You are on page 1of 17

AP Chinese Vocabulary

Study online at quizlet.com/_3bw4n

1. shaolinsi 24. gangjianyouli


The Shaolin Monastery/Temple in Henan sturdy, robust
Province
25. wuqiong
2. gongfu endless, inexhaustible
Kung Fu
26. xiushenyangxing
3. gaoqiang to better yourself (mentally and
to be good at, master of physically)
4. sengren 27. xiyin
monk to attract
5. siyuan 28. liuchuan
temple to spread
6. nianjing 29. jianshen
to chant (religious verses) to exercise
7. lianxi 30. buyuanwanli
to contact, make a connection to make the effort to travel a long way
8. qiyuan 31. canguan
origin to visit
9. shuofa 32. zhuancheng
phrasing, way of saying something a trip made for a special purpose
10. qizhong 33. guangbodiantai
among radio station
11. dazuo 34. yu
to meditate to meet
12. lei 35. qiangshenjianti
tired to keep fit
13. xiulian 36. lingwai
to train your mind in addition
14. houlai 37. dianying
later, subsequently movie
15. jiehe 38. yingxiang
to combine influence, effect
16. jinghua 39. tianxiawugongchushaolin
the essence, the best Shaolin Kung Fu is the original and best
martial art
17. zhubu
step by step, gradually 40. ma
(particle)
18. dute
unique, distinctive 41. xiangmu
program, project
19. gongfa
Kung Fu Techniques 42. fanyi
to translate
20. baogui
valuable, precious 43. Song Shan
21. yichan 44. aoyunhui
inheritance Olympics
22. qigong 45. mingxing
(psychic) star, idol
23. taolu 46. dangan
routine, sequence files, biodata
47. zunjing 71. tuandui
to respect team, organization
48. wangyou 72. nuzu
Internet users, netizens women's soccer team
49. chengjiu 73. bici
achievement, success each other
50. zongjingli 74. ke
general manager very, really
51. qianxu 75. qiulei
humble ball games
52. mimi 76. huoban
secret partner, friend
53. zhiye 77. huaban
profession, career skateboard, skateboarding
54. qinpei 78. goushuiping
to admire, respect to reach a certain standard
55. shencai 79. renao
build, physique bustling with activity
56. youshi 80. juehuor
advantage special skill or knowledge
57. yilai 81. wei
to rely on, to be dependent on ot enclose
58. tianfu 82. jiahao
talent, gift to approve of
59. xiangsi 83. bang
similar great, wonderful
60. yinsu 84. julie
factor, element vigorous
61. qinfen 85. shihe
diligent, hardworking to be suitable for
62. Zhou Enlai 86. ti
to kick
63. leyuan
playground, amusement park 87. jianzi
shuttlecock
64. kanfa
view, opinion 88. fengzheng
kite
65. sudu
speed, rate 89. xia
blindly, without rules or purpose
66. te
especially 90. zhichi
to support
67. daijinr
outstanding, wonderful 91. lianxu
to continue
68. qusheng
to win 92. shengqi
to get angry
69. peihe
to cooperate 93. fandui
to oppose
70. xianshi
to show 94. daluan
to disturb, to upset a schedule/pattern
95. zuoxi 119. xingbie
work and rest gender
96. zhengchang 120. zongzhi
normal aim, purpose
97. dong 121. gaoxiao
to understand university
98. baohu 122. liansai
to protect league matches
99. quefa 123. xuanbasai
to lack preliminaries
100. yishi 124. xinshou
consciousness novice, recruit
101. shanghai 125. xinxi
to hurt, harm information
102. zhide 126. dianyou
to deserve, to be worthwhile e-mail
103. guanzhong 127. youyu
audience to hesitate
104. fa 128. qidai
to send out to hope for, to expect
105. duanxin 129. suhua
text message proverb
106. canyu 130. chai
to participate firewood
107. tiyan 131. yan
to experience salt
108. guoqiu 132. jiang
national sport (ballgame) sauce
109. meili 133. cu
charm, attractiveness vinegar
110. xuanzhuan 134. zhongzhi
to rotate to plant
111. xietiaoxing 135. chashu
coordination tea plant
112. jiejiao 136. chuanbo
to socialize, make new friends to spread
113. jingji 137. shiji
to compete to spread
114. xinli 138. jidong
psychological excited
115. suzhi 139. guang
quality to stroll
116. qunti 140. zanmen
group Let's / we
117. renji 141. hu
interpersonal a measure word (pot)
118. yule 142. huacha
amusement, entertainment scented tea
143. shao 167. paocai
a little, a bit, slightly pickles
144. chenshe 168. zhushi
furnishing staple food (rice, dumplings, noodles, etc.)
145. xiaochi 169. tangyuan
snack glutinous rice dumplings
146. shenfen 170. xian
status salty
147. xiaqi 171. jiachangcai
to play chess home-style cooking
148. shengyi 172. yanxi
business banquet
149. pei 173. cheng
to accompany to fill
150. tantianshuodi 174. canju
to chat (about anything and everything) tableware
151. jiezou 175. shiyu
rhythm, tempo appetite
152. youxian 176. chuanshuo
leisurely, carefree legend
153. dai 177. mapodoufu
stay
178. gongbaojiding
154. kafei
coffee 179. longchaoshou

155. congcongmangmang 180. huayi


in a hurry Chinese born overseas
156. laoshi 181. banniang
old-fashioned bridesmaid
157. yali 182. niuzaiku
pressure jeans
158. kongxian 183. gaogenxie
free, not busy high heeled shoes
159. chayiguan 184. xiuxian
a tea house that performs tea ceremonies to rest, relax
160. mianfei 185. hunli
to be free of charge wedding
161. chang 186. jiaotang
to taste church
162. Laoshe 187. qipao
Noted Chinese writer
188. tangzhuang
163. di traditional Chinese dress
to pass something to someone
189. xinniang
164. caidan bride
menu
190. xinlang
165. tuijian bridegroom
to recommend
191. banlang
166. lajiao best man
chili, pepper
192. hun 216. jingxi
to mix surprise, to surprise
193. shiyang 217. kending
style certainly, undoubtedly
194. qingxiang 218. hege
to tend to agree with qualified
195. jiangjiu 219. shuai
to be particular about handsome
196. tese 220. chufengtou
features, characters to show off
197. hefu 221. jidu
kimono to be jealous of, envy
198. shali 222. zhongxing
traditional Indian clothing (sari) unisex
199. hanfu 223. qingxingan
traditional Korean clothing (hanbok) refreshing look/feel
200. fengge 224. chaoliu
style fashion
201. xiandaigan 225. shishang
fashion sense trend / fashion
202. hunsha 226. jiexian
wedding dress boundary / boundary
203. qianse 227. ni
light colors tired of
204. lifu 228. jujin
formal wear restrained
205. taoqun 229. kuanshi
women's suit (with skirt) pattern (size?)
206. faxing 230. gongzhu
hairstyle princess
207. xianyan 231. shu
conspicuous to comb
208. shoushi 232. bianzi
jewelry braids
209. tao 233. fense
set pink
210. xisu 234. pei
custom to match
211. jiaozi 235. jiaxiaozi
sedan chair tomboy
212. gaitou 236. laotu
traditional Chinese bridal veil oldfashioned
213. yishi 237. danchun
ceremony simply, purely
214. meng 238. zhuizhu
to cover to follow (fashion)
215. jie 239. liuxing
to uncover popular
240. dianfu 264. fouren
to overturn to deny
241. tihui 265. xiaofan
to experience street vendor
242. shouxian 266. fuwuyuan
first of all salesperson, waiter
243. xinshang 267. duiyou
to appreciate teammate
244. shiyongxing 268. chengyu
practicality idiom
245. cihui 269. fangyan
vocabulary dialect
246. guran 270. liyu
certainly, of course slang
247. jiedao 271. buzhibujue
street without realizing
248. chaoshi 272. tiaozhanxing
supermarket challenge
249. lanqiuchang 273. keben
basketball court textbook
250. ziran 274. jinbu
natural to progress, improve
251. qici 275. yiweizhe
secondly to mean
252. jingyan 276. yongqi
experience courage
253. zhengming 277. The master teaches the trade, but an
to prove apprentice itself is made

254. weiqiao
278. qiudui
surrounding wall
team
255. ceng
279. jianding
ever
to strengthen, solidify
256. liuxue
280. haixiu
to study abroad
shy, timid
257. laolao
281. youhaiwuyi
maternal grandmother
harmful
258. liaotian(r)
282. biyou
to chat
penpal
259. huoguodian
283. haoqi
hotpot restaurant
curious, inquisitive
260. diancai
284. jichu
to order dishes in a restaurant
foundation
261. shangjie
285. yilanbiao
to go shopping
schedule, timetable
262. gouwu
286. zhufu
to shop, to buy things
wishings, blessings
263. kaiwanxiao
to joke
287. shangwang 310. guifan
to go online standard, the norm
288. mishang 311. yueshu
to be crazy about (like as a fan) to restrict, restrain
289. yuedui 312. tianxing
band, orchestra natural disposition
290. geshou 313. namenr
singer to feel puzzled
291. hesheng 314. anwei
harmony to comfort, console
292. fuyou 315. xianglai
rich in, full of always
293. donggan 316. zhuzhang
dynamics to advocate, recommend
294. lie 317. tianzhen
to make a list innocent
295. shanchang 318. zhishen
to be good at, skilled in solitarily, alone
296. huihua 319. qian
drawing, illustration to move
297. wenxuejia 320. bandaxiaozi
great writer teenager
298. wenxueguan 321. jiubiechongfeng
hall of writers to reunite after a long time
299. guanzhang 322. dazhaohu
curator to greet somebody
300. zhuchiren 323. zhushouzhang
presenter to lean on a walking stick
301. laili 324. zhantai
origin platform
302. fanti 325. shen
traditional Chinese character writing to stretch, extend
303. zhengqiao 326. pingbei
by chance person of the same generation
304. jia, yi, bing, ding 327. zhengzhongqishi
1st, 2nd, 3rd, 4th to take something seriously

305. weiyi
328. chuandi
to pass, hand, something down
only, sole
306. wangzichenglong
329. pie
to cast aside, neglect
to have high expectations for your
children 330. yishizhuxing
basic necessities
307. qiwang
hope, expectation 331. wenqing
tender
308. ertongguan
philosophy toward childraising 332. heai
amiable
309. guan
to discipline 333. fangshi
way
334. chuchai 358. bao
to go on a business trip to wrap
335. pidai 359. jiaozi
leather belt dumpling
336. zhuomo 360. yikouqi
to ponder, think over at one go, without a break
337. xizhi 361. jiaohaoyun
attentive to detail to have a lucky streak
338. hanxu 362. laojia
implicit hometown
339. guanai 363. duilian
care and concern a Chinese couplet
340. kuaguo 364. tuanyuanfan
international, transnational family reunion dinner
341. hunyin 365. niangao
marriage Chinese New Year cake
342. piqi 366. lianhuan
temper to have a get together, party
343. chengfa 367. wanhui
to punish an evening event / party
344. lihai 368. bianpao
strict, stern firecracker
345. ma 369. qinqi
to scold relative
346. fan 370. bainian
to do (something wrong) to pay someone a visit during Chinese New Year
347. xieyi 371. changbei
agreement the older generation
348. gedai 372. mao
crossgeneration 10 cents
349. chong 373. yasuiqian
to spoil money given to children as a gift on Chinese
New Year
350. duli
independent 374. changjia
long vacation
351. chenggong
successful 375. waidi
other places
352. libi
pros and cons 376. hui
a measure word (# of occasions)
353. kunhuo
frustration 377. chengqianshangwan
tens of thousands
354. goutong
to communicate
378. hejiatuanyuan
355. gongshi
family reunion
consensus
379. bian
356. yizhi
to change
in agreement
357. chuxi
380. yuanxiaojie
the Lantern Festival (1/15 of Lunar Calendar)
Chinese New Year's Eve
381. yuanxiao 405. xinlingshouqiao
glutinous rice dumplings clever and capable
382. huadeng 406. qidao
festive lantern to pray
383. dun 407. chenxinruyi
a measure word (for meals) perfectly matching expectations
384. shengxiao 408. pangu
the animals of the Chinese zodiac Chinese creation myth
385. shu 409. xiangzheng
to be born in the year of symbol, token
386. tuan 410. shangyue
design to enjoy looking at the moon
387. youqu 411. jiebai
interesting pure white
388. cai 412. yuanzi
to guess courtyard
389. dengmi 413. yihan
lantern riddle regret
390. zhong 414. xiangnian
to hit, be just right to miss
391. jiangpin 415. ju
prize to lift, raise
392. qixi 416. guxiang
7/7 of the Lunar Year hometown
393. langman 417. chanjuan
romantic the moon
394. xiangchuan 418. juechang
to pass from generation to generation unsurpassed masterpiece
395. nongli 419. tezhi
Lunar Calendar specially made
396. queqiao 420. xianr
Magpie Bridge filling
397. fangniu 421. changebenyue
to let cattle graze a legend about Chang'e who flew to the moon
398. xiannu 422. jiqing
a Chinese fairy auspicious occasion
399. zhongdi 423. huahaoyueyuan
to cultivate the land a wish for family happiness
400. zhibu 424. pinzhong
to weave cloth breed, kind
401. ge 425. guoren
to be separated (by distance or time) kernel
402. xique 426. dousha
magpie sweetened bean paste
403. da 427. huotui
to build ham
404. qingrenjie 428. danhuang
Valentine's Day yolk
429. zhuyuan 452. zisha
wish to commit suicide
430. dianran 453. dalao
to ignite to pull something out of the water
431. guyue 454. longzhou
drumbeats dragon boat
432. huanteng 455. nuomi
to be elated glutinous rice
433. qiwu 456. hongzao
to dance red date
434. fengzai 457. pao
typhoon, violent storm to soak
435. mangshe 458. weiye
python reed leaf
436. chuanranbing 459. zhuye
contagious disease bamboo leaf
437. pusa 460. loudou
Buddha funnel
438. bingmo 461. kun
serious illness to tie, to bundle up
439. tuo 462. man
to hold up, support by hand to overflow
440. duyu 463. duanwujie
to catch fish Dragon Boat Festival
441. duri 464. QinGuo
to make a living
465. ChuGuo
442. hemiao
rice or wheat seedlings 466. QuYuan

443. duzi 467. yuenan


belly, stomach Vietnam
444. shouhu 468. tangxiongdi
to guard, defend paternal cousins
445. caiqiu 469. jilu
colored ball note, record
446. fengtiaoyushun 470. hei
favored weather hey, hi

447. wugufengdeng
471. shenshen
wife of father's little brother
a good harvest
472. duwanjuanshu, xingwanlilu
448. qianxi Read 10,000 books and travel
eve
10,000 miles
449. zongzi 473. zu
steamed rice dumpling wrapped in bamboo to rent
leaf
474. zijiayou
450. kanchuan to go on a road trip
to see through
475. juti
451. yinmou concrete (not abstract)
conspiracy
476. kaolv 500. SuZhou
to consider, ponder
501. HangZhou
477. jingdian
scenic spot 502. shisanling
Ming Dynasty Tombs, in Beijing
478. jichang
airport 503. Tiananmen

479. anpai 504. Gugong


to arrange
505. BeiHai
480. jiashizhizhao
driver's license 506. Tiantan

481. jiaotongguize 507. Yuanmingyuan


traffic rules
508. Yiheyuan
482. daomei
to be unlucky 509. Huanghe
483. zhuanxian 510. Qinshihuang
special route 1st emperor of united china
484. daba 511. Huaqingchi
bus Huaqing Hot Springs in Shanxi province
485. cheng 512. Dayanta
to take (a bus, car, train, etc.) the Big Wild Goose Pagoda in Xi'an
486. qinggui 513. Lanzhou
light rail city in Gansu province
487. ditie 514. Mogaoku
subway Mogao Caves in Gansu province
488. hutong 515. Mingshashan
alley, lane mountain in Gansu province
489. renlisanlunche 516. Yueyaquan
trishaw in Gansu province
490. bingmayong 517. yangren
terracotta soldiers foreigner
491. yangroupaomo 518. haiwai
a Xi'an specialty overseas
492. malafen 519. zihao
a spicy vegetable and noodle dish proud
493. jiaoziyan 520. lingjiyidong
dumpling feast brainwave
494. fojiao 521. guanqie
Buddhism deeply concerned
495. mingsheng 522. gongjian
place of interest bow and arrow
496. bihua 523. kandai
mural, wall painting to look upon, regard
497. dingpiao 524. naohai
to book tickets brain, mind
498. Dunhuang 525. changpao
a place in Gansu province long gown
499. XinJiang 526. magua(r)
mandarin jacket
527. yangche 551. renlaozhuhuang
ricksaw people grow old and pearls turn yellow; not as
beautiful as before
528. siheyuan

529. dasha
552. henhende
vigorously; with a great deal of intensity
mansion
553. deng
530. biaoben
to glower at
specimen, sample
554. hu
531. bufang
lake
might as well, there is no harm
555. huachuan
532. qiji
to row/paddle a boat
miracle
556. guchengqiang
533. youlan
ancient city wall
to go sight-seeing
557. yinxiang
534. xuduo
impression
many, a lot
558. shen
535. mingshengguji
deep
famous scenic spots and historic sites
559. lingmu
536. xiangxiang
mausoleum, tomb
to imagine, to visualize
560. hai
537. gushi
ocean
story
561. zhuangguan
538. biaodi
grand (of buildings, monuments, scenery)
younger male cousin
562. zaisan
539. jixialai
over and over again
to squeeze one's way down
563. cui
540. renshanrenhai
to hurry, to urge
huge crowds of people
564. ken
541. renkou
to be willing to
population
565. zongsuan
542. chengdu
finally, in the end
degree, extent
566. lianlianbushe
543. tihuidao
(to leave) reluctantly
to learn from experience, press, push against
567. turan
544. jianzhu
architecture, to build suddenly

545. youke 568. si


tourist to die

546. biejufengge 569. zang


to have a distinctive style to bury (a person)

547. zhai 570. renbuzhu


narrow unable to bear, can't help but

548. dangnian 571. hahadaxiao


to laugh heartily
in those years, at that time
549. miaoling 572. weida
(of young girls) the wonderful age great, mighty
550. shaonv 573. darenwu
young girl important person
574. yibenzhengjing 598. ya
in all seriousness duck
575. shuoding 599. pan
to agree on, to settle plate, platter
576. mubei 600. genben
tombstone fundamentally, not at all (often negative)
577. xifu 601. duan
daughter in law; wife to carry or hold something level with both
hands
578. xizao
to battle, to take a shower 602. daguan
high-ranking official
579. qianwan
be sure to 603. biaomianshang
on the surface
580. jingzhu
to wish respectfully 604. shijishang
actually, in fact, reality
581. anhao
to be safe and sound 605. zaowan
sooner or later
582. Fuzimiao
Temple of Confucius 606. guowang
king
583. Qinhuaihe
607. gan
584. Xuanwuhu
to drive away
scenic lake in Nanjing
608. nanfang
585. Zhongshanling
to the south
Sun zhongshan's mausoleum
609. youguoyoumin
586. Sun Zhongshan
concerned about one's country and one's
founding father of modern china people
587. Yangguifei
610. shiren
Imperial concubine Yang
poet
588. zaochen
611. zhiyi
early morning
one of
589. hebao
612. shi
embroidered pouch, purse
poem
590. dai
613. bioxian
to wear (jewelry, hat, watch, glasses)
to display, to manifest
591. shenshang
614. aiguo
on the body
patriotic
592. fengsu
615. jingshen
folk customs
spirit
593. xiguan
616. jisi
usual practice; to be accustomed
to offer sacrifices to
594. yongchu
617. laobaixing
use
common people
595. guojie
618. mi
to celebrate a festival or holiday
rice
596. fengsheng
619. zhutong
sumptuous (meal)
bamboo tube
597. ji
620. tou
chicken
to throw
621. jiang 645. shu
river to lose
622. sai 646. ying
to race, to compete to win
623. xiangzheng 647. shiwang
to symbolize, symbol disappointed
624. dangshi 648. kebushi
at that time; of that time Isn't that the truth?
625. renmen 649. dui
people team
626. jiu 650. shenqiangtizhuang
to save (a life) strong, sturdy
627. dongren 651. sudu
moving, touching speed
628. chuantong 652. jiaolian
traditional, tradition coach
629. qinpenghaoyou 653. fengfu
dear relatives and good friends abundance
630. zhengyue 654. benlai
1st month of the Lunar Calendar at first, originally
631. gezhonggeyang 655. lingxian
various kinds of to lead (in ball games)
632. deng 656. renjia
lantern, lamp others, they
633. shangjie 657. bifen
to stroll in the streets score (of a match, etc.)
634. yueliang 658. zhui
moonlight to chase, to catch up, to pursue
635. yuan 659. jinzhang
round tense, nervous
636. liang 660. miaozhong
bright second (of time)
637. rizi 661. lan
day, time, life basket (as in basketball)
638. waimian 662. fanzheng
outside anyways
639. jinkeneng 663. juesai
try one's best final match
640. jimo 664. daoyeshi
lonely That is true
641. shengyin 665. de
sound, voice to get
642. qiusai 666. shuaige
ball game handsome, young man
643. zhongyao 667. jingcai
important spectacular, exciting
644. jieguo 668. biaoge
as a result older male cousin
669. feng 693. ban
measure word (for letters) to move (house)
670. fazhan 694. sushe
development dorm
671. yundongyuan 695. xian
athlete leisure
672. yundonghui 696. jiating
sports meet family
673. jinpai 697. fuzi
gold medal father and son
674. yinpai 698. lishi
silver medal history
675. shijiejilu 699. zhuanqian
world record to earn money
676. weici 700. tiefanwan
for this, of this iron rice bowl: secure job
677. gandao 701. gongcheng
to feel engineering
678. jiaoao 702. jishu
proud skill, technology
679. zhengge 703. fangmian
entire aspect
680. guojia 704. guorizi
country to get by; to survive
681. guangrong 705. er
glory, glorious and, but
682. meidang...shi 706. shushu
whenever father's younger brother
683. guoji 707. dingxialai
international to fix, to clarify
684. qude 708. shouxian
to obtain first and foremost
685. chengji 709. jiehun
achievement (also, grade) to get married
686. qingzhu 710. ma
to celebrate [particle]
687. canjia 711. fenshou
to attend, take part in to part company
688. youyiyu 712. caoxin
to be good for to trouble and worry about
689. zheng 713. gufu
to fight for, to strive for, to compete for father's sister's husband
690. rongyu 714. qushi
honor to pass away, to die
691. shizai 715. gongchang
indeed, really facotry
692. biyao 716. tuixiu
necessity, necessary to retire
717. laobanr 741. baocun
husband/wife of an old married couple to save
718. biaosao 742. qian
older cousin's wife (pencil) lead
719. diuren 743. wuran
to lose face, to be disgraced pollution
720. chong 744. nen
abrupt, blunt tender
721. poxi 745. zhuhuashijie
mom-in-law and daughter-in-law diplomats stationed in China
722. fangxue 746. wujing
to get out of school armed police
723. gangqin 747. huoju
piano torch
724. lan 748. shuailing
lazy to lead
725. gaozhuang 749. fenghuotai
to tattletale beacon tower on the Great Wall
726. chou 750. dou
to pull out, to set aside (time) steep
727. yinci 751. limi
because of this, therefore centimeter
728. chaojia 752. feijin
to quarrel to require a lot of effort
729. yaobushi 753. meiti
were it not for the fact that media
730. danqin 754. la
single parent to leave behind
731. juran 755. juli
to one's surprise distance
732. Ganenjie 756. biaoyupai
Thanksgiving placard, sign
733. qinfen 757. mianyan
diligent to stretch/reach for
734. zhangfu 758. xingzhibobo
husband with great interest
735. jia 759. daodi
on the earth, exactly
736. yingpin
interview 760. jieda
to answer
737. qingjie
clean, pure 761. duokou
battlement
738. yuedu
to read, reading 762. tan
to crane, stretch forward
739. banlv
763. zhangwang
740. jixu to look out
to continue
764. biaoyu
slogan
765. xianran 789. chanwu
obviously outcome
766. laohan 790. kewang
old man to long for, aspire to
767. cuyong 791. yanxu
to gather around to extend, to last for
768. gaoqiao 792. xiuzheng
stilts to repair
769. jingdai 793. xianyao
to be startled treacherous terrain with strategic value
770. daliang 794. yuanshou
to assess, estimate head of state
771. caice 795. renci
to guess, conjecture people (number of times)
772. chuangjilu 796. minjiangushi
to set a record folk tale

773. juran
797. tianhundian
actually, even
bad weather coupled with strong winds

774. nandu
level of difficulty 798. Zhouchao
the Zhou Dynasty (1046BC ~ 256BC)
775. jinghu
to exclaim (with admiration), to cry out in alarm 799. Yan
the State of Yan during the Zhou dynasty
776. haiba
above sea level 800. Zhao
the State of Zhao during the Zhou dynasty
777. gongyuanqian
BC 801. Hanchao
the Han Dynasty (206BC~220AD)
778. fangyu
to defend against 802. Yalujiang
the Yalu River
779. qinxi
to invade, attack 803. Shanhaiguan
Shanhai pass on the Great Wall
780. chengbao
castle, fortification 804. Jiayuguan
Jiayu pass on the Great wall
781. zhuhou
the nobles, ruling classes 805. Mengjiangnv
a legendary woman from ancient China, see the
782. ruqin
story
to invade
783. yanxian
along the route
784. nongmu
farming
785. guodu
to evolve, develop
786. youmu
to move about in search of pasture
787. nonggeng
to grow crops
788. chongtu
to clash