteku Windows pomoi i podrke na raunaru. Takoe,


moete dobiti pomo na mrei tako to ete kliknuti na jednu od dve veze
koje se nalaze na listi pod Vie za istraivanje.
Napomena: Windows 8.1 takoe obezbeuje aplikaciju, Pomo+Saveti. Moete je pronai
na poetnom ekranu da biste vie saznali o novim funkcijama u sistemu
Windows 8.1.

19
Poglavlje 2. Uenje osnova

Interfejsi operativnog sistema (za operativni


sistem Windows 8.1) ------------------------------------------------------------------------------------
Windows 8.1 dolazi sa dva glavna korisnika interfejsa: Poetni ekran i
Windows radna povrina.
Da biste se prebacili sa poetnog ekrana na Windows radnu povrinu,
uinite jedno od sledeeg:
Izaberite ploicu radne povrine na poetnom ekranu.
Pritisnite Windows taster + D.
Da biste se prebacili sa radne povrine na poetni ekran, uinite jedno od
sledeeg:
Izaberite Poetak sa trake sa dugmadima.
Pritisnite Windows taster .
Premestite kursor u donji levi ugao, a zatim izaberite dugme poetnog ekrana.
Poetni ekran Radna povrina

20
Poglavlje 2. Uenje osnova

Dugmad i traka sa dugmadima (za operativni


sistem Windows 8.1) -----------------------------------------------------------------------------------
Dugmad predstavljaju dugmad za navigaciju koja vam omoguavaju da
brzo pristupite osnovnim zadacima. U dugmad spadaju: Pretrai, Deli,
Poetak, Ureaji i Postavke. Traka sa dugmadima je meni koji sadri
dugmad. Da biste prikazali traku sa dugmadima, uinite neto od sledeeg:
Pomerite kursor u gornji desni ili donji desni ugao, tako da se traka sa
dugmadima pojavi na ekranu.
Pritisnite Windows taster + C.

Dugme za pretragu
Dugme Pretrai je moan nov nain da pronaete ono to traite ukljuujui
postavke, datoteke, Veb slike, Veb video zapise, itd.

21
Poglavlje 2. Uenje osnova

Dugme za deljenje

Dugme za deljenje vam omoguava da aljete veze, fotografije i slino vaim


prijateljima i drutvenim mreama bez naputanja aplikacije u kojoj se nalazite.

Dugme za pokretanje
Dugme za pokretanje prua brz nain da doete do poetnog ekrana.

Dugme za ureaje
Dugme za ureaje omoguava vam da se poveete ili da aljete datoteke
na povezane spoljne ureaje, poput ureaja za reprodukciju, tampanje
i projekciju.

Dugme za postavke
Dugme za postavke vam omoguava da obavljate osnovne zadatke, kao to
je postavljanje jaine zvuka ili iskljuivanje raunara. Takoe, do kontrolne
table moete doi pomou dugmeta za postavke kada se nalazite na radnoj
povrini ekrana.

22
Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem

Lenovo OneKey Recovery sistem je softver dizajniran za pravljenje rezervnih


kopija i obnavljanje podataka na raunaru. Moete ga koristiti za vraanje
sistemske particije u originalno stanje u sluaju pada sistema. Takoe,
moete da kreirate rezervne kopije za laku obnovu po potrebi.
Napomena:
OneKey Recovery sistem nije instaliran na pojedinim modelima. Pogledajte stvarni
proizvod.
Ako je na vaem raunaru unapred instaliran GNU/Linux operativni sistem, Onekey
Recovery sistem nije dostupan.
Kako biste iskoristili karakteristike OneKey Recovery sistema, va vrsti disk ve sadri
skrivenu particiju kako bi sauvao datoteku sistema i datoteku OneKey Recovery sistema.
Ova podrazumevana particija je skrivena iz bezbednosnih razloga, to objanjava zato je
slobodan prostor na disku manji od navedenog.

Pravljenje rezervne kopije sistemske particije


Moete napraviti rezervnu kopiju sistemske particije u datoteku slikovnih
podataka. Da biste napravili rezervnu kopiju sistemske particije, uinite
sledee:
1 Kliknite na OneKey Recovery na poetnom ekranu da biste pokrenuli
sistem Lenovo OneKey Recovery.
2 Kliknite na System Backup (Rezervna kopija sistema).
3 Odaberite lokaciju za rezervnu kopiju a zatim kliknite na Next (Dalje)
kako bi zapoelo kreiranje rezervne kopije.
Napomena:
Moete odabrati lokaciju za skladitenje rezervne kopije na lokalnom vrstom disku ili na
eksternom ureaju za skladitenje.
Proces kreiranja rezervne kopije moe potrajati.
Proces kreiranja rezervne kopije je dostupan jedino kad se Windows moe normalno
pokrenuti.

Vraanje
Moete vratiti sistemsku particiju u njeno originalno stanje ili u prethodno
kreiranu rezervnu kopiju. Da biste vratili sistemsku particiju, uinite sledee:
1 Pritisnite dugme Novo ili kliknite na OneKey Recovery na poetnom
ekranu da biste pokrenuli sistem Lenovo OneKey Recovery.
2 Kliknite na System Recovery (Oporavak sistema). Raunar e se ponovno
pokrenuti i ui u oporavljeno okruenje.

23
Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem

3 Da biste vratili sistemsku particiju u njeno originalno stanje ili u


prethodno kreiranu rezervnu kopiju sledite uputstva na ekranu.
Napomena:
Proces obnove je nepovratan. Pobrinite se da sauvate sve podatke koje elite na sistemskoj
particiji pre poetka procesa obnove.
Proces obnove moe potrajati. Na raunar obavezno prikljuite adapter naizmeninog
napajanja tokom procesa oporavka.
Potrebno je slediti prethodna uputstva ukoliko se Windows moe normalno pokrenuti.
Kada je raunar u stanju hibernacije, neete moi da pokrenete sistem Lenovo OneKey
Recovery ako pritisnete dugme Novo za sistem Windows 7.

Ukoliko nije mogue pokrenuti operativni sistem Windows, sledite korake


u nastavku da biste pokrenuli sistem Lenovo OneKey Recovery:
1 Iskljuite raunar.
2 Pritisnite dugme Novo. Na opciji Novo Button Menu (Meni dugmeta
Novo) odaberite System recovery (Oporavak sistema) i pritisnite Enter.

24
Poglavlje 4. Reavanje problema

esto postavljana pitanja --------------------------------------------------------------------


Ovaj odlomak prikazuje esto postavljana pitanja po kategorji.

Pronalaenje informacija
Koje mere bezbednosti treba da pratim prilikom korienja raunara?
Lenovo Vodi za bezbednost i opte informacije koji je doao uz va raunar
sadri mere bezbednosti za korienje raunara. Proitajte i sledite sve
mere bezbednosti prilikom korienja raunara.
Gde mogu pronai specifikacije hardvera za svoj raunar?
Specifikacije hardvera za va raunar moete pronai na odtampanim
flajerima koji su isporueni uz raunar.
Gde mogu pronai informacije o garanciji?
Za garanciju koja se odnosi na va raunar, ukljuujui period garancije
i tip garancijske usluge, pogledajte Lenovo flajer o ogranienoj garanciji
koji je isporuen uz raunar.

Upravljaki programi i unapred instaliran softver


Gde se nalaze instalacioni diskovi za unapred instalirani Lenovo softver
(softver za stone raunare)?
Uz va raunar nisu isporueni instalacioni diskovi za unapred instalirani
Lenovo softver. Ukoliko elite da ponovo instalirate softver, instalacioni
disk moete pronai na D particiji vaeg vrstog diska. Ukoliko tamo ne
moete da naete instalacioni program, preuzmite ga sa Lenovo veb
lokacije za korisniku podrku.
Gde mogu pronai upravljake programe za razliite hardverske ureaje mog
raunara?
Ukoliko je na raunaru ve instaliran operativni sistem Windows,
Lenovo vam na D particiji vrstog diska nudi upravljake programe za sve
hardverske ureaje koji su vam potrebni. Takoe, najnovije upravljake
programe moete preuzeti sa Lenovo veb lokacije za korisniku podrku.

25
Poglavlje 4. Reavanje problema

Lenovo OneKey Recovery sistem


Gde su diskovi za obnovu?
Uz va raunar nisu isporueni diskovi za obnovu. Koristite sistem
oporavka ukoliko elite da vratite sistem na fabriko stanje.
ta mogu uiniti ukoliko proces kreiranja rezervne kopije ne uspe?
Ukoliko moete pokrenuti kreiranja rezervne kopije, ali doe do problema
u toku samog procesa, probajte sledee:
1 Zatvorite sve otvorene programe, i zatim ponovno pokrenite proces
kreiranja rezervne kopije.
2 Proverite da li je odredini medijum oteen. Izaberite drugu putanju,
pa pokuajte ponovo.
Kada je neophodno vriti vraanje sistema na njegovo fabriko stanje?
Koristite ovu funkciju kada operativni sistem ne moe da se pokrene.
Ako su na sistemskoj particiji smeteni kritino vani podaci, pre poetka
obnavljanja napravite njihovu rezervnu kopiju.

Usluni program za instaliranje sistema BIOS


ta je usluni program za instaliranje sistema BIOS?
Usluni program za instaliranje sistema BIOS je softver na bazi ROM-a.
On prenosi osnovne informacije o raunaru i nudi opcije za podeavanje
ureaja za pokretanje, bezbednosti, reima hardvera i ostalih korisnikih
preferenci.
Kako mogu pokrenuti usluni program za instaliranje sistema BIOS?
Kako bi pokrenuli usluni program za instaliranje sistema BIOS:
1 Iskljuite raunar.
2 Pritisnite dugme Novo, a zatim izaberite BIOS Setup.
Kako mogu da promenim prioritet pokretanja?
Postoje dva prioriteta pokretanja: UEFI First (Prvo UEFI) i Legacy First
(Prvo zastareli). Da biste promenili prioritet pokretanja, pokrenite usluni
program za instaliranje sistema BIOS i podesite Boot Priority (Prioritet
pokretanja) na UEFI First (Prvo UEFI) ili Legacy First (Prvo zastareli) u
meniju Boot (Pokretanje).

26
Poglavlje 4. Reavanje problema

Kada je neophodno promeniti prioritet pokretanja?


Podrazumevani prioritet pokretanja je UEFI First (Prvo UEFI). Ako je
potrebno da instalirate zastareli operativni sistem (tj. stariju verziju od
trenutnog operativnog sistema) na raunaru, treba da promenite prioritet
pokretanja na Legacy First (Prvo zastareli). Nije mogue instalirati zastareli
operativni sistem ako ne promenite prioritet pokretanja.

Pomo
Kako mogu kontaktirati centar za podrku korisnicima?
Videti Poglavlje 3. Dobijanje pomoi i usluge u Lenovo Vodi za bezbednost
i opte informacije.

27
Poglavlje 4. Reavanje problema

Reavanje problema -----------------------------------------------------------------------------------

Problemi sa prikazom
Kada ukljuim raunar, Ukoliko je ekran prazan, proverite da je:
nita se ne pojavljuje - Adapter za napajanje naizmeninom strujom je
na ekranu. prikljuen na raunar, a kabl za napajanje prikljuen
je na elektrinu utinicu koja je pod naponom.
- Raunar je ukljuen. Ponovo pritisnite prekida za
ukljuivanje radi potvrde.
- Ako koristite adapter za napajanje naizmeninom
strujom ili bateriju i ako indikator baterije svetli,
pritisnite F12 ( ) da biste pojaali osvetljenost
ekrana.
Ukoliko su ove stavke ispravno podeene, a ekran je
i dalje prazan, odnesite raunar na servis.
Kada ukljuim raunar, Pomou sistema oporavka obnovite rezervne kopije
na praznom ekranu vidi se datoteka u svom Windows okruenju ili ceo sadraj
samo beli kursor. vrstog diska vratite u njegovo originalno fabriko
stanje. Ukoliko jo uvek na ekranu vidite samo
kursor, odnesite raunar na servis.
Moj ekran se isprazni dok je Moda je ukljuen uvar ekrana ili upravlja
raunar ukljuen. napajanjem. Da biste izali iz uvara ekrana ili
probudili raunar iz stanja spavanja, uinite sledee:
- Dodirnite dodirnu tablu.
- Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
- Pritisnite prekida za ukljuivanje.
- Pritisnite F9 ( ) da biste se uverili da je
pozadinsko svetlo LCD ekrana iskljueno.
- Ako problem i dalje postoji, isprobajte opisano
reenje za sledei problem, pod naslovom Prikaz na
ekranu je neitak ili iskrivljen.
Prikaz na ekranu je neitak Proverite da je:
ili iskrivljen. - Upravljaki program za ekran pravilno instaliran.
- Rezolucija ekrana i kvalitet boje su ispravno podeeni.
- Tip monitora je ispravan.
Na ekranu se pojavljuju Da li su operativni sistem i programi instalirani
neispravni znakovi. pravilno? Ukoliko su ispravno instalirani i
konfigurisani, odnesite raunar na servis.

28
Poglavlje 4. Reavanje problema

Problemi sa BIOS lozinkom


Zaboravio/la sam ifru. Ako zaboravite svoju korisniku lozinku, od
administratora sistema moraete da zatraite da
izbrie vau lozinku.
Ako ste zaboravili lozinku za pristup vrstom disku,
ovlaeni Lenovo serviser nee moi da resetuje
vau lozinku niti da obnovi podatke sa vrstog
diska. Morate odneti raunar u Lenovo ovlaeni
servis ili predstavnitvo kako bi vam popravili vrsti
disk. Dokaz o kupovini je potreban, a naplatie vam
se naknada za delove i servis.
Ako ste zaboravili svoju lozinku supervizora,
ovlaeni Lenovo serviser nee moi da resetuje vau
lozinku. Morate odneti raunar u Lenovo ovlaeni
servis ili predstavnitvo kako bi vam popravili
sistemsku plou. Dokaz o kupovini je potreban,
a naplatie vam se naknada za delove i servis.
Problemi sa stanjem spavanja
Pojavljuje se poruka o Baterija slabi. Prikljuite napajanje na raunar ili
kritino niskom nivou postojeu bateriju zamenite baterijom koja je
napunjenosti baterije, potpuno napunjena.
nakon ega se raunar
odmah iskljuuje.
Raunar ulazi u stanje Proverite da je:
spavanja odmah nakon - Baterija napunjena.
samoprovere ukljuenja - Radna temperatura unutar prihvatljivog opsega.
(POST). Videti Poglavlje 2. Informacije za upotrebu i
odravanje u Lenovo Vodiu za bezbednost i opte
informacije.
Napomena: Ukoliko je baterija napunjena i temperatura je unutar prihvatljivog opsega,
odnesite raunar na servis.
Raunar ne izlazi iz stanja Ukoliko je raunar u stanju spavanja, prikljuite
spavanja i raunar ne radi. adapter naizmeninog napajanja na raunar i zatim
pritisnite Fn taster ili prekida za ukljuivanje.
Ako sistem i dalje ne izlazi iz stanja spavanja,
prestaje da reaguje ili ne moe da se iskljui,
resetujte raunar. Podaci koji nisu sauvani mogu se
izgubiti. Da biste resetovali raunar, pritisnite i drite
taster za ukljuivanje otprilike 4 sekunde ili due.

29
Poglavlje 4. Reavanje problema

Problemi sa zvukom
Iz zvunika se ne uje zvuk Proverite da je:
ak i kad je pojaan. - Funkcija za iskljuivanje zvuka iskljuena.
- Kombinovani audio konektor se ne koristi.
- Zvunici su odabrani kao ureaj za reprodukciju.
Problemi sa baterijom
Raunar se iskljuuje pre Ponovo podesite mera baterije korienjem opcije
nego to indikator napajanja za upravljanje potronje energije Lenovo Energy
i baterije pokae da je Management. Ako problem potraje, zamenite
baterija prazna. novom baterijom.
-ili-
Raunar nastavlja da radi
nakon to indikator
napajanja i baterije pokae
da je baterija prazna.
Raunar ne radi sa punom Zatita baterije moe biti aktivna. Iskljuite raunar
baterijom. na minut kako biste resetovali zatitu; zatim ponovo
ukljuite raunar.
Problem sa vrstim diskom
vrsti disk ne radi. U meniju Boot (Pokretanje) u uslunom programu
za instaliranje sistema BIOS, uverite se da se vrsti
disk nalazi na EFI listi.

30
Poglavlje 4. Reavanje problema

Ostali problemi
Va raunar ne reaguje. Da biste iskljuili raunar, pritisnite i drite prekida
za ukljuivanje 4 sekunde ili due. Ukoliko raunar i
dalje ne reaguje, izvadite bateriju i napajanje.
Mogue je da se va raunar zakljua kada ue u
stanje mirovanja za vreme komunikacije. Iskljuite
tajmer za stanje mirovanja dok radite na mrei.
Raunar se ne pokree iz Pogledajte listu EFI uslunog programa za
ureaja koji elite. instaliranje sistema BIOS. Proverite da li je usluni
program za instaliranje sistema BIOS podeen tako
da se raunar pokree sa eljenog ureaja.
Takoe, uverite se da je ureaj sa kojeg raunar treba
da se pokrene aktiviran. Uverite se da je taj ureaj
pravilno prikazan na listi EFI u uslunom programu
za instaliranje sistema BIOS.
Pritisnite F12 kada se pojavi Lenovo logotip na
ekranu dok se raunar pokree da biste izabrali
ureaj sa kojeg elite da pokrenete raunar.
Prikljueni eksterni ureaj Dok je raunar ukljuen, nemojte prikljuivati niti
ne radi. odvajati kablove eksternih ureaja, osim USB kablova;
u suprotnom, moe doi do oteenja raunara.
Kada koristite eksterne ureaje sa visokom
potronjom energije, poput eksternog USB optikog
diska, koristite poseban adapter za napajanje tog
eksternog ureaja. Inae, ureaj moda nee biti
prepoznat ili e se sistem iskljuiti.

31
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive
jedinice)
Korisniki zamenljive jedinice (KZJ) su delovi koje moe nadograditi ili
zameniti korisnik. Ako se za KZJ utvrdi da je neispravna u toku garantnog
roka, korisniku e biti obezbeena zamena za KZJ. Korisnici su odgovorni
za instaliranje KZJ jedinica za samostalnu zamenu za ovaj proizvod.
Korisnici takoe mogu da instaliraju opcione uslune KZJ-e, to moe da
zahteva neke tehnike vetine ili alatke, odnosno mogu da zahtevaju da
serviser instalira opcione uslune KZJ-e u skladu sa uslovima vaee
servisne garancije u vaoj zemlji ili regionu.
Beleke:
Ilustracije koriene u ovom poglavlju odnose se na Lenovo B50-70, osim ako je
navedeno drugaije.
Ilustracije u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda. Pogledajte
stvarni proizvod.

32
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

Zamena baterije ------------------------------------------------------------------------------------------------

Napomena:
Koristite iskljuivo baterije koje isporuuje Lenovo. Svaka druga baterija moe da se
zapali ili da eksplodira.
Vodite rauna da raunar bude iskljuen i da svi kablovi budu iskopani iz raunara pre
nego to zamenite bateriju.
Vodite rauna da ekran raunara bude zatvoren da ne bi dolo do oteenja.

Da biste zamenili bateriju, uradite sledee:


1 Otkljuajte runu bravicu baterije a . Dok drite bravicu baterije, koja je
pod oprugom, u otkljuanom poloaju b, izvadite bateriju u smeru
oznaenom strelicom c .

3 2

2 Instalirajte potpuno napunjenu bateriju.


3 Prevucite runu bravicu baterije u zakljuan poloaj.

33
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

Zamena vrstog diska ------------------------------------------------------------------------------


Skladini kapacitet raunara moete poveati tako to ete postojei vrsti disk
zameniti vrstim diskom veeg kapaciteta. Nov vrsti disk moete nabaviti od
svog prodavca ili od predstavnika za marketing kompanije Lenovo.
Beleke:
Zamenite vrsti disk samo ako vrite nadograivanje ili popravku. Prikljuci i leite
vrstog diska nisu projektovani za este zamene, niti za brze zamene diska.
Opcioni vrsti disk na sebi ne sadri unapred instalirani softver.
Vodite rauna da raunar bude iskljuen i da svi kablovi budu iskopani iz raunara pre
nego to zamenite vrsti disk.
Vodite rauna da ekran raunara bude zatvoren da ne bi dolo do oteenja.

Rukovanje vrstim diskom


vrsti disk nemojte isputati na pod niti ga izlagati fizikim udarima. Disk stavite
na podlogu koja apsorbuje udare, poput meke tkanine.
Nemojte pritiskati poklopac diska.
Nemojte dodirivati prikljuak diska.
vrsti disk je veoma osetljiv. Nepravilno rukovanje moe izazvati oteenje i
trajan gubitak podataka sa diska. Pre vaenja vrstog diska napravite
rezervnu kopiju svih podataka sa njega, a zatim iskljuite raunar. vrsti
disk nikada nemojte vaditi dok sistem radi ili je u stanju spavanja.

34
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

Da biste zamenili vrsti disk, uradite sledee:


1 Izvadite bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena baterije na
stranici 33.
2 Uklonite zavrtnje a , a zatim uklonite poklopac donjeg otvora b .

3 Skinite zavrtnje kojima je privren ram c .

35
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

4 Izvadite vrsti disk tako to ete ga neno povui u smeru strelice d .

5 Skinite zavrtnje i odvojite metalni ram od vrstog diska.


6 Metalni ram postavite na nov vrsti disk i pritegnite ga zavrtnjima.
7 Gurnite novi vrsti disk tako da vrsto legne na svoje mesto, a zatim
ponovo postavite zavrtnje za fiksiranje okvira da biste privrstili disk.
8 Vratite poklopac donjeg otvora i pritegnite ga zavrtnjima.
9 Ponovo instalirajte bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena
baterije na stranici 33.

36
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

Zamena memorije -------------------------------------------------------------------------------------------


Koliinu memorije moete poveati ugradnjom DDR3 SDRAM memorije
koja je dostupna kao opcija u slot za memoriju na raunaru. Dostupni su
DDR3 SDRAM moduli razliitih kapaciteta.
Napomena:
Koristite iskljuivo one tipove memorije koje va raunar podrava. Ako nepravilno
instalirate opcionu memoriju ili ako instalirate memoriju koja nije podrana, pri
pokuaju pokretanja raunara oglasie se zvuk upozorenja.
Vodite rauna da raunar bude iskljuen i da svi kablovi budu iskopani iz raunara pre
nego to zamenite memoriju.
Vodite rauna da ekran raunara bude zatvoren da ne bi dolo do oteenja.
Podrana su dva memorijska kanala. Oba kanala treba da imaju memoriju iste veliine i
ranga. Ako postoji samo JEDAN ram modul, ram treba da instalirate u Slot 1. (B40-30/
N40-30/B50-30)

Da biste instalirali DDR3 SDRAM modul, uradite sledee:


1 Dodirnite metalni sto ili uzemljeni metalni predmet da biste smanjili
statiki elektricitet svog tela koji moe da oteti DDR3 SDRAM modul.
Nemojte dodirivati kontaktnu ivicu DDR3 SDRAM modula.
2 Izvadite bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena baterije na
stranici 33.
3 Uklonite zavrtnje a , a zatim uklonite poklopac donjeg otvora b .

37
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

4 Ako su u memorijskom slotu ve instalirana dva DDR3 SDRAM modula,


izvadite jedan od njih da biste napravili mesto za novi modul tako to
ete istovremeno povui bravice na obema stranama prikljuka. Vodite
rauna da stari DDR3 SDRAM modul sauvate za kasnije.

1 1

5 Zarez na DDR3 SDRAM modulu poravnajte sa ispupenjem na


prikljuku, a zatim paljivo ubacite novi modul pod uglom od 3045.
6 Gurnite DDR3 SDRAM modul nadole dok se brave na obe strane
prikljuka ne zakljuaju na svom mestu.

7 Nakon to abice za privrivanje poravnate sa odgovarajuim


otvorima, vratite poklopac donjeg otvora.

38
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

8 Ponovo instalirajte bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena


baterije na stranici 33.
Da biste se uverili da je DDR3 SDRAM modul pravilno instaliran, uradite
sledee:
1 Pritisnite dugme Novo da biste otvorili meni dugmeta Novo.
2 Izaberite BIOS Setup (Instaliranje sistema BIOS). Stavka System Memory
(Sistemska memorija) prikazuje ukupan kapacitet memorije raunara.

39
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

Zamena kartice beinog LAN-a -------------------------------------------------


Da biste zamenili karticu beinog LAN-a uradite sledee:
Napomena:
Vodite rauna da raunar bude iskljuen i da svi kablovi budu iskopani iz raunara pre
nego to zamenite LAN karticu.
Vodite rauna da ekran raunara bude zatvoren da ne bi dolo do oteenja.

1 Izvadite bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena baterije na


stranici 33.
2 Uklonite zavrtnje a , a zatim uklonite poklopac donjeg otvora b .

3 Iskopajte dva kabla beinog LAN-a (jedan crni, jedan beli) c . Uklonite
zavrtanj koji dri karticu beinog LAN-a d .

3
3

40
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

4 Uklonite karticu beinog LAN-a e .

5 Instalirajte novu karticu beinog LAN-a i pritegnite zavrtanj da biste


privrstili LAN karticu.
6 Ponovo poveite dva kabla beinog LAN-a (jedan crni, jedan beli).
Napomena: Kada instalirate ili ponovo instalirate karticu beinog LAN-a, vodite rauna
da utaknete crni kabl u konektor koji je oznaen kao AUX, a beli kabl u
konektor koji je oznaen kao MAIN.

7 Vratite poklopac donjeg otvora i pritegnite ga zavrtnjima.


8 Ponovo instalirajte bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena
baterije na stranici 33.

41
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

Zamena optike disk jedinice ---------------------------------------------------------


Da biste zamenili optiku disk jedinicu, uradite sledee:
Napomena:
Vodite rauna da raunar bude iskljuen i da svi kablovi budu iskopani iz raunara pre
nego to zamenite optiku disk jedinicu.
Vodite rauna da ekran raunara bude zatvoren da ne bi dolo do oteenja.

1 Izvadite bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena baterije na


stranici 33.
2 Uklonite zavrtanj a .
B40-30/N40-30/B40-70/N40-70/B40-45/N40-45/B40-80/N40-80:

B50-30/B50-30 Touch/B50-70/N50-70/B50-45/N50-45/B50-80/N50-80:
1

42
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

3 Neno izvucite optiku disk jedinicu iz leita b .

4 Umetnite novu optiku disk jedinicu i pritegnite zavrtanj da biste je


privrstili.
5 Ponovo instalirajte bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena
baterije na stranici 33.

43
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

Zamena tastature -------------------------------------------------------------------------------------------


Da biste zamenili optiku disk jedinicu, uradite sledee:
Napomena:
Vodite rauna da raunar bude iskljuen i da svi kablovi budu iskopani iz raunara pre
nego to zamenite tastaturu.
Vodite rauna da ekran raunara bude zatvoren da ne bi dolo do oteenja.

1 Izvadite bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena baterije na


stranici 33.
2 Uklonite zavrtnje a .
1
1 1

3 Okrenite raunar naopako i otvorite monitor.

44
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

4 Otkaite tastaturu tako to ete je povui u smeru strelice b c .

2 3

5 Podignite tastaturu d i otkaite prikljuak u smeru strelice e f.

5
6

6 Postavite novu tastaturu i pritegnite je zavrtnjima.


7 Ponovo instalirajte bateriju. Vie informacija potraite u odeljku Zamena
baterije na stranici 33.

45
Dodatak A. Uputstvo za KZJ (korisniki zamenljive jedinice)

Sledea tabela sadri listu KZJ-ova za raunar i informie vas o tome gde se
nalaze uputstva za zamenu.
Samousluni KZJ
Bezbednost, garancija i uputstvo Korisniko
za podeavanje uputstvo
Napajanje
Kabl za napajanje
Baterija
Memorija

Opcioni usluni KZJ


Bezbednost, garancija i uputstvo Korisniko
za podeavanje uputstvo
vrsti disk
Beina LAN kartica
Tastatura
Optika disk jedinica

46
Zatitni znakovi

Sledei izrazi predstavljaju zatitne znakove ili registrovane zatitne


znakove kompanije Lenovo u Srbiji, ostalim zemljama ili oboje.

Lenovo
OneKey
VeriFace

Microsoft i Windows su zatitni znakovi kompanije Microsoft Corporation


u Sjedinjenim Dravama, ostalim zemljama ili oboje.

Ostali nazivi kompanija, proizvoda ili usluga mogu biti zatitni znakovi ili
znakovi usluga drugih.

47
sr-CS
Rev. CT01