You are on page 1of 1

Szerelem, párkapcsolat, erotika

EURÓPAI IDÕ 2017 / 6

1144

 

készségében is. Ha két ember így segíti egymást, magukat és a másikat is egyre jobban megismerik, ami a mélyebb intimitás és a szeretet alapja.

benne a kellõ erõ ahhoz, hogy szembenézzen a ki- hívásokkal, ezzel tudatosan és tudat alatt is támoga- tod õt. Amikor pedig valakit ilyen hozzáállással tá-

Tihanyi Petra

Tudsz-e bízni úgy, mint rég?

AAzz iinnttiimmiittáásskkeerrüüllõõkk ttáávvoollssáággttaarrttóóaakk ééss hhaajjllaammoossaakk eellnnyyoommnnii aazz éérrzzéésseeiikkeett..

Korcsmáros Gábor – A cikk Dr. Barry K. Wein- hold – Dr. Jeane B. Weinhold, Intimitáskerülés cí- mû könyve alapján készült. Forrás: http://impressmagazin.hu

mogatsz, annak az embernek megsokszorozod az erejét.

Forrás: http://impressmagazin.hu

TTúúllzzoottttaann mmeeggsszzookkttáákk,, hhooggyy mmiinnddiigg ccssaakk mmaagguukkrraa sszzáámmíítthhaattnnaakk..

A bizalom

Mindig

Az intimitáskerülõk mindig erõsnek és maga- biztosnak mutatkoznak, gyakran még büszkék

megsokszorozza a

önmagaddal

is arra, hogy milyen sikereket érnek el az élet- ben, ráadásul „önerõbõl”. Mindent egyedül

másik erejét

harcolsz

akarnak megoldani, mert a másik félbe vetett bi- zalom valamikor megtört…

Talán furcsán hangzik, de a kapcsolatainkban

TTiippiikkuuss kkoommbbiinnáácciióó

Az intimitáskerülés problémája a pszichológusok elõtt is sokáig rejtve maradt. Elõször Dr. Janae B. Weinhold és Dr. Barry K. Weinhold pszichoter- apeuta házaspár foglalkozott vele beha- tóan. Az Intimitáskerülés címû köny- vükbõl kiderül, hogy a társfüggõség és az intimitáskerülés mennyire kéz a kéz-

EEggyy kkiiss öönnvviizzssggáállaatt ggyyoorrss

Egy gyors teszt segítségével könnyen

kiderítheted, hogy érintett vagy-e a té-

Amikor elkezdünk aggodalmaskodni, akkor egy nagy adag félelmet zúdítunk a másikra, és azt üzen-

nem a párunkkal, hanem saját magunkkal harco- lunk. Belsõ félelmeink törnek a felszín- re.

A lelki fejlõdésünk egyik legfonto- sabb színtere a párkapcsolat, ezért min- dig olyan társsal vezérel minket össze a sors, aki által csiszolódhat fejletlenebb lélekrészünk. Minden ütközésben, mely fájdalmat, elégedetlenséget okoz, saját magunkkal találjuk szembe ön- magunkat.

AA ffáájjddaallmmaakk ttáámmppoonnttookk

Ami a másikban zavar, az bennünk

T T i i p p i i k k u u s s k k

ben járnak. Párkapcsolatban tipikus kombináció az intimitáskerülõ férfi és a

társfüggõ nõ. Ebben a felállásban a férfi erõsnek, sikeresnek és függetlennek mutatkozik, miközben a társfüggõ nõ gyengének, bizonytalannak, sikertelen- nek és függõnek mutatja magát. A kap- csolatban nyílt vagy burkolt formában megjelenik az alá-fölérendeltség, ami kevés teret hagy a valódi intimitásnak.

tteesszztt

is ott van, saját magunkban sem tudjuk elfogadni. Amit elvárunk a másiktól, az pedig belõlünk is hiányzik. Minden rossznak érzékelt kapcsolat végsõ so- ron saját lelki hiányosságainkat fedi fel. Ezek a fájdalmak azonban támpon- tok lehetnek ahhoz, hogy miben kell fejlõdni. Ha például az bánt a kapcsola- todban, hogy önzõ a barátod, akkor ez

egy jelzés a számodra, hogy még te sem tudsz önzetlenül, feltételek vagy

mában. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

elvárások nélkül adni.

1.

Elõfordul, hogy nehezen engedsz

közel magadhoz másokat?

2.

Sokszor makacsul ragaszkodsz az

igazadhoz?

Szégyellsz segítséget kérni?

AA ppáárruunnkkkkaall áállttaalláábbaann uuggyyaannaazz aa lleecckkéénnkk

3.

4.

re?

Kínosan ügyelsz a megjelenésed-

5.

Rengeteget dolgozol, de sosem

végzel a munkával?

6.

Tökéletességet vársz el magadtól

és másoktól is?

7.

Ritkán mutatkozol gyengének és

sebezhetõnek?

Ha úgy nézel a kapcsolatodra, mint egy tanulópálya, akkor hamar és gyor- san tudsz fejlõdni, és egyre harmoniku-

sabb és boldogabbak lesznek a kapcso-

lataid. Az is lehet, hogy a problémás

kapcsolatod válik kiegyensúlyozottab-

bá. A kérdés az, hogy tudsz-e változni,

akarsz –e fejlõdni. Oda tudsz-e figyel-

ni arra, mit mutat a kapcsolat a szá-

8.

Nehezedre esik lazítani?

Ha a kérdések több mint a felére igen- nel válaszolsz, akkor nagyon valószínû, hogy neked is dolgod van az intimitás- kerüléssel.

KKiiúútt:: ffeellvváállllaalltt kkaappccssoollaattookk ééss

jük neki, “nem bízom benned”.

modra. Az aktuális párunk tulajdonképpen az “osztálytársunk”, akivel legtöbbször ugyanazt a leckét kell megtanulnunk, még ha ezt nem is könnyû felfedezni, mert más köntösben mutatja magát a

eellkköötteelleezzõõddééss

probléma. A párkapcsolat tehát egy ko- moly önismereti terep, ahol egymáson, egymás által tanulunk.

Az intimitáskerülés távolságtartás, elkülönültség

Az aggódást sokan összekeverik a szeretettel, pe-

hogy nem bízunk a másik ember képességében,

Tihanyi Petra

érzés, belsõ magány. Ezért aztán nagy bátorságra van szükség, hogy elinduljunk a gyógyuláshoz ve-

dig pont az ellenkezõjét tesszük. Azt jelezzük vele,

Forrás: http://impressmagazin.hu

zetõ úton, ugyanis ha az intimitáskerülõ személy-

hogy meg tudja oldani a problémáját.

Az Agárkosbor

nek a fejlõdési útja kezdetén már sikerül újra kap- csolódnia az érzéseihez, ebben a fázisban rosszab-

AAggggóóddááss kkoonnttrraa bbiizzaalloomm

kivonat

bul érezheti magát, mint korábban, hiszen végre tu- datában lesz belsõ fájdalmának! Átéli a szenvedést, hogy nem tud mélyen kapcsolódni másokhoz, nem is olyan boldog, mint ahogy errõl korábban meg volt gyõzõdve… A gyógyulás elsõdleges forrását ugyanis az elkö- telezett, tudatos kapcsolatok jelentik, jelentsen ez baráti, gyermek-szülõ vagy párkapcsolatot. Elköte- lezett kapcsolatban a felek megegyeznek abban, hogy konfliktus esetén nem hagyják el és nem vá-

Az aggódás azért kártékony, mert a félelmünk kihat a másikra is, aki átveszi ezt a érzést, és elkezd kételkedni önmagában. Elbizonytalanodik, meg- inog az önbizalma. Egy kisgyerek is sokkal bátrabban áll neki egy feladat megoldásának, ha tudja, a szülei bíznak benne. Már önmagában ez a pozitív hozzáállás is nagyban hozzájárul a sikerhez. Hiszen, ha a szü- leim szerint meg tudom oldani, akkor biztosan úgy

KKaappccssoolljj áátt!!

Egy meghittebb, tartalmasabb együttlét elõsegítõje. Az egymásrahangolódás hatékony támogatója férfiak és nõk számára. Használható alkalom- és kúra- szerûen egyaránt.

dolják egymást. Egy terapeuta vagy akár egy segí-

van. Elkezd önmagában bízni. Az aggódás gyengí- ti a másikat, a bizalom ezzel szemben hatalmas erõt

Megrendelhetõ:

tõ könyv útmutatásai alapján segítik a másikat gyermekkori traumáik felismerésében és gyógyítá- sában. A felek rámutatnak a problémákra, de kitartanak

ad.

A Székely Idõ kiadójánál (Totalbio-részleg). Email: partnerkapcsolat@gmx.com

TINCTURA DE SCULATOARE 50ml

egymás mellett, bármi is derüljön ki, és kölcsönö- sen figyelnek arra, hogy ne menjenek bele játsz- mákba. Ehhez mély bizalomra és elfogadásra van szükség. Ilyen közegben lehetõségünk nyílik meg- tanulni beazonosítani, megélni és szabadon kimu- tatni az érzéseinket, és erõsödhetünk az empátia

Az aggódást tudatosan is fel lehet cserélni bizalom- ra. Ezzel önmagadnak épp úgy jót teszel, – hiszen egy hatalmas belsõ görcstõl szabadulsz meg-, mint a kap- csolatodnak, melyben a megváltozott energiák me- gújulást és elõrelépést hoznak. Amint megváltoztatod egy másik ember felé a hoz- záállásodat, és elkezdesz bízni abban, hogy megvan

Telefon. 0751-312-868 Termék neve:

Gyártó: ELZIN PLANT Ára: 22,50 lej + postaköltség