You are on page 1of 12

DesignConcept

DesignConcept
DC3D APM V1
DesignConcept 3D

DC 3D APM V1
Zkladn informace:
Program DC 3D APM je vytvoen na zklad programu CDI, kter pracuje pod
operanm systmem WINDOWS NT anebo WINDOWS 2000. Program DC 3D se
instaluje k programu TOP SOLID, m se navyuje poet funkc. TOP SOLID byl vyvinut
francouzskou firmou MISSLER. Jedn se o automatick 3D nstroj.

TOP SOLID je asociativn, to znamen: pesunut bod na SPLINE kivkch bude pmo
aktualizovno v 3D modelu, a tak parametrick, to znamen: zmna nkterch hodnot
bude mt pm vliv na 3D model. TOP SPOLID je tedy pm konkurent automatickch
3D program, jako je napklad PRO ENGINEER a dal. Jdrem programu je
PARASOLID.

Hlavn zamen DC 3D : Prvn prototypy

Pracovn proces
1. 3D konstrukce

Podobn jako ve vech 3D aplikacch, mete te hned zat konstruovat v 3D. Potek
konstruovn je v tzv. prostorov kostce, kter je pekryt NURBS plochami.

Plochy 3D konstrukce
DesignConcept 3D

V adresi najdete veker proveden operace, kter pak slou k potebn prav
hodnot.

Konstrukn cesta ke vem operacm a hodnotm


DesignConcept 3D

2. Importovni dat

Tak mete importovat 3D data z dalch systm. Program umouje nast nsledujc
formty::

9 IGES
9 PARASOLID
9 DXF/DWG z AUTODESKu
9 CATIA V4 (volba)

Aby byl soubor pipraven k dalm operacm, budete muset odstranit veker nepotebn
informace.

Importovan soubor
DesignConcept 3D

3. Vytvoen kivek

Definovnm kivek na 3D modelu mete stanovit vzhled sedadla. Tmto zpsobem


tak definujete hranin ry pro kad tvar. Tato prce je nezbytn pro dal proces
rozvinovn.

,Style kivky
DesignConcept 3D

4. Vytvoen 3D vzor a prvn rozvinovn

Peddefinovanmu 3D vzoru bude pidna s. Pidn st je zcela automatick.


Algoritmus, kter je na pozad programu, byl vyvinut na jedn z univerzit v roku
1999. Tenhle algoritmus je tak pouit i v dalch aplikacch napklad F.E.M.

Zkladnm pravidlem je: m je vt s, tm se doshne rychlej vsledek. Pesto


vsledek me bt nepesn. Proto je potebn najt optimum mezi asem a kvalitou.

Plochy se sti
DesignConcept 3D
Te mete otevt nov dokument a zahjit 3D-2D proces rozvinovn. Tato prce
probh automaticky a rychle.

Pi kad prav v 3D se vytvo nov stihov dly.

3D/2D rozvinovn

5. Analza stihovch dl

Obdrte vizualizaci komprese a napt, kter jsou zobrazeny v procentulnm vyjden.


Vsledek vm umon analyzovat design sedadla. Tento nstroj zkvalitn spoluprci
nvrh a inenru. Elektronick dokumentace usnadn komunikaci v tmu.

Analza komprese a napt (komprese erven barva / napt modr barva)

V tradinm pracovnm prosted jsou zapoteb piblin 2 tdny k vytvoen novho


prototypu. S DC 3D je mon doshnout tent vsledek v prbhu 2 dn.
DesignConcept 3D

6 . Men 2D stih

Nyn mte dlku jednotlivch sti, piem mete zhodnotit, zda-li rozmry budou
odpovdat icmu procesu.

Mn
DesignConcept 3D

7. Modifikace

Mete zmnit kivky, parametry, a tak mete vloit zevky pro minimalizaci
napt v uritch oblastech.

Vloen zevk do oblast, kde se projevuje napt


DesignConcept 3D

8. vov pdavky a zstihy

Zstihy mete vloit pomoc symbol pmo v 3D dokumentu. vov pdavky pak
budou pidny do 2D stihu.
Konen stihy mete exportovat prostednictvm DXF/AAMA formtu do
jakhokoliv 2D CAD programu.

vov pdavky a zstihy


DesignConcept 3D

9. Pprava pro vyezni a vkres obsahujc technick daje

Vechny stihy shromdte v dalm dokumentu, kde budete moci definovat vhodn
ezac nstroje pro vechny sti stihovch dl. Tyto sti mohou bt uloeny ve
formtu DXF a pipraveny pro export. Vechny stihy mohou bt vyznut a nsledn
seit. V prvn prototyp je tedy hotov.

Vechny stihy v jednom dokumentu

Definovn nstroj pro ezn


DesignConcept 3D

Technick vkres