You are on page 1of 4

Edited by Foxit Reader

Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009


i n terv i ew For Evaluation Only.

Steve Brown
Een Don Quichot
Op het laatste moment wordt van locatie gewisseld. Was eerst een café in de buurt van de Dam het geplande
decor voor de ontmoeting, nu wijken we uit naar de Burger King op het Amstel Station. Er hangen daar
meerdere camera’s en er is gratis bewaking; een veilige manier van kantoorhouden dus. Het geeft wel aan
dat voormalig hasjhandelaar en drugsbaron Steve Brown nog steeds rekening houdt met een aanslag op zijn
leven. Tegenwoordig is hij schrijver en probeert hij mede via zijn weblog de ‘maffiajournalistiek’ in Nederland
aan de kaak te stellen. We spreken met hem over het leven als drugsbaron, de vete met Peter R. de Vries en
de succesvolle periode van The Happy Family.

Tekst: Wiebe de Boer en Lorenzo Favetta

U bent opgegroeid in de Amsterdamse en niet volgens de afspraken werden Die Hans van Baalen van de VVD
wijk De Pijp, komt uit een stabiele betaald. Deze gedragingen zijn ze op bijvoorbeeld, is een pure crimineel in
familie en had thuis niet veel te klagen. een andere manier gaan regelen dan mijn optiek. Als je kijkt naar de theorie
Hoe kan het dan dat u toch in de die van het gewone volk; ze hebben het van het maatschappelijk nut is het een
criminaliteit bent beland? privaatrecht genoemd. Want als je een rascrimineel, bij wie Holleeder in het
Ik ben helemaal niet in de criminaliteit wet schrijft voor jezelf en de jouwen, niet valt. En onze minister van Justitie
beland! Want wat bepaalt wie de dan ga je natuurlijk niet aankomen met is in mijn perceptie en filosofie de facto
criminelen zijn? Het beperkte en lijfstraffen of leven op water en brood. zelfs een tien keer grotere crimineel
verouderde wetboek van strafrecht, Al die mogelijke ‘eliteconflicten’ dan Holleeder.
dat slechts min of meer 400 artikelen zijn geregeld in acht wetboeken in,
bevat, is aan het einde van de 19e geloof ik, bijna 2000 artikelen: hoe er Kunt u dat uitleggen?
eeuw geschreven door de toen geërfd gaat worden, bezit, eigendom Een tijdje geleden was er de
heersende klasse. Die heeft een aantal enzovoorts. Dit soort bepalingen kindermoordenaarshow van Peter
volkshandelingen die uitsluitend hoefde niet in het wetboek van R. de Vries op televisie over Koos H.
strafrecht; dat was namelijk niet nodig Die man is veroordeeld tot levenslang
voor het gewone volk, want die hadden voor de moord op drie meisjes in
“Ik was ook liever CEO toch niks. Dus ja, door de bril van het de jaren tachtig en kan door zijn
oude wetboek van strafrecht ben ik een opsluiting nooit meer iemand kwaad
geworden van de Shell crimineel, maar ik beschouw mijzelf doen. Het maatschappelijk nut van
niet als crimineel. alle drukte over de openbaring dat
dan drugsbaron” Koos H. vieze dingen in zijn cel doet,
Maar wat is in uw ogen dan wel is dus nihil. Wat maakt het uit dat die
criminaliteit?
door het gewone volk gedaan werden Het gaat om perceptie.
in het wetboek van strafrecht gezet. Mensen vormen een beeld
Om die gedragingen van het gewone als ze naar televisie kijken,
volk te kanaliseren, zoals openbare de kranten lezen en college
dronkenschap, souteneurschap, volgen op de universiteit;
een ledig leven leiden, was slechts wie ze daar voorgeschoteld
een dun wetboekje nodig. Als je krijgen, zijn de ware
dat wetboekje overtrad, dan werd criminelen. Mijn perceptie
je een misdadiger genoemd. Maar is een hele andere. In deze
er moest ook iets gebeuren met de jaargang van uw blad zag
gedragingen van de heersende klasse. ik zo vijf echte criminelen
Want kasteelheren ruzieden over de voorbijkomen, die door
landsgrenzen en edelmannen over u als zeer gerespecteerde
handelswaren die uit India kwamen personen worden gezien.

40 Fiat Justitia juli 2010


Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.

Klaas Bruinsma en drugshandelaar


Tony Hijzelendoorn. In de gewraakte
uitzending van De Vries heeft hij toen
geprobeerd mij in de val te lokken en
neer te zetten als een onbetrouwbare
getuige die cocaïne gebruikte op de
Wallen. Hij werd hiervoor ingehuurd
door Sam Klepper en John Mieremet,
oftewel Spik en Span. Sam en John
behoorden destijds tot de kring
rondom de maffiabaas Klaas Bruinsma
en wilden wraak op mij nemen voor
de moord op Bruinsma. Deze bizarre
link van De Vries met de kring rondom
man naar een pornofilm kijkt in zijn klopt niet. Wat mij opviel toen ik Bruinsma verzin ik niet zelf. In een
cel? Het leverde vier miljoen kijkers, in de gevangenis zat als verdachte arrest heeft het Hof letterlijk gezegd:
kamervragen en een gestreste minister van twee moorden, is dat ongeveer De Vries onderhoudt een profijtelijke
van Justitie over deze kwestie op. Op de tachtig tot negentig procent van deze relatie met de Bruinsma-groep
Belgische televisiezender Canvas was volksmisdadigers geestelijk gestoord (Gerechtshof te Amsterdam, arrest
op datzelfde moment een uitzending is. Die groep is onopgeleid, heeft van 15 juli 1993 onder rolnr. 912/92,
over kinderen in de cacaoslavernij geen perspectieven, is verslaafd aan red.). Die De Vries is dus gewoon een
in West-Afrika. Geen op sensatie drugs of alcohol. Deze mensen zijn maffiajournalist.
beluste tv-show, maar een programma ziek en moeten worden behandeld
waarin feitelijk werd aangetoond dat aan hun ziekte. Die horen helemaal Hoe komt het dan dat uw kritiek op
Nederlandse firma’s zoals Nescafé niet thuis in de gevangenis; die horen hem niet gedeeld of geuit wordt in de
op grote schaal cacao verwerken die eigenlijk in een inrichting. Dan heb media door anderen?
afkomstig is van plantages waar deze – je nog ongeveer twintig procent van In de VS zou je met zo’n arrest aan je
vaak geroofde – kindslaven werkzaam wie je kan zeggen dat die mensen broek niet meer aan de bak komen.
zijn. Dáárover zouden kamervragen bewust voor het criminele pad gekozen Maar helaas is John de Mol de eigenaar
gesteld moeten worden en tegen díe hebben. Maar of het nou gaat om het van het programma van De Vries. De
bedrijven zou de minister op moeten overtreden van het strafrecht of het Mol beheerst direct of indirect tachtig
treden. Nee, er worden vragen gesteld privaatrecht, uiteindelijk draait het procent van de Nederlandse media en
hoe het kan dat Koos H. naar een allemaal om de poen. En dan is het heeft dus een enorme invloed hierop.
pornofilm kan kijken. Who cares! dus bepalend of je opgroeit in een Men kijkt als journalist dus wel uit
volksbuurt of een elitebuurt. Ik was om in conflict te komen met meneer
Maar hoe bent u dan in aanraking ook liever CEO geworden van de Shell De Mol. Hij bepaalt het beeld dat de
gekomen met het wetboek van dan drugsbaron. maatschappij heeft van De Vries via
strafrecht? de media; perceptie via de media op
Heel simpel! Als je opgroeit in een Er speelt al een lange periode een vete precies dezelfde wijze als dat gebeurt
volksbuurt zoals De Pijp is de kans tussen u en Peter R. de Vries. Wat is de in Italië met Berlusconi.
groter dat je het wetboek van strafrecht achtergrond van deze vete?
overtreedt dan dat je opgroeit in In 1996 was ik een belangrijke getuige Maar wat heeft John de Mol daaraan?
Aerdenhout. Daar overtreed je sneller in de rechtszaak tegen de criminele John de Mol is ooit gefinancierd door
het privaatrecht. Maar het beeld van organisatie van Martin Hoogland; Klaas Bruinsma, Charles Geerts en
de gemiddelde volksmisdadiger hij is de moordenaar van maffiabaas John Engelsma. Hij was rond 1980
bijna failliet en toen hebben deze
drie heren in het diepste geheim
“In een arrest heeft het Hof letterlijk gezegd: een miljoen gulden geïnvesteerd.
Dat miljoen heeft hij gekregen via
de Vries onderhoudt een profijtelijke relatie bemiddeling van De Vries, want die
had destijds al connecties met Klaas
met de Bruinsma-groep. Die De Vries is dus gewoon Bruinsma. Deze relatie tussen De
Mol en De Vries noemen wij in onze
een maffiajournalist” volksmisdaadmond een verbond. Peter
R. de Vries en John de Mol hebben

Fiat Justitia juli 2010 41


Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
i n terv i ew For Evaluation Only.

dus sinds 1980 een verbond. De Vries tonnen aan subsidie door u zijn
kan altijd schermen met het openbaar misbruikt. Is dit juist?
maken van de informatie dat De Mol is Dat is een misvatting die ook is
begonnen met een miljoen drugsgeld vastgesteld door accountantskantoor
afkomstig van de groep Bruinsma. Dijker en Doornbos. De subsidie van
En als de FIOD en de belastingdienst de gemeente en enkele liefdadig-
er dan bij komen, kan het hard gaan. heidsinstellingen samen was op
Als uitkomt dat De Mol zijn imperium het hoogtepunt van The Happy
heeft opgebouwd met drugsgeld, stopt Family (formeel een stichting
de cashflow en is hij binnen no time voor randgroepjongeren, red.) 1,2
failliet. miljoen gulden per jaar. Zo’n bedrag
krijg je voor verschillende posten
In het criminele milieu zijn de toegewezen, dus er wordt niet in één
afgelopen jaren diverse afrekeningen keer 1,2 miljoen in je schoot geworpen.
geweest. Er is ook een moordaanslag Alles moest worden verantwoord
op u gepleegd. Hoe komt het dat er in met bonnen. Een groot deel moest
al deze gevallen bijna nooit mensen bijvoorbeeld worden uitgegeven aan
worden veroordeeld? huisvesting, onderhoud en dat soort
In mijn geval was er wel een verdachte, zaken en maar een klein deel was vrij
hij heeft ook acht maanden in te besteden. Maar als wij voor een
voorarrest gezeten, maar is verder bepaalde post een budget hadden
nooit veroordeeld. Tot medio 1998 van een ton, gaven wij per clubhuis
werd er een afwachtend beleid gevoerd een miljoen uit. Dat werd betaald
door de Amsterdamse politie-eenheid van drugsgeld, baromzetten en
ernstige delicten. De stelling luidde: gokkastopbrengsten. Onze werkelijke
als de onderwereld de doodstraf omzet in die periode was 50 miljoen
hanteert, waarom zouden wij dan gulden per jaar, exclusief de subsidies.
actief optreden? Er werd in die tijd Dat is vastgesteld door de FIOD. We
bijna geen actieve opsporing gedaan. hadden die subsidies dus eigenlijk
In het onderzoek rond de aanslag helemaal niet nodig.
op mijn persoon is er zelfs helemaal
niemand gehoord! Daarnaast heeft Wat is er met al het geld dat verdiend
het budgettaire redenen. De recherche werd met drugshandel via The Happy
moet prioriteiten stellen en er wordt Family gebeurd?
dan ook liever energie gestopt in Dat is allemaal op. Deels dankzij de waren en geen last wilden krijgen met
andere zaken die veel gevoeliger belastingdienst, want wij kregen een bepaalde instanties, lieten we alle
bij het volk liggen. Een vermoorde BTW-aanslag van 12 miljoen per jaar. medewerkers een uitkering nemen. Die
crimineel is nu eenmaal minder erg Hiervoor heeft justitie vier jaar lang een werkten dan als vrijwilligers voor onze
dan een verkrachte en vermoorde etage gehuurd tegenover elke Happy. stichting. Van de rest van het geld is
onschuldige vrouw. Ik snap dat ook Er waren rechercheurs die dag en ook niets meer over. Als het makkelijk
wel. In het jaar 2000 is er overigens nacht vier jaar lang aan de bar hebben binnenkomt, wordt het ook makkelijk
een kentering gekomen, omdat toen gezeten om alle klanten te turven. weer uitgegeven!
heel Amsterdam bezaaid lag met Verder hadden wij 200 man personeel
lijken, zelfs in de betere buurten. Toen in dienst. Die verdienden allemaal 200 U hebt zelf op latere leeftijd rechten
waren makelaars (Willem Endstra, gulden netto per dag, plus tien procent gestudeerd in Amsterdam en u hebt
red.) en advocaten (Evert Hingst, red.) van de gokkasten en tien procent van vaak kritiek op justitie. Wat is uw punt
opeens ook doelwit. Het liep dus de de drugsomzet. Ze verdienden meer van kritiek?
spuigaten uit. Daar is de welbekende dan de juristen die voor ons werkten! Wij leven op dit moment in een
passageliquidatiezaak uitgerold, Omdat we formeel een stichting mediacratie. De media is nu zó’n
waarin een reeks moorden in de
onderwereld werden onderzocht.
“Stel dat Holleeder over een paar jaar vrijkomt.
Tijdens de periode van The
Happy Family, de succesvolle Denk je dat hij ergens in een snackbar gaat staan?!”
coffeeshopketen, zouden er vele

42 Fiat Justitia juli 2010


Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.

de agenda van de Tweede Kamer. Ik jaar vrij komt. Denk je, dat hij ergens in
denk vaak met weemoed terug aan het een snackbar gaat staan?! Die man kan
establishment van toen. ook moeilijk van de bijstand gaan
leven, want hij is gewend zo’n bedrag
Het schijnt moeilijk te zijn om uit de per dag op te maken.
criminaliteit te stappen of – om in
uw woorden te spreken – te stoppen Als u terugkijkt op uw leven, hebt u dan
als overtreder van het wetboek van spijt van dingen?
strafrecht. Hoe komt dat? Ik heb daar nooit echt goed over
Ik zal uitleggen waarom dat zo moeilijk nagedacht, eerlijk gezegd. Dit
is. leven heeft me in ieder geval in alle
uithoeken van de aarde gebracht,
Stel, je bent een kruimeldief. Als je terwijl ik een groot liefhebber
dertig of veertig jaar bent, geen van reizen ben. Ik hou ervan om
opleiding hebt, je alcoholist bent en op plekken te komen waar je met
geen steun hebt van familie, wat moet Neckermann Reizen niet komt:
je dan gaan doen als je bijvoorbeeld uit plekken waar nog geen toeristen
de gevangenis komt? Het enige wat je zijn of waar normale mensen niet
de laatste jaren hebt gedaan is een kunnen komen; echt het avontuur
uitkering trekken en een inbraakje hier opzoeken. Ik ben in Afghanistan,
en daar. Daar moet dan een Manilla en de Filippijnen geweest;
resocialiserend traject tegenaan gezet allemaal in verband met mijn adviezen
worden; in het beste geval verloopt dit op de geestverruimende markt. Ik
traject positief en ga je werken in heb ontzettend veel gereisd en was
bijvoorbeeld een snackbar. In het meer daardoor zes maanden van het jaar in
waarschijnlijke geval gaat de het buitenland in die tijd. Al die reizen
kruimeldief gewoon verder waar hij maakte ik om zo de tussenhandel uit
was gebleven. En stel je bent een te schakelen en de drugs rechtstreeks
drugsbaron. We hebben het nu over de van de boer aan de consument te
grote criminelen. Je hebt dat je hele kunnen leveren. Ik ben neergeschoten,
leven gedaan; vaak hebben ook die heb in de gevangenis gezeten, heb
mensen helemaal geen opleiding. Waar de wereld overgereisd en ben zelfs
kan je dan gaan werken als je besluit te rechtenstudent geweest. Laten we
stoppen met de criminaliteit? zeggen dat ik een vol en rijk leven heb
belangrijke factor in onze rechtsstaat. Theoretisch gezien zou je buschauffeur gehad.
Zoals jullie weten, hebben wij in kunnen worden, maar de stap naar een
Nederland het opportuniteitsbeginsel. normaal beroep is in de praktijk veel te
Als er een strafbaar feit geconstateerd groot. Stel dat Holleeder over een paar
wordt, bepaalt de officier van justitie
of er vervolgd gaat worden. Ik vind dat Over Steve Brown
er in dit verband te vaak onder druk Steven Kees Aaron (Steve) Brown (26 oktober 1954) is een Nederlands zakenman en
van de media beslissingen door het auteur van Amerikaanse afkomst (Roseville, Californië). In de jaren '80 stond hij
OM genomen worden. Het OM had aan het hoofd van de controversiële coffeeshop The Happy Family en in de jaren '90
vroeger iets magistratelijks. Dat is was hij kroongetuige in de rechtszaak tegen Martin Hoogland. Hij heeft openlijk
nu al lang niet meer zo en ik heb het toegegeven in de jaren '70, '80 en begin jaren '90 in de hashhandel actief te zijn
idee dat ze daar niet mee om kunnen geweest, maar heeft de criminaliteit naar eigen zeggen in 1992 de rug toegekeerd.
gaan en daarom allerlei rare capriolen Brown kwam als 2-jarig kind naar Nederland en woonde in de Amsterdamse buurt
uithalen. Maar mijn kritiek gaat verder De Pijp. Op zijn 16e was hij daar schoorsteenveger. Brown volgde op het
dan justitie, want voor de politiek Amsterdamse Montessorilyceum twee jaar de HBS en haalde daarna het HBO-
geldt hetzelfde verhaal. Vroeger had diploma sociaal werk. Hij behaalde in 2000 zijn propedeuse Nederlands Recht. Hij
je politici bij wie principe vóór gewin publiceert op zijn weblog artikelen over de Amsterdamse onderwereld, en schrijft
ging. Er zaten toen echte dames boeken. In 2008 verscheen zijn boek Steve Brown in Gangsta's Paradise. Binnenkort
en heren in de Kamer die voor hun verschijnt zijn nieuwste boek: Tijdperk P. R. de Vries 25 jaar maffiajournalistiek in
vak geleerd hadden. Tegenwoordig Nederland.
bepalen SBS en Hart van Nederland

Fiat Justitia juli 2010 43